Skip to main content

Full text of "Scholia graeca in Aristophanem"

See other formats


TON EI2 API2TO<DANOT2 

KQM$AIA2 ENAEKA 

2XOAIQN IIAAAIQN 

srNArarH. PARIBUS. — EXCUDEBANT FIRMIN-DIDOT ET SOCII, VIA JACOB, 56. SCHOLIA GRJECA IN ARISTOPHANEM CUM PROLEGOMENIS GRAMMATICORUM, 

VARIETATE LECTIONIS OPTIMORUM CODICUM INTEGRA, CETERORUM SELECTA, 
ANNOTATIONE CRITICORUM ITEM SELECTA, CUI SUA QUJEDAM INSERUIT 

FR. DUBNER. ACCEDIT INDEX NOMINUM ET RERUM EX ARISTOPHANE ET SCHOLIIS NOSTRA OPERA COLLECTUS , 
INDICES SCRIPTORUM ET VERBORUM IN SCHOLIIS EXPOSITORUM. 
PARISIIS 9 EDITORIBUS FIRMIN-DIDOT ET SOCIIS, 

INSTITUTI PRANCICI TYPOGRAPHY, 
VIA JACOB, 56. M DGGC LXXXIII. PRiE FATIO. Scholiorum \eterum in Aristophanem, quse non prostabant nisi 
mulforam voluminum collectionibus Beckii Biekkerique inclusa, 
parabiliorem librum emittere decreveramus ,, quum Guilielmus 
Dindorfius magnis in hunc comicum meritis cumulum addidit 
scholiorum illorum editione critica et ceteris omnibus multo 
locupletiore. Is enim non solum vetustissimos omnium et prae- 
stantissimos codices, Ravennatem et Venetum, denuo excutiendos, 
sed alios quoque non paucos cum Aldinis scholiis conferendos 
curavit , Suidam haec scholia expilare solitum diligentius quam 
ceteri tractavit, indagavit novitiorum additamentorum fontem et 
origines , omnia denique suae criseos luce aut illustravit aut cor- 
rexit. Putavimus autem demereri lectores nostros ipsum potius 
sequentes quam nostrum qualecumque judicium , quamquam in 
forma scholiorum variabili multa non improbabiliter adornari 
poterant ratione alia. Sed perpauca modo secundum oplimos quos 
diximus codices mutavimus. Hoc tamen utilissime instituisse vi- 
demur , ut quae absint ab illis codicibus , in ipsis scholiis signifi- 
cata lectoribus sine ambage indicaremus : nam ea plerumque ab 
recentissimis grammaticis profecta sunt etper nostram notationem 
primo oculorum obtuitu agnoscuntur. 

In adnbtatione Dindorfii excerpenda ita versati sumus, ut opti- 
morum codicum, Ravennatis et Veneti, scripturas integras reprse- 
senfcaremus, reliquorum prope integras, Aldinae autem et subse- 
quentium edition um non nisi potiores indicaremus. Quaecumque 
lutein a vulgaribus editis \ nulla indicata varietate, discedere re- 
periet lector , ea codicum oiBnium , certe optimorum indubitato 
consensu posita esse credat. Adjecimusquse Dubnerus ex Parisinis 
codicibus collegerat : varietates argumentorum ex optimo libro 
27 [9. (sive membranis Brunckii j ; plurima ad INubes ? Ranas et 
Plutum ex codice 9.821 saeculi XIV integerrimo ? sed recentiora 

SCHOL. ARISTOPH. Ct i PRjEFATIO. 

modo scholia continente ; nonnulla ex codice 2820 earundem 
comoediarum partes continente ; denique bona multa ex Claudii 
Puteani apographo scholionun antiquorum in Lysistratam , recen- 
tiorum in Thesmophoriazusas, et Bastii notas quasdam ineditas in 
scholia ad Plutum. Oiticorum animadversionibus ab Dindorfio ex- 
cerptis addidimus non pauca, resecuimus autem Hemsterhusiana 
nonnulla, quae jam in alios libros satis notos transierant. Adnotatio- 
nemin scholia Lysistratse et ThesmophoriazusarumscripsitDubne- 
rus.Prolegomenis adjecimus capita quattuoraCramero nuperedita. 
Sic utilem et gratam iectoribus qui Aristophani student operant 
prsestitisse confidimus. Scri: simus exeunte anno MDCCGXLL G. DINDORFII PRtEFATIO. Ad scholia in Aristopnanem et emendanda et 
^ocupletanda codicibus usus sum sex ? 
R. Ravennate, 
V. Veneto Marciano 474, 
G. ejusdem bibliothecae 475, 
@. Florentino Lauren tiano 2779, 
r. ejusdem bibliothecae plutei 3i, i5, 
M. Mediolanensi Ambrosiano L, 39, 
aliorumque nonnullorum excerptis, quae suis 
quaeque locis commemoravi. Horum librorum 
omnium et aetate et auctoritate princeps est Ra- 
vennas undecim fabularum. Propria huic codici 
sunt scholia Thesmophoriazusarum, Lysis tratae- 
que versuum 818-889, 1099-1228, 1260-1278, 
1297-1311 ; desunt Equitum 216-1408 , Pacis 
io39-i356, Avium 239-394? Lysistratae 376- 
404. Scholia minus quam vulgo sunt copiosa : 
caret enim non solum Byzantinorum grammati- 
corum annotationibus, sed etiam de scholiis 
Alexandrinis passim omisit quae ad explicandas 
poetae sententias minus necessaria esse videren- 
tur. Vocabulis Graecobarbaris in scholiis pariter 
atque glossematis inter versus positis utitur ra- 
rissime iisque nonnisi talibus quae ante Constan- 
tini magni tempora in linguam vulgarem esse 
illata vel scriptorum exemplis constet vel ana- 
logia doceat: cujusmodisunt paxXaad Plut. 476, 
oyxivot 43 1 ? cuSapiov et <paxio)aov 729, xoucnrcx; ad 
Pac. 478, poupSwvapio; et cftocSXitvis ad Thesmoph. 
491, vocabuium Latinum IxaxsTTTopa (excepto- 
reni) ad Nub, 770. Patriam suam, non tamen 
diserte nominatam, semel memorat librarius ad 
Avium v. 842 , ubi quae scholiasta de excubito- 
ribus per tintinnabula exploratis arinotavit , suo 
ipsius additamento auxit librarius, &rep iOsaaa- 
[avjv xauxcx; fywYs sv tyj i|/.vj itaxpiSt. Similis est 
recentis scholiastae annotatio ad Ran. 932. Pri- 
mus post renataliterarum studia hoc codice usus 
est Antonius Francinus , qui Pacis versus 948- 
ioo5, quibus caret editio Aldina, una cum scho- 
liis ex eo descriptos edidit in editione Juntina 
a. 1 525, nulla quamvis mentione codicis facta. 

Proximus Ravennati Venetus est 474 , qui 
septem tan turn fabulas complectitur : desunt enim 
Acharnenses, Ecclesiazusae , Thesmophoriazusae, 
Lysistrata. Scholia antiqua longe quam Raven- 
nas habet ampliora , raro admixtis recentiorum 
grammaticorum annotationibus , quales sunt de 
mensis coronalis Hebraeorum ad Plut. io56, de Venere genitrice ad Nub. 52 , et excerpta ex 
Athenaeo de ludo cottabi ad Pac. 1244. Vocabu- 
lorum barbarorum usus iisdem quibus in Raven- 
nate finibus continetur. Sic crouSapiov et cpaxtdXtov 
est in scholio Pluti 729, oyxtvoi ib. 4^i , xqvto[/.£». 
Tpoucia ib. 436 , 7raTsXi? ibid. 1097 , xa[r/]Xauxtov 
ad Nub. 268 , C7ropTOuXa ib. 1 136. Latina sxcrxs- 
TTTOpa ib. 770, SyiXaTopaq ad Plut. 287. 

Veneto 474 (V.) tam similis est alter ejusdem 
bibliothecae codex (G.) , ut descriptus ex ipso 
videatur , omissis plerumque glossematis inter- 
linearibus , quae prior ille non pauca habet, ad- 
ditis autem aliunde excerptorum de comoedia 
capitibus duobus (I etll ed. nostras), annotatio- 
nibus aliquot ad primos Pluti versus, ad Av. 
559, 56o, 801, et loco Theopompi ad Ran. 218, 
quern breviorem exhibet V. Reliqua scriptural 
diversitas quamvis non infrequens , tamen ubi- 
que est ejusmodi ut librario tribui possit prions 
codicis corruptelas corrigenti : in quo ille ita 
est versatus ut aliis in locis verum videret, quod 
non difficile fuit in tot minutorum vitiorum 
correctione, in aliis miram proderet in genii he- 
betudinem, cujiis satis erit aliquot hoc loco pro- 
da&isse documenta : v 


G 


scribendum 


AV. 465 ptoyiox; 
1395 evtaui^j 
1490 titovcoiwkji 

IX 
1556 pa6u 


pa)(Jia)iou 
3ia6dftXsi 


vo\l£(oq 

evia rfl 
TiTocvo'iracrt 

Ba6u>»a>vioic. Interdum lacunas absurde explevit, velut Av. 
874, 1297, vel non intellecta ab se correxit, ut 
Pac. 959 , ty)V x(opLiX7jv Ypoc^occ; Xs^tv mutavit in 
xwpuoSiav Ypa^a?. Hoc libro ita sum usus ut dis- 
sensum ejus a Veneto priore annotarem, omit- 
terem consensum. 

Laurentianus 0. quattuor fabularum, charta- 
ceus seculi quarti decimi , praecipuo usui fuit in 
scholiis Equitum, ubi bona plurima cum Venetc 
habet communia , nonnulia etiam sibi propria, 
neque in Pluto et Ranis utilitate sua caruit. Ad 
Nubes tenuiora habet scholiorum excerpta quam 
quae commemorari singula operae pretium fuerit, 
omninoque libri hujus lectionibus cum delectu 
quodam usus sum , ne annotationem meam inu- 
tili mole augerem. Infimi aevi scholiis hie quo* 
que codex caret , nisi quod uno alteroque loco 
annotationes quasdam insertas habet quales Mo- 
schopulus aliique ejusdem temporis grammatici PRiEFATIO puerilis institutionis caussa scribere solebant, 
velut de construe tione verbis xaTYjyopsiv ad Plut. 
919, de verbo 6/eiv ad Ran. 23, de Centauris 
ibid. 38. Glossemata interlinearia copiosa habet, 
qua? ad Plutum frequentius quam ad ceteras 
fabulas apposui , quanquam in his quoque nihil 
omisi quod nllo modo utile esse posset. In Pluto 
non pauca, quae Hem sterhusius exsuis codicibus 
minus emendatis ediderat, correxi et nonnulla, 
quae illi inexplicabilia videbantur, Laurentiani 
libri ope expedivi. Vocabula Graeco-barbara 
aevi longe quam Ravennas et Yenetus inferior is 
passim infert, ut TpiT^spiov ad Plut. 172 , et £a- 
pojjLayouXov ibid. 266. 

Laurentiano altero (F.) usus sum ad Ecclesia- 
zusas. Lacunas habet non paucas et nihil prae- 
buit quod non e Ravennate peti potuerit. Est 
chartaceus seculi quarti decimi. Insunt praeterea 
fabulas quinque , sed ipsae quoque locis plurimis 
defectae , Acharnenses , Equites , Aves , Vespae, 
Pax , cum scholiorum excerptis vitiosissime 
scriptis et nihil usquam boni suppeditantibus, 
quod non ex libris antiquioribus ab me sumi 
potuerit. 

Mediolanensis (M.) bombveinus est seculi 
quarti decimi. Insunt Plutus , INubes , Ranae, 
Equites , Aves cum excerptis scholiorum modo 
amplioribus modo brevioribus, ex quibus po- 
tiorem lectionis diversitatem ad Ranas attuli : 
ex qua intelligetur codicem quamvis emendatio- 
rem exemplari Aldino , tamen inferiorem esse 
Ravennate Venetoque et nihil utile praebere quod 
non sit ab illis libris occupatum. 

Proximus post libros scriptos locus Suidae de- 
betur, qui magnam scholiorum partem in lexicon 
suum transtulit, codicibus, ut nunc manifestum 
fit, usus quiRavennati Venetoque simillimi fue- 
runt : ut non mirandum sit lectiones veras, qua? 
Suidae propriae sint , post excussos ab nobis li- 
bros illos vix tot singulas superesse quot cente- 
nas ex eo petere potuissent priores scholiorum 
editores , si praeclaro hoc antiquae lectionis the- 
sauro diligentius uti voluissent. Licet igitur 
valde imminuta nunc sit Suidae utiiitas , tamen 
operae pretium esse putavi lectionem ejus ple- 
rumque annotare , quum praesertim nonnihil 
conferat ad codicum nostrorum vitia corrigenda 
et vicissim ex ipsis inlerdum emendari possit, 
velut s. v. iyxzy.opBv\y\it.EVQq , ubi Cypriae vocis 
xopSuXv] testis affertur Kpscov Iv a' twv £y)ToptxcT)v, 
quod nemo dubitabit quin ex scholio Veneto 
Nub. 10 corrigendum sit KuTrptaxwv. 

Inter libros typis impressos prima est scholio- 
rum cditio Aldina a. 1498 noveni fabularum (caret enim Thesmophoriazusis et Lysistrata]' , a 
Marco Musuro Cretensi curata, qui hoc in opere 
eadem versatus est levitate quam ex Athenaeo 
et Hesychio turpiter ab eo interpolatis cognitam 
habemus. Ipse de opera in scholiis ab se posita 
haec pauca tradidit in praefatione : «Ta o° utto- 
[/.v^axa Tauxt xai tcovou 7roXXou xat %povov ^ £ ^ T0 
piaxpou, st ti? auTairpbs to ps^Ttov sY^stpoiT) p.£Qap- 
(xoaaaGat cyr^im. d)v 0aT£pou [/iv £7T£xpaT7]ca[i.£V 

XaiTOt Xp£lTTOVO<; Y) (p£p£lV. TT£pl 0T£V0V $£ (/.Ot X0- 

jjLtSvi xa tov Xpo vou ffuve&q. ou yap y-ovov toc<; e&r\'fr\- 

GBIC, GUV£tp£tV ^pYoXa&qaafAEV 7U£CpUppt£Va T£CO$ , W? 

iffTS ttou xat auTOi, aXXa xal TUTCwGeicras yJStj £tt£T£- 
Tpa(Jtf/.£0a SiopOouv * at Be twv ^aXxoypacptov a k u.ap- 
Tiai xapyjva slai X£pvata ttjc 7caXif/.cpuou^ u£pa<; tuo- 
XtnuXoxwTEpa xat t9]<; 'IoXew iictxoupia? Ocoasva. 

0(7(0 yaD IlsXOirUOfJiev, TOffCjJSe TzksiOVC, ^){JLtV aVSCOUOVTO 

too to (/iv jjiSTaSaXXeiv, to Be. TrposTiOivatjTO §' acpat- 
pstcOai tcov gtoi/£iwv acpop^at,. » Et in fine Avium, 
« 'Aptarocpavouc; xojjjlwoiwv £7iTa (has dicit, Plutum, 
TNubes , Ranas , Equites , Acharnenses , Vespas, 
Aves) xal awv sis auTa; oyolUov d^/aioiq ctuvtsGIv- 
tojv Ypa[/.[/.aTUCOi£ ? S Svj G7ropao^v Iv avTiypacpot<; 
xstasva Stacpopots xai 7cscpupijiva)c <ruv£tX£XTat T£ 
xat (b? olo'v t* ^v £7Ttf/.£^£crTaTa StcopOcoTai Trapa 
Mapxou Moucroupou tou KpTjTo'?. » Majoris momenti 
sunt quae ex editione ipsa cum nostris compa- 
rata codicibus colligi possunt. Atque illud qui- 
dem satis manifestum est, Aldum, ut in plerisque 
omnibus scriptorum editionibus factum ab eo 
videmus, ita Aristophanis quoque non vetustas 
anquisivisse membranas, sed recentibus codi- 
cibus chartaceis , quantumvis viliosis, uti ma- 
luisse, qui vili pretio haberi correctique typo- 
thetis tradi possent, libro autem typis exscripto 
tanquam nulli amplius usui futuri abjicerentur : 
unde facile explicari potest quod editiones Al- 
dinae, si ad codices exigantur, non tarn cum libris 
vetustis quam cum chartaceis inlimi aevi consen- 
tirereperiuntur, nee mirandum exemplaria, qui- 
bus Aldus usus est , ita evanuisse ut vix unum 
alterumque investigari a posteris potuerit : quod 
in codice Hesychii Marciano propitia for tuna 
accidit. Codicum vero Aristophanis a Musuro 
expressorum genus duplex fuit : alii enim scho- 
lia vetera sunt complexi , alii recentissimorum 
grammaticorum annotationes praebuerunt, co- 
piosiores ad Plutum, IMubes, Ranas, quae fabulae 
praeeuntibus grammaticis Byzantinis turn fere 
solae tractari in scholis solebant, rariores ad 
reliquas comoedias. Horum librorum scholia a 
Musuro non raro ita sunt conglutinata ut ab 
uno eodemque grammatico scripta videantur 
quaa multorum seculoruin intervallo sunt dispa- G. DINDORFII. rata. Quam temeritatem Muslims auxit eo quod 
scholia locis plurimis ex Harpocratione , Suida 
aliisque scriptoribus (i) interpolavit, et ita qui- 
dem ut suorum temporum infantiam ubique 
proderet. Nam quum ex Suida scholiorum la- 
cunas plurimas explere codicumque suorum vi- 
tia innumerabilia emendare posset, his bonis 
omnibus neglectis ea tan turn ex Suida et aliunde 
intulit quae nulli usui essent nee raro ab scho- 
liastarum veterum consuetudine abhorrerent : 
cujusmodi sunt qua? Suidas ex Polybio, Applano, 
Juliano, Procopio similibusque scriptoribus ci- 
tavit. 

Editioni Aldinae successit a. i5a5 Florentina 
Antonii Francini (2) , quae editionis principis 
vestigia vix usquam nee nisi in rebus levissimis 
deseruit, accessionem vero unam habet lauda- 
bilem scholia ad Pacis v. 948-1005 ex codice 
Ravennate suppleta, de quibus supra dicebam : 
nam quae praeterea ad priores maxime fabulas 
passim addidit Francinus scholia et glossemata, 
3tsi partial ex libris manuscriptis ducta esse 
lostrorum codicum consensus arguit, nullius 
)lane pretii sunt. Alia ex scholiasta Pindari, 
iustathio aliisque grammaticis descripta editor 
nseruit, non sine gravibus peccatis, cujusmodi 
;st quod scholiis Aldinis de Pamphilo pictore 
Uheniensi ad Plut. 385 excerptum quoddam 
djunxit ex scholiasta Pindari de Pamphylo He- 
aclida , iEginin tilio , quern ipse Pamphilum 
cribit. 

(1) Ex Harpocratione Nub. 1134, Eq. 414, Eccl. 18, 
89, 395, 602, 663. Ex Suida Nub. 971, Ran. 295, 791, 
300, Eq. 422, 435,445, 527, 531, 600, 606, 645, 716, 
28, 756, 852, 854, 855, 954, 964, 984, 1011, 1017, 1085, 
150, 1302, Ach. 520, 1182, Vesp. 170, 289, 583, 678, 
81,721,769,874, 1026, 1038, 1042, lilt, 1238, 1259, 
410, 1411, 1490, 1517, Pac. 17, 153, 835, 1094, Av. 158, 
94, 1022, 1283, Eccl. 18, 146, 154, 652, 1026. Ex ^Eliano 
ie nat. anim. Eq. 645. Ex Ammonio Eccl. 611. Ex De- 
letrio Trspi gpfwiveia? Nub. 401. Ex Diodoro Pi. 9. Ex 
ustathioad Dionysium Nub. 208. Ex Gregorio Cor. Nub. 
3. Ex Pausania Ran. 55. Ex Plutarcho JNub. 1179, Eq. 
017= Ex scholiasta Apollonii Rhodii Nub. 397, 1068. Ex 
Aoliasta Euripidis Ran. 303, 1185, 1225, Vesp. 1413. Ex 
tepbano Byz. Nub. 323, 332. Ex vita Sopboclis Ran. 73. 
x Zenobii proverbiis Nub. 133, Yesp. 191, Eq. 984. 

(1) Fracinum Dominant Hemsterhusius , Brunckius 
liique , errore decepti typothetse , qui Fracinus pro 
Yancinus posuit in fronte epistolae ad Benedictum 
ccoitam , archiepiscopum Ravennatem. Nomen viro 
lisse Francini ex Luciani Suetoniique editionibus et 
liunde constat. Et sic vocatur in epigrammate 2e6a- 
xiavou xou Aouxxiou, quod Aristophani praefrxum est, 
ptoros 6 Mouffoupo? Scoxsv uots noXka jLoy^ffac I x^Xxotu- 
01* c£>vf<7tv (SiSXov !AptGTocpavov<;. I BevTepoc, au <£pa"pcivos 
loi) vuv towtoc X a P^aQ | -rcXstdTa 8iop6to<ja?, wivaxa Ttpo<7- Editionem Florcntinam repetiverunt Sigis- 
mundus Gelenius Basileae a. 1647 , et iEmilius 
Portus Aureliae Allobrogum a. 1607, uterque 
non sine frequentibus levium vitiorum corre- 
ctionibus : quas emendatiunculas hodie ex illis 
expiscari editionibus tan to minus operas pre- 
tium fuit , quum prope omnes graviorem nunc 
habeant auctoritatem codicum. Multo minus 
commemorare licuit quae et isti et alii editores 
non raro vel sana attrectarunt vel vitiosa corri- 
gendo magis corruperunt.. 

iEmilii Porti vestigiis institit Ludolphus Ku- 
sterus in editione Amstelodamensi a. 17 10, qui 
ipse quoque leviora scripturae vitia multa tacite 
correxit , de aliis in annotatione monuit , adhi- 
bito interdum Suidae lexico. Scholia Lysis tratae 
primus edidit ex codicibus Vossiano Leidensi 
(L) et Barocciano 38 (Bar.). Uterque codex la- 
cunosus est neque ad Ravennatem comparandus : 
neutrum satis diligenter tractavit Kusterus. Ba- 
roccianum accuratius contulit Joannes Alberti 
in Observationibus miscellaneis Amstelodamen- 
sibus vol. 7, p. ia5 , quanquam non ipso codice 
usus, sed apographo quodam ejus a. 1697 facto. 
Vossianum ego ipse inspexi. 

Librorum Parisinorum glossemata Brunckius, 
Britannicorum Dobraeus edidit. 

« Capias Viciorianas » magnae testes inopiae , 
ad fabulas novem Aldinas edidit Aloysius Nicke- 
lius in Thierschii Actis Monacensibus vol. 1, p. 
34i-4 10 ^ Sunt illae copiae nihil fere aliud quan? 
glossemata partim ex codicibus quibusdam ex- 
cerpta , inter quos libri nostri V.0. esse viden- 
tui , partim a Victorio e lexicographis transcri- 
pta in marginem exemplaris Aldini quod nunc 
in bibliotheca regia Monacensi asservatur. 

Scholiis in Plutum utilissima fuit Hemsterhu- 
siiopera(a. 1744), quamvis non alio usi adju- 
mento quam Suidae lexico. Namque duorum qui 
illi prsesto fuere codicum margines, Dorviiiiam 
et Leidensis, non veterum grammaticorum scho- 
liis, sed barbaris novitiorum hominum inter- 
pretationibus plerumque verbum verbo redden- 
tibus impletae sunt : quarum numerum aliis e 
libris magnopere augere potuissem, nisi chartis 
parcere praestitisset. Non multo melioris notae 
sunt quae ex codice Parisino 2827 (Paris.) ab 
Bastio excerpta scholia et glossemata Schseferus 
edidit in appendice ad Pluti Hemsterhusiani 
editionem Lipsiensem p. 487-565, quae partim 
Thomae Magistri esse ex primo ad Plutum scho- 
lio colligi potest. Annotations Hemsterhusii 
meis ita inserui ut resecarern quae nostrorum 
codicum lectio inutilia red-did isset, in iis autein VI PR^iFATIO quas apponerem interdum motlum adbiberem 
verbis viri eximii, quern notum est non raro 
longis verborum ambagibus ea in scriptis suis 
exposuisse , quae sine ullo lectorum incommodo 
brevissima oratione transigi poterant. 

Scholia in Nubes J. A. Ernesti edidit Lipsiae 
a. 1754 cum praefatione, qua de discernendis 
diversorum grammaticorum scholiis disseruit 
emendation esque locorum quorundam propo-, 
suit: post Ernestium Hermannus a. 1799, ite~ 
rumque a. i83o, qui ipse quoque nonnulla ex 
conjectura emendavit, alia ex Suida restituit. 
Scholia aliquot et glossemata codicis Nubium 
Leidensis ex schedis Ruhnkenii edidit Tittman- 
nus inter Epistolas ejus p. 1 18-125. 

Sequitur ut de origine et compositione scho- 
liorum dicatur , de qua satis recte judicavit 
Kusterus (1), nisi quod tres potius quam duas 
ponere debebat scholiastarum classes. Prima 
scholiorum fund amenta jacta esse constat a 
grammaticis Alexandrinis, quorum alii Aristo- 
phanis fabulas annotationibus suis (u7ro[xv7][xa<yiv) 
illustrarunt, alii ad intelligendas illas plurimum 
contulerunt per libros amplioribus in argumen- 
tis versatos , inter quos prae ceteris celebrati 
fuerunt Lycophronis et Eratosthenis commen- 
tarii 7rep\ xto(/.cpStas. His successit secunda scho- 
liastarum classis, qui ex illis antiquiorum gram- 
maticorum copiis excerpta (IxXoy^ uTro^VYi^dtTOiv) 
conficerent (2), scholiorumque veterum farragi- 

(1) In praefat. : « Scholia Musuriana partim a perve- 
tustis iisque clarissimi nominis grammaticis, veluti Apol- 
lonio , Didymo , Symmacho , Aristarcho et aliis quorum 
in ipsis scholiis fit mentio , conscripta sunt , quas proinde 
non mirum si optimae sint notae veramque et priscam 
illam eruditionem sapiant ; partim auctores habent Tho- 
mam Magistrum et Joannem Tzetzen aliosque forte illius 
aetatis Graeculos, partim etiam ab ipso M. Musuro hinc et 
inde mini interpolata videntur. De Thoma Magistro et 
Joanne Tzetze omne dubium mihi exemerunt Excerpta 
scholiorum inAristophanemexcodiceMS.Vaticano 1294, 
qui fuit quondam Fulvii Ursini, itemque Excerpta ex 
cod. MS. Urbinate 141 in eadem ibliotheea. Horum enim 
codicum prioris Excerpta praeferunt nomen Thomas Ma- 
gistri , posterioris , Joannis Tzetzis : in quibus quae legun- 
tur, maxima ex parte in editis ad Aristophanem scholiis I 
au-roXefjel quoque occurrunt. Scholiis hisce Musurianis 
Florentini postea in editione sua haud pauca , in priores 
prsesertim comcedias (nam in posteriores vix quicquam 
ab iis additum deprehendi) e vulgatis et tritis fere scripto- 
ribus exiguo interdum judicio adjecerunt. » 

(2) Ejusmodi excerpta significat subscriptio codicis 
Veneti in fine Nubium , xextoXuiTai £x twv 'HXtoScopou , 
TiapayeypaTrTat ex twv 4>ae£vou xal Supi(jt.axou xat aXXcov 
tivwv , et in fine Pacis , xexcoXicTat rcpo? xa TIXioSc^pou , 
TcapaysYpaTrrat i% 4>aeCvou xal Su^a^ou. Quot comici 
fabulee scholiis illustratae fuerint nescimus. Scholia Hol- 
cadum citantur ab schol. Av. 1283 et Lys. 722, scholia 
Danaidum ad Plut. 210. Jbx scholiis Tagenistarum excerpta I nem suis ipsorum auctam additamentis in earn 
fere qua hodie utimur formam redigerent : quod 
quarto circiter quintove aerae nostras seculo eve- 
nisse eoque ipso factum videtur ut genuina com- 
mentaria Alexandrina mature neglecta perirent, 
Recentior autem haec scholiorum collectio quum 
satis commoda usui legentium esset , nullas 
admodum mutationes experta , quantum ex 
Suida conjicere licet , usque ad seculum duode- 
cimum per codices videtur esse propagata : quo 
tempore augeri scholia denuo cceperunt a gram- 
maticis Byzantinis, Joanne Tzetza, Thoma Ma- 
gistro, Moschopulo aliisque Graeculis, quo- 
rum opera fere in tribus primis fabulis substitit. 
Annotationes ipsae tam inutiles sunt et jejunae 
ut ad suos singulas revocare auctores vix operae 
pretium videatur. Scholiis ad Plutum Joannes 
Tzetza brevem praemisisse videtur poesis Graecag 
historiam, qualem ipse commentariis in Hesio- 
dum, frater autem Isaacus Lycophroni praefixit. 
Nam sic intelligendum videtur quod de Caecio 
(id est Tzetza) narratur in codice quodam Plauti 
Romano. (V. Proleg. cap. X, b.) 

[InJddendis ineunte a. 1839 scriptis : Excerpta 
haec ex antiquiorum, Alexandrinorum potissi- 
mum et Pergamenorum , grammaticorum com- 
mentariis ab Symmacho esse facta ejusque com- 
mentarium Aristophaneum praecipuum scho- 
liorum nostrorum fontem, veterum autem inter 
ea scholiorum unicum fuisse demonstrare co- 
natus est Otto Schneiderus , qui commentatio- 
nem de veterum in Aristophanem scholiorum 
fontibus docte et diligenter scriptam Sundiae 
edidit a. i838. Symmachi nomen quum in unde- 
quadraginta scholiorum locis commemoretur, 
non improbabile est alia quoque non pauca , 
quibus Symmachi nomen non est appositum, 
ex commentario ejus esse derivata. Unicum 
vero scholiorum veterum fontem quominus esse 
credamus vel illud impedit quod in subscriptio- 
nibus codicis Veneti, in fine Nubium, scholia 
excerpta esse dicuntur Ix twv <I>aetvou xat 2u[A[/.a- 
/ou xat aXXcov Ttvwv, in fine Pacis ix €>aetvou xat 
Hup^a/ou , in fine Avium ix twv 2i>«x[xa)(0u xat 
a'XXwv cr/oXiW Quam difficultatem quum bene 
sensisset Schneiderus, subscription um illarum 
auctoritatem ita elevavit (p. 1 1 9) , ut Phainum 
gramma ticum fuisse conjiceret satis recentem 
eumque nee doctam probe nee ab antiquis in Ari- 
stophanem commentariis valde instructum , qui 

sunt quae Photius in Lexico posuit s. IIapat£6pou<rov, ab 
antiquiore, ut opinor, grammatico accepta : neque enim 
Photium plures quam hodie supersunt comoedias legisse 
credam. G. DINDORFIL VII satis levi opera nonnullas Aristophanis fabulas 
mterpretatus sit, ad modum fere Thomas Magi- 
$tri> i. e. codicibus Aristophaneis usus > quibus 
vxcerpta Vetera e Symmacho apposita fuerint; 
qua? quum , ut fere mos flit istorum grammatico- 
rum , sa?pe suffuraretur intcgra et pro suis ven- 
ditaret, facile poterat evenire ut in scholiis Aldinis 
plerumque omitteretur Phaini nomen , in JStymo- 
logico autem Magno (i) ab aliquo recentiore 
magistro Symmachi memorial, quam solam pro- 
pagaverat Orus, adderetur. Illos autem codicis 
Veneti aXXou? Tiva<; ita removere studet (p. 12a), 
ut, nisi simulatse scholiorum copise ostentatio 
subsit , certe grammaticos intelligendos esse 
affirmet Symmacho recentiores, quos fortasse 
fore qui Thomam Magistrum, Joannem Tzetzam, 
Manuelem Moschopulum vel Demetrium Tri- 
clinium esse suspicentur, de quo vel propter 
setatem qua scriptus codex Venetus est nemo 
nisi temporum rationis plane ignarus cogitare 
poterit, ne quid de ipsorum scholiorum Vene- 
torum indole dicam ab illorum infimi aevi gram- 
maticorum commentandi genere quam maxime 
aliena. Quae omnia facile apparet quam sint 
infirma ad Schneideri sententiam defendendam 
argumenta. Ac primo quidem ilia quae de Phaino 
dicit Schneider us plane pro arbitno dicta sunt, 
nee quod Phainus [xoXyo'v in Equitibus v. 963 

(i) Etymologici locus hie est p. 200, 46 : BXipuxgsiv to 

TtT0oXa6£?v &q <pY]<ri Kpaxivo? — « Kal yap e6Xi[/.a£ov 

auTrjv » — sipYirai 8e rcapa to cpXC6a) — 68ev xal cpXia. rcapa- 
ywyov <pXi[Aa£w, xal &c, 9X16(0 0Xi6w, outcd cpXifxa^ pXt{j.a£a>. 
<£a£ivd<; §£ xal lu^a^o? , irapa to BXtfJux&iv tou [la^ou 
eyxetjjLevol). Quae, nisi ex scholiis in Cralinum sunt excerpta, 
in quo poeta explicando Symmachum certe operam po- 
suisse infra ostendemus , ex scholio ad Aristoph. Av. 530 
repetita credi possunt, licet illic nunc nullum supersit 
Phaini Symmachique nominum vestigium , sed Callistrati 
solum Didymique explicationes proponantur. Omninoque 
Phainus in scholiis nostris nusquam nominatur nisi ad 
quinque Equitum versus 963, 1129, 1150, 1220, 1256. 
Sed Phainum non hanc unam fabulam, sed easdem omnes 
quas Symmachum pertractasse ex subscriptionibus co- 
dicis Veneti satis tuto colligi potest. Quod igitur solis in 
scholiis Equitum nunc nominatum videmus Phainum 
casui non minus est imputandum quam quod in scholiis 
ad Aves veterum interpretum nomina frequentius quam 
in ulla ceterarum fabularum sunt servata. Sic de locis 
undequadraginta, ubi Symmachum nominari supra dice- 
bam, viginti ad solam Avium fabulam pertinent, ad 
Pacem unus, ad Plutum, Nubes, Ranas, Vespas et 
Thesmophoriazusas duo , ad Equites sex , ad Acharnenses 
tres. Eadem fere Didymi Euphroniique nominum ratio 
est. Didymus enim quum locis citetur duo de septua- 
ginta* Euphronius autem viginti septem, de illis loci 
triginta quattuor, de his quattuordecim ad Aves pertinent. 
Contra Apollonius duodecies citatur in scholiis Ranarum, 
quinquies ad quattuor alias fabulas, Timachidas ad solam 
Ranarum fabulam locis decern , Demelrius Ixion ad sex 
locos Ranarum , semel ad Vespas et Aves. per ToepXov perverse est interpretatus , quo uno 
documento Schneideri de eo opinio nititur, satis 
caussae est ut ne dignus quidem Symmacho inter- 
prete docto cauto et accurato socim judicelur 
Phainus, quum grammatici utroque illo longe 
et vetustiores et doctiores non raro similia et 
graviora adeo in interpretando peccata commi- 
serint, inter quae illud quoque de Symmacho 
est, in Pluto v. 10 11 Nitarium et Battum cinae- 
dos somniante : quod commentum, ab Schnei- 
dero p. 61 utcunque excusatum, interpretationis 
istius vocabuli (jLoXyov a Phaino excogitatae absur- 
ditatem aliquanto superat. Mhilo certioribus 
rationibus altera nititur opinio Schneideri aXXou; 
Ttva<; quos codex Venetus addit grammaticos 
esse intelligendos Symmacho recentiores , quod 
affirmari non magis quam negari potest. Nam 
quum nomina illorum ignoremus, pari jure et 
antiquiores et aequales et recentiores Symmacho 
haberi possunt. Denique ne illud quidem extra 
dubitationem positum est quod Schneiderus 
p. 57 et 1 3 contendit, quo ties in scholiis 5tto- 
[xv"/)|xa vel to &7ro(/.vr J f/.a memoretur, quod duobus 
tantum locis. factum est (1), Symmachi signi- 
ficari commentarium ; quoties autem numero 
plurali toc &7rofjt:vY][/.aTa vel svia twv u7C0[jiVY](/.aT(ov 
citentur (a), antiquiores interpretes ab Sym- 
macho excerptos intelligi. Quae conjectura du- 
plici premitur incommodo. Nam quum in scho- 
liis modo Symmachus aliive interpretes nomi- 
nentur, modo omisso grammatici nomine to 
u7uo[jLV7]{xa vel Tot 6iro[xv7][xaTa , nusquam autem 
2ufji[xa^ou u7ro[/V7)[xa citetur , nee scholiis in 

(1) Ad Piuti v. 1037, ev 8s tw \mo\wfi\um outm?* ad Pac. 
758, ourw? £upov ev u7ropiv%aTi. Similiter Orion Etymoh 
p. 18 : ouTWG sOpov £V uTCO^VYi^aTi elc, lApioTOfpavYjv. e O xcofii- 
xd? xal 6 xaT' aurdv UTto^VYjjxaTio-^os £V tw IIXoutw (v. 
322) ab Eustathio citatur ad Homer, p. 746, et 6 e^yr}- 
(j&ilzvoq irap' 'Apio-TOcpdvEi to (Plut. V. 159) ovoprrt wepi- 
tcttoucti tyjv (i.ox0*)piav p. 722 : quae ipsa quoque ad 
Symmachi commentarium refert Schneiderus p. 29. 

(2) 'Ev Tot? UTropwjfjiacuv °v™ ( y el touti) y£ypa7rrat 
schol. ad Vesp. 544, 968, Av. 1075. Aeyerai xaTa^euSeaOai 
twv -uTTopLVYipiaTwv schol. ad Av. 283. 'Ev evioi? twv ko- 
{xvy](ia.TO)v ad Av. 556. 'Ev svioi? vizoiLvfi\j.oL<7iv ad Av. 281. 
'Ev evioi? twv cxoXixcov \jTzo\Lvr^\LOL(nv ad Av. 1242. Ta 
Xiav £7utT£TviS£U[i£va \j7C0[Lvr\[Laz<x ad Pi. 385. Ta iraXaia 
et toc v£o>T£pa avTiypacpa nominat schol. ad Nub. 508 , 
codices intelligens scholia vel Vetera vel recentia com- 
plexos. (Similiter ib. ad v. 1423 : rcapa Se Tivt twv vew- 
Tspwv xara Xe?iv outw? • — quo scholio carent codices 
nostri.) Quocum comparandum quod in schol. Acharn. 
1182 legitur ypa<p£Tat §£ omtos non de scriptura, sed de 
interpretatione dictum. Ta smYeypajjLjjiiva 'AtcoXXwviov 
{j7ropt,VYi|j(.aTa citat schol. Av. 1242. 'AvTiTOtTpov xal Eitypo* 
viov £V toTc \iTzo\Lvfi\Lacw ibid. v. 1403. To&s fmo\Lvri\uen* 
gt&q schol. Lys. 486. ToO? tou xco(xixou (rxpltavx&Q Eusta- 
thius ad Homer, p. 1483, 32, ad schol. Equit. 626 respiciens. PR&FATIO quibus xa tnTop.v7](xaTa vel svia twv &Tn:o(jtvv)(ji.«TOJV 
citantur usquam Symmachi nomen praescriptum 
reperiatnr, tan turn abest ut to u7ro{xvY][j!.a vel ib> 
67ro[xv^|xaTa ad Symmachum iis quibus Schnei- 
derus voluit modis tuto referri possit, ut longe 
majore cum specie veri contendere liceat scho- 
liorum quae supersunt farraginem partim ex 
Phaini et Symmachi, partim ex aliis quibusdam 
scholiorum collectionibus esse compositam , 
inter quas si nonnullae fuerunt auctorum suorum 
nominibus non inscriptae , profecto non miran- 
dum est simplici 07ro(i.vvi[xaTo<; nomine , ubi una 
aliqua, vel &7rofxvy]f/,aTwv , ubi plures designandae 
erant , in scholiis nostris esse appellatas , quem- 
admodum in scholiis Sophocleis interdum 
Didymi aliorumve interpretum nomina apposita, 
aliquoties autem to &7ro / f/.vv]f/.a (ad Antig. i3a6, 
Electr. 45 1, 4^8), vel Toug uirop.v^^aTio-ap.svouc 
(ad OEdip. Col. 388, 3o,o, 681) commemorari 
videmus. Haec si vere disputavimus , in subscri- 
ptionibus codicis Veneti nihil esse intelligitur 
quod non sit rectissime verissimeque dictum. 

De aetate qua vixit Symmachus tantum con- 
stat, non recentiorem fuisse iElio Herodiano. 
Ab hoc enim libro -jcepi [xovTJpou? "ki&taq p. 39, 
26 , Symmachi de vocabulo xv£cpaXXov apud Cra- 
tinum notatio memoratur : unde probabiliter 
conjicere licet scholiis in Cratinum colligendis 
excerpendis augendis eandem fere operam quam 
Aristophanicis ab Symmacho esse impensam. 
Praeterea Symmachus citatur in Lexico rheto- 
rico in Bekkeri Anecd. p. 224, 12 : Bonr^p : to 
axpovTOu twv 7r£VTas6Xwv cr>cafj(.{j(.aTO<;, acp'ofc ocXXovtgci 
to TtpwTOV. HsXeuxo?. 2u[/.|/.a)£OS Ss to [/.scrov, acp' 06 
aXo'f/.£voi nraXtv I^aXXovxai. a[/.£ivov &$ 2sXsuxo?. De 
patriaviri nihil compertum habemus.Nam quod 
Atheniensium fuisse narrat Schneiderus p. 65, 
vitiosa deceptus est scholii ad Acharn. 145 
scriptura, quam Valokenarius certissima emen- 
datione persanavit. Non minus obscura Phaini 
memoria est, quem aequalem Symmachi fuisse 
nonimprobabiliter conjici. posse videtur. Duobus 
autem his interpretibus tertius, ni fallor, acce- 
dere debet ejusdem haud dubie et ordinis et 
aetatis grammaticus Euphronius , qui ipse quo- 
que excerptas ex antiquioribus grammaticis 
annotationes suis ipsius copiis auctas compo- 
suisse videtur easque non in undecim solis quas 
hodie supersunt fabulis versatas , nam ex Eu- 
phronii commentario in Tagenistas manifeste 
excerpta sunt quae Photius in Lexico p. 383, 2a 
de proverbio Ilapt ii-o'pouffov tradidit. Ex alia 
fortasse Aristophanis fabula glossa sumpta est 
p. 1 65, 10 explicata, KtXXsta : irpo? tw 'Ypjttw Saau • 01 §e xpTJvyjv* KaXXicrpocTos oe aypiov Xa^avov 
Tpa^u* Eocppo'vto? §s t& axavOtoSv) twv I^tvwv nisi 
ad Cratinum referre placeat, in quo explicando 
Callistratum pariter atque Euphronium operam 
posuisse ex Athenaeo discimus n, p. 4y5, A et 
C (1). Similiter autem, ut apud Photium, Cal- 
listrati et Euphronii sententiae sibi oppositae 
memorantur in schol. Aristoph. Vesp. 604, 606, 
Av. 933, 997, 1377, Symmachi et Callistrati 
Av. 44o; ejusdem vero sententiae auctores Cal- 
listratus et Euphronius perhibentur in schol. ad 
Pluti v. 385. Quibus in locis ambiguum videri 
potest utrum sententiam Callistrati , antiqui 
grammatici Alexandrini, qui centum et quin- 
quaginta amplius ante aeram nostram annis 
vixit, ex ipsius commentario cognoverint scho- 
liastae nostri, an ex Euphronii Symmachive 
excerptis repetiverint , quod mihi minus proba- 
bile videtur. Nam si Athenaeo Callistrati scrip ta 
plura usupare : licuit, non est cur scholiastis 
Athenaeo non multo recentioribus Callistrati 
scholiorum copiam fuisse negemus. Accedit ad 
haec quod Didymi, qui vix uno seculo inferior 
Callistrato fuit , commentaries ab scholiastis 
nostris inspectos esse indiciis satis claris cogno- 
scitur, velut in scholio ad Pluti v. 1010 : 2u[/.f/.a- 
yoq cpyjcri — Ai8u[/.os H cpvjoiv — . ad Av. 87 7:2u(x- 
\^/oc, 7rpo£ipv]jc£V — 6 8s Ai8u|xo; — . ia83 : outw 
£uf/.[/.ayj>£ ' 6 Bs AtSujJioq cjcuTaXia ikq paxTYjpia? * 
ad i363 : £tj[/.[x.o%o£ * xocOotcXi^si auxov — • AtSupux; 
os — . Cujusmodi locos Schneiderus p. 61 sen- 
tentiae ab se propositae caussa ita interpretari 
est coactus, ut Didymi explicationes ab scho- 
liastis non ex ipsius commentariis , sed ex Sym- 
machi excerptis afferri crederet, licet scholia- 
starum verba contrariam potius sententiam 
commendare videantur. 

Jam si omnis hujus disputationis summam 
repetimus , non sine idoneis rationibus con- 
tendere posse videmur, scholiorum nostrorum 
compositores antiquissimorum interpretum an- 
notationes partim ex ipsis fontibus hausisse, 
partim ex Phaini, Symmachi, Euphronii alio- 
r unique excerptis (IxXoyout; &7ro{/.vyif/.aTcov) peti- 
visse ; quot autem et quos antiquiorum libros 
adhibuerint vel non adhibuerint , in ea quae 

(1) Ex iisdem Euphronii in comicos commentariis ex- 
cerpta sunt quse in Etymol. M. p. 340, 3 : 'Evspy{x6<; * to 8' 
auTo %cd hzfac, * xpovjia xiOaptarixov. Ev^povto; 8s t6v ev 
[xsarw ttiq xtGdpac; Tcaa-cjaXiaxov , Bi y ou ^ X°P^ 8iY]p'nr)Tai. 
4>pijvtxo? Kovvto « Tt Sal tov svspypiov ; » et fortasse quae 
apud schol. Dionys. Thr. in Bekkeri Anecdotis p. 782, 
15 leguntur , Eu<ppoviog 8s (cpoivwia m ypa[/.(jiaTa XsyscrGai 
(pr\(ji) 6x1 [xiXtw to tuOOtsoov eypacpsTo , $\ sort X9&P& Ti 9 01 " 
vtxeov. G. DINDORFII. hodie est horum scholiorum conditione non 
posse ad liquidum perduci. Tantum igitur vere 
dixisse videtur Schneiderns , Symmachi com- 
mentarium inter praecipuos scholiorum veterum 
fontes esse numerandum : unicum fuisse non 
putamus concedi posse. 

M. Thoma Magistro Schneiderus p. 12 5 : 
«Sunt quaedam Thomae in Aristophanem obser- 
vationes aliunde notae, quae in Aldino exein- 
plari non leguntur : cohf. Ducangium in Glos- 
sario s. a7ro0sp[xov (ex Pi. v. 1121), SeSoXic-fjtivo; 
(Ran. 721), xscpaXaiov (Nub. 11 56), xopucpaio; 
(PI. 953), [/.auXiaxpia (Nub. 980), 7rpo£u|/.i (Nub. 
979), Tpisiov (Nub. 59), et scholion codicis Pa- 
risini 2827 ad PI. v. 1. — Quanquam citantur 
etiam aliunde Thomae in Aristophanem notae, 
quae in Aldino quoque exemplari leguntur; 
conf. Ducang. p. i536 sub Taupt^siv (ubi cor- 
rigendum axopSivav) coll. schol. Ran. 922 ; p. 1 7 1 2 
sub 4>u<7tx£0£iv coll. schol. Nub. 167; p. 1769 
sub XpucroxavGapov coll. schol. Nub. 763, ubi 
Thomana vel tola vel maximam partem cum 
Aldinis scholiis conspirant; item Pricaeus not. 
ad Apuleii Apologiam p. 9 : Thomas Magister 
(quern in indice appellat manu seriptum), in- 
quit, ex bibliotheca eruditissimi Renati Morcei ad 
Aristoph. Nub. : tt^ptouvTes xocl dvuTroSvjTOi eicri (01 
cpiXofjocpoi), eiueiSyj [xovtjc; apsTyj^ ©povti£ovts$ , ou 
Tpocpyj? Sicoxouai to a7T£piTTov. quae reperiuntur in 
schol. Aldino ad Nub. io3. » Et in annotatione 
ad locos supra ex Ducangio citatos : «jjsus est 
Ducangius codice Parisino (Colbert.) 4421, ut 
ipse indicat in indice auctorum torn. 2, p. 33; 
is continebat Piutum, Nubes, Ranas cum Thomae 
scholiis, item glossas interlineares ad easdem 
fabulas, quas glossas et ipsas Thomam scripsisse 
Ducangius putat, vereor ne injuria; vide modo 
ipsam Ducangium sub <I>uaix£U£tv p. 17 12. Sed 
operae pretium fecisse videbor, si , quod Du- 
cangius omisit , indicem earum glossarum 
subjecero, quibus ditari scholia possunt; conf. 
igitur Ducangium p. 4, 55o, 588, 696, 597, 6o5, 
617, 622, 637, 640, 670, 738, 784, 819, 83o, 
843, 846, 928, 965, 977, 1094, 1 1 24, l320, 
i353, i358, i4i3, i522, 1571, 1624, 1657, 
1673, 1712, 1723; Addend, p. 19, 5o, 52, 69, 
76, 77, 97, 100, 106, 112, i32, i45, i5o, i53, 
1 54, i65 (bis), 174, 178, 1 85, 186. Praeterea 
Ducangius utebatur codice Parisino regio 3324, 
qui continebat Piutum et Nubes cum glossis 
interlinearibus et scholiis (vid. indie, auct. p. 35 
et p. 38), unde depromptasunt e. g. quae p. i384 
ssib SxaToirapcouXov posuit; item in Add. p. 83 
et 172; reliqtios locos non notavi.» De opera IX 

ab Thoma Magistro ceterisque Grseculis in tribus 
primis fabulis interpretandis posita qui accu- 
ratius dicere volet, codices seculi quarti quin- 
tique decimi , quales non pauci supersunt qui 
margines futilibus hujusmodi annotationibus 
oppletas habent, excutere debebit : qui labor 
nihil ad intelligendum Aristophanem scholia- 
stasque veteres emendandos, nonnihil fortasse 
ad Ducangii Glossarium locupletandum con- 
feret, quanquam hoc quoque exiguum erit, 
quum interpretamentorum istorum pars longe 
maxima jam ex codicibusHemsterhusii, Br unckii, 
Dobraei meisque innotuerit.] 

Argumentum scholiorum veterum tripertitum 
est. Alia enim in judicanda scripturae diversitate 
versantur, alia in explicandis poetae verbis sen- 
ten tiisque , alia denique in metrorum formis 
declarandis. De scripturae diversitate quae anno- 
tata videmus, maximam partem ad librariorum 
spectant errores uno alterove in codice reper- 
tos^ et turn demum additavidenturquum scholia 
ex diversis codicibus collecta in unum corpus 
redigerentur. Gramma ticis Alexandrinis facile 
intelligitur ea tantum tuto imputari posse quae 
appositis ipsorum nominibus memorantur : quae 
paucissima sunt. Sic ad Ran. 3 20 Atayopa; ab 
Apollodoro Tarsensi in §C ayopaq inepte muta- 
tum memoratur ; Aristarchi et Apollonii senten- 
tia de versibus quibusdam spuriis ejiciendis ibid. 
1437. Callistrati Aristophanei interpretatio le- 
ctionis absurdae xoct' 6p6ov (pro xax' opGpov) ad 
Vesp. 772. DemetriiZenodotei conjecturaparum 
prudenter excogitata xavSuXov pro xovSuXov Pacis 
v. 5o. Aristophanis Byzantii supplementum ver- 
sus unius hand dubie ex codice aliquo ducti, 
ipw £ytoy£ twv Iv opviaiv vojawv , ad Av. i343, 
probabilis ejusdem lectio AXxaioc pro A/atoc; ad 
Thesm. 169, minus probabilis ttj SaSivvj pro tyj 
Xot[A7ua§t ibid. 917. Conjecturis qui indulgere • 
volent, alia non pauca ad idem fortasse genus 
referenda ex scholiis conquirere potuerunt , a 
quibus enumerandis ego eo magis abstinendum 
puto quo inutiliora pleraque esse video, velut 
quod xoXoxxpuova pro xaXexxpuova lectum a qui- 
busdam fuit et utcunque explicitum Ran 935, 
ttou Bz 7T£paiw6^(70[Ji7vi pro 7KoXos, ou vaua6Xto<70(xat 
Pac. 126, tt)v 7rdXiv pro ttjv XIuXov ibid. 219, 
SspjjLa pro XaT[/.a A\ , i563, Kkeopayoq pro <J>'jpo- 
[/.ayo; Eccl. 22. Longe majoris facienda nobis 
sunt quae ad interjiretandas comici fabulas scho- 
liasts veteres vel ex doctrinae suae thesauris at- 
tulerunt vel ips sagaciter animadverterunt : 
quanquam, qui it; it eorum mos , interdum ha- 
riolando longius quam debebnnt progressi ad PRiEFATFO G. DINDORFIS. nugas esse delapsi reperiuntur. Ejusmodi est 
quod Philonidem ilium qui in Pluto memoratur 
v. 179, cum Philonide histrione confudit Calli- 
stratus, ibid, ion Symmachus vitiosa deceptus 
scriptura vtTapiov xoci paxiov (pro vvynrapiov xod 
(paxTtov) cinsedos nescio quos commentus est Ni- 
tarium et Battum, alii autem florum ista esse 
nomina sibi persuaserunt , cui invento simile 
est quod Aristophanes Byzantius aTrpayuoauvyiv 
florem finxit pessime intellects jpoetae verbis 
Nub. 1007 (xtXaxo? o£tov xal a7rpay^O(7UV7)(; xai 
Xeuxt)? (puXXo^oXouctt)?. xo'pxopov , quod vile genus 
oleris est , pro pisciculo habuit Lycophro , no- 
tatus propterea ab Eratosthene ad Vesp. 23g. 
Won melioris notas opiniones sunt Aristarchi et 
Symmachi de verbis If/jroSiCcov !<7^aSa<; Equit. 
755, Callistrati de FXapov pro nomine proprio 
accipiendo ad Ran. 588 , ejusdem de Glidemide 
Sophoclis filio ibid. 791 , Symmachi de xsXsa 
avicula Av. 168, Euphronii iraTurcov avemfingen- 
tis ibid. 765, Didymique Neottus ex verbis poe- 
tae vsott! ^sWoTa confictus. Hue accedunt pec- 
cata quaedam chronologica , ut ad Nub. 7 , ubi 
scholiastae poetam ad servos respexisse autu- 
mant libertatem adeptos propter pugnam ad 
Argennusas, quam duodevigesimo post Nubium 
fabulam anno pugnatam esse constat. Similes 
sunt hallucinationes quas notavimus adEq. 5 20, 
797 , Ach. 760 , Vesp. 60 , Pac. 45o, 45i, 702, 
Av. 52i. 

De scholiis metricis antiquis fragmenta tan- 
tum supersnnt in codicibus nostris, rarissima in 
Ravennate (i), frequentiora in Veneto (2), ad 

(l)Nub.li3M170,1303,Pac.512,Thesm.531,Lys.484. 

(2) Nub. 457, 805,889, 1170, 1259, 1303, Ran. 383, Eq. 
1, 247, 284, 303, 328, 382, 409, 498, 507, 551, 565, 611, 
616, 624, 684, 692, 756, 824, 835, 911, 919,941, 972, 
997, 1014, 1067, 1070, 1111, 1264, 1316, 1335, Vesp. 1, 
248,1071, 1090, Pac. 1,82, 111, 124,154,300,346,383, solam fere Equitum fabulam in Laurentiano 
<*> (3) : quorum de auctore si quaeritur, non in- 
venio cui majore cum specie veri tribuam quam 
Heliodoro , clarissimo inter veteres doctrinal 
metricae scriptori, cujus auctoritate non raro 
usi sunt Hephaestio , Priscianus , alii : accedit- 
que conjecturae meae nonnihil commendationis 
eo quod Heliodori,nomen non solum duobus in 
locis scholiorum, ad Vesp. 1281 et Pac. i352, 
sed etiam in subscriptione codicis Veneti me- 
moratur in fine Nubium et Pacis (4). Valde di- 
versa ab his sunt scholia metrica Aldina, quibus 
codices nostri carent : quae certissimum haberi 
potest a Demetrio Triclinio, adhibitis interdum 
scholiis antiquioribus , esse composita. Simil- 
lima enim sunt ejusdem grammatici scholiis So- 
phocleis , videturque de auctore tanto minus 
dubitari posse, quod Triclinii nomine prolego- 
mena ilia sunt inscripta (sect, xvn ed. nostrae), 
quibus in universum de opera explicandis poe- 
tarum scenicorum metris ab se impensa disserit : 
de qua satis magnifice sensit. Nam 0sta Ttvt xai 
aTcopp^Tw Ifjwuveutjei adjutum se esse praedicat, 
licet metrorum descriptiones plurimas excogi- 
taverit tales ut diis esse usus videatur Triballis 
Scribebam Lipsice, exeunte anno i836. 

426, 435, 459, 486, 571, 582, 651, 658, 729, 756, 796, 819, 
856,922, 939,974,990, 1016, 1039, 1127,1188,1191, 
1283, 1289, 1329, 1352, Av. 209, 1188, 1262, 1480. 

(3) 284, 303, 382, 498, 651, 565, 616, 756, 824, 835, 
919,941,972, 1038, ,1067, 1070, 1111, 1264, 1316, 1335, 
Nub. 1303, 1320, 1352. 

(4) In Addendis: Idem conjecit Schneiderus p. 119, 
recteque monuit in subscriptione codicis Veneti in fine 
Nubium y.ExwXt(TTai corrigendum esse , quod ipsum in 
subscriptione Pacis estservatum : viderienim Heliodorum 
aliquam xtoXofisxpiav twv [/.eXix&v 'AptOTrocpavou; scripsisse, 
qualemposteaEugeniumliteris mandasse scimushoc sub 
titulo : xtoXofASTpia rwv [xsXixtov Alayvkov , SocpoxXeouc xai 
EOpwaSov octuo 8pa[/,aTa>v ie' ' de quo v. Suidas s. ESyevioc. EXPLICATIO GOMPENDIORUM. ( ] His parentheseos slgnis quae inclusa leguntur , ab- 
sunt a codice Ravennate. lisdem quando cinguntur 
numeri versuum, indicio est codicem scholia in eos 
versus non habere, nisi quae forte subjunguntur se- 
parata a ceteris et litera i?. notata. Desunt praeterea 
scholia Equitum a v. 216 usque ad finem, Pads a v. 
1009 usque ad finem, Avium 289 — 3g4, Lysistratce 

3.78 — 4<>4 • 

[ ] His uncis quae concluduntur , absunt a codice Ve- 
neto ; item scholia versuum quorum numeri iis- 
dem cinguntur. Acharnemium , Ecclesiazusarum P 
Thesmophoriazusarum et Lysistratce scholia non 
habet. 

[ ] His uncis duplicates quae circumdedimus , absunt 
ab utroque codice, Ravennate seque ac Veneto. lis 
signis non erat opus ubi subscribitur codex qui 
prsebuit. 

R. Codex Ravennas. 

V. Codex Venetus (Marcianus 4y4)« 

G. Codex ejusdem bibliotheeae Marcianae 475. Is plerasque 
glossas breves non habet, in scholiis autemita con- 
sentit cum Veneto , ut prudenter dissensum modo 
notaverit Dindorfius. 

©. Codex Florentinus Laurentianus 2779. 

T. Codex ejusdem bibliothecae plutei 3 1,1 5. 

M. Codex Mediolanensis Ambrosianus L, 39. 

L. Codex Leidensis Vossianus Lysistratse. 
Bar. Codex Baroccianus 38 , ejusdem Lysistratse. 

A. Codex Parisinus regiae bibliothecse membi\27i2* 

B. Codex ejusdem bibliothecae chart. 2715. 

C. Codex ejusdem bibliothecae chart 2717. xn EXPLICATIO COMPENDIORUM* 

D. Codex ejusdem bibliothecse bombycinus, 

E. Codex Brunckii. 

F. Codex Parisinus regime bibliothecse chart. 2820. 

Reg. Codex ejusdem bibliothecae bonibycinus 2821 , a Dill) 

ner excussus. 
Par. Codex ejusdem bibliothecse chart. 2827. 
Put. Apographum scholioram in Lysistratam &. Thesmo- 

phoriazusas a Claudio Puteano factum, ante nos in- 

cognitum. 
Dv. vel Dorv. Codex Dorvillianus, nunc Bodleisnus X, 1. 

3, i3. 
Vict. Scholia a Petro Victorio e pluribns libris col!ecta. 
Harleiani , Barocciani et Cantabrigienses codices suis lock 

accurate indicantur. 


PROLEGOMENA DE COMOEDIA. L 

EK TON 

HAATQNIOT 

TIEPI AIA<I>OPAS KQMQATQN. 

KaXov ETTiaTjuL^vacOai toc? airta? Si' a; -Jj (xsv dp- 
vjxia jtwpiwSia iStov Tiva tuttov Ij^si, v) 3s [jtiav) 6\a- 
cpopo? laxi Trpo? xauxyjv. stu xwv "Apiaxocpavou? xai 
Kpaxivou xal EuttoXiSo? ^povtov xa xyj? o v /]u.oxpaxia? 

5 sxpdxsi 7rap' 'AOvjvatoi? xal xy]v i^oudiav <7U[X7rasav 
6 $9j|/.o? stysv, auT °S auxoxpdxtop xai xupio? xwv tto- 
Xixixwv 7rpay[i.aTcav &7rdp)(wv. x9j? i<r/)yopia? oOv 
ttoccnv uirap^ouaT)? aSstav oi Ta? xwfxwSia? cruyypa- 
cpovxs? £ij(OV gxwtcxeiv xal crxpaxYjyou? xal SixaGxoc? 

10 tou? xaxw? Sixd^ovTa? xal xwv tuoXixwv xivoc? r\ cpi- 
Xapyupou? Yj au^wvTa? dcEXysia. 6 yap 8yJ[ao?, w? 

eTltOV, TOV CpO^OV S?/flpSl TWV XOiJ/.wSoUVTCiCV, cpiXoxiu.w? 
TWV TOU? T010UT0U? pXaa"Cp7]{A0UVXWV dxOUlOV, IGfJlSV 

yap w? dvTixsiTai cpuasi toI? ttXoucioi? si; dppj?^ 6 

15 Syjpio? xal Tai? £ucr7upayiai? auxwv ^Ssxat. etui toi- 

vuv tyj? 'ApiaTOCpdvou? xal Kpaxivou xal EuttoXiSo? 

xwuuoSia? acpop7)xoi xivs? xaxoc twv dtxapxavovxwv 

^aav oi Troi7)xai. Xoittov Ss ty]? OT i t/.oxpaxta? utco^w- 

poucr/]? U7rb twv xaxoc xoc? 'AO'/p/a? xupavvouvxwv xai 

20 xaOto-xaptivvi? 6Xiyap)(/a? xal [/.sxa7uiTCTouV/i? tyj? sj- 

ouaia? tou Syju-ou si? oXfyou? xal xpaxuvo(ASVY]? tyj? 

oXiyap^ta? evstcitcte toi? 7toiY)xaT? cpo'So? * ou yap Y]v 

xivoc Tcpocpavw? axcoTUXEiv Stxa? aTraixouvxwv twv 

u6pi£o[xsvwv Trapoc twv tuoiyjxwv. IWsv youv tov 

25 EutuoXiv sVi tw o\Sd?*ai xou? Boc-nrxa? d7t07tviysvxa si? 

xt]v OaXaaaav utt' Ixsivou si? ov xaflyjxe xou? Bairxa?. 

xal Slot touto oxvvjpoxspoi 7rpo? xa axtoajxaxa sys- vovto xal £7T£Xi7rov oi /op7)yoi. ou yap eti 7rpo9uyiav 
Eiyov oi 'AQyjvaioi xou? ^opYjyou? tou? toc? Sa7rava? 
Tot? ^opEUTai? 7cap£)(0VTa? ^sipOTOVsiv. tov youv 30 
AioXoaixwva 3 Apiffxocpav?)? iSiSa^sv , o? oux e^ei toi 
^opixa jasXyj. xwv yap X°P 7 1T^ V ^ X £t P OTOVOU ( JL ^ V(OV 
xal xwv ^opsuxwv oux l)(ovxwv xa? Tpo<pa? UTrs^YipsGyi 
X7J? xwjxwSia? xa X°P l5Ca f^sX'O xal twv uttoOegewv 6 
xpo'Tco? {/.stsSXtJOtj. cxotcou yap ovto? ttj? ap^aia? 35 
xw[xwSta? tou crxwirxsiv Sr][jt.ou? xal SixacrToc? xal 
(jxpaxriyoo?, Trapsl? 6 'Apicrxocpavyi? xoo auvrjOw? aTro- 
axw^ai 01a xov ttoXuv cpo'^ov, AioXov xb Spajxa, to 
ypacpsv toi? TpaywSoT?, w? xaxw? s^ov Stacrupst. xoi- 

OUXO? OUV EC7XIV 6x9]? (i-£C7Yj? XWfJLwSia? xutuo;, 6^0? EC7XIV 40 

8 AioXocixwv 'Aptaxocpavoucxal ot 'OSuacrsi? Kpaxivou 
xal TcXsiaxa xwv iraXaiwv Spap.aTWV outs X ? 1 ^^ °^ t£ 
7uapa^a(7£i? s^ovTa. 

OapaSaai? Ss sari to toiouto. (xetoi to xob? &izo~ 
xpixa? xou irpojxou [xspou? 7rXyjpto6£VTO? aTub ttj? 45 
oxy)VYJ? ava^wpyjcai, w? av (jlV] to Oeaxpov vj xsvbv 
xal 6 S9)[xo? dpyb? xa9s^rjrai, 6 X P°? °^ x £ X WV ^P^ 
tou? uTcoxpiToc? StaXsy£(?8ai a7roaTpocoov Itcoie'ito Txpbc 
xbv Stj^qv. xaxoc Ss ttjv arco'crTpocpov Ixsivviv 01 
Tcoi'/)Tal Sia tou jp^ou 7) uiTEp iauTwv diusXoyouvTO , 7] 50 
7T£pl o > 7]fjt.o<7iwv 7upay(xdxwv Etaviyouvxo. y] Ss rcapd- 
^acri? ETrXr^pouxo 6tuo {ji£Xu$piou xai xop.u.axiou xal 
axpocpyj? xai dvxiaTpo'cpou xal lirippyj^aTO? xal dvTs- 
7uppYJ[/.aT0? xal dva7raiaTwv. xoc (xsv yap s^ovxa xa? 
TTapa^ddsi? xax' sxstvov xbv ^povov sSiSa^Ovi, xa9' 6v 55 
oyjfjio? IxpaTEf toc Se oux s^ovTa XT]? sc"ou(7ia? Xoittov 
aTub xou Stj[/.ou p.£6iaxa[X£V7]? xal ry\q oXtyap/Ja? xpa- 
Toua-y)?. 01 Se T7J5 (j-ecjyj? xcojJiwSta? izoiy^cti xal toc? 
U7TO0SO-EI? vjfjiEivlav xal Ta X°P tx ^ P*^ 7 ) ^apsXiTrov, 
oux lyovxs? xou? x°py]you? xou? xoc? Sairdva? xoi? ^o- 60 I. 

Excerpta ex Platonio (I etll) om. V., habet G. Pro- 
legomenis omnino caret R. — IIAATQNIOr. Nullam 
usquam hujus grammatici mentionem factam vidi. 
Simile, sed longe antiquioris viri nomen est Platonici 
apud Galenum irept twv ISitov piSXiwv vol. 1, p. 36 : e860yj 
Ss xal cpiXco ITAaxwvtxa) xara tyjv s7riSyipi.iav xauT7)V elcrayw- 
yixa 8uo (3i6XCa. Qui idem baud dubie est quern Galenus 
inter praeceptores suos memorat vol. 6, p. 532 : rtnovov 
(piXocrocptov ^oXitwv , lid tcXsTgttov {/.sv Stwixou <X>iXo7raxopo? 
{jia8r|TOu , ppai^uv 8s iiva xa! lD.aTjcviy.ou |jl«9yito0 Tatou. Et sic fortasse IIXaTcoviou quoque nomen , sive sic sive 
nXaxtovtxou scribendum , non nomen , sed cognomen est, 
DlND. — 8 Tracriv G. naaris vulgo. — 9 ctxcotctsiv G. "Vulgo 
tw aut xou o-xw^Tsiv. — 12 tov cpoSov s^psi G. Vulgo e&jjpsi 
t6v 96S0V. — 26 sxeivou si? 6v G. Vulgo sxsCvtov si? o(i?.— 
32, 33 xop*)ywv — xopsuxwv Brunckii editio. ^opsuTtov- . 
XopYiywv G. Aid. — 35 xpoTco? Gelenius in edit. Basil, a. 
1547. totuo? G. Aid. lb. tyj? apy^aCa? xtopLtoSia? Brunckii 
editio. T^j apy^txto^tpSta G., codex Laarentianus plutei 
31, 4, Aid. t^j ocpxaCa xto^wSta Kusterus. — 44 prius to 
om. Brunckii editio. — 46 xsvov accessit in Brunckii edi- 
tione. — 47 dpyo? G. Vulgo apyw^. — 67 ^X6sv Brunckii XS7 PROLEGOMENA p£UTal? rcap^ovTa?. &7K>0£CF£t? f/iv yap xyj? 7caXata? 
xwf/.w$ta? ^orav a&Tar to (7TpaTYjyoT? Ittiti^ocv xal 
StxacnraT? odx 6p0w? b\xa£ou<ii xal ^p^jxaxa cuXXe- 
youaiv I? dStxta? ticjI xal [xo^Ovipbv iTrav^pyjj/ivoi? 
g5 j^tov. ^ §s [JLsaYi xwpLwSta acpyjxs Ta? TOtauTa? utco- 

0£<7£l?, £7Ul $£ TO CXW7TT£IV ICJTOpta? p7]9£l(7a? TUOtTjTai; 

^•X0£V. av£U0uvov yap T ° toioutov, olov b\a(TUp£lV 
"0[/.7)pov EiTCovTa Tt, 7) tov §£tva ttj? TpaywSta? ttoit]- 
t^v. ToiauTa Be Spapt.aTa xat iv tyj TraXata xcrifxwSia 

70 £<JTIV £Up£tV, OCTCp TfiXfiUTatOV IStSdt^Ov] XotTTOV TY]? 

oXtyapx/a? xpaTuv0£ta7]?. ot youv 'OSucrcrEt? Kpaxtvou 
o3§£vb? £7CtTi{/.7)criv iyouGi, StacruppLov Be ttj? 'Ooua - - 
crata? tou c O[/.yjpou. TOiauxai yap at xaTa ttjv [xegttjv 
xw|/.wStav &7TO0£<7£i? £t<7tv. [i.u0ou? yap Ttva? ti0evt£? 

75 Iv Tat? xwpiw5iat? toi? 7caXatOT£poi? £tpY)[Ji£vou? Bie- 
crupov a)? xaxw? fy]0£VTa?' xat toc? 7uapa6aa£t? 7rapr r 
TvfcavTO, Biol to tou? X. P 0U ^ swtXsi^ai , ^opyjytov oux 
ovtwv. ou [/.■/) v ou$£ xa irpoawrata 6(xotOTpo7rw? Tot? 
Iv ttj TraXata xw(jup6\'a xaT£(7X£uacrpt.£voi? £ta7Jyov. 

so £v |ji£v yap tyj TiaXaia £txa£ov toc TTpoawrraa toi? 
xw|Aw§ou(/ivoi?, tva, Tcpiv Tt xat too? &7toxptTa? £t- 

7C£IV , 6 XW[/.W$OUp(.£VO? £X TY]? 6[/.OtOTY)TO? TY]? 0^£W? 

xaTaSYjXo? tj • Iv Be ttj fjiiaY] xat v£oc xwfjLwSia ItutyjSc? 
Ta 7TpO(ja)7C£ta 7Tpb? to ycXotoT&pov ISyjuuoupyYjsav , 

85 O^SotXOTE? TOO? MaX£$o'va? Xat TOU? l7CY]pT7]f/.£V0U? l\ 

Ixeivwv cpo^ou?, tva [///]§£ Ix tu^yj? Ttvb? 6[/.oio'ty]? 
TCpoa'co'JTOu crufXTrscry] Ttvt Max£§ovwv ap^ovTt xal Soija? 
6 7rotY]TY^? ix 7cpoatp£<7£W? xw[/.w§£iv Stxa? u-kog^. 
6pwpi£V youv toc Tcpocrwiraa tyj? ]\j£vavSpou xwpiwSta? 
y-o Ta; otppu? &7tota? fy^t xat ottw? I^aTpafx^alvov to 
c»T0(/.a xat ouoe xax' avOpwTcoov cpuctv. 

XL 

Tor ATTOr 

HEPI AIA$0PA2 XAPAKTHPON. 

KpaTtvo? 6 tv]? 7raAata? xcofxcpSta? tcoititt]?, aT£ ot] 
xal Ta tou Ap^tXo'pu ^vjXtocra?, auaT7)pb? [jtiv Tat? 
XotSoptat? ia-Ttv. ou yap t&c-rap 6 AptcrToa)avv)? Itti- 

Tp£^£lV T7)V X,^P lV T0 ^ dXt6[JL{XaC7l 7T0l£t , TO (popTlXOV 

s t9)? £7UiTtp;7i(7£0J? Sioc TauTT)? avatpwv, aXX' a7rXw? xal 
xaTa ttjv 7rapot[i.iav yupyj ttj X£cpaX^ TiOvjdt Ta? 
^Xao-rpyjixia? xaTa twv a|i.apTavovTcov. tcoXu? Bh xat 
Tat? Tp07rat? Tuy)(av£t. svaxoyoq Be wv Iv Tat? Itti- 
SoXat? twv Spa^aiwv xal o\a<rx£uaT?, £?Ta 7rpottov 

editio. 9)X9ov G. Aid. — 69 %w[xa)Sia om. G. — 73 tou om. 
Brunckii editio. — 77 yopovQ— xop^iywv G. Vulgo ^opr]- 
you?— -xoptov. — 78 toT? om. G. — 82 ex Ttv6? 6(jloi6tv)to? 
G. — 86 \j.r\Bh G. 8s [xy] Aid. — 89, 90 youv toc? oopu? iv toT? 
TCpocnorcot? t5)? MevdvSpou x(opL(p8iac oirota? G. Aid. Cor- 
rectum in ed. Brunckii. 

€.'■ 

1 xto[AO)S(a? om. G. — 2 xa^ ta tou 'ApxtXoxou ^Xtoffa?. 
Legebatur xaxoc ta? 'Ap^tXoxou (dpxtXoxou? cod. Laur. 31, xal SiaaTrSv Tot? 57co9£(7£t? oux axoXouQw? 7cX7]pot Ta 10 
SpaaaTa. EutuoXi? Be £U(pavxacyTO? (/.iv £t? 6iT£pSoXv)V 

£(JTt XaTOC TOC? U7TO0£(7£t?. TOC? yap £t(J7)yr)(J£l? (i.£yaXa? 

twv Spa^arwv 7U0t£tTat, xal v]v7r6p iv tv] 7uapa^aa£t 
cpavTaatav xtvoucrtv ot Xoticol, TauTTjv Ix£tvo? Iv toi? 
Spajxaatv , dvayay£tv txavb? wv i£ ^ASou voijlo0£twv 15 
TrpocwTca, xal oY auTWV £t(jv)you[jL£vo? v^ rapl 0£(7£W? 
vo^wv ^ xaTaXu(j£W?. <ftcnr£p B£ Io-tiv u^-/]Xb?, outw 
xal 87rt^apt? xal irspl toc crxw|X{jLaTa Xtav £uo-to^o?. 
6 Bs ApKJTOcpaVT)? tov (JL£aov IXvjXaxfi twv avSpwv 
^apaxTr]pa. out£ yap 7rixpb? Xtav IstIv <5><j7T£p 6 20 
KpaTtvo?, out£ xapisi? S(77T£p 6 EutuoXi?, aXX' £X£t 
xat 7rpb? tou? afxapTdtvovTa? to ccpoSpbv tou KpaTtvou 
xal to ttI? Ittitpexouo-yi? xaptTO? EutuoXiSo?. III. 

1IEPI KOM^AIAD. 

T^jv xw(xwStav 7]up9)(j0at (pacrtv U7ub Houaaptwvo? • 
tt)v SI 6vou;ac7tav l^fitv ot (xlv ort iwl Ta? xto[xa? 7ue- 
pttovTE? tj§ov xal ItteSeixvuvto, (jlvjtcw tuo'Xewv ouawv j 
aXX' Iv xt6[xai? otxouvTWV twv av0pw7rwv ? ot §£ avTi- 
XiyovTl? cpacrt ^ xwjxa? xaXst<70at 7rapa 3 A0v)vatoi?, 5 
aXXa StJ[aou? ? xal xwfAwStav auTTjv xaXouatv, £7T£i iv 
Tat? 6Soi? ixw(xa$ov. tJjv auTjjv Bl xal TpuywStav 
(paal Sta to Tot? eOSoxifxouatv £7rl tw Avivatw yXfiuxo; 

SlSoCT0at ? 07T£p SXaXoUV TpUya, ^ OTt [X7j7UW 7UpOaW7C£lWV 

v)upY)(^£vwv Tpuyl §taxpiovi£? toc TrpoWrca 57T£xpt- 10 
vovto. ysyovaat Be [X£Ta^oXal xwfxwSta? Tp£t?* xal vj 
[x£v ap^ata, v] 81 via, v) Se [aect]. ot [A£v ouv t5]? 
ap^aia? xwfxwSta? 7rotv)Tal ou^ U7ro0£(r£w? aXv]0ou?, 
aXXa 7rai§£ta? suTpaTTfiXou ytvo(JL£VOt CvjXwTat tou? 
aywva? l7uotouv. xal <p£p£Tat auTwv -rcavTa Ta Spot- 15 
[xaTa t|e' cbv toi? ^euS£TTtypacpot?. toutwv Be £tcrtv 
a^ioXoytOTaTOt 'E-nrtxapixo?, Mayvvj?, KpaTtvo?, Kpa- 
^?, 0£p£XpaT7]?, €>puvt^o?, EuTToXt?, 'ApicrTo^avyj?. 

3 ETTl^ap[JL0?. 05T0? TTpWTO? T7)V XW[J(.wSiaV 5l£p" 

pt|i.|/.£vv)v av£XT7j(7aT0 7roXXa TTpoa-cptXoTEXv^o-a?. ypo- 20 
vol? Be ygyov£ xaTa t^)V oy' 'OXuuvrctaSa, t^ Bk 7roi7jC7£t 
yvwu;txb? xal eupSTtxb? xal ^ptXore^vo?. aoi^STat Bk 
auTOu SpaptaTa \l\ Sv dvTiXlyovTat B f . 

Mayvr)? Se 3 A07)vato? dywvt(7a|X£vo? AOrjvvjat vfxai; 
£<7/ev ia f . twv 6*£ SpajjiaTWV auTOU ouSsv aoj^eTat. t3c 25 
§£ iTTtcpspouicva IffTtv Ivvsa. 

KpaTtvo? 'A0rivato? vtxa jxetoc t^jv its' 'OXu^ta^a, 4) ^TYJaei?. Correxit Hemsterhus. apud Geel. Bib?, cnt. 
novaj vol. 4, p. 8. Vide Cobeti Observv. critt. in F&ion. 
com. p. 4.-8 Tat? TpoTcat? G. tt]? Tporcyj? Aid. — 14 £xst- 
vo?. Addendum Yidetur xiveT. Dind. — 17 $ irspt xaia- 
Xu(7£co? Laur. 31, 4. — 18 oTtw^axa Meinek. Hist CoiB. 
p. 108. Legebatur ^e^aTa. 
III. 
Sectiones III et IV om. V. et G. — 19 'E7ctxapjjLo? adili- 
dit Dindorfius. — 27 y.axa t^v kol' '0).. conj. Meinekius DE COMQEDIA. xv reXEUTa Be AoxfiSaifjiovioiv ei? tyjv 'Attixyjv eiaSaXo'v- 
wv T^irpwTOV, to? cpvjctv 'ApiaTOcpavr,*; [Pac. 702] • 

** 6paxia<ja<; * ou yap egrivecrxeTo 

iSsTv tuGov xaxayvufxsvov otvou uXstov. 

Ysyovs Ss iroiYiTixw-raTo; , xaTa<7X£ua£wv si? tov At- 
oyukov YjxpaxTYJpa. cpsp£Tai Ss Spa[xaxa auTou xa'. 

KpaiT)? AOvivaio?. toutov uTroxpnr^v cpaai yeyovi- 
^ vai to rcpwTov, 8; eju6e6Xy)XE Kpaxivw, 7ravu yzkdioq 
xai tXapb? Y tvo V £VO<; 5 *°" 7rpwTOt; [xsOuovrac iv xooj/.w- 
Sia -Tupo^yaY 6 - ™^ T0U SpajxaTa iaiiv sTTTa. 

<l>£p£xpaTY]S AGvivaTo? vixa IttI GsaTpou, ysvo^svo? 
8s 67UOiutxpo? i^Xwxs KpaxiqTa, xai au too piv 
40 XoiSopetv airsa-TTi , Trpay^axa % sicyjyou^svog xatvoc 
ruSwctfjiet , y £V0 V £V0? £ ^p £Tt>t ^ [^Qcov. 

^>puviyo<; ***cppaS|/.ovo<; eGocvev Iv 2ixsXta. 

EutuoXic 3 A0V)vato? ISiSa^sv ItuI ap^ovxo; AtuoXXo- 
8copou, i<p' 06 xa\ <l>puvi^o; ? ysyovax; Suvaxb? ttj Xs^st 
45 xai £r)X5>v Kpaxtvov, -ttoXu ys XocSopov xai sxatbv 
IiricoatVEt. FEYpaTrxat §£ auxto SpajxaTa ib*. 

'ApiffTOcpaVYj? OiXituttou, 3 AGy)vato<;, [xaxpG Xoyico- 
Taxo? 3 A6v)vaia>v, xai Eucpuia TravTac uTrspaipcov, £y]Xoov 

Bl Eupt7TlS71V , TOl? §S [/.sXsffl X£7TTOT£pO?. ISlSa^E §£ 
60 TTpWTOC £7Tt ap^OVTO? AtOTt[JlOO b\oc KaXXtarpaTOU. toc<; 

f/iv Y^p rcoXiTtxac toutco cpaalv auxov StSovat, toc Be 
xaT Eupt7r(Sou xaV Scoxpaxouc 4>iXtovt8y). b\a Si 

TOUTO VOfJUffQEic (T^aGo? 7T01Y]T7)? TOU? XoiTCob? llUYpa- 

<po'{X£VO<; Ivixa, I-iustTa tw mw I8i'8ou toc Spa^aTa, 
55 ovTa tov apiQ[xbv v§' # (ov voGa 0'. 

Tyjs Se [/.£cr7)<; xtO[xu)Sia; 01 7roiY)Tal 7cXacj|/.aTo? (/iv 
ouy YJd»avT0 tcoi7)tixou, b\oc §£ ttjc sov^Qou; t6VT£<; 
XaXta? XoYtx^t? EY^ouci toc; ap£Ta<;, coots CTcaviov T:oiy)Tixbv £lvat )(apaxTYJpa reap' auTot?. xaTaayo- 
XouvTat §£ 7ravT£(; arspl To\q 67CoG£&£t?. tyjs (xev oOv 60 
[xecty]? x(0(jLW§ia<; eicjI TuotyjTal v^, xai toutcov SpaaaTa 
y^i?'. toutwv Se stffiv a?ioXoY(OTaTOt 'AvTtcpav7)<; xai 
2T£cpavo<;. 3 AvTicpavy)<; (aev oOv 2x£cpavou AGvivato;, 
xai 7]p^aT0 Si§a(7X£tv (Jt.£Ta tV lp[ 'OXu^iciaSa. xat 
cpactv auxbv Y £ V£a0at [dv twv aTcb 0sdcraXiag ix 65 
Aapiffcrvi?, irapsYYpa^vat Se dc, ttjv 3 AG7)vai(ov 7ro- 
XtxEiav vizb Av)(X0ffG£V0u<;. Y £ V£(jGai §£ Xsyouo-iv auxbv 
EucpuscjTaTOV si? to ypacpsiv xai Spaf/.aT07roi£tv. ete- 
Xeutt](7£ Ss Iv X(w xai Ta ootoc auTOu sic, toc? 'AG^va? 
[xettivsv^Gt). tcov Bl xw|/.(j)Sttov auTOo Tiva? xai 6 70 
2TECpavo<; ISiSa^sv. iVn Bs auTOu Spa[xaTa a^.- 

Tr£ Be vsa<; xw^Sia? yeyovuGi k uiv TuotY)Tal $S', 
a^ioXoYcoTaTOi Se toutcov OlXt^cov, MevavSpo?, At- 
cptXo?, d>tXi7nn8y)<;, IIocj£iSt7r7ro;, A7?oXXoSa)po?. 4>i- 
Xt][xwv piv ouv Aa[xcovo<; Hupaxouaio? , (xstecj^e Sz 75 
T7)<; tcov AGyjvattov woXtTeia?, I5tSa?£ Ss irpb tyjc pty' 
'OXu[X7rtaSoc. aco^ETat 8e auTOu SpajxaTa £7CTa 7upb? 
toic IvsviqxovTa. MsvavSpoc Be. AiotteiGoui; utbc., 'AOv)- 
vcuo<;, Xap-TTpbc; xai ptc«> xai Y £ V£i, (7uvStaTpi^a<; ol toc 
7roXXa AXs^tSt, 5tto toutou Soxei iraiSsuO^vat. lotSa^E »0 
Se TrpWTOi; lcpy)So? tov ItcI ^iXoxXeoo; apy^ovTo;. y £ ~ 
yovs S' £ucpus(7TaTO<; Travu. Y £ YP a( ? £ ^ £ ^avxa SpajxaTa 
pvj'. teXeutS Se Iv AQ^vati; Itwv u7rap^tov v6'. Atcpt- 
Xo? DtvwTUEb? xaxa .tov auxbv v^povov ioiSa^s Mfivdcv- 
Spto. teXeutS Be Iv 2(JLupvv). SpajAaTa Be auTou p'. IV. AAA&2 nEPI K£2MiiAIA2. 

To 7raXaibv 01 Iv Tat? xcotnai^ aStxoup.£VOt tizb twv Hist. Com. p. 45. Qui numerum olympiadis corru- 
ptum esse recte animadvertit : sed [xsxa corruptum ex 
xaxa esse demonstrari nequit , quum hie seriptor infra 
Antiphanis et Philemonis aBtatem similiter designaverit. 

D IN d. 37 7rapYiYcxY£ Meinekius Hist. Com. p. 530. — 

38 £7ii ©soSwpou (i. e. olymp. 85, 3) Dobneus, proban- 
tibus Dindorfio etMeinekio Hist. Com. p. 66. Sequentia 
egregie correxit Dindorfius comparato Aristot. Poet. c. 
5, 5 : twv 8s 'AO^vrio-t KpaTYig izp&xoc, ^p^sv, acpl^svo? -rvj? 
la\i6iY.ri<; iUac, , xaOoXou 16yovQ yj [Lvftovc, Trotstv. Legebatur 
Yivoptsvo? , 6 8s uuoxpnryjf; st — 42 Ha3C spectant ad Phry- 
nichum tragicum , de quo obiter hoc loco egerat seriptor. 
Be Phrynicho comico qua3 idem attulerat, exciderunt 
omnia. Meinek. Hist. Com. p. 530. Postrema verba for- 
tasse 'fuerunt, 6 8' o^covu^o? aOxy Tpaytxoc ^puvtxo? 
HoXyqjpdSjjLovo? ^Oavsv sv S. Dind. — 45 scrib. videtur 
TuXriv y £ - Deinde Geelius Bibl. crit. nov. vol. 4, p. 13, xai 
atexpdv. Addendum fortasse aOxov. Dind. — 46 arccxpaCvst 
Bobrasus. — 47 ixaxp^ XoyitoTaTo? Bentleius. Legebatur 
(xaxpoXoyt&TaToi;. — 48 legebatur £r)Xq>. — 50 rcptoToc dixit 
pro Tcpwxov, more recentiorum scriptorum. Infra 1. 81 : 
sStSa^s 8s irpcoTOi; iyrfioc, &v iizi AioxXsou? apxovTO?. Schol. 
Aristoph. Eq. 534 : S? Tuptoxo? fcraxpivaTO toc Kpaxivou xai 
auxo? tcoiy)ty)s Corrspov §ysv£To. Georg. Syncell. vol. i* p. 
483, 12 (et Chron. Pasch. p. 303, 10) : SoqpoxXyj? TpOY(p- 
8ouoi6; Tipwio? sStSd&XTo- p. 502, 4 : rcpwTos 0p<fxyi? xai 
*EX>d8o? xpaT^(ja?* p. 538 : -nrpcSTo? — sSacrtXsucjsv , slxa— s^s6Xyi67]. Chron. Pasch. p. 476, 6 : 6 sv 'Poow xqIoggoc, 
Tupwxo? sxtvoQ0Y]. ubi L. Dindorfius Pausaniae locum cou- 
tulit 1, 22, 3 : xai 4>ai8pa Tcpcoxy] svxaOOa sT8sv 'ItctcoXuxov. 
Dind. lb. Atoxc^ou Scaliger ad Euseb. p. 128. Vulgo <E>iXo* 
tCjjlou. Fuit ille archon eponymus olymp. 88, 1. — 51 

xouxtp Petitas Miscell. p. 2. xouxov vulgo 53 scribeu- 

dum xou XoittoO : nisi aywva? intellexit. Dind 55 imo 

(x8 / . Dind. — 56 0! iroirixat Meinekius Quasst. seen. 2, p. 
4. Vulgo 8uo TuoiYixat. — 62 wic? Meinekius Hist. Com. p. 

271 63 Sre<pavo?. Persuasum habeo excidisse qua3dam 

et pro Stephano reponendum Alexin. Quod magnopere 
confirmatur ex mentione Demosthenis , qui Diopithi , 
Alexidis fratri, favebat, ut notum est. Dobr^us. Conf. 
Meinek. Hist. Com. p. 304. — 69 ev Kt(|) Suidas s. v. 'Avxi* 
<pdvY]c, quod volebat Meinek. 1. c. — 71 post 0% excide- 
runt quae de Alexide scripserat auctor. Meinek. — 78 
svvsvyjxovxa Aid. — 81 Qikoxkeovc, Clinton. Fast. Hell. vol. 
2, p. 165. Legebatur AtoxXsouc. Eusebius olymp. 114, 4. 
Menander primam fabulam cognomento Or gen docens 

superat 83 v6' Bekkerus. Yulgo <.— 85. Hie quoque 

exciderunt ea quae de Philippide, Posidippo el Apollodoro 
auctor commentatus erat. Meinek . IV. Comparanda cum his sect. IX. XVI PROLEGOMENA iroXixtov vuxxoq aTTfipyor-ft itapa tov Syjpiov ixetvov 
sv6a 6 dcotx^<7oc<; i\v , xal sXsyov oti sort Tig IvTauOa 
7coiwv siq tous yswpyous tocSe. xal touto 7coiouvte<; 
5 u7U£^wpouv XsyovTeq xal TouvojAa. jjisG' vjf/ipav os 6 
Spaaag I^qTa^ETO, xal outo)$ aitf)£uvdfX£VO<; avscrxEX- 
Xsto tou aSixsIv. 6pwvx£^ ouv oi 7roXtTai touto XP 7 ) - 

<7lf/,0V TYj TToXst XOcl aStXia? a7TOTp£7TTlXOV , SXEXsUGaV 

tou? aSixoujjLSVOui; etcI [/icqc; ayopa<; tou? aStx^caVTa? 

io xtop-wSstv. oi Ss SsStores aO Tob$ tote 7cXoucriou?, 

i^Xco )(piovT£<; xal Tpuyta, ItuI pti<XY)<; dyopa? touc 

aSixouvTa? Ixa)[/.(oSouv. sWi §s (jisyaXa ^ ttoXi? 

WCpEXsiTO EX TOUTOU , 7T0l7)Ta? STaJaV ETUI TOUTO) XCO- 

[/.cpSsiv 8v av pouXcovxai axwXuxw?. stteI Ss t] xaxia 

15 7Tp0EX0TCT£V, 01 TlXoUfflOl Xal 01 ap^OVTS? fX^) pouMf/.S- 

voi xco[/.a)§sia0at, tou [xev cpavspoot; xw[/wSeiv IxcoXu- 
c;av, IxsXEuaav Ss xpucpa,ofov aiviy[/.aTo:>oa)<;. eTca ov] 
xal touto sxwXua-av, xal irTto^oug s(73C(07utov,sIs Se tcXou- 
crtou; xalivoM^ouc; ouxsti. yeyove Se ty]<; jxev TupojTY]? 

20 xtofAcpSia^ apiciTO*; ts^vityjc outos 6 'ApKJTOcpavY]<; xal 
Eu-jroXt?, TTJg Se SsuTepag IIXaTCOv, T7]<; Se TpiTY)? Ms- 
vavSpo?. xco[/,wSta ouv, r\ 6ti 01 arco xojpuov duvayo^svoi 
/]$ov TauTa • yj oti iv xatpw xt6txaT0<; VjSov • sgti Ss 
TauTvjv etiustv xal TpaytoSiav , oiovsl Tpuyw&iav tivoc 

25 oOcrav, oti Tpuyia ^ptou:£Voi IxtofxcoSouv. xal ttj; piv 
TpaywSia? to sic, IXeov xivyjffai tou? axpoaTa^ tSiov, tyjs 
Se xwfxtoSiaq to Etc; ylXtOTa. oto cpaatv 7] uiv TpaywSia 

XUSITOV PlOV, 7] §£ XGOJJUOOia (TUVIGTYJCIV. 

V. 

AAAQ2 nEPI KQMQAIA2. 
T9js xtofxcooiac; to |xev Icjtiv dp^aTov 9 to §e vsov , 
to Se [i.Ecrov. ttjs os via? SiacpspEt ^ TraXata xoiixo^Sia 
^povtp, StaXsxTtp, uXt], [i.£Tpw ? oiaaxsuT]. ^povto [xsv 
xa6o fi (jlev vsa lm 3 AX£c;avSpou, 7] Se 7raXata ItuI twv 
5 n&XoTCOWYidiaxwv ei^e ttjv ax^v. SisXexto) ok xa6o 
7] (XEV VEa TO Cra^EGTTEpOV £}(£t, T7] V£a ■xs^pyjw.Evyj 
'AtOiSi, v] §e TtaXata to Ssivbv xal u-jyy.Xov too XoVou, r Iviots Se £TCtTyi$£'j£t xal "ks\oiq Ttva?. 5Xv] 8e xa8o vj 
jxlv * ^pw Se xaGo ^ 

{JLEV V£a XaTOC TO TcXsiaTOV (TTpSCpSXai TTcpl to tafi.o'i- io 

xov, sTravtcoc Se usTpov Irspov , iv Se ttj vraXaia 
7CoXu k a£Tpta to <nuou8a£o|/.svov. oiacxsu^ §s ? oti iv 

p.£V tyj via X°p ^ ^^ ^ £l 5 ^ v ^ X£t/v Tl ^ £ ^* xo " a ^ T ^l 
Se t) TraXata lauTrjc; Stacpspei. xal yap 01 iv Attixtj 
TcpwTOV o"uo"Ty)(7a[jL£Voi to lTCtT^Seu[xa tt]<; xa)[xwo(ac 15 
(v^crav Se 01 TTEpl Houaapiwva) xal Ta irpocra)7ua eiffy)- 
yov aTaXTW?, xal p.6vo$ v^v ylXca? to xaiaaxEua^o- 
[jlevov. iTTiysvojxEVOc; Ss 6 KpaTivo? xaTsaTTjo'E [jlev 

TUpWTOV TOt £V T7] X03[X(pSta TcpoawTua [XE^pi TplWV, (7U- 

CT^aac; ttjV aTa^tav xal tw ^apiEVTt tt^c xw^wStaq to 20 
cocpsXi^ov 7rpoa-£6y]X£, tou? xazwc; irpaTTOVTag Sia^aX- 
Xwv xal todTTsp §Y]f/.o<7ia [/.adTiyt t5] xwjxojoia xoXa^o)V. 
dXX' It 1 [X£V xal o5to^ ttj? dp^ato'TTiTog (jletsi^s xal 

•^p£[jLa Tctoc; tt^c; aTa^ia?. 6 [xevtoi ys 'ApiorTO^dw)? 
[xsGoosucrac; TS^vixwTSpov tyj^ [xeO' iauTOU tV]V xcojxw- 25 
Siav IviXa^EV iv aTcaaiv S7i:iff7i|/.os 6cp8el? outw, xal 
outw Tuatrav xa)[xwS(av IfAeXETrjars. xal yap to toutou 
SpapLa bUkouTOc, vetOTSpiCst xaTa TOTrXaa-jxa • ttjv ts 
yap U7to0£(jiv oux dXyjOyj s^st" xal X°P^ V i^TEpyjTat , 
OTCcp Tyj? VEWTEpac; uTcrjp^E xcou^wota?. 30 

VI. 

AAAQ2 HEPI KQM0AIA2. 

''Oti 6 ysXojc; -zr^ xco^wSia? ex te le^EM xal Trpa- 
Y[xaTtov £^£i ttjv cuaTaaiv. sx [xsv ttj? Xe1;£w; xaTa 

Tp07U0U? ETCTa. TCpWTOV Xa6' OfJLCOVUfXtaV , w? to Sia- 

cpopou[X£Vo<; oiov to [jtsTpov. SsuTspov xaTa auvwvuu^iav, 
w<; to [Ran. 1 1 57] f[xto xal xaTEp^o^at • TauTov yap 5 
icrTiv. TpiTov xaTa dSoXsa^iav, &s OTav ti^t(o auTW 
ovopiaTi ^prjarjTai. TETapTov xaTa TcapwvupitaVj 6rav 
tw xupiw l^wGev ti<; aTCT7)Tat, w<; to, Mcofxa? xaXou- 
p.at Mioaq. TulfATCTOv xaTa u7roxoptC7{Jibv, a>; to r Nub. 
2^3] 2a)xpaTtSiov , EuptTTiSiov [Ach. 475]. Ixtov rj 
xaTa ivaXXayvjv, w<; to, to BSeu SscTUOTa, (xvt! tou to 10 Ssaddidit Kust.Ib. legebatur auxoO? 19 ouxeti Din- 

dorfius. Legebatur tuou Kusterus.—22 sqq. Tzetz. Proleg. 
in Lycophr. p. 255 ed. Miiller. : Sia^epst 8s xal xaxa touto 
TpaywSia xat xto(j.tj)8ia, oti rj jjiev TpaytpSia Xuet tov fiov, 
y) 6e xwfjitpSta cuvi(rry]Gt. xco|JLw5ia Ss £xX^0?] 7^ oti, xaxa t6v 
xaipov tou xw{j,aTOG tjtoi tou imvou supeGy] , yj oti ev Tat? 
xw[xat(;, tout'so-tiv iv Tat? c-TSVWTcai?, r] otc £v toT? xcopLot? 

xat -3T0T01C tou Aiovucrou EupsGr] xa)[xw6ol TupaTTopisvot, 

KpaTtvoc, HXaTCOV, Evizokic, , Oepexpaxyjc , , Apto-T09avr ) ? xal 
srepoi, xat vsot Msvavopo? , <J>iX^ v u!.a)v , itXtaTttov (OiXitt- 
tciSyis Meinek.) xal 71X^80? 7ioXu. — 26 legebatur ocxpoaTac. 
o-'a (sic) Tvjc. Vulgo editum axpoaxa? , t^. 

V. 

Comparmda sect. IX. — 2 verba to ok \l£gov delenda 
videntur. Apertum est ex sequentibus , qui base com- 
mentatus est ex eorum fuisse numero grammaticorum, 
qui in duas aetn^es Atticaa comoediee bistoriam dispesce- 
rent. Meinek. feist Com. p. 539. — 7 Xoyou V. Xsyeiv 
vulgo — 8 emvtfte&Qvoi le^eic V. — 8-10 legebatur uX-fl oh 
xaQ6 ^ jj|» ^jfiiTa t6 crXEtaTov. Indicavi lacunam, ad didique [x£Tpw 8s xa66 f\ jiev. Lacunam probabiliter explet 
Meinekius 1. c. his verbis , vsa oux aXr,0£T? s/^si xa? utuo 
Oso-ets, ?1 8s roxXata aX7)0£T?. Dind. — 16 loucaptwva Mei- 
nekius Hist. Com. p. 25. Legebatur Sawupiwva. — 19 
G-T^o-a? (non o-uax.), 21 7cpoff£0ents, 23 xal oCrw?, 29 
U7i60£criv w? aXv]6^ xal x°?°t$ staEpYpcsv V. — 30 vewxspa? 
V. vsa? vulgo. 

VI. 
Comparanda sect. IX. — 4 Stacpopoufjtsvo; (SioKpspoupevotf 
V.) olov x6 r {x,expov. Corrupta base vix expediri poterunt 
nisi invento loco Comici ex quo excerpta sunt. Non s* 
tisfacit Dobrsei conjectura ^cts 8td<popa sTvat Ta vooujx&va 
olov to [jiTpov , ut.ad Nub. 641 respiciatur. Bind. lb. 
Seuxepov xaxa V. osuTEpov oh xara vulgo. oeuteoov 8£ w; 
OTav xt? tw auxw 6v6|xaxi ^p^GTQxaf xsxapxov xaTa Tuapw- 
vujxtav, OTav— Laur. 31, 4. — 7 7U£pia>vu[iiav ed. Juntina a. 
1525. — 8 Mtofia? fort, pro pw^ scriptum. Dind.- jxw? 
Laur. 31, 4 — 9 MeiStasMeinokiiis Hist. Com. p. 540,recte, 
utvidetur. Sunt fortasseAristophanis verba. Dind. lb. xaxd 

U7C0 

d7roxopi<ju,6v V. —It IvaXXr^jv V. ^XXeertv vulgo. De BE COMOEDIA. 
{jlov xaToc ff^yjfxa Xs^ew? toutw ytveTat yj XVII Zsu. g! 

CpCOVT), Tj TOl? 6[XOy£VEG*lV. Ix 8s TWV TTpayfXaTWV 

xaxa Tp07rou? Suo. TrpwTOV xaTa a7TaTV)V , w? [Nub. 
i/f^] 2xp£<]nao7]<; icstcrGsi? dXy]0£i? sivai too? rap! 
^uXXy]? Xo'you?. §£UT£pov xaTa 6[xoi'wcriv. 7} Ss 6[xoiw- 
ci? £i? Suo TsowsTai, irj ei? to ^eXtiov , w? [Ranis] 
6 3av0ta? si? 'HpaxXIa, tj si? to X £ ip ov > &? ° Aio'vu- 
so? si? Eav0(av. VJI. 

e O X°po£ ° xwfxixb? stcrvjysTO lv ttj opx^STpa, TW 
vuv Xsyoj/ivw Xoystw. xal ote 4 uiv Tupb? Tob? uiuoxpiTa? 
SisXsyETO, Trpb? ttjv g-xt]V7]v dcpswpa, ote Ss draXOov- 
twv twv uTTOXpiTtov tou? dvaxaiffTOU? Stel^ei, 7Upb? 

° TOV S9)[XOV a7T£(7Tp£(p£TO , X0CI TOUTO EXaXsiTO CTpOCp7]. 

y}v Se toc !a{JL^£ia TETpafXErpa. eitoc tt)V dvTicrpocpov 
diroSovTE? rcdXiv T£Tpap.£Tpa STcsXEyov IffWV GT^WV. 

^V Ss S7cl TO TuXsiCTOV l?*'. EXaXclTO §£ TaUTa STUtp- 

pyjfxaTa. 7} £s oXt) TrdpoSo? tou x°p ou * sxaXstTO 7ua- 
pd6ao*i?. AptarocpdvT]? lv 'Itttusug-iv [607] «Ei [xev tic 
« dv7]p twv dpxaiwv xwfXwSoSiSdcrxaXo? 7][xa? T^vdy- 
« xa^sv Xs^ovTa? £717) 7rpb? to Olaxpov 7rapa69jvai. » 

VIII. 

TON TH2 APXAIA2 KllMOAIAH nOIHTQN 
ONOMATA KAI APAMATA. 

®EOTrofJWTOi> SpdfxaTa i£'. 
2TpaVci§o? opd[xaTa iq. 
<I>£p£XpaT0uc opdfxaTa tyj'. 
KpaTTjTO? Spd[xaTa 7)'. 
IIXaTWVo? SpdfxaTa xr/. 
TyjXexXstSoo SpdfxaTa g'. 
<I>puvixou SpdtxaTa i'. IX a. 

IIEPI K12M$AIA2. 

(£# co<#c<? Parisino edidit Cramerus, AneccLt. 
Parisin. vol i,p. 3 ^gry.) 

KwfxwSiai Xs'yovTai toc twv xwpuxwv TuoiTJjxaTa 
to? t& tou 'Apicrrcxpavou?, KpaTivoo, MsvdvSpou xal twv 
6[xoiwv. suprjTat §e vj xwjxwSta, w? cpaalv, l\ aiTta? 
TOiauTT)?. Tb "iraXaibv lv xai; xcofxai? aSixou(jt.£vo{ tiv*< 
u7ro twv A.0vjv7](7t ttoXitwv , xoci OeXovte? ikiyvsiv 5 
auTob?, xaT?]£(7av ei? t^jv tto'Xiv • xal vuxto; xaOsu- 
§ovtwv TcavTwv, TcapiovTE? Tuapa Ta? ayuta? IXsyov 
avtovufxw? toc? pXa6ac a? bizsGjov utc auTwv, irot- 
auTa XEyovTEt;- «IvTau0a f/ivsi tic Ta§£ xal tocSe 
7uotwv ticjI tcov yEtopywv, xal ou (XETpia? 3Xa^a<; E7ui~ io 

Cp£p£t aUTOt?* » ^)<7T£ TOU? y£lTVUOVTa? (XXOUOVTa? 7JU.E- 

pa? ytyvofXEVyj? irpb; aXXv^Xou? Xlystv ^ vuxTwp iirapa 
tcov yEcopywv Tjxoucav. IttoveiSicttov Se v^v touto tw 

d^lXOUVTl * <$(7T£ Xal 7T0XXaXl? TWV a&XOUVTWV TO TOl- 

outo Stop0o3C7£w? ysyovsv aiTiov aiax^vo^svou? tt]v I5 
uSpiv • o0£V toi? tyj? 7ro / X£W? ISo^sv £7u' aya0w yeyo- 
VEvat to £yx£ipv)(xa twv aypotxwv • xal dvaCviTyjaavTE? 
auTOU? v^vdyxacav xal ircl 0£dtTpou TauTa 7roi£iv. oi 
o£ §£tXiwVT£? touto TTOtEtv IiTtcpavw? Tpuya (Tpuyia?) 

TOplXplOVTE? Ta? laUTWV 0^£l?, OliTW? £tffV]S(7aV • O0SV 20 

xdx toutou {xaXXov twv dSixouvxwv IX£yxo[xevwv sirl 

0£aTpOU, <7U(7T0X^ TWV dStXIWV lyEVETO. £7T£lSrj §£ 7] 

7roXi? ix toutou fXEyaXa? aTu^XaudEV wcpEXEia? , iroiyi- 
Ta? £Ta?av ItcI toutw xwjxwSeiv o&? av ^ouXwvTai 

dxwXuTW?. IIpWTOV OUV 20U(7aplWV Tt? T7^? £(X[XETpOU 2& 

xo>[xw§iaq ysyovEV dpxviyo'; • 06 toc |xev iroi^aTa Xy]6tj 

XaT£V£{XV]07) , §UO §£ 7^ TpSl? ia(X^Ot £7ul (XVTJfXV) ©spov- 
Tai TOUTOU * EtCJl Si OUTOl * 

'Axousts "Xecoq , Soucraptwv Xeyei ra§£ , Bosu osuuoToc vide Dindorf. ad Lysistr. v. 940. — 12 touto 
"V. — 16 legebatur ^uxvjc, ex Nubium loco correctum. 

VI!. 

Hsec in Argumento Nubium repetunt codex Venetus et 
Aid.: unde excerptam lectionis diversitatem codicis Ve- 
neti Iitera m, editionis Aldinse litera n, designando. 
Dsnd. Prseterea in n intellige consenyim membr. Brunckii 

s. codicis Regii 2712 1 etoepxero n, sed slarlyeTom. 

— 2 Xoyiw libri. — 3 et? tt]v o*x. ewpa n. — 4 xal too? 
av. S. xal npoQ n. xal Ta 7Tp6? m. et Reg. — 7 aTioSovTe? n. 
TtpocroJSovTe? V. Aid. lb. TeTpa^eTpov n. lb. Icrwv o-Tt^cov n. 
si? cov otCxo? Y. Aid. — 8 Tuepl to tuX. n. — 10 ev Elp^vig 
V. Ib.TIv [xsv n., sed el {/.ev m. et Reg. xa){xto8t5do-xaXo? V. 
0? ?jpt.a? n., sed 0? om. m. et Reg. Deinde yjvdyxa^e XefrvTa? 
&TCY) 7rp6? (xara m.) — n. v]vdyxao-ev etcI V. Aid. Oe'aTpov V. 
n. (JieTpov Aid. 7capa6dvxa? V. 

VIII. 

flaec om. V. In fine sequuntur in editione Aldina hsec , 
loco inserta plane alieno : "Oti xaTd Tpouou? 8£xa Sta<pe'p£t 
to eXXrivt^eiv tou aTTtxt^etv. xara dvaXoyiav. uapd tyjv 
£TU(/.oXoytav. Tiapd Td cx^[Jt.aTa. irapd t6v ox/ifjurcicr^ov twv 
dvo^aTwv. Tcapd t9jv aXXyjyopiav. uapd tou? dpt6(j.ou?. wapa 

SCHOL. ARISTOPH. Ta yevY). uapa Ta 7uv£upi,aTa. irapd tou? xpovou?. 7uapd tou? 
tovou?. Trapd (xb ttjv dvaXoyiav xal eTUfxoXoyiav , 6rt ol jx£v 
^XXy)vi^ovt£? toutoi? [xdXtaTa xp& VTat > 0^ 8e aTTixC^ovxe? 
ou6' SXco?. uapd Ta o-x^pi-aTa, eTuel udXtv I9o? toT? 'Attixoi? 
Xpv]cr0ai <Tjpfj[Aacri , toT? 8e £XXr]V^ouaiv oux en. uapd 8h t6v 
o"xvi|xaTto-[j.6v , erceiSr) xaTa tuoXXou? xpo v o^? £^ Tyj? e EXXrj- 
vixrl? G-uvriGeta? (j,STaoxvi[W6T^sTat Ta 6v6[jiaTa. Trapd 8e tou? 
Xpovou?, oti o-uarTeXXovTwv Ttvd twv eXXyivi^ovTcov, aurol 
dxTetvouci (xaXXov yj cuo-TeXXoufft. Tuapa 8s Ta 7rveu(jLaTa , 
eiusl 8acruvou(7tv evta ^iXouvxtov, yj tyilovm Sacruvovxwv. 
uapd Se Ta yevrj, e7iei8^ OrjXuxw? Tiva XeyovTtov , y\ ou8eT£- 
pw? , auTol TcpocpepovTai , $\ avaTcaXiv dpo-evtxw? yj ouSeTepw? 
excpepoua-i. 7uapd tou? dpi6[xou?, eTcetSy) ivtxoo? Ttva XeyovTtov, 
TcXyjOuvTixw? Xeyouaiv, yj xal avaTcaXiv. 
IX. a. 
Codex est chartaceus, recens, Regias bibliotheca? 2677. 
Priora 1. 1 — 99 et 1 — 13 comparanda sunt cum seeiioni- 
bus IV, V, VI et IX b , quoe continent eadem minus inte- 
gra. Iidem versus 112 exstant etiam in Regiocodice 2821, 
cujus a Diibnero collati varietatem annotamus. — 2 Me- 
vdv8pou, 'Ap., KpaTivou, 3 eupeOyj, 5 h 'A0TQvr)ari, 6 ev t^ 
TuoXei, 8 a? ^Tcaaxov, 11 emcpepeov, 14 ttoXXoi? twv, 15 
alayuvo(xevoi? , 18 ^outo 7coieTv, 22 sSv.xtd, 29 'Axou^tg 

b Xvm PROLEGOMENA 50 vlb<; <£tXtvou , MeyapoGsv, TpwoSio-Jctoc • 
xaxdv yuvatxsg • aXV 6\l(oq, a> Sy^oxat, 
oux eonv olxstv olxtav avsu xaxou. 

•^PX/1 V ouv Xa^dvToq too irpdtYjjLaTO?, tcoXXoI ysyovaat 
xa)f/.txol IXsy^ovTEs tou? xaxwg piouvTag xal a8txtai<; 

35 X ai/ p ovTa ^ xo ^ evtsuOsv axpsXouv xoivyj tyjv rcoXtTEtav 
twv 'AGyjvauov. ItteI 5s to [/iv 7rapavo[AOV iiuxpa- 
T£<;, oti astTa ^etpova vtxa, toc 8' ayaOa Ta^sa)? dcpt- 
TCTaTat, ou [aetoc ttoXuv ^po'vov oi TrXouatot xal ot ap- 
yovxE^ ou pouXop.£voi Xto[xwS£tcj6at , viplavxo xwXuEtv 

40 tou<; xa>[/.ixouc tou cpavepux; xal ovofxaorxl IXsy^stv 
tou<; d8txouvTa<; , iv' svteuGev d8txouvTs<; [//)) ekiyytdv- 
Tat utt 3 auxwv • o^Osv to<j7T£p atvtY{/.aTtoSw? xal ou 

CpgVSp&g ^XeY^OVTO 07U0 TO)V XO)f/.tXa)V, dXXa Xai £Tt 

ETTt tcXeov TTpotoucT}; tyj? xaxta<; Ixa)Xu6Y)aav xal tou 

*5 aiviy(j(.aTwSa)<; xcojjlwSeiv. Sib sic £svou<; xal 7TTa)^ou<; 
IcjxajiTTOv ? ek 8s TtXoucrtou; xal iv8o!;ou$ ouxeti. 8to 

. xal Tpsts 8ia<popa<; sSo^sv e^eiv $\ xco|xwSia* yj f/iv 
yap xaXsfaat 7raXata, yj i| ap^yfc cpavspax; sXs'y^ouffa * 
t) 5s [/.scnr), y) atviY(AaT(o5o)c; • y] 8s via, 7] et:1 £evo)v 

50 xal ttro^wv, a)? stpvjTai. ysyovs Ss t9Jc {^ev 7rpa>TY]s 
xcof/.(oSta$ aptcroc ts^vityj? o5to'<; te 6 'ApiarT0<pdvy]<; 
xal EuttoXi? xal KpaTivoc; * tyj? Be 8suTspa<; IIXdCTtov, 
ou^ 6 <piXoao<poc • ttjs Bs via? MsvavSpoc. 

Ka>[/.a)8ol oOv IxX^Ovjcjav, vj QTt oi airo twv xco- 

65 [xwv o-uvayoftsvot Taura f)Sov, ax EtpyjTat, vj cm ev 
t<j) xatp(j> tou xw(JiaTO<; yj tou uttvou (XsysTat yap xw- 
(/.a 6 u7Uvo;) V]Sov. v Eaxi §s tJjv xwp-wStav xal Tpa- 
Y<*>8tav siTTStv, ofovsl Tpuy^Stav Tiva oucav r oti Tpuya 
^piO{JL£voi Ixa)[Jt.({)Souv. "Ecjti 8s [xal] ^ xa){JL(j)$ia [x(- 

60 (ATjcrtc TTpd^sa)? xaOapwTEpa? 7ra67](xdTtov, o-ucTaTtx^] 
tou p(ou, 8ia Ys^wcoq xal ^8ov?£ tutcoujjlevyi. 8ta- 
<psp£i Ss Tpay(j)5ia xw^tpSta?, oti ^ (xev TpaytpSta 
tcropiav £^£i xal £7rayY £ ^^ av 7rpa?£wv yevo^svwv, xocv 
w? yJSy] Ytvo[XEva; <7^7i[xaTiCv) auTa? • ^ 8s xw[xa)8ta 

65 7rXdcj|Ji.aTa 7C£pis^£t picoTtxwv TTpaY^aToav • xal oti 
tyjs (xev TpaY(p5ta<; crxo7rb? to £?<; Opyjvov xtv^cat tou^ 
dxpoaTas , tvj? 8e xa)(A(j)8ia<; st<; YsXwTa. Kal TcdXtv 
xaO' ETspav SiatpEffiv, t^<; x(0fAt«)8(ac to (/.ev Icttiv 
dp^atov, to 8e vsov, to Bl [xsaov. 8iacpspst oOv Tf\q 

10 via? ^| rcaXaia xw^Sia XP° V ^ j §taXsxT(j) , 3X7) , ^£Tp(o, 8iacrx£u9j. XP ^ f^ v > xa ^ ^ ^ v v ^ a ^ 

3 AXs|dv8pou y^v, yj 8£ TuaXata ItcI twv lIsXoTcovvridtaxwv 
£ ^X £ T: H V ^R v - 8taAEXT(p 3s, xaGb y] fxsv vsa to 
cracpso-TEpov sa^s, tyj veoc XEXp^^E'vy) 'AtOiSi, y] 8s 
TraXatoc to 8sivbv xal u^yjXbv tou Xoyou , Iviots os xal 75 
£7my)8£uou<7a Xsfet? Ttvd?. uXtj 8s ? xa6b yj uev vsa 
tw ia[jt.Stxw [j.£Tpw ItuI ttXeicttov ^pyjxai , (JTcaviw? 
8s xal £T£pot? (/.ETpoic , xyj 8s TraXata TcoXu|xsTpia 
to cj7rou8a^O[xsvov. 8iaaxsuyj 8s, oti sv [xsv tyj vsgc^o- 
pcovoux I8si ? sv sxsivyj 8e xal .(xaXicrra. Kal auxy) 8s •f, so 
7raXatoc lauTrjc Siacpspst * xal yap ot Iv ttj 'Attix^ 
irpwTOV cuaTyjcid^svoi to £7riT7i8su^a tyj? x<.0[xw8(a<; — 
^cav 8e oi TTEpl 2ouaapitova — Ta 7Tpoc»o3Tua aTaxxax; 
sta-yJYOV, xal ythiaq r\v (jlo'vw? to xaTaa-XEua^o^svov. 3 
iiriYEVOfxevo? 8s KpaTtvog xaTsaTYjdE (xsv TcpwTOV 8b 
xa Iv Tyj xa)fjia)8ta 7rpoa-W7ra ^.s^P 1 xpiwv , ffTYjaa? 
Tyjv aTa^iav, xal tw ^aptsvTt tt^q xa)(/.(j)8tag to wcps- 
Xi|xov TTpoasQyjXE , touc xaxw? irpd(7(jovTa<; 8ta6dXXot)v, 
xal wairsp Syiptocrta |xdaTtyt xyj xw[xw8ia xoXa^tov. 
dXX' £Tt (jlev xal o6to^ ty)? dpy^aiOT/jTO? (xstsi^e xal 90 
yjps|xa irax; ty); aTa^ia?. 6 {xsvtoi y £ ApicTT0(pdv'/)C 
[As0o8£uo"a? TE^vixwTspov Tyjv xwp;(j)8(av, Iv TauTYj 
8tsXa{x^sv Iv o^Tuaatv ETuitTYjjxoi; cpavst?. 

c 8s Y £ ^ w ? T *K xw(xw8(a(; ex te Xs^ecjv xal 
irpayixaTtov £yz\ ty]V auaTaa-tv * Ix {/.ev twv Xs^scov 95 
xaxa TpoTcou? £7CTa. TTpwTOV xaO 3 opiwvufjLiav , w? to 
8tacpopou(jL£Vov GY)|/.aiV£t Y^p xo te 8tacpopot? ouat 
xal to £7riX£p8so"t. 8£UT£pov xaTa auvwvu(jLtav, wg to 
^HxcoTExalxaTEp^ofxat* TauTOV yap saTi. xptxov 
xaTot dSoXEO-^tav, &<; OTav Tt? tw ai>Tw ovo{/.aTt tcoX- 100 
Xaxi? xpyjsatTo. T£TapTOV xaTa 7capwvu{jLiav, ax; oto^ 
tw xuptw e§w0ev Tt xaTdOyjxat, ax; to [Jtifjia? xa- 
Xou[xai M 1 8 a <;. tc£[X7ttov xaO' uTroxopto-fxbv, &Q tg 
2a)xpaTt8tov , Eupt7Tt8tov. extov xaT* IvaXXa- 
yyjv , ax; to a) B8eu 8sc7UOTa, dvTt tou a> Zsu. 5 
E^So[xov xaTa o")( < yi[jt.a Xe^eox; * touto Bi -^ cpa)vyj y^v£~ 
Tat yj tois 6p.0Y£V£atv. Ix 8e twv 7rpaYf/.aT0)v xaT^t 
TpOTcou; 8uo, TrpwTov xaTa dTcaTYiv, ax; 2Tp£^td8rj<; 
tcsicfGsU dXy]6£i<; eTvai Tob? icspi ^\>X^ ^°T 0l,<; * ^" 

TSpOV Xa0' 6[XOIO)0-IV * 7J 8s 6{X0lOX7li; EIC 8uO T£{/,VETat 5 id 

yj £?<; to ^sXtiov, a); 6 SavGiaq st? 'HpaxXvl, V^ e?C 

to X £ ^P 0V ? w< ^ ° Aiovuao; £t? SavGtav. X^|tv, S. X£ysi Td8s Reg., qui om. v. 30. Codex Crameri 
tqcSs XeyEt. — 32 olxCav Reg. otxCa? cod. Crameri. — 37 dt&\ 
addidimus exRegio. — 40 <pavepws oOtcd xal Reg., qui 53 

T P ° 

male omittit oux- — 59 xal $ om. Reg 60 xaOapt Reg. 

— 64 ytvofiiva? Reg. Apud Crameram male ysvofxsvwv , 
calami, ut videtur, aut typothetarum errore. — 66 tyiq 
(jlsv TpaytpSfa? Reg. tyj {jlsv Tpay^Sta Cram. — 76 sTrtTrj- 
Seuoucrt Reg. Ibidem in neutro codice lacuna. Vide ad 

sect. V, 9 80 8s xal (jidXi<7ro Reg. Sine xat ap. Crame- 

rum. — ■ 81 tyj om. Reg 83 t& irpoo-wTca dTaxTw? Reg. 

Codex Crameri rcpocyama eOxdxTco^. . — 84 {jlovo? ? 85 6 Kp., 
93 aveXa^ev Reg. — 98 xat ?& dmxspSscrt Reg. Crameri 
codex xal £7uxap8em. « Ex bis apparet supra sect. VI, 4 Veneti codicis scripturam Sta^opoupLsvot? veram esse. 
Hoc enim dicit, 8ta<popou{Jisva significare et StdKpopaovua, 
gwcp diversa sunt vel hostilia , et eVaxspSyi , ^^i^m , quo 
sensu alias Stacpspovm usurpari constat. Praeterea editus 
ille addit otov xb {xsTpov, quae etsi corrupta sunt, hoc 
tamen intelligitur, non grammatici esse, sed poet« ex 
quo Stacpopouptivot? allatum est. »Meiner. — 99 ts om. Reg. 9 
ex quo Ion. In Crameri cod. parva lacuna esse videtur 
— 1 7uoXXdxt? om. Reg — 3 xvptox; codex Crameri. xdOn- 
Tat a pr. m. Reg. « Recte editus e|w9sv nc, &%vf\T<xi , modo 
pro Tt? scribatur n. Deinde veram fortasse est [iX\m%. » 
Meinek. Regius hie quoque [xw^a? — 4 xaxa utt. et ii 
xara 6(ji.. Reg. — 7 9(0 vyj Re^. cpwvy] codex Crameri. — 
12 c HpaxXY]v Reg. — 13 SavGtav Reg. UpaxArj codex Crar DE COMOEDIA. xix Igtsov oxt 3 AXs£avSpo<; 6 AtxtoXbc; xat Auxocppwv 6 

15 XaXxtSsu? wo TIxoXE^atou xou <f>tXaO£Xcpou Trpoxpa- 
tt£vt£<; xa? ffXYjvtxac; SttopGooaav pi^Xouq, Auxocppwv 
f/iv xaq tt)<; xoo[/.toSta(; , AXs^avSpog SI toc<; ttJc xpay<*>- 
St'as, dXXoc Stj xat toc<; aaTuptxctc. 6 ydcp IXToXsjxaTot; 
cpiXoXoywTaTO? <*>v b\oc Avjpqxptou xou <DaX7]p£(*><; xat 

20 £T£pcov iXXoyi[xwv dvSpwv b'a7ravat<; Saa-iXixaic; a7rav- 
xa^o'GEV xoc; St^Xou? slq 'AXei^vSpeiav ffuv^GpotcrEV, 
xat Suet pi6Xio07]xat<; xauxa? etteQexo, wv tyj<; sxtoq 
jjlev aptO^bt; xsxpaxts[/.uptat Sta^tXtat oxxaxoG-tat , 
T7J<; Ss twv dvaxTOptov svxb; <7Ufjtf/.tycov (jlsv j^i^Xwv 

25 dptGfjtbc; TEasapaxovTa [/.uptaosq, aixiywv Se xat a7tXtov 
fxuptocSsi; ivvs'a * &v tou? irtvaxat; usTEpov KaXXt(jia- 
^o; ETrsypoc^aTO. 'EpaTOsGsvEt Ss yjXtxttoTY) KaXXt- 
[xa^ou 7rapoc tou paatXsw? to toioutov £V£7rtG"T£uQ7] 
pt6Xto<puXaxtov. toc Se auvvjOpoifffJiEva (StSXia ou^'EX- 

3 X^vcov fjtovov , aXXa xat tcov aXXwv obrdvTcov IGvoov * 
TjGav os xat twv c E6paicov auTwv. Ta? Stj oSv twv 
aXXwv eQvcov aocpoic avSpdcai ttqv te otx£tav <pc*)VY]v 

T7]V T£ TCOV C EXXV]VtoV XaX&C slSoGl TOC? l£ £Xa<JTOU 

Ey^£tptcra<;, outcos Epuvy]V£u99jvat auToc<; 7T£Trot7)X£v etc; 
35 tt)V c EXXaSa cptovvjv. toc? Ss cjxyjvtxac 'AXe^avSpo? 

te, ok EcpGvjv eutcov, xat Auxo'cppcov b\o)pQ(oaavTO. 
' Katxot toc? c O[A7)ptx«<; s^Sopfcovxa Suo ypafxtxaxixoc 

£-3ii neifficrrpaTOu tou 'AGvjvattov xupdvvou b\sG7)xav 

ouxwat S7:opd$7]v ouo*a<; to -nrptv. iTCSXptGyja-av Ss xax' 
40 auxbv exeivov xbv xatpbv utt' Aptaxdp^ou xat Zyjvo- 

So'xOU, aXXd)V OVXWV XOUXOOV TWV ETTl IIxoX£[/.aiOU 

otopGoocravxtovJ ot os Tsaarapat xtat xwv sin, Usicri- 
orpdxou StopGooartv avacpspouaiv, 'Opcpst KpoxwvtccxYj , 
Zco7rupw e HpaxX£Ct>T7] , 'Ovo(jt.axpiT(«> 3 A0v)vat(j) xat 
45 eVt xoyxuXto. uciTspov Se Tauxa? a7cacra? axyjvtxa? te 
xat TcoiYjTua; irXEtaxov i^y^aavTO A(Su(x.o?, Tpu<pa)v ? 
'ATCoXXwviog, c Hpo3Stavb?, llToXE^aio? AaxaXtovtTY]?, 
xat oi cpiXo'crocpotj nopepupto;, IIXouTap^oi; xal llpo- 
~ xXo<;, 6>q xat Tupb auTcov 7ravTwv Apt(jTOT£Xv]<;. 

50 V ETl ICTEOV OTt Xat TTpOJTT) X(0(J(.wSta , J)q TOC GTX(0{X- 

(xaTa (pavspa xaTa TcavTiov ^aav 7ToXitwv, {jlet' Eu- 

7toXiSo<; Si7]px£(j£v. ItteiStj Ss auTcx; sU 3 AXxtStaSr]v 

u^pt(j£V ovxa to'te o-TpaTTjybv xat StEXotSop^aaTO 

au?w , wv tote AXxt^taSyj? EM/rcapacrxEuos irpb; 7uo- 

55 Xejxov w? vau^a^tag Tupoo-ooxwjxEVVjC , xeXeusi toTc; <7TpaTt(0Tai<; auXXa^Etv aOxdv • oi Ss cuXXau^avovTSc 
auTov, w<; (xev Ttv£<; cpaaiv, iravTEXw? aTrsirvilav au- 
tov £t<; tt)V GaXaccav , w; os aXXot, SeSsjjisvov auxbv 
c^otvw avyjyo'v te xat xaTTJyov elq ttjv GaXacjcrav 
ou (jtivTQi xat a7TETcvi|av TravTEXox; ? tou 3 AXxt6taSou go 

XsyOVTO? PaiTTE fJLo (71) OufJllXat?, £YW §g CT£ 

aX[AUpot<; uSacrt xaTaxXucw. xat outw or\ ^ 
otacp0ap£VTO<; toi? xujxaat TravTsXtoc 7] xat 7r£ptaw- 
0evtoc;, ^yjcpia^a |0eto AXxtStaSvjg [X7]X£Tt (pavEptog, 
aXXa cuuL^oXtxw<; xto[xwS£tv. to'te ctj auTo'? te Eu^ „- 
7toXi<; xat KpaTtvo^ xat ^spsxpaTTj? xat IIXaTwv xat 
AptdTOcpavy)^ auT0<; toc cru[/.£oXixw<; [XETE^EtpiaaTO 
crxtoixjjtaTa, r\ Sr\ o£UT£pa xa)(jtwSta IXlyETO, (XE^pti; 
ou (xy)Ss aufx^oXtxwg IGsXovtwv tcov TcoXtTtov ctxcottte- 
crGat, £tq oouXou? (Jidvouc; xat ?evou<; ecxwittov, ^ Syj 70 
TpiT/j ^v xa)[xwSta, au?7)&£tcya eVi MEvavSpou xat 

4>lX^[JL0V0;. 

"IStOV 0£ XW{JttpSta<; (XEV TO {JL£(Xty(Jt£V0V SJ(£tV TOtC 

<jxto{x(xaat ylXojTa, TpaywSta? oe tuevOyj xat <TU[jLCpopa<; • 
caTUptxrj? §eou to dirb tcevGou? elq ya?^ ^ TCa vxav 5 co? 7& 
6 EupiTutoou 'OpECTYj? xat "AXxYjffTt? xat v\ HocpoxXsou? 
'HX^XTpa, ex (xspou<;, wcjTUEp Ttvs? cpacrtv, aXX' a[/.tyY] 
xat yapiEvxa xat Gu^sXtxbv I^si yEX(OTa # otov « c Hpa- 
« xXy]? TTpaOsU tw HuXeT w; yswpyb? SouXo? IciTaXTat 
« elq tov aypbv tov afjLTTEXwva IpyaaaffOat, avEG-Traxw;; g0 

« OS SiXeXXt) 7Tp0ppl?0U? TOC? CC[XTT£XoU<; VO)TOCpOp7](7aC T£ 

« auTocq sU xb oixy]pt.a yEoorpyou tou aypou , apxouc te 
« [jtsyocXou? lirotriffE , xal tov xpstTTto xwv fiowv Guaa? 
« xat tov 7U0£wva Stapp^a?, xat xbv xaXXtdTOV tuGov 
« OLizo'KbipdLGtt.Q, xa? Gupa? xe w? xpa7T£?av Geii; , vJaGtE ^ 
« te xat l:7CiVEV aSoJV, xal tw irpOEaTOOTt Bl xou aypou 
« 3pt{jtu Ivopwv cpEpEtv exeaeuev ojpata te xat TcXaxouv- 
« Taq , xat teXo? oXov 7U0Tatxbv Trpbi; tV E7T:auXtv Tp£- 
« ^a<; toc TtavTa xaTsxXucrEV. » sctti Ss to toioutov 
Eupt7TiSou Spau;a • TOtauTa Ss stat Ta aaTUptxa opa- yo 
w.axa. teXo<; Se TpaywSta<; [xsv Xueiv xbv (Stov , xd)(jlo)- 
Sta? Se auvtcTav auTov, oraTuptx^q Be toioutov Qu(X£- 
Xtxot? ^apiEVxtarfjtoti; xaG7i§uv£tv auxo'v. Xuptxot Ss, 
01 xat xuxXtxot xal oiGupajx^ot , 7] aGXv)xa? aywcri vt- 
jcoovxa<; Itt^vouv, tj xbv Aiovusov up;vouv,7i IxEpou? Qsou;. g5 

5, Ext taxEOv oxt xaxot Atovuatov xat Kpdmqxa xat 
EuxXeiovjv [jLEpT] xo)(/.a)Sta<; slal xECcapa , TcpoXoyo? , meri. — 44, 45 Coney l( Onomacriti Atheniensis scho- 

lion Plautinum infra sect. X , a. Acutissimus Hasius in 

Uteris ad Cramerum datis : Les mots en question, dans 

Ceci figure le cod. Reg. 2667, me semblent figures ainsi : 

la marge ovo^axptxto aOyivatwxat xay iid xoyxuXto. L'ac- 

du ms. cent sur xat, Viota souscrit et V esprit doux 

voStopw £f'A8Y]vau*> manquent, et bien quej'aiepres- 

XUvxop que de'tache le feuillet, je vois que les 

Xta>vi initiates de chacune des trois lignes de 

la scholie marginale sont detruites. Je crois nean- 

moins, sauf meilleur avis, qu'ilfaut lire 'A0Y)]vo8wpw 

L'anachronisme est sans doute enorme : £tux]Xy)v Kop- 

Athenodore surnomme Cor dy lion , con- 8u]X£covt. temporain de Caton d'Utique , n'a pu etre charge par 
Pisistrate de la redaction definitive des chants d'Ho- 
mere. Mais la personne qui a transcrit V opuscule dont 
il s'agit, me parait avoir 4te un Grec de la fin du XV e 
siecle: or vous savez, Monsieur, que ces Byzantins, 
memelettres,n'etaient pas forts en histoire litter aire. 
Notre copiste voulant corriger un passage, alte're sans 
doute depuis longtemps , puisqu'il Ve'tait deja a Ve'po- 
que oil vecut le scholiaste de Plaute, aura pense' a 
Athenodore parce que le Byzantin en question avail 
quelque notion confuse du stolcien MbliotMcaire de 
Per game, sans connaitre au juste le temps oil celui-ci 
avait ve'eu. ->- 51 {/i/pi EutuoXiSo; Meinekius. — 98 Eu* 

b. XX PROLEGOMENA jjlsXo? '/opou, IirsKjdoVorf xal s£ooo?. xal 7rpoXoyo<; j 6 ppb? IxaXstTO. ctatpEGst? SI6 X°P° ? £ ^ ^^(AaTa so 
(jlIv iffTi to |/i)(pi tou /opou Aeyo^evt) £t]o*i?. [jleXo? j Suo , ?)[jUy£opia wvofjLa^ETO , 7rapa^p7)ffTtxw? §s xat iooxaXstTat j^opou.- iicEiffooiov Bi sort [Jispo? |X£Ta!-u [jle- 

Xwv xat pTjsswv Suo ypoou. ^°^°S ^ ^ Tlv ^ ^P^ 

tw teXsi tou '/poou ffiai$- MspTj 5s 7capa6d<7£W? §7TTa • 

srcTaxt? yap 5 X.opb? wp^siTO , £7U£t§av ei? ttjv 6p/^- 

5 arpav Etd-^p^ETo, vjv o^ xat Xoystov xaXoucrtv. 7] piv 

OUV TUpWTT] Op£7]0*t? XOJJLJJLaTlOV IXEySTO, 7) OS §£UT£pa 

7rapd6a(7t? 6[jlwvu[jlw? tw ysvEt IxaXEtTO * xat yap to 
oXov tou to £7TTaaTpocpov o^TJfJLa TcapdSafft? IxaXstTO * 

7) Ss TptTT) [XaXpOV • 7) §E TSTapTT) (*)§7) Xat OTpOCpT) * 7) 

10 Bk 7U£[JL7CT7] £7Ttpp7](J(.a * 7) OS EXT7] (XVTwSt) Xat aVTl- 

CTpOCpO? • Y| Ss iSSofJLT) aVT£7Ttpp7)|Xa. SlffsXGwV OUV 6 

^Opb? SIS T7]V Op^GTOaV {JLSTpOt? Ttcl OlEXsySTO TOt? 

u7roxptTai? xat 7cpb? tt> (jxtjvtjv Iwpa ttj? xojtxwSia?. 
av ouv w? ex tco'Xsw? sSaStCe ^pb? to GsaTpov , o\a ttj? 
15 dptcTspa? d^tSo? sKatvsv, av b° w? arc' aypou, Sta ttj? 
§s£ta?, TSTpaYWvt^o'pLEvo? Tt 6 yo?°$ ^po? f^o'vOU? TOU? 
OTcoxpiTa? • aTCsXGovTwv Bk twv u7roxptTwv, 7rpb? dfJL- 

CpOTfipa Ta [X£p7] TOU 87)JJ10U 6pWV EX TETpajXETpOU bV 

xaslj cit^ou? ivaTcatffTou? I^Gsyyeto , xat touto Ixa- 
20 XeTto cTpocpTJ • slTa srspou? toioutou? IcdOeyyeto, xat 
IxaXEtTO avTtcjTpocpog , &csp ajjLcpoTEpa o! 7uaXatot 
£7ctpp7j{jLa IXsyov • oXyj Bk tj Tcpo'coSo? tou yopou 
IxaXEtTO 7uapd&xo*t?. sufjL&xtvEt Bk to £7ttpp7)fjt.a 

7CSVTE 0"7)[JiaiV£tV , aUTO TS TO OlXElOV 0"7][JLaiVOL/.£VOV, 

25 xat ttjv ffTpocp^jv xal avTtffxpocpov xal w§7)v xat dv- 

TwbVjV, ETTeI [Bk] 7) [JLSV 0*TpO<pT) TTJV W&))V CTT][JiaiVSt , 

7) Ss avTiaTpocpoc tt^v dvT(j)S7jv. Y^votTO S' av cacps- 
OTEpa 7) twv toioutwv SiSaaxaXta wSe too?, iv saptvw 
xatpw 7roXuTEX£ai oaTravat? xaTsaxsua^ETO 7) ffX7]vy) 

30 TptO)pOCpOl^ 0tX0S0[JL7]p!.aOl , 7r£7C0tXtX{JL£V71 7rapa7T£- 

Taa" t u.a(7i xat 680'vau; Xsuxat? xat [/.EXatvat?, pupaai? 
te 7raTaYOu<iat<; xat ^EtpOTivaxTw irupt , opuY^aat te 
xaTKYEtot? xat UTCOYatot; , xat uSaTwv §s^a[A£vai? 
£t? tu7uov GaXacaTj?, TapTapou, aSou, xEpauvwv xat 

05 ppovTwv, Y^l? xo " vuxto?, oupavou , 7)u.£pa<; xat ava- 
XTo'pwv, xal toxvtwv a7rXw? • auXac; te ou [xtxpa? eTv^ev 
I^EtpYaa^Evac xat a^t5a? si? tutcov opSSv. ota uiv 
oOv aptoTEpa? a^tSo; i^wpouv, si w? ex 7coXe(o? T^cav 
8Seuovt£<; w? TTpb? dyp 00 ^ ^ OsaTpa , av 5s Tupb? tto'Xiv 

40 &$ ex OedtTpou tJ arc 3 dyoou, Sia Ss^tac;. TOiauTTj (jlev 
7^ TTJ? cxtjvtj? IpYacta. 

Ta cxTjvtxa 8' aTc' auT^? xaXoujjtsva 3pd{JLaTa xal 
TUpaxTtxw? IteXeito xai Xoyixw? • (7uoTa<7i? Si toutwv 

UTUyjp^E TOt TWV U7tOXptTWV 7CpO<7(07Ta. TauTa OS TOl? 

45 [jiev Tpaytxot? xat axrupixot? dva Ssxasl; T^crav • 6 
xwtxtxb? £s si^sv etxofft Tsoaapot • Si ot) irpo'crwira 

U7T0XptTtxi TWV TptWV CX7)VtXWV 7TOt7)tJt.dTWV, Ta 01- 

xsta t^j xaO' ev\ auTwv xal oixstw ^Opoiaasva opwvTa, ^opo'? • st Ss xaG' sva et£|/.vsto , uTroxptTal IxaXouvTO 
xoivw ovo'fjtaTt, Sta to (jltj SuvacrOat pa xXtjosi 7te- 
ptEtX^cpOat , w? 6 y^opb? xal Ta ^lAi^o'pta. StatpouvTai 
Y^p Ti (JLEptxa TauTa £i? 7roXXa, si? TrpoXoYtCovTa? , 
£t; <xyyeXou<; , ei? I^aYYeXou? , st? xaTaaxo'Trou? , st? 55 
cpuXaxa?, st? 7]pcoa?, £i? Osou?, xai si? aXXa (xupia. 
Toutwv ouv 7rpoffto7rwv to oXov d6poto , [/.a, 8 xat 
^opb? IxaXstTO , ei^eXGov ei? ttjv op^OTpav , t^v £cpa- 
aav xat XoyEtov (IxaXstTO Bk 7] Eta-EXsuat? £tao§oc, 
xal £7T7]Xu<7i? , xal gTCiSafft? , xal TrdpoSo? , xal rcapd- 60 
Saci?) , eio-eXQov O'jv xal mxpa^av ei? ttjv op^oTpav 

7CpO? TOU? U7TOXpiTa? TOV XcfyoV TTOtOUfAEVOV , TO TTpOO"- 
W7T0V pXs7TOV £l^£ 7Tpb? t})V <TX7)V7]V * I^sXGoVTWV Bk 
TWV U7U0XptTWV, 7Tpb? TO TOU S^[JtOU (JLEpO? EaTpSCpETO 
?j TO Se^IOV ifj TO dplffTEpOV • Xal TOxXlV aVTEOTpECpETO 65 

irpb? to ^TEpov xal IXEys Tt IxaTEpoi? to!? {/ipsar 
fiTra s^p^STO, xal teXo? to Spapta IXd(jt.Sav£V. TauTa 
[Jtiv oOv T^aav 7cpaxTtxa Tsccapa [jtspTj tou SpdfJtaTO?, 
7capd^a(7t?, crTpocpT], dvTtffTpocpo? xal l|oSo?. xal 
Xoytxa Bk . jjtspT) auT^? Tscicapa , <xvtI TcapaSdcrEW? 70 
7JY0UV 7rpwT7j? pdo*£w? 7UpoXoYo?, dvTi Bk 0~TpO<p7)? xal 
dvTiOTpocpou w§^) xal dvTW&ri, £7ctpp7)fxa xal dvT£- 
TTtpp*/)[Aa, dvTt Bk l^o'Sou ^)St) xal fTjfJia I^iTTJptov. 
xauTa (xsv Ta Tscraapa (jLspvj 7TpaxTixa xai Xoytxa 

TWV Spa[/.aTtXWV 7:Ol7j(JLaTOJV U7l7]py£. TWV Bk Xu- 7£ 

ptxwv cuYYpa(Jt.|jLdTwv Tpta T^oav Ta p.Ep7), crxpocprj , 
avrt<jTpocpo?, xal e$o§o? t] e^e'Xeucji?, 7cpaxTtxd' Xo- 
Yixa Se , wo^j , dvTworj xal ettwSo'?. ^j ouv dvTwS^ ttj 

(j)Stj lOaptG(J1.0U? E^El OTl^OU?, Xal TOt? aUTOl? {JlETpOt? 

sxaTEpa XP^ Tat ' & S- l7TwSb? Stdcpopa exeivwv e^ei 8G 
xal tw dptGjxw xal ttj 7iotOT7)Tt ou5afj(.ou. e^Gsyyovto 
Bk xat 0? Xuptxol Trpb? IxdiTEpa (xspT) tou ^[jlou 5pwv- 

TE? , TTpSiTOV (JLEV TT^V W§7)V, ElTa T7)V aVTwS^V, ETO Bk 
TW Te'XeI TOU ETOoSoU TjyOUV U^TEpW^TlV T£ Xal £7TlXo- 
YOV, El? £UJ(a? TO TtXeiO-TOV aUTWV 7C£ptxXEtOVT£?. 85 
7UpOOl(Jt.tOV Bk TOUTOl? OUX T^V W? SXSlVOl?, OTl OL\LQ. TW 

eicteXGeiv si? to GsaTpov Trpb; tov S9)[jtov CTpacpEVTE? 

OL\LVL TO aUTO zksyOV Xal CTTpOCpTjV Xal TTpOOlfJLtOV. 

IX b. 

HEPI Ka^AIAD. 

( Ex scholiis ad Dionys. Thrac. grammat. in Bck- 
keriAnecd. /?. 747, 748, ad verba Bionysii p. 
629, 18: tva T^jv [jlev TpaywStav TJpiotxw? dva- 

YVWJJLEV, TTJV Bk XW[JLwStav PtOJTIXW?.) 

Kw(AwSta eotIv t) Iv [jleo^w Xaou xaT7)Y0pia vfyouv 

STju-OfftEuat?* EtpTjTat Bk 7rapa to xw^jlyj xal to (|)St) * 

£<jti Bk elBoq 7roi7^[jLaTO? Iv xwjjLai? xaTot tov ftov xXeiSyjv. In margine codicis icrw? EuSovXtorjv. Male. — l 
jjifpo?Meinekius. Codex [xe'Xo?. — 4 codex srcsiSdv 5e, quam 
v oculam delevit Meinekius. — 9 codex toity) juxpov 26 oeancis inclusit Meinek — 81 oOSa^ou vocab. corruptum, 
nisi forte scripsit, toc avra Bk vel lax Bh oOSajjiou. aSojAgvov. Bik couto xat « Piwtixw<;» Xeyerai, tou- 
5 tscttiv iXapwg, w<; av £u£aiTo' Tig 6iwvat, dvTt too Iv 
v)oov7J xat ysXwTt. Ssi oOv tw tvjv xwp.w$tav ottoxei- 
ptsvo) (ji.£Ta ysXww xat 7roXX9]<; d<7T£to'TY)To; xai iXapou 
tou 7cpoff{07cou wpocrcpspsff 8ai. V] « j3iwtixw<; » xaxoc [/.(- 
u.vi<>iv tou p(ou, iva, av (/iv UTCo'xEtTat yspcov , [/.ip]- 

'o ao){x£0a tt)V cpwvvjv tou ^ipovTog* si 8s yuvr], (juuvy)<Ko- 
sx£Qa ttjv cdwvyjv t9j<; yuvatxo's. StacpspEi Ss xwf/.wota 
TpaywSia;, oti r\ TpaywSta iSTOpiav iy&i xat S7cayys- 
Xtav 7rpa?£wv y£VO|/.svwv, vj §£ xwpupSia 7rXd<7|xaTa 
7T£pi£/£i fkwTtxwv TCpayjjidTOOv. — KioawSia XlyEtat 

is toc twv xwuuxwv Troi^aTa , w; toc MEvdvSpou xai 
'Apicrrocpdvous xai KpaTivou xai twv ofxotwv. scpeu- 
p£07) £e vj xwtJuoSia, w<; cpaatv, ex tivo? TOiauTvjs ai- 
Tiag. pXa7TTo'[/.£VOi tive? ystopyoi 7rapa TWV 7ToXlTWV 
tcov iv AG^vvjat, xai GeXqvtec ekzy/sw auTOus, xa- 

20 TY]£<7av Ivtti tuoXei, xat 7U£piTov xaipbv TOU Xa0cU§£lV 
7r£piiovT£<; 7uepl toc; ayuia? eXsyov dvwvu(X£i tocs 
fiXocfe, a? ETraa^ov U7u' auTWV. iva Se G-acp£<7TEpov 
£itto)[/.£V, TOiauTa Tiva i^o'wv, « IvTauGa jjievei ti<; tocSe 
« xai TaSs Tier! 7roiwv twv yswpywv, xai ou (XETpia; 

25 « pXa^ai; ETrtcpEpwv auTOi?. » wcjte tou? y£iTVtwvTa<; 
dxouovTat; v)|/ipac; y£V0[/iv7]<; 7rpb<; dXXv]Xou<; Xeystv 
ariva vuxxwp 7rapa twv ysoopytov vjxoucrav. ettoveioi-- 
OTOV Sk 7\M TW d£lXOUVTt. tov Be If/.cpavt^o'f/.svov toTc 
Tvjq tto'Xewc, aiSeiffOat xai TuauEaGat ttj<; TOiauTV]? dot- 

30 xta<;. toutoic TroXXdxtc TrapaxoXouG^cravTE? d'XXot 

TTOXXOU!; TWV dS'.XOUVTWV dv£(JT£lXaV. 68sV TOl? TV)? 

tto'Xewi; I'So^ev eV dya8w ysyovsvat to ly^£tpv]{jt.a twv 
xwuuxwv, xai dva£y)TV]<7avT£<; auTOu? 7|vdyxa<7av xai 

£TTl GsaTpOU TOUTO 7TOl£lV. 01 §£ ai§OU[J(.£VOl, fJiaXXoV OS 

35 cpoSou(/.£VOi , Tpuyia TTEpi^piovTsc auTwv toc? oUek;, 
outoj? £icr>]£(jav. xat Iti aaXXov IXEy^ofxsvwv twv 

doiXOUVTWV £7rl OEOtTpW, OLVOyj\ TWV dotXtWV ly£VcT0 , 
T^Q atOOU? £Tl CUVOlXOUffTJ? TOT? dvOCOCGlV. £00^£V ouv DE CuMOEDIA. xxi 

Tot? T7)c tcoXsw? to sy^£ipy){j(.a xaXbv &7rdp^£iv , xa\ Xoyiou? avSpa? auTO (/.STiEvai. TipWTOV oOv Soucraptwy 4G 

Tl? T7J? £{JL[J!.£TpOU XtOfACpOtaC dp^yb? ly£V£TO. 06 TOl 

(jl£V SpdpiaTa X'^Oy) xat£V£fji^6r b Suo Ss vj Tp£i? ta k aSot 

TOU 7TptOTOU Spd[XaT0? £7Ul [XV^aV] CpspOVTai. Slffl 0£ 
OUTOl* 

dxou£T£ Xewg, Souaaptwv liyzi xa5s , 41, 

u!6c <I>i)ivou , MeyapoOev Tptwo5i(mtos ' 
xaxov yuvaix£<; * aXX* ofxw; , to OYiixoxai , 
oux l<mv oIxeiv olxtav ocveu xaxo'O. 
dp)(7]V oOv §£?a(X£VOU tou TTpdy^axot; ttoXXoi ysyovafft 
xwjjiwSot , IXIy^ovTEc touc xaxwc; piouvTag, xai tou<; 54' 
Talc dStxiaic yatpovTac, dvaaTsXXovTE? Ta? dxaipouc 
xai dSixous auTtov 7upd?£t;, xat wcpeXouvTS? xotv^ ttjv 

7T0XlT£taV TWV D A07)VaiO)V. £7U£lSy] §£ TO [X£V TTapd- 

vo{xov £7ri Ta ^£p£iova vtxa, to §£ xaXbv Ta^£(oq 
d(pi7TTaTai t^<; tcov dvOpoWtov 7roXiT£ia<;, ou (xsTa 55 
7uoXuv ^povov 01 ap^ovTS? !A6^V7i<jiv vjp^avTO xwXu£iv 
tou? xw^.ixou? tou (AY) cpavEpw? outw xai 6vof/.aaTi 
IXsy^siv tou? dSixouvTa?. auTOi yap GeXovte? dSiX£Tv 
xai [xv] IXly^EciGat, toutou x.dpiv Itteti^o^v auTOi?. 
08 sv w<77T£p aiviy(/.aTO)Sw? xai ou cpav£pw? */]X£y^ovTO oo 

U7U0 TWV XW{XtXWV. £Tl §£ £7Tl TO 7uX£lOV 7rp0l0U<77]<; 

xai £7rtxpaT0ucr7i<; t^; xaxia? , Ixo^XuG^aav tou xai 
aiviypLaTwSw? IXey^Eiv xai 6Spi?eiv Tob? xpaxouvTa? 
xat ap^ovTa? t^c ttoXsw?. 5io xat Tp£i? §ta(popa? 
gSo^sv £X,£iv 7) xwjxwSta. xat Y) |X£v xaXeiTat 7caXaia, G5 
^ 1$ dp^yj? cpavspw? skiyyouGal, 7) Si (ji£C>7) ti? xai 
atviyut-aTcoSvi?, rj Se v£a (xy)§' oXw? touto 7roioucja ttXtjv 
stci oouXwv v^ ?evo3v. xat t^? [xsv 7raXaia<; ttoXXoi 
yEyo'vaat, eiciffyjuLog Ss KpaTtvo?, 6 xa\ TrpaTTOfXEvo? • 
jxETsayov Ss tivo? ^po'vou 't*)Q iraXatoc? xw(jiw§ia<; Eu- 70 
ttoXi? te xai 3 Apt<7T0cpdv7i?. Trfi Ss (xscjy)? xai aUT7]<; 
{jiev ttoXXoi ysyovaatv , It:ic7J[jlo? Se TIXaTwv Tig, ou^ 

6 CpiXoffOCpO? , dXX' STSpO? Tig. 6[JL010)? XaXElVOU TOC 

opaaaxa ou cpaivETat. tyj<; Se via; 6[/.o(w<; ttoXXoi y£- IX b. 

14 Ka)[xa)oia)iY£xat. Heec et sequentia ex codice Ba- 
rocciano 116, fol. 29 b , edidit Gaisfordus ad Hepbsest. p. 
409—411. Comparanda cum bis sectio IV, IX, a , et quaa 
section! XV subjuncta sunt— 15 twv om. cod.Vat.Bekkeri. 

'AGyivait; Vat — 20 rapt Barocc. Ttapa exemplar Bekkeri. 
— 21 Tcspi om. Vat. Idem mox ayuia? Iv6a ejjlevov 0! (3Xd- 
tttovte? auTOu; IXsyov. lb. dvwvufxax; Barocc. , qui 22 &q 
ETcaorxov 'j7u' om. — 24 uojaW ticti Barocc — 26 ysvojjlsvyjs 

Barocc. ytvo[XEvyi<; Bekk. lb. a vuxxcop Barocc 28 iizo- 

veiSicrrov tuoisTv tov dSixouvxa Vat. lb. dSiy.ouvxt. tov 8e ejjl- 
9avi^6(i.&vov Barocc. dStxouvTt tooe, g(i.<pavi^6[i.evov Bekk. p. 
748, 6. t6v 8e ejJtqpavyj ysvofxsvov Vat. — 29 toT? stu tvjc? 
30 sq. ttoXXoi , omisso dXXoi , 35 xpuyl , 36 doizaau , 38 
auxoT? dv8p. , 39 xaXto? Barocc. — 40 SouSapitov Bekk. bic 
et infra — 42 xaTavs^Gyiaav Barocc, qui 43 Trpwxou om. 
— - 45 sqq. Sunt , fateor, quinque versus iambici, qui Su- 
sarioni adscribantur , et forte revera sunt ejus : dxousTs 
Xsw? * Souaapttov Xsysi tocSe , | ulo? 4>iX(vou MEyapoQev Tpt- 
TCoSicxto? • I yaxov yuvaTxe? , dXX 7 6\l(jhq , w Syj^oTai , | oux 
icTTtv olxstv olxiav avsu xaxou. j xat yap to y^[xat , xai to 
|jly] yy){xat xaxov. Exstant quattuor versus antecedentes in 
commentario Diomedis Scbolastici in Dionvsium Tbra- cem MS., qui nunc est in biJjI. Regia ; ultimus, cum tribus 
aliis apud Stobaeum tit. 67 [69, 2] , primus , tertius , et 
quartus, apud Diomedem 3, p. 486 , ac tertius et quartus 
apud [scbol. Lysistr. 1037, et] Suidam v. Oute <tuv. Se- 
cundum v. emendavit Pearsonns Vind. Ignat. 2, p. 11 : 
nam valde corruptus est in MS. Sed in primo versu , ut 
edidit ille , 'Axouete Xe^ecoc , Soucaptwv t^Se XsyEt , duo vi- 
tia sunt contra numerum versus iambici. Quod mendum 
ut eluerelur , pro "ketone, in Diomede repositum est Xe£iv. 
Sed verum est, 'Axouete Xew? , ut est apud Stobaeum, i. e. 
Auclite , populus, etc. etc. Bentleics Dissert. Pbalarid. 

p. 109. — 45 tocSe Xsysi Barocc 46 4>iXy)vy)? [xsydp 66ev 

Vat. ysyapoOou (pro Msyap60£v) Barocc. et cod. Venet. ap. 
Bekker. Tpi7:o8taxo5 Barocc. et Venet. Tpwrooo? xtcov Vat. 

— 52 wcpeXouv , 53 uoXiv twv Barocc 54 pro era! legen- 

dum aet ex Begio supra IX, a, 1. 37. Verba Homeri sunt 
II. A, 576. — 57 tou? <pavspto? outgo;, 60 vjXEyxovTo Barocc. 
EXsyxovrai Bekk. — 62 xai xpaxou<nis Barocc. Alterum xai 
om. Bekk. — 63 sq. xpaTouvTa; xai om. Barocc. , qm 65 
e^eiv eSo^ev. — 66 Tt; om. Bar — 69 de irpaTTO^svoc, v 
Meinek. Hist. Com. p. 560. — 70 tv); 8s icaXaia?, 71 xai 
auToi , 72 ti? IlXaTwv Barocc. , qui 78 xwjxa yap 6 drcvo; 
omitlit. XXII 

56 yovacriv, IiriV/juo? Ss 5 MsvavSpo?, 8? aorrpov Igtt\ tyj<; 
vea? xoot/.co6\ / a<;, wg (/.sjxaGVjxajjLSV. Eipvjrat Ss xw[Ato- 
Siot oiovsl S7ct toS xu>!jLaTi wSy], xal yap luspi tov xatpbv 
tou utcvou IcpeupsOv) • xw|Jt.a yap 6 utcvo? * vj ^ tcov 
xcofxvjTwv wS'^* xwfxat y&p XeyovTat ot t/.si£ovs<; aypoi. 

X. 

ANAPONIKOY IIEPI TASEQ2 nOlHTQN. 

[Ex codice Paris. '295.9 in BekkeriAnecd. p. 1461.) 
Ktopuxtov £s 6 ysXwc jjlstoc tou xal ^opsuToc; sisa- 
vsiv xai irpoffWTca TOiauxa, oto; I<mv'Apicrrocpavrjc, 
EutcoXk;, <I>£pExpaTV)S. aAV ^ (xsv xojfxcpSia Tpsi? e^si 
xac Siacpopas, xai $ [xsv xaXefaai ap'/aia IS apX^S 

5 (pavEptocIXsY^oucra, 5\c, hz\<sv\y.o\ 'ApiffTOCpavTjs, Kpa- 
Ttvoc, EuTroXt<r yj Ss, [xsarY] ti<; xai aiviy[xaTW§7]? , rjc 
£7t((J7][jlo? nXaTOiv 6 tov yapaxTYJpa Xaf//rcporaTOS, ot% 
6 vvkoGoyoq , aXX' irspo? tic; xal aCroc; 'A0Y)va?o<; , 06- 
Ttvo; Ta opapiaTa TaSs Xsyovxai, Fpuics? KXso«pwv 

.'O IIpsa^Eii; IlaiStov Uocp ureal 2u|/,f/.a£ia 2xsual *Ao\ovi<; 
Acptepwv ('A<p ispwv) AaiSaXo? c EXXa? 'Eoprat Eu- 
pw7C7j Zsu<; xaxou[A£VO<; 'I& Aaiog Aaxcovs; Muppqxe? 
Metoixoi MevsXew? Ma{jL{jiaxou6o<; Savxpiat Ntxai 
Nb? [/.axpa IIsi<rav$po? n£ptaXy^<; IIowit^ 2up^>a£ 

15 TiUEpSoXoc. fj §£ vsa [/.yjS' oX(oq aivtyfjiaTCriSy^ , TrXyjv 
E7cl SouXtov xal ^sveov , % E7u(avifjL0? Msvavopo<; xal 
•rcapa 'Ptofxaion; Tspevtio? xai XIXauTO?. XP^ T0Cl ^ 
7rp0Ta<J£t xal IirtTacTEi xal avacTpocpYJ 6 Tepsvcio? 
xal 61? 7T£vts (JXYjvag Staipsi to 8pa(xa. IIXauTO? tts- 

20 plO/TlV 7COISI TTJS aUTOU xwpLwSia?, TspSVTtO? 8' 00*. 

X a. 
SCHOLTON PLAUTINUM. 

{Edldit ex codice Plauti Romano Fr. Ritschelius in 

libro de bibliothecis Alexandrinis. Vratisl. 

i838, p. 3.) 

KX CjECIO in commento comoediarum aristopha- 

NIS IN PLUTO, QUAM POSSUMUS OPULENTIAM NTJN- 
CUPARE. 

Alexander iEtolus et Lycophron Chalciden- 

6 sis et Zenodotus Ephesius impulsu .regis Pto-j 

lemaei Philadelphi cognomento , qui minim in 

modum favebat ingeniis et famse doctorum ho- P^OLEGOMENA 

minum, Graecae artis^poeticos libros in unum 
collegeruntetinordinemredegerunt, Alexander 
tragoedias , Lycophron comoedias , Zenodotus 10 
vero Homeri p&emata et reliquornm illustrium 
poetarum. Nam rex ille philosophis affectissi- 
mus et easterns omnibus autoribus claris , dis- 
quisitis impensa regiae munificentiae ubique 
terrarum quantum valuit voluminibus opera Be- 15 
metrii Phaleri et LXX ff ) senum dnas biblio- 
thecas fecit , alteram extra Regiam , alteram au- 
tem in Regia. In exteriore autem fuerunt millia 
volnminum quadraginta duo et octingenta. In 
Regiae autem bibliotheca voluminum quidem 20 
commixtorum volumina quadraginta milia, sim~ 
plicium autem et digestorum milia nonaginta , 
sicuti refert Callimacus aulicus Regius biblio- 
thecarius, qui etiam singulis voluminibus titulos 
inscripsit. Fuit praeterea qui idem asseveret 25 
Eratosthenes non ita multo post ejusdem custos 
bibliothecae. Ha?c autem fuerunt omnium gentium 
ac linguarum quae habere potuit docta volumina, 
quae summa diligentia Rex ille in suam linguam 
fecit ab optimis interpretibus convert!. Ceterum 30 
Pisistratus sparsam prius Homeri poesim ante 
Ptolemaeum Philadelphum annis ducentis et eo 
etiam amplius sollerti cura in ea quae nunc ex- 
tant redegit volumina, usus ad hoc opus divinum 
industria celeberrimorum et eruditissimorum 35 
hominum , videlicet Concyli , Onomacriti Athe- 
niensis , Zopyri Heracleotae et Orphei Croto- 
niatae. Nam carptim prius Homerus et non nisi 
difficillime legebatur. Quin etiam post Pisistrati 
curam etPtolemaei diligentiam Aristarchus ad hue 40 
exactius in Homeri elimandam collectionem vi- 
gilavit. Heliodorus multa aliter nugatur , quae 
longo convicio Cecius reprehendit. Nam ab 
LXXII doctis viris a Pisistrato huic negotio 
praepositis dicit Homerum ita fuisse coraposi- 45 
turn , qui quidem Zenodoti et Aristarchi indu- 
striam omnibus praelatam comprobarint , quod 
constat fuisse falsissimum , quippe quum in- 
ter Pisistratum et Zenodotum fuerint anni supra 
ducentos , Aristarchus autem CXL annis minor 50 
fuerit ipso et Zenodoto atque Ptolemaso. 1 2 xaXotj v aevo(;, 13^avTat, 14 TrspcaXyo? codex. 
X a. 

i (Lecio, h. e. Tzetza, ut primus monuit G. Dindorfius. 
Frustra , ut mihi quidem videtur , repuguat Cramerus. 
Tsec tamen ideo totum ilium , ex quo haec latine conversa 
sunt, de comoedia tractatum eidem auctori adscripserim, 
quamquam negari non potest multa in eo inesse Tzetzse 
sfcpore dignissima. Meinek. — 5 codex Ephestius. — 12 
affectissimus Dindorfius. Codex affertissimus. — 16 et 
LXX Bernhardyus in Annal. crit. Berol. 1838 , vol. 2 , p. 
#28. Codex obscuris literarum ductibus phzka. — 36 Concyli ex corrupto grseco supra IX, a, p. XIX, 45. « Bei' 
nhardyusp. $35Euch(\. Lobeck. Aglaoph. p.300), dequo 
non videtur cogitari posse. Dlnd. — 42 Heliodorus. De 
hoc nomine jure dubitat Bernhard. p. 833. Dind. Bernli. 
alia nugatur. In graecis fuisse videtur dXXox; ^Xvapet. 
Meinek. — 44 ab LXXII doctis Bernhardyus p. 831, 
quod nunc confirmatur graacis editis. Codex oV LXXII 
duobus. — 48 falsissimum. Quam opinionem graviter 
hoc loco reprehendit Tzetza, earn ipse sequitur in Exegesi 
in Iliadem, prius, ut videtur, scripta, p. 45, 46 at 125, 
quos locos indicavit Bernh. p. 833. Dind. — 50 CXL 
Bernhardyus p. 832. Codex quattuor DE C0M0ED1A. XXIII Xb. 

JQANNOY TOY TZETZOY 

STDCOI HEPI AIA^OPAS IIOIHTQN. 

JIoitjtixwv [/iXXoucriv ap^EdOai Xo'ycov 
^pswv SiSacjxstv Trpaka toc? o\atp£<7£i<r 
0UTCO YOtp EUdUVOTUTOV ecrcat toi? veoi? 

xal St) to Xoitcov syxaTapxTsov Xsysiv . 

5 TuotYjTtxov yivwcrxE cxu yEVO?, ves, 
TroXXa? toj/A? <p£pov te xal Siatpsdsit; • 
to [xsv yap auTtov Xuptxv]V xXvjcriv epspsi, 
aXXo Tpayix-/]V, xw[/.ix?]V, [/.ovwSiav, 
xal caTuptxov xal Si6upa(/.6ov 7raXiv • 

20 la^oypacpia T£ toutoi? auvTps^si, 
7T017)TIX0V T£ ?cav dvtovujxov y£VO?. 
xat 07) to Trav yvwpicfxa <7acpy]Vi(7T£OV. 
twv Xupixwv yvtoptcr(j.a irpwTOV ^ Xupa • 
irpo? yap Xupav e^eXttov auTol toc [xeXt] • 

15 ziyOV $S TTEVT^XOVTa tou? ^opoiTaTa?., 
Xai (30U? TO StopOV XUxXlXto? E(7TY]XOTa)V * 

oOsvTusp aircou? Tt? xaXEt Taupoa-cpayou?. 

TOU XuplXOU XUxXoU §£ (7U(7Tr][Xa toSe* 

Ko'pivva, Ha-nrcpw, XlivSapo?, Bax^uXi&r)? , 

20 AvaxpEwv, "ISuxo?, AXxf/.av 7 AXxaio?, 
2TY](Ji)(Opo? T£ xal DijjuovlSyj? a[/.a, 
$£xa? apiciTY) TravTsXv]? 7rXy]p£STaT7]. 
T7)V Tpayixyjv fxavOavs xal xtojxwSiav. 
afxcpco 7rpo? wcpsXsiav Eup7]VTat (Jiou * 

25 tt]V o° £up£criv [jiav6av£ raJo? scpsupsOvj. 
tt£vy]T£c; avSps? AttixoI yyj? IpyaTat , 
dSixta? izavyovizc, Iv yEtopytat? 
I? Attixwv [XEV £uy£vwv §S tw ysvEt , 
avTiXly£iv Se [xyj sOsvovte? (jl7]OoXco? , 

30 ffuvspyov i^supavTo tov vuxto? j^povov * 
xwfxai? yap auTol TaT? (JTEVcoTrat? TptoSoi? 
xwaa xax' auTO xal yXuxuv uttvou /povov 
7cspiTp£)(OVT£? xal XsyovTE? toc? pXa6a? 
6opu6ov EtpyacavTO toi? 7rspt| p.£yav, 

35 cb? rjXtou Tp£^oVTO<; ^[xspa? SpO[/.ov 
^7]T£iv, Ipsuvav Tzxvzayou tou? akiou?j 
xal tou? yEtopyou? tou? TraOo'vTa? toc? (SXaoa?. 
Iral 8' i<p£ups0v}crav oi y7J? Ipyatai, ^tticev auTOu? Attixyj yspoucta 
40 X(*)[/.oi? Trap' auTOi? xal tcotoi? Aiovuaou 

T£Xouf/ivot? xw[/.ai? te xal toi? ywpioi^ 

pXa^a? xaT£t7T£iv a<; IXE^av svvu^wc; • 

ot § 3 aO GeXovte? a[/.a xal SeSoixote? 

Tpuyl xaTa^ptcavTE? a&Twv Ta<; Osa? 
45 ayvto(7TOCpav£i<; eitcov d)? -reply Ta? 4 3Xa0a<;. 

S7CSI S' Ic-wcppovtdE to TCpay^a Tuoapui;, 

eSo|s iraa-i toi? cocpot; !pouXvi(popot<; 

TCpO? (7(*)<ppOVL0r[Z.OV T0UT0 TTaVTO? TOU ^lOU ' 

a£ v i T£X£ta6at Tot? ETrjatoig xuxXotg, 
59 laptvw [xaXicTTa xatpw §e 7tXeov. 

xal TrpWTOV auTa ttox; {/.ettjXSov aypoTat , 
xo^fjLwStav Bri cprjfJLt xal TpaywSiav 

xal craTupixyjv twvSe ty]v [A£(jatTaT7)v. 
avSpac; a£T ? auTOix; a^touct Travao'cpouq 
a-rravTa irpaTTEiv £uy£vw<;xal xocr^tiot; , 
oud7T£p to Xoitcov xai SiSacyxaXou? ecpav. 
xXyjctk; Se toic; (rujxTCacrtv ^v TpuywSia * 
)(povw SiTipsOv) Se xXtjctk; elc; Tpia, 
xo)[xa)Stav ocjxa te xal TpaywSiav 
eo xal aaTUptXTjV tcovSe tt)V {XEdaiTaTTjV. 

OffOV [XEV OUV £(7)C7]X£ T7)V OprjVwStav, 

•xoaywSiav Icpacrav o! xpiTal tote • 

#<rov 5e tou ylXwTo? "^v xal axo)[x[AaTa)v, 

xojy.wStav eOevto ttjv xXyfatv cpspsiv * 

65 a[/.(pb) Ss Tcpo? cruaTadtv ^crav tou jBiou* 
6 yap Tpaytxb? twv TraXat tcocOy) Xsywv, 
'P^doui;, 3 0p£(rTa<; ? <&otvixas (sic) , IlaXauL^Etc^ 
tou? (^wvTa<; I^XauvEV dyspasias. 
5 xwfxtxo? Se 7rw^ y£Xwv xtOfJLwotan; 

70 ap7raya Ttva xal xaxoupyov xal cpGopov 

TO XotTCOV ^SpaiO()(7£V 61? EUXOCfJLtaV. 

outw Xuei (A£V *^ TpaytoSia |3iov, 
(3a0poT §£ xal Tr^yvuctv ^ xtotAwSia . 
6[xou axuOpcoTuoT? tyj X a P? {Jt£fJt.iY[/.svyj. 

75 Siacpopav £CpY)p.£v auTWV dpTtws;, 

tou? supETa? Se Toiyapouv vuy Xexteov. 

TptTT'/JV VO£t 0£ 7Tp5)TOV T7]V XW[XtoS(aV * 
7rpWT7]V, fJL£0-7)V, SITEtTa Xal T7]V UGTEpaV. 
TTpOJTTj? [JL£V "^V iSlOV Ip^aVT]? ^OyO? * 

8C ^? ^v xaTap^a? EupsTT)? Doua-apiwv. X b et c. 

Ediderunt haec Diibnerus in Museo Rhenano 1835, p. 
393seqq. (addel836, p. 154 sq.) et Cramerus in Anecd. 
Oxon. vol. Ill, p. 334 sqq. Usus est Diibnerus codice Pa- 
risino Regio 2644 , Cramerus recentioribus duoBus, Ba- 
rocciano et Meermanniano . Titulo addunt Xoyi^scrOwcrav 
8s [iY) cw? fftrfyoi ? a^V wcrTrep c-uvTay^ara xaTaXoydSriv ypa- 
cp6|x£va. — 5 7toiY]TH«]v Par. — 6 ©c'pwv Par. Bar. — 1 1 
Tuavavwvu^ov codices. — 17 Tl? . Schol. Par. Kpauvo? 6 
xw v uax6?. Taupoa^ayou? Tzetzes videri potest commentus 
esse, ac fortasse Meinekius rectam formam invito lar- 
gitur. — 23 ttjV <paXXixy]v Par. — 28 s^aTTtxwv Par. Pro- 
babiliter Meinekius e^ daxtxtov. — 40 xat 7rp6 toT? apud Cramerum. — 45 dyvGoaro^avto? Cram. — 46 toctou? Bar. 
TCocn? Meerm. tco .. Par., gov in litura. a sec. m. — 51 auxa 
TCtoc codices. — 69 6 addidit Diibnerus. — 71 codices 
*]5pocia)c7sv. — 73 paOpol Barocc. — 74 fXE^tytisvy] Cramer. 
— 76 \loi Xexteov Par. supra scripto vuv. — 80 schol. : 'O 
(om. Par.) Souaaptwv o0to?6 xtofiixoc, cpauXv]? t^? yuvaixo? 

TOUTOU CpaVElGry]? Xal TOUTOV dTCoXstTTOUG'yi? , £l<7£X0dbv Iv TW 

OsaTpw dvE^Osy^aTO (Par. EcpOsylaxo) Ta8t * 

'Axouete Xew, Souc-apicov Xsyst xaSs, 
u!6? 4>tXivou MsyapoOsv TptwoStdxio? 
xaxov (xaxwv Meerm.) yuvaixs?, dXX' 6[xw?, wSyj^OTaj, 
oux Ecmv supsTv olxtav dvsu xaxou. 
!<7teov 8e w? twv Soucap^tovo? toutou 7Coi7i(xdT(ov {Jiova Taura XXIV PROLEGOMENA TV)? SsUTSpa? ^V 6 ^OyOC X£XpU[/.(JL£VOS ? 

i?j<; ^v Kpaxtvoc, Eu7roXt?, OspsxpaTYi? , 
Api«TTO(pavv)c, TEpfxnnuos te xal nXaxcov 

Xai T% TplTTjC 7^V 6 IpOyO^ X£XpU|JLp.£VO; ? 

85 rcXrjv xaxa SouXwv xal cjevcov xal pap6dpcov ? 
vj? ^v Msvav§pos IpyocTT]? xal OiX^cov. 
TpaywSiai; fxdv0av£ too; SioaaxaXous • 
0sci7utv, Opuvi^ov, AiavjjXov, 2ocpoxXsa * 
uaTaTo; auTO? Eupnu§7]<; Mvyjaapyou, 

90 xavwep xaT£i§£ tov cro^bv HocpoxXsa. 
aaxupixov os Ilpaxivav otSa p-ovov • 
aXXou? 5' I^Eupwv ei GsXsi?, tsxvov, ypda>£. 
Et 8' axpi&oc arcavTa [xav0dv£tv GsXei;, 
O(i.7)po<; loVi xal Ti:aTY]p xwpiwota?, 

95 xal caTupiXYJs a^xa xal TpaywSiac;, 
aXXv)? ts 7ra<7Y)? Iv Xo'yot<; euTsjyioLq. 
toutok; Ss xoivbv, toT? Tptffl ^opoaraTais, 
f. TETpayojva) t9) crxacJEi xa0£(7Tavat, 
tpdyov te 7rpo? b\op7)[xa ttjc; vixyj? cpspsiv, 
ioo xal 8y)f/.o<yiav tvjv Tpocpyjv Iff^xevai, 

(XtfXY)TtXW? T£ 7T(XVTa §p<XV T7) 0U[X£Xy]. 

o0£V7U£p sa^xaeri xXvjcriv SpafxaTtov • 
[xi^ouq yap 8XTp£<povT£<; avSpaq 0u[xeXv) 
[xt[xyjTixot(; ejcpaTcov a7ravTa TpoTCoi? , 

105 avSpwv, yuvatxoav Ixfju{/.ouf/,Evoi 0sa?. 
Tauxa xa xoivd twvSe xal {/.£[xiy(jtiva. 
Stacpopav [xav0av£ t9)<; xcofxtoSia? , 
tj<; slxo(7tT£Gr<7ap£<; oi ^opspyarai, 
ixxai$£xa 8s" aaT&pcov, TpaycoSia?. 

HO Kw^woiaq £(pv)[X£v slvai tov ysXtov, 
Tpayc*)8ia<; nrdXtv 8s tt]v OpyjvwSiav, 
tcov aaTupwv ylXcov §e xal GpTjvtoSiav. 
xX9jariv 8e vuv jxavOavE tyj<; xw^wSia<; • 
xwjxatc; gtsvcotcoic XtofjiaTo? Tcplv iv ypo'vw 

1J5 £(p£Up£07) {X£V, 0)? £Cp7)V dvCOTSpCO, 

dypwv 5s xcopaig IxTsXoufiivy] tote, 
xco{/.oi? 7rap' aOxotc; xal 7totoi<; Aiovucou , 
xwj/.wSiag sff^Yjxs xXtJctiv £i»Xoyw?„ 
TpaywSia 8s 7rapd ttjV otvou Tpuya ? 
120 £V ^rap i^picav toc<; auTcov 0s'a<;, 
7) 7rapa tt)v Tpuya 8s tt]v 8iopou[jiv7]v, 
t]toi tov oivov Attixw TTavTO); Xo'yw, 
r\ tov Tpdyov 8s xal T£Tpdya>vov crTaTiv, ^ tt]V Tpa^a)Siav T£ xat Op7)vwotav. 
125 to aaTuptxov ix aaTupcav EupsOv) • 

Tous dypo'Ta; §£ 7up\v IxdXouv jaTupo-jc; '■ 
£X TWV§£ yOUV £UpV]X£ T7]V xX>,(riv TOOE • 
£G-/r\xe xal xXtjctiv os Tauxa Spatxaxcov, 

OU fXVJV Ss XOITTOV 6)Q TOC XoiTCOC ypa[A(A(XTWV • 

130 ISpwvTO xal yap Iv fxtp-otg irplv dvopdcriv 
si? TviXecpou [x([X7][jLa xal <I>iXoxt^tou . 
ouS' Iv {jlovoi? ypd|X(i.acjtv el^s ttjv axaaiv, 
MovwSiav (J.av0av£ <juv auTOi?, texvov * 
yivwcrxE xuptw? §e ttjv (xovw§iav ? 

135 OTav [/.o'vot; XlyT) ti? Iv GprjvwSiai?, 
Kara Ss 7rapd)(p7)G , iv, av Xsyvj [xovo^, 
wa7T£p Auxo'cppwv ei? 'AXs^avSpav ypd<p£t 
dXXoi^ ydp IffTi Tpaytxo? '/opEpyaTY]? 
TroXXat; ysypacpw; xal cocpa; TpaywSiac. 

140 scpyjv to Xoittov xal [xovwSoug (roi, texvov • 
Tobg St0upa[i.^ou? TOiyapouv [i.01 Xexteov. 
o5toi Xupixbv xal X,°P° V xaNl T7 1 V C7T0C(71V 
xal Swpov ei^ov. Ta Se Xoi7rd (/oi [xd0£ * 
oi tzooq tov Atovuaov ypdcpovxE? Xoyou? 

H5 Tra^TrXeicrTOcruaTpo'^TOv sypacpov {i.£Xog ? 
oto'vTUEp auxb; a-d'/ov dprico^ £CpY)V, 
d(7[jLaToxa[XTTtov TrXEicrTOiroixiXw Tpo?rw 
Tauxa S' Ittoiouv Ix[i.tfAOupi£vot Tpoirou? 
touc (3axytxous te xal crTpocpa^ TroXugTpo'cpoug a 

150 xXvjaiv Ss StGupajx^ov zvyov, w texvov, 
Ix Atovucyou pax^txou ^opodTarou, 
offTi? Tcsp i^£§pa^£ 0upa? the, Suo, 
[/.*/) pbv Aiog te xal 2e[/.sXy)s yacrTspa. 
OiXo'^svov os tov Ku0y)ptov Xsy£ 

155 twv oiGupdfA&ov £upsTY)V ffuyypaj/.in.dTWV. 
ia(i.^oypacpouc; yXwTTOTO^oxa; vost 
Ildptov Ap^iXo^ov, aia^pbv Iv Xo'yot?, 
xal osivbv ^TTirwvaxTa TTtxpia; ttXswv, 
ou7T£p 7rap£i(j£ypa^£ ti? tujjlSw tocSe • 

160 a O'j po r Tpuv ? dXX' d^spoov Iv Tacpw cpspsi , 
« (jTUCpovxa , TrixpaivovTa Tuixpia Xoywv • 
« aiXkd ti<; c {TU7roSvaxTO(; IXGwv st? Ta'~pov 

a TOV avSpa XVOJ(7(7£tV £U(X£VW<; EU/OU XOtTW. » 

ibv Se 7rto<; pd'CovTE? I[jL7rtxpot(; Xoyois 
165 xXtjctiv xaT£TcXouTY)(7av ia[jt-Soypacpa)v. 
IIoir]Tixbv 0£ 7rav dvcovu^wq Xsys xaTeXsi^Oir] toc rscrcrapa Ia[Xo£ia ' ^ 8s li^ic, y\ Xsyoucra Tpt- 
iroStaxtoc ( — t(72ctou ap. Cram.) , tou, <py](jtv , owio 716X5(0? 
Tpi7ro8taxou , [j.ta? twv Meyapixtov tcoXewv. — 88 <E»puvi^ov 

sine ace. Par. 4>puvtxov Cramer 91 npavnvav Cram. — 

92 SChol. : touto sTuov TjTcaTTQ^EVOc xoXq s^youfjLsvot;; Eupi- 
utSYjv xai 2o<po%Xsa , ypd^aaiv outw * to 8pa[xa to t^; 'AX- 
XYjaTiSo? E0pt7ciSou xai 6 'OpEorTY]? xai ^ So90xX£ou<; 'HXexrpa 
xal ocra TotaijTa aaTupixd earl (eIcti Crameri codd.) xai ou 
Tpaytxd * diro <n>[xcpopc5v ydp xai 8axpucav si? x a pdv xaxav- 
Tt5(7tv. o{>Tto [xev o3v sypa^a repl tcov caTupwv .*!toutoi? 7]7ca- 
T7}[iivos * evtu^wv 8e caTUpixoTc Spdfxacriv EupiautSou , auro? 
(jlovo? sreyvtov ex toutcov craxupix^c Trot^crEWi; xai xoo^wStag 
fetapopdv * ^ (ji.cV oOv xwpitpSta 8pt[iEW(; tivwv xaGaTrroptivT} StaSoXaT-r, £7rtXoi8opiat? -/avstyeXcoTa * r\ 8s caTupiXYj Tzoi-r\Gii; 
dxpaTov xai djuyvj XoiSoptag (Xotoopd? Bar.) £^£t tov y£Xa)Ta 
Tudvu y)8uTaTOv, olov t6v ev Gu^sXaii;. — 95 o[lov xai male 
ap. Cramer. — 102 60ev uapso-xvixaat ap. Cramer. — 109 
sxxeSsxa Meerm. Barocc. omittit versus 109 — 113. — 117 
xwjias reap' auTa^ Par. librarii errore. — ■ 120 aOTtov libri. 
— 124 TpaywSCav Par. supra sciipto x« , et addita glossa 
ecrri-Se xai Z&ov. — 130 versus in codice Par. rasura de- 
letus est. — 132 ypd^a? Meerm. — 134 xuptav Par. — 
135 6 7ravpi6voc XEyfl Par. Aeyet ap. Cram. — 138 fortasse 
alloc, scribendum. lta Alexandra auctorem a Chalcidensi 
distingueret. Meinek. — 154 (piXo^svo? 8e tov xtaupiov 
Meerm. — 164 spwuxpwc ap. Cramer. — 173 ti; Par. 8^c^ DE COMOEDIA. XXV 175 <!ii-o-;7rsp supTfcsta? auTO? fxot, texvov, 
•^pwix&v {ASTpov ts xat (xuGou? ajxa, 

A^tV TE 7TO10CV tSTOptXYJV TS (ppdtflV. 
TCEVTa? SI TOUTCOV IffTlV E?*Y]pr](/.SVY) , 

"Opjpo?, 'HcrtoSo?, HaVUffl? TptTO?, 
IlstaavSpo? , 3 AvTt(/.axo? , 01 8' aXXot vsot, 
SvTcsp tov so-fAOV Tt? Staypd^ot Xoyo; ; 
ouTOO Ta irdvTa cu [Jia8a)v xoct' d?*tav 
ytvwcrxE xaXw? xat otaxptvojv Bt6Xou?. 
[d>? ts^vixw? Baot£s (sic) Trpb? Xo'ywv Tpt£ou?.] TOT AYTOY IAMBOI TEXNIKOI IIEPI 

K&M&AIA2. 

i 

3 E7U£lTr£p %WV TOl? aTEYJ/Ot? TCplV <7Tt)(Ol? 
Tpt7rX9jv TeXeIV EtpYJXa TY]V XC*)[/.(j)$iaV, 
7TpWTY)V 6[JtOU [XEC7]V T£ Xat T7)V UGTSpaV, 

sWv Bz xat yvwptoya twv Tptwv tote , 

5, OUX dxpi^GO? £Cp7]V §£ 7T0CV [Jti^pl XeXoU? * 

TOC VUV CDEpE Ypa^wjjLEV 7pcpt6a>f/.sva)? , 
7cocja f/ipY] te Tuy^avst xw^iSta?, 
xal ttj? ?:apa&do*Eto? qtzqgoi Ta [xspy], 

TlVa Se TaUTa , TEYJVtXto? TE TCGO? 7rpE7T£l 

,'0 xo)uuoota? ypdcpEtv te xat Tpaytob\'a?. 
pLEpv] [xsv £tat Tsaaapa xtofxwSta? * 
•rcpwTOv irpoXoyo?, to wi'/p 1 X°P°^ T ^ ? £,tG- o^ ou * 
to tou /opou (JtsXo? os SsuTSpov Xsyco • 
ETCEltfOOO? TplTOV Se * Tt Ss Tuy/avst ; 

jo Xo'yo? u.ETa£u 7tXy)v (/.sXwv X P^ V ^ u0 ' 

TETapTOV IffTlV s^oSo?' TaUTY)? [A£pO? 

Xo'yo? yppou Tl ^ T ? T £ A£l XsXEy^svo?. 
To'aa p.£pv) [/.ev Eicrl tyj? xtojxcoSta?. 
etutoc 8s 7xapa6dcr£a)? eicri [xspYj , 
20 a vuv cacpw? dxous Xetctw t(*> Xoyto. 
6 xwfjuxb? )(opb? [^- v opYjqaxpa? to'-titoi? , 

TY]V Y^V XoyStOV VUV XaXoU(Jt£V, Y^yfJlEVO? 3 

uTUOXptTaT? piv TrpoaXaXcov aXXot? [xsTpoi? 
sxyjvyjV rcpb? ai>TY)v yjv 6pwv xwfxcpSta? , 
25 auTwv aTcsXOo'vTOjv $£ irpb? 8yju;ov pX£7rwv , 
8 xat dTpocpr]v iayr^XE, tyjv xX9)criv cpspov * Ix T£Tpa[XETpwv e? te xal §sxa crxr/ouc, 
avaTraic-Ttxoix; Ss toi? (XETpoic , IcpOsyyeTO, 
dvTicTpocprjv S' Ecpaaxsv, stTa SsuTspw? 

30 TOUoSs [JLETptO Xa\ TTOGW TOfftoV CTTl^COV * 

Touq S' a3 dTpocpv]? Xoyou? te oruv avTtaToo'cpo) 
XTzaq TiaXaio? 7T0)t; &7uippyj[/.a Xsysi. 
r, TcapoSog oXv) X°P ^ ^ TiapaSacic;. 
av oOv £7Ct GsaTpov Ix 7roXi(7[xaTWV 

S5 ISeIXVU S9J0S T7)V 6SoV 7T010U[JLEV0? , 

aptGTEpac; l^atvEV a^tSo? to'ttwv • 
£i S' ax; aTc' dypou, S£^ta<; SiJt totuwv, 

£V TETpCfyCOVl^OVTl TOU X°P°^ TU7rt I ) > 

uTioxpiTaT? to pX£[X(J(.a Seixvuwv (i-OVOt? • 

40 &V £XOpa[XOVT0()V ETCTdxi? £CTpa(X[X£VO? 

^opo? xocOwpa irpb; StTrXviv S^[xou crcacrtv • 
to S' E7rTaai)arTpo^7)Tov 6pyr\[Lcc to'Se 
Trapd^aa-iv scr^s tw ysvEt (tt\v) xX^ctiv oeoe'.v 
op^Tjcn? 7] 7rpo)T7) te T7)V xX9]criv yEVOUc;, 
45 (xaxpbv Se Sr] Tcvtyo? te to Tpixov TiaXiv, 
TSTapTOV wSr] xal CTpocpy] xXvi'dtv cpspsi • 
to 7TE[/.7rTov a^TE Tt? £7uipp7][i.a Xsysi , 

TO o' EXTOV ECTY^E xX^'(7tV aVTwS9j<; Cp3p£lV, 

avTiaTpocpyj; 6c{i.a ts cbv auTTJ Xsyco. 
50 to o' eSoojao'v Tt? dvT£7Utppv]t/.a AEyEf 
T^et^'/) 8' dpscTTOV oOSajjLW<; scxti T00£ , 
oil S' au to 7T£(/.7crov, dXXd cot TauTa X£yst 
toc? 7upaxTtxa? [jlev auaTpocpa? ^opou ouo 

CJX7)V7)V TCpO? Ca>TY)V TCpO? TE TOV S^{XOV VO£t 

55 crTpocpa? xaXstaOat, cuv Se ixt]v dvTtcrTpo'cpou?, 

TOO? T£Tpa[X£TpOU? OU? £CpY) §E TOJv CTTt^OiV 

TpaVW? £7CippiQ[/.aTl TOU? 7TpWT0U?X£y£l ' 

tou? SsuTEpou? au dvT£7TippY)ixa 7raXtv * 

T^ET^YJ? [Jt£V aUTOt TWV [JtEpWV TV]? iTTTa^O? 

go TcapE^sXwv te xat Sio)|a? f/,axpo0£V 
wSvjv Statpst xat aTpocpyjv w? ttoo? ouo 
aVTt(JT00Cp7]V auTrjv TE xdvTtp07]V dtxa * 
outw te 7cXy)pot aot TrdXtv tt)V ETTTaSa,' 
woviv xaXst Ss Trpb? Geou? Ttva? Xoyou? , 

65 CTTpOCpTjV TUaXlV §£ TOU? 7TpO? dv0pOJ7TOV XoyOU?. 
T7]V o' aVTOwSy]V £?? 0£OU? 7rdXtv XsyEt 
dvTtcTpocpyjv Si Trpb; yova? Ixr^tou?. Ypd^et Meinck. — 176 om. Par. Est variatio versus 175, 
ijnales ludere solebat Tzetzes. 4 yvfopicrpidTtov xp. ap. Cramer. — 5 uelou? Par. — 8 
Qitoffoc Ss to libri omnes. Piobabiliter etiam Trj? delet Mei- 

o' 
nekius. — 216 om. Cramer. — 22 Tjy^evo? Barocc. rj^syfj. 
Mcerm. ..y(isvo? Par. Primae literaa, macula tecte, fuisse 
\identur \lz vel (xa , praemissum ab altera , ut videtur, 
manu f\ — 23 Scliol. in cod. Par. : ASxa Sxspoi? {jtsxpot? 

^XPWVTO , d TUEpt TO TSXO? TOUSS SUpYJ? , Xal Ttp T£Tpa[jiTp({) 

tow ava7raco-xtov — 26 ^spov a sec. m. Par. A pr., utCram., 
jpepcov. — 29 dvTiorpocpo; scpaaxev ap. Cramerum. — 30 
rcocKp Cram. — 31 (ruvavxtoTpoopw Par. — 32 izalaubQ uco? libri. — 33 -r\ in Par. a sec. m. In eodem inter 8s et 7uapa- 
Gaaic, superne pictum w , a sec. m. in o vel oi mutatum. 
Meerm. Ss to uapa^. Fortasse rj irdpoSo? 8' 6Xri x°P°^ Tcapa- 
6<xgiq. — 34 Par. iV av ouv, fortasse H ex superiore versu 
male hue del atum. eiriGeaTpov ap. Cram. — 36 <x^i6o? libri. 
— 4l xaOopa ap. Cram. — 43 dele ty>. Meinek. — 49 av- 
TicrTpocpyiv Par. — 55 Schol. in Par. : Kaxa tov TC^vi toc 
stttoc eiSyj itiq Tiapagacrecoc 7 1 ) [xspr) * ex^dXXst jxsv to eTrtpprjixa 

SX TOU 7U£|X7CTOU TOTCOU * xal TO dvT£TCtppTQ[Jta £X TOU £g66(J,OU. 

TCapdSaaiv 8s xaXst to ysvo? , xai to upwTov opx^l^a • TpiTOV 
[jt-axpov xai u.vtyo? * xsrapxov wSyjv tyjv xal £7rtppyi{i.a • icey- 
utov dvT<pSy)v Tyjv (sic Meinek. Codex tcsVtttyiv • avctpSrl ^8s 
tvjv) xal dvTS7rcppr][xa • sxtov o-Tpocprjv ' s'68o|xov avTicrrpocpriv. 
— . 56 xou Tsxpaiiexpou? Cramer., ex Meerm. annotans te 
Tpajiexpoi?. — 61 libri oiaipeiv. — 64 -jcpoaGEiou? Bar. - 7»XVI PROLEGOMENA TauTa uiv ourw • xal t«S\ Ss pu>t ^d6s , 
&<; v) iraXata <ruyypacp?) xcofxwStas 
70 ^pTO 7Tpb<; oyxov 'Atcocyjc yXwTTT]; Xoyois , 

S^pTJTO Xat {XSTpOl? Ss TTOtXtXotq <7Tt£(OV, 

^opwv T£ Xpstav £?X £V ' ^ V£a ^ T £ 
yXwTTV)<; (jacpouc 7rpwTa (jtiv y(p(jtocrTo Xoyoi? , 
7rXe(<7T(j) Ss ^pvJTat twv lajx^wv tco (xsTpw • 

75 xal §*?) cuv auTOt? xat X°P^ V arcoTps^st, 
to tou (rxoTuou S£ 7cXdcrp.a xal Xs?ji<; a'f/t.a* 
Trapsio-cpopouciv ^Sovvjv xw[/.a)Stai<; 
xat tov ysXwTa toi? 6(jttovuf/.ot<; tcXsov 
ic^v) p;aTtfjfji£va te xal TrapwStat, 

80 xal xXTqasoov 7:Xdfj£i<; Ss xal piSTaTrXdasic • 
cuv ot<; xoptfj[xol xat xaTa^pYjdst*; a[/.a. 
2xa(x^cov (aet' auTot vuv [/.sXwv xXyJctv fjtdOs. 
XsyovTEi; ^fjav TauTa xatpotg to>v tcotwv • 
axa|/.6a S' Icpacrxov w? a7uXa [xaXXov TaSs* 

85 aXXot SI cpaalv r a)? dvayxatov 7totoic 
aSsiv U7ry)p^£ 7upb<; <|;aXdy(xaTa Xupa? • 
6W<;IvYJv 8s uvy]Sapo<; Xupa<; z£jyr\, 
SacpVT]? XaSdvTS? sirs ptupa/vyj? xXdSou?, 
yjSov xaXouvTS? crxau;§a toc Xupa? (jleXt) • 

90 aXXot §£ tou? aSovTa? stTcov ttjv Xupav, 
ou^t xaT' £u6u , fjuaTpocpatc §£ Xap.6dv£tv • o3tw to Xonrbv xXtjctiv £(7](£ Ta {AsXtj. 

X d. 

EX CODICE COISLINIANO APUD CRAME- 
RUM ANECD. PARIS. VOL. I, 4©3. 

Trfe 7roi^fj£tog 

^ ptsv dpuuv^TO? yj Ss (jttuvy]TY) 

fccnropixiii uatSsuTtxr; to usv to 8s Spa- 
| STcayysX- [xarixov xat 

J tixov Tcpaxrtxov 

u^viyYiTtXTQ OstopviTtx^ xtopifpSia TpaytoSia [Algous aaTupous. 
7] TpaytoSta ucpatpst toc cpo^spa 7ra8^fJt.aTa tyJs <^u)(9j<; 
St' oixtou, xat 0Tt cu[/.u;£Tpiav OsXst systv tou coo'Sou * 
e^ei Ss (X7)T£pa tt)V Xu7CY)V. 

KoatxwSta IdTt [xt[/.7)(7t<; 7rpd££toi; ysXotou xat d[xot- 
pou [jiEylOoug TsXetou, X W P^ s^occttou twv [XOpltoV £V 
Totq siSeori SpwvTog, xat St' aTcayy£Xta<;, St 7 ^Sovt]? xai 
ylXwTO? TTspatvouca ttjv twv toioutcov 7ca07][/.aTcov 
xa6ap(7iv • ijzi ol f/.y]Tspa tov ysXwTa. yivsrai Ss 6 
ylXw?. a-rrb T^c 

xaTa 
ofAwvuu; 


• X^so)? 


a7rb twv 


7cpay{xdTtov 


f «v 


1 

fJUVO[J(.W- 

vyw.iav 


1 

dSo- 
Xscrytav 


1 

7capwvu- 
[jitav 

1 


c 1 , 

U7TOXO- 

pi<j[/.a 
I|avaX- 
XayVjv 


1 
cr^7i[xa 

Xe^sw? 
Trapa Trpo'cOEatv 

xat 

dcpatpsctv 


cpwv^ 


TOig 6[X0 
y£V£(7l ( M 


) 


3 

£X 


twv irpayfj.aTtov y£Xw<; 


1 

£X 

6[A0 

7S 


TYJq 

ito- 


1 

3 x Tr,<; 
a7ra- 
ty)<; 


L 

SX TOU 

dSuva- 

TOU 


ix TOU SX TOU 

Suva- 7rapa 
tou xat Tupocy- 
dvaxo- Soxiav 
XouOou 
i _ 

SX TOU 

XpyjcrQat 

CpopTlX^ 
6p/3(7£l 


oTav tic ot«v acuv- 

TWV £^OU- doTVJTOq 

crtav s^ovtwv 6 Xoyog *^ 

7uap£tg tcc xat ulTjSe- 

f/.£yia , Ta [xtav dva- 

cpauXoTTjTa xoXouOtav 

Xa^.^dv7) svj/]. ^pvjcst ^ 
Tcpbe; to 7rpb? to 
^stpov (BeXtiov G5 av8pa>Trwv Par. Meerm. — 77 xw^wSiat; Barocc. InPar. 
j.\l» xaOviSuvoucri tyjv xw|xw8iav. — 88 (jLupatvou? Par. — 89 
crxafxSatd Par. a sec. m. — 91 rjuorpotpwv ap. Cramerum. 
Xd. 
Codex est antiquissimus, n. 120, membranaceus form. 
in fol. et seculo decimo pulcherrima manu scriptus. Pra3- 
ter alia insunt varia logica schemata, quibus interposita 
'iiuit medio fol. 248 verso inter xeXo? tou a crx^aTog et TrpwTog To-jroq sv p ayjyxoL'zi , quae de Comoedia exscripsi 
Verba credo sunt alicujus commentatoris in Aristotelis 
tractatum de Poetica , quae eapropter notabiliora sunt, 
quod scriptor pleniorem eum quam qui ad nos pervenit, 
preesertim ev toi? iuepl yeXoiou (v. Aristot. Rhet. 3, 18), 

habuisse videtur. Cramer (*) Hsec cptov^ et toT^ 6{i.oys« 

vsrjt potius ad gxW^ Xs'^swc trahenda sunt. Mb:inek. — 
(•f*) AdwicTti; additur nota : opxoi, rjuvO^xat, {xapTuptai, pc£- 
cavot, v6(jiot. DE COMOEDIA. XXVII Jiacps'psi vj xoo(/.<*)o\'a tyj? XoiSopia?, stteI *, uiv 
XoiSopia ocTuapaxaXuTTTto? toc Trpocrovxa xax& SisqWiv, 
•?) £s SstTai tyj? xaXou[JtivY]? IfxcpaG-sto?. 

' c O (JX(Ottto)v IX£yx £lv ^ £l ajxapTT^aTa ttj? 4^/jk 
xat tou <rtou;aTO?. 

2uWsTpa tou cpo'6ou GeXsi elvat Iv Tai? Tpayw- 
§tai<j, xai TOuysXoiou iv TaT? xa)fxtob\'at?. 

KtojxwSta? uXy), puGo?, ?JGo?, Siavota, Xs'fo, f/iXo?, 
6Ui?. MuGo? xojuuxo? Ictiv 6 rapl ysXoia? 7rpa?*Ei? 
s^tov tt]v du(7Ta(7tv. *HGr) x6)[xwStag Ta ts pwfxoXo^a 
xa\ toc sipcovixcV xai Ta twv aXa^ovoov. Aiavoia? [X£p7] 
Suo , yvtop) xat 7uiVnc. (f) Kwfxix^ s<m Xsfo xoivy] 
xai Sy^oSy]?- Bzl tov xcouxoSoTCOibv ty> iraTpiov auTOu 
yXwc-a-av toi? 7rpo(H&7uoi<; TUEptTiGsvai, tv]V 8s Iiri)(0)piov 
auTto exeivw. MeXo? tyj? jaouctixt]? eVtiv ib\ov 6'Gev 
air' sxeivy]? toc? auxoxsXEi? acpopjxa? Ssvfayi Xa[x6avsiv. 
C H o<jn? [/.syaXrjV ypsiav xoi? opajxaai ttjv crufxcptoviav 
TrapE^si. f O (j.uGo? xai Xsc;i? xai to [/iXo? Iv Tracai? 
xto[/.tob\'ai? GstopouvTai, Siavotai Bz xai 7]Go? xai 6'ln? 
Iv oXiyai?. 

M£pY]TYJ? xcofxtoSia? TEacrapa* 7rpdXoyo?, -/opixo'v, 
Itteico^iov , f£oSo?. TlpoXoyo'? Icrct [xdptov xtofxwoV;? 

TO (X£)fpl T7)? EtaoSoU TOO yopdv. XoplXOV EffTl TO U7TO 

tou X°P ^ f^ ? a&duxvov, oTav ijy\ (/.EysGo? ixavov. 

'EtCE 1(700 lo'v I(7Tt TO [XETa^U 8uO /OptXWV (JLsXwV. "EijO- 
&<)? loTl TO IttI TeXeI XsydpiSVOV TOU X°P 0U *' XL 

API2T0<l>AN0Y£ BIOS. 

'Api(7T0cpav7]s 6 xo^wSottoio? iraTpb? [xsv rjv <[>t- 
Xnnrou, to Se ysvo? 'AQ'/)va?o?, tcov orjfxoov KuSaQr)- 
vai£u?, IlavSioviSog cpuXyJ?* o? 7cpwT0? Soxst tyjv xto- 
fxcoSiav £Ti 7rXavwu.£V7]V Tvj ap^ata ayo^Y] etcI to 
5 ^p"/](ji[xtoT£pov xai (je(jLVOTepov [/.STayayetv, Tuxporspov 
xai aicr^pOTEpov KpaTivou xai EuttoXiSoi; BXaffcprj- 
tXOUVTCOV 7\ £§£l. TTpWTO? Se xocl tyj? vsa? xw[/.woiac 
TOV TpOTCOV IlTEOEl^EV £V TW KwXaXw, I£ 06 TV)V ap^yjv 

Xa^otxsvot MsvavSpo'? te xai OiX^fxow ISpa^aTOupYY]- 

10' crav. suXaSv); §£ 'crcpo'Spa Y£Vo'[X£Vo<; tt]V ap/;)]v aXXo^c 

% te xai sucpu^ toc [JL£V TiptoTK Sioc KaXXio"TpaTOu xai 

OtXwviSou xaGiEi Spa[xaTa. Sib xai ectxodtttov auxbv 

ApiciTtovu^o'c; te xai A[X£i^ia<; , TETpaSi XsyovTE? y £_ 

Yovsvai , xaToc t?]V irapoipLiav , aXXoic; TcovouvTa. 

15 ^YaTEpov Bs xai auTO? viycovicraTO. Sis^Qpsucrat; oe 

fxaXicTa KXewvi tw §7][jLaYWY? xa ^ YP^ ^ xaT ' auTOu tou? e l7U7T£a(; 3 Iv oi<; SieXeyX £ i auTOu toc<; xXo-^ 
xai to Tupavvtxbv, ouSevb? 8s twv crx£uo7rotwv toX- 
[xr]a , avTO? to Trpoaoiirov auxou (rxsuacai Si' uTrep^oX^v 

CpO^OU, OCTE Syj TUpaVVtXOU OVTO£, [XV)§E {JL7JV UTTOXpl- 2 Q 

vatrGai Tivog toXjjlwvto?, §t' iauTou 6 ApisTOcpavrjc 
u7T£xpivaT0 , a&TOU to 7rpocr(07rov [xiXtw Xpiaa? , xai 
a it log auTW Y^yovE ^7][x(ag ttevte TaXavTwv , a iito 
twv 'Itttue'wv xaTsSixdt(r87],5? cpYjcriv iv 'A^apvsucriv [5] 

£Y^8' 59' 5> Y s T0 % ^ a P ■yiutppavOriv I5tbv , 25 

-uoXc, -ttevte xaXavTOii; oT? KXscav e|^pLS«rsv. 

Sl7]X_Gp£UCT£ §£ aUTW 8 'AplffTOCpdcVT)? , £7U£tS^ ?EVta^ 

xaT 7 auxou Yp ac pV eGsto , xai oti Iv SpapiaTi auTOu 
Ba^uXwvtoi? Sis^aXs twv 'AGy]vaiwv Tag xXv]p(OTa? 
apy^ai; , TrapovTtov ^evwv. ax; %£vov Bz auTov iXsyE 30 irapoaov 01 [xev auTOV cpacriv sivai e PoSu » AivSo 01 Bb Aiyiv^TTjv, GTOxa^ofjisvoi Ix tou tcXsistov ^po- 
vov Ta^ StaTpiSocc; TrotsiaGat auToGi, r^ xai oti Ixexttjto 

£X£l<7£. XaTOC TIVOC? 8k, &Q OTI 6 -JTaT^p aUTOU <^lXlTT- 

tto? AiYivV]T7i<;. airoXuGyjvai Be auTov siTco'vTa adTEiwc; 35 
ix tou c O(x^pou [Od. A, 2 1 5] TauTa 

^TYip (xev t' spie 9Y]<n tou Ifijisvai , aurap lywyE 
oux 0T8' * ou yap 7ta) ti? eov yovov atixbc, avsyva). 

§£UT£pov Se xai TpiTOV ffuxocpavTTjGel? a7U£Cpuy£, xai ou- 
to) cpavEpb? xaTaffTaOet^'JCoXiTY^ xaTExpaTTja-E tou KXeo>_ 4c 
vo?. oGev cpvjartv [Ach. 37 7] « auTo; S' IfxauTOV uttoKXew- 
« voq octt siraGov £7ct<JTaf/.at S^» xai toc £^y]q. cpaal Se 
auTov EuSoxtuLYJcrai cuxocpavTa; xaTaXucavTa • ou<;wvo- 
[xaciEV vi^taXoug Iv 2cpY$v[io39] iv o c tc; cpyjaiv «ot tou? 
« TraTspa? auTWV ^y^ov vuxTWp xai tou? 7ra7T7uou? 45 
« a7TE7rviyov. » (/.aXidra Se Itu^veGt] xai riyaTryiGT) utco 
twv 7toXitwv c^oSpa, ItceiSy] Sia twv auTOu Spa[xaTcov 
IdTuouSaas Ssi^ai tV 7roXiT£iav AGvjvaio^v o)? IXsuQlpa 
te iari xai utc' ouSevo? Tupavvou SouXaywyouw-EVT] , 
aXX' ouBz oti SvifxoxpaTia IcttI , xai IXsuGEpo? wv 6 50 
§9]pio? ap/si sauxou. toutou oOv X^P^ v e^vsGyi xai 
IcTEcpavwGrj GaXXw ttj? ispa? IXaia?, 8? VEVo'f/.iciTa 1 , 
icroTipio? XP ua ? o"T£Cpava), eittwv Ixsiva Ta'Iv toi? Ba- 
Tpa^oi? [686] Tcspl twv aTi(xojv « tov lEpbv x°po v Sixaiov 
« 7roXXa xpvjaTa ttj ttoXei c7U(X7rapaiv£iv. •» wvofxacrGr] 55 
Bz air' auTOu , ItteI IvSo|ov ? to piETpov to 'Apicrocpa- 
veiov. outco Ss y£yov£v ^ cp^fJW) t^ou Tcoiv]TOu w? xai 
7uapa Ilspcrai? Sit^xeiv xai tov ^aciXEa Ilspacov 7ruv- 
GavEdQai Tuap' 67TOTEpoi? eir\ 6 xwtxwSoTroio?. cpaal Bz 
xai IlXaTwva Aiovuo-iw tw Tupavvw pouXviGsvTi (xaGsiv '60 
ty)V AQrjVaioov 7roXiT£(av TTE^ai ttjv !\piaTOcpavou? 
7rot7]<7iv xai crufx^ouXsuo-ai toc SpajxaTa auTOu ac-xr r XI. 

1 xwpimSiotuoioq Aid. et V., lit videtur. — 2 tcov Srjpitov 
Dindorfius. tov Syj^ov vulgo. tw S^jjlco V. Ku8a6y)vaieu^ 
Kusterus. KuSaOyiveu? Aid. KuSaOyjvaio? V. — 11 xai delevit 
Gelenius. — 12 £^s8i5ou toc eauTou 8pa[xaTa Reg. — 13 
XeyovTE? auTov et 14 w? aklotc, Reg., ut volebat Gelenius. 
— 216 additum ex V. — 22 xpwuq V. — - 25 eytb S' V. et 
Aid. ys om. V. sucppavGriv Aid 28 ypacpyjv xaT* auxou vulgo.— 29 paguXXwvtoi? V.— 31 <pa«rt e P68iov vulgo. —33 
auToGi -TroiEio-Gat vulgo. — 42 ott' tov sir. V. — 47 cropoSpa addi- 
tum ex V. lb. ettsiSy) Dindorf. etceiS^i 8e vulgo. lb. auTou V. 
sauTou vulgo. — 48 tt)v twv 'AGTjvaitov uoXiTsiav vulgo. — 

49 Staytoyou^Evvi V., ex quo 51 oOv, 53 toc addita 56 

oteiSyj vulgo. — 57 sq., vide Acham. v. 646. — 62 post 
tcoiy]o-iv addebatur t9jv xoto ScaxpdcTou? sv NscpsXai? xa^r,- 
yoptav, quae manifestum est ab recentiore grammatico ixYin PROLEGOMENA Gsvtcc [jiaOsiv auxwv T7jV TcoXiTStav. lyEVETO £s xai 
amo? £r]Xou toi? veoi? xo)(/.txot?, Xsyo) §^ <t>iXiqu.ovt 

5 xat Msvavopw. i|/y]cpiaptaTO? yap Y£VO|/ivou ^opYiyixou, 
wcjTS [at] 6vo[xa<7Ti xojfjtwSsTv Ttva, xat tcov XOp'OT^ 
oux avTS^ovTOiv Trpb? to yoprfldv, xat Travxairacjiv 
IxX£Xoi7cuta? tyj? uXv)? tcov xoopttoSioov Sta toutojv au-. 
tcov, atTtov yap xtopuoSta? to cxcottteiv Ttva?, £ypa^£ 

70 KwxaXov, iv tt) Etaayst cpGopav xat avayvoopiar^ov xai 
TaXXa 7iavTa a I£t]Xo.kj£ MlvavSpo?. -rcaXtv Ss sxXs- 
Xot7to'TO? xat tou ^opyjysTv tov IIXoutov ypa^a? £t? to 
6\ava7uau£(r9at xa axrjVtxa Trpo'dcoTua xat [/.ETsaxsua- 
oQat, ETuypacpsi yo?°^> cpGEyyo'ptEvo? £V exeivoi? a" xat 
75 6pw[X£V tou? vsou? outgo? £7riypa(povTa? £VjXw 'ApiCTO- 
cpavou?. Iv toutcj) §£ tw SpaptaTi auvE(7T7]ar£ too ttXt^Gei 
tov utov 'ApapOTa, xat outco [/.ET^XXa^E tov p(ov, 
•rcatSa? xaTaXnrtov Tp£t?, <DtXi7r7rov 6u.covu[jlov t£) 
7ra7U7tw, xat NtxoaTpaTOV xat'ApapOTa, St' ou xat 

80 IStSaEs TOV IIXOUTOV. TtV£? &£ SuO Cpadt j <I>lXtTC7IOV 

xat 'ApapOTa, (5v xat ai>TO? Iu.vrj<7Qr), 

tyjv yuvatxa 8s 
alo"Xuvo[Aat Tto t' ou cppovouvTS 7rat8ta> 

tffax; auTou? Xsywv. 
«5 "Eypa<j>£ 0£ Spa^aTa [JtS', obv avTtXsysTat TEffaapa 
(o? oux ovTa auTou. Ictti Ss TauTa, nor/](7t?, Nauayo?, 
Nvjcot, Nto£o?, a Ttvsc scpaaav sivai tou 3 Ap^i7nrou. 

XII. 

A4AQ2. 

^/fo codice Veneto 474-) 

'AptGTTO^dV/;? 6 X0)[X0)S07T010? <DtXlTC7rOU [X£V 7]V 

Teat? 'AOyjv&Zo?, KuoaGrjvatEu? twv ^[/.tov * 6? 7uptoT0? 
§ox£tT'}]v xcoucootav £Tt TCXavoojjtivrjV tyj ap^ata aywyvj £7ut to y^pyjffijjLWTspov xat c£fJtvoT£pov xaTao-TTjcraaOat , 
?rpoT£pov KpaTtvou xat Eu7roXt£o? pXacrcpYjjxouvTwv. 5 

TTpWTO? 0£ Xat TY]? V£a? XO){JL(«)Sia? TOV TpOTTOV £7T£§£t^£ 

tco KtoxaXw, a MsvavSpo? T£ xat <DiXy)(xcov Spaf/.aTa 
suvEOTYjaavTO. suXa&r]? §£ crcpoSpa y£VO[X£vo? aXXco? 
T£ xat £u<puY)?,Ta [jtiv 7TpcoTa ota KaXXtsTpaTOu xat 
<I>iXcovt£ou xa0t£t 5pa{xaTa. 81b xat ectxo)7:tov aikov 10 
AptaToovu^o'? t£ xat A[xsu|;ta?, T£TpaSt auTOv ysyo- 
vlvai X£yovT£<;, xaTot ttjv 7rapoiULtav, aXXot? 7rovouvTa. 
uaT£pov 0£ xat auxo? SiYjytovtaaTO. Si£^Gp£Udac §s 
[xaXtcTa KXecovi tw (TTpaTYiytp xat ypavla? xaT auTou 
tou? e l7T7r£a? auTO? uTT£XptvaTO. §£ ^£vta? auTO? xax' 15 
auTou £yxXr]iJLa sGeto. xat yap Sy^ cpaat tivs? auTov 
c PoSiov y£yov£vat. aTTEXuSy) §£ to [/.sv 7rpwT0V eittiov 

(XYiT'/ip (jlsv ts \l£ (fflGi xov Ipifjisvat , auTap syooys 
oux oT6' * ou yap 71:00 Tt? £ov yovov auTOQ avsyvw. 

§£UT£pov Se xa\ TptTOV ffuxocpayTTjOsi? a7T£cpuy£V. O0£V 2{J 
cpyjcrlv « auTO? 8' IixauTOV utto KXitovo; a7ra6ov E7U- 
« (7Ta v aat Sta ttjv Trspuct xoiutwotav • EtaEXxuaa? yap 
« {L zlq to pouX£UTr]piov SiE^aXXE. » cpaat $1 auTov 
suSoxifATJcrai xaTaXuaavxa, ou; d)vo[xai£v ^7UtaXou? £v 
2cp7]ctv, Iv ol? cpTjatv « ot tou? TraTspa? v^y^ov vuxTtop 25 
« xat tou? TraTTTuou? a7T£TCViyov. » {jtaXtdTa Se IttyiveSyi 
xat IcrT£Cpavoo6yi OaXXS) Trj? lEpa? IXata?, 8? VEVO^tcTat 
tGOTt[/o? ^pua"o) % oTEcpavto , £itto)V Ixstva Iv TOl? Ba- 
Tpa^ot? Tcspl twv aTt[X(ov « tov t£pbv ^opbv Stxatov 

« £(7Tt ^pYJCTTa TYJ 7T0X£t ffU[/.7TapaiV£tV. >» T7)V §£ 7T0tV]- OQ 

criv auTou outco? IvSo^ov y£V£(70at, w? tov u,ev Heogtcov 
faTiXEa 7cuv0av£cy0at Trap' oTroTEpot? siyj 6 xoojjuoSo- 
iTOio?, IIXaTCOva §£ Aiovuatti) tw Tupavvw PouXyiOevti 
[xaOstv tt]V 'AOrjvatwv TToXtTEtav, 7r£[X'|at tvjv 'ApiffTO- 
cpavou? TTOtYiatv, ttjv xaTa 2coxpaT0u? Iv NscpXai? 35 
xaTTiyopiav. TcX£UTatov §£ otSa?a? tov IIXoutov cuv- temere esse inserta. Dind. — 65 ^opTjytxou Meinekius 
Queest. seen. 1, p. 35. Legebatur xop^yo y - — 69 P ost 
sypa^s addebatur xwjwpSta? rtva?. De quo dixi ad fragm. 
p. 567 ed. Oxon., 465 ed. Paris. Dikd. — 74 sVuyp^Yj 
V. — 75 £7rtypa«povTa? outw Yulgo. — 82 8' libri. — 87 
NtoSt? vulgo. vtopo? V. Post'Ap/JTrTrou in V. et Aid. hsec 
sequuntur : r xwjxixoc yor/o^ ouvsctyixsv ££ av8pwv xo'. 
xat el jxsv w; octto tvj? iroXeto? rjpxsTo im to Geatpov, Sta tvj? 
dptaTSpa? oc^tSoi; elffyjet , el 8s w: octco aypou , Sta t^c Ss^ia?, 
sv TSTpaywvtp (Tfcr^axi, a9opwv et; tou? uicoxpiTa?. ava^w- 

pOUVTCOV 8s TWV UTTOXptTWV STUTOXt? SCTTpSCpSTO 6 X°P°C> ^OG' 

s^wv scp' exaTspa [ispy] tou Oscrrpou. sxaXstTO 8s T(S ysvst 
to tocoutov ovopia (SpxYijiaV. Corrigendum videtur cxt^lcc. 
Dind.) Tvj? opy/idsto? 7rapa6aa-t? , 6pioovu[xco? Tip ysvst. to 
TptTov jiaxpov , to xat Trvtyoc. to (to om. Aid.) TSTapTov 

(JTpOtpY) $ COSY). TO TOUITITOV £7Clppr,JJta. TO SXTOV aVTlCTUpO^O? 7] 

ocvtwSti. to e68o{Jtov avTsutppr^a. (Addit V. : o-xo^ta Xs'ysTat 
ira Tcapotva [Lekr\ toc sv toT? cru{Jt7roo"iot? a86[j.sva. xat w? [J.sv 
svtot 9actv sx tou svavTtou TrpocrrjyopsuOr^av* &7rXa yap auTa 
sxpTjv sTvat xat suxo/a cb? uapa tiotov a86[xsva. oux sO 8s 
touto' Ta yap SuG-^YipLa stcI to suOuaoTspov {jisTaXatj-^avsTat, 
ou to SfXTcaAtv. Tt ouv suavayxs? ^v to sv aU{xuoatot? aTracrtv 
aSstv yiSTa Xupa?; ocrot 8s oux Y]7tto-TavTo Xupa^pvjcrOatjSaovYi? 
i\ (jiupptvYi? ((xuptvri? Y.) xXwva? >,arj.6avovTS? ^6ov. &k\ toT? ouv 
oux sTCKTrapiivot? (liXyj upo? Aupav a8stv axoXta sSoxsf o8sv xat crxoXta wvo;jiaa:0Yicrav. Ttvs? 8s outw? ou xara to s^tj? 9ao"t 
8tSoa8at ty]v Xupav, akX svaXXa^. 8ta ttjv axoXtav oOv xai \ly\ 
stt' suGsta? TYj? Xupa? usptcpspstav crxoXta sXsysTO.) — e r7ro- 
xptTat 'Apto-XTOipavou? KaXXtaTpaTo? xat 4>tXwvtSri? , St' &v 
sStSacrxs toc SpajJiaTa sauTou, 8ta \lzv <J>tXoovt8ou Ta 8r]|ji.0Ttxa, 
ota Ss KaXXtCTpaxou Ta tStcoTixa. — Ilocra fjtspy] xcopuoSta? ; 
a'. TtpoXoyo? to [xs'xpt ttj; slcr68ou tou yopov pispo?. $'. yp- 
ptxov to tou (tou om. V.) y^opou 8t86[xsvov (fort. aSojxsvov, 
[jlsXo? y'- S7rs»cr68tov to [isxa^u ouo ^op^^v [jtsXwv. 8'. s£o8ov 
to iizi TsXst XsyopLsvov tou y v ooou. £ipv]Tat 8s xat Troaa jxspy] 
Tcapagao-soo?. ri 8s Trapdgaat? (hsec tria verba om. Aid.) 

TOU YOptXOU. 

XII. 

Est etiam in Regio. — 1 sq. ysvst jiev ^v 'A67]vato? , 
7iaTp6? 8s <E>iXtiwroy, tov S^jjlov Ku8a0Y)vsu?, IlavStovtSo? 
cpuXyj?. o? Reg. KubaOrivato? V. — 4 xpYja. xat om. Reg. 
« Praestat ^STaorTiiicrao-Gat. » Dind. — 7 sq. tw Ka>x. — 
a•uv£C7TyjG•. om. Reg. — 8 crcpoSpa om. Reg. — 10 s^s8t8ou 
toc sauTou 8p., 12 ysyovsvat (hoc repetit) w? aXXot? Reg. — 
13 auTou Y. — 15 IsvtTSta? xaT' Reg. recte. — 16 8rj ^acntei 
V. yap s9Y]o-av auTov tivs?, 17 ysy., sTSpot 8s AtvStov, ouonq? 
xat TTi? Atv8ou uttotsXou? T^j c Po8twv. ausX. Reg. — 21 
aVaOov Reg. a TraGov V. — 23 \& — StsSaXe, 24 (yuxo^avTa? 
Ttva? xaTaX. Reg., qui 30 aupiTcapatvsiv habet ante Stxatov. 
— 33 nXdtTWV V. Reg. — 36 8e to tou TIXoutou 8pa{jta 6GTY)<7£ T(0 7rX^6£t XOV UlOV 'A papOXa, Xal OUXO) fAEXY]X- 

Xa£s xbv p(ov, 7uat8a; xaxaXtTrwv 8uo, Apapoxa xat 
<I>tXtTnrov, a)? auxb; I7r£pvj<j0y] 

iO xrjv yuvatxa 8s 

ala^o^ai xw x' ou <ppovouvx£ uat8uo , 

Apapoxa 1(703; xal OtXt7nxov Xey^v. dvaypdcpst Ss 

Xal XptXOV NtXOGTTpaTOV. XaTS(7Tp£VJ/S Bl TOV (iiov 8ta- 

cpspo'vxw; xtu.Y]0el; xal rcoXXa ax£<pavo)0st;. xaxsXst^E 
i5 8s 8pd[/.axa [i.y f . iv xouxot; xa avTiXsyofxeva 8'. 
aTToGavovTi 8s auxco Ircl tw (jLvrj^a-ci -rcapa IlXaxtoVo; 
£7riYpoe[A[i.a xotouxov YEypaTuxai • 

Al Xaptxs; xejxsvo; xt Xa6£tv orap ovyl tzzgsXtui 
£Y)xouaat 4* U X^ V £^P 0V 'Apiaxo^avou;. 

XIII. 

AAA 02. DE COMOEDIA. xxn 

XIV. 

AAAQ2. 

(i&r Suida.) 

AptsxocpdvY]; , e Po'8to;, ^toi Atv8to;' o! 8s Atyu- 
7UTtov scpaaav ot 8s Kaf/.sipsa a 0£(i£t 8e A0Y)vaTo; # 
£7roXtTOYpa^6yi y^p ^ap' auxot;* xwpuxo;, utb; 4>t- 

Xl7C7COU, Y £ Y 0V ^^ £V T0 ^ "Y^ fft y-OLTOL XYjV piS OXuu- 

7cid8a, E&psxr]; xou xsxpa[/ixpou xat 6xxa[/.sxpou • 5 
7uai8a; cr^a)v Apapoxa, OiXitcttov, <I>tXs'xaipov, xw- 
[/.ixou;. xtvs; 8s auxbv xal a7to8ouXov taxopvptaat. 
8pd(/.axa 8e auxou [aS'. %7csp 8s 7T£Trpd/af/.sv Apt- 
axo<pdvou; 8pdf/.axa , xauxa • A^apvEt; Baxpa^ot Et - 
p^VY) 3 ExxXvi<7ta?ouaat @sarfJiocpoptd£ouGrai 'hcraTc io 
Auataxpaxy) Ns<psXat "Opvt0£; IIXouxo; Scpyjxs;. {Ex scholiasta Clarhiano Platonis Jpolog. p. 19, 
C , j/2 Porsoni Miscellan. p. 268 «/„ Kidd.) 

Apwxocpdvv); 6 xtof;.cp8toT:oib; cpaXaxpb; */]V, m; xat 

aUXO; CpYJClV EtpTQVY] [77 l]. IxOjt/.to8EtXO 8' £7Tt TW (TXW- 

ttxeiv f/iv Eupt7ri8r)V , u.t|/.sT<r0ai 8' auxo'v. Kpaxtvo;, 

Xpto^at yap auxou (<pyicrl) tou o-x6(j.axo; xt*> axpoyyuXco, 
6 xou; vou; 8' ayopatou; yjxxov 9) 'xstvo; uota>. 

, xal auxb; S'- sio^oXoyEtxai 2xY)va; xaxaXa[i.6avou<7ai; 

Ti; Ss au ; xofi^d;.?. . . ti? epotxo 6eaxYJ; * 
UTCoXeirroXoyos, yvttfJuSiwxTY)?, EupiTCiSapiffTofavi^wv. 

Api(JT(ovu[jt.o; 8' ev e HXi(j) piYO^VTt xal Havvuptwv Iv 

10 r£Xt»)Tt TExpaSt cpafflv auxbv Y£V£<70at, Stoxi xbv fiov 

xax£xpid»£V £X£poi<; 7rovwv • oi yap X£xpa6\ ysvv&)[/.£Voi 

7covouvx£<; aXXot; xap7rou(r8at 7capsy w ou<rtv, w<; xal <I>t- 

Xo^OpOC Iv XYJ TCpOiXTj 7T£pl ^(AEpWV IGTOpSl. xaUX*/) §£ 

xat e HpaxX9i cpact Y £VV7 l^ vau T P £ ^ ° £ £t X £V u '' ^ > 
15 OtXt7ncov xbv xot; Eu^ouXou SpafAacytv aYoovi(7a[Ji£VOV, 

xal Apapo'xa tStot; xe xal xou 7iaxpb<; Spajxacrt Siyj- 
Ywvt(7{jt£vwv, xal xpixov 8v 'AicoXXoSwpo? [AEV Ntxo- 
dxpaxov xaX£t, ot Se Tcepl dtxatapv^ov ^I>iX£xaipov. 
xaTExX^pwdE §e xal ty]v A'^tvav , w; Oeoyevt); cpv)fflv 
2( j Iv tw 7T£pl AiYivr,;. xojawSEtTai os oti xal to tvj; 
Elp^vyje xoXoactxbv I^yjpEV a^aX^a- EuttoXi; Auto- 
Xuxw, nXaTOiv Ntxatq. XV. 

012MA TOY MAriSTPOT. 

AotTTOCpaVYJ? 6 XO)tJLwSo7T0lbs Y £V£l ^V ^V 'AOlQ- 

vato; , Tuaxpbs §£ <I>iX(tt:7uou , ^rjxpb? Se ZvjvoStopa*; , 
xbv Se ^(Jtov KuSa0r|Vaio? , IlavStoviSo? <puX^<;. 7ravu 
Bk wv Eucpu^ xal ^y^ivou? IttI xoaouxov Iv vsa xo- 
[juSyj xyj vjXixta 7]uSoxtti.Y)cy£v Iv xtoj/.wStan; wg OU 5 
aovov xob? xax' auxbv , dXXa xal xou; 7rpo auxou 
5-TTEpapaf [AaXXov 8s oi»8s xot; l7rtYiY V0 ^ £V0 ^ 7ua ~ 
p9]X£v uirsp^oX^v , dXXoc xal xouxou; (Jisxa 7UoXXou too 
TrsptovTO? 7rap9jX0£V. ouxouv dvEcpdvv) xt; 8(7X£pOV 
'AptcxocpdvEi 7rapaTrX^ato;. 8ta xouxo xal reapa xot; io 
Baaxdvot; auxot; dHtouxai 0au{xaxo;. 8pd(xaxa 8e 
xsaaapa irpb; xot; TT£vx'4xovxa Y£YP a ? £V ? airavxa 
£tj[jt.ouc7ia; xal ^dptTo; Axxtxvj; (jtEaxa, xal 7C£t0ovxa 
tou; dxouovxa; Qau[i.d££tv te xal xpoxEtv. ouxoj 8s 
xou xr]; 7roXix£ia; (7u{jtcpEpovxo; £*iroi£txo Xo'yov, to; is 
(xri8£va xwv £7cl x9i; Xa(jt.7upa; xux^? ou8sWr£ i-Koayi- 
<70at xou ax(07rx£tv, st d8ixouvxo; t5g0£xo. o0ev xal 
xy)v 7rappYi(Jiav auxou BzBiO'zeq ot xotouxot [xsxptou; 
ccpa; auxob; TuapEt^ov da xal xw 8t]u;w XuatxsXouvxa;. 
ecf^s 8s xpst; utob;, OtXt7T7COV, NtxoVxpaxov xat 20 
Apapoxa. a7uo0avo / vxa 8s ouxw IlXdxcov Ixi[X7)(7£v Iv 
£7riYpd[Af/.axt Y)pO)£X£Y£tW 

Al XdptTs; T£[X£v6; xt >a6stv 07C£p ou/t 7:£<7£tTat 
^YlToucrat tyvyriv £§pov 'Aptorxocpdvouc. exSou;, 37 'Apapoxa xal 4>tXt7n:ov, 38 sq. xaxaXtucav xouxou; 
8y) xou; uatSa;, w; xal auxo;, 40 8c om., 41 xou x' ou 9po- 
veovxs Reg., 42 faa>; omittens. — 44 sq. xaxsXnrs Be, 8pa- 
(jiaxa v8', a>v dpttptoaXXo^Eva slat 8' Reg. reliquis omissis. 
XIII. 

7 Indicavi lacunam. Tua; av inserit Porsonus. Dind. — 
iOlegebaturSto. 

XIV. 

4 ptS'. Error manifestus. Prima enim Aristophanis fa- 
bula , Daetalenses, archonte edita est Diotimo, i. e. olymp. 
88, I. — 8 v8' editio Mediol, correctum ex tribus codi- 
cibus optimis. lb. « usTipd^a^Ev , verte, quce autem tractavimus Aristophanis dramata hcec sunt. » Hemst. 

XV. 

Tou croipwxaxou xal Xoytaixaxou xupou 6w[j.a codex Lau - 
rentianus plutei 31, 4. "AXXco; Tcspl auxou Reg. — 1 xw- 
(xtoSioTcoto; Aid. — 2 (JtYjxpd; 8s ZYjvoScapa; addidi ex Lau- 
rent, plutei 31, 13, et Monacensi. Mirum unde Thomas 
Magister hoc nomen sumpserit, quod alienum videtur 
ab aetate Aristophanis. Nonhabet Laurent. 31, 4. Dind. 
— 5 eu8ox., 9 ou yap avs^. Reg. — 12 8uo, non xEo-capa, 
Reg. — 16 (jlyiSettots , 17 AStxouvxo; yj dXXw; yja-0£xo xa- 
xoupyouvTo; Reg. SGev xal l.aur. 31, 13. Aberat xat. — 
18 SeSoixote; idem Laur. — 20 Ntxo^axov margo ejusdem KX% PROLEGOMENA %b Icttsov oxt xcojxcpSta exXt)07) airb xou iv xtotxai? 
aSsdGai xa? xwpuoSta? ( xwpia? 8e ixaXouv ot 7raXatot 
tou? azzvomohq) tj aTco xou iv Tat? xoapiao'EG't xou 
Atovuaou TCpwTov l7rivoY)6rjvat xauxacl , tj Trapa to 
xwf/.a, 6 uttvo?. cpaal yap w? 7rpb tou £up&07Jvat tou? 

30 X(o k uuxou? irotTjxa? d£txou[/,£vot xtvs? utco tivcov dcpavw? 

7]p)(0VT0 £V VUXXt S7rl TOU? X(OV aOtXOUVX(OV ffXEVtoTTOU?, 

(Socovxe?, 6 Sstva aStxta ^atpst xal xa xal toc irpaTTci, 
0£(ov ovtwv xal vopuov * xal xouxoov X£yof/iv(ov o\ 

cruv£iSo / T£?-£auTOi? xauxa crcocppovs? iytvovxo tou Xonrou. 

35 iirel ouv aptarxa xouxo syov iSo'xEt xal xtJ 7uoXix£ta 

cuvotaov, axs xtj? |X£V aStxta? ivx£u0sv TravxaTxaatv 

avatpoupt.lv 7}?, otxatocruvT]? Be avxEaayou.EVT]? xal xpo- 

7T(0V ^pTjCTTCOV , STOLyPy}GOLV ETCl TOUTO 01 XCOpilXOl 
7T0l7]Xal, iv [JL£p£t TUaiSlOC? (7XW[JL[XaTa T£ twv aStxouv- 

40 tcov xal SiSa^Tjv (ov Tcpocj9jx£v ipya^o'puvot. tjogvxo 
Be at xoJutoStat iv xot? Atovuaiaxot?, sapo? wpa. XVI. 

AINTiriATPOY 0E22AA0NIKEH2 E12 
API2TO<3>ANHN. 

[In Anthologia Palat. IX, 186.) 

B16X01 3 AptdT0cpav£u? ? 0sTo? 7uo'vo?, alaiv 'A^apvsb? 

XIC7C70? £7rl )(Xo£p7]V TCOuXu? SC7EKTE XOfJtffJV. 

v^vtS' oaov Ato'vucrov l^et ceXlq, ola Se ptuGot 

T^EUCIV, <pO^£pWV 7cXv)0O[JL£VOt ^aptTcov. 

to xal 0u[jlov apt(7T£ , xal 7]0£<7iv c EXXaSo? tea 
x(opux£, xal crxuc'a? afia xal y£Xao-a?. 

AIOAQPOr 

EniTrMBION 
(7/z T 7 ".^ Anthologia Palat. VII, 38.) 

@£10? Apl(7T0CpaV£U? UTC EJJLOl VEXU?, £t TtVa 7CEU07) 

xoopxov, ap^aiV]? [xvapia ^opoaxaatT]?. 45 XVII. 

AHMHTP10Y TOY TPIKAINIOT. laxsov OTt Travxa TOC (XSTpa, 7cXt]V TOU SaXTUAtXOU, 

xaxa SmroStav (/.ExpETxai xal av£p^£Tat yiypt tou 

7T£VTa[JLSTpOU. SCfTt §7) [XOVo'{/.£XpOV TO I^OV TTo'Sa? B' 

§tpt£Tpov to iypM TtoSaq B', xptptExpov to syov q', xe- 

xpa[/.expov to l^ov ?)', 7U£VTa[X£Tpov to l^ov i • xal crY){/.etov Sia tt^v twv 7coXXwv 7uXavr)v • xal ot[/.ai xaXbv 

1T£paiT£p(0 OU TTpOEiCt. TOXVT0? §£ [A£TpOU , TtXtjV TOU ! OtV So?ai TOt? £0" CppOVOUdlV. £TC£VO7)07] §£ St7uXoUV TO SaxTuXtxou, dTCoGscretcJ^TOi xaTaXr)?£i? sicri T£C<jap£$* 
Ppa^uxaTaXvjXTOV , xaTaX^XTixov , dxaTaXv]XTov xal 
&7uspxaTaX7)XTOV. xat ppa^uxaTaXy]XTOV ptiv lorrtv, 
w? iv 7capaSsiYf/.aTt £7ul tou piovopLETpou eittsiv, feep 
TroSb? 6Xou 0£iTat TTpb? a7rapTt(T[jL0v * olov TO Cp£U Cp£U • 
7) to tw, 7) to la. TauTa yap [xovojAETpdiaTt ppa^u- 
xaTaXv)XTa, ota to E^stv pt.£V tov sva TroSa, tou £T£pou 
Si X£t7i£G0at. xaTaXY]XTtxbv Se to Seo^evov txta? 
c7uXXaS"7i? Tcpb? a7rapTt(7[xov * olov to tto pt.ot , vj xb 
wpLOipiot. TauTa, yap [xovopiETpa iaTt xaTaXrjXTtxa , 
Bik to !)(£tv o\ov tzoBo. xal [xtav cruXXa^rjv, 7]T0t 7]pt.tcru 
TroSb? , X£t7T£a0at Se pita? cuXXaSyj? 7rpb? aTrapTta-f/.ov. 
dxaTaX7]XT0v Se 07T£p aTUTipTtcuEvou? I^£t tou? TcoSa?, 

010V TO 10U tOU , 7] TO 1(0 IW , 7) TO Cp£U (p£U 1(0. TaUTa 

yap piovo'pLETpd Icrutv dxaTaX7]XTa, Sia to a7r7]pTi(r[JL£- 

VOU? E^EIV TOU? TCo'Sa? Xal (AT) iXXt7T£t? , O)? TOC £lp7][X£- 
VQt. U7T£pXaTaX7]XT0V §£ TO £)(_0V dTC7]pTl(7[JL£V0U? TOU? 

Tro'oac, i^ov Se xal auXXa^Tjv pt.tav TrXstova. EipTjTat 
Be 7tXt]v tou SaxTuXtxou, oxt touto [xovov xaTa jxovo- 

7T00taV [JL£Tp£tTai, Sta TO Etvat T0U?7T0Sa?TplffuXXd^0U?. 
0T£ [A£V OUV a7U7]pXt(7(J(.£V0U? £^£l TOU? TTToSa? , XsyETat 

dxaTaX7)XT0v • ote ol 7cXstova auXXa^Tjv i'^st , XsyETat 
xaTaXTjxTtxbv £t? cuXXa^TJv • ote Be Suo, 'xaTaX7)XTtxbv 
£t? §tduXXa^ov. oux syzi yap iv toutw ^wpav to 

Ppa^UXaTaXTJXTOV 7) TO U7U£pXaTaX7)XT0V, (O? o! [X£Tpt- 

xot cpadt. TauTa xal hz\ §ipi£Tpou xal TptpiETpou xal 
twv Xoittwv aupt^atvEi Ta 7ra07). 

Tou auxoij 7U£pl (jyi^etwv x^? xotvTj? auXXa67l? xaiv Ivxo? 
xetfiivoov X7j? pi^Xou. 

3 E7r£t07J7T£p 01 TCaXat TOC 7T£pl ypapLpLaTlXTJ? GUV^ 

Ta?api£vot c>7)(J!.£ta Ttva aocpw? £7rtvo7^cravT£? 7rapabV- 
oojxaa-tv, i? (ov ttjv te §uvapttv xal tt^jv, w? av stirot 
ti? ? 7roioT7]Ta twv (juXXaSwv xal tt]v irpocpopav Siayt- 
vcoaxsiv £^ot[X£v (cruXXa^wv 5e aot xal ou aTot}(£t(ov 
£ip7)Tat, etteiSt) TOC fXSV CTOl^Eia xa0 7 a&TOC X£tpi£va 

0l>$£[JLia? TIVO? pLETE^El SuV0C(X£(O?, GuXXvjCp0£VTa B\ Xal 

otov £va)0£VTa Tcpb? aXX7]Xa xal Ta? auXXa^a? arcoTE- 
XsaavTa SuvapiEt? te Ttva? xal 7rotOT7)Ta? s^ei * i7T£- 
vo7)<jav B\ aXXa te G"7)(jt,£ta, tovou? cpyjf/.l xal 7cv£upLaTa 
xal toc XotTra, oc Stj xal irpoawSta? wvo|xadav , w? Trpb? 
xt)v opBfy xal T'Jjv ixcpwvTjctv twv cruXXa^wv (tuvtsXou- 
ara?* 7upb? toutoi? Be xal [Aaxpa? (jlev <J7]p.£tov toSI — , 
T7]? 8e Ppa^Eta? toutI <j , T7j? Bk xotv^? ouSapLW? * 
ixEtvwv yap xal opou? IOsvto , TauxT)? Be ou . xal toc? 
kta? auTol Xsyoudiv), ettevotjGt) EptotyE ttj? xotv^'? codicis. — 25 et seqq. non cohserent cum antecedentibus 
nee fortasse scripta sunt a Thoma M. Omittit Laur. 31, 
13 : habet 31 , 4. Bind. Omittit etiam Reg. 
XVI. 

7 'EmypafJLfjia iizivbpGiQv el? xov 'ApKjxocpavyjv V., Diodori 
nomen omittens. Nihil inscriptum in Reg, — 1 'Aptcrxo- 
tpavyj? et xeuOstReg. gjiou V. — 2 apxatov (a pr. m apxaitov) 
yLV7j[jLa xopocxaata? Reg XVII. 

Prsecedunt in Aid. excerpta qua3dam de metns ex 
Hephsestione , quae ut inutilia omisi : repetii vero Tricli- 
niana , quae tanquam prolegomena sunt seholiorum me- 
tricorum, de quibus in praBfatione dixi. Eadem omnia 
exstant in codiee Laurentiano plutei 31, 4, nulla cum 
memorabili scrip turae diversitate. Diirn DE GOMOEDfA. XXXI (77]jj(.sTov , Sta to SittXyJv Ttva xat TauTYjv l^etv t^v 
Sivajxtv. ots [xev o3v ovtI Ppa^eia? ocpsCXet Xaf/.6a~ 
veaOai, cyj^siov Itcsvo^Oy) toSI L, fjiaxpa SyjXovoti 
xaTap-/dcs avco PXettov to tou iaka cttoi^eiou <7Y)[A£iov 
s^ousa, ore $' dvTi piaxpa?, touto dvTEaTpafJif/ivov 
ouTtoat ^j piaxpa StjXovoti sv tw teXei xocto) veuov to 
•iou twTa <jy][A£iov s^ouaa. PeXtiov yap TauTa TiOlvai 
y.at SiayivtocrxEtv, Trota icrrlv r\ xotvv], 7] 7cXava)[/.EVOU<; 
Ttva? to ttoisTv ypacpetv 7TOeTv a^aOw?* xat cpu<7£i 
ppa^u cpwv^sv, l)(Ov §£ £7rayof/.£va quo <7U(JUptova, o&v 
to SsuT£pov afX£Ta^oXov dst avTi piaxpou Xaf/.6avEiv , 
v] xai to <pucr£t ppa^b cpcovyJEV, oxaV £tq ptipo? Xoyou 
xaTaXyfyyj, tyjv (/.axpav sT«Tt0£VTa? aWi (xaxpou Xau> 
6av£iv. (xtotuov yap oifxai touto' ys. TauTa |/,ot Trpo? 

TOU? dUVETOU? £tp7]Tat Xai TWV [/.£Tpa)V f^OVTCCS TOipaV. 

ei Si tive? eTev viz ajxaOeias (jle^o^evoi , ppa^u? 
Tou'rwv Xoyo?. ouSs yap ouS' oi iraXat Ta xocXXigt 
£7tiv£V07]XOT£(; TauTa toic; toioutoi? IxSsSioxaariv, aXXa 
toi<; duvETOi?, ppa^uv Xo'yov twv [xtj ctuvetwv I^ovte? • 
.o; xai ttou ti<; scprj 'AeiSco SuveToun • 6upa? 8" £iui8e<r6s $£6rfa'.. 

Iya> Se xai aotXEtv av cpaty]V tou? c-uvetou? &; av 
£7rivo7](7a<; cocpo'v ti touto Xri8y)<; pu0ot<; xaTaxpu^EtE , 
Seoiw? latoc TTjv ix t<ov dduvETtov pi^iv. iV oSv 

j p-Y) xat auTO<; dSix£iv &6%tfi tou? (juvetou? , to etteXOo'v 
(xoi xaTa vouv toutoi? T:pou6?)xa, o&toi o' av stSsiev, 
ei xaXw; £^£t 7] p^ ItcsI xat a (xoi 7cspl twv ^opixcov 
[/.eXwv xai twv aXXwv twv ev to?? o'paij.aat cp£pOf/.£va)v 

j siStov £irivevoY)Tat Osia tivi xai airopprjTa) I[X7CVEU(j£t, 

j 7rX£l(Jia TTOVTICafJlEVCO TTEpi T£ TOUTWV Xai TWV £V 

j auTOi? [XETpwv, xat TauY iv toi? Spajxaciv ilsTEGyj, w? 
| av oi Ivxuy^avovTEc e^oiev' StayivoScrxsiv Ta? te ciTpo- 
; cpa? xat avTi(7Tpo(pa? twv (jleXwv xai Tag £7T(pSob(;, xai 
| tivo? Ictiv etSovq xai f/.£Tpou twv (xeXcov IxaaTOv, 
| xai |X7] uaT7)V toc twv X°p£> v opav [jleXtj toi? 6cp6aX- 

j [XOt? , [XTjSeV §£ TOUTWV Sl^EVai , W(7TI£p TIVE? p") 

! ypa[A[xaT(ov I^ovte? TTEipav xat pt^Xiov avoc ^etpa? 
| apa[/.£Voi pX£7roucri (xev tutcou? ypapifjiaTWV , ou§ev ok 
i twv Iyx£iuLdvo3v idar-v. AXAPNH2. mO0E2EI2. i. 'ExxXvjdia S$s<rcvixsv 'AGiqvyjffiv Iv tw cpavspw, xa0' 

t^v 7roX£[/.07rotouvTa<; tou? py]Topa<; xal 7rpo<pavw? tov 
5S9jjjLOV I^aTuaTwVca? Atxato'iroXi? ti<; twv auTOupywv 
I^Xly/wv TrapEtsdyETat. toutou Si Sta Ttvo?, 3 A[//pi- 
0eou xaXouj/ivou , (7TT£i(7a(j(.£vou xax' tStav to?<; Aaxwcrtv, 
'A/apvtxol ylpovT^ 7T£7tu (7[/.£V 01 to 7rpayu;a TCpOCT^p^OV- 
•rai Siwxovt£<; Iv ^opou a^fxaTt* xal |/.£Ta xauxa Guovxa 

10 TOV AtXato'TUoXlV 6p(OVT£C, W? I(77T£t(7[X£VOV TOt? TToXe- 
|JLt03TaT0l<; XaTaX£U<J£tV 6p(JLWClV. 6 Si U7U0(J)(0[Jl£V0$ 

uirip Itu^yjvou ttjv XECpaXvjv £)(wv d7roXoyTq<xECf0ai , Icp' 

WT£, CCV (XT] 7T£t(7Y) TOC SlXata XlyWV, TOV Tpa^7]XoV aTTO- 

xo7r7](j£<70at, IX0wv w? Eupt7rtSy]v aim tttw^ix^v ctto- 

IoXt^v. xal CToXi(70£i<; to?<; Tv)X£cpou paxcofxact TcapwS£t 

tov ix£ivou Xoyov, oux d^aptTW? xa0a7TTo'.ui£VO<; lTept— 

xXeou? 7csp\ tou Mfiyaptxou <]r/)cpia"t/.aTOC. iuapo<;uv0EV- 

TC.OV 8£ TIVWV I? aUTWV £TCt TW SoXElV (7UVY)yOp£tV TOt? 
TCoX^JUOti;, £lTa £7TlCp£pOti.£VO)V, IviCTa^EVOiV Si £T£pWV 

uw? toc Stxata auTOu £tp*/]X0T0?, g7rtcpav£t? Aajxa^o? 

GopU^£?V 7T£ipOCTai. £tTa Y£V0 k U,£V0U Sl£XxUO"f/.OU XaT£- 

v£^0eI? 6 ^opcx; a7uoXtj£t tov Atxato'TroXtv xal Trpbg tou? 
Stxacr:a<; StaXgyETat rapl vriq tou 7T017)tou ap£T^; xal 
aXXwv tivwv. tou Si Atxaio7roXiSo? ayovTO? xa0' iauTOV 

25£ip^vY]v to [Ji£v irpwTOv Msyapixoc Tl? TTatSta laUTOU 
Si£ffxsuacr|xsva £t<; ^otpiSia <p£pwv Iv adxxw irpaouaa 
7rapaytv£Tar f/.£Ta toutov Ix BotwTwv ifcspos ly^sXeis 
T£ xat 7ravToSa7rwv 6pvt0wv yo'vov dvaTt0E,u.£VO<; si? tyjv 
dyopav. o$<; l7ctcpav£VTWv tivwv auxocpavTWV suXXa- 

3u^o{jl£VO<; Tiva I£ auTwv 8 Aixaio'TroXi? xal [SaXwv dq 
sdxxov, toutov tw Boiiotw dvTi^opTOv l£dy£tv £X 
twv 3 A0Y}vwv TrapaStSwdt , xal TrpoffayovTwv auTw 
7rX£iovo)v xal §£0{/iv(OV (/.ETaSouvat twv <77rovSwv, xa0u- 
7repy)cpavet. 7rapotxouvTO<; 81 auTw Aa[/.a^ou, xal 

3oIv£aTY)XUta(; rqq twv Xowv iopT7]<;, toutov [jl£V dtyyeXo? 

7rapOC TWV GTTpaTVlYWV 7]XtOV X£X£U£t £^£X0OVTa [X£Ta TWV 

07rXwv toc? £ta£oXa<; TYjpsTvTOV §£ AixawTroXtVTrapaTOu 
Atovudou tou t£p£co<; tk; xaXwv IttI SeTttvov ip)f£Tat. 
xal (X£t' oXtyov 8 [/iv Tpauf/,aTia<; xal xaxwc; a7raXXaT- 
<ot(ov £irav*4x£t, 5 §£ Atxato'TroXtc; SgSsi7cv7ixos)? xal [X£0' 
iTaipa? avaXutov. Tb Si Spa|xa twv eO acpo'Spa tue- 

SCIIOL. ARISTOPH. 7rot7)a£vcov, xat Ix 7ravTOc; Tp07U0U ttjv £tpY)VY]v Trpoxa- 
Xoup.£vov. iSiSa^07) lirl Eu0uSiq{ji.ou [l. EuGuvou] ap^ov- 
toc Iv Avjvaiot? Biol KaXXtaTpaTOu* xal TrpwTos ^v 
SsuTepo? KpaTivo? Xst[/.a£o(jtivoi€. ou aw^ovTat. TptToq 
EuttoXk; NouptrjVtatc. 5 

II. 

API2TO<DANOT2 

TPAMMATIKOY. 

'ExxXviatac ouct]? 7rapaytvoVTat tiv£c 

7up£(r^£t<; irapa Il£pa(«)V xal Tcapa DtTaXxoui; 7raXtv ; io 

ot [X£v CTpaTtav ayovTss, ot Si ^puctov 

7rapa twv Aax£Sat k aovio)V Si (ASTa toutou; tiv£<; 

(movSa; cp£povT£<;, ou? 3 A^apV£t<; ouSa{/.ws 

Etaaav, aXX' I^£^aXov ? wv xa0a7TT£Tat 

<rxXv]pw? 6 Trof/jT^i;. (auTO to ^cptcfXa T£ ^ 

M£yaptxbv txavw; cpvjffl, xal tov ngptxXe" 

OUX TWV AaXWVWV TWV§£ 7CaVTO)V atTtov, 

(jTrovSai; Xuaiv T£ twv Icp£0"TojTWV xaxwv.) SCHOLIA IN ACHARNENSES. 

( C H siffOsffi? tou Spa(JtaT0<; ap^£Tat Ix aruffTYjuaTwevfc 'in 
7T£ptoSou xal i?^c Ix 7rpoaw7T03V atjtot^atojv. ot Si 
dTt^oi £t<rlv tafx^txol Tpttx£Tpot axaTaXrjXTot ca r , wv 
T£X£UTato?, 'Eyw Si ^Eu^ojxat y£ tou<; 'A^apv£a?. 8 |/iv- 
TOt [Jty' xo t u.u:aTiov oV IXaaaovoi; xal pxa' 7U£v0yj[/.tu!.£- 
p^c. 8 Si 5' i'f 0*/iitt[JLsp^. I£aip£t(70wcrav xal at 7ra-25 
p£7rtypacpat. IttI Tat? a7io0£<7£(7t 7rapaypa(po?. st:1 8s 

TW Tsksi TWV CTTt^WV XOpWVt?.) 

l. ^Oaa Syj S£Sv)y[jt.ai : Bauu^acjTixbv to oaa, avTt 
tou 7ioXXa. 8 Si S^ c , u(/.7rapa7rXr J po)[xaTixb? au^rrtv 
8r\koi. (I/p^aaTo Si auTw xal ©ouxuSiSy)? Iv tw.io 
7rpootp.tw [I, i] « xtvyjai? yap auTV) Srj (/,£yt(7TY). «) Su- 
vaTat Si Xeitcsw ^ xaTa 7rpo'0£(7t(;, tV yj , xaTa ttjv Ijjtau- 
tou xapStav B xal j3£XTtov. p;£Tacp£p£t Si goto tou 
Stou IttI Tr,v xapStav. dvT v t yap tou eitteTv xaTa ttjv 
IfjtauTOu (^w^v, xaTa tt)v I 4 aauTou xapStav cpyjat. Se-33 
SyjYfjtai Si dvTt tou Yjvta^at, XfiXuTrvKxat. xal ^O^r,- 
po? [II. E, 593] « Sax£ Si cpp£va<; ^ExTOpt »jlu0o;. » xal 
0uixoSaxv)c {xu0o?. "AXXoj?. xaXw? ecpyj, 8i8y\yiicci 
tyjv xapStav, 7uapoc-ov 7T£pl ty]v xapStav auvto-TaTat Ta 

I SCHOLIA IN ACHARNENSES. iou 8u(jlou xal toc ttj? yjoovrj?' to? xal Trap' 'Op^pw 
'OSuaasu? Gu[/.ou[/.£VO? xaToc twv {/.vv]<JT7)pwv [Od. X, 17 J 

crnjGoc Se rcXY)£a<;, xpaSfyv yjviTcaue pjffyv 
xerXaOt 8^ xpaSiyj , 

5 cpda-xow. — $£$y\ypaLi ttjv : Kara nqv. Vict. 

3. (^afAfAaxoffioydpyapa : Olov TroXXd xal dvapi- 

Gpyra. to ydp <]>a{/.(/.a>co<Jia xaG' sauTO sirl 7tXt]Gou? 

eti'Geto. 7rapd [xsv EuttoXiSi iv Xpusw ysvsi OUTW? 

« dpiG[X£iv QEaTa? 'j»af/.[/.axo(7iou?. » Tuapd to i^axo- 
io aiou<; 7] ETTTaxoaiou? 9 aTcb ttj? ^ct[xpt.ou dpiQf/.7]Tixw? ys- 

Y£vt)[A£Vov. xal Ta yapY a p a ^ ^ irX^Gou? etiGeto* 

w? Iv AY)[/.viai? 

dvSpwv srcaxTaW tuoV £ydpYalp , Efftia. 

xal Tuapa ApiffTOf/ivsi iv BotjGoT? « evSov yap vjplv 

15 y&pyapa. M 3ca * p ^apd 2wcppovt « d^Ss oixia twv dp- 

yupw[/.aTO)v yapyatps. » xal iv tyj TpaywSia « */p7)- 

[/.aTcov T£ ydpyapa. » GlXouai Ss tivs; xal to 7rapd 

TO) 7T0tY)T7] [II. T, 157] « XapXaipE §£ yaia TtoBzGGl v T7]V 
TUoXXyjV XIVY1<71V TWV TToSwV (77] [/.a IV £ IV, ol6v ydpyaipE •) 

20 xal tov xapxivov Ss outw? ovo^xd^EaGai Sid to tcXtjQo? 
twv ttoSwv. 'AXXco?.) oltzo Suo Xs^scov to guvGetov sy£- 
V£TO Sr)XoU(7WV TUoXXd. CUyXSlTai yap ^ico T0U * T *k 
^da[xou tov dpiQ[/.ov EiSsvai. 6 yap IIuGio? [*/) IIuQiT], 
Herodot. I, 47] , VEavisusrai t9j? ^d[X[xou tov dpiGaov 

25 £i§£vat au^wv iv of? XEysi 

oT8a 6' eya) iLd^ou t 1 dpi6[x6v xal (Jtsrpa GaXado-y];. 

(xal Eu7roXt? £7T£(7V][j(.7]vaT0 t^)v Xe|iv eitcwv « dplG(/.£lV 
GfiaTa? iJ/a(A[/.axo<n'ou?. ») SuvaTai Ss iyxE'TaGai tyj 
Xe1*si Ta xoarta, y]ti? IcjtI xaTaXrj?i? twv f/.£Td tov £xa- 
30 tov dpiGjxwv fxs/pi twv ^iXtow 0? ttX^Gou? sWi 7toXXou 
<J7)[Jt.avTixo?, olcv oiaxoaia, Tpiaxoaia, xal Td ££9]?. 
to Se ydpyapa * a l au ?° e^l 7tXyJQou? Xap.6dv£Tai 01a 

TYjV (7Uyy£V£iaV TOU Y TYJV TUpO? TO X. (£lpY)Tat 0£ aVTl TOO 

acpara xal dvaptG^yjTa. to Se xapxaips Trapd tw 

35 7T0!7)T7J i(7Tl « xdpXaipE §£ Y a ^ a 7UoS£(7(7t. » [/-SW.V7)Tai 

Se xal KpaTtvo<; 

dvSpwv dpt'cTwv Tzotacc yapyaipst ttoak;. 
olov 7rXiqG£i. ) 

4. d£iov ^atpTjSovo? : 'AvtI tou X a P^?- ( T ^ T0 ' vw 
40 Ss w; dXYVjSovo?.) wg ydp aTrb tou aXy^crM {xeXXovto? 

dXYiqSwv <xkfr\$6voq , outw xal a7rb tou ^atpyjaw ^octpv]— 
Sojv ^aiprjSovo?. 

5. (to xsap 7)ucppdvQ7iv : 2acpw? ApidTocpdv?]; tvjv 
xapSiav £17te X£ap. dvw y^p siirwv 

45 oca 6r) SsSyjyfxat ttjv £[/auTOu xapSiav 

vuv cp7)aiv « i<p' t?) to xlap £ucppdvGv]v. ») 

6. toI? tcevte TaXavTOi? i 'AirX^ffTW? dXXo'Tpta xaxa- xoucpicrai auTOus t^c siffcpopa?. ai<70o[X£voi oe 01 hncclc 
avTsXsyov xal aTr^TTjaav ccutov. p.£[j(.V7)Tat ©so'TTOfx-nro?. 

7. TauG' w? iyavcoGviv : AvtI tou iydpy\v, IcpaiSpuv- 
Gtjv. aTrb tou yavufxai. ^0(X7jpo? [II. N, 493] « yavuTat 
Se te cppsva tcoi^v. » aTub {^ETacpopSc? twv Xau/Tupuvo- & 
jxsvwv ^aXxw[xaTWv. 

8. (d^iov ydp 'EXXdot : Touto 7rapw5ia xaXE^Tat, 6V 
dv Ix TpaytoSia? [jleteve^G^. I(jti Se to ^[xiCTi^tov Ix 

TviXscpOU Eu pt7Tt§0U , SJOV 0UT03?, 

xaxw? oXoitt' dv* ufyov ydp e EXXd5i. IC 

£t? to Spajxa ouv twv itttteojv a7roT£iV£Tat. Sid toutov 
yap cpaivETat xaTaoixaaGslc 6 KXswv TaXavTa s'.)d^iov 
ouv cprjCJiv c EXXdSo<; to xaTaoixaaQYjvai tov KXecova. 

9. TpaywSixov : (AvtI tou i(X7raQs(;.) Itteittep xal 

vj TpaywSia I{jL7caGwv 7rpayp.aTWv d7rayy£XTix^ . (yj 15 
Ittsi TTEpl TpaywSiwv [jleXXei XsyEiv.) 

10. OTE §7) XE'^VT) : C H (TUVaipSffl? TOU XS^VT) 'At- 

tixiq. to yap £ xal a si? r\ cjuvaipoucriv. Ei? to auTo'. 
cuvaXoicpy], dvTi tou xs^vsa. sort Ss to xe^vt) 'Iaxo'v. 
01 yap Iwve; aTro tou auTOu cuacpwvou dp^ovTai. ot 20 
Se ccpoopa TrpoaE^ovTEi; Ttvi xs^vaai. SuvaTat Ss sivai 
xaTa (xgTacpopdv twv opviGwv twv eti veottwvty)V Tpocpyjv 

TTpOaSE^OIXEVWV Xal XE^TJVo'tWV. (0T0V TpOtp7] [XOl ^V 

twv Atcr^uXou TpaywSiwv axouaat.) 

7rpo(jSoxwv tov Aicr^uXov : AvtI tou Aia^uXou Tpa- 25 
ywSia?, wcriTEp xal ^(xsi? e/^ovts? Ta Aia^uXou Ai(7/u- 
Xov Xlyo[A£v £X£W. (ou yap s^v) xaT 5 exeivov tov */po r vov. 
IteX£ut7](7£ ydp IttI dp^ovTO? KaXXiou tou [XETd Mvyjdi- 

QSOV TOUTWV 7TpOT£pOV EViaUTOj X'.) Tl[JL7]? §£ [/.SyiffTyi? 

etu^e irapd AGYivaiois 6 Aid^uXo?, xal [xo'vou auTOu 30 
Ta Spd[xaTa ^yjcpic-^aTi xotvw xal [XETd GavaTOv soi- 
SdcrxsTO. 

11. S 7 dvEtTr' etcraye : Av^yopEudsv. 6 X7]pu? Se 
SyjXovoti. @£oyvi? Se outo? TpaywSia? 7roiy)T7]? Trdvu 
•|»u^pb?, Ix twv TpidxovTa, oc xal Xiwv IXsyETO. - 5 

12. 7TW? TOUT S(J£l(T£ {/.OU : £U(7£l(JT0V oOaaV T7^ 0UCEL, 
{JLaXXoV ItTEO-EICE. (x£^p7]Tai §E T7) UTTSp^oXyj TV) £7tl 

t^? xapSta? xal ©ouxuSiSt]? to ovo[Aa cppd^wv.) 

13. ^vix' hz\ M^w 7tot£ : AvtI tou (ji£Td tov 
Moa^ov. ^v Se oOto? cpauXo? xiGapwSb?, 7roXXd aTCveu- 40 
cttI aScov. (Ei?. to auTO r . 6 Mpcr^o? xiGapwSb? Axpa- 
yavTivo?. tive? outw?, oti 5 viXTQffa? dGXov sXa^^avE 

(XOCT^OV. TO §£ BOIWTIOV [JLeXo? OUTW XaX0U(X£V0V, OTTEp 

sup£ Ts'pTravSpo? , ^arTrsp xal to <I)puy l0 v.) 81 Ae- 
?i0so? op wto? xiGapwSb? xal ITuQiovixv]?. 01 Se ^u^pbv 4o 
auTbv £lvai cpacrtv. 

15. T^T£? 8' (XTTEGaVOV : 'Eicl ItO?, OTT£p 01 Awpi£~? 
tSte? XEyoucriv. El? to auTo'. dvTi tou Itt' Ito?. 01 Aw- 
pi£i? Bl Sid tou B Xsyouat t^'Se?. 

16. ots Bi\ Traplxu^s XaTpt? : (KaXw? to wapexu- 50 
ugpi'Uiv too? iTTTrsa?. llapa twv vtjctwotwv sAa&s ; 5ia to sivai eutovo? xai dvaTa(7iv %iv, w? 6^X01 y.ai 
ttsvte TaXavTa 6 KXewv, tva tteict/] tou? !\07]va/ou? "'O^/jpo? [II. A 10 1 SCHOLIA IN ACHARNENSES: 3 ev6a gxacr' rivae Dsa (Jisya t£ osivov xz 

6p0t'' 'Axacofat 8s (liya (jGevo? i|j[.6o^X' sxdarcp. 

17. I£otqu 3 yw pu7TTOf/.at : 'Avrt xeu apfyoixat , 

TOUT£(7Tt £w, [JUTacpOplXW?. TW yap £wVTl STTSTai TO 

5 pu7CT£(jGat. ( pu[/.[*aTa yap toc cpfy^aTa. xai ^Opv/]- 

po? [II. S, I7i] « pu[X[xaxa 7rdvTa xdGripev. » puTTTsaOai 
ouv to fffjtacrQat, 7rap£(/.7rTW(7£i tou t, to punrov dcpat- 
pcTcGat. 6 Be ^u-tto? xaToc acpaipscriv tou £, ^purro?, 6 

TW ^pCdTl UTTWV CTTTtXo?. ) 

io is. &7T0 xovta? : Ilap' u7ro'votav. Ssov yap £t7rstv, 
(otto Xutuyj? ty]v xapStav, w? xai iv ap^yj scpv), utto xo- 
vta? toc? 6cppu? sItcev,) 6ti xai ot xovtav (rjTot acrSsffTOv) 

C^OJfASVOl SdCXVOVTOU T*/]V OCppuV. ('AXXoJ?. U7T£p£aT0V. 

aXX' ouS£7^w7^o^ , s^otou 'yto ^U7iT0(Jt,ai , 
15 6ut<x>? sS^x^v ^6 *ovta? Ta? d^ppu?. ) 

19. xupta? ixxXTjcta? : 'Ev ^ ixupouv toc ^yjcpicr^aTa. 
Stat £e vo[xt[xot ixxXrjCtat at X£yotx£vat xuptat Tp£?? 
tou (xrjvb? 'AG^vyjcrtv, "0 TrptoTT] xai V] Sexocttj xat ^ Tpta- 
xd?. start Ss xai 7cpoGrxXYiTOi a'uvayof/.svat xaTdc Ttva iicei- 

20 yovTa 7rpay[xaTa. at fjtiv ouv vo[/.t[/.oi xai wptcrf/ivai 
ixxXriG-iai xuptat Xsyovrat, w? scpajjisv, at §£ 7rpb? to 

XCCT£7T£iy0V <7UVayO[i.£Vat <7UyxXr]T0t. 

20. ^ 7uvu^ auT7]t : C H ixxX'/jdta* Tiapoc tyjv twv 

XlQwV 7TUXV0T7]Ta. ( YJ OLIZO TOU TCUXVOUClGat tou? av- 

25 Spa? iv t9j ixxXrjcjta, w? aikb? iv 2cpv)?tv [3i] « eBo\i 
(/.ot 7rapa7iroiwv tyjv wpav iv tyj tcuxvi. ») 

21. oi 8' iv ayopa XaXouct : Atacpopa SyjXoi 7) Xs?i?. 
vuv §£ tt]V ixxXrjcrtav, oQev 6 Nsarwp ayopriTT]?- xat 
tov T07rov svGa 7rt7rpd(7X£Tat toc wvta, xat aiiTa t3c 

30 wvta 07)f/,aivsi. 

22. to c^otviov cp£uyou(7iv : ( c T7T£p tou l\ avocyx7]<; 
auTOu^ slq Ta? ixxXv](>tac; cruvt£vai touto i^^avwvTO 
xat TzoXka aXXa. av£7r£Tavvucrav yap toc yeppa xa\ 
aiT£xX£iov toc; oSou; toc? (jl^i c^Epouaa? £?<; tV IxxXtj- 

3 5 ctav xat toc wvta avVjpouv iv Tat? ayopat?, oiztoq p.r 

7U£pt TaUTa StaTpiSotSV £Tl [AVIV Xai) [Jt£{Jtl);TW[/.£V(0 
(J^OtVtW 7T£pi^aXX0VT£? aUTOU? (JUV7]XaUV0V £t? TY]V ix- 
xX^CJtaV. TOUTO §£ ETTOIOUV &7T£p TOU JJL*/] PpaSuvai. 0(701 

yap i^ptovTO ^7]{xtav i?£Ttvov. ( y A)Xw?. sWt oxvyjpw? 
i0 £t^ov ot 'AQ7]vatoi irpo? toc? (juvoSou?, EtwQacrtv fiicvjps- 
xat 8uo [X£(jttXTa)pt.£VOV [toutectti [jliXtw 7]T0l SdCfJtfXaTt 
xoxxtvw] ci^oiviov ixT£tvovT£? 8ta t^? ayopa? SlCOXEtV 
tov 6y\ov £t? tt)V ixxXrjci^av, w? cp7]C7t IIXaTtov 6 xt»3u;i- 

xo 7 ?. 6W §£ E^ptOVTO I^ETIVOV C^7)J/.iaV.) 

45 23. aXX' doiptav rjxovTS? : (AvtI tou) doipta (xai 

w.£G' rifxspav xat e7c\ toioutoj. 6 §£ vou?,) dxatpw? 

xai 7rapoc tov (Slovxa) xatpo'v. ao)pa yap toc rcapa xat- 

pov Tpuyw(jL£va. 

24. wciTiouvTat : AttoGrjcTovTat.' duo Ivecttcoto? tou 
50 a)ciTt^(0. 6 §£ Xo'yo? o)? Tcpo? Ttva sari XEyo'^Evo?, w? 

xai c, Op)po? [11. 0, 697] « cpatrj? x' dx^Ta? xai aT£t- « p£a?. : 

toot?. ») (xai [II. A j 223] a ivG' oux av ppi£ovTa 25. iXQo'vTE? dXX7]Xoi(Jl 7T£pl TTpWTOU I Il£pl TTJ? 

jrposSpia?. w? ^uXtvwv ouawv twv xaG£Spwv. (oti §£ ix 
XtQtov, TuavTa^oG£v S9]Xov 5 oTav Xsyrj [Eq. 754 , 783] , stci 

tyJ? 7C£Tpa? xdQY]VTat.) 

26. aGpoot xaTapplovT£? : (AvtI tou ojjlou. Tcpo- 5 
7rapo£uv£iv Be Ssi to ovotxa xai SacuvEtv ttjv 7rpwT7]V 
cuXXa^v 'Attixw?. xaTapp£0VT£? Be) dvTt tou dQpow? 

£TC£p^O[JL£V0t. 7) UL£TacpOpa a7rb TWV 7T0Ta{XtWV p£U[XOC- 

tojv. xai ^Ofxrjpo? [II. A, 724] « toc 8' ETCsppsev eGvsa 

7T£^WV. » 

29. (vo(ttojv xd6y][/.ai : c A.7rXw? ett! tou ip^o(Jt£Voc to 

Xai £TCaV£p)(0[/.£VO?.) 

30. (7T£VtO, X£^TjVa : (IldXiv TO xl/y]va £V t<7W TW 

TTpocrSE^ojxai , rj 8£0[xat Trj? eip^v/i?' waTusp 01 veo<7Goi 
X£)(7]va(7t Ssousvot TT^? TpocpY]?. to Se Gxop8tvwu;ai |- 
dvTt tou xXw[xat xai (7Tca(7p.to auvs^ofxat. 01 yap aTrb 
7uXriG(.6pa? axopo'Stov i[jt.ouvT£? Stoc tyjv Spt^uT'/jTa (/.aX- 

XoV (77TWVTat. TO 0£ i{Jt£lV Xai TO 07UW(70UV X£vouaGat. 

crxopStvadGat cpacrt) xuptoj? stui twv xuvwv tcov l\ uttvou 
dvt(7Ta[ji.£Vc.ov, OTav toc \t.i\r\ xai oXou? auTOU? 8taT£t- 2 o 
vcocTt. crxop8tvacrGat ouv sari to dvaxXaaGat (jletoc ya~ 
(7[xri?. ytvETat §£ aTro dXoyta? to toioutov. 

31. ypdcpto, 7rapaTiXXo[j:at : (Tpdcpw u.£v, xaTa- 
ypdcpw, v\) c^ojypacpw im tt]? yyj? , |uwv tw 8axTuXw (tj 
tivi toioutw irat8td? Ttva?.) 7rapaTtXXo[xat Ss, toc? ix 25 
twv {jt,uxTr]p(ov tiXXco Tpt^a?, 7j twv jxaff^aXwv. 
TauTa 8s TTOtouatv ot TrpoffSs^ojASVOt [asv ti xai tov )(_po- 
vov Sa7ravwvT£? utuo d8rju;ovia? ( Aid. £t?d7roptav xai 
d{JL7)yaviav, (Jtrj Tuy^dvovT£? tou 7rpod8oxtop.£Vou Xoyt- 
(7[xou. ote yap auTol Icp' lauTWV SiaTtOsvrat, dXuovT£? yu 
£7ul yyj? oiaypdcpouatv). 

32. aTro^X£Tro3v £t? tov dypov : Ot yap (7roXtop- 
xou[jl£Voi xai) 7ToX£[xou[X£VOt del £t? tov dypov aTro^Xs- 
ttou(7iv (i7TtGu[/.ouvT£? iv ai»TW £tvat). 

33. (ciTuywv [X£v dciTU : c (Tztypq ix TpaywSta?.) 35 

34. dvGpaxa? 7rpto) : Touto 'A^apvlwv tSiov. ouTOt 
Be 7roXudvQpax£? xai ou Seojjtevoi Trap' dXXwv TcptadGai. 

35. ouo" 7]S£t 7upto) : Ou8i iytVW(7X£ TO 7TplW p7J[^a. 
ou yocp e8£Tto dyopdcrat e^ojv otxot. 

36. y(_w Trptwv aTT^v : touto 7TatStoc xaXfitTat. 40 
dirb yocp tou Trptw p^aTO? ovo[/.a to irpio^v. R. 

37. aT£^vw? : dcpsXw?. R. 

38. uTuoxpouEtv : Boav, dvTtcpGsyyficrQat , avTiXfiysiv 
aTrXw? xai w? etu^e. to Be u7roxpousiv stci twv Go- 
pu^ouvTWV Xsy£Tat , (o7T£p ^£T? cpa(/iv ixxpou£tv xai 45 
xwXustv. to 8e XotSopETv, d'picpw pyjTsov, xai XotSop£tv 
xai XotSopetciGat.) 

40. ouTOtt : Aeixtixw?. ((xeffr,jji€ptvol §e ,) oux opGpt- 
aavT£?. 

42. wdTt^eTat : auvtoGsT, auvGXt^£Tat. R. GX(^£Tat. 

7 50 

44. w? av ivTO? t^te : EtcoGaatv ot 'AGrjvaTot Gustv 
SeXcpaxa xai patvEtv Ta? xaG£opa? tco ai(JtaTt auTOU £t? 

Tip.7)V TT^? Av5[XY)TpO?, ItTEI^Yj TOU? XapTTOU? aUTY^? ^Xf<- SCHOLIA IN aCRARNENSES. 7TT£t. "AXXw?. oti xaGatpovTat ot Iv tyj IxxXyisioc 
yotpou crcpa^otAEvou xat 6 pYjTWp [/.apTupEi [iEschin. p. 
4 , io] « (i7T£tSav to xaGdpatov TCEptEVE^GYJ, xat 6 XYJpuq* 

ft TaSTTOCT piOUS EU^a? £Uq7]Tai ? TOTE §Y] XsXeUSI OTjJXTjYO- 
<' p=lV. ») TO §£ Guo'[/.£VOV ^OlptStOV ETCl XaQdpffEt TWV 

f - tottwv xdQap k u.a IxaXEtTO, 6 8e 7rspixaGaipwv xaGap- 
nfc. (Kat irapoc [/iv toT? xoj[/.txoT<; xdQapf/.a xaXstTai. 
AfoyiV7]q8slv twxoct& Tt[/.dp^ou [1. c] xaGdpatov xa- 

4'/. 6 yap 'AfJwptOeoq AV)(XY)TpO(; yjv : c l£p£uq Ay)|/.y]- 
10 too? xat TptTCToXsjxou 6 'AfACpi0£O?. 7U£7ratXTat XW[Xt- 
5cw? TauTa. KeXeou yocp TpiTUToXsjAOs. TauTa Ss X£y£i 
Iv TcatSia, C7X037TTWV tov EupiTctSrjv, dsi y)Sew<; cxTray- 
y^XXovTa toc yEVY) (Iv aXXot? T£ xat xaTap^a? ty^<; Iv 
Taupotc 'Lpiyevstas* 

15 IleXot)/ 6 TavxaXsto? el? II«7av fxoXwv 

Boatcriv lizizoic, Olvopiaou yapisT xopY]v 
e^YJ? 'ATpsuc sSXaarev 'ATpeto? Ss 7uat<; 
MsvsXaos'AyafJisfJivtovTe. tou 8' Icpuv syaj. 

tou bl KeXsou [/iuvYjTat Bax)(uXtbVi<; otoc twv ^T^vwv. 

20*AXXwq.) TOV TTpo'TUaTCTTOV laUTOU XsySl , 8? 'A[/.Cp{8£0? 

6[/.wvuu.ws IxaXaTO. 

49. tyjGyjv Ip^v : TviOac IxdXouv toc? [/.d(/.[xac ? (xat 
TYjOsXa? tocc; fxa^oOplirTOu;). 

52. (TTrovSa? 7uot£t(j6ai : 05to? yap 6 axo'irbs tou 
25 Spa^aTO?, fiffxe o"n:ov$a<; irotYJsai irpo? AaxsSatj/io- 

vtou?. 

53. IcpobY oux £)(w : ^Oti Ix tou TcoXsfxou TC£vy)(; 
£tfjit (xat IcpoSta oux s^w). 

Stb £tpypr/]<; £7rt9u[xw. R. T^c^. 
30 54. ot TO^OTat : Touto cpr^iv sis twv TrpuTocvEWV, 
xeXeuwv IxSaXetv tov AfxcpiOsov cos u6pi<jTY^v. ('AX- 

Xw£. TOUTO EX TWV 7TpUTaV£toV Tt? CpY](7l, XeXeUWV aTT£- 

Xauvstv tov A{ACpt0£OV. ei<y\ §s ot To^OTat Syj[jt.offiot uttt]- 
psTai, cpuXax£<; tou a<7T£0<;, tov dptGubv */pa ot ? ot- 

35 TIVE? TCpOTSpOV (X£V WXOUV TY]V dyOpOCV {ASG-Y]V <7XY)V0- 

7rot7j<jd[A£VOi, udTSpov §£ [^£T£^'/]crav siq 'Ap£tov 7rdyov. 
IxaXouvTO oOtoi xat ExuOat xat Il£ucrtviot, Il£U(7ivos 

Ttvb<; TWV TCaXat 7T0XtT£U0[X£VC0V (TUVTa^aVTO? TOC TC£pt 

auTOu?.) 

40 55. W TplTTTO^E^E .* TOU? laUTOU TCpOyo'vOUS £7TtX0U- 

pous W(77U£p xat <7ujjt.j/.d)(ou<; S7utxaXeTTat. 3 A7cdyovT£(; 
§£, diTOjOouvT£<; , dreXauvovTE?. 

58. xai xp£{Jt.d(rat : 3 Ev yap Ty| £tp7]V7) xp£[AavTai at 
dc-KtBsq. 

45 60. ^V (AT) TT£pt £tpV)VY)<; TTpUTaVEUayjTE I (AvTt TOU 

^pYj^aTicviTE,) crxeiJ/TjcrOs, 7Upd^7iT£. mma yap darb 

TWV TTpUTOCVEtOV Sl£7TpOCTT£TO. (I^p7](jaT0 §£ T7) Xs^Sl Xat 
Av](AO(70£V71<; [p. 191, 15].) 

61. ot 7rapa paatX£W(; : outws 6 n£pa"wv paatX£U(; 

50 xoct' I^o^VjV. tou? Se aXXou? IXsyov, 7rpO(7Tl6£VT£S TWV 

cxp^ou;£VWV toc 6vop.aTa, ofov pa(7iX£U? Aax£Oataovtcov, 

( ScxffiXsu? MaxfiSo'voiv. (Stacpopoc §£ I<jTt pacrtX£0)<; xat 

tup a woo. pactXEu; (X£v yap Ix TTpoyo / vo)v xaToc §ta- OO^VIV £^£1 T7]V dp/TjV £TTl ^YJTOt? Xa^WV VSpaCTt. TU- 

pavvoi; §£ to ap/£iv ptato3<; c^£T£p(^£Tat. ^pwvTat §£ 
dSiacpopw; eviot Tot? 6vo[/.aai. c l£pojva [/iv paatXIa 
IlivSapo? [01. i, 34] xaX£t,Tov 2upaxoua(wv Tupavvov. 
EuTroXtc; §£ Iv AyJ(/.oi<; £tady£t tov IleiGriffTpaTOV |3a<7t- 
X£a. dXXa xat tou? paatXfitc ttoXXocxk; Topavvou? XI- ° 
youcrt. 7rp£(7^£i<; Se o5toi eigtiv ol 7rspt tov Mopu^ov 
Ip.7rX7)a-G£VT£q Tpucpyfc.) 

63. xat Tot? Tawut : ToT<; xoXtcoi? toT<; 7U£T:otxtX ; [ji£- 
voi<;* £7T£t 6 Taw? tuoixiXo?. (y) oTt 7uopcpupa? iyoucti 
xat Tidpas, w? auTO? cpvjfft. Ttdpat Se stct 7U£ptX£cpa- I0 
XaTat Ilspaixal Tawvo; 7TT£poc l^ouarai.) y\ oti tjXovtes 
aTib JlepGiBoq Taw? iyjovTeq IXyjXuGaatv. 

64. w 'x^aTava : 3 E£ta(7t yap ot 7rp£G^£t<; x£xaXXoi- 
TTtafjt.£vot (w<; aTrb 'Ex^aTccvwv), tJtk; Icjti Ilspcjtx^ 

TToXlS. lo 

66. g7cejjt^a8' Yjtxas • Atoc touto^v TcaptcrTY](7i tyjv 
twv AQyjvatwv jxaXaxtav, aXXws dvaXtcixovTcov tou? 
^povouc iv£xa xspSou?. Ilpb Sw§£xa Itwv vjp^EV 6 
E60u[/.evyj? 'AG^vyjat. xaGaTUT£Tat yap twv 7rp£(j^£UTcov 

W<; £7riT7)S£S ^pOVOTpi6oUVTG)V £V Tat? 7CpSffS£(aiq, U7T£p 20 

tou TuXEtova [AtdGbv Xa(x^dv£tv. 

67. eV EuGup.£vou? ap^ovTO? : Outo? 6 ap^wv, e©' 
o5 xaTEXuGv] to ^yjcpt(j{ji.a to 7T£pt tou [///] xwjjlwSeTv, 
ypacp£v I-irt Mopu^tSou. ta^uas §£ (IxeTvov t£ tov Ivtau- 
tov xat Suo tou; eI-tjc) ItcI TXauxtvou te xat OEoSwpou , 25 
{/.sG' ous Itu' EuGufXEVou? xaTEXuGv]. 

68. §ia twv KauaTptwv : Kaucnrpioc 7roTau;bs ttj<; 
AuStcx? TTspi MiXyjtov, ttXyjcjiov Au8ta<; , 7rap' (j) xat 6 
v Acrto<; Xei[/.wv. IvGa xat ^yJves eidi tcoXXoi StatTWfXE- 
vot. xat ^O^ripos [II. B, 460] • 30 

X^ivtov, y) yepdvtov, (V\ xuxvwv SouXixoSsiptov, 
'Aff i w sv XstjjLcovt , KaOuTptou &\uc\ f eeOpa. 

y£VlXY] 0£ £(7Tl to 'Aato3.) 

69. i<jxY)V7)[/ivoi : K^xXtTat to p^a a7rb ttjs Trpw- 

Tf\Q TWV 7T£pl(77rC»)U.£VWV. £t yap 7]V aTTO TV]? TplTT]?, ^V 3f 
OCV SlOC TOU W, W<; X£^pUCTW{/.£VOt. 

71. crcpoSpa yap Icrw^^v : 'Ex tou Ivavxtou a7T7]v- 
T7]a"£v dyavaxTwv. £t yap u[/.£ts a7ro'XXu(rG£ outw Sta- 
yovTEC, £0"w^c>|[Jt.Y]v apa lyw 7roXtopxoupt.£vo!; uirb Aax£- 
Saijxovittiv, xaTax£t[/.£vo<; xat xa&£uSwv Iv tw tei^ei 4 > 
ItcI cppuydvow xat xaXdovr)<; xat orupcp£Twv. to oOv 
Ic7W^ou;yiv Iv £tpwv£ia Xsysi. 

72. sTcaX^iv : npoj/.a-^wva twv T£t^wv. cpopuTw : 
OopuTOc;, ©puyava a^upa, xat aTrb yrji; atpo r jx£Vo<; uirb 
dv£[jt.ou ^opTos. Fic^. cpopuTO? ^taQw^Es Tt irX£y[/.a, sv cj) 43 
tou<; dTofyuas luL^aXXouaiv. vj cpopuTw TYJ Ix cppuydvtov 
(7Tpo3^VY). (74) ^podiSwv, ^puawv cptaXwv. R. 

73. ($SVlS0(A£V0J Ss: IIpOTpS7ropt£VOt £CC TOC ?£Va PpW- 

p.aTa tou SaatX£03c; twv IlEpawv.) 
> 75. w Kpavaoc iro'Xts : (Touto T£Tpt7UTat uirb twv 7r«- 5 

Xatwv. xat Ata^uXo; yap xat DocpoxXVis I^pvjdavTO T>j 
] Xs?£t.) XlyEt §£ KpavaocsTas '4 Grjvas, 7]T0tTac Tpa^£tac SCHOLIA IN ACHARNENSES. (Xsttcoysco? ya^ £, 'Attixt}*) y\ alto Kpavaou Ttvb?, (o? ^v 
twv auTo^Qo'vaw sis). 

77. 01 pap&xpot yap avSpa? : "AvSpa? vuv dWt tou 
dvSpstou? xal y£vvaSa<;. 
5 78. (xaxacpaysTv : 3 E[/.<pavTtxco? y] xaTa &<nrsp xal 
to IfxcpayEtv. (79) XaixaGTOt? §£ tou? 7ro'pvou?. xat dXXa- 
you [Thesm. 52] 

xa[i.7CTet 6* vsa? a^tSa? Itccov, 
yoyyuXi&t xat Xatxa^st. 

10 xal Xatxacrrpia f\ 7co'pvy].) 

81. dXX' £t? aTTOTraxov : 3 A7ro7caTO? leyeiai ttj? IxSe- 
Srr]TY][/iv7]? Tpocprj? 71 acpoSo?, raxpa to 7rapsxTp£7rsff0ai 
ttj? oSou* 7raTO?yap t\ xotvv] 6So'?. Kal ''Of/.Tipo? [11. Z, 

202] « 7T0CTOV aV0pW7T6t)V aXsElVWV. » (XVtI Be TOU El7CeTv, 
15 IttI ftoXsfXOV ^X. £T0 ? ^J £ ^ ^TUo'TUaTOV 00££T0. 

82. IttI ypuawv opcov : Ilapoaov taTOpYjTat 6 TIsp- 
awv pactXEU? utco ^pucnjv TuXaravov xa0s£o k u.svo? , 
£7rat^£V si7rwv, stti ^pufftov opoov. opo? §£ ^ ajxi?. r\ 
Sta toc Iv nepciiSi '£Qugov (J^aXXa. fAXXw?. Suo TauTa 

20 !§Y]XcjO<7£ Sta TOU 6t7UetV S7CI X CtJ( ™JV OpWV, Ta T£ oupo- 

So'ya ayyEta, a cpacrtv auu'Sa?, xal Ta ttj? Tlspdt^oc; 
opta, Iv of? (past yiyvEciOat tov ^puffo'v. 6'0sv tffTOpoucri 

TOV Ssp^V U7T0 ypU(77JV 7lXaTaV0V Xa0£uS£lV, OTS 

xaTa twv A0Y]vatoov iffTpaT£u<j£V. aVTt Be tou siTmv, 
So 7ro'crou Xpo vou ffuvV]yay£ tov (TTpaTOv, tov TupwxTbv sItts.) 

83. ?uvr]yay£v : 2uv^p[/.ocr£v. R. F^Cif. 

84. TTj TcavcTEXvivw I Ot yap ^EXXyjve? iravTa I'lrpaT- 
tov Trpb? T7)V (JeXvjvtjv a7ro6XE7covT£? , xat (xaXtcrTa ot 
Aax£§at(jtovtot. AaTtSo? youv xal ApTacpEpvou? twv 

30 TTpaTTjywv tou Il£pcrtov |3acrtX£a)? £t? MapaOwva e\L&e- 

6Xy]XOT60V, 7T£pt£[Jt£V0V T7]V 7TaV0-£Xy]V0V £7Tt TO) To't£ 

I^eXOeTv em tov 7coXsj/.ov. 7cptv oOv Ixavou? 7rapay£- 
V£a0at, xaTwp0w<jav 01 AGvjvaTot tov 7roX£f/.ov. 7rat?£t 

OUV TUpO? TO TOtOUTOV £00^. 

-ft 86. Ix xpi&xvou : OuScT£pw<; Xly£Tat to xpt^avov, 
(6iq [/.apTup£t <I>£p£xpaTy)c; « tout! ti Icjtiv; to? dv£xa<; 
10 xpt^avov. » outoj oi XlyETat) otov£t xpt^auvov, iv o> 

at xpi0at OTTTWVTat. pauvou? Bz eXsyov Ta? xa^tvou?. 
(Apptavb; « ot Se ?£Vta scpspov Ouvvou? iv xptSavotcriv 
40 otttou?. » xa\ xptSavtTY)? apTo; 6 iv xpiSavw W7rrv)[jt.s- 
vo?. tt)V SI twv apTWV iv xpt^avw 07rTY]atv Avvoq 
AlyuTTTto? Ittevo'yio-ev. oOev xat 7capoi(jtia , "Avvo? xpt- 

^aVOV, £7Ul TWV XatVOV Tt £Cp£Up7]X0T0)V.) 

xat tic; stSs tto3tcot£ i A£tTi£t io ouoet?. co? xat 
45 irapa tco c 0^pw [Od. M, 8s] « Tig av Ta5s yy]07](7£i£v 
t§cov^ » 7Tpoau7uaxou£Tat to ouoeis. 

88. TptTrXacrtov KXecovujaou : ''Oti 6*$ p.lya I^ojv 
(ja)|7.a xat SaXbs St£^aXX£TO 6 KX£o^vu[xo?. £T£pw0t 
§£ xat d§yjcpayoc £tpv)Tai. vuv Be xat cpsvaxiax^v au~ 

60 TOV XtO[XO)S£t Xapt£VTt'Co[X£VOC. 

90.(TauT' ap' : Avt\ tou, St^c TauTa. <p£pwv Be, 
TouT£aTt) XajxSavcov, xo[xt^ou;£VO(;. 

91. "^uSapTaSav : (r£Xotojg eirai^s.) irat^£t Be 6iq toioutwv ovtwv 6vo[/.aTwv 7tapa Il£parai<; ? 'ApTaCa^ou 
xat ApTa^lp^ou. xal to W£u§apTa^av iizoifiae 7capa 
tv)V dpTa^Yjv, to fX£Tpov. Il£po»txbv Be xal AtyuTCTtov 
to ovo{/.a. 

92. tov paaiXEtog ocpGaXjUo'v : AvtI tou (xlya SuvajJtE- 5 
vov irapa ^affiXst. outo3 Be ixaXouv tou<; caTpaTca?, 
St' cbv 7ravTa 6 (SaatXEUc; i7rt(7XOTU£r w? pacrtXIwc; toTa , 
ot WTaxoucjTat, BC wv dxou£t Ta TTpaTTo'^Eva Ixa(TTo> 
TravTav^ou. 

93. tou 7rp£<r6sco<; : np07rapo?UTo r vwc , w; (jlcxvteo)?. io 
aTcb £U0£ta<; tt^c; 6 TZOeG^iq. ot Be Trapo^uTo'voJf; 6)q 
XaXx£(Oc: , diio euQeiaq ir^ b 7rp£«7^£ug* oiiiveq djxap- 
Tavouatv. Ou yap idTtv 6 7:pe(i8e6$. 

94. 6 pacrtXewc : Outoj? ixaXouv ot xrjpuxe? i£ ovo'- 
[xaToc. ^ 15 

95. Trpbs twv 0£wv : ( 5 £?£TrtT7)S£(; (X£yav 6cp0aX[jtbv 
ia-X£ua(jTat £)(wv 6 Trp£o-^£UT7]?.) vaucppaxTov Be, 7]toi 
vauo-Ta0{/.ov, w? TrEpt^XlirovTOt; iv xuxXto tou 7rp£ff6£u- 
tou 'xal d^tiofxaTixwc; eicio'vtoc;. tivs? §£ vaucppaxTov, 
Trjv Iv vaud ffTpaTtav. olov ouv GTpaTiav ^Xetueic; 20 
oXy]V (i7:£tS7) [X£yaXot TaT<; TptyjpEortv 6cp0aX[xot ytvovTat, 
St' wv ikq xw7ua? I[x^aXXovT£g ixa)7T7]XaTouv. icppar- 
tovto 0£ xal ^spfjtaxtvoi? TpOTCott; 7cpb<; to [xv^ Tpt^aGat 
Ta (javiSwfxaTa. 'AXXwc;. 5 vauTtxbc; crpaTos vau- 
cppaxTOt; xctkeiioLi. <rxw7rTa)V ouv auTOV Sta to co^a- 25 
pw<; xal pokiq 7rpocri£vai TauTa cpyjcri, TCOTspov Iv ocpOaX- 
fxotc; to vauTtxbv £^(ov outco (3a6\'£eic;,) "]q vauv dxpwT*/]- 
ptov xa^-nrTOua-av ; £7r£tSr) 0£Ooixot£? 0! IjjtTCXsovTS? , 
oVav wa-t 7rX7]ffiov t9)c yyj?, v^psfxa xal iTrtaTrjjjto'vwc: 
iGuvouct , [xtJ 7rpo<77TTaicrtf)o-t t^ yyj. (i<7X£ua<7(jiivoc SI 30 
*0v 6 IlepffTjs, Slppia l^wv xa0£tfjt,svov st<; tottov tou t£ 
Trcoywvoi; xal tou crTo'fxaTOi;, &$ av 7rpoo"(07T£tov. V AX- 
Xw<;.) IJetffi T£paTtoSy); ti? y£Xot(0<; i^XEuaa^Evo? xal 
6cp0aX[/.bv £X WV £ va Itc\ 7ravTOc; tou 7rpoaw7cou. 

96. (vj 7T£pl axpav xa{X7CTWv : TrjvtxauTa yap (jtaXtCTa 35 
EtwOaai Trpoopav xal cpuXdtTT£tv ttjV vauv, 67ro / Tav axpav 

TlVOt Xa(X7TTW(7l. V£(0pt0V OUV, Cp-/]Crl, Tr£pt^X£7T£li;, Iv 

(a) v£coXxr](7£ic;. otxov Se vew?, 8 xaXoutfiv dyxwva. ^ 
[xaXXov uicoxpucpou? to'tcou? Sta tov av£[xov, Iv0a U7rb 

0"X£TC7]V £tatV.) 4() 

97. ao"xto[x' s^st? : c i2? (tou) SipfjiaTOc; i|y)pTYi(xsvou 
tou [AUdTaxo; auTOU xal ir\q ^tvbq, xal outgo? icxsua- 
o-p.£vou yiXwTo? /C^P lv * acrxwf/.a Se 6 tfjta? 6 cuvl^wv 

T7]V XW7r7)V TUpb? T60 (TXaXfAW. ('AXXw?. 6 TT)? X6J7U7)? 

6cp0aXf/.b? I^£t to acrxcojjta.) xwtct]? Be ocp0aXfxb? rb 45 
Tpy^fxa IffTtv. 

100. 3 Airt(7<jova<7aTpa : IIaiX£t w? tt| IlEpaixyj Sta- 

XsXTO) XpCOfXEVO?. 

101. ^uvV)xa0' : 'Evo^caTE. Vict, 

102. TTEf/ApEtv paatXca : Touto cpyjcrtv 6 x^pu?, vj ot 50 

7Tp£C7^£t?. 

104. ypuffo^auvoTrpoiXTOt : (Avti tou sxXutoi.) 5 [ao- 
vau Be avrl tou A0*/ivaiot. ' lor;£? yap 01 A0-/)vatoi 6 SCHOLIA IN ACHARNENSES. arrb v Iu)VO? tou 2ou0ou.(io? papSapo? Se to ad scp*/) , 

AwplXOV aVTl iXXv)Vt^O[JL£VOU. ) 

106. oti ^auvoirptoxTOu? : ^Oti 7ravTa? tou? "EXXt]- 
va? 'Idova? IxdXouv ot [JypSapot 7Cpo£tpY)Tat. (xat 
r, ^Ouvrjpo? [II. N, 685] « Tdova? sXxE/tTtova?. » to Se au 
avTi tou o6 pap£api£tov Icpv).) 

108. Oux, dXX' d^dva? : Ayavy) asTpov Ictti Il£p<7ixbv, 

WCTTTSp 7] apTCt^T) 7Tap' AiyUTTTlOt?. b/0)pSl §£ (JtsSlfJlVOU? 

Attixou? [jls' , w? [/.apTUpEt 'Apto-TOTEXri?. dXXot 0£ cpa- 

10 fftV OTI XlCJTl? IoTIV, St? 7)V XaT£Tl0SVTO TOU? S7UK71TI- 
(JJAOU? 01 £7Ul TOC? 0£'t)pta? (JT£XXo{X£VOl. 

II r. ays ^ ^ f p^aov : Avti tou irpo? su^auTo'v. 

ATTIXOV $£ TO TOtOUTO ff^yjfJta. &? (XT) SUVIEVTO? &£ 

auTOu Ssixvuat tw SaxTuXw, IjjuA Xlyiov xat toutovi. 

15 112. pau^a HapStavtxo'v : Tva pi as IpuOpov 
7U0t^dw toS pa[X{xaTt txadTi^a?, otovst tva p] <ts cpotvt- 
£u). vvjao? yap ^ Tl PY^™] ?\ 2apSw Tuepl TTaXtav. 
ytvovTat Ss Iv auTvj 7rop<pupat Stdcpopot xai o^uTaTat. 
pouXsTai ouv SrjXouv, tva ^r\ cot 7rXy]ya? IvTpi^w. R. 

20 (avTt tou IpuOpov , cpotvtxouv. 2apSo3 yap v^ao? icm twv 
£7TTa, crTaSiou? sijvjxovTa Kupvou Sts^oua-a. Iv TauTV) Ss 
ytyvovTat rcopcpupat Stdcpopot xat o^uTaTat. rj oti 
£t? ttjv SapSco tyj? AuSta? Ttuppa (3d|x[/,aTa ytvsTat. 
pouXsTat oOv SyjXouv oti si pvyj sfocot? TdXy]0E?, {xaaTt- 

15 £a>v <7£ IpuOpbv 7uot7](ja) to?? afytacri.) to 8e avavEustxal 

ItTIVSUEI 7Uap£7TtYpacp71 , UTTSp TOU <7a<pS? ySV£<70at OTI 
dpVOU[X£VO? [XSV dv£V£U<7£V, 6[XoXoyo5v §£ XaT£V£UOT£V. 

114. aXXw? ap' Ii-Yi7caTa>[/.s8a : 'HXt0tto? xat u;a- 
Tatw?, &q xat "Opqpo? [II. W, 144] £X£t £lVat TOU? 7Tp£- 30 S7U£px £ ^' ? aXXw? cot ys Tiaxvjp ^p^aaxo IIviXsuc. Ot §£ ATTtX0\ ElOjOaCTt 7TpO(7Tl6£Vat TV T7}V ? XlyovTS? 
T7)VaXXtO . 

115. c EXX7)Vtxov v' l7T£V£ua-av : Touto si7rev, w? Sta- 

cplpOVTO? Xat TOU V£U[/.aTO? TOU e EXXiqVtXOU. l7T£V£UCr£ §£ 
35 JJLETOC TO TCpiayElV TV X£CpaXV]V. ypV) [X£VTOt £l§£Vat 6ti 

Iva xaXlca? [xtxpw irpoTEpov, vuv w? iuspi Suo tov Xo'yov 

7T0t£tTat. S^XOV OUV OTt St' £V0? TOU IvSo^OTEpOU TOU? 

Suo xaX£T. (lie) auTo6£V ol, a-jrb tyj? Attix^?, IvteuGev. 

118. sy' w§' 05 IcfTt : To ly' wSa avTt tou lya) oiSa. 
40 o5to? ol 6 KX£tcr0£vyi? asl to y£V£tov i^upaTO 7:pb? to 
a£t cpaiv£<70at vso?. Sib euvou/w auTOV shca£ei, 

H9. 5 0£p(JLO^ouXov : IlapwSta yp^Tat. s(jti yap Iv 
ttj Mv)0£ta [?] Eupt7TtSou « w OspfAoSouXov dTuXayyvov. » 

0&T0? OOV (7XW7UT03V EuplTUlSTJV TTpocjgOyjxe TUptOXTOVTrapa 

i3 Tcpoaooxtav. 

120. (TOIOVS' W 7T107JX£ : Kat TOUTO 7Tap(pSy)X£V Ix 

twv ApytXo/ou Ituwv 

toi^vSs 8', w ui6y)X£, tyjv 7ruy^ v £)C WV -) 

122. ou S^ irou 2tfpaT<x)v : Kat outo? xo^^wSETxat 
,., w? Xw^wpvo? to y£V£tov xat X£tatvoJv to crw^a , <o? 

KX£KJ0£vyi?* w? cpr,(Jtv auTO? AptdTocpavv]? Iv Tat? C 0X- 
xaart « 7cat§£? aysvstot ]^TpaT03V. ^ 125. £1? TO TCpuTaVElOV I ^HtfTE 

tj^£t? Tcapa A0"/]vatot?. 

TauTa Stjt' oux ayyov*/) : C H Otacpopa tou ovo'txaTO? 

£V TW TO'VW. O^UTO'VOJ? [X£V yap TO StSo? TOU 7TOC0OU?, 6a- 

pUTo'vo)? §£ to (jyotvtov xat 6 ppoyo?. 5 

127. tougtSe ^svi^siv : IIapot[/.ta Itti twv 7toXXou? 
?£vou? a-jroSEyo^Evaw, (ouSettot icj^si r\ ©upa. |X£u;vriTa: 

xat Eu7roXt? Iv <I>tXoi? 

vy) tov IlocrscSa) , ouSsttot' leyei r\ 0upa. 

xat KaXXt[i.ayo? Iv c ExaXyj [fr. 41] ip 

tTov 6s s udvT£<; ooTxai 
^pa yiXo^evtyj?' s/£ Y«P Tsyo? axXyj'iia-rov. 

xat Iltvoapo? [Nem. 9, 4] 

£V0' apa TC£7TTa[X£vacv £stvcov svexsv ratv Oupatv. -i 

X£y£l §£ 7T£pl T(OV TTpUTCitVEtOV, StOTt aUTOV (i.£V UTTSp 15 
TV]? 710'XeO)? (7Tp7.T£U0[JL£V0V Xai 7T0V0UVTa OU SE^OVTat, 

tou? Se 7rpE0-^£i? |evou? ovTa? xat ^EVt^OUCtV Iv aUTW. 
ia%et §£ avTt tou xo^Xuei , yj aicoxXsist. 'AXXoj?. ouSe'- 

7T0TE Ix(oXu(7£V 7] aTTSxXsiffSV. 6 hi XoyO? S7CI TWV 7TpU- 

TavECOv, xa0b Itui ^Evtav xaXouort tou? acptxvou[/.£vou?.) 20 

132. xai ty) TrXaTioi : Tyj yuvatxr 7iapa to 7r£Xa(j£iv 

TW dvSpt XaTOC T7)V XOtT'/jV. 

133. (TCp£O , S£U£CJ0£ I AvTt TOU TTpEd^Et? 7T£[X7T£Te. TO 

Ss xsy^vaTs?) E^a7raTS(70£ xat Iveoi Icte. 

134. TTpOdtTW 0£O3pO? : (05tO? ItUI XoXaXElOC XWfJLW- 25 

SstTat.) o x^pu^ xaXsT aXXov Trpsa^EUTTiv IX0ovTa Tuapa 
2tTaXxou? tou Opaxwv paa-iXsw?, 7rpb? ov y^aav a7ro- 
CTEtXavTE? auTOV 3 A0v)vaiot. outo? §e IxaXs^TO 0£O)po?. 

[X£{XV7]Tai §£ aUTOU 7U0TE [iiv W? iTUOpXOU , W? Iv N£CO£- 

Xat? [399]- (<p7)<7t yap 30 

£t7i£p paXXst tou? sirtopxou? , rctS? Stjt' otj^I StfJ-wv' ev£irpy)<rev 
oOSe KXswvufxov, oCiSs Oswpov, xaixot crcp68pa y Eta' STctopxot ;) 

7T0TE §£ W? XoXotXO?, W? £V ToT? 2cpY)?lV [20]. (£t(7X7]pUT- 

TSTat oe dvTiTou xaXstTat utco tou xripuxo?.) 

137. oux av y' st u.tdOo'v ys [at] 3 cp£p£? . Touto Sta 35 

f/iarou 6 Atxato'iroXt?. oux av irpi'-J/a? tov ^po'vov, st u;y) 

ttoXuv [xto^bv IXd[x^av£?. to yap scpsps? avTt tou IXau.- 

Sav£?, I^acjTa^E?. 

140. 6V IvGaSt Osoyvt? : Outo? 6 Osoyvi? Tpayw- 

§(a? Tcoir)T7]? ^u^po'?. xo3u:tpScov ouv auTOv (7raptcrTvi<jiv 40 

7){/.tV TVJV 7ToXX7)V ^tOVa , StOt T7]V TOUTOU 7T£pt Ta 7T0tV]- 

[xaTa ^u^poTTjTa.) tov (^u^pbv ouv tw <J>u^pw 7rap£^a- 
Xsv. 7ravu Ss ^aptEVTW? laxoj^E. 

142. (xat Sr^Ta cptXa0yjvato? : To cpiXa0"^vaio? Tupo- 
7rapo?uv£iv SeT, Ittsi toc si? o? XyfyovTa Trpo7T£pt(>7UtouL£- 43 
va aTrXa Iv t^ cruv0£<j£t dva^t^a^Et tov tovov, otov 
S^jjlo? Apt<7ToSy]u;o?, 7rwXo? I^etuwXo?- xat O(xy)po? 
[II. A, 458] « 0aXu(7taSY]V b/sTZbikov » xvscpato? dxpo- 
xvscpato?, oacpato? iravofjicpaio?, dpyaTo? cptXap^ato?. 
outo3 xat cotXa07]vato?.) 

3 ' ~ / vrcs a ~ ? A ~ 3 Wr 

144. £V T01? T0l"/0t? I lotOV £pa<7T0)V 7JV Ta T03V EpOJ SCHOLIA IN ACHARNENSES. psvtov ovofxata ypacpsiv sv toi? toi^oi? y] osvopot? y] 
quXXoi?, (outw?* 5 SsYva xaXo?. xat irapa KaXXt[/.a)(w 
[fr. 101] 

aXX' evt 6yj <puXXot<7t xsxopi(X£va xocrsa cpepotxs 
5 ypa^axa , KuStTrrcriv 6<7<r' spsoucn xaXvjv. 

xat iv to?? 2cpY)£tv [99] « twv 7rapsypa^s XY]p.b? xa- 
Xo'?. 5> xat At^avio? « cptXoua-t yap 01 crcpo'Spa 7uspi Tt 
« Ipamxco? I)(ovts? y$sw? suvstvat xat toi? 6vo' k uacri. ») 

145. 6 b° utb? ov 'AGvjvaiov : Toutov 7roXtTY]v lizoii\- 
10 crav 'A0Y)va?ot, (tou 7raTpb? sTpaTtocv auToT? 7rapa7rs{/.- 

itovto?. IXsyETO Bz outo? Ty^?. evioi Bz cpacriv 
oTt 6{jlwvu|jloc yjv tw uaTp! 2tTaXx£t, cru^a^o? 5 A07)- 
vatot?. ^(jLVTjxat OouxuSt&y)? [2, 19 coll. 67], 7rpO(7Ti- 
0Y)art Bz xat t6 ovojxa Xsywv outm? a xat 2aooxov tov 
15 « utbv auTOu 'A6v)vaTov. » ) 

146. ( YJpa <pays?v : XapieVwo?, to; i£a7raT(0[JiEVO)v 
TWV A0Y]VaiO)V. XfiySt Se VUV 7T£pl AiuaTOupttov, iopTYJ? 

£7rt(7"4[xou 8Y)fjLOTsXou?, dyo[/ivY]? 7rapa toi? 3 A0Y)vatot? 
xaxa tov IIuavs<|>icova [jtYJva Itui Tpst? 7)fjtipa?. xa- 

20 XoUCl Bz TY)V [A£V 7TpWTY]V So'pTTEtaV, ItTSiSy] CppaTOpE? 

64iia? <juvsX0ovts? suoj^ouvto* tyjv Ss SsuTspav avap- 
puatv, airo tou dvappustv, too 0ustv e0uov Bz At! cppa- 
Tptw xat 'A0Y]va* tyjv 8s TptTYjv xoupswTtv, airo tou 
Tob?xoupou? xat Ta? xo'pa? iyypacp£iv st? toc? cppaTpta?* 
25 Iv ?j iypacpY) iv tyj tttoXiteioc 6 utb? 2tTaXxou?. 7) Bz 
atTta, ttoXejao? y}v 3 A0Y]vatot? 7upb? Boio)tou? rapt Ke- 
Xatvwv, 8 r\v X W P^ 0V ^ v [^£0opiot?. 3av0o? Bz Botov- 
toc 7rposxaXscraTO tov 'A0Y]vattov pasiXsa ©u(aoity]V. 
ou Ss^ajjtsvou 8e, MsXav0o? IttiStj^wv, Mec7CY]vio? tc 

•0 ys'vo? aTTO Il£ptxXuU,£VOU TOU Ny]XsW?, UTTECTY) £7Ut TV) 

PaariXeta. [xovo[xa)fouvTO)v 5s, IcpavT] tw MsXocvOoj ti; 
O7ricr0£V tou Sav0ou, Tpay^'v, toutecttiv atyi§a [XEXat- 

VaV, £VY)[/.[/.SVOS. £CpV] OUV OCOIXeTv aUTOV §£UT£pOV Y)XOVTa. 
6 §£ £7T£(TTpacp7]. 6 §£ TTaiCja; a7T0XT£tV£l aUTOV. £X 0£ 

35 toutou 7) te lopTTj 'ATTaToupta xat Aiovuaou {/.eXavaiyi- 

5o; pO)[XOV IS(0[X7](7aVTO. Ot §£ Cpa(7lV OTt TWV 7raT£ptov 

oaou cuv£p^o[Jt£V03v Sia Ta<; twv 7ratScov lyypacpac otov 
opt-OTraTopta Xsy£(r0at tt]v £OpT?]v. O7rotco Tpo7rw Xeyofxsv 
aXo^ov T7)v 6{/.oX£XTpov, xat axotTtv TTJV 6[JL0X01T0V, OUTO^ 
40 xat c O(jt.07raT0pta 'ATraTo'pta. ) 

150. ocov to ^pvjfxoc : f ll<; tcoXXwv ovtcov Tuapvo'Tro^v 
Iv t9) 'ATTtXTj. pouXETai Se ttoXu 7uXyi0O(; a7)[xavai. eiSos 
Se axptSwv ot 7rapvo7T£c;. (e!<ji 0£ OUTOl aTTEXa^Ot'ATTl- 
xot Trapvo7r£q.) 
', 5 154. touto (Jtlv y' v^Sv] aacp£<; : Touto ^EuoVrai, w; 
aa0£vwv vj oXtyoiv ovtwv. 

156. 'OSojjtaVTOiv : 'OSo[/.avTe?£0vo?0paxtxov. cpaort 
oe auTOU? 'IouSaiou? £tvat. 

158. a7UOT£0pax£V : 'AtotiXe. xupiox; Se a7T£^uX- 
50 Xtd£ cuxa?. 0pta yap Ta cpuXXa ttj; <tuxvjs. eXsiatvovTo 
Se xat d7T£TiXXovTO oi @pax£<; toc a'.SoTa xat a7roa£ffup- 
piEva ei^ov auTa. 

160. xaTa7T£XTa(jovTai : KaTaxovTiVoucrt, xaTa7ro- X£^(70ucrt. tteXtyj yap siBoq jxri^av^ , acp' % axovTia 
xat aXXa Ttva acptaatv. tj xaTaSpa[xouvTat. tteXtt, 
yap oLGTziq (/.txpa ( jjlt) l^ouaa t[xavTa. sj(.0pot Se v^aav 
xat ot BotWTOt toT? 3 A07]vatot<;. ) 

162. 6 0pavtTY](; Xsw<; : Avti tou 6 vauTtxo?. hi 5 

(JtSpOU? §£ TO 7UaV E17TE. TWV yap IpETTo'vTWV Ot {Jt£V 

avco IpsTTOVTE? 0pavTTat XsyovTat, ot Se (jlegtoi (^uyTTat, 
ot Se xdtTto 0aXaatot. 6 Bz Xo'yo?, st ot 'OSo[/.avTs? 
ToaauTa Xajx^avouct, ^av to 7rap' t)[juv vauTixbv 7rXrj- 
0o; ayavaxTTjaEt , 7roXXot [Jtsv Iv TaT? TpnqpE^t xa[xvov- 10 
te?, oXtya os Xapt,^avovT£?. 

163. oi[jloi TaXa; : AeT voeTv OTt ix twv aypcov sp^s- 
Tat 6 AtxatoTToXi; i'^wv cpopTtov crxopoSwv, xat Itcy)- 

pEOt^ETat U7T0 TWV ^EV03V, W? EXEIVWV XlfXWTTo'vTOJV Xat 

apTua^ovTWv Ta axopoSa. (touto §£ eitte 7rop0ou[/.svo<;, 15 
7rapO(iov xat ot 7rop0ou[jt£vot dTroXXuvTat. ) dpEaxovTat 
Se toi? crxopoSot? ot Opaxs? oux dTrstxo'TW?. 0£p[xa 
yap Ta oxopoSa cpucrtxwq, 01 Se (^)pax£<; ^u^pscv ^oSpav 

V£(JLOVTat. 

165. ou xaTaSaXeiTe : c ©stopoq §£ £7rt7uXriTT£t 20 
Toiq pap^apot? dpira^ouat Ta cxo'poSa. (166) xat tw 
AixatOTroXtot ofjtotwi; IirtTrXyiTTst Ip£0t^ovTt auTOu;. Et<; 
to auTO. aVTt tou dcpoSpoTi; ouct xa\ TCtxpoT; y£vou.s- 
voi?, (XETEtXricpo'irt twv dxopoScov. aTCO [/.STacpopag TWV 
dXEXTpuo'vwv. toutok; yap ote (jtsXXouat (/.a^EaGai, 25 
cxo'poSa SiSoTat Icr0tEtv, tva 0£p[xav0EVTEg o^UTEpot ys- 
vwvTat , w; xat iv f l7T7r£uat cprjatv [494] 

IV ajietvov, w xav, s<7xopo8ior(JLSV05 [Jta^T]. 

I7r. ^toaYj^t' lari : IlapEcpuXaTTOVTO yap 01 'A0yj- 
vatot Ta? tou Atb? ^(jtspa?, xat StsXuov Ta? IxxXYjcria? 30 
SiocTYifAia? y£vo[i.£VY)? , y^ aXXo ti [jleXXovte? dvusiv. 
SiO(7Y)[xia §£ laTiv 6 Tiapa xatpbv yzi^MV, 

pavt? : ^TaXayjjtb? , ffTaywv. Fic^. 

172. 7cap£?vat S' si? £vy)v : Olov si? TptTYjv. [Hesiod. 
Op. 408] « jxy\ 8' dva6aXX£s0at e? t' auptov £? t' ev- 35 
VYjcpt. » Ttvs? Bz st? Tptaxa§a. StaXu0£tV/)? Ss tt^? 
IxxXYj(7ta? <7uvY]yovTO iraXtv SouXsuo'txsvot TTEpt TWV 
auTwv. AttixoI Be xaXouartv evyjv xat tyjv TuaXatav. 
xat AYj(xoa0svYj? Iv tw xaTa 'AptaToystTOvo? [p. 775, 25] 
« toc? sva? dp^a? TaT? vsat? u7T£?tsvat. » $ 

174. (XUTTWTo'v : AVT! TOU ffXo'poSa , £^ 0)V (JLUTT03- 

to? ytvsTat. xaTaorx£ua(^£Tat Bz oltzo Tupou xat axo- 
poSou xat (j)Ou. a7rb tou TuavTo? oOv xaTac , X£uaar[/.aTO? 

TO (JtEpO? iSr\ktx)(JZ, TOUT£0"Tt Ttt ffXo'poSa, 

176. (XYjTTWyE : TsXotOU ^aptV E17TE 7Tpb? TO ^atpElV 4n 
TO JXYJTCCxJ. 

179. ((oacppovTO : 'Avti tou yJo0ovto £t7T£ to wgcppovTO, 
OTt Si' otvou slffiv at <77rovSai* w? ix twv [xetoc TauTa 
SvjXov. oY 6crcpp7]0£W? Se y) at^Yjat? tyj? dvacpopa? .tou 

Otvou.) , , 9 50 

ISO. <JTi7croi yspovTs? : 'AvTt tou tcuxvoi. efpr,Tat 
os airo twv sg0yjtcov, atTivs? ucpavOsTaat st? 7ruxvoTY]Ta SCHOLIA IN ACHARNENSES. cuvdt7TTOVTat. (yj avxi tou <7T£p£ol xal ttstciXtj^svoi 

OCTTO TOU (JTEI^EIV, l(TTl TUaTElV. \ 

•rcpivivoi : 2x£p£0t xal axXYjpoi. (ta^upov Y^p to 
tyj? irpivou £uXov. xal) 'HfftoSo? [Op. 434] « 7Tpivou £s 
6 yuvjv. » xal TidXiv [427] 

rcpivtvov, 0? y^P Poyfflv apouv o/upttTaTO? s<rav. 

aT£pd[jt.ov£? SI, Xiav axXyjpol, (xt) T£ipo[/.svoi , dvsvbV 

T01. XUpito? Ss Ta JJLY) E^o'jXSVa TWV 6o"7Upl(OV aT£pd[/.ova 

XeyeTat, (oiov 01% aTuaXd). 
10 I8r. acpsv£d[/.vivoi : 'Icrvjjpot. toioutov y&P to tyj? 
crcp£vSa[xvou £uXov. avTi tou acpsvSovYJTat. ( v AXXto?. to 

(7Cp£vSdC[AVtV0l TaUTOV £(7Tl Tto TUplVlVOl. ffCp5V$a[/.V0£ Y^P 

eiSo? ta^upou £uXou. sVui §£ xal £too? xavvd^sw? 7) 
(KpsvSajjivos. y) Y^p ffcpsvSovy) arco xavvdSsw? YW £Tal -) 
15 aT£pd[/.ovs? : 'Axafjt/rcs??. Fic£. 

183. (t5)V a{Jt.7?£XtOV T£T[JL7)[JL£V0)V ! Ot Y^p TIeXoTTOV- 

VvfalOl ElO^dXXoVTE? £1? TYJV 'AtTIXYJV STS[/.VOV TY)V Y^V 
TWV A^apV£WV. 

184. xd? touc Tpi&ova? : Attixov to o"XYJ[J.a. avxi 

20 too I? tou? TptSwva? £uveXeyovto tou? XiGou?. 

187. Tpta y^ TauTt : "Ercai^s irapot Ta; cnrovSd?, 
£7T£t oivw Y tV0VTat ai Si' opxwv GuvQYJxat. avTi §£ TOU 
drew avaYVtoOi , eitcev YsTteai.) 

190. O^OUCTl 7UITTY)? I KotVOV £7Tl OlVOU Xal VEW? TO 

25 tticsy)? o£siv. (esti ycto TCicrcri^tov oivo?.) 6 Ss Xcfyo? , 
o£ou<jiv ai airovbVi a5Tai xaTasxsuY]? Tpirjpwv, 81 a to 
oXiYo^povtov auTwv. (192) (£i?Ta? tto'Xei? §e toc? twv 
<ru[A[xa^(ov.) 

193. o^uTaTOV, wffrcsp SiaTpt^Yj? : 'AvtI TOU aTTto- 

30 X£ia? xal <7uvTpi69j?. (yj avTi tou (/.ovai 7rp£<r6£?ai £aov- 

Tai 7U£pt TWV GTU|XtJLa^(OV, WOTS [A£V£IV atJTOU? Xal (XT) 

(ji£6ic7Ta(j6ai, aXXa cru[/.f/.a)(£iv tyj tcoXsi. "AXXw?. aTio 
[/.ETacpopa? tou TpairsvTO? oivou si? o?o?. xai twv oivwv 

TO O^UTaTOV.) 

33 195. to Aiovuffia : €)auu,a^03V TauTa Xeysi , irpoaSo- 

XtoV Elp71V7)<; 0U(7Y)? T7)V TWV AlOVUffltoV 7TaV7fyuptV £0*£- 

a0ai. (sfpyircai §£ eVi twv diroSo^9i? d|iwv. avTi tou 
7]Sio"Tai, a'^iai twv Aiovuffitov. Aiovua-ta Bz eoott) Aio- 
vudou , y^v t^yov NauTrdxTiou) 

40 197. (xai [AY] £XtTY)p£lV : El 7T0T£ Y«P £?0§0? S7UI 

(JTpaTOV £Y£V£TO, £lto6£0"aV 01 0"TpaT7)Y0l 7TpoX£Y£lV ToT? 

orTpaTitoTai; , toO"T£ Tptwv ^EptoV 7rapaax£ud^Ear6ai 
diTia. axwTCTEi oOv touto to ffTpaTYjYtxbv TrapaYY£X|xa , 
to? dyjSsc xai ^apu toi? sipy]vyi<; £7tt6u[/.ou(7t.) 
45 198. xdv tw dTOjxaTi : c £l<; Y uva ^ 5ta ? £tStoXo7roi£T 

Ta<; o*7uovSd<;. <7T0[/.a y°^v auTai; 7rpoo*Ti0Yjo*iv. (yj ev tw 

Y]{J!.£T£pto <JTO|/.aTl, Y^^^afJlEVtoV Y)(Jl.toV, JAOVOVOU^l (ptoVY)V 

dcpiaaiv. v AXXox;. Xeyouci, cpYjaiv, ai cirovSai, avuiGi 
ottou GeXei?. eixotwc. Iv Y^p iToXltxto Sia TOC? £ > 7UtO > pO[/.aS 
& , TWV 7T0X£{XltoV Xai TYJC 7CoXlOpx(a$ OUX EdTIV a7T£X0sTv 
07U0U Tl? pOuXETai.) 

200. (yjxipsiv xeXeuwv : KaT' Eucprj^io-^ov to ^aipsiv 
xeXeuo)V tqw 'AacpiOsov oiovTai tiv£<;* iva Yp 01 ^ T0 xeXeuw •V topl£ TOU V. TO §£ £??]<;, £Y w ^ TUoXsjAOU, TOV AlXaiO- 

7T0XlV. 

202. d|w xaT aYpou? : Ta Arjvaia XsYOfxsva. svOsv 
Ta Arjvaia xai 6 hzikr^oLioq ayoiv TEXsiTai tw Aiovuctw. 
Arjvaiov Y^p IdTiv Iv aYpoT? ispov tou Aiovucou , Sia 5 
to ttXextou; IvTauGa yzyovivoLi. r\ Sta to TrpwTov Iv 
TOUTto tw tottw X^vaiov TEG^vai. MsvavSpo; « TpaYwoo? 
r^v aYtov, Aiovuaia. ») 

204. t^Se ira<; etcou : ('EvteuOsv r] TcdpoSo? Y l/v£Tal 
tou X°P°^3 ^ v ^u[X7rXr)pou(7iv oi 'A^apvsT?. 7rapaY0VTai io 
ok auvTovto<; (AETa o*7rouS^<; oicoxovte? tov 3 A[xcpiG£ov, 
(TTUovSat; 7UOiY)o*d[/.£vov 7ipb<; tou? Aaxsoai[/.oviou<;. ye- 
Ypa^Tai Bl to (xsTpov Tpo^aixbv, Trpo'acpopov ttj twv 
SiwxovTtov YEpovTtov ctttouSyj. TauTa Se ttoieTv ElOjQaCTlV 
oi twv SpajjLdcTtov TroifjTai xto(Aixot xai TpaYixoi , E7TElSaV 15 
Spo^aiwi; £i(jdYtoO"iTOu?^opou?, iva 6 Xoyo? tjuvTps^Yj tw 
Spdu;aTi.) to §£ t^oetotuixovIctiv £7rippr)[/.a xai xeitmi 
Iv lorw tw IvTauGa. (xai I'^ei 7uapa tou 7toiyitou [II. , 46] 

TYJ tjJLEV YJ X£V Svj (TO X£XatVS<p£<; ^Y£{X0VEU£l(;. 

(jYj^aivsi §£ tcote xai p^a Trpoa-TaxTixo'v [Od. I, 347] 20 

« KuxXto^ , TTJ 7Tl£ OIVOV. » l^p^OTaTO OS Tto 7rXY)QuVTlXto 
6 2toCppOJV E17TWV « TYJTE TOl XOptoVai EICTIV. » "AXXto?. 
XOptoVl?. ElCTSpT^ETai Y^p 6 ^Opb? OltoXtoV TOV 'A(Jt.CplOEOV, 

xai Itrct ^.ETa^oAixbv [jleXo? Ix Suo (xovdStov {jLovoaTpocpi- 

XtoV, toV Y) |AEV 7UptoTY) lS' XOiXtoV £^£l Ta? TTEpio'Sou;* 25 

wv S ; [jiev Iv £iaGsa£i Eiai Tpo^aixai xal xaTaX^XTixv i 

T£Tpd{/.£Tpot. siTa Iv exGecei XtoXa 7UaitoVlX0C £V§£Xa 
xpYjTixoT? l7ri(/.£(/.iY{X£va, xai to q xal to oy^oov xal 
SfixaTov SippuG(jt.a, rot S' dXXa TpippuQp.a.) 

(xal tov dvSpa TcuvGdvou : AvtI tou tie pi tou dvSpo?. 30 
o(aoiov Y^p ecti tw « avSpa {JLOi £vv£7te Mouda. » 

206. ^uXXa^Eiv tov dvSpa : Aitty^ ecjtiv y^ ^prjai? 
tou auXXa^Etv 7rapa toT? dpv^aioi?. Tupb? y^P ^ t( *" 
cpopov *X(<7iv Sidcpopo? xal 7) Sidvoia. lav j/iv Y^p 
TTpb? aiTiaTiXY]V y) auvxa^i? V] , E^Gpav xal Sucr(jL£V£iav 35 
TuapidTYici tou cruXXa[/.6dvovTO? , xaxoupY^av Se tou 
ffuXXa[/.6avo[/ivou , a)(77r£p xocl vuv. xal Ay]ulo<7Qevyj? 

Iv Tto xaTa MeiSiou [?] « ou'^l oruXXYi^o'^EGa. » lav Ss 
7rpb? Sotixyjv, <7Y)[/.aiV£i cpiXiav xal aufxjxa^iav, w? 
'IcoxpaTYj? Iv Tai? TrapaiVECEaiv [p. 2, C] « opto Ss 40 
xal ty)v tu/yjv y^[xTv auXXa^^dvouaav, » icrov tw 
ffuvaY03vi^o{/.£VYjv. Ittocyei y°^ v (t wi tov TuapovTa 
xaipbv <7UvaYtoVi£out.Evov. » xal Ayj^ocQevy)? Iv TcpwTto 

OtXlTUTTlXtoV.) 

207. £t ti? olS' oxoi TETpa7TTai I 'AtfTsia xal xaGapa 45 

El? U7TSp6oXYjV Y) CTUVTa^l? TO XsyStV OUX £1? 7T0iaV Y^V 

7U£cp£UY£V, dXXa irou y^C So^av y^P TCETTaiSEUIJtivOU 
xapTUtoaaiTO dv ti? outw? £17tojv. 

210. TWV ETWV TWV !(JltoV ! Ou/ d7T0^XY]T0V OuSe 

touto [i.01 SoxsT. ffcpoSpa Y^p 'Attixy) y] cppdoi?. 5( ; 

XE17TEI Y^P t0 EVEXa. TO XaT* sXXsi^lV OUV pY]Q£V 

xotvbv auTto 7T£7toiy]X£. "kifoiq dv xal au 7rapa7iXYj- 
cito?* oi[)LOi tyj? TU'^r,?, [/.axdpio? ttj? Ijayj? Txai^EiP"* 2ir. oux av sV I(x9]<; vso't^to^ : c O (/iv X°poc <tuv- 

£GT7)X£V 15 X§' dvSpWV. SffTl &£ VUV y£pOVTtXO£. 

7cavu os IulixsXw; xai [aetoc 7ra(jy)(; dpETYJ; 6 7uot7}Ty]q 

E{Jlt[A7faaTO y£po'vTO)V TpOTTOU? Xat XoyOU<;* Tp07TOU<; (JIEV 

t Ix ttjs dxpo)(oXia$, Xoyou<; §£ Ix ttj<; twv 7uaXauov 
i'pytov u7roX^£w<;. toiouto; t)u;Tv xai 6 Nscrcop Soxst 
Xsyoov [II. H, 133] « ^(pf/.', w? 6V IV wxupow. » xai 
irdXtv [157] « stG' &<; f)&oot[/.r tw x£ xd^' avx^sstE 
« p.a^7]<; xopuGatoXo? ^Exxwp. » 6 [xsv oOv "Opqpoi; 
io- 7)p(o?xb€ tov viptoixSv 7rpd£sa>v [/iu;v7]xat, 'Apt<Jxocpdvy]s 
Ss ax; [/.sxpioiq dvSpdci xai pavaucjoi? 7r£piEGy)X£V av- 
Gpaxas xai cpopxta pa<7xa'(of/.Eva. 

214. <DauXXw : c O 4>duXXos opo(i.£u$ d r ptcrxo<; (oXujjl- 
7riovtxv]<;, oTrXiToSpojxoc 7U£pttovu{xo<;, 8v IxdXouv 6S0- 

15 [jt£xpoV. ^v Bk xai 7cevTaGXo?.) Icp' 06 xai E7uiypat/.(jt.a 
xoio'vSe, 

7T£vt' £7rt 7rsvnfaovTa 7r6Sa<; 7r^S^(7£ 4>a0XXo? , 
StoTcsuffev 8' exaxov tceW a7roX£t7io[ji.£va)v. 

(Iysv£xo 0£ xai £T£po<; aOXviTTic; 6y§OYjv 6Xu(//rctd$aviX7J- 
20 (rag, xai xptxo; Xa)7ro8uxY)<;.) 

215. 03§£ cpauXaK av : Avxl xou su^Epcot; xat [/.exoc 
paa"TWV7](;. (SvjXouTat Se Ix xrjc Xs?£<os xai to duXou'v 
xai to xaxov. to 8e e!;9fe, oux av &$£ cpauXax;.) 

217. (aTT£7uXi^aTO : AirEastaaxo, aTulcpuysv. 7rXi5 yotp 
25 to pYJua, xai 7rXty[/.axa xa *o]bVju;axa. IvGev xai to 
7T£pi^a5r 1 v, a[Acpt7rXi? 7rapa 2o<poxXe? Iv Tpt7uxoX£pt.a). 
xai c '0[/.Y)po<; [Od. Z, 3£8] 

al'8' £0 [i£V Tpa>)(tov, al'8' STrXioraovxo TCOOEco'tv. 

sXsyov 0£ 7tXi? xai to a7rb xou avxi^Etpog sig xbv Xi^a- 
30 vbv SdxxuXov Sidffxyjfjta, xai to [/.sxa^u xwv [xyjpcov 

OdTOUV. ) 

219. vuv 8' ItceiSy] arsppov : (ZxXrjpo'v.) avxl TOU y£- 
yyjpaxbg xai auov. (toc77T£p xaxa dvxiGsatv sm xoov 
dx[/.a£o'vxa)v y^wpov. ®£oxpixoc [14, 70 corrupte] » TrotYj- 

35 « xai Bs Xoytov ^Xo3po5v » avxl tou dx[/.auov, vecov. 
airo [A£Tacpopa<; twv xaXa^wv, ot ovts? [X£V ^Xcopol dira- 

Xot £I(Tt, ^YJpaiVOU-SVOl §£ ?*»]pol Xai C7XAY]pol ytvovTat. 

£tKpyjfXto<; oOv eitcs GTEppbv dvxl tou Svjpov.) 

220. AaxpaTiSv) : AaxpaxiSv]; dp^ato? apj^wv 'A07]- 

40 V7]C71V, W? Xai ^tXo^OpO?. "^p?£ <$E ItTI TCOV )(pOV03V 

Aap£iou, Icp' ou TcXstdTY) ^lOiV iy£V£TO xai d.7r£7rrj^£ 
7rdvTa, (5>? [XT] SuvaciOai Tiva 7rpot£vat. 8ioiT£p toc ^u^pa 
TidvTa AaxpaTiSou IxaXouv. (Sy]XouvTai §£ xai vuv tw 
^uypw xai y£povTixto. X£y£i oOv oti §ia to yyjpa; ou^ 
i5 oio r ? te £t[xt Gocttov paoi^£tv.) 

228. (twv ifAwv *^wpi03V : KdvTauOa Xeitcei to £V£xa.) 

229. 7rplv av <7^oTvo<; : ET§o<; cpuTOu xaTa to axpov 
6|£0<; xai ttXtjxtixou, TrpocjEOixoTO? SeXovv). 7rapaTYip£tv 
§£ 6V1 oti dpc7£Vtxto<; Xlyouat tov c^oTvov. 6 Se Xo'yoi; , 

50 icpiv auTOu? Tpwaw , wc; Gjoivoq 6?u; xai oouvv)po?. 

230. £7uiXto)7COc : 'AvtI tou, 8ik vstiiq xai vauxixb? 
toV£7riw auToT?, vauTixol Be ot 'AOyjvaTot (xai TzpOGzyov- 
tz<; to*) vauTixw. rj §e 6u.c()vu^o<; Xs^t? IctI xai 7uap' SCHOLIA IN AGHARNENSES 

c 0^pa) [Od. A, 559] « ou yap jjloi vse? stcjlv e^psTfjiot. » 

£7riXWTTO<; OUV V]TOt 07TEO £<py]V VaUTlXOC '^ ^tCDTIOVir v».\^. £7rixwTro<; ouv V]Tot 07T£p Icpvjv vauTtxbt; '/j gtcpv^pyjq. XWTTYJ 
yap tou £icpou; ^ Xa^yj , 7] xo7cretv Su.vau.evy), ^y OUV 
xa)7r^£t<;. ) 

232. ( iva [x^7tot£ 7raTW(jtv : EttoGaat yap cxoXowa? 5 
Ttvas iyxpu7rT£iv iv TaTc d|Jt7csXot?, tva pr\ke\q I? Itui- 
§pof^9]q xai £u^£pw? xaxoupyvj. ItteiSti oOv 7cpoet7ce, 
<7xdXot|/ xai Gjolvoq auToT? oct' I^Trayw, eixo'tw; ettt^- 
vsyx£ touto, tva (atjxeti iraTwat toc? Ip.a<; djjwrsXous.) 

234. IlaXX^vaSE : Ot IIaXXy]VE?<; ^y]^ laxt t9]? 10 
'Attixy]?, EvOa Il£t(jt<7TpdTW pouXo k a£Vco TUpavvEtv xat 
A6Y]vatoi<; d[xuvou;£Voi? auTbv cruvEdTTj Tzokz^cx;. (auy- 
XEXOiTTat §e ^ Xei-ts. to yap oXoxXvjpov Icjti IlaXXv]- 
vaiaSs. u7ryjXXaxTat Si r\ xuptOTV}? T7\q Stavoia?.) Seov 
yap EtTTEtv ^7)T£tv tov avSpa xai j3Xs7ueiv IlaXXYjvtxbv, 15 
TouTEdTt yswaTov, £tiT£ IIaXXrjVa§£. 8 §£ £?7ueTv Souae- 
Tat, touto IdTtv cop.w? 8tax£ia6at xai Tpaylwi; e/eiv 
7Tpb? tov <77:£i<jdf/.EV0V AaxE^atfxovtot? j w<; 7udXat Tzpb<; 
IlEtdtaTpaTOv tov Tupavvov, 7}vtxa a-uvEa-T^ffaaEV Iv 
naXX^v?) tt)V |/.d)(7)V. ( [X£{jLvy)Tat Se toutou xai Av8po- 20 
tiwv xat 'ApicrTOTsXv)!; iv 'A0v)vatwv 7coXiTeia. 'AXXoj^. 
IlaXXvjvY) Syj|xo<; tv]? Attixy]?. vuv Bl Biol tou B ypa- 
7TTEOV xara cuyy£V£iav tou p s?$ to 7t. EtpyjTat §£ d-jro 
tou paAXEtv XtGot?. 6sX£t yap E'Tretv oti Sei ^vjteiv tov 
avc;pa xat XiGoXeucjteTv auTo'v. ) 2 5 

236. ij/.TrXetjAYjv XtGot? : KopsarGsivjv. euxtix^ iy- 

xXt(7£W? TETU^TJXE TO £[XT:X£t[XyiV. (l(TTt yap IfATCtTrXw , 

6 xaTa dvaoi7rXac7ta(7[J!-bv XExXtTat, dcp' 06 7iapdyo3yov 
to Iuv7rurXrj[xt. dub toutou ytvETat to [II. <&, 23] « 7rtpL- 
« 7rXa(jt [jlu^ou? Xijaevoi; Eudpjxou. » to 8e exspa Trapa- 30 
ycoyrj, dcp' ou to 7rXyjGw, oj^ a7rb tou vw vrjGw. oltzo 8y\ 
tou) tuXw ttXeijjlyjv, <& 5 d-rrb tou pXw pXst[/.7]v, (o5 TO 

5£UT£pOV [II. N, 288] « £l7Tcp ydp X£ pXetO. « ) 

237. £ucp7)[/.s?TS : Touto 6 AtxaiOTroXt; [jleXXwv ttoieTv 
Guctav (pv)(7i. touto yap r\v iQoq. 35 

238. (ffiya 7ra<; : 'Etc' auxw toutw Sucr^gpaivoucrt 

Xai §taX£lVTat '^aXETCW?, OTI OU {JLO'VOV ElpV^VVJV £7TOt7J(T£V, 

dXXa xai Guaia? ettiteXsT.) 

239. (oOtoc; auTo't; Icjtiv ov ^tjtoujjlev : To B\q tov au- 
tov Xo'yov s7ticpGsy?acr0ai TrapiffTyjffiv Ix f/,STaTp07rvj<; 40 
dXyj0£iav p£^atouu.£vo<;.) 

dXXa §£upo izclq : Hooq oXtyov ^povov U7roc7TSiXa<T0ai 
PouXovTat, tva jxt) 7upoiSdj/,svo? 6 G"rcov§ocpdpo<; cpuyrj , 
(dXXa ouvr|0wc7tv auxbv ^EtpwcraaGat. Totauxat r^crav xai 
at 'OSucrcrEtoi; irpb<; AioixtiSy) TrapaxEXEUCEtt; [11. K, 344] 45 

otiX £c5(/.£V {/.tv Tipcara 7cap£^£X0£iv jceStoio 
tutOov sTUEtxa 8e x' auxov sTua^avTe? EXotpLEv.) 

242. irpdl'8' a)? to Trpo'cjGEV : KaTa tvjv twv Atovucrtwv 
IopT7)V Tuapa to"? AG'/]vatot£; at Euysvst? 7cap0svot Ixa- 
V7]cpdpouv. ^v Ss ix XP U(I0 ^ TCSTroiTijxsva xa xava, Icp' ^ 
(&v Tac d7rap^a? a7rdvxwv Ixt0£(7av. (ot7rX^ Se fjt£xot 
xopo>vtSo<;, oxt etffiacjtv 01 uT:oxptxal, xat Etalv tapi- 
^Eta. ) to 243. SCHOLIA IN ACHARNENSES. 

EavOia? tov cpaXXdv : <I>aXXo'? £uXov Itu]///]- ■ <7tv ot dvGpw7rot cruvE)(w? fiolew, Si a to toc? tts^si^ toV: X£( . I'yoV SV TW dxpW CXUTIVOV OCtSoiOV I^pTYjl/i'VOV. 

fdraTO Ss 6 cpaXXb? t$ Atovusw, xaTa ti [xuaTrjpiov. 

its pi Ss auTOU tou cpaXXou TOiaura XsysTai. TI*^Y acr0< » 

5 lx twv 'EXsuOepwv, at Ss 3 EXsu0spa\ 7ro'Xi? start Boiw- 

Tia?, XaSwv tou Atovuaou to d'yaX k u.a yjxev si? t?jv 'At- 

TIXYJV. Ot Bl AOYJVaiOt OUX ISs^aVTO (/.STOC Tl[//?j? TOV 

Geov. dXX' oux duuorGi y£ auTO?? TauTa pouX£ucja.uivoi? 

airsSr,. (/.TjViaavTO? yap T0U ^ £0 ^ vo ' a0c; ^aTscrxy^sv 

10 si? Ta atSota twv dvSpwv, xal to Ssivbv dvrjxscrTOV yjv. 

W? §£ aTTSlTTOV TCpb? T7]V Vo'ffOV Xp£lTTW y£VO[/ivy)V Tuday]? 

dvGpwirsta? [xayyavsia? xal teyy7\q, aTuscrTaXvifrav Gsto- 
pot [astoc G7rouS9j?- ot St, l7ravsXQo'vTS? scpaaav lasiv Tau- 
tt]v sTvat [jlo'vyjv, st §ioc Tiuvr]? a7ud<7Yj? dyoisv tov Qso'v. 

15 ttsigGsvts? oSv toi? v]yysX(jtivoi? ot AQrjvatot cpaXXou? 
iSia ts xal 8y)[/.o<ria xaTsaxsuaaav, xal toutoi? syspai- 
pov tov Gsov, uTcdf/.V7]f/.a irotou^svot tou TraGou?. law? 
£s xal 0Tt -rcaiowv ysvsszw? aiTio? 6 Gso'?. t\Bov7\v yap 
xal acppoStcrta (xsGy) H-avianqai. TOiyapouv xal 6 Adio? 

20 IxSou? iauTOV [as'Gtj [Eurip. Phcen. 21] « si? ts pax)(£iov 
irsawv » Icduteucjs (7uai8a. cpaXXo'? Ss to 7cso?. Tcai^st 
Be 7rpb? tov oix£T7)V. EavQia? yap oixsTtxbv ovo(xa. 
x^pyjTat Se ai>TW xal Iv BaTpd^ot? [271] « 6 HavGia?, 
tuou 3av0ta?; » sicrl Be xal Iv tyj xco.ut.wSia oixsTat 

20 Eav0ia?, Ti'&o?, Xwcria?, Aao?, TsTa?.) 

245. (tt]v iTVTjpuatv : Ttjv ^WU-dpUGTpOV, SV YJ TO.STVO? 
apuovTat. xaGaptov Be sic u7T£p6oXrjV to ovofta. sgti 
os xal touto aaTStov xal 7cs7uatSsua£Vw ap[/.o£ov, 
fjLYjSs twv xaTa ttjv otxtav (jxsuwv tj? xaGr^sptvyjc; 

30 ypsia? ayvostv toc 6vo'(/.aTa. sTV^pucriv ouv IxaXsas irapa 
to Iv auTyj apuscGat to stvo?. Xsyo^sv Ss sTV^pucrtv 
Tiav to Tapacaov. stvo? Ss Dvsyov ttjv dQapav xal to 
TTiatvov dcps^vifxa, w; xal Iv BaTpa^ot? [62] « tjSv) 7toV 
iTueQu^Yiaat; stvou?. >^) 

35 246. TOU 3 XaTY]pO? : "EXaTTlp I(JTt 7TXaxouvTwS£<; 

7T£[Xfj(.a TiXaTU. (IvGsv xal ^ lucovu^ta, juapot to TaT? 
^spalv IXauvscrQat si? TrXaTO?. sXaT7)po? ouv tou Trs^a- 
to?. sdTt Ss apTO? TiXaTu?, Iv S to stvo? iTtQscjav xal 
TTpoarjyov T(S pw[xw. IXaT^p Se Trav to icXaTU. sicft §£ 
40 xai Xayapcaosi? icapa to Xayapov. xal irsXavot 7rap' Eu- 
piTrtSy).) 

254. 0u[/.6pocpayov : "Htoi dypoixtxov xal IXsuOs'ptov. 
irapodov 01 Iv dypw StaTptSovTS? dcpsXs'crTspoi xal S7risi- 
xs'dTSpot. to Ss 6u k aSpov Iv dypco ytvsTai. laTi os xal 

45 touto ayptov cpuTOV. v] Tiixpbv xal SpijAu xaTa twv 
lyOptov. (Spt5jt.l1 yocp to cpuTOV. ot oe dvTt tou Spt{Ai> xal 
tXapov. tiv£? Be tw Gu[xw 7capa7uX7]ariov. v\ drcaXov, y^u. 
xtojJLtxw? Be £7cat?sv.) 

255. yaXa? : 3 AvtI tou TuatSa? §pt k u.uTaT0V3?. touto Be 
to dX^ a 3C0C ^ Tat 7Ua P° c rcp ^ 0> u av - sSsi yap Ixcpdvai, 
sx7uoi^ffSTai 7cat3a? vsavta?. 

6tiu(7£i : Fa^GEt. Vict. 

256. IttsiSocv opGpo? ^ : Ilapdcov Iv tw opGpw Soxou- ytv£(70ai. 

257. 7Tp0^aiV£ I C Q? ITCI O/^XoU 7TO|X7U£UOVTWV aUTWV 

(X£y£t. cpuXaTT£d0ai Be dvTi tou 7rapaT7]p£iv, cpuXaTT£tv.) 

259. (6p0b? ixT£o? : e T[xTv S' IcitIv 6 cpaXXb? xaTac^s- 5 
tso?, paaTaxTEO? £7rofjtivoi? t^ xavrjcpopw. a k w.a Be xal 
Trpb? to xaxEfxcpaTo'v I<ttiv 6 tpaXXb?, to Tupb? jxtarjaiv 
tou aiSotou. xal touto Be 7rai^£t xwjxtxw? X£ywv, tov 
cpaXXbv opGbv xaT£^£tv O7ci<r0ev tt^? 7uap0£vou.) 

261. a<70[/.at to (paXXixov : *A.(7[/.aTa XlysTat cpaXXtxa 10 
toc Iirl tw cpaXXw aSo'jxsva (xIXv). iVrt Be £t? Atovuciov 
(y] £?? d'XXov xapTco'v). 

263. (^>aXr^? £TaTp£ : AittXtj xal [xeXo?, o5 ^yaTai 

7T£ptoSo?. 7\ TTEpiXOTTT] XO)XwV l^ TOU U7T0XptT0U, % 

TrpwTa |X£V £i<7iv r{ . Iv £i(70£(7£t latA^ixa oi[X£Tpa dxa- 15 
TaXrjXTa [jt£V p' , to Be y' xaTaXrjXTtxo'v. toc Se d'XXa e' 
xaTaXr,XTtxa. 7T£picr7ro)[X£Vw? Ss to OaX"^? dvayvo3^T£ov ? 
w? c Ep[x^?. outw? oe Attixoi* 7rapa AojpiEuat Be papu- 
to'vw?. « 6 S' au <DdXy)? xaTaxuTTTa^Et. » outw 2w- 
cppoiv I^p^oraTO. wdTUEp Ss 0(/.rjpo? rjp[xo(7£ xaTa7rX7]?tv 20 
tv) cpuyvj xal ETatpav auT?]? e^vjasv sivat [II. 1,2] » 0£- 
0"7r£ai7) I^£ cpu^a » £t7uwv « cpo^ou xpuo'svTO? sTaipyj , » 
outo3 xal 6 xwuuxb? IxsiGev Xa^wv toc? dcpop[xa?, Ato- 
vucrw tov cpaXXbv iTatpov stvai cpyjaiv. dxoXou0a yocp 
Aiovuciaxw ttotw toc d^poSidia. [xapTupsi Be r)f/.tv xal 2& 
EupwriSVi? [Phoen. 21] 

6 8' rjSovTf) Sou? ei? ts pax^stov ttsctwv. 

264. VUXTOTUSplTrXdvrjTS l Oixsta? IvTt0v]ori CpWVOC? 
^u^vj dvstp-svrj xal tJSt) (jle0uou(7V]. rj£i(7T7jV Ss ttjv cuv- 
0£a-iv ttjv tou vuxT07rspi7rXdvy)TS 7] 7rspt TupoGecrts sipyd- 30 
aaTO.) 

265. (^ot^E : Ata to tou? [xs0uovTa? ytvs<70at Ttepl toc 
dcppoSidia. Bel Be voeiv, oti TauTa ou^ w? Iv pXaacpY)[Aia 
XlysTai to [^oi^e xal to 7rat§£pa(7Td, dXXoc Tcpb? Bvxyy- 
aiv xal iXapoTTjTa tou cpaXXou. (w? xal irap' 'Opipw 35 
[Jl.E, 31] 7rpb? 5td0£(7tv ^u^? ^ Ap£?'Ap£? PpoToXotys. ») 

266. extw a' £T£t 7rpoa£T7rov : ^Extov yocp v^v Xoi7ibv 

ETO? , dcp' 05 6 7I0X£[Jt.0? A07]VaiOl? TCpb? Il£X07T0VV7](7l0U? 
(7UVECTT7]. S9][/.0V §£ SCpYJ T7)V XW(XY]V, 01)^ W? 7Uap' 

c Ou;r]pw [II. B, 547] « oyju;ov 'Ep^Gvio?. » 4( 

270. xal Aap:d)(wv : c AduLa^o? outo? 'AGvjvaiwv 
CTpaTYiyb?, uib? S£VOcpdvou?, ov, ote £t? DtxsXtav 
etuXeov 01 'AOYjvaioi, Ijreipordvvicrav. v)V Ss (j.£toc 'AXxi- 
^tdSou xal Ntxtou, w? idTOpst Bouxugioy)? Sta irrfi q 
[c. 8]. v^v Be CplX07udX£[X0? outo?. 45 

272. wptXTjv uXvjcpo'pov : 3 AvtI tou wpaiav (xai 
dxfxaiav. wpa yap y] dxa^. xal wpato'v (pactv 01 Tpayixol 
to dxfxatov. xotva Be toc TOtauTa 6vd[xaTa. wptxbv Be 
[jLStpdxtov xal wptxw? Iv AatTaXsuatv auTo?. ^ Ss Xs^i? 

dTTo'SsXTO?.) 5 ( 

273. ttjv I/cpufxoScopou OpaTTav : 5/ Htoi xotvw? 
SouXtjv, r\ outw? xaXou^svYjv, tt]V ex Opaxr)?* w? tvjv 
aTTO <I>puyia? xal IlacpXayovia?. yeXkeiq Be IXeyov 01 SCHOLIA IN ACHARNENSES. fl Attixoi tou? 7T£TpwSet? Toirou?, (oitive? xgctwQsv piv 
£i<jt icexpfoSet?, ETwroXr^ Ss oXiyTQV gvouffi yr,v. ) 01 8s, 

OTl OpO? Q>EAXeU£ OUTW XaXoUfJlEVOV, W$ Xttl Iv Ns^£- 

Xatc [71]. 
fi 274. ({X£C7]v XolCqvt apavxa : 'Ev sidQecret xwXa xpia 
«japi0pt.a, wv xa ouo lafi&xot SifXETpa, to £e iv jiovopiE- 
Tpov.) 

275. xaTayiyapTisai : 'AvtI tou xaTa twv yswpyi- 
xwv yiyapTWv f^Xsiv xai oiatr/jpiaat. y£wpyixw; ^ 
irat^gt. ($ Sti to prjua 7rpocxaipov, iva oltzq twv yiyap- 
twv to jxoptov 7] TteirXaff pivov.) ou yap otaTtavros cruvou- 
Giaaai oVjXot to xaTaytyapriffai. (ytyapTa ok Ta Ivto; 
t% ffracpuXSjc octtwoYj. y] dvTi tou cuvoucidffai. yiyap- 
tov yap to aiSotov. r\ xaTaGXttyat, dbro pLSTacpopa; twv 
ytydpTWV.) 

277. (Ix xpai7raXyi? : e H I? iwfltvou {litoj xpanrdX?} 
xaXetTat. vj arco /J)t£9)s otvo7rofftac. ) 

279. Iv tw cps^aXw : 'Ev tw xairvsiw. <pg<j/aXoi yap 
giotv ol C"7rtv97jp££ , w? xal aXXot^ou [Lysistr. 107] oVjXot 

aXX* ouSe {Act^ou xaTaAe>v£tirrai fstpaAu^. 

(xal 7rapa ApxtAoxw °^ x£vrat « 7rupo<; £s ^v auTw cps- 
^aXu£. « Sia Ss to pL7) $£to#at a* crmSos Etp^V7)<; ygvojAgvyjc, 
&p*\ gv <pg<J/dXw xpepL^ceTat ^ d<ntts> icapa to) c fikio- 

$EtOV [Op. 45]' 

avk& xe ttYjSaXtov jaev uusp xaxvoS XaTateTo. 
25 

{xai ti o*gt irgpt doiriSo? xal inqSaXfcu XiyEiv, orrou ye 
xat irspt a^p^OTwv jSouXgutxaTWv Taunqv l^veyxE tyjv 

YVtipJV 6 7K>t7)T^ gtXWV [B. B, 340] 

gv rcupi $E pouXat te yevoiaxo f»}6£a t* avdpcov- 

_ TCEpt §g &rXwv lirijjt.£Xsta; a?tou^svwv Touvavriov IOtjxev 
[Od. II, 288] 

ix xaicvou xaTe67]x* , eirei oOxsrt tomtiv s^xsi.) 

284. c HpaxXei<; : BaXXoaEvoc XiSoi? 6 Aixaio7roXi? 
vizo tou x^pou (pr^civ c HpaxX£i;. w; dXE^ixaxov tov 
'HpaxXsa xaXsi. iravo Si xtvsi yeXo>Ta, t^? ptsv x£~ 
cpaX5fc aoTOo a^povriCTwv, t^$ $s yyzpas itpovoouftE- 
voc, Iv ^ to Itvoc 7]v. (tw Se (TuvTpi&tv xat MfivavSpo? 
XEXpY)Tai Iv AeuxaSia xal Iv 'AcntvoV « l^cov t^jv acirioa 
Ixeito (yuvTETpipipLEvrjV. » F/B'zkiaunix.ri Ss'xat 7\ TOO 
HpaxXet; cpwvTj. o&roc yap 6 0eoc eU eitwcoupiav sxa- 
Xetjo w; aXsJtxaxoc toT$ Setva Tra^oufftv. 

c HpaxXsi? : AtrX^ , etTa E7r£Tat B\A$ [jLOvocTpocpixYj 
aaot^ata Ta? 7T£pto5ou? iyvwsa. SsxaxwXou? ex oriytov 
$uo Tpoxaixwv TETpaf<iTpo>v xaTaXr,XTtxwv, xal xwAcov 
3iV : £y tobc'pjhg <rrixouc 6 £rtroxptT^< Xeyst, Ta & xSXa 
« X°P^5. wpwroc toivuv Igtiv Iv IxOecrgt xaTa to taov 
T*l;^6pixoi?, t TtoieT ooj^lov (TuSuyiav xai itauovac 
^x«i ^tatpecnv. t$ U ^ixwXij) towj> to ftev xpwTo'v 
fcw| ...... 

-^ApfcSc c^a tov %xsi w^ fOmipaxia., * . 

I'tewdpas « ouTotl ®m %&$Mm* % feg?ai o*l tw<; 
Suet xwXot? orTiyog Tpo^aio; ooe « dvrl 7rota? alxia;. » 
xai Iv EtaOscTEi Ta Xonra xwXa g f xaiwvixa otppuOtta.) 

285. w piiapa XE^aXvJ : 'Ex too rjy£|i.ovixoiJ piEpoui; 
too fftopiaTo; S'^XoT tov avSpa, 7capa7rXriaiw; ^Oy^ooi 
pQ. 0, 28i] « TsuxpE, cpiXv) XE©aX^. » xal [Od. A. 343] 5 
« toiy]v yap x£cpaX^v. » xal napa A^fLOcdsvei [p. 552] 
« xal tout' eXeves, o) jxiapa xscpaX^. » 

290. 7)pLtov [xovo; : X.<*>plc ^ptiov tcov AGyjvaiiov $ 
piovoc IE r]p.wv. R. 

205. X(*><jo[j(.£v toT? XiOot; : Toiouto xal to r Oity)pixov 10 
[II. F, 57] « Xaivov Ecao y^iTSiva. » Iv ^8ei yap auxb 
pLETE7roiT](7£v. AXE^avSpo? fxsv yap ajio? T(OV Xl0O3V, 
AaxeSaiw.ovia<; Epaa-Osl; yuvaixo<; lirl cupicpopa t9j? 7ia- 
TpiSo;. outoc 5e EtpTQvrj? !pa sk ayaOw t^c -jraTpiSo!;. 

296. pjSauiwi;, 7rpiv y' axou<nr)T£ : MEyaXocppovw; I5 
xal yswaia); ou ■rcapaiTEiTat tov 6avaT0v, aXXa rcptoTOV 
E17TEIV a^ioT, xal tote a7ro6av£iv, lav ^ Sixaiov. 

297. oux avac7r^ao|xai : ''Oti tive<; to avaax^ojxai 
w? EX<puXov vopit^ouaiv Ivp^craTO Bl clvto) xal Avjao- 
(tOevtjc Iv tw xaTa TijjLoxpaTou? (Suid. ApiorTOxpd- 20 
tou?). ou Bzl ouv fiovov Xsysiv av£^o[xai. 

298. KXswvo? : 'E^icrstToyap^KXEwvwcoiJVTapaT- 
twv toc xotva. R. 

.300. 8v lyw xaTaTEpcw : ('EvTauOa 7caXiv TrepiTreuei 
to wore 81a t^v piETp07rottav, xat Iri 7rpo? ttjv l^yYjaiv, 25 
ou 7cotI T€(x.v£i tov KXewva ApKTrocpavTrjc, aXX' dei. 

ftKOUV aVft) TO VUV TtEptTTEUEl, OUTtd^ IvTttuOa TO 

iroTE. £<rri yap tou auTOu piETpou to xa>Xov. xarru- 
jAaTa §£ lo-Ti $Epjx.aTa Tiva ic^upa xai (rxX7jpa, 5ksp 
toi; aavSaXtoic xat toT? aXXoi; 5irooripLaaiv utcoSoXXe- 30 
Tai.) otxEia Bz ^ ^icstX^ xaTa tou KXswvo;. pupffo§g^7i? 
yap o5to?. 6ti oe toi? tTnrguciv ^v tic £X^P a ^P^ 5 
KXIwva, xai o\aT7}(; apx^C $£S^)udX£ (7) « xal epiXw touc 
t7ntga? Sia touto Toupyov. » 

303. aou o° lyw Xoyou; XgyovTO? r ("ETCETai t^ Suaoi 35 
SiVtixov, 6 TOi? pis'XEcriv I; eOou? &7tayouffiv, fep IctI 
TETpapLETpovTpoxatxovxaTaXrjXTixov.) ou XsyEt 5ti toui; 
pisv piaxpou? ou irpo^oojjiat, axoucro|xat Ss tou<; Sia 
auvTOpiiac XEyotAEvou? , aXX* oti 7cavT£? 0! Xoyot piaxpot 
icg^uxacri xpivopiEvoi 7rpo<; irpa|iv, gt TTETrpaxTai. 4U 

306. TWV S' !»XWV STTOvSwV I AstTTEl ^ TTEpl. OU ^OU- 

XETai Sg auTOu<; twv Aax£$at[xovtwv [/.v7iaov£U£tv, Sta 
to Ivdupiouptivou? Ta vtt' auTwv ygygv7ifjt.Eva SpytXw? 
xaOtoracrOat. 

308. oute iri<mc,ou0' o'pxoc : ('EtcI a7ric-Tia yap &£- 
6aXXovTO ot Aax£§aifJLOViot. xal EuptmoT); Iv 'AvSpo- 

27rdpryjc evotxoi, 66Xia PouXevriipia. 
Tpia §1 lyxX^fxaTa icapa^acta; icpoffgOiijxgv autoK.) at 
yap ffuvO^xat Sta TpiSv TsXouvTai , Xoycov, epywv, x^*- 
pwv. Xoywv piEv, otov ot' ^pxou. g^ywv ol, §wt twv Iv 
fkapuHt OuaiSiv. x^tp^v Sg, licgio^ a| aferg^ Sia twv 
og^iwv ytvovrat. xal tf O|X7ipoc [fl^.^iil] « xal $e|tai f 

^ l7Cg7Tt0(XgV. » , . ., ., v - ; . ; . .|^ y,:;- ' - ^ I* SCHOLIA IN ACHARNENSES. 5W. «2o* fy* ... toCk Aaxaavas : .Davy SeivSk xat hk^sv, & <p^et iratSa stvat tmv 'A/apvssjv r<aw xa>fw- 

TsQap^xfa*; Ivj>^<yaTO t$ liravaXTfysi, xal oo xaT£- xwraTa. (t* 5s asyaXa ira6^ 57C07rat£si 1% Tpay^ta^, 

x^|sv oub*s qfoaSijdq iv toxjoutqu; uidlp twv sx$p5v **« Xflt * * iMXscpos xaTa tov Tpayio&rcoibv Ats^uXov, 

soc&v, fa ou ^jlovov oux ^fccTjdav xaxi srdvra, dXX' fva tux?1 xapa tok *£XXi$(rt oroynjptas, to* 'OpssTyjv * fa xal iv tmq *§oc^6ei(Jt Tay 8f tsv dv, 

315, TapaiJtxdpoW : Au^cret xsypiriTat slicwv Ta- 
pa|ixdpb*tov. fctt f*p * l $«vov, 8 pi ovr&x; loVt Seivov, 
&s §dxvstv .(xal TapaTTStv ttjv xapotav. fosp & ^ 
xapbwt Tapct^v i|X7ronfa£t£v ov, touto dva^tSoXftK 

I& 0£iVQTaTOV VOpL^OiTO dv). 

317, (xdv yc |d| XiYW S(xata : Touto Seivov xal 
TfpocxpowTtxov, I*si$j ot (rrpa-aiYouvTS? xal 87ip.aY&>- 
YOuvtes xwXtiTai -rife sip^c lyivovro.) 

318. 6itsp iiti£r>>u : 'Em^v^xaXslTai 6 p.aYStptxb<; 
1$ xoptxos, l<p' ol t« xps'a avyxoTcxovw. 

S20. j4 ou xaTa^xivsw : M^ ofyl M<«* afobv af- 
aa(7(T£iv, &o»te ©omxouv auxw TroiTjuai to <rwp.a. to oe 
xata?atvEiv ax; Imspt'cov sSvjxs. Stbxai <poivixtda. eItcev 
ax; Ixl t^aTiou. fApiartOTiXY}? Ss ^<yiv Iv t5j AaxsSat- 

20 aovuav TcoXtTSta, ^pyja8at Aaxsbatu;oviou$ <potvtxi3i 
xpo< tou<; icoXsu.ou<;, touto |xsv fa to t9J<; xpoas av§pt- 
xbv, touto Ss fa to tou yp<au.aTO!; at(jiaTwb&; t% tou 
atp.aTO<; f ussa*; IQt&i xaTa^povEtv. to ouv Iv cpotvixtSt 
dvrl tou Iv Ta?£i •rcoXsfjtCcav, dico ~.ou <pop**]p.aTO<; OTjXw- 

25 sstsv av stxoT&x;* eWi to flpotvtvjftjvat atjxavjftivat, 8t- 
x^v <£04Vixo6a<pou<; Iv^utJLaTO^. xat to ?a(vw £%a xa\ 
napa Ar,p.o<iO£y£i xetxai h tw x«t AiffX.^ 0U '^P^ **fr 
ic«paTcp£or6£ia^ [p. 403, 3] * e!«ow<i?i<; in xa\ Saxpu<r«<ni? 
Ixtivr,<;, iceptpp4l«< w yixwz. 6 olx£T^<, 5«ivsi xaTa 

so tw vwtoo iroXXd<. ») 

xaTaJxivsiv : SaiVEt, Sta^iEt, v^Oei, cwpsufii, 
lpY«^£Tai Ipta, xat Ssppsw tpwcvn. Vict 

321. 8u[i(zXtu'^ : e O ^taxsxawjjL£VO< ava€«T7jc. (S airo- 
X£X£tp.|A£vo<; t9j< Ou^s&x; avdpa?, 8 ^pxauTOc. iuXov 

33 xalv, ffitivO^p, ?, 5tax£xauaivo<; avOpa?.) v^apisvT&x; 5s 
eTttev, ItceI avOpaxEi^ £t<yiv o! 'Ax a P v6 ^« * VTt T^P t0 ^ 

EITTEIV, ottfiq I^EXaU07}T£, 0UJXGtXw^ E7C£^£(rSV. 

322. 'Ayapv^at : Trjv *0[X7]p'-X7|v xapacppaffiv tzo- 
Xitixw<; jAi[x£lTat « uie<; 'Ayatwv* » Iv {jliS X£?£i 7cpo£iff- 

40 £V£Yxajx£vo<; to ovo k aa oXov, w A^apvsaiv xaTSE<;. - 

326. avTaxoxTEvw : TayTa A£Y£t Tivbc Twy 'A^apvs'wv 

ap-nracrai; xocptvov YEpovToav, Iv (^ tou<; avdpaxa^ ^spou- 
^».v, 3v PouXet«i 5i©ei oia^pr^jasOai. (txojtttei 05 tou<; 
5 A^apvsa<; &<; av8paxoxauo*Ta<;. 

15 827. 5[i.^pou<; : 'OjATJpoix; IxaXouv xal oavjpa t«x Ixt 
truvO^xai^ St^oasva (IvE^upa). 

330. h$ov £tp^a<; : 'ATOxXsida?. SglgIuk; 8s touto 
'Attixoi. (to i aEVT0t7rap' e O(j!.7]poi [11. ^>,282] « ipyflerc Iv 
[XEYaX(o iroTa[/.w » 'LtXws. to Ss £p?a^ Saorsox; avaYtvco- 

*>o ffxojxsv, orav to irpa^a? §y\kol [Od. 2, 197] 

iq |JL£V ap' a>? Ep^a^'' a7r£6^GaTO 5fa Osdwov. 

to os ETCt tvj<; s!pxT9j<; Sa<7£0)<; 'Attixoi.) 

332. adOfxat S' ujjlwv : ^ r (a8ov avOpaxwv Trpocsv^- e7^£ oruXXa^wv. TirapaTcX^aiov £e ti xal Iv Tal^ Osspio- 5 
«popta^ou<raic; Iirot7io'£v. S ^ap* EupixiSou xii^EffrJ^ 
Mv^^tXoy^o^ Ixt^ouXEuousvo^ irapa twv vuvaixwv, aoxbv 
opird(ja<; xapa tivo<; Y^vatxb^ &$ Jv iraiStov a7C0XT£Tvat 
fouXsTai. to Ss stomal dvrl tou yvoiicofAai" ^< xat irap' 
'Ojjnipw [II. 8, 532] 10 

eTffojtai, alxs [i* d TuSeCa^ xpaTepb? AtojtTJSTK.) 

333. 5 Xapxo<; 5yijaot7J<; : IIXsY(Aa xi xo^ivwSe<; ^ ^ ta " 
8Sb*£<, Iv ^ cpepouffi tou< <Stv8paxa^ 

334. p]oap5<; w fjiYjSajjwSt; : Touto , aTOGtoJTnjfft? 
xaXstTat. £^£15 xal Ttapa ATjjjtoardsvEi [p. 232, 20] to 15 
Sptotov « aXX* (d ti av at ti? eituwv 6p8w^ irpoGEtwot; » 

336. dicoXsTs apa tov ^Xixa : 'Hrot tov Xapxov, '^ 
I|/,£ tov o*ou auTou ^Xtxa , b\a ttj«; tou Xdpxou ff9aY%. 
(otirXat 5e Suo. ■?! fa -fyiTspa E7T£Tat oua«;, ^ dvTiaTpE- 
flpouoa T7] aTO^sSofXEV^j , ^ 7) ap^7j « wc dhroxTSVw xe- 20 
xpay^Ofi. » tsXo< 51 T7J^ TcpcaTTji; « ou irpobwcw wots. » 
T^^ Ss SEUTEpas; « T7J ^Tpocp^ yivsTat. ») 

338. dXXa vuv Xey*, £t o*ot : 'E7riTp£7rouo*tv auTw- Xi- 
Y£tv, fva aovov a<pi[ tov Xapxov. 

339. fa TW TpOWj) COU VtIV : AvTl TOU ElttS Xat OTW 25 

Tpoirft> b Aox£5atp.6vto^ iaxi ffot <ptXo$. ^ out&k* stirs, 

Tt ffOU Tft) TpOTCW (ptXoV EffTt TTSpl AaXE^aiU-OVltdV. (TO SI 

bt%x.bv ovtItou wX^Ouvtixou irpoyivsYxaTO, avTt xg5 it£pl 
Aax£$aip.ovicov. to 5pw)iov xal Tcapa tw ^r^Topt Iv tS 

1CpWT(j> TWV ^tXwCXlxSv [p. 13, 4 ? ] « <*XXa ji^v TOV 30 

ye Ilatova xal IXXuptov. ») 

341. I^spacaTs : 'Avti tou IxxsvwffaTS, Ix^giXets, 
anoppi'-j/aTE. 7rs7rot7]Tat 5e $\ \i%iq a7rb ttj<; Ipa^, tou- 

T£«Tl T7JS Y^?« 

342. ouTOtt o-ot X a £* at ' : KwjjiwSst xal Staffupst tou<; ^ 
'AOrjvaiou? ox; xal Ta££(*)<; Ouijloujjlevou*; xal Taysox; 
irauow.svou<;. 

345. aXXa xaTdtOou to fiekoq : Stjjjleiwte'ov oti sirl 
?tcpou<; to p£\o<; ts'Oeixe. (xal ^OtxTipo^ ?cav to paXXojjts- 
vov.) 

343. Ivxa87)VTat 7tou At8ot : 'E'fXSXOUtXpLSVOt SlfftV 
Ot Y«P XpU7TT0U.SV0t U1TOXa6YJVTat. 

344. IxdEffswrrat : *H 5 xoXtto?, t| 5 Tpt^ojv. 

346. ax; oos ye ostrai; : (Xopsuoucrtv iia xal xop- 
oaxa IvostxvuvTat. to XEyo'u.svov oftxtaq Itci t^^ xwjxtXT]^ 45 

j op^75o-£t»)c;.) avadTpscpo'^EVot ok a7TOTiva<i<70u<Ti Tob<; y t- 
Twva<;, aToSEixvuvTE^ ox; aTjSsva twv X(8(«)v aTroxsxpuui- 

!A£VOV ijQU^l. (XsVETat §E <TTp0cp7] TWV XCoXblV TO OTUlTTTi- 

[jl«. YpacpETat xal <rrpocpiYY l «) 

347. IulsXXet' apa : 'HOtxto-aTa xal ^5tJTa 7rpb<; , a 
touc; iv tw Xapxw av8paxa<; SiaXsysrat , (Xeywv oti i.aiX- 
Xete u.£Ta pori? ava<7si£iv, ox; tyj<; tou Xdpxou ^?sw^ 
u.£Ta {JoSfc asXXouo^c ytvscrftai. — IjAsXXeT'ofpaicdvTSc, 
ucp' 8 §t7rX^ , xal Iv skSsosi ffTt^ot k^txol ta'.) 40 SCHOLIA IN ACHARNENSES. 

348. av0paxs? Ilapvafffftoi : 'Avti tou (XEydXot, arco 
__xpva<7<iiou? 

5 £tv TCapayaywv, tva uTroSriXwcrY] rob? tsoou?. 6 yocp Ilap- 
vaaab? opo? Owxta? icrui tepbv 'AttoXXwvo? xal Aiovu- 
(70u. — Ilapvadarioi avct tou (xsyaXot. tov yap 
Ilapvaffffbv iir\ tou [/.sydXou sTi'Geerav. ot 8e tou; d™ 
IIdpvY]0o? tou opou? tyI? 'Attixt)? av0paxa?.) 

£0 350. uirb tou Ss'ou? ttj? jxapiXyj? : C H 1$ dv0pdxojy 
Ts'cppa (xapiXr, XsysTat. [/.aptX-/]? -ouv dvTt tou tyj? arco 
twv avOpaxowff7i:oSta?i7racp^3tsv5Xapxo«;&7rb dywvta?, ' 
wffTrsp ■*} (Hi-nria to f/iXav. (0Y]pw[/.svat yap at <JY]7rtat 
i7ra<pia<ytv ex tou TrposoVro? auTat; fxs'Xavo? , TapdV 

16 Teiv pooXofJLsvai tov Trap' auTa?? to'tuov, tva [XT] xaTacpa- 
vet? Sari to?? 0Y]pw<7iv. ) 

352. ojxcpaxtav : 'Avti tou wjxbv xal (JxXYjpo'v. [xsTa- 
cpoptxw? airo twv 6(xcpdxwv. (outw? Ss at dTacpuXal Spt- 
(XElat oOsat xal outtw TrsTrsipot xaXouvTat. Ix yap tou 

20 IvavTiou Treiravov to %epov xal v\Su. 07}Xuxw? 8e xal 
Tag o[xcpaxa? Xeyet. e^ei? ^apa nXarwvt xw|xtxw Iv 
opdjxaTt c EopTat? 

xai toc? ocppu? (jxd<7a<70£ xat Ta? o[A<paxa?. ) 

354. [xriSsv icjov taw : 'Avti tou Stxatov xat s£ tffou. 
o 5 aTcb [XETacpopa? tou xtpvajxsvou otvou irpb? to 8 Scop taov. 

Xeyet Se xaT foov sitoiv ts xat dxoiisat. 

355. ijxou GeXovto? : To £?/)? outw?* Xeysiv I[xou 
GsXovto? U7rsp stci^vou -nravxa , 6V av Xsyco uTOp Aa- 
xsSatjxovtwv. 

30 358. (ti oOv Xsysi? : AnrXv) xat eicrOscn? si? rapioSov 
tou *^optxou 'TOVTaxcoXov So^fAiav wv SittXwv [XSV twv 
Suo 7upwT0V, obrXwv Ss Tptcov to Xoncov. 'AXXco?. slor- 
0s<7t? X ? ^ TCpowStXY] crrpocprj? Xo'yov spuca. %t yap 
xat dvTiaTpocpov tv-jV « ti TauTa crTp£(p£t?. » xat SCTIV 

35 Ix xcoXwv Tuatwvtxwv e? , iTU[X£[xty(xsvwv xpr]Ttxot? xat 
Saxy£toi<;- Sv to 7rpWTOV TptfXETpov xaTaXy]XTtxbv ix pax- 

YEtWV. TO SsUTEpOV St[JLSTpOV dxaTaXv]XTOV Ix XpYJTlXWV. 
TO TptTOV Sl(JL£TpOV xaTaXvjXTtXOV TJTOt £CpGY]fXt[X£p£<;. TO 

TETapTOV %to'Xtov 7]TOt StfASTpov Ppa^uxaTaXTiXTOV. TO 

40 TTEfJLTTTOV SlfASTpOV XaTaX7)XTtX0V EX (fox/SlOU. TO EXTOV 
%10'XtOV 0[XOtOV TW TETapTW. EV 1x06(751 §£ (JTt^Ot ta[X- 

Stxoi TptfxETpot dxaTaXviXTOt (S' o k aotot toT? e^tj? i0'. 
£7Tt tw te'Xei Tuapaypacpoq xat StirX^ law v£v£uxuta.) 
362. Xsiicst to [xa0£tv, tva 7j 7ravu yap 7ro6oc p.£ 
4r E/^Et jxaOeTv oTt (ppovstg xat StxatoXoyt^. R. 

364. dXX' ^TTEp : Tb fjTTEp aVTt TOU (>S(77U£p, XaGcOUSp. 

366. tSou GsacrGe : 'Ecp' sauTOu TauTa o Atxato'TroXi? 
Xsy£t. ota Se twv XEX£y{XEVO)v 6 xw[Atxb<; r^at; 7ratS£U£t 
oj; xpv] Touq XsyovTaq oux dirb tou (XEys'Gou? twv cjxt)- 
rQ t/.aTWV (TXOtue'iv, dXX' It' IxsTva dcp' wv Xe^eiv eixeXXov. 
to Si TuvvouToat Ssixvu? tov SdxTuXov tov pxpbv Xsyei. 
368. oux Eva<77rtowcro[/.at : 'Avti tou ou xa0OT:Xta , o- 
[xat, oux d(77ciSt TT£pi^aXoujj.at ce^vuvo'uev^, (tj o-xsua- C07^(7Oaat 5 £7T£tS7] PpaV^UC ElpLt. pOuXETat §£ £l7T£tV OTt 

ou 7rapaa-X£ud(70[xat IttittoXu.) 

373. dv7)p dXa^oSv : Aia^aXXst Touq pTyuopag. 

374. aTiE^TroXoj^EVOi : IIi7rpa<yxo[jtevoi Sta zt\<; xoXa- 

X£ta<;. TOUTO OE OYJfft Slot TO EUY^EpW? 7T£l0£G0at TOl? ^yj- 5 

Topat tou? 'A0rjvatou(; aTraTwatv auTOug. 

375. twv t' au yEpovTWV otSa : Tvfc twv y£povT03V 
(piXoStxta? xat TYj? its pi to xaTaytvwaxEtv §toi[/.ott)tos 
6'Xov. 

376. ^/j(pw Saxsi'v : Olov xaTaStxa^siv. TravTay^ou io 
w? (ptXoStxou? xat *jrpb<; to xaTab\xd££tv etoi(aou? tou; 
'A0vivaiou(; xw[xwSei. 

377. auTo; t' IjjLauTOV : c £2<; a7rb tou TTpoawTCOu tou 
7TOtY)TOu 6 Xo'yo;. 

378. Sta tt]V 7T£pu(7t xw[jt.wSiav I Tou; Ba6uXiov(ou<; 15 
Xeysi. toutou; yap Trpb twv 'Av^apvE'wv 'AptcrTOcpavr^ 
iotSa^EV, Iv oT; ttoXXou; xaxw? eittev. Ixco[j.woV](js yap 
Tag te xXy]pwTa<; xat )(£tpOTOVY]Ta<; dp^ac , xat KXlwva, 
TTapovTo^v twv ^evwv. ( E17TE yap Spajxa tou<; Ba^uXw- 

VtOU? TYJ TWV AlOVUatOJV EOpT^ , 7]Tt<; EV TW lapt ETCtTE- 20 

XstTat, iv 5 Icpspov too? cpo'pous ot (7U[jL[xaxot. ) xat b\a 
touto 6pyto-0£i? 6 KXeodv iypd^aTO auTOV dStxta? dq 
tou? TuoXtTa? , w? £t? u^ptv tou OY]f/.ou xat Trj? pouX?i(; 
TauTa TTETroiTixo'Ta. xat ?£Vta? Ss auTOV iypd^aTO xat 
si? dywva Ivs^aXEV. (t3c Se Avjvaia iv tw [A£T07ro)pw 25 
viyeTO , iv ot? ou 7rap9]crav ot ^svot , ote to Spajxa touto 
• 01 'A^apvEt? iStSd(7X£T0. ) 

381. XaXUxXo6op£l : 'EvTaU0a XaTE[Xl?£ TrjV X03(XW- 

8iax7)v X^P tv xat T ^ SixaffTtxa f^jxaTa. to [xev yap 
StaSaXXsiv xat Xsystv ^euStj xat 7rXuvEtv Etirot ti? av 30 
twv 7U£pt Ta Stxaffr^pia TauTa Xsystv Seivwv. to Sf. xu- 
xXo^opEtv xat xaTayXwTTt^Etv yjxpt£VTi<7(xaTa icTt xw- 
[xwSta?. KuxXo'^opo? Ss iroTa^b? Iv 'A0v^vat? XEtjxappo? 
ayav v\yow, w? iv toT? si? tou? Ittttei? [i37] £tpy]Tat. 

384. IvGrxEudaacrGat [jle : 'Avti tou 7iTWXtX7]V dvaXa- 35 
^£tv i<709JTa, w? drub tou av^fxaTO? IXsEivoTaTo'v (xe 
xal d0XtWTaTOv Elvat SoxeTv. toc yap orsfxva twv ffYjyj- 
[xdtTwv xal (p0ovov sTcayst. 

385. (ti TauTa (jTpscpEt : 'AvtI TOU T6^Va^7J, [X£Ta- 

pdXXv), Xal (JLSTOC TEY^VT)? Xal 7T0tXtXta? TUpOffSpYJT].) 40 

388. 7rap' c Ispwvu(xou : Outo? 6 c l£ptovu«xo? ^.eXwv 
Ian tcoititt]? xal TpaywSoTroib? dvw[xaXo? (xal dvotxo- 
voaviTO?, Sta to ayav I^7ra0£t? ypdcpEtv 57ro0£a , £t? ? xal 
cpo^spoT? 7cpoff(»)7r£iot? xp^ffOai* iooxzi Se xpOT£?cr0at. 
IxwjxwSeTto Bz w? irdvu xojxwv. Sioirsp v AtSo? xuv^v ecpyj 45 
auTOv, Tuat^a? xo)[xwStxw? w? xouptwvTa.) 

391. Ta? Utaucpou : Apt[xuv Ttva xal Travoupyov Tra- 
paSeSwxacrtv ot irotyiTal tov Stducpov, Sia p.ta? XeHew? 
7rap' c O(X7ipou [il. Z, 153] SEStSayjxEVOt 

sv0a 8s Stau^o? £(7xsv, 8 X£p8t(7TO? ye\ ex' avSpwv. 50 

392. cjx^tv : ' r Hyouv 7Tpocpa(jtv. Fz'c^. 

394. Kat [xot paStdTs' icTTtv : METa^oXvj ylyovs to- 
ttou w? IttI tt)v otxtav Eupt7riSou. paStdTsa 8s dvTt tou 14 SCHOLIA IN AGHARNENSES. PaSiffTsov. (toc Ss TOtauTa aYjq(j.aTi£ou<Tt xal 7tXt]0uvti- 
xw? X£yo[/.£va. xal Iv IIXouTa) [lose] 

(TUVSXTCOTs' £GTl CTOl XGCl T7JV Tpuya. 

avTi tou auvsxTraxeov. xal ®ouxu8i8y]? [i,79] « tuoXsuv/]- 
5 Tsa to?? A0Y]vatot? sivai. ») 

395. Tig outo? : Tou AixatoraXtSo? xpoucravTo? ttjv 
0upav Kv]cpt(70cpwv uracxoiki. 

390. OUX IvSoV l OlX£lto? £c"o[JtOlOt TOV 0lX£T7)V Tto 

Segtcoty]. to 8s, st yvcopyyjv s^si?, avTt tou, el cppovt- 
eo {xoc et xat cuveto'?. 

398. 6 vou? (xsv f£<o GuXkiyon : (Sxiotutei iraXtv tov 
Eupticto^v 8ta to Iv toi? Xoyot? eivat auXXoyi<mxbv, 
xat oo ocv Xeyy) to IvavTiov raicXtv xaTa<7X£ua£ovTa, ofov 
[Hippol. 612] 

15 ^ yXfoffor' 6[xw[j!,ox', 7) 8s 9pr)v avoojxoTO?.) 

olov, auTO? [Ji£V £<r&) IcttIv, 5 Be vou? auTOU cruXXoyi^ETai 
twv f£a) ti xat [A£T80Jpt(^£Tat. (7rapaTY]pY)T£0v Be oti 6 Eu- 
pnrt87]? IvTauOa vo£?Tat to auTo'?. IiuuXXia Be iapGela.. 
'AXXto?. c 0uvy]pixo5?. 6 yap ttoitity]? 8iwpta£ Tag ^u^oc? 
20 rcpo? Ta ad)(/,aTa, £i7rwv 

TioXXa? 8' icpOt^ou? ^X**? ^'^ l rcpotatj'sv 
^jptocov, auiroo? 8' IXXcopia Teifys xtive<x<jiv. 

©utw xat 6 5 Apt<7T0cpav7]?. £tra yap, 6 vou? [/iv i^w , 
auxo? §£ evBov. to Si) dva6a8y]V, avco tou? raSa? I^wv 
25 eVt u<]w]Xou totcou xa07){X£vo?. (xaxoa^oXco? Be £tra. Tpu- 
ywotav §£ Etrav avTt tou xw{j(.tj)Stav, Stoc to toi? vixwai 
xco[/.txot? Tpuya ot8oa-0at, touteVti veov oivov.) 

400. a> Tpt(7[xaxapi£ : ®au t aa£cov tov K7]cpicrocpwvTa 
6 Atxato7ioXt? icp' ol? £tra touto cpyjat. xat ^Ouv/ipo? 

30 « Tpicy[xaxap£c [Od. Z , 155] Aavaoi. » 

401. o0' 6 8ouXo? ouToat : Aioc tou Soxouvto? £7ratvou 
8ta6aXX£i tov Eupt7UiSy]v, (oti Seivou? etcraysi tou? Sou- 
Xou? Iv Tat? TpaycoStat?.) 

404. (Euptra'Stov : 'Epomxoc? uu[/.£iTai cpcovcc?. oi yap 

35 Ip(OVT£? dwOacri TOU? IptofJlSVOU? IptOTlXG)? St' UTTOXOpt- 

dTixwv xaXsTv.) 

405. ei7tsp : u7ttqxouG-a<; SrjXovoTt. R. 

406. XoXXi8y]? iyw : Ayjuio? ttj? AtyvjtSo? (puX^?. tj 
7rat^£t 5ta to ^wXou? sicrayeiv. 

40 407. (ou <7^oXt] : 'Ev IxOsasi fxovofjtsTpov ta[A^ixbv ? 
u.e0' ^ £x0s<j£t? si? c-Ttpu? tap;^txou? axaTaXviXTou? 
' Tpt[/.£Tpou<;.) 

408. aXX' IxxuxX^yjTt : Et (XT) (T^oXtiv ijziq xoltbI- 

0£lV, aXX' £XXUXX7]07)TI , TOUT£(JTl <JUGTTpacpy)0l. £XXU" 

S5 xXvi^aSsXIysTat [xyj^avy)u;a quXivov Tpoy^ou? l^ov J) 6 / 7rsp 
7rspi<rcpscpo[A6vov Ta SoxouvTa IvSov w? Iv oixta 7rpaT- 
T£(70at xal^Tot? s|to ISstxvus , X£yoj 8vj Tot? 0£aTaT?. 
^ouXsTat ouv stTTStv oti xav <pav£po? y£vou. §io l7C^V£y- ^ dXX' exxuxX^a-o^ac, xaxa^aiveiv 8' ou c/oX^. 

4io. dva^a§7]V ttoi£T? : cfroaWai yap £tti t9]? cx^vyic [/.£T£a)po?. (to §£ dva^d8v]v avTt tou avo) tou? -nrooa? 

ti XlXaxa? : Avti tou xlxpaya?. (XaxeTv yap laTt xb 
7rov£iv. xat 6 7roi7)T7]? [il. T, 277] « Xdx£ 8' a(77ct? utc au- 
t^?- » [II. N, 616] « Xdx£ 8' oWa. » xal [Od. M. 85] 5 
« §£tvbv XfiXaxma. » Tpayixv] 8' ^ X^i?.) 

4ii. elov : AuvaTOu ovto?. Vict. 

412. Ta paxia : Outw? auTov iG-xEUOTrotyjG-EV Iv pa- 
xioi? xa0£^£vov xal TrotouvTa toc? TpaywSta?. xwfjtw- 
Sst oijv auTov w? 7TTO)pu? xal Tair£tvou? dadyovTa io) 
tou? vfpwa?. 

415. 7raXaiou Spd[i.aTO? : Tou TviXscpou. (dacpt^oXov 
Be to TraXatbv ttw? Icpr,. 8t)Xo~ yap xal to 7rpb 7ioXXou 
/po'vou 7rap' c 0^pto [il. Z, 215] 

ij pa vu [loi ?eivo? 7uaTpc6To? idcrl TCaXato?. f5 

7raXaibv 8e xal to 8i£ppuv]xb?, w? to [Od. A, 395] 
rcoXXai sv d[xcpiaXq) 'IGdbqi tjjjlev vsat rjo£ naXatat.) 

416. p9](7iv [xaxpav : Tb fxaxpbv oux dpyw? auxto 
AsXsxTat, aXX' £7T£i8t] xal tou? ayysXou? xal Tou?7rpo- 
Xoyou? [xaxpoXoyouvTa? sicrayst Eupt7u8y]?, Trpb? auTov 20 
6 Xo r yo? a7U0T£tV£Tai.) 

418. toc TroTaTpu^T) : HypaTTTvi toj Eupi7ri8y) 8pa>a 

OlV£U?. [X£TOt OS TOV 0OCVaTOV Tu8£C0? Xal £7Tl(JTpaT£U(7tV 

AiO[x^8ou? xaTa @y]6aicov dcpv]p£0y) ttjv paaiXstav Ot- 
V£u? 81a to yvi'pa? utto twv 'Aypiou 7uai8wv, xal 7r£pi^£t 25 
Ta7U£tvb?, a^pi? 06 e7uavsX0(!)v 6 Atop^T]? 5/ Aypiov u;sv 
dv£TX£ , ttjv paa-tXsiav Ss OivsT irapsoWs. (Tpu^v] 8£ toc 
fdxvi Tpaytxw?.) to? Trpoxstjjtsvou tou KpoGomou Oi- 

V£0)?. R. 

421. Ta tou TucpXou <I>oivixo? : (4>oivtxa Xsyst tov 30 
3 AtxuvTOpo?.) Xaxi8a? §s, Ta 8i£pp(oyoTa iptaTia. 

423. Xaxi^a? : Aaxl?, pa^a?, Ijjl^oXtjv, pacpv], 
Tpaujxa, gjigiiol. Vict. 

424. <I>tXoxT'4Tou : Ei(77]yay£ yap tov <DtXoxT^Ty)v Iv 

T^ A^fXVW TTEVo'jJLSVOV. OK 

425. (7TTOJ^lCrT£pOU : 2uV^0W? aUTO 7Uap£CT^7](J!.dTl(7£V. 

w? yap XaXiaT£pov, xal ^£u8(dT£pov, o5to) xal iccwyi* 

<7T£pOV.) 

426. Ta 8u(7irtvyi : Ta Ippu7tcau;£va , Ta fu7rapd. tti- 
vo? yap 6 pu7ro?. elcnfyays yap xal toutov xaTa^Xy]- , i0 
0£VTa Ix tou IlY)yd(rou xal Ippuirwfjteva i[AaTta s^ovTa. 

ouToal 8' stray £X£ito yap xal ttXtjcjiov tou B£XX£po- 

Cpo'vTOU. (£7TIT7)8£? Bl TaUTa STCO^CTSV, IVa 8t£X0'/] TTOVTa: 

o(tou? s7rotv)(7s 7Tto)^ou? ^dxta sv8s8u[/ivou?.) 

429. TCpooraiTwv : Oux strav akwv, dXXa 7rpoffaiTwv. 45 
outm? yap XsyfiTai. 

432. paxwu;aTa : Ta tptaTia. xuptw? 8e toc f axvj w? 
Ira pt^Xtwv Ttvwv ti paxwv. R. 

433. (t5)V ©U£<7TSltOV paXWV : ''HTOt TOC TWV KpV)C7(7WV, 
7^ aUTOU TOU 0USOTOU.) 

434. ^yaysv 8 0£pa7rwv toc paxyj. R. 

435. w Zsu SwTTja : TauTa cpyj^iv, Iral T:oXuTpv)Ta 
viv Ta £ ocxta, St' wv 7] v irccvTa IracxoTr^aat. ~ xal 6 Zeu? 

OS TTaVTcTTo'TTT'/]? XsysTai. R. SCHOLIA IN ACHARNENSES. 15 436. £V<7X£UOCGra(j0oU [XE : (AEtTUEl TO TU017)(70V.) SiaffU" 

oc\ Ss on oux I)fpYJv TauTa Itci cxr^? aystv. 

439. TO TTlXtSlOV : (IIpO? TOU? VUV UTUOXptTOC?, Oil 
/Wpl? TTtXoU SlffdyOUffl TOV T^XsCpOV. TO Ss TOU T7)XsCp0u) 

& TutXtStov to vuv xaXouf/.svov xaf/.sXauxtov. 

440. ( Ssi yap jjls §oi*ai : Ot Suo <mv^ot outoi Ix Tyj- 

XfiCpOU EuptTUlSoU. ) 

441. cpaiveaOai Ss [/.^ : Toutsq-ti [/.y] dXXd^at t)jv 
cpuaiv, dXXa ttjv [/.opcpY^v. 

fu 442. (tou? [xsv GsaTa? : ^Iv' situy] twv [jtiv GsaTwv to 
eu7caiSsuTOV, twv SI ^opsuTWV tt]V djxoucrtav. 

443. too? S' au y^opEUTa? : Kat Sta toutwv tov Eupt- 
TutSrjv Staaupst. outo? y&p stcrdyst too? "/.opou? oute toc 
dxo'XooGa cpGeyyofjtevou? ttj utuoQs'g , si' ? dXX' laTopta? 

15 Ttva? aTuayys'XXovTa?, w? Iv Tat? <L>oivt<7(jai?, outs ![/.- 
TtaGw? dvTtXau6avou;svou? twv dotXY]QsvTWv, dXXoc j&s- 
T0(|u dvTtTciVrovTa?. ) 

444. sxtfjtaXtsw : 'E^ouGsvtaw. vj YXsudaw. tw uu- 
xpw SaxTuXw (w? twv yuvatxstwv Truywv a^ou^ai. stpr,- 

20 Tat Ss 7] Xei-ts xat Iv EtprjvY] [549]. IXsysTO Ss axttxaXt- 
£eiv to tw [/.ixpw SaxTuXw twv opvtGwv aTroTusipao-Qat 

£1 WOTOXQUCTtV. ) 

446. (suSaifxovotY]? : Ilapa toc Ix lYjXscpou EuptTut- 
Sou 

25 y.aXwc Ixoiju , TrjXaptp 6' aya> cppovco.) 

452. yXtsYpo? : 'Avti tou TaTcstvo? xoXa£. irpoaraiTwv 

Ss aVTt TOU TUoXXoC aiTWV. (TOU Ss XlTUapsTv TO t SXTSt- 
V£TOU. SC7TI YOCp TO XtaV TUapSlVat Tlffl. ) 

Xnrapwv : IlapaxaXwv. Vict. 
30 453. Staxsxau t/ivov Xupw : ^Oti ot TrpssSuTat Sta 
to (xoXt? paSt^stv Iv cncupiot xpuTCTOuat tov Xu^vov wsts 

(JCO^StV TO TCUp. 

454. tcXsxqu? X,pso? • ^^ c^p^iou. T0 ^ rcXsy^aTO?. 

(xal TOUTO Ss TUapOC TOC EX TvjXsCpOU EuplTTlSoU 

35 ti o' 5> xdXa? cuxtpSs 7t£t0£<j6at (/iXXet?.) 

455. pouXofxat S' o^w; Xa&£?v : MtfxstTat tov Eupt- 
7uSou ^apaxT^pa tw Xoyw. 

457. £u§aif/.ovoiY)<; : 2xw7ctst auTov w? Xot^avo'TrwXiv 

SYOVTa [X71T£pa TTJV KX£lTW. XuX((7XlOV §£ 7COTv5ptOV. 

40 (ypacp£TO£i Se xuXixeiov.) d7roxexpouff{Jtsvov Ss a7uox£xXa- 

(J(X£VOV. 

461. (ou«w jxoc A(* : Otov oux otSa 07rw<; papu? si Iv 
toi? Spa[xa<7i xat ditoxvakt? tou<; G£aTa?. 

of auTo; Ipyd^st ^axd : 'Epyacri xaxw? auTO? aau- 
45 ™, /jxpi^opsvo's {xot TauTa, Si' wv cr£ xaxw; Xsyw.) ^ 

X£tTC£t TO (XT) SOU?. 

463. So? [i.ot v^uTptStov : (*H OTt YUTpav cpspoudiv, Iv 
^ CiTro'yyoi; 7r£7rXY)pW[/ivo<; {jlsXito?, xat IvTiGsacii tw 
cToaaTt twv 7ratS(wv, otcoj? cto)7r/](70J(7i £y)touvte<; Tpo~ 

Q7)V, VJ OTt TU£V7]T£? TOC Tp^fJtaTa TY]? X^ T P a? a ' C P" / l V0 ^ Grt 

Tott;(77royyot?.) tj T£TpY][j,£Vov diravTa^ou w<j7rsp oicrTroy- 
yot. (xat touto Ss urcspSoXr) 'Ksvta?, to x^p^dGat toi? T£Tp7)[xgvoi<;. [i.t[X£lTat Ss T^XEcpov. jkSucT/ivov oz xe- 
xXeio-uevov. ) 

pE&JGTfXEVOV : BuTTTEtV, pa7UTt$£lV pUVVElV, TO £V 
CTTOJXaTt XaTEY^EtV Tt. FiC^. 

464. tt)v TpaywStav : Otov Ta (txeut) T^TpaywSiV.?. g 

465. TauTYjvt Tvjv Y^UTpav St)Xovoti. 

469. tav^vd fxoi cpuXX£*ta : Ta dt7roX67ctcr(jt.aTa twv Xa- 
^dvwv.iaxva Se otov [XE[/.apa[/.[XEva xat suteX^ twv Xa- 
Xavwv (^uXXa. TOtauTa yap oi tutwy^oi I(7Qiouai. xat Iv 
IIXouTw (554) « dvTt Be [xd^7)<; cpuXXei' tapwv pa^avt- 10 
« Swv. )) xaXEtTai Be cpuXXsta xat toc ttj? OptSaxivr^ 
^puXXa. cxwtttei Be auTov w? XaY^avo7rwXtSo(; u tov. ) 

472. (o^Xvjpo?, ou Soxwv (AEV xotpavou? : Touto tte- 
7rapwSy)Tat dor^o); 1$ Oivlw? EupmtSou. 6 Se 2u[jl- 
[Aa^o? xat Ix TvjXecpou cpyjariv auTO. ) 15 

47S. (axdvStxd fxot So'? : K-at Iv Tot? e l7U7T£uat SeStj- 
Xo3Tat OTt ^j p;^T7)p Eupt7CtSou tuwXsiv IXlysTO (TxdvSt- 
xa?. ) OtiXuxwi; Se •/) cxdvSt? IXsysTO,, iaTt Se Xd^avov 
ay p tov euteXe?. 

479. 7ry)XTa Sw[xaTWV : Ta? Gupa?. (''O^yjpo? [II. I, 21 
475] « Gupa? tcuxivw? dpaputa?. » "AXXw?. Tcpo? tc\? 
sjjwcpocGev twv Gupwv i(7Ta[/.£va? xtyxXtSa?, tttixtoc? 
toc? Gupa? stirs, Stoc to St' 6'Xou dcr^aXt^siv xa\ a7ro- 
xXeieiv toc? o^£t?, xat jjlt] opav Ttva SuvaaQai TavSov, 

WC71T£p dTTO TWV XiyxXtSwV. ) 25 

483. ypa(X[X7) S' auTYji : 'Ap^T], acpsTYjpia, vj Xsyo- 
(jlevy) paX^t?. Ix [/.ETacpopa? cjv twv Spopiwv. 

484. £(7T7]Xa? I 'AVTI TOU ETCt (TUVVOta [X£V£t?, xat 
OUX £t, W(T7CEp Eupt7UlS7]V 6'XoV [X£Ta«7Y^7)[JLaTtCrd(X£V0? 

xat dvaXaSwv Iv crsauTW. (Ixei Ss £t? to iTUt^vov.) ^ 
487. Et7TGuV octt' av auT^ <roi : El ti Soxst (70t aUTT] 

w xapSta siTirs , Trapacr^oucra tvjv X£cpaXv]V st? to ItuiI;*/]- 

vov. 

489. (t( Spdast? : AituXtj xat Tptoc? (xsawStx^* % at 

[jlev ExaTSpwQlv stat StxcoXot SituXwv S0Y^[J(.10JV 7] Se (/.EG"/) 35 

StaTiY^o? tajJtStxTi StasTpo? dxaTaXv]XTO?. ) 

491. <7iSy)pou? dvT^p : I/rsppb? dvyjp xat aT£pa(jt.vo?. 

493. eT? Xsystv toc 'vavTta : Astitst to wv, Iv' r\ si? 

0)V. 

494. atpsT dvTt tou pouXst. R. 40 
497. (pi (Jt.ot cpGovTidyiT' d'vSps? : 3 Ex TvjXscpou Eupt- 

TUtSoU 

(jly) j/,01 90ov^cryiT' dvSps? 'EXX^vwv obcpot , 
si tctcdy^o? 5>v ts'tXyix' Iv saOXoTdtv Xsystv.) 
499. TpuywSiav tuoiwv : Koj k awStav vJtoi Sia TOTpuya ^ 
sTcaQXov Xa^dvEtv, toutegti veov olvov, (^ Sta to \w\ 
ovtwv TUpo(7WTC£twv t^v dp^v Tpuyl Y^plSdQat TOC? 

O^St?). 

502. (ou yap [xs xat vuv : f £2? sx tou ttoiyitou touto. 

7TpOStpY)Tat Ss Ta TCSpt TOUTOU.) & 

503. (^evwv TrapovTWV : Ata to sv toT? Ba^uXwvtoi? 
tuoXXwv TuapovTWV ^svojv £tpr|Xsvat xaTa ttoXXwv TOV 
ApKJTOCpdvriV. Sto xat xaTyjyopVjGT) utto tou KXewvo?.) 

504. auTOt yap Ia[X£v : Olov (xovoi ot AGrjvaTot yj»»- 16 SCHOLIA IN ACHARNENSES. pi? twv du(x(Jid)(wv xat £svwv. ()(si[jt.wvo? yap Xoi7rbv 
ovto? st? toc Arjvata xaOvjxs to Spajxa. si? SI toc Atovu- 
dia sTSTaxxo 'AOrjva^s xo[/.i£etv toc? ttoXsi? tou? cpo'pou? , 
w? EutcoXi? cpyjaiv Iv IIoXs<yiv.) 
5 ou7rt Arjvatw t' dyo'w : c O twv Aiovucjiwv dywv ste- 

XsiTO St? TOU STOU?, TO (XSV TTpWTOV SapO? SV d'dTSl , OTS 

Xat 01 CpOpOt A6y]V7]<71V IcpspovTO, to 8s SsuTEpov Iv 
dypot?, 6 £7ri Arjvatw Xsyo'^svo? , ots £svot ou Tuap^- 
<rav AGyjvTjcri. X £t ^ JV T^P Xoittov y}v. 
JO 507. 7r£pt£TTTi(7[/ivot : Olov £svwv ocTnqXXayf/ivot xat 
xaGapot olgtoL xuptw? 7mc<7£tv lort to xptGoc? 7) aXXo 
ti Xs7ut?siv xat xaGapo7uotstv. svQsv xat 7m<7avY). 

508. f/ipO? yap SffTt TWV 7ToXlTO>V 01 [ASTOlXOl eutsXs? 

w? toc ayupa twv xptGwv. R. 
15 510. ouTrt Tatvdpw Geo'? : ( e auTtov twv AaxsSat- 
{jloviwv.) Tatvapov yap Icm ttj? Aaxcovucvj? dxpwTYjptov, 
Iv S <jto{jliov ?jv xaTdcyov Et? a ABo\j. IvTauGa 8s tjv xai 

I[0C7Sl8wV0? l£pOV 'AdCpaXstOU. TOUTO §£ eTtTEV, £7T£iSy] 

tou? st'XwTa? otXETa? xaGsaGeVca? Iv tw tspw tou IIo- 
20 cjeiSwvo? tou Tatvaptou ouSev SEt'aavTE? dvstXov Aaxs- 
Sat[Ao'viot, xat Stoc touto eooxouv IvayE?? stvat. 
512. w? xat atkb? to?? Ayjxpvsudt. R. 
517. TTapax£XO[xp.Eva : (MtjSev IvtsXs? s^ovxa.) arco 
uiETacpopa? twv d8oxt(/.wv voutduaTOiv, aTusp 7capaTU7ua 
25 XsysTat xat 7uapax£X0|/.[/iva. xat vuv 8e EiwGaart Xsystv 
7rapa^apdxTa? tou? irapaxo'TTTOVTa?. oGsv Trap' AGv]- 
vatoi? xat Trapdo7](/.o? prjTWp. 

519. Msyapswv toc ^Xaviaxta : (Otovst l£sTtva<j<JOv 
auTOu? irapaysvopvot. vj toiouto' ti Xsyst. lauxocpdvTouv 

30 ou [/.o'vov Msyaps'a?, aXXa xat toc -/Xaviaxta auTwv,) 
aVTl TOU, TTjV UTiap^tv, TY]V ouctav. (vj 7rsptcppa<7Tixw? 
tou? Msyapsa?.) 

520. o-txuov : 'Atto suGsta? tyj? o dtxuo?. 

521. (rj ^ovSpou? aXa? : Oijtw? ot 'Attixoi. 7roXXot Se 
35 ^<rav -irapa MEyapsustv aXs?.) 

522. TauT ^v Msyaptxa : TauTa XsyovTE? stvat 
MEyaptxoc 7ravTa StrjpTra^ov uirb twv cruxocpavTOuvTWV 
xat tou jxtxpoXoyou. 

524. Tro'pvYjv Se 2t[xatGav : Ot arco twv 3 A0y)vai(ov 
40 Msyapixriv yuvaTxa vipiraaav 2i(xaiQav. (Awptxo3T£pov 

oc sTra 2t(xatGav. TauTYj? Ss xat AXxtStaSri? ^padQy) , 
8? xat SoxsT ava?:£7U£iX£vai Ttva? vjpTuaxEvat tV iro'p- 

V7]V.) 

525. (^sGucroxoTTaSot : Aara£, yaXxri cptaXv), ^v (xe- 
45 Ta|u tou Setirvou ETtGEcrav otvou 7T£7rX7]pw[jivriv sTxa 

£1? OT[JLtXpa TCOTTipta I[JLgaX0VT£? TaUTTJV EpplTTTOV £1? TO 

iLo'cpov sxTsXscatj 8? IxaXsTTO xoTTa^o?. stctjveito oe 6 
(jtsic^ova ^o'cpov TTOtWV.) 

526. TcecpudtyyojjjLs'vot : (<I>ucrty? XsyETat to exto? 

tvO X£TTt(7[J!.a TWV (TXOpo'oWV, ^ CpUCJiyyT). £7Uai$£V OUV TOUTO 

£t? M£yap£a? ? OTt 7roXXoc axopoSa iyoucytv. r\ 7r£irXyi<7[AS- 

VOt ,) OLTZO (JLETaCDOpa? TWV TOV aVEfJtOV §£^OU.£VWV acrxwv 

?1 coucywv.TJ IxxExaufJtsvot , oiSouvts?. 

527. 5 A<77ra(7ta? iro'pva Suo ; T9j f;.ia toutwv Ixs^pviTO 6 TTspixXy]?* St' r]v opytcGst? sypa^s to xaTa Msyap&sv 
^cptcrjAa , aTrayopEuov Ss^saQai auTOu? si? Ta? s A07)va?. 
6'Gsv sxstvot £tpyo'[/.svot twv AQyjvwv irpocscpuyov Tot? 
AaxsSatjjtovtbt?. v) Ss 'Affwacrta IlEpixXsou? v^v aocptarpta 
xat StSaaxaXo? Xoywv ^TjTOptxwv* udTspov Se xat ya-- 5 
[xsT'/j ysyovs. 

528. xavTsu'Gsv ap^ tou tuoXsjaou : 'EvTau"Ga si? tov 
IIspixXEa |3ouXsTat ayaysTv t^v atTtav tou 7toXs[xou ? 
oux su7rp£7r9) auTto 7rpof70CTUTO)v TTpocpaatv. 

529. XaixaaTptwv : II'opvwv. Vict. ic 

530. (IlsptxXsy]? 06Xu[XTTl0? : IIpWTO? 'OXu^ttio?. OTl 

6 Zeu? 3 OXu(X7Tto? xaXstTat, iirrlyayE to yja'TpaTTTEV, 

EDpo'vTa. Eut:oXi? Ayju.ot?* 

xpaxicrxo? outo? sysvex' dvOpco^wv >ey£iv. 

otuote TcapsXOot S' , &(7TC£p &yaOol 5po|xyj<; , l& 

ex 8sxa tuoScov ^jpst Xsycov tou? p^ropa?* 

xaj^ij? Xeysiv (jlev, 7rpo? 8s y' aCtou Ttj) ta^si 

7TS10W Tl? STTSXaGlC^SV sVl TOt? X £ ^£(7lV. 

outco? sxtqXsi , xai \lovoq twv pyixopwv 

to xsVTpov eyxaT£Xi7rs toT? dxpoa3(xsvoi?.) 20 

532. ETtGst vo[jtou? : (Mtpt.ou[X£vo? tov twv cxoXiwv 

7rOt7]TY]V.) TlW.OXp£WV §£ 6 'PoSlO? (JLSXOTTOIO? T010UT0V 

sypa^s crxoXtbv xaTa tou ttXoutou, o5 f) apyy) « wcpsXs?, 
« w TucpXs TIXoute, | pyrs yyj [jl^t' Iv GaXdcTTV) | 
(xt]t' Iv ^7rsipw cpavYJvai, | aXXa TapTapov te vaistv 25 
« I xd^spovTa. Sta d£ yap | ttocvt' Iv dvGpWTrot? 
« xaxa. » toutoi? soixe xat toc 67:0 IIspixXsou? starjyrj- 
GsvTa, E7rst 6 nspixXyj? ypacpwv to ^yjcpta-fjia ste Ms- 
yapsa? [xt^ts dyopa? (xtjte GaXaVcy]? w.rjT' ^irsipou (jlste- 
•^Eiv. sTCEt oOv 0[jL0ta toi? Tt^oxpsovTO? sypa^s , Sta 30 
touto st7TEV oxt ItiQsi vo'jjiou? wdTisp (txoXioc ysypafjtfjti- 
vou?. (IvsxaXso-s Ss 6 nsptxXv]? toi? Msyapsuartv oti ttjv 
tspav y9)V ttjv opyaSa Iysojpyv](7av.) 

535. OTS Sy) 3 7TStVWV I AvTl TOU IXt[XWTTOV ? U7T0 XtfJLOU 

SiscpQstpovTO. (pocSrjv Se dvTt tou xaToc ppa^u au?avo[AE- 35 
VOU TOU XtfAOU Xat l7TlS0(7lV Xa(/.SdvovTO?.) 

540. (lost Tt? ? ou ^py^v : Kat touto a7rb TyjXscpou 

Eupt7TlS0U. IpsT Tl? OTl OUXE^pTJV TTo'Xsp.OV XtV7](7ai TOU? 

AaxsSatfJtovtou?. ti ou v Ixpvjv auTOu? ttoieTv, stTraTE.) 

541. cpsp' £t xat Aax£§at{j(.ovto3v : € £1? yufxvd^wv to 40 
7upayf/.d cpYjatv, st ti? twv AaxsSatj/.ovtwv TrXsucra? £1? 
Hsptcpov, xat to tu^ov auTOu? dStx^aa?, xat Xa&ov 
Trap' auTWV touto dirsSoTO , ska sxstvot xaTscpuyov Trpo? 
u[/.a? SsofJtevoi porjQsia?, rjysTS apa r^cru/Jav; Xsyst oti 
ouSa{jt.w?, aXXa xaTa toc^o? I^07]Q£tTS av. TauTO xat 45 
AaxsSat{/.o'vtot £Tcoi7)(7av, dSixouvTo^v %wv MEyapsa?. 
(7utxpw? Ss oux sTttsv, St Tl? (juxocpavT^da? aTcsSoTo txizb 
twv AOyjvattov Xa^wv, touto yap ouSsv [Jtsya auTwv 
Ttva xat st? to IXd/tc-TOV dStxou^svov d^uvacGat, dXXa 
cpyjatv) oti t9)? Ssptcpou, t^? EUTsXEaTaTrj? vt^cjou twv 50 
'AOvjvatwv xat ouyl, st IXaSev ti d^tov Xoyou XT7][xa, 
dXXa xuvtStov, y\v(<r/eaQs av. 

542. (<prjva§ : 2uxocpavTT)(ra? 5 cpsvaxtda?. ^ Ss 2spicpoc 

Vy](JO? SGTlV SUTsXEdTaTY) 7Upb? TT^ 0paX7]^ SCHOLIA IN ACHARNENSES. 17 543. (yj tcoXXou ys Bel : 'AvtI tou ouSs oXw?. xal touto 
Ix TrjXscpou.) 

546. 0Qpu£>OU OTpaTlWTWV I ©OpU^OU f^OWVTCOV TCSpt 

tou Beiv Tpt7]pap^ou? £ivai. 
5 547 „ [xiaOou StSo(jt.gvou : (MiaOou [xev tou SiSofxsvou 
to?? ItxSaivoustv si; toc; vau;. isaXXdSta 8s) Iv TaT; *rcpio- 
pai; twv Tpir.pwv tjv dydXjxaTdc Tiva ^uXiva tyj; 'AOyjva; 
xaOiSpupiva, 6>v £7U£[xsXouvto jxeXXovte; 7uXsiv. 

548. (Vroas crceva^oucFY)? : Tyj; Xsyoixev?)? dXcptTOTuw- 
[0 Xi§o;, y\v wxobM[XY]<7£ JlspixXyj;- otou xal cuto; :- -ie'xsito 

Tyj? tto'Xew?. t]V Ss rapi tov Ilsipata. crcsvor/oucryis bl 
Sta to ttXyJOo; twv cuvayoutivtov Itusitisjxwv.) 

549. Tp07utoT^pot)v : Twv itxdvTwv twv <juv£sovtwv 

TTpO? TOV TTOCTTaXoV, XsyW 07] TOV 0"XaX[XOV, T7]V XW7tY]V. 

15 c '0{XY]po; [Od. A, 782] « Tpoicoi; Iv SspfxaTivoiat », tou- 

TEOTl TO?? TpOTUCOTY^paiV. 

550. c-xoqo'Swv, IXawv : Oi yap sirl Tro'Xtjxov Iq'tovTs; 
TauTa wvouvto (xal Iv Xivoi; I^aXXov). 

551. CTEcpdvwv, TptyiSwv : (TauTa [xsv iravTa) w; 
20 suo))(ou(xsvwv twv [xsXXovtwv s|x£aiv£tv si? toc; vau;. 

Tptyi§£; §£ eiSo; ty0ucov (xal lato; ou; Y)f/.ei$ xaXou[X£v 
Gpiarcja?, ItteI 0pi£lv ojxoia I'^ouaiv 6(7Ta). 

uttwtuwv : Twv tuXwv TWV yivofxlvwv Iv Tat; X £ P^ tv 
arro tyj; tou aiSyjpou Ipyaa-ia;. XlyETai $£ uTUwirta xal 
25 toc acp' otaaSriTroTOUv TrXyiyyj; Tpau[xaTa. 

552. (xOiTTEWV 7rXaT0U[X£VWV : TWV £1? XWTTYjV ?uXo)V 

eTciTTiSsiwv xal xa>Tca; apu^o'vTtov, tva iScocriv si IvTpE- 
youat toc; Tpyjfxaai. 

553. tuXwv : Twv luXivwv y]Xwv. IcjTt Be tuXo; veve- 
. 30 xpwfxsvyj (jap^ ? aTioaxipw^xa twv yovcrrtov. 0aXa[xiwv 

§£ twv vauTwv.) 

554. xeAeugtwv : Ksasuctcy]?, Tpiyjpap)(Q;, Tcpwpsu;. 
Kief. — viyXdpow : c viyXapo; xpoufxd e<jti xai (xs- 
Xo; [xoua-ixov 7rapaxsXsuo"Tixov. 

35 555. tov Be T^Xscpov I Kal TauTa Ix TyjXscpou Eu- 

ptTTlSoO. 

557. dXy]0£; w 'iriTpiiTTE : 'EvTauGa otaipsiTat 6 
^opb; si? Suo [XEpT] , xal to [xev opyi^ETai Icp' oi<; Xsysi 
6 AtxawTToXi? , to Se xal uTzoBiyz'zoLi. (Iv ei<j6s(jsi oe 

4 q ia[J.SlX7]V TY)V « aXv)6Eq W 'iCtTptTCTE. ») 

559. xal oruxocpavTTi? : Kal si sTuy^avEV tk; t](xwv 
cuxocpavTT]? wv, toutov Edxw^a? xal OUX aTTEXpU^W. 
(touto ouv [AETa YJOixrfc ipWT7](7£W<;. oiov xal to c Ou.Y)pi- 
xov [II. A, 231 ] 

, . ETust oOxiSavotartv avacasti;* 

Y^ yap av 'ATpeiSy] vuv O'cTaxa XcoSyjaaio.) 

562. six' £t Sixaia : (Ka?' IpojTTjO'iv 6 Xo'yo?* si xal) 
otxaia y^v, cpTjcriv, I^p^v toutov auT* sticsTv; 

564. to ^^ixo'ptov to auvaywvi^ofxsvov auTw Xsyst 
oti [XT] avax<*)p7)(7rjq 3 aXX' avTSiTcs* ^eXtiow yocp eG*(\. R. 

OeveT? : avTi tou tu^eic;. R. Vict. 

565. ap0>i(7£i : xaTa6Xy]67)ay). M. xaTaXyicpO^ffyj. Aid. 

566. iw Aajjiax' 103 : ( c Tcp' 6 SitcXtj xal stcrGscri? st<; 

SCHOL. ARISTOPH. TTEpiooov oxtocxwXov, 7]; toc (xev aAAa e(tt\ So^^ia, 
airXouv Be to TETapTOV, SittXouv Be to extov. to Se 
tte[xtctov ia[xSiyov §i[X£Tpov axaTaX7]XT0v. yopyoXocpa 

§£,) W CpO^EpWTaTE. 

571. eyo\LOLi jxeq-Os : 'AvtI tou vJTTyj.txat, aizo |X£Ta- 5 
cpopaq twv kOXyjtwv twv toc [xscra XYjcpGEVTWv (xal [xyj 
I^ovto^v euxo'Xo)^ IxcpuyeTv tou? avTuraXaiovTa?). 

574. ti? Topyo'v' I^7jy£ip£v : c 0? tou Aajxa^ou I^ovToq 
£VT£TU7rw[x£V7]v t^ affTCiSt Fopyo'va. 

(Ix tou aayjxaToc : 'Ex ttj; 0^xy]? tou ottXou, o xa- io 
XETiai cayjxa. cayyj yap to otcXov xal Tuavcrayia, yj 
TravoirXia. avTt ouv tyjv aViriSa. Iv oe tt] dcirtSi ete- 

TU7TWT0 7) FopyWV.) 

577. xaxoppo0E? : Kaxwg dyopeust. i?. Vict. xal. 
touto Ix TyiXscpou. R. is 

579. xdaTW[xuXd[X7]V : 'EcpXudpyjcra , Trepicrcov ti tou 
Beovxoq IXaXyjo-a. yj 7ravoupyojq Icp0£y^d[X7iv. 

581. iXiyyiw : 2xoroSivtw, U7rb ttj<; yacrTpoq cuvexo- 
[xai. touto Be xal 2upaxo<7toi EiXsbv Xfiyouaiv. (otocv Se 
7usp\ T'/]v xapStav CTpo'cpoc yEvyjTai, iTraxoXouGsT axo ; TO(;. 20 
xal touto to 7rd0O(; xaXoucriv iXiyyov. cpatil S' art to [xev 
pyjfxa SicpGoyyoypacpEiTat, to S' ovo[xa Sia tou twTa 
iXiyyog.) 

582. tv]v Mop(xo r va : 3 AvtI tou toc cpoSspd. (cpo^spa yap 
uTTTJpxsv y) Mop]xw. IvTauGa Se Mop|xbvo?, w^Tpuyovo?. 25 
aXXa^ou Se Mopjxw Mop[xou(;, w? 2a7rcpw HaTrcpou?.) 

584. TO TTTEpo'v : IlTEpOV aiTsT, IVa I^£[X£dy]. £l(O0affl 

yap 01 SuCTE^Ei? TTTEpw ^py]cr0ai. 

586. pSsXuTTOjxai : 3 AXXy]yopixco(; a7rb twv I^ejxouv- 
twv Sia Ta? yoXoiq. outoc; Se cpyjai Sia tou; Xo'cpou;. 30 

589. dpa xo[XTcoXaxu0ou : MaTaioxo[X7cou xal xojx- 
7rwSouc Iv tw xau^aaGat. 7rap£7roty)are §£ xal Traps'TuXa- 
0"£v ovo'jxaTa opviGo?, 01a to xo{xiraaT7]v stvai tov Ad- 
[xa^ov. 'aXXw;. dirb tou XaxsTv Iv Trapaywyoj ysyovs 
to XyjxuGiov. Xy]xu6i^£iv yap to [xei^ov |3oav xal ij^ocpsiv. 35 
yj^ov yap (xtioteXeT xal y] XyjxuGoc;, ItteI xal auTYj tte- 
cpuffyjTat. TudvTa Se toc 7T£cpua"yj[X£va xo'jxttov tuoieT. <xtzo 
oOv tou xo'fxirou xal Ty\q XtjxuGou ovojxa cuv£0y]X£V. 

590. oi[x' wg T£0vy](7£t : Tb teXeiov IcttIv oi[xai. 'At- 
tixoI Be Bik tou a cpacrl ts6vtq<7si. 4 :j 

595. ou c-TrouoapxiSy]? : Ou a-rouSoc^wv Tuspl ap^yjc- 

A?oX£WV §£ tOtOV TOC £7Tl0£Ta 7iaTpWVU[XlXW TU7TW Cppd^ElV. 

596. crTpaTWVi Brfi : 'AvtI tou gTpaTEuo'jxsvo;, o*Tpa- 
tiwtyjc;. 

597. ({xtcr0ap^iSy)<; : Micr0ov Xa^x^dvwv. r, oti tou? *5 

TWV CTpaTtWTWV [XIO"0OU(; 7]CT0l£V.) 

598. xoxxuys? : 3 AvtI tou aTaxTot xal aTraiSsuTci. 
xal yap 6 xoxxuq" to ^coov d[xoucov ti cpOsyysTai. 

600. Taqscriv : ToT? tou ttoXejxou xaTaXoyoi?. R. 

603. TK7a|x£vcicpaivnr7rous : c Ttaa [xsvb? w? ^svo? 5(. 
xai [xao"Tiyia? xojfxwosTTai. 6 Se <I>aivt7rn:o? w? ucoStjc; 
xai yjTaipyjXoj?. 6 Be Xdp*/]? IttI d{xa0ia Sis^ocXXeto. 

7uavov*iviTCT:ap^i8a? : Toutou? xojjxoj^eT wq 7ravoup- 

2 is SCHOLIA IN A 

you?, to'v T£ Ttcra[/.svov xai tov <J>aivi7rn:ov xa\ c I-nr- : 
-ruap^toViv xai FspTjTa tov cpaXaxpbv xai ©soSoopov, tov | 
AiotiLSta tcov b^ixcov ovtoc, 8? covopiaaTat outco? cxtco 

TIVO? AlO(XOU. 

5 604. too? 8' Iv Xaoai : Xaov£? [xsv sGvo? vjirsiptoTi- 
xov. TCSTuatXTat Se irapd to Iv c Ix7C£uatv [78] 

6 TipcoxTO? ecmv auTo/pY)^' sv Xaoaiv. 

ItteiSy) xat si? [/.aXaxiav Sts^dXXETO rep?!? xat ©scJSw- 
po?, xai oti Ix SouXcov. 
20 606. xdv FsXa : Ka[/.apiva xai FsXa ttoXsi? Dixe- 
Xta?. £Trot7]cr£ 0£ to KaTaylXa a7rb tou xaTayfiXav au- 
tcov tou? c7TpaT7,you?. 

608. (a[X7]y£TC0u : AiravTa^ou , ottco? dv tu^t] , xaG' 

OlOVO^TTOTE Tp07TOV.) 

15 609. co MapiXaSy) : IIapS7uoi7]C7s to ovojjLa arco tyj? 
[/.apiXv)?, (oti to dfxaupbv Tcup SvjXot) . toutecjtiv co yipov 
A^apvixs. 

6io. (yJSy) TC67cpea6suxa? cu iroXib? cov : Outco? Iv to?? 
axpt^£(7TaT0i<; ivv] , iva Xsyrj Ix ttoXXou. Attixoi 0£ to 

20 £V7] TCEplTTOV STlGsCTaV, CO? TO I^COV, « A7]psT? fvjOV. » 01 §£ 

X£t7T£tv cpaat to Suo , iva IpcoTcov Xeyy) iv y) Suo.) 

612. (npiviSr)? : A Tub toutuoivou stcXocctsv ovof/.a, ItueiSt] 
01 A)(apvsi? dvQpaxsT?, Y] Se TcpTvo? ItuittjSeiov £uXov si? 
dvQpaxa?.) 
H5 614. 6 Koiaupa? : ( C Q M£yaxX9j?.) Koitrupa Se lysvsTO 
A0^V7](7iv suyEVY]? yuvy) xai TcXouaia, f/.Y]TY]p too M£ya- 
xXeou?, $? xaTa^E^pcoxco? tt]v oucriav xai usTEpov tte- 
ttXouttjxco? Ix tou Toe xotvd 7rpdcrc7£iv XsysTai. 

615. ol? uirsp Ipdvou : 'EGo? £iyov TsXscrLAd ti si? to 

30 X01V0V StSoVat, OTTEp 01 [XT] SlSoVTE? Xai 0CTl[/.Ol Ivo[xi(^ovto 

xai [jletoi (3ia? diT7)TOi>VT0. 7rapa irpocrSoxiav Ss IirvjyayE 

TO XP £ ^ Ve 

616. dirlvt7TTpov : 9 A7uovi[£f/.a. Vict. 

617. drcavTE? I^ic7TCi)V : Eico8£orav, si ttote Ix^eoito 

6 aTcovi7UTpGc? dTrb tcov Qupi&ov, iva ]xr\ ti? ppa^ tcov 
TrapiovTcov I^icttco Xsysiv. ?rai^£i ouv Tupb? TO I^lffTW 
ovojibae, 6u.covu[xov ov tco ix^copriaov. Touto Ss Xeysi 
ciaaupcov MeyaxXsa xai Adtxaj^ov, co? TrpoTspov [xsv 
Tisv/jTat; ovTa?, eTra I^aicpvT]? TrXouT^cxavTaf; dirb T^g 

in tto'Xsco?, (oti auToT? oi cpiXoi ypiq xai Tcpcoyjv auvsSou- 
Xsuov xaTa)(p£Oi<; ouaiv u7ro te Ipdvcov xai 6cpXy)[/.aTcov 
I^iCTaciGai ttj? ouaia?, co? (xv) SuvapLsvoi? aTUoSoovai). r\ 
toT? Savsi^oucrt Trap^vouv oi cpiXot I^idTacrGai tou Savsi- 
^Etv toi? toioutoi? ocpsiXoucTiv Ipdvou? xai XP^ a » ou v ^ v 

ii^-^uv auTOU? 6\a£dXXsi 6)q 7T£V7)Ta<; ? dXX' cbq tcots 7ts- 

VTJTa?. 

601. TravTa^ : Avti tou id^upco?. R. 

625. dyopd^Eiv : Tb dyopd^Eiv oux tcrov tou covETaOai 
teGeixev, &q ^{AeT?, dXX' etti tou Iv dyopa SiaTpl^£lV. 

50 X£l7T£l §£ TO lOVTa?. 

626. (aV7]p VtXa : 'E^IOVTCOV TCOV UTCOXplTCOV 6 X°P°S 
ASyEl T7]V T£A£iaV TTapd^aCTlV. TTj? §£ 7TapaSdo*£CO(; TO 
(JLSV XO[JL[AdTlOV £0*TI CTTWCOV OUO dva-JTOClCTTCOV ToTpajXE- CHARNENSES. 

Tpojv xaTaXv]XTixtov. auTY) Ss rj Trapd^adt? I; 6[xoitov 

CTTl^V XS'.) 

627. dXX' a7roSuvT£; : 'A*irb [Aexacpopa? tcov aTcoSuo- 
[xevojv dOXTjTcov, oi d-jroSuovTai ty]v s?(o8ev (itoXv]v ? iva 
eutovoj? ^opsucoai (xai suaTpocpcoTEpoi coai Trpb? toc 7ra- 5 
Xaic7' k aaTa). 

629. OUTTCO TTapS^T] I AvTl TOU, £V T^ 7UapaSdc7£l 
OUTTO) E17TE. 

630. Ta^uSouXon; : Avti tou Ta/£co<; [X£Ta^aXXo[X£- 

VOl?, ( TTpOTTSTEClV, aTTEpiaXETTTOl?. XO)[J.03SoUVTai 0£ 01 .0 

AG^vaTot co? toioutoi, xai oti Tayioiq [/.STavooucrtv Iv 
o^? pouXEuovTai.) 

634. ?£Vixoi(7i Xoyoi? : Avti tOu dXXoTpioi? xai ^ 
7rpocT7]xoucTiv. (oti dvotxsiov ^EXXyjci to I^a7raTaa6ai. r\ 
?evixoT? , toT? a7rb tcov £evcov Trpia-^Ecov XsyofXEVoi?.) 15 

635. ^auvoTcoXiTa? : Ke^auvw^svou? 7uspl tt]V 7uoXi- 

TEiaV 7) T7]V TTo'XlV. 

637. looTEcpdvou? : Ilapd Ta Ix tcov IlivSdpou 5iGu- 
pdfx^cov [fr. 46] « ai Xi7rapai xa\ loaTscpavoi AG^vai. » 
StaaupEi Be oti oi TTpoSoTai toutoi? ^ptovTai toT? Xoyoi?. 20 

638. etc dxpcov tcov 7ruytSio)v : Ilapa ttjv 7rapoiji.iav ? 
Itc' dxpcov tcov ovu^cov. (01 yap tjSe'co? ti dxouovT£? 80- 
xoucjiv I-rrdvco tcov Tcuycov xaOs^scrOai. AXXco?. Trapa tt]v 
7rapoiu;iav ? Itt' dxpcov tcov ovu^cov, e7uat|£v o5to? Itt' 
dxpwv tcov TiuytSicov EiTTcov. xai 2)ocpoxX9]? [Aj. 1229] 25 

■q ttou xpaqpeis av ^rpo? suyevou? octto ? 
fi^X' £7c6[xtc£k; , xoctu' dxpcov tp8oi7r6p£ii;. 

sicoGact yap 01 dXa^ovE? liz 1 dxpcov ovu^ojv BaSi^siv 
xai 01 lTraivo)v si? EauTOu? ytvof/ivcov dxouovTE? tt]v 
7i:u^yy)v t9]? xaGsSpa? I^aipEiv.) 30 

639. (u?:oQco7r£ua'a? : KoXax£ua-a?. uapa ToXiTuapa? 
AG^va?, to XiTrapd? dcpua?.) 

640. Eups TOTuav dv : Avti tou tcocv Trpay[/.a xaTOpQot. 
(dcpucov Ti[xiqv : Kal £Vtxco?Xiy£Tai 3 w? Iv r f ay7]viQ-Tai?- 

dXi? dcpuY]? [jloi , uapaT£Ta[xai yap £(70itov.) 35 

642. xai tou? §7][i.ou? Iv Ta?? tco'Xs(7iv : Avti tou 

T7)V TjCACOV aUTCOV TToXlTSiaV £7Tl§£t?a? Tat? SUfJllJld^Ol? 

TToXsori. TOUTECTt otSd^a? tou? ciu^d^ou? co? yov\ §7)- 
[xoxpaTEiaGai, suvou? upiiv auTOu? Ittoitjctsv. 'AXXco?. 
ev Tat? d'XXai? toXecii tou? 7)(/.£Tspou? 5st|a? 0'4[jlou? 4( 
oti SrjjxoxpaTouvTai, xai dv£u TUpavviSo? dXXyjXoi? 

7CEl80{JL6V0l. 

644. TOV ApiffTOCpaV7]V. R. 

647. ^aariXsu? : Avti tou 6 f/iya? 6 Il£p(jc7iv. 
pacravt£cov : Axpt^co? I^ETaCcov. /j5 

648. TuoTEpoi Tai? vaua-i : IX0101 auTOi tcov AQ7)Va^v 
Iv T7) vaufxa^ia xpaTouaiv. sGo? Ss toT? pacriXsucii Ta 

TOiauTa 7U£pt£pyd^£(jQai. 

649. TTOTEpOU? £ITT01 7UoXXd : AvTl TOU , 7T£pl TOUTOU 

tou 7toi7)tou T^pcoTa, Tiva? Sia^dXXEi xat xcoptcoSET. b[) 

EcpaaxE yap (6 tcov Tcp£ar&-cov paatXEU?) oti ou? av oSto? 

6 7T01Y1T7]?, TOUTeWv 6 ApldTOCpaVT]?, CJXCO^T], TOUTOU? 

acocppovt^ECjGai xa\ yivsaGai ^eXtiou?. (touto Ss ya- 
pi£VTi^o[xsvo? '^euSco? Xeysi.) SCHOLIA IN ACHARNEINSES, 19 ^G50. (toutou? yap ecpvj : Tou? A07]vai'ou<; StjXovoti 
spwTWV 6 [SacriXEUi;. Tcaka os XsyEt rapt auTOu. ) 

652. Stoc touG' 6[xac; AaxESataovtou; : Atoc to systv 
6 [/.as tov D Api(JT0cpav7]V 7coivjT7)v apicuov. 
5 653. Xal Tvjg vvjcrou |/iv sxsivt]? : T9j<; vtjcou, sv t) 
toc )<copta 'Apiorrocpdvous, Xsyw Stj ty^ AtytVY)<;. 

654. dXX' tva toutov tov Tuoi7]T7]V : 'Eyyu<; aiiTwv 

Xd^wcrtv. (IvtsuGsv Ttvs; votxt^oucnv sv AtytVT] tocc; xw- 

ij.coBiaq ftoidiv tov AptSToepdvYjv, Sta to S7r£V7]VO^£vat 

io auTov dXX' tva toutov tov iroi7]T7]v dcpsXwvTat tt]v 

Atytvav, ou^ oboe's. Tat? dX7]0£tat<; £t<; tjv twv sv ttj 

VYJffO) xXvjpQU/J/ldaVTWV. OlIOSV §£ EXwXuS Xat ST£pW0l 

cruyypdcpEtv, si utto Aaxsoai(i.oviouc; v] vyjcros iysyovei. 

AXXwc ouSeis icToprjxev w; ev AtytvY) xsxTTjTat ti 

15 AptCTTOCpavvjc;, dXX' eotxs Taika 7cspt KaXXtarpdcTOU 

X£y£(j6at ? Og X£xX7)pOU)(7]X£V EV AtytVT) [/.ETOC T7)V 

dvocaracnv AtytvvjTWV utco A07jvatwv. ) 

657. (oil 0WTTEUWV : Oil XoXaXEUWV, OUX (XTCaTWV.) 

ou0' utuotivo3v : (<I>aivwv) ouSs Tiai [jitaQov oiSoug, 
20 tV auTov sTratvscrwcriv. 

658. outs xoccdpStov : (Kocua^swv uizoajeGeiq. V AX- 
Xw<;. ou) xaTa£ps)(WV uu;ag to?<; sTtatvot; w$ cpuTdc. 

659. (iTpot; Taura KXswv : AituXt] xat stcOeat^ st? to 
xaXou[/.svov irvtyoc; xat to [xaxpov, xat ai>TO dvaTratcrTi- 

25 XOV, WdTTEp Xat 7] XOCTOCxXstS, EX SlfJtSTpOU f/,£V £V0<; 

tou TsXsuTaiou xaTaXv)XTixou , dxaTaX^XTtov Be k%. IttI 
tw tsXei ttj? 7rapa£d<TS(x)£ 7rapaypacpo?. 6|/,oiw$ Ss xal 
TW TOO Tuvtyou?. ) 

665. (osupo Moucra : AtTrXvj xat iTTtppr^aaTiXT] cru^u- 

%o yta, Tjq at [jl£V [/.sXtxai etcrt xtoXwv ia' 7ratwvtxwv, 

wv toc (X£V TTpwTa y' TptppuGfxa, to §£ 8' StppuGfxov. 

sTca Iv stcGsffsi T£Tpdppo0[jta Suo. xal sv IxGserei Tpta 

[X£v otppuG[xa, Iv §£ Tptppu9 k u.ov. 

cpXsyupa : A-aiiizok, cpXEyouaa, Xa[A7uouffa, vj 0sp{jt7j 
35 ota tous; avOpaxa?. — 'Evtovo<; : Avt\ tou ta^upa. R. 

667. 7rptvtvtov : 'AvtI too aypotxtov, crTEpswv. $\ yap 

TTptVO? |uX0V CJTEp£OV. 

668. cps^aXot; : 27rtv0^p. R. cpsU'aXos xat cp£^aXu| 
<jTutv07)p o dvacpspO[/.svo? Ix twv xato[X£vojv ^uXwv. 

4o Vict. 

669. 'oiipta ^tTttot : Ty) tou dvijxou cpopS. (Xsy£t Be) 
to Trpb? xivvjatv TTVEuaaTOi; ItcittqSsioVj y)JX£l? p'l7TtSlOV 
xaXou[xsv. 

670. £7rav0paxtS£<; : As7tro\ i^Gus? otttoi. TcavTa 
45 5e toc ETrt dv0paxwv 07tT(0[jt.£va dvGpaxiSa? IxdXouv. 

671. di Be ©afftav dvaxuxXwdtv : Ot [Jtsv cpacrt 
Xeiireiv to Xdy/jvov, lirst xaTa^ptovTat Tcta-a-r) to crTO[xa- 
Oi> 7ri0avw<;. ouSsiro) yap tote Bdatoq otvo? y]u$oxi- 
aet T:apa A07]vatotq. ot Ss, oti Odatat Ttvs? pacpavtosq 
XsyovTat. XsyEt Se tt]v ^pTUjjtEv^v xal ppafforo^svvjv. 
oi §s Oao-tov cpacrt Sd(x[xa XsysaGat Ix twv airo Tuupot; 
t/0uo3V. totoj? Oacrtav IxaXouv. KpaTTvo? « £tSs<; ttjv 
0aa(av aXp-^v . » ot ck ttjv XsyojxEvvjv 0£puOTCOTtSa , vj Oacrtav ^ww.dXw.7iv. £t? 7]V d7T£^a7r~ov toc '/jvGpaxw- 
[xsva twv t^Gutov. 

XiiTapd(A7ruxa : <I>iaXy]v ©aariou otvou 7T£7rXY)pw|X£- 

V7]v. (ajxirui ^£ XlyETat to Trspts^ov. vuv ouv TO TCW^a 
tou ayyEtou Xeyet. xat XtTrapov jjiev Stoc to r\B\j tou 5 
olvou^, a[i.7ruxa Be Tirapa to ctxettoc^eiv xat xaXuTTTEtv 

TOV OIVOV XaTa^p7]CTTlXWC.J 

674. ( dypotxoTOVov : Ilpo0u{jt.ot yap ot aypotxot st; 
vracav Trpa^tv xal sutovoi.) 

676. S7Tlpp7]pLa. R. I0 

678. £V TW Y'f\Qtt 7TdCC7^0JJ.£V. R. 

679. TO OtTUVEg Ot VEWTEpOt Y\ 6(JL£t(; ot A07]vatot. R. 

£<; ypacpa? : AvtI tou sig StxacrT^pia xal xaTTjyo- 
ptag. R. 

680. utto ve'wv py)Top(ov Iocte a7raTacr0ai xal (3Xd- 15 
TTTsaGat. R. 

681. xcocpou; : Otov dcpojvouc ^OfXYipo? [II. S, 16] 
« xujxaTt xwcpw » 

7rapE^Y]uX7][/.£Vou? : 3 Ex [X£Tacpopa<; twv 7caXatwv 
auXwv xal d^pEtwv. xupito? yap 7rap£^7]uX7]c:0at Xs'yovTat 20 
auXot ot Ta<; yXo^crat^at; Stspp'/jy^svoi. 

682. dffcpdXsio? IcrTtv : AcrcpdXsio? IIoGrEtSwv 7iapa 
'AO^vaiot? Ttp.aTat. Tcapa to xat aiiTov t9] TptatvT) 
}(p7]a0ai xal tou<; yspovTa^Tri paxTrjpia touto scdyj. Trapa 

§£ TO 7TaT£tV TTOCrl TO IIoo-£lSwV 7T£TrOt"/]X£. TlfJtOCTai §£ 25 

IloffstSwv dcrcpaXsto*; Tcap' auTOt?, tva dcrcpaXw? tcXewcti. 

663. TovGopu^ovTE? : Aa0pa cp0£yyo / (jt£vot, r\ u7TOTpo- 

[XOl, Ta ^StXv) XtVOUVTSC. Xt0w Ss TW p7][JtaTt , (tw sv TVJ 
7UVUXt §txacT7]ptw). 

tw Xt0w : T9j Tcvuxt. Vict. 30 

684. t9]£ BUr\q tt]V y^Xuyrjv : (Ot yspovTE? 7\^eXq By\- 

XoVOTt OUSSV OpWVTE? £V TW 5tXa(7TptW, £t [AT]) T7)V CXtOCV 

T7J? §1X7)$. yjXuyy) yocp to ctxo'toc:. xal Y^XuytcrfJtivov, to 
IcrxoTtcr|i.£vov. |3apuv£Tat 5s. 7rapoc yap ttjv Xuyyjv. 
7tXsovd^st to 7). Tuapoc TUpocr§oxtav Be. enze t^; Sixyj?, Ssov 35 
dvGpwTrwv situsTv. 

685. (c7rouodcra(; : Et; to pXd^ai tov yspovTa.) 

686. (s<; Ta^ot; 7tatst : Ilatstv Xsyoucrt to 7rav 6tiouv 
cruvTovo^c Ttoisiv. crTpoyyuXotc Be , TriGavoT; xal 7ravoup- 
yot?. to Be iq tdyoq diro (/.STacpopac; twv sv toT? St^acrxa- 40 
Xstot? TiatSwv, scp' ti)V outox; sXsveto, I; tcc^o? ypdcpsi , 

I? XdcXXo;. ) 

687. crxavSdXy]0p' tffra? : (At^w? dvaytvwcrxsTat- uco' 
sv, tv' 7) crxavSaX7]0ptcrTd<;. vj aTroarTpocpoi- sv tw p, tv' ^ 
(7xavSdX7)0pa tcrTag. xal tj [xev Xs^t? 7TS7rot7iTat 7uapa 43 
toc TTSTEupa twv TraytSwv diro tou cxd^ovTa cru[Jt7rt- 
7TT£tv xal xpaT£?v to s^TTSdo'v. 6 Be vouq , dvsXxucra? diro 
tou pTjfjtaTO? duv^yopou? sauTw xal 07ipsuToc? twv Xoywv, 
IpwTa 7^[i.a(;. AXXwq.) axavSdX7]0pa XsysTatToc sv Tatg 
7uaytcrtv S7rtxa k a7r^ ^uXa, (elq a IpeiSsi oTrsp Ap^tXo^oc . 
Xsyst po'-TTTpov.) IvTauGa ouv Xsyst spstcr[/.aTa Xoywv xal 
pdpyj. (to 8s UTTEp^aTovouTO)?, xcxt' dvcXxucrat; crxavSa- 
X7]GptaToc? IpWTa ^ju.a?. ) 

3. 20 SCHOLIA IN ACHARNENSES. 688. avSpa Ti0wvo'v : Trapdyav ysyripaxora, filth 
Ti0oovou tou Travu y/jpaffavTo? xai fASTa6Xy]0svTo? si? 
TSTTtya). 

689. [/.acnrapu^si : HuvsXxst xai cuvdysi toc ^siXt). 
5 cxtto [/.ETacpopa? twv u77Otit0iwv 7iai'8wv, a tov (xacTOV 

IXxovta tw GxojAaTi (juvdysi Ta ^eiXyj. 

690. Xu?£i : 'Eav (Jlsv Sia tou £ , 6XoXu£si. lav 8s 
Xwpi? tou £, dXusr toutsgtiv d8Y]txovsT. (Xu£si, raiav 
cpwvr]v Tpa^siav dcpt7]<7tv, vj Xuy[/.w ffuvs^STat.) 

io 691. 6'cpXwv : ^pEwaxwv. 2?. F£c£. dra'px.oj/.ai : 'E™ 
yspo'vT-wv Iv 8(xat? dvao~Tp£<po[/.svwv. Fac£. 

693. xXs<j;u8pav : Avti tou Iv tw SixasTYipiw. Y) yap 
xXs<j>uSpa dyysio'v Istiv s^ov pxpOTaTTjV 07u^v its pi 

TOV 7Tu6[Jtiva, OTUSp SV TW SlXa(7TY)plW (XSdTOV u8aTQ? 

15 ST10STO , Tcpb? 8 eXsyov ot ^TOp£?. 

694. U770f/£lVaVT£?. R. 

695. a7ro|Ji.op;a(JLevov : 9 A7c07raucr4 i u.svov. Fictf. 

697. (Mapa0wvt : Asfcret^ Iv, oTov Iv Mapa0wvi.) 

698. Mapa0wvt f/iv 6V %sv : nspisys'vovTO yap oi 
20 'AOrivaioi Ilspawv, 6V I^a/ssavTO 77pb? aikou? Iv Ma- 

pa0wvt. 

699. utt' dv&pwv : Twv vswv (57]To'pwv. 8i(oxo[/,s0a 8s 
avTi tou xaTYjyopoujxeGa. 

701. (xara T7pocraXiorxo'(/.£0a : 'Avti tou , 77pb? toutoi? 
25 xaTa8ixa£o't/.£0a xat £qj/.iou\u£0a.) 

702. (Map^ia? : O&to? 6 Map^ia? cpiXo'vsixo? xai 
cpXuapo? xai 0opu6w8v]? (JTQTwp xw{/.w8£?Tai.) 

703. tw yap £ix6? : T(j> Tpoirw , tuw? 81'xaiov Ictiv 
d'vSpa yEyyjpaxo'Ta , (dvTtraXiTsuad^svov IIspixXsT,) 

30 d7coXstrac70at ffu^Xaxs'vTa ayptOTVjTi; touto yap 8r)Xo~ 
TaXb?, 6 MsXY]<7tou uio?), 
35 XUCpOV : K£XUpTW k U.£VOV. FSc£. 

705. (KYicpiffoo^jJUj) : 05to? 0pa<ru? xai 8sivb? irpcx; 
toc? Sixa?. 'A07)vaio? 8s xai outo?.) 

704. (2xu0wv ipy,[Aia : 'Erat 0Y]ptto8si? at Ip7)[/.iat 

twv 2xu0wv. avTi tou, 6Xs0pw xai xaxo?? <7Uf//77XaxsvTa. 

iu touto 8s Xsysi , oti oi 2xu0at aotxot 6W? xai Itt\ twv 

d(jt.a$wv cD£p6p.svoi aiTioi sauTO?? 6Xs'0pou ytvovTai. IW 

os -irapoipa $\ 2xu0wv spv)[j.ia, toutsgtiv £p7][/.ov 6Vca<) 

ipy)w.ia : 'AypoTrjTt. Vict. 

706. xa7T£[Xop5a(jL7]V : "ExXaucra R. Ix tou 7rapaxo- 
i:> Xou0ouVTo;.(7uap£7T£Tat yap touto toT? Saxpuouaiv.) 

707. Itz avSpb?TO?OTOu : 'Avti tou 57UYip6TOuSvj|AO<Jiou, 
exotctou xaXou^svou. 

708. 8? [xa T7)v Arj[XY)Tpa : ^Oottk; 7rps<rSuTYi<; utto tou 
to?6tou pXaTUTopLSVO? ouSs ttj? A^Y)TpO(; fysaxszo, 

zofyixx ^v veo?. 'A^at^v Be tyjv auT7)v (IxaXouv) (xtto 
tou xtuttou twv xu[/SaXwv xai Tuujravwv tou ysvo^s'- 
vou xaTa ^tyjgiv ^q Ko'pvi?. (vj airb tou t^ou, ov ira- 
psT^s toT? 7cept ttjv Fs'cpupav zlq 3 A0rjvac a7riouariv. j\ 
qlkq tou rapt T7)v OuyaTepa Ayouq. 6 Ss vou?, ^vixa rjv ©ouxuSiSt)?, ou^ 077(d)? to^6ty]v Yjvsa^sTO av xaTa^oav 
auTOu, dXX' ou^s ttjv A^aiav auT7]V.) 

710. xaTS77aXaias, xaT7]ywvi(7aTO, xaT£77oXs(X7](j£v. R. 
Eud0Xou? Ssxa : 06to? 6 EuaOXo? pyjTojp 77ov7]po / ?. 
(Api<jTocpdv7j? Iv c OXxdaiv « s<jti ti? Tcovvipb? ^Tv to^o'- 5 
TY]? auviQyopo? w(777£p Eua0Xo? 77ap' uuuv toT? VSOl?. » 
^v Ss xat supUTUpwxTO? xai XdXo?. sit) S' av xai dysv- 

V7)?. SlO Xat TO^OT^V aUTOV XaXst, 010V U7T7]p£T7)V. Sl£- 

SdXXsTO yap y\ TO^sia w? eutsXt]?. xai DocpoxXyj? [Aj. 
1120 sq.] 10 

6 TO^OTYl? £01X£V OU <7{JUXpa Cpp0V£W. 

dXX' evSo^ov TauT7]v 8si?ai pouX6[/.sv6? ^vjciv 

« ou yap ^avauarov tyjv t£J(vyiv £xxyicra|Ji,yiv. » 

auTOu Ss tou 77aTpb?) tou Eud0Xou. 

714. Toe? ypacpa? : Ta? Sixa?. R. otcw? av i\ tw ys- 15 
povTt : ^Iva TuavTsXw? oi vsoi twv yspovTwv xs^wpi(7 k as- 
voi waiv. (vwSb? os 6 p.v] s^wv oSo'vTa? utto yrjpo)?.) 

716. ^w KXsiviou : 3 AXxt^idS7]v tov KXsiviou w? xa- 
Ta77uyova xw(/.wSoucnv. 

717. xd^sXauvsiv ygri : Kav I^sXauvsiv XP?? x ^ v ^ 
cpuy^ £y)[/.touv, 6770 yspovTO? touto izdcyew tov yspovTa. 

719. (opoi (asv dyopa? : Kopwvl?, oti S77stcriacrf xai 
siai gti^oi tau;^txo v i dxaTaX?]XTOi tq') 

720. dyopd^stv : 3 Ev dyopa SiaTpt^siv Iv I^oucia xai 
Trapprjaia Igtiv, ('Attix(o?. o0ev xai ^ Ko'pivva, eti Ss 25 
6 IlivSapo? aTTtxi^st . IttsI xat Iv tw TrpwTW twv Ilap- 
0£Vio)V I^p^craTO T7J Xs^si. 

723. dyopavotxou? Ss :0u? vuv XoyicrTa? xaXoujxsv. 

724. tou? 3' i(/.dvTa? Ix Xs7rpwv : Ot [/iv a770 TOU Xf - 

77SIV, laTt TU77TEIV, 01 §S a770 As77pS0U WoXlCTJJtaTO? 30 

Trj? XIsXo770WY]<70U , (% [xs[xv7]Tai xai KaXXiu^a^o? Iv 
ufjLVOt? [in Jov. 39] , 

Kauxttvcov TuroXieOpov, 8 AsTtpsiov Tus^aTiarat.) 

ot Ss sx XsTupwv powv. cpaat yap Ta twv XsTcpwv powv 
SspjxaTa to-^upa sivai. oi Ss, oti oi MsyapsT? XsT7poi to 35 
crw[xa, 77pb? ou? (ncsvSsxai. a k txsivov Ss Xsystv oti to'tto? 
s^w tou aorso? As77pb? xaXoujxsvo?, Iv0a toc 4 6upcr8ia -^v- 
06 xa\ Iv "Opvicu [149] {xs^vv)Tai ? 

tC 8' ou t6v 'HXetov AeTrpov olxt^exe ; 

(i[/.dvTa? 8s Xwpou?, cppayys'Xta. to yap TraXaibv <ppay- 40 
ysXat? STUT7T0V 01 XoyiaTal tou? ttj? dyopa?.) 

726. cpaaiavo 7 ? : 3 Avti tou (juxocpdvTv]?. 77apa tyjv 
cpdaiv, IffTi cpaivsiv. eart 8s xai tuoXi? ttj? 2xu0(a? 
<Dao-i? 5 6[xwvu^o? tw 770T,a(i.w. 45 

729. dyopa 'v 5 A0dvai? : "EpyfSTat Msyapsu? ti?. 
oixsta os 7cdvu ^ svvoia xai oixtou [xscttV]. 77sivwv yap 
v]xst xat toc? 0uyaTspa? irwXsT Sia tov Xi[xbv, si? ^oipou? 
auTa? uiSTacj^rj^aTicfa?. 

730. Itto0ouv tu vai tov coiXiov : Ntj tov cpiXtov Aia, 5c) 

E7TO0OUV GE WG-7USp t/.TjTSpa. 

732. d[x^aTS : 'Avd^TiTS. (I(jLcpavTtxw? 8ta tov Xiau * SCHOLIA IN ACHARNENSES. 21 ISqXcoffev situwv, Iu6a'cs Tcpb? ty]V [xa£av.) oi Msyaps?? ' Tcup xaO^svor x^wvo? yap ot tuotoi Trpb? to ttu, 

$* TpETTOUCt TO £ £1? §U0 85. YlVOVTai* 6 8s TTEtVtoUtEV E17TE d\& TOV XlULoV $ l™^,.> 

733. oxouetov Srj tuot : Ilapa TUpocSoxtav. Ssov yap 

EtTCSlV 7UpO(T£X£T£ TjfJUV TOV VOUV, £CpVJ TY]V yaCTs'pa? ETCE^T) 

5 sttsivwv. (xa^Ta Ss Xsysi 6 Msyapsu? Trpb? Ta? sauTOU 
GuyaTs'pa?, a? ^Y ot T sv ^ l T ° ^w^^ 011 ^ T ° v ^ ov - 
aixpa Ss v) svvota tw ttoitittj.) 

736. sywvya xauTO? cpajxt : Kat Iy& auTO? touto *> 737. cpavspav Cajniav : 'Ettei xo'pat yjcav, xai ou ^oi- 

001. 71 T0UT03V $E CppOVTl? Xat O^XTUaVT] TUoXXT) ECTlV. 

738. Msyapixd ti? (XYj^ava : 'Avtitou 7tovY]pa, iua- 
.ou'pyo? fXYiyavi StsSdXXovTO yap etui TcovyjpCa ot Ms- jpyo? [xrixavy]. 
yapeT?, aXXa t/iv Xs'yovTE?, aXXa Ss tcoiouvte?. 
15 739. (/otpou? yap uui cxsudca? : Tou? Trap' 7]U.Tv v IV 

C'Oc, OU? Xsyouivou? osXcpaxa? , Xsyw ot] tou? [Aixpou? 
oi apyaioi xofpou? IxdXouv. "Opipos [Od. 3, so] 

EdOis vuv, S ^etvs , Ta ts S^coscct Tcdpecrt , _ 
Xoips'- foap ctaXou? ys cua? prjCXYJps? ISouctv. 

20 IxdXouv Ss tou? ^vdXou? x o{ P ou « Ss'Xcpaxa?. Iv youv 
TOl? I^TJ? [786] cpY)Cl 

vsapa yap scrav aXXa felycMOvpivy. 
l\u (j.EyaXa.) 

740. (toc? ottXoc? tuv ^otpiwv : Ou ixovov AptcrocpdvYj? 
25 Itui twv X ol 'P wv T ^ 6tu ^? ^P 7 ^' *^ xai 2tf«»>v{- 
St]? 6(A0tw? I-iri x°£p ou 

07lXaC EXlVEl T&V OTClfffllWV 7C00WV. 

xat c Hato8o? [Op. 487] hA powv 

^yjt' dp' U7rep6dXXu>v (3ooc otuXyIv. 
sc xat to IvavTiov stti tou tTnrou [Scut. 62] « vuccovte? 
yjlkrfiiv. ») 

" 741. £^ dyaGa? uo'? : r Yv Itt\ OYiXefa?, duv oe ettI 
appsvo?. XEXpTjVTat Se xat ao\acpo / pto<;. 

742. ei7usp I'^et otxaSss : 'Ex SeuTspou si? tov oTxov 

35 £t acpi?£c0£, TYJS TTpOJTV]? 7T£lpa67]C£(j9£ Xt{XOU. Awpist? 

§e GrjXu Xlyouct tt]v XtfAOV. 

743. Ta 7TpWTa, avTt tou axpa<; Xt[/.ou TrstpaOTjCEcOs. R. 

744. puyy^ta : Ta puy/ta xupiw? sepv). etci yap x<np° IJ 
XsyETat puyx°?» (a'[X£ lV0V ^ avTt tou ypacpsiv TaSt, Ta 

40 Stj. Swpi^si yap. ypuXXt?£TT£ Se, oixt]V piptov poiqcETE. 
xoi 8s, Tiota T(ov SeXcpaxiwv cpwvr]. 

747. ^TlCrSlTE I AVTI TOU acp7]C£T£ CpWVTjV. R.) 
yOtpiWV {JLUCT'/]plXWV : ^OTt £V TOig [AUffTTQplOt? T7]? 

A7)(X7iTpoc; X^P^^ ^ £Tal - (avaxstTat Seto ScjSov tyj 6ew.) 
45 IxacTO? Se twv [jLuou^s'voiv u7TEp lauxou sOusv. TauTa 
Se xaXEtTat p.ucT7]ptxa. 

748. xapu^w : "Hyouv xTjpuccto. Vict 

749. apa OsXst?. R- 

750. dyopacovTS? 7]xo[jt.E£; : 'Ev ayopa SiaTpt^oVT£<; 

50 TlXGOfXEV, 7J O)V7l(70[X£V0t Tl, 7) TT0jXt]C0VTEc;. 

751. (SiaTTEtvaaEc. : IltvofAsv wcpstXsv swceiv, Trpbi; to ytvovTat* 6 Se tteivw^ev si7re 3ta tov Xt(xo'v. ^ IcyaTW^ 
7T£ivco^£v, wcte xat Ta ifxaTta awoSo[/,svoi xaOE^o'aEOa 
7rpoc. tw 7Tupt §toc to ^uxo?. 7] StaTTupco<; xat Ixto'ttcix; 
7rsivwf/.£V, o xat (BeXtiov.) 5 

752. aXX' 7]Su toi V7] tov At', 7]V auXo? irapyj : e £2<; 

£7lI TTlVOVTtOV Xat (XXOUo'vTtoV auXwV. OTt TO 7TUp £U(0- 

Xia<; crjjxavTtxo'v. wcte t]5u t^v xaGyjcOai (XETa auXwv. 

753. ota §7] avTt tou TOtauTa Syj. R. 

754. (oSotTuo'pouv. exsiGev T^XOov. R. io 

755. IIpoSouXoi : Ot CTpaTTjyoi. R. 

756. 07rw? T&yiGxoi : Kat touto Trap' uTuo'votav tti- 
xpwi; ETUT^yayE to aTroXot k a£0a. sSst yap situeiv 6rt tuw<; 

CCO0CO(JL£V. 

757. (auTtx' ap' a7raXXa^EC0£ : IIpo? to pv]0£V 7rapa 15 

tou MEyapsw? a7U7]vT7)C£V 6 Awtai07coXis acT£t(o<;. si yap 
aTTO^XXueOs, cp7]ct, aTUTjXXaxTEcOs av 7rpay[/.aT0Jv.) ca- 
k aav Se avTt tou ti [jlt^v. ti yap aXXo xaTaXEtWirai vj 

TOUTO. 

758. avTt tou el<; Ta MEyapa. R. 20 

759. ^7C£p TOt 0SOI I 'AVTI TOU W(J7C£p 01 0£ol 7ToXuTt- 
(JLTjTOt Slfft Xat TlfJLtOl, 0UT60 Xat 5 (TtTO? 7UoXX^<; Tl[Jt.7)<; 

i(7Tt. Trat^st oOv. 

760. (aXa? oOv cpEpsn; : 'Ev Ntaata t5)<; MeyapiSo? 
aX£<; TcTJyvuvTat. t^v Ss 6 totto? uTcrpcoo? twv 3 AG7]vat(ov.) 25 

6[jt£<; auTwv ap^ETS : Ata to GaXacraoxpaTEtv touc 
'AG7)vaiou<; sepv) , 6[/,£t<; auTwv apx^TS. 

762. oxx' I(7^aX£tT£ : Etg^aXsTv lart to Ttva? i\ 
aypw stdsXGo'vTa? Ixxo^at Travxa Ta Iv auTW. Xsyst ouv 

6 Msyaptxo? oti Trota cxopoSa ; aTtva 6[X£t<; ItceXGovte? ^ 
toi? x w P' 01 ? T ^i^ MsyaptSo?, xaQcnrsp st y^tvot fjtue? ix- 
xotctets. diuo Ss twv cxopoSo)v l(j^[/.avs xat Tot aXXa 
TudvTa. touto3v Ss EjjLvyjaGv) 03? [xtjSs twv oi>tw<; sutsXwv 

(p£lSo(JLEVWV TWV 'AOyIVGCICOV. 

763. (Trdcaaxt : e Y7roxoptcrTiX(0(; ity 7ra(j(7dX(p.) ayXt- 35 
Qa? Ss Taq xEcpaXa? twv (ixopoStov. cpYjcriv oOv oti &Gmp 
dpoupatot [xu§<; opuccsTS 7raccdXw Ta? ayXtQa?. 

764. x°^p ou ? syoSya {xuaTixd? : Ata to Iv toi? [auctti- 
ptoic. tt]? A7i[X7)Tpo<; ^oipou? GuscQat. 

766. avTEtvov, at Xtj? : 'Avocteivov, st pouXst, xat 40 
xp£(xdca<; EirtaxE^at, 7Uo r cou pdpou? eiciv. (EtwQaat §' ot 
Ta? opvst? wvou[X£VOt dvaTstVEiv TauTa? xat to pdpo? 
auTWV crxoTustv, xat outw xaTaXajx^dvstv Etvat Tzuyzwc,. 
aTub toutwv oOv xat lirt twv X°^P wv ^outo 7rot7J(rai 7ra- 
pax£Xsu£Tat.) 4^ 

767. touti ti Tjv to 7rpayp;a ; c Attixo? xp£[xdca? 
tt)V 7uatSa opa to atSotov aux^?, xai IptOTa 7uspi au- 
tou, ti tuote IcTtv. ou yap 7]v ouotov tw atSotw TOU 

769. 7j ou x°^P°? £,(7 ^ ^^ £ : Tb atSoTov Seixvuci tyj? 5* 
TuatSo'?. 

770. GaciQE touSs Ta? aTuicTta? : c Msyapsu? Trpb? 
Tob? QEaTa?, GsacQs, cpYjcl, tou AtxatoTro'XiSo? Ta? a7U- 
cTta?. 22 771. ou «cpaTi : Ou /eysi. R.(dXXa {j.av ; at Xyj? : 

AXXoi p]V, lav Gs'Xy]?. TO 5s TTSplSoU [AOl C '0[/.7 J pO? [II. \F 3 
485] « §£UpO y£ VUV TplTToSo? 7T£piSoJ(X£8a. » ) 

772. 7T£pt Gt>|/.mSav aXtov : Ei pouXst, cpyjcrl, 7U0i7)- 
& cw(A£6a <ruv07]xa? rapt 0u[at)ti8oiv aXtov, oiov [xstoc 0u- 

(J.OU T£Tpl[X[/ivtOV. Xai £T£pO30t [1099] 
dXa? 0u[UTa; Sou? efAol xai xpopLjxua. 

773. at (XT) 'ariv oGto? ^oipo? • XoTpov §£ to aiSoiov 
ttj? yuvatxo'?. R« touto' cpv]<7iv, iral xal to yuvai- 

10 xsTov aiSotov ^otpov IxdXouv ( 01 ^EXXtjve?. 6\a touto 
youv 6 'Attixo? ETuicpEpEi, « dXX' iariv dv0po>7rou. ») 

774. vat t6v AioxXsa : AioxXyj? ti? 7}po3? ETiaaTO 
vrapa MEyapEticriv, 03 xal dycova TeXoucri Ta AioxXsia. 
ou xal 0£o'xpiTO? [12, 27] f/ifJivy)Tai 

10 (NtcraTot MsyapyjE? apitfTEuovTc? £p£T(Ao??, 

6\6lqi y olx£ty]T£ tov 'Atuxov, a>? uspiaXXa 
£eivov TifJiYJaaaOs AioxXsa tov cpiXoTuaiSa. 

ov Se Itu to) AioxXsi £07)X£v aySva 'AXxd0ou? 6 IIeXo- 
ra?, £7TiT£Xou(7iv ot MfiyapEl?. ) 
20 776. rj OsXsi^ dxouaai XaXoucrwv; R. 

778. ou ^pyjcGa ciya? : AeXtjGo'tw? Trpb? toc yp 1 ?^ 
b\a Xeyst to ou ypyjaQa aiyav. — toutesti cpOsy^at. R. 

779. TraXtv tu y' a7rot(7W : 'Eav crioyrr/](7y)T£ ? dracpEpO) 
TrdXiv 6[/.a? otxa§£ Xiuxo^ovTa?. 

25 780. XOl XOl : A? TUaTS^ {JLt[X0UVTai T7)V TWV X 0l P wv 

cpcov7]V ? xot xot Xsyouaai. 

781. vuv y£ )(oipo? ^atvsTat : Nuv cracpo)? crrjfAaivsi 
• OTt^oTpo? to yuvaiXEiov aiSotov XsysTai. (sti Se xal xu- 

dGo?.) 7T0TTaV (JLY]T£pa §£ 7tpb? TO TV]? tATjTpb? atSoiOV. 

30 784. 6uo-i[ao? : Aia to stvai ai>Ty]v yuvaTxa touto 

786. X£pxov oux £^£1 : Toe yap xo'Xoupa Iv Tai? ts- 
poupyiat? ou QuETai, xal xaGoXou, orap av (XT) vj teXsiov 
xal uyi£?, ou GuETat to?? Geo??. & 

35 786. vsa yap I<m : To V£a, avxt tou vj^wcra xal 
au^0[X£V7) , s|st 7ua^sTav xal [A£yaXYiv oupav. (tou? yap 
[X£i^ova? Xoittov ^oipou? SsXcpaxa? IxaXouv. a[Aa §s xal 

03? £7Tl XOpT]? TUai(,£l, OTt £Q£l (X£yaA71V OUpaV, T7]V TOU 

avSpb? TuoaGrjV. aiviTT£Tai Ss si? to xax£(xcpaTov.) 
40 789. w? Suyysvv)? 6 xuaOo? : T^ £T£pa xo'pT) , cpyjctv, 
6'(jt.oto? IcjTi* §ioc to ao£Xcpa? auTa? £ivai. 

790. £X TOU aUTOU. R. 

791. xava^voavG9j : 'AvtI tou SaauvG^. ^vou? yap v) 
TrpWTY) Gpl? xal X£t:t^. toutectiv, Iocv axfAaa-yj xal 

45 Y)&q<77]. 

792. (xaXXtCTo'? £(7Tl X°^P°? : KotVT) ^ £WOia S7CI T£ 
TOl) ^030U TOU */OlpOU Xal £7rl TOU aiSoiOU TV]? XOpT)?. 

Travu §£ (X£Ta ^aptTO? scpyj , a(xa [xlv Tupb? Guaiav, dtfjta 
§£ xal 7rpb? tt)V auvouciiav.) TuGvjvai §£ Xeyst auT7]v ttj 
5»'AcppoSiT7], to cpQap^vai auT^v. 

793. (aXX' ou'^l x,oTpo? : IIoXXoi twv c EXX'4vo3v ou SCHOLIA IN AGHARNENSES. 

'AcppOOITT], 03? ; sXuTTO[i.SVV) oia TOV Guouai ^oipou? ttj 
'A§03viv auTo'v.) 

794. {/.ova ys oai{xovo3v : Autt) ^o'vt) [xaXiaTa 6 ^oi- 
po? Gu£Tai ? 03? TUpb? to ai§oiov. 

796. tov oS£Xbv £[i.7r£7rap t w.£vov : BoicotoI tov o^sXbv 5 
6§£Xbv Xsyoucrt. 

798. tov IIoTCiSav : 'AvtI tou tov IloffsiSw. Hct 

799. TravG' a SiSw? : e/ ATiva av 7rapa^aXy]? aiiTai? 
iaQiouaiv. 

800. TO Ip03T7] dVTl TOU £p03T7](70V. R. I0 

801. Tptoyot? Ipe&'vGou? : "E7rai?£ irpb? to aiSoTov 
tou dvSpb?, S7usi xal ips6iv0ov auTo xaXouo-t. 

802. ti Sal cpi^aX£03? : ylvo? aux-^? y} cpi^aXi?. R. 
(to'tto? Meyapt^o?, aXXoi 'AttixtI?. d^cpigaXXsTai yap. 
yevo? $£ ctux^? 7\ cpi^aXi? Ittit-^eiov st? ?7)pa<rtav id^d- 15 

J oo)v, £Wi §£ a7rb tou iff/vaivecy0ai icr^a? xaXsTxai, xal 

s TOU? IC-pOU? T03V dvQp037T03V cpt^aXst? XaXoUCJlV. 6 0£ 
TOVO? Cpi^aX£03? TTpOTCapO^UTo'vOD?, 03? XOp03V£03? ? ireXs- 
X£03?.) 

807. oiov poQia^oua' : 'AGpow? xal ^£toc xtuttou 20 
cpo3V7]? opp.wcji xal IcrGiWt. Gau^aaTixw? Bz to oTov. 
((ASTa po'Gou xalvpocpou laGioucriv. ) dvTi tou Tpwyoucri. 
R. 

808. TpayaaaTa : Xnh tou Tptoy£iv s7cai?£v. a{xa §£ 
xal 03? d7ub tto / X£03?. 25 

810. tocv §£ [xtav dvfiiXo^viv : Twv icr^d&ov St)Xovoti 
(xiav IXa^ov. 

811. d(7T£io3 y£ Tw [3oc7xy]^aT£ : 'AvGv]pa xal xaXa 
Ta (BocrxTj^aTa. (Iirl ypipw Be xaXstTat to ( 8ocx7][xa. 
Bsvocpwv §£ Iv i6§o'[X(j) ttj? IIai§£ia? [8,1,9?] xal 30 

IttI lWo3V T£Q£IX£ T7]V Xs?tV.) 

813. crxopoSwv Tp07raXXi§o? : Aia^dXXst TOu?.M£ya- 

p£a? OTl £1? TOdOUTOV ^XGOV 7T£Via? 03? TOC T£XVa 7T03X£?V 
§£0-[AOU (7XOpO / So3V Xal ^OIVIXO? dXwV. TpOTaXXl? §£ 7J 

SearfAV) twv crxopootov. daT£i03? S £ 6 Meyapsu? afxa xal 35 
7T£pt7raGo3? TauTa 7rapa tou Atxaio7coXi.8o? $v)T£i, a 
TCpoTspov 01 MsyapeT? aXXoi? 7rap£?^ov. 

815. to cjoi icapEXxsTat. M. Vict. 

816. a Epp I[X7roXai£ : To -irX^ps? f Ep[xa. Xsitoi Be 

TO yEVOtTO. £[X7T0Xai£ §£ lu/JTOpiXE, 7Tpay{JLaT£UTlX£. (6 40 

Msyaptxo? §£ Travu xaXw? I^atvst tov tcoXuv Xiao'v. 
o)? eutu^w? yap 7ro)X-4aa? tyjv GuyaT£pa auTOu xal xa- 
Xw?, eb'/STai TtrdXiv outo3? aTroSocjQai xal tt]V [xyjTspa. 
I(xcpaiv£i £e tov (ji£yav Xijjlov.) 

818. duxocpdvTT]? Tupb? tov Mfiyapla. R. 45 

819. iyo3 cpavw : Atto&ei^. ectti Ss xal (pdci? 6\ou.a 

§1X7)? 0UT03 XaX0UU-£V7)?. 

821. O0£V7TSp OL^JOL I 'Ex TOU <7UX0CpaVT£lV SvjXoVOTt. 

822.xXao3v [X£yapi£i?: ('EtteiSt] ttj Msyapstov £ypr]TO 

Cp03V7].) dVTl TOU Xl(JL03^£l?, 7) £1? Miyapa d7T£X£UC7y), ('J CO 

toc Mkyapswv cppovyjciEi?, ^ ttj M£yapso3v SiaXsxToj 

oux dcpyfaei? tov ardxov : 2axo? vuv St' ivo? x* cxyro- 
T£pto Se Sia Suo. SCHOLIA IN AGHARNENSES. 23 883. (pavTa£ofJiai : AvtI tou cruxocpavToup-at. xaXs? 

OS TOV AlXatOTTOALV TTpb? TO tfUp.p.a^YJdai aUTW. 

826. cpatvst? av£u : Xlpb? ttjv 6p.wvufjt.iav tou <pa(v£i? 
irai^st, oti xal IttI Xu^vou to cpatVEiv xal eVi tou xa- 

5 T7]VOp£tV XsySTOCl . 

827. TOU? 7UoX£[XlOU? I ToUTOU? TOU? TTapa TOV Me- 

yapixo'v. J?. Vict. 

828. £1 [XT) 'TEpWCTE : El U.7) dXXa^OU CXTTeXGcOV £T£- 

pou? cuxocpavT'/jeEt?. 
10 829. olov to xaxo'v : To twv cruxocpavTwv. 8ia6aXXsi 
oOv tou? AGrjvaiou? w? ttoXXou? auxocpdvTa? syovTuq. 

832. aXXa (jt.7]v oux sTui^ttpiov : To -/aipsiv b\a Ta 
wziyovzu. v^a? xaxd. 

833. 7UoXu7rpay[j.O(7uvY]criv : ( j Oti TrpoirsTW? IcpOsyJa- 

[5 fX7]V TO ^aipSlV, SI? XECpaXrjv [XOU TpaTCSIT].) XstTuet Ss TO 

svsxa, tva y] svsxa ttj? 7roXu7rpayp.o(7UV7]?. 6 os Xo'yo?, 
aXXa to ^aipsiv fXGoi £?? tt]V xecpaXyjv p.ou, oti tto- 
Xuirpaypiovw eittojv cot ^aipEiv. (outw? Ss sXsyov ot 
AttixoI, si xaTTjyopouv two?, si? X£cpaXy)v TpsiroiTO. 
20 touto §£ stcI xaxwv XsyovTE?. ItteiSyj 0£ 6 Meyapeb? XI- 
yet oux sTvai auTO?? iTui^wpiov to ^aipsiv, cpyjcjiv 6 At- 
Ttxb?, Sia T7)v 7roXuirpay[jLOC7uvy]V si? ttjv Ip.7]v xsepaXyjv 

TpETUOlTO TO ^atpSlV, aVTl TOU, OTI TToXu7cpayp.WV £l|/A, 
EITTOJV (701 (XV) (SouXo(J!.SV(|) TO ^a(p£lV, yEVOlTO TOUTO 

25 el? tt)v I{/.7]V xscpaX7)Vtpa7uyjvat. acrcsito? Si ttcxvu. xa- 
vi? Ss avTi tou xal )(wp(?.) 

835. (iraistv icp' aXl tocv p.d£av : 'E<70(eiv p.£Ta twv 
aXwv tov apTOv Sta to airopsTv TTpoa-cpaytou.) 

836. (suSaip.ovs'i y' dvGpwrco? : 'E^eXGo'vtwv twv utuo- 
30 xpiTwv xal {/.evovto? tou yopou [/.sxa^acri? si? aucTY][/.a 

[xovodTpocpixov 7CsptoSwv s<;axwXwv §'. wv rjyouvTai ctti- 

YOt ia[/.StXol T£Tpa(JL£TpOl XaTaXrjXTlXol Suo, (XeG' ou? 

xwXa oi[X£Tpa dxaTdXyjXTa* to S' ai>TO xal stt1 twv 
i?9j? Tpiwv Trspio'Sow. xal at piv 7rpWTai Trapaypacpw, 

35 7] §£ T£X£UTata XOpWVlSt CT7)[i.£l0UTai.) 

838. (Iv Tvj 'yopa xaO'^asvo? : 'Ev ticjiv EupsOv], £V 
Tayopa xaO^asvo?, [jlo'vou? tou? xap-irou? I|otcrsTai.) 

839. Kryjcrta? : 05to? 6 KTYjcria? w? (juxocpavTT]? Sia- 
SaXXeTai. 

*o 841. xaQsSsiTat : Ka0£Tai. Fict 

842. utto^wvwv cs I IlapaxX£TCTWV. Itui 6ij;o)via xa- 
xoupywv pXa'^st, (Sioti ai>TO? [t*6voq cuvaXXaTT£i Ta? 
ayopa?. 5/ AXXo)?. TupoortiGsi? ttj 6^03Via. siat yap tuoX- 
Xoi Sia [xixpa? 7:poa6'^XY)? wvou[X£Voi. 7r7)(i.av£ < tTai Ss 

45 pXa^El, Xu7CV]C7£t w Atxat07uoXi.) 

843. l?o[xop^£Tai : ( a Eva*iro^crsTat, Iva7ro[xa?£i.) w? 
xaTaTruytov Si xwuLW^TTai o UpETUi?. avTi tou oux avs- 
?7) TTJ? xtvaiSia? np£Trcooi;. — [/.aXaxtav. R. 

844. ouS' wctisT KXewvujxw : 3 £20'4c7£i?, cpiXovsixT]- 
50 cret?. <xvti tou ouSs iriscrOTjffyji utuo KXewvufxou, avayxa- 

^ovro'? c£ xiv s?v. outo? §£ 6 'KXscovuf/,0? w? aSv]cpayo? 
xwpw§£iTai xai pi^acTri?. 

845. cpasiv^v, Xaf/.7upav. to Scii SisXeuffY). 846. T7T£p^oXo? : Toutov w? cpiXootxov oia^aXXsi 
cuvs^w? 3 Api(7T0cpav7)?. "^v Ss o"TpaT7)yo? 3 A6v]vaio)v. 

849. KpaTivo? : 05to? fxsXwv 7uot7jT7]?. xw^SsTtgcc 
Se Itti [xoi^£ia xal w? acjsjxvw? X£ipo t u,sv6?. p-oi^o 7 ? os 
siSo? xal ovofxa xoupa? a7rp£7rou? xivaiSoSoou?. - — jxia 5 
§e (xa^aipa £iirsv o xaXou[X£v ^fxsT? ^upacpiov. R. 

850, (ouS' 6 7T£pnTOV7]pO? .* C £l(7£l IXsyEV 6 TT£piCpOp7)TO? 

'ApT£^.wv ? a'jro t9]? 7uapoi[xia?, tj? p.£fxvv]Tai xal Ava- 
xplojv, Ta^0£io-7i? ItcI xaXou xal apTra^ofjtivou 7rpo? 
TcavTO^v 7uaiSo?. 7rap' u^voiav Ss £cpv) to ApTSpuov. ou io 
yap toutov, aXXa tov KpaTivov (^ouXsTai SrjXwdai.) 

(7UV£^pOVl(J£ §£ TW SlXaiW AplCTclSv) oOtO? 6 AoT£[JLWV, 

6? tjv dpiCTO? t/,Y)^avy]TV]?. (Sia §£ to yoAby auTov elvat, 
otcou av xaT£iXV]cp£i tto'Xe^o? xal ^psta [X7]/av9]? tjv Itti 

TO TEV/Oq XaTa^X7]67]Vai , ^ TO TOIOUTOV, {JLSTS7rS[J!.7UOVTO 15 

auTov cp£po'p.£vov. aTio toutou oOv y) 7capoi(xia. xal Trav- 
ts? oc (Tocpot iTEpicpo'priTOi xaXouVTai.) 

85 r. 6 zocybq ayav ttjv fjLOucixV]v : °0? Itti Tpo^ou 
ttoiouvto? auTOU 7uoiy]^.aTa. t^v Se xal [/.£Xoitoio / ?. 

852. (o(^wv : c 0? Suao)Q'f\ §ia^aXX£i auTo'v. Tpaya- 20 
araiou §s) Sia ttjv twv Tpaywv Sucwotav situe. 

854. outo? 6 Ilauawv ^wypacpo? txevy]? axwTnroXo'yo?. R. 

855. Aucrio'TpaTO? : 3 Ett1 p.aXax(a SisSaXXsTO. Iv 
Iviot? §s xal tte'v?]? 6 auTO? xal xu^eutt]?. IxaXstTO Se 
xal *(7]vaXto7r7]£. 25 

XoXapyiwv : A?]p.o? ttj? Attixt]? oi XoXapysT? ttj? 
AxajxavTiSo? cpuXy]?. 

856. 6 TTspiaXoupyo'?* c xaxoT? pE^a^psvo?, v\ b 
Pa6u? toT? xaxoT?. oltzo ttj? pacpvj? t9]? 7rop^upa?, 7] 
xaXsiTat aXoupyi?. ([XETEvrjVEXTai Se t] Xi^i? airo tt^'? 30 
pacpyj? ttj? Tiopcpupa? ttj? OaXaa-cia?* oti ex paGou? to 
oo*Tpaxov supiaxETai. aXoupyv]? esQt]? r] Tiopcpupa.) 

858. ttXeiv *^ TpiaxovG' y)[/,epa? : AvtI tou TptaxovTa 
r]p.£pa?. o yap uv/]v TptaxovTa ^(/.spai? TrXripouTai. 

860. Exafifcov ya Tav TuXav : (Kopwvi?. eictacri yap o^ U5 
uTioxptTal, xal eicIv ia{jLSot |s'. AXXo)?.) sp^ETat ti? 
avv)p ©Tj^aTo? xapwv tov wp.ov Iv tw (Wto^eiv to 
cpopTiov o scpeps, xal cpyjffiv itto) 'HpaxXyj?, dvrt tou 
igttw c HpaxX^?, ixapov tov w[xov xaxw? pacrTa^wv. 
tuXov Ss dpcrsvixw? xal TuXav GrjXuxw? iXsyov tou wpou 40 

TO T£TuXo){X£VOV (xal 7T£7TlX7][J!.£V0V Xal T£Tpl[X(JL£VOV EX 

TYJ? capxo?, ottoTov 7uoXXdxi? S7cl tou waou yiVETat toT? 
d^Qocpopoi? Ix tou paard^siv ti cuvs^w?. xal TyjXs- 
xXeiSt)? « Tpaj(y]Xou TuXav » eitcsv). 

861. (yXd^ojva : Trjv opiyavov. xXivsTat xal yX7)^w, 45 
w? 2a7icpw, xal pXyj^o). ) 

862. auXrjTal 7udpa : AvtI tou 7udp£(jTE. £G"jrou5a^ov 
ydp di AGrjvaToi 7csp\ tov auXoV 

863. toT? oa-Ttvot? cpucrjTS : Aeittei to auXoi?. (offTi- 
voi? §s scpyj,) IttsI to TTaXaiov dizo twv IXacpsiwv OCTWV 50 
xaT£ax£ua£ov tou? auXou?. to Se TTpwxTOV xuvo'< (xCi:- 
[xaTio'v IdTiv) aTuo Ttapotp-ia?, *^v toT? ocpGaXjJUwat\ fA&» 24 

YOV, I? TTpWXTOV XUVO? | 

£oucrai? [255] SCHOLIA IN ACHARNENSES. 

Xs'tte. ((/i[/.vy]Tat Iv 'ExxXvjffia- tout<{> (xev eTttov, §? irpwxTov xuvo? (BXette.) 

864. ot acp7)X£? : 'Atto tou vj*(£tv tou? auXyyra? w? 01 
5 crcpyjxsc- (/.STa tou ©Y]6aiou Ss TuoXXot auXvjTai r^XOov si? 
t&? 0upa? tou AtxatoTro'XtSo?. 

886. XatpicVt? poj/.6auXtot : (Ta tou XatpiSo? tts- 
TttXtSsut/ivoirj [/.eXetwvte?. Xalpt? Ss auXy]TY]? ®y]6ato? 
dftxouo-o?, 06 [xsfJLvrjTat Iv ap^vj tou Spap.aT0? SO efcs 5y) 7uap6xuij>e XaTpt? ew tov 6p0tov. •!4rrtxy] Se 7] cjuv7]0£ta to outw Xsysiv airo tou XatptSo? 
XaiptSst?, xat aTrb ttj? TrsptarTspa? TcspicnrepiSs??.) 

((3ou.6auXtot : AuXyiTat. to Se (3o[/.6uXto? Iv Trpoa0£<7£i 

tou a scpyj (3op.6auXto?, irai£wv Trapa tov auXo'v. po[x- 

r5 £uXto? §£ £i§o; jAsXicrcvjc, xat sipvjTai Trapa to (3o[x6e7v.) 

867. vr) tov 'loXaov : ToXao? 7]pco? outo) Tt[/.W(/-s- 
vo? Trapa ®y)6aiot?. to Ss O7rtcr0sv [xou cpyjcrt, cpucrwvTE? 

TW TrVSUfXaTt aUTWV, TOt aV07) TYJ? yXvf/wvo? a-nrs^a- 

Xov. I^ao"Ta(^£ yap cpopxtov yX^oivoq. to Ss sTrt^aptTW? 
20-avTtTOu xs^aptTOif/ivw? (xat xs^aptapLsvcd? Y)£/.Iv airo- 

Xoivt' av). 

871. T£Tpa7TT£puXXtSwv : Twv axptowv, Trapa TO 8 

sysiv 7TT£pa. (opTaXfywv 8s twv aXEXTpuovwv xaTcc tt)V 

twv Boiwtwv SkxXeXTOv). 
25 872. xoXXtxocpays : Ko'XXii elBoq apTOU irsptcpspou?. 

874. (optyavov Se 0?)Xuxw? 'Attixol 

yXa^oj : C H yXa^w ttj? yXyj^ou?. Attixoi Se pXyjy w 
cpaatv.) 

<jna0w? : Wta0o? 7] ^a[/,euvY|, xat to cpuTbv I? 06 
30 irXexsTat '|ta0o?. Fic£. 

875. (cpaXaptSa? : Ot (/iv ylvo? 6pvt0wv, ot §£ Ta? iv 
ttj 3>aX7jpt§i ysvouiva? dcpua?.) 

877. opvtGta? : Out(o? 6 cjcpo^po? ^£t[xwv, Iv & xat 
toc opv£a StacpOsipSTai. outw Se xat avspJ)? 6pvt0ta? 

35 £7Tt T7)V yTJV TOC OpV£a (TTOpEVVU? (utuo TT]? TOU ^u^ou? 

tcvotj?). 6 Ss 2u{/.p,a;(o? ^stfjtwva 6pvt0tav aTroStSwct Sta 
to ^si[j.wvo? Ta opvsa TauTa iiricpaivsoOaij wg Tuapa 
3 ApaTW [1077]. 

879. cxaXo7ra<; : Mua<; Tivas, ouc 9a[jt£v cnraXaxac. 
40 880. (IvuSp£ic : EiSos ?wou r\ evuSpi?. £CTt §£ 1^0 uo- 
cpayov w<; ot xa<7Top£<;.) 

Kwrrat'Sa? : Kwjratc; Xi(JtV7) Iv BotwTta , iv ^ sy^s- 
Xst? 7cXetaxai. (effrt $£ xat iroXi? 6awvu[jL0<;.) 

882. So? jxot 7rpoa-£iTr£Tv : c Aixato7roXt<; axouca? 
45 Ta TTept TTJq ly/p^w? , 7rpcx; tov M£yap£a Xsyet aar[jte- 

vo? (oti w T£pirvbv xa\ xaXoy yjjxTv T£[xa^os; xoataat; ttjV 
gy^Xuv), So 7 ? [xot auT7]v Trpocrgt-jTEtv. 

883. 7Tp£a^£tpav : c (J'zijoq oltzo SpajxaTog Atcr^uXou 
(^OttXwv xpt(7£0)(; outok l7rty£ypa[jLfji£vou ? iv & iTctxa- 

50 X£tTai Ta? NV)psiSas ti? i^XGouffa? xpTvat) Trpbi; tvjv 
OItiv AEywv, SsaTcotva TTEVT^XOVTa NiqpfjOtov XOpWV. 

884. (xri7ri^apiTTa : 'Avti tou iTrt^apiTOJt; 1x^7)01 tw 

?£V(0.) 

885. w cptXTaTT) : c AtxatoTuoXi? £tXy]cpwg tt]v ly^s- 
Xuv, Xsyst dajjLsvwg auTTjv opav. 5 

886. iartTouvTO yap ot ^opsirua! Sviu;ocria. R. 

887. Mopuyw : c Mopu^oq IttI o^ocpayta ixw[/,w- 
$£ito. (^v §£ xat twv •JjSetos ^iouvtwv. Tpayo)Sta<; Se 

TT017)T7J<; OUTO;.) 

888. tt]v ia^apav [xot : 'Ea^apav T7)v vuv xaXou^l- 10 
vt]v apouXXav. ptutSa Se tov cpuo-vjTyipa. 

889. (tt]v aptcrT7)V ly^fiXuv : Attixco? sy^sXuv, 

BoiWTOl Sy^sXlV. (7X£<|/aG0£ §£ CXVTl TOU 0£CCGaC70£, TTpOd- 
%T£.) 

892. Tvfe ?£V7]<; ^apiv : Ata to iTct?£vt^£C70af (irat^wv 15 

894. £VT£T£UTXavo)j/,Evr|<; : 'Avti TOU (/.£Ta teutXo)v 
i^7|0Eta , 7]c. {X£Ta teutXwv yap 7](j0iov Ta; sy/zAsiq. 
(XsyovTat yap teutXok; (juvs^o[jL£vai 7]Si(JTai Etvat. 
xat aXXa^ou [Pac. 1014] cpv](Jt « Ta? iv TEUTXot? Xo- 20 

^EUOtXEVaq. ») 

895. i(/.o\ §£ Tijxa : 'Efxot Se to Ttu;7)U.a auTvjc; tcoT 

ECTTat. 

896. ayopa; teXo<; : ' E0o? r\v to TcaXatbv, wg xat 
[xs^pt tou vuv, tou; iv T7] ayopa teXos StSovat toT; Xo- 25 
yiffTaT?. XEyst ouv 6 Atxat07roXi; ott teXo; Xafjt^avw 

TaUT7]V UTTEp WV iTZbikf\aOLq. 

8^8. (twya : 'Avt\ tou lyw TauTa 7ravTa.) 

899. (xe^o^ a^Etg tcov : FpacpETat xat iw avTt tou lyw, 
xat §uo a-Ttyu^at Iv tw a^et?, stTa to tw.) 30 

900. oti y 3 e(tt' 3 A0ava? : TauTa, cpyjatv, wv^(70[/.at 
Trapa twv 'A07)vaiwv ? a7T£p Boiwtoi oux l^oucrt. 

902. acpua; tj xlpa^ov : Kat acpuat xat xs'pajxot elcriv 
iv Bo 1 WTta. — Ivti yap avTt tou eicri. R. 

903. tocSe : 'EvTau0a. R. 35 

904. (cuxocpavTTQv l^ays : Aia&xXXei TtaXtv tou; 
'AGrjVatout; wqiroXXout; iyovtai; cruxocpavTa*;.) 

905. tw atw : Tou? 0£ou?. Fic^. 

906. Xa^otuu jjtsv t' av xIpSo? : EiXv]cpw? tov ctuxo- 
cpavT7)v 7T£-n:XY]pw[j!.EVov a[xapTta<; xat TTOiX^aai; octe tti- 40 

07]XOV £Up7](JW TToXu XEpSo?. TaUTa §E SiptOVEUOJAEVO? 

Xsy£t. 

907. (aTTEp 7r(0axov : ^dTrsp 7u07)xov, afxapxia? xat 
aStxta? 7r£7rXv]po)[/.£vov.) 

908. Ntxap^o? : e O Ntxap^o? xo^utwosttat w? cuxo- 45 
cpaVTYjc. cpavwv Ss avTt tou xaryiyopTQffcov. 

911. @£l6a0£V, tTTO) A£U? t 'Ex TTJ? O^y)? , IG-TO) 

Zeu?. — twS' i(/.a Seixtixwi; avrl tou touS' I{xa. R. 

912. Tt Sat ira0wv : Tt ^8t>t7j{JL£vo?; R. xaxbv 7ra0wv : 

3 HStXY][JL£V0(;. Fic^. 5 o 

913. OpvaTTETlOtdlV : AvtI TOU QpVF.OlQ. W? ItTI I0VWV 

0£ Xsyst. Sta Tt opvsot? ttoXejjlov Trots??, wast sXsye 
BoiwtoT?, vi Ticiv aTrXw? aXXoi?. 

915. TWV TTEptSGTWTWV */.^P lV : ^ t0V 0UX £ ' 1 ^ G ^ V X^" SCHOLIA IN ACHARNENSES. piV, dXXa TWV TTapOVTWV, W? CplXo'TToXl?. (El? TO atlTO. 

?otw?, cpyial, cppacrw Sia tou? racpsaTWTa?.) 

916. QpuaXXtSa? : Atoc toc IXXuxvia. &S aTtopp^TOu 

os ovto? xai Seivou, eiarcpepeiv QpuaXXiSa? £t? toc? 
S 'AG^va?. 

920. IvGsi? ocv I? -cicpyjv : Ticpr)V 01 'AGrjvatoi xaXoucn 

T/jv xaXoupivyjv (j(XcpY]V. scm Se (Twov xav0ocpw$£?. Xs'ysi 

8s oti ex tocutt)? b>>a? tic ttjv GpuaXXiSa yjj^us'vyjv eta* 

ra^rat ei? toc vewpta, £7riTY)p7]crac: rcvsWa popeav, xat 
10 outw xaussi toc? vau?. vswptov 5s xaXsTxai 6 to'to? 6 

raptsywv t& TuXota , vjvixa av IXxuaOcocriv. (Ei? to auTo'. 

If/.6aXwv, IvSrjcra? ttjv GpuaXXtSa si? tyjv at'Xcp7]v.) 

922. Si' uSpoppo'a? : (Aioc cjtsvou tottou.) uSpoppo'a 
xaXsiTai to [/ipo? tyj? crscpaviSo?, St' ou to dra tou 0{x- 

15 6pou u§o)p cuvayo'fjisvov xaTspysTai. 

923. (xsirap Xoc^oito : 'Eav a^y)Tai, <py)<j\, [xovov, 
suGu? xatovTat.) 

924. (dsXayoIvT av : At vau? 3y)Xovoti. TauTa §s Xs- 

YSt £X7cX7)TTOl/.£VO? 6 AlXato'TCoXl? TOV (7UXO<paVTY]V. TauTa 

20 Bk £i7rwv tuttt£1 suGu? tov Nixapyov.) dvTt tou xat- 

OIVTO. R. 

926. [xapTupofxai : e O Ntxapyo? tutcto^svo? utco 
tou Aixaioiro'XiSo? Xsyst [xapTupojxat. 

927. cpopuTo'v : <X>puyavov, ayotvi'ov, osWvjv yop TOU 
25 cjupcp£TW§ou?. (r\ <ppuyavw£y) dxaGapciav.w? to [Callima- 

chi in schol. Vesp. 832] 

auvS' ajJiuSi? qpopuxov TEitauiiviaXu^aT' asipa?. 

ota tou o [xixpou. yj ^taGwSs? irXsypc, Iv $ tou? STa- 
yuoc? s^bcXXouaiv. v\ ttjv ix cppuyavwv <7Tpw[xvV]V.) 

30 928. WCJTUSp XSpa(JtOV I Ol YOCp XaXw? SstJf/.OUf/.EVOl 

jcspafAOt Susyspw? (xai fxo'Xi?) xXwvTat. 

929. (fvb^aov w Xwcxts : AittXtj xai [xsTcc^acii? st? 
[xovoo-TpocptXY]v SuaSa, SiaTiysT? syoucrav toc? rapto'- 
8ou?.) 
35 930. tyjv IjattoXtjv : 5 E(/.t:oXy) XsysTai to aito Tyj? 
7rpay(j(.aTs£a? xsp£o?. 

933. irupoppavs? : Ilupoppayyj xspajjua xaXsrrat osa 
Iv tco 7rupi pyjyvuvTai £i? to 67TTac70ai. o Ss xspa[/.o? 
TrupoppavT)? ysvofASVo? oraOpov ^x £ ^- 

936. (TptTTTYip OlXWV I A£OV SlTTsTv IXawV, 6 0£ S17TS 

Sixwv, Sia to £7riTpi^£iv auTOV toc 7ravTa Stxa^ovTa xai 
(juxocpavTouvTa.) 

937. cpaivstv utusuOuvou? : Aioc to cpaivsiv sirat^e Xu- 
yvouyov eiircov. R. to cpaivsiv xai etui tou cuxocpavmv 

„ vostTai xai sVi tou ttoieTv cpw?. (Sia touto xai Xuv^vou- 
yov iTu^yayEV, ov Xsyoasv cpocvov, vj Xa^-jrTvjpa.) 

940. 7TW? S' aV 7UETTO10OIY) I (AlOC TO XpaC^ElV Xai (Socc'v 

. "" tov cruxocpdcvTYiv Xsyet 6 ^opbg art ttw? av Oappoir, toi- 
outw ayy£iw avOpwiro 7 ? ti? 7tot£, toioutov rjv^ov iroi- 
ouvti; 7rapocrov xai 01 avGpwTroi TrapaiTouvTai Itti toi- 
outcov xspa[A03v avayxaiov ti paAstv, cpoooujxEvoi to aa- 
6pbv auTWV. 'AXXo)?.) tw cruxocpavr/i Xsyet (7uw? av 6ap- 
potv) ti?,) Sioc to xai auTOV xpac^ovTa fxsyav i\yov ttoisiv. 945. xaTtoxapa : KaTa xscpaX^v. outoj? §s uco' sv o^ 
Attixoi Xsyoucri. 

946. tJSy] xaXw? £^£1 (70i : "HSv] xaXco? ISsctjxsuOt]. 

(Sl7rX9i Xai STTSTai 5{JLOia SXTWV £Cp8Y][JLl k aSp(OVTY) TTptOTY).) 

to Srjcrat tov cruxocpavT7]v. R. 5 

947. fiiXXco ys toi GspiSSeiv : KaTa^aXXsiv. cxtto (jie- 
Tacpopa? twv G£pic^o / VTO)v, oti Ta SpocyfxaTa TiGsacrtv. vj 
Sioti ttoXXou sQepic^ov Sia tov ttoXs^xov. — w? yswpyo? 
cpvjcri , p.sXXoi 0spi£eiv xai [xeXXco xspSaivsiv ttoXXoc xai 
xap7rouarGat. R. (tivs? Ss cpacri tov Aixai07roXiv sipy)xs- 10 
vat, [xsXXovTa Xa^ETv toc tou Boiwtou cpopTia.) 

948. (^aXX' (o ^svtov (SeXticts : AituX^ xai aXX?) rap 10- 
So? tou xopou, iap.^iX7i xai auTT), sx Tpiwv [xsv Sipi- 
Tpwv axaTaXvjXTWV xai TSTdcpTOu xaTaXvjxTixou. irpb? 
TidcvTa Se cTuxocpavTrjV cxvtI tou sittsIv cwpo'v.) 15 

952. [xoXi? y' IvsS*/]ora : C Q Aixaio'TuoXi? Xs'ysi tov cu- 
xocpavT7]V. (SittXyj Ss xai siaQsai? si? idctx^ou? Suo.) 

954. (tocv TuXav : Tbv tuXov tov dirb tou av^Gocpopetv 
ysysvv][X£VOV. 'AXXw?. tt)V aub tou a^Gocpopsiv Iv tco 
Tpa^Xto yivo(xsv7]V tou Tpa^Xou cxX^poV/jTa , ix [X£- 20 
Tacpopa? tS)V av^Go^opcov c^wojv.) 6v Ss sItcsv avc»3 'IajjLV]- 
viav, vuv 'Ia^vi^ov 6 @7]Saio? xaXsT. 

955. )(to7rco? xaTOiast? auTo'v : 'Era! 01 paGTa^ovTS? 
xspa^-ou? suXa^w? 7ravu xai irpocrs^VTto? pacTTa^ouGri. 

956. 8ia7Cat£st TOV C7UXOCpOCVTY]V (b? OuSsV OpGbv TjV, 25 

iva fXYj outco xoucpw? arapv^v). R. 

958. si? to xaTa cuxocpdcvTa? [xspo?. R. 

959. Atxaio'iroXt : "Ep^sTai Aajxav^ou ayysXo?, 
Xsywv tco Aixai07roXt§i oti eraj/^s Aa^ay^o? cruv Tptcii 
Spa^aT? xai ^Tspa [xia, oirca? si? ttjv sopT7]V tcov 30 
Xowv Sw? fxot ttI? [jt.£V (xioc? Spay^v)? xiy^Xa?, twv Ss 
Tpiwv sy^sXuv. 

961. si? Tob? Xo'a? : Ei? tt]V IopT7)v twv Xowv. 
stceteXe'ito Ss Iluavs^twvo? (oySoyj. ot Ss AvGscjTTjpiw- 
vo? osxoct'/). cpvjffi Ss 3 A7roXXoSo)po? 'AvQ£CTT^pia xaXsT- 35 
cjQai xoivw? ttjv oXvjv sopTY)v Aiovucrw ayo[xsvy)v xaTa ' 
[jispo? os IIiQoiyiav, Xo'a?, Xurpav. xat auQi?, oti 
'OpEciTrj? [jletoc tov cpo'vov si? 3 AQ"4va? acpixo[xsvo?, v^v Ss 
sopTT] Aiovucrou Av]vaiou, w? £/.?] ysvoiTO acptcriv 6[xo<jtuov- 
So? aTusxTOVW? ttjV [i.7)T£pa, sfXYj^av^tjaTO toiovSs Tl 40 
IlavSiwv. *^oa oivou twv SaiTu^ovwv IxacTW 7capadT7]- 
cra?, si auTou irtvsiv IxsXsucrs [jlyiSsv uTTOfxiyvuvTa? dX- 
Xv]Xot?, w? [xv^ts aTrb TouauTOU xpaTyjpo? ttioi 'OpsVcy]? 
[xt^ts IxsTvo? a^GoiTO xaQ' auTOV ttivojv [jlovo?. xat a7u' 

SXSIVOU 'AGv)VaiOl? SOpTT) SV0[XIC>GY1 Ot XOE?. TOUTO S 45 

%Iv xai Iv toT? 7rpoc;Gsv [ad Eq. 95] sipy)Tai.) to Ss jokc, 
ots Itti twv [jiETpwv xiQsTai, TUEptcriraTat, (w? to [Nub. 
1238] « s? xoa? ywpyjorsTai. » xat auQi? [Eccl. 45] 

T7]v uffxaTYiv ^xoucrav otvou TpsTc yoa? 

^[xTv a7roTt(7£tv, */ape6iv9cov -/pivi%a. 50 

[xsTpov Ss Icttiv 'Attixov, ywpouv xoTuXa? oxtw. xai 
dXXayou [infra 1085] ApKJTOcpavT)? 

ETti SsTuvov Ta^u Pa8ic^s Tyjv tcictiv XaStov. 26 SCHOLIA IN ACHARiNENSES. 01 yap xaXouvTE? sVi Seittvov STEcpdvou? xai [Jiupa xai 
Tpayr^aTa xai d'XXa Tiva TQtauTa 7capsTi0£crav, 01 Ss 
xaXouy.£VOi Icpepov s<j^H axa xai xtcrxtv xai yoa. ''Op]- 
poq Od. Z, 76] Ttspi Tvjg xisxeco? cpvj<rf 

5 H-YJTYip 8' £V XlOTSl £T10£1 [XSVOElXSOC SaTxa , 

6^ax£ ola eSoucti Stoxpecpssi; pacrtXTJec,. 

voa<; Se to? Ttfxas ? Ix)(U(7si<;, Ivayia-^axa IttI vexpoT?, rj 
CTUovSac;. Ix7rurx£i Ss ^pv](7[xo? ? Sstv yoa? xott; tsGvsiocjiv 
£7rdy£iv dva Trav Ito; xai Eopxyjv yoa? aysiv. Xsyovxat 
50 xai Qocriat vsxptov. 2ocpoxXvj<; [(Ed. Col. 469] 

TTptOTOV \LZV lepa? s£ aSlppUTOU x oa ? 

xprjvYi? eveyxoi SV ocritov x £t P&v Oiytov 
oxav Ss x. s ^t xa xaOV axyjpaxov 16.6-qq , 
. xpax^pe? eiffiv avSpo? ei^P ? teot .) 

15 963. 6 ttoio? o5xo<; : Ataaupsi to? a<nr]f/.ov xbv Aajxa- 
yov.(xaXaupivo? Ss u7uo[xovy)Xtxb<; , xapxsptxb? Iv xrj 

965. xaxaaxtott; Xocpoi? : Auvajxsvot? cxtav tivi 7roi- 
yjcat. dvxl xou IiuppcEK; , [xsydXou?. — xpaSatvtov Ss 

20 ceuov, irapa tt]V xpdSriv, 6 x9j<; aruxyic; cpuXXov Sy]XoI. oQev 
to xpaSav xat xpaSat'vsiv, xupitoq to xaxyjc o"ux% cpuXXa 
aststv, xat TCaXXstv. Junt. 

966. oux av f/A At' ou Soiyjv : ''Oxt Itti o^aptcJv 
[jio'vov XsyExai to li^joc, , im Ss xtov a'XXtov tom/k, 

25 010 V TO pOl). 

967. dXX' £7Ut xaptyv} : TaptYjy] IcrQitov OTrXt^sVQto. 
xouxo yap Iv Tot? ttoXe^ok; tJcGiov. (Ssov Ss straw sVt 
xaptyj) avtaxaxto, scpv) , Itti xapiyy] xou? Xo'cpou? xpaSat- 
vsxto, Stairai^tov auxov. ) 

30 968. av 8' aTroXtyaiVY) : 'Eav Ss 0opu£9j , r\ o^sto; 
Soa , Tcapa to Xiyu , xaXs'ato xax' auxou xou? dyopavo'- 
jxou?. Xsysi Se too? tfjiavTa?, ou? ayopavo^ouc; 7]§7] xa- 
TscrcY](7£V avto [724]. 

970. £tcr£t[x'u7rai7rT£puYwv: 3 AvTiT0U(i.£Ta (TCTEpuyo^v 
35 xat xiyXwv xat xo^t^v. 6 Sc Tporcog 7rot7)Ttxo<;. f/.i[/.eT- 

Tat SI to [jleXo?. ) 

971. (elSeq w : c Ycp' 6 xopwvU, 6TroYj*)p7]a"avT(ov twv 
uTcoxptTWV. xat EffTi (ju&jyta xaxa 7T£ptxo7r7)v avo[xoto- 
{jLEpvi?, (pavTacrtav izapiyouGU £7rtpp7)[xaT0? ? oti Ta? 

40 CTTl/lxd? TCSpioSoU? OUX E^Et £X TOO ai)TOU (JTIY^OU. aXX' 

ou3' £i(7i 7rap£t(7^aTtxat Trpb? to QsVcpov, at [jfiv 7upo7]- 
v7]Tixat, xa v » auTOt? TTEptoSot eicrtv ETCTa, xwXa 7rattovtxa 

SX [i.OVO^ETpOU Xat TETpafXETpOU St? XaX TplWV [XETpOJV. 

oisproXav Se to 7rpb? TrpaytxaTEtav E-JUT^SEta ayopa- 

974. 0)V TOC [JL£V £V OlXta : TWV OpVEWV TOt (X£V ^p7]- 

<7i [/.a xai avOrjpa xara Tobg oixou? avaTpscpojxsv, toc Se 
fjLV) av6"/]pa IffGtofxsv. ("AXXox;. avTt too twv ooveow Ta 
piv laaEt V£(xscr6ai Iv tt] otxta, toc Se vs[X£Tat.) eirai^s 
r>o oe stTCtov -irapa TrpocrSoxtav Ta y^Xtapa. 

975. yXtapa : v EvGsp[xa. Fict 

976. twSe : Tw AtxatoTuoXtSt. R. 

&77. (ouSetuot' Iyo3 ttoXe^ov : 'EtftofxaTOTroiyjGE tov tto'Xejxov, Sib Icp7] , ouy jTTOOE^ojxat auTOV, wcavsi avOpw- 
tov Tiva. ai ^s axoXouGv]Ttxat TrsptoSoi sict SsxaxtoXot 
I? Ivvla 7uatwvtxwv TsrpaweTpwv, xai ivo? TETpaiAs'Tpou 
Tpoyatxou xaTaXr]XTixou. ) 

980. tov e Ap[xoStov a'(7£Tat : 'Ev TaT; TWV ttotcov 5 
auvo'Sot? ^So r v ti [xeXo? c Ap[i.oStou xaXou[/.£Vov, ou v\ 
apy?] « cptXTaG' e Ap{xoSt', ou Tt ttou T£Qv7]xa<;. » tjSov Se 
auTO elq c Ap[xoSiov xat 'ApicrToyEtTOva, w? xa0y]py)xoTa? 
ty]v twv Il£t(7io*TpaTiSwv TupavvtSa. (^v Se xat Irs pa 
[xeXt], to fxsv 3 AS(x^tou XEyo'jxEVov, to Ss TsXaawvo?. 6 10 
Se Xo'yo?, ouS£7tot£ 7rap' iptoi i(7Tia0^(7£Tat 6 t^Xe^o?. 
irapotvio? Bs [xe0ugto<; xai u^piffTT];, StjXovoti otto'Xe^o?.) 

982. Itti ttocvt' aya6' syovTa? : 'Ecp' %a<; tou? yso^p- 
you? (I < n:ixc*>f/.aG , as. avTt tou [xetoc cpGopa? eicttteo-wv). 

984. TCpO(7£Tl TCoXXa ! 'Ev TW 7TIVEIV ( TloXXa I[XOU 15 

7rpoxaXou[/,£voo auTOV xat) XsyovTO?, mvs xavaxstcro 
•yjauyoi; , oux ^vsciyETO 3 aXXa xai [xaXXov toc Tupay^aTa 
c»uv£Tpt^£ xat ^cpavt^s toc? yapaxag xai tov otvov Ix twv 
afXTCsXojv. cptXoTTjdiav ^l iXsyov tt)V cpiaXv)V ttjv SiSo^e- 
vtjV Iv toT? aufXTToatoK;. 20 

986. (yapaxa<; : Tou? 7rE7T7]yoTag xaXajjtoug Iv toT? 
dwwreXot? ixatsv, tJyouv tcc? d[XTCsXoug (xtco [XEpou?. j 

987. (I^syEi 0' ujawv p(a : e il? Itti 7roXs[/.ou. i'Sst Be 

Ix TOJV 7T10WV SITUS IV, OUX Ix TWV dfXTTEXwV. ) 

988. Ta o* Itti to SeTttvov : 'E7T£iy£i ? (tttsuSei. R. 25 
TTpb? to avto dirlScoxE acspt tou AixatOTro'XtSot;. xa yap 
Sia {jisaou TTspl tou xoXejjlou EtpvjTat. 6 Se Xo'yo?, Aixaio- 

TZOkiq CTTOuSd^El TTEp't TO SsTtTVOV. 

989. Sstyjxa : Otov ttJc Trap' auTW ivBov Tpucprjc; ar- 
[jleTov xai diroSEiitt; irpoxsiTai twv 0upwv auxou toc tcov 30 

6pVl0O)V TTTEpa, a TlX0£VTCOV Xai TU0EVTCOV 7Tpb<; Euo^ytav 

TTpOE^aXEV. 

989. to KuTTptSt : 'Avxl tou to £tp7]V7], xaXto? hi $] 
£tp7]vv] tyj 'AcppoSiT'/) xat TaTg Xdptat cptXvj, oTt ot yauiot 
xai at EopTal Iv xatpco tt)<; sipTQvyjg ayovTai, xai oti 35 
^SidTT) xai IiTtyap^ lariv. 

990. (toc xaXbv iyouca : ZojjxaTOTuois'i ttjv sip^vrjv, 
xai xaXXog auTV) Trsp tTiG^cri, xai IpcoTa auxr^g iyEtv 
|3ouX£Tai. 

IXdv0av£? : 3 E[X£ SrjXovo'xt to stpTjVY].) 40 

992. toaTTEp 6 ysypaoiuLEvot; : Zsu?i? 6 ^t»)ypdcpog Iv 
xtp vato v^q 3 AcppoStxy]<; Iv tcuq 'AQrjvatc; lypa^sv "Eptoxa 
wpaioxaxov, larE^t/ivov po'Sot?. 6 ouv voug St' uTcsp^a- 
xou* IXavQavE? tx£ ouxtog eueiSv]? ouda, tog 6 ysypaafAE- 
vog v Epo3<;. dvGE[/.03V dvxl xou po'Stov. 4r 

993. 7) Tcdvu yEpo'vxtov : Et xat yspovxd j/.s SoxeT? 
opav, o^tog Xa^tov ors, tcryuato auyyEVEcQai (70txpl<; (xai 
TioXXaxig. Trai^si Se i?^?). 

995. dfXTTEXiSo? opyov : 'Avxl too siiz&lv cx% a c " uv " 
ouffia? xot)TO Icpy) &)? ystopyo'c. Teapot Se tov opy^aTOV &{) 
cpuTEuc-at (xocjysu^aTd auxtov. outo)? Se xaXouvTat a! 
vsat cuxaT. [xocjyiSta Se toc vs'a ( 6Xa(jT7][xaTa, xai ^ 
dTraXv] xai vsa Xuyo? y^OGjoq. ^Ofxrjpo; [II. A, 105] « StSr] 
'< fxo'cyotcrt Xuyotcrtv.» (opyov hz otov opyaTOV. xto(Aixw<;, SCHOLIA IN ACHARNENSES. £k (piXoy£wpyog aXXrjyops? wg I^rl cruvoucriag. I[xq>avTi- 
xwg xoctk yswpyiav to [/.axpov. op^og Ss xal op^aTog 

GTIJOC, a[/.7TsX(OVj 7) ETSpWV CpUTWV Trapa TO ep^£(T0ai Si' 

auTwv Tag Tag's ig twv cpUTWV.) 
5 .997. (/.uspiSog xXaoou : c H[/.epi?^ apyjTEXog, tog myjcriv 
c/ OfX'/]pog [Gd. E, 89] « rj^splg yj&owcra. » eipvjTai Be cna 
to "/jpLspwcrai to twv av0pWTrcov cpuXov.) 
1000. Eieriacriv o! uicoxpiTai. R. 
1002. acxov KT7](7icpSvTog : c Og ita^ug xal irpoya- 
10 enrwp 6 KryjffKpwv crxwTtTETai. — Iv Ta?g XoaTg aywv t^v 

TTEpl TOU EXTTIEIV TlVOi TTpWTOV /OOC, Xal 6 TtlWV EO"T£(p£TO 

(puXXivw cTscpdtvw xal acrxov olvou IXatx^avsv. irpog 

caXiuyyog o' etuvov. R. (ItiOsto Se acrxog TU£<pucr7][jtivog 

Iv ttj twv Xowv lopTT], icp' ou Toug TrivovTag Trpog aywva 
15 Eoravai, tov TcpWTOv Tuio'vTa £s wg vixrJaavTa Xa[x£av£iv 

acrxov. etuvov 5s (/.sTpov ti oiov ^oa.) 

1004. (tou xrjpuxog oux axousTS : KaXouvTog sig ty]V 

twv Xowv sopT7]V TraVTag. IxaXouv Ss 01 X'^puxsg craX- 

Triyyag J3acn;a£ovT£g xal icry^aivov.) 
20 T005. ava^paTTSTS : 'Avacnrpe^aTs toc OTrrwuEva 

xpsa xal toc 6TrT7]0svTa s^sXxsts. 

1007. avairEipw : Xlr^w, xsvt^(703. Vwtf. 

1008. £/]Xw C£ Trjg Eu^ouXiag : ©au[xa£o3 tt]v ct/jv 
Eu^ouXiav, oi AixociotcoXi. (oittXt] §e xat irspiociog Itutcc- 

25 xwXog atxoi£aia. % to irpWTOV Iv siorOsorEt ia[/.£uxa 
Sif/.£Tpa xaTaXrjXTixa Suo, xal Iv EiaOsasi xwXa 8'. xal 

Iv £l<70£(7£t XwXov £V 0.U.010V TW TTpWTW Xal TUEVTE SV Tta- 

psx0scrsi ia|jLtnxa ecp0Yifxi^/.Ep9J. I? wv auvcooTSpoov ytvov- 
Tai crufyoi ojxoioi Toig 8uo sg*. Iv siG^sersi §s xwXov 
30 cC|/.OlOV TW TUpWTW. £7TTa GZIJQI ojxoiwg iaf/.(>txo\ T£Tpa- 
[jLETpoi xaTaXrjXTtxoi.) 

1014. uTuocxaXsus : Avacpucra, CwrcupEi. R. ava- 

0"Tp£(p£, XlVEl. F«c£. 

1018. oijjloi TaXag : 'Ep^ETai avv]p 'AO^vaTog, yeeop- 
35 yog, aTroAEcrag auTOu Tag (3oag, X'/jcpOsicrag utto twv 

Boiwtwv, Seojjlsvoc tou AtxaiOTToXiSog XaSsIv Trjg stpv]— 
vv]g Trpog tovte styj. 

toc 7rpocra>7ra AspxsTT)? y£Wpyog €>uXao"iog. R. 

10 19. xata (jsauTOV vuv Tp£7rou : 'AvtI tou , Iv csauToJ 
40 £X £ T "^ v xaxoSaiaovtav, [///) £7Ui|j.iyvuo-o 7][xTv xaxoSai- 

[XOVWV. 

1020. GTUOvSai yap siori [J.oi [xovtp : 'EtteI auTog Icttusi- 
caTO Tupog AaxsSai[jLOVioug. 

102 1. (xaV 7T£Vt' £T7] T 'AvtI TOU £ig TCSVTc ST7). TO Si) 

45 [xsTpv]GOV avTi tou oavsiaov. xal ^licioSog [Op. 347] 
£u |X£V {jLSTpEtcrOai 7iapa ystTOvog , su S 1 ocTrooouvai. 
xal OsoTuo^Tuog KaTT/jXiciv 

r\ ^btolSqc,, r\ [XETp'/jcrov, r\ TtpLrjv Xa6s. 

1022. C7UV£TplS7]V, aTTwXo[JL7]V. R. 

1023. airo <I>uX7Jg : "Ovofxa StJjxou. xal Msvavopog 3 AucrxoXw « Tyjg 'ATTiicvjg vo\j1'Czt sivai tov totcov 1024. XsUXOV a|/.7T£^V] .' 'AvtI TOU XsU^£l[/,OVSC^. Q^ 

yap €>uXacrioi Xsuxa Icpopouv. (xai TauTa pivTOi) xai 
o6toi, cpvjcjiv, v^dav, oi'tueo [as sTpscpov xal Itcoiouv TpU~ 
cpav |3oe?. 

1026. ^oXiTOig : BoXnrov ot 'AttixoI ouTwg eXsyoy 5 
^(optg tou p, OTCEp ^[xsig ^o'X^tTov. Xsysi os aVcl tou 
iv Tuacrr, Tpucprj, Iv Tuaciv ayaGoTg. [BoXiTOigSs, oti 7C£pl 
j3oo)V 6 Xoyog (auTw. 'AXXwg. Seov eitceTv Iv Tuacriv aya- 
OoTg, poXiTOig si7ce Trap' uTrovoiav irai^wv. r\ ItteiSv] Sia 
T^g xoTTpou Ta (77r£p[xaTa OocXXeiv ttoiougtiv 01 y£03pyol ro 

Xal XapTTOV TtXeTsTOV TTOIeTv, l\ OU Tp£CpOVTat, TOUTO 
£ip7]X£.) 

1027. aTOXo^Xa tw '©6aX(jtto : 3 A7roSX£ora (/ou Toug 
ocp9aX(xoug, xXaiwv xal 65upou;£vog Toug po'ag. 

1029. uiraXsi^ov t 3 Avt1 tou sy^picrov Toug o<p0aXu.oug 15 
fxou Ta^scog. 

1030. ou §Y)[jLO(7tsuojv Tuy^avw : Oi §7]fxocr(a vstpo- 

T0V0U[X£V0l laTpol Xal ^[JLOfflOt TTpoTxa l0£pa7T£UOV. 

((priori v oijv xal ouTOg oti ou twv Sy][xoo"isu0£Vtwv iaTpwv 
Tuy^avo).) obv ouv ou xoivvj lff7rstcrau.Y)v, tout£0"ti o"uv 20 
Tvj tcoXsi" tSta 0£ xal IpiauTw fjwvw. 

I03T. tO' avTt^oXw : c Ix£T£uw* So'g [xot Tr]g stp'/fv^g, 
OTrwg aTroXa^w Toug [^oag. 

1032. Trpog HiTraXou : c O IIiTTaXog o§Tog taTpog 
Trapa AOyjvaioig. Xeittsi Be to [jia07]Tag. touto Bs £<pr), 25 
Itt£1§7] Ixsivog £itu£V uttocXei^ov Toug 6cp0aX[xoug. wceI 
IXsyev, otteXGe, Iyj(piou Trapa IIiTTaXou. 

1034. £ig tov xaXa^iaxov : Tov ^aXxouv r^ apyupouv, 
oloug e^ouctiv 01 tarpoi. 

1035. crTpi^iXixiyg : AvtI tou ouSe pavi§a. dTpi^og 30 
Ss jtaXsTTai 7] Xetutt] xal 6?eta (3oy). Xtxiyl 5e r] iXayj.(jTr\ 
po*)j tou opviou. 7) fXEV Xs^ig Ix TOUTWV y£y£V7]Tat. Xsy£i 

§£ OTI OuSs DA'/IGTOV (701 (AEpog [XETaoiSwpii. TOIV 

yswpyoiv Be, toTv t*/jv yyjv ipya^o{/,svoiv. 

1037. (avr]p aveupvjxs : AnrXaT. auTV] yap Ictiv */j tte- 35 
pio§og 6[/,oio)g T?j avwTspa ETcxaxo^Xog avTicyrpscpoucra.) 

1039. [X£TaSw(7£lV : TWV G-TTOvSwV SrjXoVOTl. GTa0£U£ 

OS OTUTa. 

1040. X°P^ ^aXsiTai to Tra^u svTspov tou Tupo6a- 
TOU. R. 40 

1042. 6p0ia<7fxaTWV : 'AvaTao-£0)g prjtjLaTWV, twv [jletgc 
Porjg xo[X7T03V, rj twv [xeXwv, Tuapociov op0iog vopiog xi0a- 
pwSixog. 

1043. Ta 'y^Xsia : *H Xeituei Ta xpsa, iv' rj T ^ ^y- 
^sXsta xpsa, yj Xsysi Tag ly^sXsig. (i046) Xacxo^v §s, 4l , 
(po)vwv, powv. — (1045) Tuapocov rS xvt ja twv 6tcto3u;£vo3v 
Toig ysiTOffi * * R. 

1047. £aV0l££TS : OlOV TW [XsXlTl ^pOl^STE. 7) TUUppOC 

tyj 6tct7]0"£i ttoieTte. t) §£ xaXwg eyovGU. 6izvr\Giq twv 
xpswv I en: iv, OTav Tuuppoc tj. 50 

1048. Atxaio7roXt : "Ep^ETai avrjp Tig Trapavufxcpog 
PacTTa^ojv xpea tw AixatorroXiSi Trapa Tivog vu[/.cpi&u ? 
xal a its? auTOV Xa^siv Iv jSricriw y.ixpov rrjg stpvjvr^y 2S SCHOLIA IN ACHARNENSES. O7TC0C [X7J IljepYJOtTO z\c, 7ToXsjAOV 6 VUfXCptO?, aXXoC (XSVOt 

TSp7ro[jLSvo? suv ttj yuvaixt aUTOU. 

T05I. iyylat : 3 E7UY£Tv ? £7UiSaX£tv (twv xp£wv §£ aw 

£7r£[/.d»£aoi.) I;tov dXd^acTpov SI, zlc, ttjv [xupo07]X7]v. 

5 Iff'Tt Ss XtJxu0o<; t) wTa [XT] sy^oucra, t]<; oux scm XaSeaQat. 

1053. sipiQVY)? sva : c ^(7£i IXsye xoyXtdptov sv. 

1055. wc oux dv Iy)(Eaifxt : IIapaiT£?Tai 5 Aixato- 
-rcoXiq [xsraSouvat ttj? stpTJvT]<;. - /^Xicov raptaTcwatv 
'Attixoi. yp. xat ^iXicov. R. 
10 1056. v) vujxcpsuTpta : "EpY/Tat vutxcpsuTpia Ssof/ivv] 
AixaioTuoXtSot; , xat XEyouaa oti etusjx^e [xs tic vuacpv) 
o£T}09]vai aou 7rpbs to Xa^scv ^stp^vr^, otoo? dXei^r) 
to aiSotov tou dvSpbc; auTT];, xat [XT] 11-sp^oiTO eiq tto- 

XEfAOV. XCtXpOV §£ SldOL^STOLl TO TUpOCTtOTTOV T7]? VU[XCp£U- 

15 Tpiac. 

' 1058. (cpspE 07] Tt gu Xsyeic; : IlapaGsi? to oO<; 7]'xou<7sv 
5 Atxato7roXi; tt]<; vu^cp£UTpia?.) 

(o? ysXotov : Touto cpyjctv w? dxouffa; 7cpb<; to ou?. R. 
(xpd^cov xat d<jT£'v£u6fX£V0<; 6 Aixato'TUoXiq ecp' o$j 
20 7]xotK7£ irapd ttjs vujxcpsuTpia? Xeysi to, oj? yEXotov w 
0so\ to *Ssy][/.a ttj; vu^cpY)?. TO Ss SsT][Xa aUTT]? 71V, [XI- 
xpbv TT)? EiprjVT]? XaSstv, ottws aXsicpot TauTT) to atSotov 
tou dvSpbs xaTa Ta? vuxTa;, xat p) !<; 7uoXs[aov I?e'p- 

X olT0 *) 

25 1060. OTCCt); OCV OlXOUpTJ TO 7T£0? I 'AvTl TOU S17TSIV 

^ tt]V otxtav to izzoc, ecpvj. 

^ 1063. (ura^ 5 &Ss Ssupo :_IIpocpsps to dXdSasTpov, 

CDTjCTtV, 15 OO dXElCpOVTat 01 SsiTCVOUVTE; , T7)V TOU (XUpOU 

XtjxuGov. xaT iporryjcytv Ss touto (r064) avayvwciTsov. to Se 

30 E^TJ? 6? (7U[xSouX£UOVTO(; Xat U71TOT10E[XEVOU TTW? OIUTCJ) 

Sst ^pvjcracGai. ) 

1065. xaTaXsywai toutoh : Tw dXEtjxjxaTi. Xsyst Ss 

TT) £ip7]V7j. TO 8s XaTaXsYCOCNV (XVTt TOU XaTaTaTT0)(7lV. 

' 1067. otv7]pu(7iv : Tt)V tou oivou xotuXvjv, 73 dpUOVTat. 
35 1069. Taq 6<ppu<; dvETTcaxco? : D Esxu9ptoTcaxto<;. 

1071. l&> iro'vot T£ : ^Ep^ETat ti? xaXwv £tq 7ToXs[AOV 
tov Adaay^ov'. 

1071. d^cpt'^aXxocpdXapa : 'Avtc tou 7roXuyaXxa. 
TpayixWTEpov [Si) Xs'yst ( Sta to u.£YaXopp9i(xov tou Aa- 

40 pca^ou). 

1074. (Xoyou? : y Evtot |X£V to 15 dvopwv OXTW dU- 
(7T7]aa, 01 Se to e£ dvSpcov StoSsxa , 01 os to d-rub sxxat- 
Ssxa dvSptov Tzk^oq, oxai tsXsiov cpaat xat (JU{X[j.£Tpov. 
xat Xoxayoc, TcpoaTaT'/ic; , xat ^ys^ov 6 auTo? i<m, 

45 TcptoTO? xat dpio-Toq tou Xoyou. Trapa 8s Aaxe$ai{Aovtoi<; 
uTTTJpxov Tsacraps? Xo^ot, ot? IxE^priTO 6 pastX£u<; 3 ojg 
dXXax,ou [Lys. 452] 3 Aptc7T0cpdv7]<; « yvtociscO' oTt xat irap' 
%Tv siffi Xo^ot TEdaaps? iLCLyipw dvSpwv svSov i?w- 
TrXtdj/ivtov ». xat xaTaXo-^dat to si? Xo^ou? xaTa^.£pt- 

50 aat to 7uX9i0O(; tou aTpaxou. Xocpou? 3s irsptXEcpaXaia?. 
Xocpo? yap xat to ir£ptx£cpaXaiac axpov, xat y^ hi- 

(JT7)(Aa.) 

1075. Ta? siorSoXd? : Ta<; stcroSouq twv 7roX£fx(a)v 
crxpaTwv. vtcpd[Jt£Vov Se w? Y^£tawvo<; 6vto<;. 1076. U7rb tou y^douc yap : Oeottojxttoc tou<; BiaGbi- 
6evT«s Ix tou xaTaxXuajxou £^9](7at cpTict Y^UTpav Tiav- 
ffTrepiAiac* 6'Osv outw xX7)6^vat ttjv iopTTjv xat 0u£iv 
toT? Xouffiv c Ep[X7j y^Goviw* ttJ<; Se Y^UTpa<; ouSlva y£u- 
caaOat. touto Se 7roiYJ<rat tou? 7U£pt(ia)0£VTa?, tXocaxo- 5 

[i.EVOU? TOV C Ep[A7]V XKl 7TSpl TWV a7UO0aVOVT(OV. (TjySTO 
§E 7) EOpTT] 3 AvG£(JT7]ptWV0(; TplTTj STTl §£Xa, 6iC, <^lXo- 

jppoq. v AXX(o?.) lv fxta 7]pt-£pa dyovTat otTsXuTpot xat 
ot Xos? lv 'AG^vai?, lv w Tcav c7TU£p[/.a £t? T^UTpav 1^7;- 
cravTsc; Quouat k aovw t(^ Atovucco xat EpfJtTJ. outw At- 10 
Sujjloc. 

1077. i(x^aX£tv Boiwtiouc : IIoX£(xiot yap 7](iav ot 

BottOTOl. (lv TO?? dvtO OUV 6 A£pXET7]? ECpT) OTt BoiWTOt 
TIVEC dcpElXoVTO (XOU TO ^£UyO? TWV pOWV.) 

1079. ou §£tva [x-}) '?£Tvat {jls : c O AixaioTCoXi? , ou J5 
§£ivbv, cp7]crt , pLT] I^ouctav ET^Etv [/,£ EOpTaaat. (tcrto? Sid 
tov twv CTpaTttOTtov Qo'puSov.) 

1080. (TuoXEjjtoXajxa^aixo'v : v E[xcpa(jiv lyst , wceI 
EcpT), ^EVtxbv 7) KopivOtaxov.) 

1081. xaTayEXa; tJSt) ctu (xou : Aid to eitteiv 7ToXe[xo- 20 
XapLav^atxo'v. 

1082. pouXst jxdyEGGat FTipuovT) : 'Avxt TOU TETpa- 
xscpdXw. atviTTETat Bz zlq ttjv tou Aafxdyou 7uspixecpa- 
Xatav (TpsTq Xocpoug s^oucav) a7rb twv 7uspiX6i{jLsva)v 

aUTT) TTTtXoOV. S Bz GsXst EtTTStV, TOUTO IffTl. pOuX£t TTpb^ 25 

dxaTa^d^To'v Ttva [xdy£crQai. 6 yap rTjpuoVy]?, o5 
IjAV^ffOv] , TpixscpaXo? t^v, xat ttoXuv dywva TrapEc^E tw 
€ HpaxXsT. (Seixvuci Se auTW ti twv TETpaTcrepuXXiSwv 
dfxa touto Xsyojv dvTt tou eittsTv, TTjpUOVT) TptGOJ[JtdTW ? 
TETpaTCTlXtp eI7T£V.) 30 

1083. ('a! al : TOUTCOV TIVES TO [/.£V 7UpWT0V Sid T7j<; 

at StcpQoyyou, 0p7)V7)Tixbv yap* to Ss SEuxspov <|/iXbv, 
Qau[Jia(7Ttxbv yap. ) 

otav dyyEXtav : Tbv ttoXe[xov StjXovoti. 

1084. at aT, Ttva S' au (XT) TTposTpEVjii : ''Ep^ETat 35 
dyysXoc; xaXwv tov AtxaiOTioXtv etti Seittvov. 

1086. SdSi^s ttjv xia-Ttv : To'te yap ot xaXouvTE? etu! 
SeTttvov cTECpdvoug xat [xupa xat Tpay7]fxaTa xat aXXa 
TOtauTa 7uapSTiGs<jav, ot Bl xaXoujXEVOt scpspov £^|xaTa. 

TTJV Xl(7T7]V Xa^WV, T7]V 6^O07)X7)V. ^OfXTjpO? [0(1. Z, 76; 40 
T,480] 

(JLT^TYlp 6' £V xCcTTTj ( STlOst p(.£VO£lXs' ISwS^V. 

6^/a ts ota sSou(7t 8toTpe9se? paa-iXyjs?.) 

V OOC Bl ETTECOEpOVTO Ot XaX0U[X£V0l, tva [XT] XOlVO)VW(TtV 
dXAOU 7TOT7]ptOU, Sid T7]V S7Ut 'OpECTT] y£V0[X£V7]V a!- 45 

Ttav. 

1088. lyxovEt : 'Avti tou (ttteuSe. (xsXXoVTa? ydp au- 

TOU? SEtTTVEtV Z1ZZJZI$. 

1092. (<T7]aa[xouvT£<; : 5, AXXo o-7]cia|xoug, xat dXXo ar r 
G-du.7]. ciT]0"a[XOU(; [xev eiSo? 7rXaxouvTO(; , CT]ad[X7] Ss *?.v u 
7]u.ziq xaXou[X£V (77]cra(xiSa. tTpia Ss xa-rupcoST] arXa- 
ff[xata.) 

1093. dp'/YiffTptSes : 'YirepSaTov Icttiv op^dTpiSe? SCHOLIA IN AGHARNENSES. 29 rcdpstat xaXat , xat Ta cpiXxaxa tou Ap[/.ob\'ou. tou- 
tssti, toc si? l4pf/.o'o\ov axoXid a<j(/.aTa. (oTcep dvwT£pw 
ecpy)- c Ap[/.oStou pisXo? acexai.) 

1095. sirsypdcpou ttjv Fopyo'va : ^Oti s^wypdcpouv Iv 
s tyj acjTuiSt [/.sydXiqv Fopyo'va. 

1097. (tov yuXtov : FuXto?, cnruptSwSs? TcXey(xa ; Iv 

S TOC? TpOCpd? S%OVTS? 01 (TTpaTtWTat !6dSt£oV ItCI 7U0- 

Xsuov.) 

1099. 8u(AtTa? : 'Ex Gt5f/.tov xaTaaxsuasSsvTa?. Fic£. 

<o nor. Gptov Tapty w ou? : ('Ettsi IttI cpuXXwv Ta Ts^a^Yi 

$aXXo'[/.£va paaTaCovxat.) craTcpou Ss dvTt tou TuaXat'ou 

xat [XT] vsou. crx£uac7[Jta Ss Tt 7uapd 'A8y]vatot? to GpTov 

o-nrep Xapi£dv£t 8s tov GTs'ap tj Iptcpstov xat o-stxtSaXtv 

xat ydXa xa\ to Xexi8wc>£? tou woo Tupb? to infyvucjOat , 

15 xat outw? si? cpuXXa dux?]? l[/.6aXXo[/.evov y]Si<itov aiuo- 

TeXst BpwfJta. outw AtSufi-o?. IxaXs"tTO 8s xat aXXv) ti? 

<jx£oa<jta Optov, lyxscpaXo? [xstoc ydpou xat Tupou xa- 

Ta<7X£ua£o'[xsvo?, xat sXittou^vo? Iv cpuXXot? ca>x9j?xai 

ot:tw[J(.£vo?. 

20 1102. Xsnust to t)(8uwv. R. 

H09. to Xocptov : ('Eav j/iv UTcoxoptaTixbv, SvjXdi) 

IXdtTTOva twv Tptwv Xo'cpwv. lav Ss Sta ty}? si SicpGoyyou , 

7Up07C£pt(77raTat xat S^Xot ttjv 8V]X7]V twv Xocpwv. 

nio. Xsxdvtov : KpaTyjpa 7cs7rXy]pw[jivov twv Xa- 

25 ywwv xpswv. (Xsxdvta 8s xat Xsxavt&x? toc [xst^ova twv 

q^u&x^wv xat sxTceraXa.) 

nil. Tpiyo^pwTS? : 2tjts?. 6pty, axwXv]'£ xarsaGtwv 
t3c? Tptya?. (xat TrpoTcsptaTuwpivw? 8s XsysTat Tptyo- 
£pwTS?.) 
30 iii2. dXX' yj Tupb Ssi'tuvou : (Kuptw? (i.ev (/.ipcpxt? tj 
Xaywa vopS*/) sx twv IvTspwv. ypwvTat Be xat Itui yoi- 
pou. "AXXw?.) [/.([/.apxt? (jxsuasta Tt? tyj? xotXta?, 7] twv 
IvT£pwv. ot Ss tt]V Ix tou Xaywou ai[/.aTO? xat twv Iv- 
togGiwv <7xsua£o[/ivY]v xapuxvjv. 

35 1113 avOpWTC PouXst : KaT IpWTY)(JlV. S'jqXo't 8s TO 
SV £X^P a £ ^ vau 

ii 15. xaTTtTpl^at Aajxd/w : ' fc/iuiTpeipai , wars xpt- 
vat. (xat Ms'vav8po? Iv 'ETUTpoTrs? « l7riTp£7iTSOV Ttvt 
laTt Tcspi toutojv. » TauTa Ss StaXlyETat Trpo; TOV otxs- 
40 tt)V Stacupwv xat 7rat£o)v tov Adfxa^ov.) 

III6. -iTOTepov dxptSs? : Atacupst tov Adfxa^ov (w?) 
dxptSag IdOtovTa. ^ OTt TCporepov su-csXst I^p^aaTO 
StatTT). 

1 118. XaO£X(*)V [AOt TO So'pU : IIapaT7)p7]TS0V OTt 6 
4 - [X£V CptXoTUo'XEfJtO; WV, TTOCVTa TaTUpOC TOV 7I0Xsp.0V ^TeT, 
6 §£ TUpb? TpOCp7]V &q SlplQVYlV ^Y)TWV. 

ni9. §£upo tt]v ^opovjv : XopSv) xaXEtTat to Tcav^u 

IVTSpOV TOU TUpO^dCTOU. 

1120. TouXuTpov : KpaTSt xa\ sXxst tou SopaTO? tt]v 
50 6t]X7]v. (to IvteXe? to sXuTpov.) 

1121. xat (j1 Tuat touS' dvTe^ou : Tou o^sXtaxou, 
w(7ts Ta £[A7T£7rap[jt£va xpsa ^ ttjv ^opSrjV Icp£Xxu(jai. 

1122. tou? xtXXt&xvTaq : TptaxEXv] laTt Ttva £uXa, er i . 
IV 7) Icp' wv TtOlacrt Ta? da-iriSa? Siava7rauo{X£Vot, £TT£tSav 

XCCp.W(7t 7ToXs[JLOUVT£?. 

1123. xat tt]? 1^? tou? xpiSavtTa? : (AstTcet yacrTpo?* 
xat t9j? I[x9j? yacrTpb? tt]V avdcTrauatv Ixcpeps tou? 

xpi^avf'Ta? apTou?.) sTrat^s Ss ^aptsvTOi? oti xat o^TOt 5 
7T£ptcp£p£t? w? at dcnrtSs?. 

1124. yopyovwTOV : Il£ptcppacTTixw? tt]V dcr7ri6"a. yop- 
yo'vwTOV Ss ttjv s^oucrav Topyo'va. 

1 128. xaTdc^st cru rca? : Et? tov 6[jtcpaXbv tyj? aG"7rt- 
So?, ivaysvYjTat Xa(jtTrpOT£pa. (6 Adaa^o? Ss Ictti Tea- io 
paxsXsuofxsvo? Itui to jxspo? to ^aXxouv ttj? do*7TtSo? 
eXatov xaTa)(u6yjvai , iva (JTtX^V).) start yap Ttv£? ot Iv 
IXatw opwvTS? [xavTEuovTat. (outw? 6 Sujjtjxa^o?. a^^st 
ouv tt]v do-7riSa, xaTa^stov to sXatov IVi ttj? ^aXx^? 
tttu^?* stTa w? cpatSpuvGstc:?]? aUTT)? Iv07TTpl^OU:£V0? 15 
TCpb? auTOV Xsyst, opw Iv auxyj y£povTa utto §£tXta? 
cpsuyovTa* otov \L*r\ Suvd[jt£VOV opav tt]v daTutSa Stoc ttjv 
sXXapt^tv. ^OjJtTjpo? [il. N, 34o] «■ oa-as S' a^spSs. » 
TauTa Ss w? [xavTsuoptsvo? Xsy£t.) 

II3I. 7rat(^£t Tcapoc tt]V yopyo'va. R. 20 

1133. I?atp£ Teat Owpaxa : Ilpb? tt]V 6{xwvu(xiav 
sTrat^s. Owp^acrOat yap Ioti to xaGoTrXtaOyjvat, dXXoc 
xat to 7itv£tv xat to [xsOuo-Ovjvat (outw xaXouo-tv, ItteiSt) 
6wpa^ xat to o*tt^8o?. -Stcc to Oepjjiaiv£iv o6v to gttjOo? 
6wpv](jcr£tv XEyouat to {jt£8u£tv, xat dxpoGwpaxa? tou? 33 
dxpo^EGuaou? IxdXouv. xe^pyjTat §£ ttj Xs?et xat Ava- 
xpewv. I'cjTt Ss 'Attixt]. s^sXe ouv, cprjcrt, xdtxot Tov^oa, 
8v xaXst Gwpaxa, wcts SwpaxtcGyjvat, tout£0"ti tov 
8wpaxa TcXv]pwa-at.) 

1135. otov fXESuarSiifcouiai.. R. 30 

1138. xtdTiSo? : (Kat xto-TV] xat xto"Tt? XsysTat. xat 
SieX8wv touto to Spa^a yvwo"/].) tV 6^o8t]xv]V. R. 
1141. vtcpst pa^atd^ : Avt\ too ^o^pd. ot ydp eizi 

TUoXsfJIOV I^tOVTS? S7TST7]pOUVTO Ta? SlOCT7][/.ta?. 

1143. (its Br\ )(atpovTS? : Kopwvl? xat stcr8scrt? st? [jts- 35 

Xo? TOU )(OpOU TCpOwSlXOV, TTSptoSojV TptWV. WV £0"Tt 7TpWTyi 

dvaTCata-TixT] Tptd?Tpta-xatSsxd[xsTpo? oxTaxwXo?. tsXo? 
0£ auTT]? , « dvaTpt^o[xsvw ts to Sstva, » toutscti to 
atSoTov xaT' £ucpv][JLto-[jt.ov.) 

1 144. 6 [/.Iv yap sir! 7toXs{jlov ? 6 §s IttI SsTttvov. R. 40 

1145. TW AtXKl07U0XtSl. Xst7TSt §£ TO TcdpSCITtV. ^l~ 

ywv 3 Io)Vtxw? dvTt tou ptyouv. R. 

1146. (TTpOCpuXdTTStv) TYJV S^.^oX7]V. R. 

i 149. to aiSotov Xsyst. R. 

1150. AvTijxa^ov : <bacrtydp auTOvypd^at ^yjcptd^a 41 
wffTS tou? xopou? [xt]Ssv sx twv X.opy]ywv Xajx^dvstv. 

tov ^FaxdSo? scpY). ot [Jtsv oti outo)? IirsxaXstTO Sta to 
cjuvs'^w? 7TTUStv, y) Std to [xv]§£V dvaXwaat. R. (tov cuy- 
ypacpsa. Waxoc? Si outo? IxaX^TO , IttsiSy] Tcpoarsppatvs 
tou? (7UVO{JttXouvTa? StaXsyo'fJtsvo?. v^v Ss Tt? xat OXuu.- 50 

Tctaxb? xaXou{Jt£vo? Waxd? Sid touto. ISox£t Be 6 'Av~ 

TtfJLa^O? 0&T0? <}>'/] CptO-[Jia 7T£TU0t7)XSVat, [X7\ §£tV XW[XW§£tV 

I? dvo'f/.aTO?. xat Itui toutw ttoXXo! twv TrotrjTwv ou 

Tcpocr^XOov Xyj^o^evoi tov ^opbv, xal or^kov oti TCoXXot 30 TtoV ^OpSUTCOV STUclVWV. E^OpTjySl Be 6 'AvTlfJta^O? TOTS, 

ots gtcr/jveyjcs to t|r/jcptcr[xa. ot Ss Xeyoucriv oti ttoltjtt]? 
c*)V xaXo? ^op'/jycov 7tots uuxpoXo'yw? Tot? ^opsuTat? 

IXpvfcaTO.) 
5 1155. (XTTeXuG'SV aSsWTVOV I ('klZExksiGS SsiTTVtoV.) aVTl 

tou aTC£(7T£p7]C7£ tou? (xtaQou? , ouSsv [JtOl I^Op^yrjCTS. 

1156. T£u0tSo? : Tsu0i?, 7T£fXf/.a 7rXaxouvTc7j§s? xai 
EtSo? i^Guo'j 0aXaG , <rtou. F*c£. 

1158. cri^ouffa : 'Avxl tou (^oucra, (to? IttI TTjyavt^o- 

10 (xevt)?), 7roiov v^ov dforoTsXouffa. xai c '0[/.7]pos[0d. I, 394] 

« to? tou at£' ocpGaXfxo?. » irapaXo? 8s avTt tou 7rapa0a- 

Xaccrta. 7] v) Trapa tou? aXa? xeij/ivv). (Ittei Se xat tspa 

vau? TtoV 'A07]vattov XlapaXo? xaXeiToci , iTryjvEyxE to) 

OX£XXot, 0£(7Tt TTpO(70p[Ju£ot , W? S7TI VSW?. 

15 1164. YjTrtaXwv yap : Avti tou ptyoTrupsTW TUEptTTEawv. 
(7|7TtaXo? yap xuptto? 6 [/.stoc piyou?7uupSTOs. T^TTtaXwv Ss 
sbcs xat pa8i£«v avTt tou TprtaXouVTE? xat P<xSi£ovts?.) 
cxvti tou paSi^ovca xaTa to ap^aiov ctuvtiGe?, to? tyjv 
Ipa)[/.£V7)V £)(cov avTt tou l^ovTa, R. tTTTrasta? £e avTt 

20 tou i7T7Tixy]? , to? ovto? auTOU tTTTTEW?. xat yap £to? scttts- 
pa? StaTptSouartv Iv ttj Soxt[/.a(Jta ot i7T7TOi. 

1167. ttj? XECpaXTJ? 'OpsVnr]? : ArTtxw? aWt tou ttjv 
XEcpaX^v. 6 Be 'OpsVrT)? outo? TTpoaTCotoufAEVo? txtoptav 

TOU? 7TapiOVT0CS a7T£0U£V. T^V yap Xto7TO$UT7]?. ('/] 7Tpb? T7]V 

25 6[/,03vu[/.(av avTt tou 6 (/.atvopisvo?. 7T£X£0o'v Be (ScoXov.) 
1173. (3aXot Kpcmvov : Ilap' STrovoiavXsysiKpaTtvov 
ou tov 7rot7)T7]V, aXXa Tiva £T£pov aXa^ova xai Gpaauv 
(xat (xatvopi£Vov) xat [/iOuaov. (paXot ouv, cpyjcrt , toutov, 
iv a 7uXeiofft xaxoi? TTEptTTscjTj tuttto^evo^'utc' auTOU.) 
30 1174. (5 §[/.£)£? : Kopwvt?. elcep^eTai yap 6 uiroxpt- 
ttj?. xat iWv tarsia Tpt^£Tpa xaTaX"/]XTtxa tc/.) 

H74. (oOovta : Ta XEyofAEva iuapa taTpot? Xu^vw- 
ptaTa.) 

H74. (XajATuaStov : Ot [/iv to Xetttov IpiSiov, ot Be 
35 IttiSes^ou £t8o?, ot Se tov vap07]xa twv taTpcov tov vap- 

6*/)Xl£0VTa TO GTCpupOV. Ot §£ TOC £[X[JLOTa. Ot(7U7Uy)pa Se) 
pUTCOU 7U£7rX7]p{jO[A£Va. Ot(7U7T7) §£ EffTl TO o\a)(Wp7][Jt.a TWV 

TTpo^ctTWV. R. (XajxTCaStov- Be xaTa§£(7[xou s!5o?. 7T£pt to 
acpupov Be irspl to ootouv to xoctcoGsv tou yovuo<;. ^apa^ 

40 B£ IcTTt ^uXoV £V (|) Ta? afATTEXoU? SsCT[/.OU(JlV, C0C7T£ ttfTa- 

(70a t xat [j.^j TTtTTTStv slq tV yrjv.) 

1179. 7iaXtV0p0V £^£X0XXl(7£V I ('ExTpa7U£V T^? app;o- 
Vta? 7]^'/]G"£V.) 7raXtvopp!.Y)T0V. (i^£X0xxtc:£v) avTt TOU l\i~ 
^aX£V, l^£xXad£v. -^ (/.ETacpopa fazo twv xo'xxwv. OsXst 

15 §£ £t7T£tV £xXa(J£V TOV TUoSa. R. 

H8I. xat Fopyov' i^yetps : (Ilap' GTuo'votav. 0sXtov 
yap eitueTv 6 7 Tt oltzq t^c 7rXy)Y*fe xovSuXyjv £TcotY)GT£v au- 
to?6 Aa^a^o? , scpyj, Fopyo'va I^y£tp£V.) oixret IXsysv, 

Ot§7]^a aV£(7T71C£V £TUt TV)^ x£CpaX9j;. 

H82. tctiXov Se to v a£ya : v ETuat?£ TuXaaa? ovofxa 
SpvtOo?* (Sta to xoiXTrYjpov tou AapLa^ou. ypacp£Tat Se 

OUTWc;* 7TTtX0U Be TOU [X6yaX0U TTEdo'vTO? iq TOG? TTETpa? 

oetvbv [xeXo? £^Y)uSa 6 Aajjia^o;. vj tuectwv Trpo? TaT? tue- 
Tpat? I0p^v£t to [xlya tttiXov. v AXXo3?. tttiXov [/iya Xe- SGHOLIA IN ACHARNENSES. 

yst tt]v 7cepixe(paXaiav auTOu, airo tou Iv ocu j TTTcpOU. 
OU yap TO TTTEpOV TZEGOV £1? TUETpaV 7)^7) (7£V , aXXa TO 

xpavo? Ix ^aXxou xaTsa-xsuaa^Evov. uopoppoav Se ucpa- 

XOV TTETpaV, 7] TO ^EpO? TT]? (JTECpaVlSo? , Ot' o6 TO a7T0 

tou 6p,6pou uSwp cuvayo[jt£vov xaT£p^£Tat. 7^ 6 cjtsvo? 5 
totto;. XeysTat Be xat 63poppoia<, &q to « ot Be elq toc? 
« uSpoppo'a? cruvw0ouvT£? auTOU?, Biol toutojv laojtovTO 
« etc, toc? vau?. «) 

1188. xaTaaTTEp^tov : IjrEp^Eiv, cttteuSsiv, ^aXeTuai- 
V£iv, Ou^oucrGat, (xtteiXsTv, Tapaa(7£(j0at. K^. 10 

1190. aTTa-jraTTa : 0p7]vwv TcapaTpayw^st. xaTsyva- 
vot Se xaTaysXaa-ot. (jTrapaTvipriTSOv §£ oti avTiTiG^cjtv 
au0t?6 [xev Ta Ix tou tcoXe^xou Seivoc, airsp sTuaGsv, 6 oe 
aTCEp s^Ei iv £tp7]V7] ^apjjtoffuva.) 

1199. xuSwvta : wast IXsye [x^Xa, oTt Tcapa toc 15 
aXXa a-xXTjpo'TEpa Icttiv. R. "Victor. 

1200. ■ w XP UCJl/(,,) : Hpo? toc? Suo TOpva? Xeysi. 

1201. to 7U£ptiu£Ta(7T0v xaTTtjxavSaXo^To'v : EtS'/) 
<ptX7)u;aT0)v IptOTtxwv, Iv 6 SsT tt]v yXamav twv xaTa- 
cptXouvTWv AEt^ElV. ' 'AXXw?. [jtavSaXcoTOV, eT§o? cpt— 20 
X7)j/.aT0? irotxtXov xat $\$b , G7)Xu§ptSSs? , xat xaTEyXwT- 

Tt(7(JL£V0V. ) 

1206. t7rirtxE Aa[/.a^£. R. 

1208. ti [ae (ju xuvsT? : "Evioi £V ^OUAOVTat sivat, 
tva fi 6 Aa(xa^o?:X£ycov xpo? tov Atxato^oXiv to , ti [xe 25 
au xuvst?, ti jjts au SaxvEt?* tva $ to xiveTv avTt tou 
cratvsiv. wcjei IXsys, Tt [aou xaTa7rai^£t? xai XutteT? [xs , 
w AixatoTiroXi. 

1210. (TaXa? lyto : AitcXtI TcsptoSo? SexaxwXo?, % to 

TTpWTOV 6[X010V TW TTpO aUTOU , StfXETpOV axaTaX7]XT0V. 30 
TO TptTOV la^^lXOV Iv StcGECTSt. TO TETapTOV Iv EtcrQsdEt 
tajJL^txbv 7]{/.toXtOV. TO 7US{/,7UTOV tafX^lXO? (JTt^O?.) 

1211. to?? Xoucrt yap ti? : J E7T£t 6 Aa(xa^o? sTtce, 
^u[x^oX7)?pap£ia?, £7T7]V£yx£v 6 AtxatoVoXt? cu^oXa?, 
Tratc^wv Trpb? Trjvo^tovu^tav (to etui to Seittvov Xsyopis- 35 
vov. XlysTat yap (jujaSoXt] xat Iirt Setirvou tou ex xot- 
vou £7rtT£Xou[i.£Vou* ou? Ipavou? ^OfATjpO? [Od. A, 226] 
cpTjalv, 

slXaTitVT) 7)£ yapio? , iizzl oux spavo? TaSe y' scrttv.) 

1213. aXX' OU^t VUVl T7)W.£pOV I 'EopTT] 'AG^V7}C7t. 40 

Ittei IxeTvo? Ilatwva xaXsT, irraiiiev 6 AtxatOTuoXt? x«\ 

CpTJClV OTt OUX EGTt G7][X£pOV TOC XlatCOVta. R. (OUX £(7Tt 

cot <nq(X£pov 7ip.£pa 7ratojvia xat uytEtVT], sxacrTOV Bs (5v 
6 Aajxap? Xsyei, TpEiTEt o6to? £t? TratStav. Ilatava, 

(p7](7tV, iTCtXaX^, W(77T£p OUX ElSw? OTt (771[X£pOV OUX SCTl 45 

Ilaiojvia. sorxi Se sopTT) A07p/7]C7tv, ATToXXtovt taoj? ava- 

X£t[X£V7). Xat TUatOJVlOV laTpEtOV, 0£pa7T£UT7fptOV, 7^ C70JT7]- 

ptov cpapfxaxov. xat iratcovioi? tkji cpap[xaxot? ? atOTY)- 
ptot?, taTpEUTtxoT?, GspaTTEUTtxot? xat 7rapaxaTtoJV Ipei, 
(1223) , « TTatwviaiat X 8 ?^^ ») 50 

I2r4. Xa^scrOe (xou Xa^EdQE : IIpb?Ta? 7rdpva? cpyj<y(. 
R. (SittXtj xat Suaos? Tpst?, §txoSXou? iyouGou Ta? 
TTEpto'Sou?, I? ta[xSou Tpi k uiTpou axaTaX7]XT0U Ixx£t[X£- SCHOLIA IN ACHARNENSES. 31 vou. tyJ? [/iv ouv TTptoTY)? BudBoq TO 7TpS)TOV 7iatO)VlXOV 
oippuO[AOv, to 7Tpoa),a^£(jO' to cpt'Xat. ) 

1218. (tXiyyito : c/ Oxav rapt ttjv xapStav cTpo'cpo? ys- 
V7)Tai 3 IjcaxoXouGsT cxo'to?, xat touto xaXoust to -rcaQo? 
5 tXtyyov.) 

1223. Traiwviaicyi : Tat? 6yt£tvaT<;. Fic£. Tat? Gspa- 
•jreuTtxaT?. J?. Fwtf. 

1224. tcou Icjtiv 6 pacrtXeu? : Ay]XoT to? apa ttjv Itci- 
uiXstav 6 padtXsu? dys (tyj? ajjiiXXy]? tou x o °0 >tal to 

IQ aGXov ISiSou tw vtx^savTt, tov aarxo'v. 6 Ss paa-tXsu? 
dpy^ Tt? IffTiv. rjv §£ xat twv [/.dotty] pica v £7U^£X7]T7]? 
twv Tco[/.7utov xat TWV 0Ua"ltoV &£. ^p^ev. 

1225. a , 7uo / o > OT£ (xot tov acxov : c £2? vixyj<7a? tov §GXov 
atTgt tov acixov. R. Vict, tov acxov Seixvucti. R. 1226. oSupTa : (KaTa £vaXXayy]v too <t 'OSupaoCj 

T0UTE<7Tl) OpCCXlXY]. Yj aTTO TOD 6Sup£CrGat, (T0UT£(7Tl Gpr r 

vov £f//nrotou(7a xat 6Sup[/,ov). 

1228. (to irpE<r6u : "EauTOV yap StctiOsto irpscrSuv, 
Trpb? tt)V yuvaTxa £taXsyo[/.Evo? Iv ap^vj too SpafxotTo?) 5 

1229. dfyujcmv : (Ttjv aQpo'av ttoo-iv outco? IXsyov. e<m 
Ss £t£o? 7UOTy)piou cptaAtoSou?. *AXXw?.) otov 6utou xcu 
aQpoto? £tuivov. (y) 7rapa to d7cveu<m extheiv, yj irapoc to 

(JL7] (XUEIV. £<7Tl §£ Xat £tSo? 7TOTY]ptOU.) 

1230. TYjVfiXXa : Mt[X7]txa £7TKp0£y(jt.aTO<; auXou to 
T7]V£XXa. Ap^tXo^o? « TvfyeXXa, to xaXXtvtxs /atp' ava?" io 
c HpdxX££?, auTo'? te xto'Xao?, at^ir/]Ta ouo. » — ev ei- 
crQ£(7£i taf/.6oi St[X£Tpot dxaTdXy]XTOi. Vict. 

1232. (aXX' i^ofJteaOa cr/jv^apiv : Astrai v) s!? irpoOs- 

(71?, tV "fl St? C77JV ^ocpiv.) mims. rno©E2Ei:2. 

- i. 

(To Spa[/.a touto 7roi£iTai elq KXIwva, tov 3 A07jvato)V 
Syjf/.aywyo'v. UTTOxeixai Ss w? IlacpXaywv vewvyjto?, 
SquXeuwv tw Ay^uw, xal Tupoayo'^Evo? 7rap' auTw 7rspiT- 

TOTSpOV. £7UTt0£[/.SVWV Ss at>TW SuO?V ToYv O^oSouXoiV, 

5 xal xaTa Ttva Xo'yta 7covrjpta Sidcr/]|i.ov dXXavTOTrwXrjV 

'AyOpdfotpiTOV £7UayOVTOlV, W? £7riTp07rSU(7Yj TOU SVjf/.OU 

twv AGrjvaiwv, auTol 01 3 A07]vaiwv itttteTi; tf'uXXaSovTE? 
Iv )(opou cr^jxaTi TrapacpaivovTar ucp' wv 7upo7ry]Xaxi£o- 
[aevos 6 KXewv ayavaxm, xal 8isvs^0ets ixavwg Tcspi 
10 tou avwrspo? slvai twv IvavTiouf/ivwv, ctpa? 6>q auvo- 
(jL(O(jL0X0Ta<; xaTa ttjs tuo'Xeolx; Trpo? ttjv pouX?]v i£Tai* 
Siw^avTO? Se xal tou dXXavTOTirwXou xaTa 7ro'Sa<; 5 ol 

ITZTZSiq TC£pt T£ TOU 7U017JT0U TtVa Xal TWV TTpOyo'vOJV, £Tl 

Ss xal twv (juyxtvSuvEuo'vTwv acpicriv Itci icac; pd'/juq 

15 itutto)v, T:poc tou? iroXiTa? aSpOTSpw? SiaXsyovTai. 6 §£ 
aXXavTOTToSX*/)? TrspiyEyEVY] f/ivos sv pouXvj (LtdXa ysXoiox; 
tou RXewvoc, xal Xoioopou[A£VO<; aOGts auTW irpoaipyc- 
Tat* IxxaX£cja{jL£VOu Ss tou KXewvo? tov A9j[/.ov, 7cpoa£X- 
0wv o6to<; Sia^£po[/ivwv dxpoaTai. Xoywv Si ttoXXwv 

20 yEvojjtivwv xaTa tou KXewvo?, tou 'AyopaxpiTou [xaX' 
svts/vws tqi? Iitivo^acri xal Ta?? 0W7T£iai<; xal Trpoc-- 
sti TaT? Ix twv Xoyicov u7T£p6oXa?<; xpaTOuvTO?, xaTa 
[juxpov to?? Xo'yoi? 6 Atjjjiq? cuv£cpsXx£Tat. SsiuavTO? §£ 
TOU KXsOJVO? xdir! TO ^03ULt(^£tV TOV Avj[xov oppfaavTO?, 

25 dvTi^wpi^siv aT£po? ly^sipet. xal teXo? tou At][/.ou ttjv 

£Xat£pOU Xl(7TY]V (7UVSVTO?, £lTa T7)? [J.EV XEV7]?, T7]? 0S 

tou KXewvo? [/.est?]? sups0£t<r/]? , skeyjpziq ai>TO?, w? 

7T£piCpaVW? Ta TOU A^OU xXe7TTWV, ElXEl 0aT£pW T?j? 

£TctTp07T£ia?. [A£toc TauTa Ss tou dXXavTOTUwXou TOV A9j- 
:>,; aov dcpe^ffavTO?, eka VEWTSpov I? auTyj? £t? TOU[/.<pavE? 
y£yovo / Ta 7upoayayo'vTO?, KXe'cov TC£piX£tu;£VO<; tvjv 3 Ayo- 
paxpiTOU (7X£uv)v etcI TuapaSEiyj/.aTiSfjt.w Sia {^£(J7]<; 7UO- 
Xew? dXXavT07rwXwv dva [JLEpo?, xal ttj te^vt] XP 7 )^""* 

^ fJL£V0<; 7U£(X7r£Tat ? Xal 7\ ETUtTpOTCT] TW dXXaVT07TO)X7] 

TTC.paStSoTat. to Se SpajJta twv ayav xaXw? 7TETuot7)[X£- 
vcov.) 

II. 

AAAOD. 

(0 dxo7uo<; auxw 7?pb<; to xa0£X£iv KXstova. outo? yap 
pupcoTTcoXy)? wv IxpaTEi twv A07]vatwv ex Tcpocpdcrstos TOiauTV]?. A0v]vaiot 7roXtv IIuXov, Xsyo[/.EV7)v ScpaxT?)- 
piav, ETroXwpxouv Sia Ay][/.off0svou? (JTpaTV]you xal 
Ntxtou* wv CTpaTyjywv ^poviadvTWV ISud^spaivov ot 
A07)vaTot. xal eiq IxxXyjatav o , uv£X0o / vtwv auTWV xal 

doVjfAOVOUVTWV, KXeWV Ttg pUpffOTCtoXTlC aVOtffT&C U7TE- 5 

gt^/eto Ssau;iou<; cpspsiv tou? uTTEvavTiouf; eicroi etxocrtv 
7)f/.£pwv, si c7TpaT7)yo<; aipsOetvi* 07T£p xal y£yov£. xaTa 
Taq utcoo-^ectek; ouv IffTpar^yst, xuxwv tt]V ttoXiv. sV 
01? [i.7] EVEyxcov 'AptaxocpavT]? xaGiVjCXt to twv Ittttswv 
opafxa Si' auTOu, ItueI twv axsuoTuoiwv ouSel? ETrXaa-aTO 10 
to tou KXewvo? Tupoaojirov Sice cpo^ov. xal TOC JJIEV irpwTa 
xu7TT£i cpo^ou(X£vor ska TTpocpavsi? auTO? dvESioa^s TO 
Spaixa. 

Eoixsv 5 irpoXoyi^tov slvai A7][/.ocj0evy)<;, 6; IxexfAT]- 

XEl TTSpt T7]V HuXoU 7T0Xl0pXiaV ? dcp7]p£07] Se T7)V (7Tpa- 15 

TTjyiav utto KXewvoc, UTrocr^ofjiEVOu to'te toT? 3 A07jvatoK; 
TuapaffT^crecrGai ttjv IIuXov eictw sixocjiv v][X£pwv 8 xal 
xaTOjp0wcr£ Sia to Ta TcXEiora ttjc dXwa£w? 7rpOTU£7ro- 
yt^oat Ay)[AO<T0svst. eoixe Se wc; ett! oixia? Ss(j7roTixv]? 
«fc4«.£iCt;a; tov Xo'yov. sir, S' av Sectttottj? 6 A^[j.oc, oixia 20 
?] 7roAt?, 0£pa7rovT£<; 01 (TTpaTYiyoi. oiXETai Bz Suo TOU 
AV)p.ou TTpoXoyi^oucji, xaxwi; izdoyovTeq utto KXewvoc. 6 
Se *x°poc ^ twv i7T7r£wv IcTtv, ot xal s^vj [/.tWav TOV 
KXswva 7C£vte TaXdvTOi; S7cl SojpoSoxia dXo'vTa. Xsyouari 

Se TWV OIXETWV TOV [7.SV ElVat Av][JLOC70£V7]V 3 TOV Se Nt- 25 

xiav, iva wcri Sy)[jt,7)yopoi 01 Suo. 

Icjteov oti £?<; TETTapa pipy) Stv)pv]TO 6 $r\[j.OQ twv 
'A07]vaiwv, si? 7C6VTaxoffio|JLeSi[x.vou? , £i? tinusas, sU 
^EuyiTa? xal £i? 0yJTa?. 

3 ESiSd^07] to Spa[xa Itci DTpaxoxXEOU? ap^ovTO? 30 
S'/)u;ocria ei? A^vaia, 01' auTOu ApiCTOcpdvou?. 7rpwTO<; 
svixa* SEUTEpo? KpaTTvo? 2aTupoi?*TpiTO<; 5 Apic7TO[jL£vyj(; 
''TXocpo'poi?.) 

III. 

(API2TO$ANOTi; 

TPAMMATIKOY. 

IlapdyEi Tiva KXstova, tov xaXou^svov ;3 5 

IlacpXayova, xdrt pupaorcwXyiv, irixpo'TaTa 
xaT£a0iovTa toj? Ta xoiva ^pvi^aTa, 
xav 7rapaAoyta[xoT? SiacplpovT Ippw^EVca? 
dXXavTOTTwXTjv, euGswc te (jxaTOcpdyov 5 ^ SCHOLIA IN EQUITES 

TcsKrGsvToc t £7rt0£a"0ai cuv t7U7:£u<7iv twi, 
Iv tw yopw Trapouat , ttj twv 7rpaYfxaTwv 33 ap/yj- KXewvo'ct' iv [xe<jw xax^yopsi. 
eyevexo tout'- I^sttscjsv 6 KXewv 7raYxdxw?- 
6 Be crxaTOCpdyo? ETuys Tcpo^pta? xaXvj?.) — =>@«©<B SCHOLIA IN EQUITES. 

( H £to*0£at? tou -irapovTO? SpapiaTO? eu0u? Ii* djxot- 
oatwv TTpoaoWwv apyETat. ot §e CTtyot Etalv ta[x6txol 
Tpt[X£Tpot dxaTaXvjXTOt Ixoctov Ivsv^xovTa TpeT?. wv 

TsX£UTa?0? 

10 xal notxiXtt)? tuw? xal Gocp&c, ^vtyjiivo?. 

|/.E0' ou? xaG' u7to6oXy)v IttixoI, TOUTEcrt SaxTuXtxol 
I^a^ETpot 7T£VT£. s£9]? Be 7rdXtv Iv st<r05ffst tafx^txol 

OJJlOlOt [/. £V SX06ff6l §E TOUTWV GTtyOt TpOyociXOL TETpd- 

[XETpot xaTaXyjXTtxoi 7T£vt£. wv teXeutouoc 

15 aXX' ajxuvou xal Suoxs xal TpoTu^v auxou tuoiou. 

£7rl Ta?? a7CO0£C£ffi Trapdypacpo?. Ircl Be tw tsXsi tou 
TsXEUTatOU crTiyou xoptovt?.) 

I. ('IaTTaTaia? : 2y£TXta<jf/.bv SyjXoT auTO T£ touto 

xal to I5yj?. £Oix£ §£ 6 7rpoXoyt£wv Etvat Ay^oo^evy]? 6 

so 7Tpoxa(xwv iv IIuXw, §ta touto. ' AXXw?. cy£TXta<7Ttxbv 

to p^jxa. 7rap£7UYpacp^] Be XsysTat toc TOtauTa. aXXa xal 

yiv£Tat toi? c-yy^actv. scm Be si? twv 7cpostpy][/.EVWV 

£9]0£V OIXETWV aTroSupo'fXEVO? TOV STSpOV.) 

1, JlacpXayova : (Tov KXso^va w? 8t)(/.otucov oixetyjv. 

25 IlacpXayo'va Be ou tw yevst, aXX' ItteiSy) IiracpXa^Ev Iv 
ttj IxxXrjdia. vewvyjtov Se, tov vewgtI xaTa£tw0£VTa 
tyj? dpyyj?.) IlacpXayova tov KXswva 6\a to ttj? cpcovyj? 
d'/nrjyE? airo too 7racpXa^£iv wvofxacEV. scpyjv yap oti 
£evo? tov l7coXtT£ucraTO. 6vet§i£si ouv atabv w? |svov xal 

30 pdp&xpov. 

TOV VEOJV^TOV : Tbv VStoCTTl ^Y0pacr(/,£V0V. STUsl (AT) EX 

ysvou? t}v A0Y]vato?, (aXXa vewotI TrpocrsXTjXuOw? t5j 
7roXiT£toc. I{//patv£t Se St.a toutwv oTt) xal twv 3 A0T]vatwv 

xaOdcTTTETai, oti Seov 7rio"T£U£tv auTOU? toIc; yv7](7iot<; xat 

35 TToXXa T7)V 7C0XlV £U£pY£T7]Xo'aiV 3 01 Sc {/.SXXoV ETlfXOJV 

tov KXswva. 7T£cpuxa|X£v yap xal twv oixetwv [xaXXov 

TUKTTEUEtV ToT? 01X01 Y£VVV)0£Tc7l (xal TpacpEldtV Y) OVq OCV 

XT7i(jto(A£0a 7Tpta[ji.£Vot. 5/ AXXo3?. oti vewgtI t9] Srj[xaYw- 
yta 7rpo(77)X0£. to Se e^yJ?, xaxbv xaxwg aTuoXsaEtav ot 
*® 0EOt tov nacpXayova tov vstovyjTOV.) 

3. (auTaTct pouXaT? : Attixov to c^p.a xat tj 
(7UVTa^t<; tou Xoyou, t&q el Xsyoijasv, auToT; o7rXotg, 
auTOi; i7nroi?. Xeittsi §s v\ ctuv TCpoGecic.) 

4. Etd^ppYlffSV : 'AvtI TOU £t(7^X0£V, 6lCr67C7)S7)ffSVr' 

45 w? pta xal dvat§w? auTOU tt] 7roXtT£ta 7upocj£X0ovToc» 
('Attixt] &e 7) Xe?i<;. iv ivtotc Be dvTtYpacpotg siascppyjffE 
YpdcpsTat, SyjXouav]? ttjs Xe^ew? to iTCSTTVjSTicrEv, eti Be 
xal to [JiSTa (pGopaq sfaeXOetv. — ^AXXojt;. (xstoc cpGopa? 
TrapeysvETO. V.) 

SCHOL. AIUSTOPII. 5. 7zkr\yca<; : u€p£t<; xal xaxa TrpaYfxaTa. (to 6e 
7rpocrTpt^£Tat dvxl tou) xaTaaxEud^Ei xal [/.y)Yav ? yTa» 
xal Trpocnroisirai. R. V. 

6. TrpwTO? IlacpXaYo'vwv : C Q? Trdvxwv jjlev ovtwv 

7T0VY]pWV, £^atp£T03<; §E TOU KXsCOVO?. 5 

7. autaTat Sta^oXaTt; : (^Ofxotov xal touto to ff^yjfAa 
tw auTaTat pouXai?. touto Be elizev,) Ittsi Sta^dXXo^v 6 
KXewv tou<; aXXou? aTpaT7)Y0Uc xal 7rpo(7xpouwv tw 
Br^ut) elc, lauTbv PXetceiv tou; 'AGvjvatou? E7rotv]cr£. 

8. 7rpo(j£X0' : TrXyj^tacov, iyY ? ^X0£. R. 10 

9. ^uvauXtav : (SuvauXta xaXsTTat oVav Suo auXrjTal 
to auTo Xeywdtv. 8 Be 'OXu[j!.7ro<; fjtoucrixb<; v\v, Mapcruou 
(xa0yjTY]<;. eypa^s Be auX7)Tixou<; xal 0p7)V7]TtxoU£; vo- 
w.ou<;. 'AXXw?. ^uvauXta XsysTat orav xt0apa xal au- 
Xb<; auuapwvY). vo'fAOt Be xaXouvTat ot elc, 0sou? u[xvot. 15 
5/ OXu[atto; Be [xa07)T7]<; ysyovs Mapciuou 7rspl tvjv auXr,- 
Ttx^v apt(7Tog, xal auTbg SucrTU^cra? Sta {xoucrtx^v. 
xaOaTTEp oOv "OXu^ttoc; s5ps to auvauXETv, xal yj[/.£?<; 
6'(xota xal wdTCEp aTub [xta<; cpwv9]<; 6Supw(ji£0a.) [xtpt7]C7w- 
[A£0a oOv Iv Tcp 0pY)V£Tv ttjv (juvauXtav 3 OXu[X7rou xal w? 20 
dirb (xia; cpo3V7]g 6Supw[xs0a. R. xotvwvtav. toutecxtiv 

a7ro§upoj[X£0a 6fJLoas. V. 

10. (XU [JLU I ( C O[/.0tpWV0U(7lV d[XCp0T£p0l [JLU^OVTE?. 
TOUTO Bl W£ QpyjVTjTtXo'v. £(7Tl 8e ta^^O? S^COV TO |X£V 

TrpwTOV Ppa^u, to Ss SstjTspov jxaxpov.) w? Gpyjvouv- 25 

T£?. R. 

11. Tt xtvupo[x£0a : Tt SaxpuofXEV xal oSupo^sQa 
61? xevov xal dvwcp£X£?; — ti xtvupofjisG' : Aaxpuopisv, 
0p7]Vou(X£V, 6Supo , [X£0a. Vict. 0py]vou[X£v (xaTatw?. V. C. 

oux i^p^v ^Y)T£tv Ttva : ( C H(X£?? Be a7raXXaYsvr£? ?,o 
twv Saxpuwv pouXsu(jw(JL£0a Ttva Tpo7rov a7raXXaYV]<70 / - 
[X£0a twv tou KXewvo? xaxwv.) auTO? yap (xlXXst tv]v 
tou a7roSpavat yvw^v stffTJYsTffOat. [C/itsTv Be, 7coXu- 
TrpaY^ovsTv xal cxotteTv.] 

13. [ti? oOv YEvotT av Xlys au : Tt? ouv dcpopfxr, 35 
ysvotTO Xsys oru. Trpb? ttjV i7r£pwT7)a-tv tou srspou 6 
£T£po? 7udXtv aTTEXptvaTO. sxaxspo? Be £uXa^w? syet 
tou eitteTv, Sta to cpo^£t(70at ^9)0£v tov KXstova, xaO' 

Ob 01»VTdTT0U(7l TTjV £7T:t^0uX^V. CptXoV£tXOUC7tV OUV Tl? 

TupwTO? stinj.J 40 

ah (aev oOv Xsys : AvtI tou oru Et7T£, tva eitcovto? 
gou, [XT] dvTtX^w [X7)§e [xayvjdwfxat cot. tj(outw?* cu 
Xsys,) tva pLTiEiirwTrpwTO?, xal cp0ovwv dvT£t7rv)?, xdyo') 
cot (xdywjxat . 

16. d'{X£ ^p*J) Xsystv : ^ATtva txs y py) , cpyjalv, st7T£Tv, 45 

Et0£ (7TSpl TOUTWV) 7]X0U(7a 7TapOt Q-OU Xe^0£VTO)V. (tOUTO 

Se eTtue §ta to cpo^Eta-Gat Xsystv.) [ectti Be 7rapa to iv 

C I7T7T0XUTW Eupt7TlS0U [345] U7T0 TT]? <I>aiSpa? 7Tpb? T^)V 
TpOCpOV £lpY)(X£VOV OUTO)? dTUOXplVOJJLEVTjV, 

ou (xavxt? eijii Ta<pav^ yvaivai cracpwc.J 50 

17. dXX' OUX SVt [JtOt TO 0pETT£ I 'AvTt TOU, TO 0ap- 

paXsov. (ouSe to Tuybv e^w , cpvjal , 7rspl toutwv eitueTv. 
0p£TT£ Be pap^aptcTt, dvTl tou 0apps?v, Trapa to 0pacru 
xal dvSpEtov. oux ectiv oOv eitceTv 8 cu Stavovj. */]pv*/,«> 

3 34 

gqlto Be , tva si? avayxyjv tov srspov xaTaax^c-/] TTpWTO? 
Guv0s'<70at Tt xat ffU{/.6ouXsuffai. to 8s, too? av ouv 

7T0TS, dvTl TOU, OU 0appW , (pYJfflV, 6lTU£Tv OuSs TO TU- 

pv. papSapi^ei §s w? 8ouXo?.)-Herodian. 7cspl 7TpoGs- 

» (7EWV. TwV Bl TTpoOe'dSWV Y) lv X(Xt Iv{ Et>pY)Tai Iv TO?? 
7TOlY^a(7l XGCT STTSXTaCtV XsyOf/ivY). Ivt [/ivTOl (AETa- 

6£(7£t tou tovou oux Iti TTpo'GESt? , dXX' £t? pY]f/.aTlXOV 

{X£Ta^a(v£t, a)? ^ irapa* Trdpa §s dvTt tou TrdpsaTt. 

Victor.] 
IC is. (xo^eupwrtSwcw? : 'Avti tou £upi?u8txw? xat 

Seivw? , oTov iravoupyw?. xo^ol Be mxpa toi? dpyaioi? 

IXeyovTO ot Travoupyoi. cpvjffiv ouv, too? av ti? si7roi 
1 TOpi£<7TaX|xsvwc xat XsXyjGo'tw?, oiovei [XY] cpavspw?.) 

19. (/.■?) StacrxavSixio-Yj? : AtEupnuStffY]?. (^ yap [/.Y]- 
15 TTjp EoptTutSou cxdvSixa? l7Tt7rpa(7X£V, 6' lartv dypta 

Xd^ava. "AXXw?. pj ditoSEtXtdayj?, [/.y] [/.£Tdf/.sX7]a7]?.) 
ctxwtttei §s tov Eupt7c(o*Y]v w? Xa)(avoTOoXiSo? UlOV. 
(crxdvSt? yap £ ^°? Xa^dvou.) 

20. (d7roxtvov : <I>uyYjV, dTOr/wpYjfftv. fori Se xat 
20 sl8o? op'/ifasw? cpopTix9j?. ot Be [jtiXo?. xai 6 fiauxt- 

apoq.) 

21. XsyS $) [XoXwfJtSV : (TtVS? TO [XoXwfASV TTpOTTEpt- 

anrcoffi.) TTpooTrots'iTai Be uTTOTi0£C0at cpsuystv auTov, xat 
XsyEtv, auTO[AoXv]0"(0[jL£V TTpb? tou? AaxeSaifAOviovq , 
25 (auTO? TrapatTOuuxvo? Xsysiv). auTO{/.oX9j<rat SI sari to 
TTpoSouvat too? tStou? xat iaaat xat dTTsXGEiv 7rpo? 
tou? svavTtou? Itti cru[/.[/.a^ia. 

(22). IljOTClffSs VUV : KaTo'TCtV. T0UTE(7Tl , 7TpOTaO*(7£ TO 

jjl6Xo)[JL£V tou auTo', siTa irdXiv tou p.oXoj(X£V to atao'. 

30 pouXsTat 8s Xsysiv, auTO k aoXY}(7W[X£v TTpb? tou? Aax£- 
8at[/.ovtou?. aivty[/.aTw8w? Be [i-STa 8io"Tay[/.ou Xsyst, 
ttoiwv sxstvov cruvaTTTStv toc? XoiTrd? auTW o*uXXa£a?. [to 
Ss cpaOt dico tou cpvjjjt.1 cpY)<iw, ecpvjv, cpa?, cpdvro?, cpdGi.] 
07T£p 6 [/lv 3 AttoXXojvio? 6|uv£t , 6 o£ c Hpwo\avb? pa- 

35 puv£t. [7rapaXoyo()? yap o^uv£c0at.] 

24. ^(T7U£p SECpo'^EVO? : 'AvTt TOU a7ToS&p03V TO atoVtOV. 

ot yap a7TT0[/.£V0i twv atSoiwv, oO^ a>? TJp^avTO, dXXa 

GTCOuSatOTEpOV XtVOUat [EXTCUpOU(A£VOl TV) GUVE^Eia T7J? 
XIV^CEW?]] TTpb? TT) T7^? yOVY)? EXXptG"£l. (tOUTO OUV XsySl , 

40 oTt TTpWTOv xaTa (/.ixpbv, ska auvs^w? Xsys.) 

26. (auTO [xoXa)[A£V auTO[xoX(0[ji.£v : *iQ? ETuXau^avo'- 
[jt.£VO? auTOu touto XsyEt. aUTO[//)X£tV §E TO TTpb? TOU? 
ttoXsuious aTtsXOEtv.) 

(27). t^v ou^tjSu : 'ISou, IpcoT/j^aTixov. Xsyst Se, oux 

4 5 EdTiv 7)Su to auTojxo'Xwpt.sv ; s0o? Se t^v xat tou? SouXou? 
Tuapse tou? 7T:oX£p.iou? cpsuystv, el Tidcr^oiEv Tt xaxbv 
uTub tou Begtzotod. to Se cp£uy£tv, auTOfz-oXsTv Xsyoufftv 
'AGrivatoi, ''AXXoi?. 6 ttjv yvw t ar,v Xlycov IcptcrT^ffi tw 
Xoyoj atar0avou.£vo? tou ^(jtaTO?, 6? i£Y]7:aTY]f/ivo? xat 

^ 7rapax£xpou(7(jL£vo? eitteTv to auTO[AoX^o"W[jt.£v. "AXXoa?. 
(XT) ou xaXo'v. ou TTpb? v]Sovy]V dTcoSoxtp.da-0) gov tyjv 

(7U[X^0uXv]v. [TOV OtCOVOV Si, TO C7)[X£10V.] 

29. pTlT] TO 0£p[Xa ! ^OTt oScTTTSp TWV S£CpO[A£V60V TO 

o£p(i.a aTUEp^stai , outw xat twv auTO[xoXouvT(ov.] SCHOLIA IN EQUITES. 

[TWV §£CpO[JL£VO)V I TSv d7ToS£pOU.£VWV TO atSotOV U7P0- 
^tOpET O7TK70EV. \jj\ 7T0)? OUV Xat %a? V07]aaVT£? ot 3 A6y)- 

vaTot cpEuyovTa? xpaT7]aa)(7t xat aTroSEpojat .] Sspoj/i- 
vwv. V. 

30. psXTtov. V. 5 

31. Tupb? ppsra? : ( v AyaXu:a Gewv. tz^ogtzbgsXv Se), 
tXETa? xa0t<7at. rj xaTacpuystv Tupb? pps^a?, ("Tupb? tspbv, 
Tipb? T£(/.£VO?, Y] TTpb? e§o?, tj Tipb? ayaX(xa 0EWV. pp£- 
Ta? $s EtpYiTat [to dv0po)irop.opcpov EtSwXov. M.] dirb 
tou ppoT(j) iotxEvat auTO. to 5e steov, dXr,0w? outo) tte- io 
TTiaTEuxa?, outo) xaxaSs^vj.) 

32. (pp£TE r TTa? : 3 Ev TrapoXxYJ, 7ratCcov. ou [xovov Ss 
TTJ yXwTTYj 7TpoaE7rati£ t9) Trapovojxao-ta tou pp£Ta? ? 
dXXa xa\) cpYj(7iv oti st pj r^crav Gsoi , oux av vi^yjv GeoT? 
i^Gpo?. I5 

(eteov viyEt yap Gsou? : 3 AXr,Gw? outco 7T£7ii(jTEuxa? xat 
U7uoXaf/.6dv£i? Etvat Gsou? ; TSX[AY]pta> Be , TrapaSstyuiaTi ? 

[/.apTUpttO.) Eu TTpOCJ^t^d^t? (X£, TTEtQEt?, TTapatVET?, Y) 

STO^a^Y). — -jrat^Et w? SouXo?. R. 

33. lywys : Herod, v] iyw tov ys 7rpoo , Xa^oua , a cuv- 20 
Seo*[xov, iywys , 57ro6t6a(7[/.w tou tovou TTpocpEpETai xat 
ou [xovov [AEtwcrtv> Ttva tkutyj Stot to tou cuv8ect(jlou 
[jLEtcoTtxbv §Y)Xo?, dXXa xat xaTacpacrtv Iviote, o r tov to 
vat. Vict. 

(35). dXX' ETEpOt 7T0t : 'AXX' ETSpW TpOTTtO Bel (TXE^a- 25 

crGat*[ypdcp£Tai Be xat ttyj. ectti Be 7rsptTT0v.] — ETEpa, 
aXXa^YJ , £TSpo'v Tt. R. 

37. (7capaiT7i(JW[/.s0a : IIsptTTY) 7) Trapd. £(7Tt yap at- 
TY]aco[jL£Ga.7TapaxaXEO*a)[XEV.7TX£ovd^ou(jt yap xat IXXst- 

7T0UCJI TaT? TTpoGEO-Efftv'ATTlXOl.) OU ^ElpOV I ^eX- 30 

TtOV. R.] 

38. £7TtSY)X0V Y][XtV I AstXVUEtV, CpYJCr'tV, Y]|JLIV StOC TWV 
TTpOCTWTTWV £1 '^atpOUCTt TOt? X£yO[/.EVGl?. [Ix yap TOU 
TTpOCTCOTTOU $Y]XoUTat YJ T7^? ^U^Y]? StdGECTt?.] 

39. (yjv TOt? ETTECTt ^atpOJCJtV : "E7T£0-t TOt? 7T0tY)fJt.aa-lV, 35 

r\ toI? X£yo(/.£VOi?. y] toT? td(/.6ot?. ttocv yap [AETpov etto? 
xaXoucit- TTpdy(xacri Ss, TOt? Tuot^acrt Tot? X£yo[X£vot?.) 

40. |[vwv yap IcjTi SsdTTOTr,? : ^HarTTEp Ttva otxtav xa-Ta- 

aXSud^El T*})V TToXtV. S£C7T0TY]V OE CpTJffl TOV S^'[XOV, OlXE- 
Ta? Be TOU? 7TpO^£tpt^O[Jt£VOU? U7T' aUTOU UTUYjpETElV aUTtj) 40 
£V TY) TWV XOtVWV ETTtfXEXEta. UTCY)p£Tat ydp TtVE? ElVat §0- 
XOUGi t TOU §Y^[XOU Ot dp^OVTE? 01 TWV XOIVWV 7TpOlO"Ta(Jl£VOl.] 

41. dypoixo? opyYjv : (AuvaTat ■?) opyY) vuv sxaTEpov 
Sy]Xouv, xat xupiw? xEtaQat xat iirt tou Tpo'7rou.) tov 
TpoTrov dypto? xat cxXYipb? xat avvj^spo? (xat Tpa^u?. 46 
Yj dcpsXiq?. dxpd^oXo? Be Y]youv si? opyYjv Trpo^Etpo?.) 
dxpo^oXo? si? opyYjv euxoXo?. R. 

xua{xoTpw^ : (AtxaaTixb?, xud[xou? IdGicov. xudfxot? 
Be i^pwvTO ot Sixaaral Sta to [xy] xa0EuSstv. y] dvTl 
^Yjcptov. dXXot §e Sta tou a, xuafxoTpw?, 6 xudfxot? St- 5(i 
xd^wv, 6 TtTpwaxojv. toutoi? yap i^pwvTo dvTt ^Y]cpo3V. 

"AXXo)?.) TpSCpo'f/.SVO? dTTO TWV Xud[X03V 7Tpb yap TY]?£UpE- 
CTEW? TWV l{;Y]CpWV XUaW.01? I)(pWVTO £V TaT? ^ElpOTOVtat? 

twv dp^o'vTWv xai Iv TaT? IxxXYiaiat?* w? oOv twv ^7)<pt- SCHOLIA IN EQUITES. 35 £o[/ivwv dpyuptov Xa(/.6avovTwv xat ^stpoTOvouvTwv 

TOU? SlSoVTOLq TtXeQV, (oUTO)? WVo'^affE TOV 07)[X0VT0V OCTUO 
TWV XUdCfJLCOV Tp£Cpo'[/.£VOv). 

42. (tcUXVITTj? .* T07T0; 'AGYjVTjfftV SV0OC EffTtV OTE Y^X- 

5 xX7)ffta£ov ot A0Y]va'tot. tcvu£ yocp to'tcoi; Iv 'A0Yjvat<; sv0a 

Y) SXxXY]ffta ffUVSXpOTStTO. TOV 89j[XOV §£ WffTCEp TCoXtTYjV 

tyj? tcvuxo? eTtce. 7rvu? 8s XsysTat irapa TO TCUXVOUffGat 
sxst tou? BouXEUTaq, 7) aiub too TC£TCUXVw<i0at Tat? xa- 
Os&pat?. SuaxoXov os SuarparaXov.) — tcuxvitt]? : tcvu£ to 
io iv 'AO^vai; SixaffTTjpiov. yEpo'vTtov : atvtTTETat, oti 
7upwTo'yovoi ot A0Y]vatot. R. 

[SuffXoXoV yEpOVTlOV I AuffTpaTCsXoV, TCpEff&JTEpOV. 

aivtTT£Tat Be Sta toutou 6 TCOtYjTy]? ty)V tffTOptav, oti 

TCpWTOt T£ Xat aUTO)(0OV£? Ot A0YjVatOl.] UTCOXWCpOV Bl , 
15 GtTlOU TCOCfflV £TC£10£TO, dXXa TCpOffETCOtStTO (XT) dxOUEtV 
(twv X£yOf/.£VWv). 

43. TV) 7UpOT£pa V0U{JL7)Vta : Ty] 7Tap£X60UC7Y]. (T0UT£(7Tt 

VEWffTt. iva Beilr\ tov KAs'wva ou -rcdXat tyj? iroXtTSia? 
TSTU^rjxoTa.) iv§£ Tat?vou[/.Y)vtai? ot SouXoi ItcwXquvto 

20 XOt\ 01 ffTpaTY]yo\ I^ElpOTOVOUVTO. 

44. (pup<7oS£^Y)v IlacpXayova : Bupff£a. r ffU(/.6atv£t 8s 
toutou? Ix too I[/.6p£^£tv toc 8£p[/aTa 3 xai TrXstOfftv 
sav Y"jf/ipat? auTa zlq to cpdp[/.axov, iva StaXdo'otEV, 
dirb tyJ? 6o-jjt.9i^ tou te SSaTO? xai twv &£p[/.aTWv [/.oXu- 

25 vo[/.evou? ofyapt oScoSlvat. Sta^aXXEi oOv 6? 8uffOff[/.ov , 
dXXw? T£ xai tyjv £UT£X£iav Seixvucji tou KXewvo?, acp' 

Ota? TU^Y]?6p[JlW[/.£V0?lTCpWT£UffETWV A0Y)VatWV. Itc£i8y] 

6 7raT7)p auTOu KXewvuuo? IpyaffTYjptov eT^s SouXojv 

BupffoSsvj/wv.) 
30 46. (o&to? xaTayvou? : Oswpyjffa?. TCEptTTY) -y) xaTa. 

ofov xaTa[/.a0wv xat atff0o[/.£vo?. TCpb? sfxcpacjiv Be tcXei- 

ova eitce tou [/.a0wv. ot£V7)vo^£vat Se cpafft to xaTayvw- 

vat xai iTCtyvwvat TauTr, , oti to [/iv xaTayvwvai tStw? 

ItcI ota£oX9j xat Trovyjpta Xsyoufftv ot TiaXatol, to Be 
35 ITCtyvwvat etc! tou yvwptffat. yvwvat os X w pU T ^ xaTa 

7rpo0£(7£a); , to [xa0£tv. xaTayvou? oOv, oTov xaTa^a0wv 

xat ata0o[/.£vog.) 

47. (6 pupcoTracpXaywv : Duvets to ysvo? xat tt)V 
te^vyjv, iva to t:Xsov ovsiSiffYj , 7upo(707]x7i<; sxaTEpou ys- 

40 VOJ/.EVOU 0aT£pOU.) 

U7UOTT£(7WV : UTToSpajJLWV, U7TEX0COV. V. VlCt. 

48. (vixaXXsv : AtxaXXEtv sctti to tov xuva Tot? wat 
xat t^ oupa catVEtv tou<; jfidBcn^' r\ airo (XETacpopa? twv 
aXsxTpuovwv . xaXXata yap xaX^Vat toutwv Ta yivsta. 

45 iroXXat SI at Xe?£1<; ? aXXa to o-7)u;atvo[jL£Vov Iv. IxoXa- 
X£U£ yap.) 

49. (xo<JXuX[xaTioi<; : ToT? 7U£ptx£X0(jt[jt£V0tq xat aTuop- 
picpslfft Ssp[jta(7i. pouXETat§£ Xiystv, Xoyaptot? aijjtuXoi?. 
to 5e icav auxtj) vo^jxa, OTt Xoyot? £|7]7raTa tov Syjjaov, 

50 SoXOUCt [AEV WCpsXEtaV TlVa EY^EIV, pXaTUTOUCTt Be TOC [Xc'- 

yifffa. AXXw?. xo(JxuX[i.aTa xaXouvTat Ta 7r£ptTTa , toc 
TT£ptT£U;VOU;£Va aTTO T03V XaTTUJXaTtCOV. xaTTUjxaTtoti; ouv 
Xsyst, euteXecti ^[xaatv yj 7rpay[xac-tv.) 

(50). IxStxaaa? [xtav : Atxaaa?. [west IXeys yujjiva- ffOsfc. TotauTa Se Etw0aat toT? Tpucpwcitv ot xoXaxs? Xe- 
ystv.] touto, cprjat, xoXaxsuo^v IXeys tov S9JU.0V. Xsitoi 
Ss ^s'pav, IV r\, (xtav %spav laca? aStxacrrov. 

(51). £V0ou : 'Etui tou ^wjaou xat tou dxoXou outw 
Xexteov, xat oXw? tou cpaystv. 5 

IvTpays : 0(;toj to dxpaTt^siv. xat MEvavSpo? « Ila- 
« Xatbv IvTpayETv. » yap oixettji; Ict\, SapUTspov tt]v 
Tipbi; Toug Soxouvta? Etvat tto tou [aevo; Tpucpyjv, Trapovst- 
Si^tov OTt Toaaura aTTOffTsXXETat oux Itci SeTtcvov, dXX' 
dxpaTto-fAo'v. — ■ EV0ou : €>dy£. po'cpviaov : lite. O. Vict. 10 

i^s Tptto^oXov : Tbv StxacjTtxbv [xiaOov. Ittsi Tpioj- 
^oXov £Xd[/.^avov. — w? toctoutou ovto; tou StxaaTtxou 
vuv xat tou IxxXviG-iacrTtxou. ou^ 8[jLOt(i)<;§souSs ToauTo 
StwptaTO, aXXa xaTa Stacpopou? xatpoug Stacpopoq yjv 
xat 6 [/.iff Go?. R. is 

55. [xd^av iLzpayoTOq : Toe 7i£(pup[A£va dXsupa. 6)q 
Itci Tpo(p9]q 5s to xaTOp0(O(xa sitcev. ( y AXXto<;. touto dep' 
iffTOptag T£0£tX£V, 7J; {XE'pTiTat xat ®ouxuSt§Y)<; [4,28]. 
I^st Se outco?. Av][j(.Off0EV7](; ffTpaT7]yb<; 'A07]vaiwv, aTCO- 
ffTaXstg elq DtxEXtav Sta tov auTo'01 tco'Xej/.ov, TCapa- 20 
tcXewv tt]v IIuXov xat tyjv EcpaxT7)ptav Suvd[/.si TCpoXa- 
^wv, Tpiaxofftou? EtXyjcpsv at^jxaXwToui;, xat ISYjXtoffEv 
A0Y)vatot(; Tt BouXovTat TCspt toutwv ysvscrOat. dXXoiv 
Se d'XXa XEyovTWV, KXeojv dvaffTa? ETCYiyyEtXaTO ^[xspwv 
dpt0[xbv TCpoff0£t(;, Etffoj Ixstvwv d?£tv auTOU?, w? ye- 25 
XcoTa tcoXuv xkt' auTOu yevsff0at. dyaytov Bl auTOu? w<; 
tStav TCpa^tv xaTOp0coffa<; ETC£ff£u;vuv£TO. v AXXto<;. Iv ttj 
IIuXw. totco? oz o5to<; tyjs Aaxwvtxr^<; ffTsvb?, StEtpywv 
xat aTCO)(copt£tov Ta<; aTrb ty^<; ©SffffaXta? xat AaxsSat- 
[/.ovia? stff^oXdg. sv0a xat AstovtSa? TCpOTEpov twv Ma- 30 
xeSovwv pacrtXEUi; , d[xa xa\ ^TCapTtaTwv, dvTEffTrj 
Slp^] tw twv Ilspffwv pafftXEt, xat 7uoXXob<;Twv Osp- 
ffwv aTCOXTEtvac;, dptffTEUwv IteXeutyio-e, xuxXw0e\? ex 
TCpoSoffta?, 'EcptdXTOu Ttvb<; Sst^avToc; toT<; Ilepffat? Biol 
twv opwv 8Sov. IvTau0a ouv Ar][xoff0Evrj<; aTCO^afftv 35 
7roiY)ffdf/,£VO<; ffuv oXtyotc, I^ETSt^iffs to /^wptov, xat xa- 
TEffTYjffE eppouptov. pO7]0yicrdvTwv Bl twv Aax£§at[xovtwv 
Sta toljqvq Bpafftoou ffTpaT7}youvTO<; , auTo'c te 6 Bpa- 
cr tSa<; aTCE^aXE tyjv dffTCtoa xat tcoXXoI twv Aax£Sat[/.o- 
vtwv aTC£0avov Iv ttj [xd-/y]. svtoi Bk xaTEcpuyov xaTaTCO- 40 
vou{/evoi elq t'/jv xaT 1 dvTtxpu vrjfftSa tt]v 2cpaxTY]ptav. 
xat auTO? 6 A7iu.Off0£VV)<; [/.£TETCE(/.<LaTO a7rb twv A0y]- 
vatwv, wq av tcXeiovi Suvd(JtEi ^pyjffdfjtevo? tou<; d'v§pa<; 
IxTcoXiopxotY). 8 odv KXewv yvou<; oti 6tto t^<; dvdyxrjs 
xat Xt[xou xat St^ou? ou^ 0T01 te IffovTat TCXstofftv dvTS- 45 
^£tv y]j/.£pai(; ? ItteI xai touto viyysXXov ot aTCo tou arpa- 
totceSou dcpixvou(A£vot, TCap£X0wv stc; TOV S9j[/.0V, £t 
Xd^ot Suvap.iv, w? atTsT Ar u utoff0£vri<;, E7rr]yy£tXaT0 evto? 

EtXOfflV 7](JL£pWV TCapaffTr]ff£tV TOU? TCoXlOpXOU[/£VOU?. 

xat o6to) St£XTCX£Uffa<; xat tou? AaxsSatfxovai; Xa^wv, 50 
sSo^sv auTOt? xaTOp0ouv to tou Ay)[j(.off0£vou<; 8 KXewv. 
ETCEtpdGrj yap ucpapTCaffat to teXo? twv sxstvou tco'vwv. ) 
56. TCavoupyoTaTa : Atav TCavoupyo?. TC£piSpaf/.wv $ 
ucpapxaffac : 3 ATuaTV]Ga? , TC£ptsX0cov. Vict. 

3. 36 SCHOLIA IN EQUITES. 57. ^(/.ayj/ivyjv : naps<7Xsuao-|Asvyiv, xai Iv sTOtpw 

y£V0[/.£V7]V. 

59. aXXa pupcytvTjv i^cov : ( e PuT7Jpa, SpuxvTa.) STcai^E 

Be 7rapa to pup(700£^v)V slvat tov KXewva. sKsi yap £t- 

5 7mv (xup(7tvy)v. 7capaypaf/,[/.aTi<rf/.5> ouv I^pyjcraTO aWt 

tou [X to (3. Tat? yap ptupfftvat? a7roc7o6oucji Ta? pujta?- 

5 Ss tou? pvyuopa? £t7T£. (arco tou piupaivyj. TauTT) yap 

IdTSCpaVOUVTO Ot CTTpaTYiyOl. pUp(JlV7]V Ss, eTtTSV, l^wv 

a7ro(7o6E?TOU? ^Topa?, 6? Trpb? pupcoSl^v.) 

10 60. a7T0Sl0JX£t. V. 

61. stQ' 5 ylpwv <7t£uXXta : (Ilspt tov ^po'vov toutov 
Tapa^toSy) ovTa stxb? -rcoXXa TotauTa ytv£<70at.J yspwv Be 

6 SecnroTY]?, Tjyouv 6 $rjpt.o?. ct&jXXta Se, ypvjc-^wv Ipa 
xat £7Tt0u(X£T. 7] irapaXripE?. (liTEtoT] vj 2t£uXXa [xaxpo'- 

15 6lO?. 7) TO?? ^pTjfffAOl? vjoVrat, Y] aTuaTaTat, [/.avTtxw? 
l^£i, ^prjafAOu? cpavTa^ETat. ^prjcrpi.oXo'yo? yap 'Epu- 
Gpata y}v vj 2(6uXXa.) y) f/iya cppovst xai sTcaipsTat. 

62. ptEptaxxoaxora : Ta Maxxou? cppovouVra, avoy]- 
TaivovTa. (Maxxcb yap xai Aapia) lysvovTO Ivsal , toute- 

20 art pap£W? voousat. ^ TcapacppovouvTa, XvjpouvTa. 
ysyovE Trapa to adtTaia xoeTv, o sort voeiv. oGsv Guocr- 
xoo?, irapa to Goto xai to xow, 8 CYjptatvEt to vow.) 

63. ts^vyjv : [<xvtI too fXY^avrjv, 7] avTt tou] si? spyov 

aUTW Xai TSyVY)V 71TpOX£)(topY]X£V. V. 0. 

25 avTtxpu? : (npoSyjXco? , 6fj.oXoyou(/ivot)?. yju^cjs Se tyjv 
avatSstav, Sta to cpavspa)? xaTa^EuSssGat. "AXXco?. 
cpav£pco?.) oVtyf/.a Ss u7r£p6aXXou<77j? avaio-yuvTia? to 
cpavspw? xaTa^EuSsaQat. 

64. u)? o?X£Tat ptasTtyoupiEGa. V. 

30 66. ScopoSoxsT : Awpa Xa[/.6avsi xai diaorscst. (Ti0£Tat 
§s $j Xelji? xai ItcI tou SiSo'vto?. — Swpa Beyexxi. V.) 

67. 'TXav : ovojjta oixetou irsTrXaxsv. R. V. Vict. 

68. Et pt.Y) [/.' ava7T£t(J£T£ : ('AvtI TOU, avaTTEtcrsTE 
^pY][xa<ri.) 8ta6aXXsi (Be auTov) w? Soopoooxoupisvov xai 

:s TrpoStSovTa ty)V 7rdXtv. ( AXXco?. ei (jl^j ttigtov irotTJo-ETE. 

TOUTSffTlV £t {X^l JAlCyG^V TlVOt fXOl S(OTS.) 

69. iuaTOU(ji.£vot : 66pl£0{/.£V0l ? GXl^fXEVOt. V. 6^pt- 
£ofi.svoi,wte#fji.evoi. Ficif. 

70. [oxTa7rXacrtov ^0{jt.£V : IIoXXw irXeiova. iv' ^ to 
40 voou{J!.£VOV, 6rt (AtxpoT? Xvjp.(xaatv aTCoSiSovTat T7]; tco'Xeox; 

toc 7rpaypt.aTa, dcp' ?5v wcpsXEia fAsi^wv yjSuvaTO y(v£c0ai 

T^ TudXsi.] 

^0[aev : avrl tou ^7)[xtou(jL£8a. R. V. Vict. 

71. avucravTEq, avTt tou ocira; elq touto yfivofxsvoi. 
45 R. avu(7avT£<; : Ta^uvavTS?. V. Vict. 

72. vol) : e H[/.a<;. Tp£7CT£ov : "A^tov TpaTOaGat, tco- 

0£UT£OV. VlCt. 7tOp£UT£OV. i?. 

73. XpOCTlGT £X£IV7]V .* [ V A(X£tVOV £7tI TO aUTO{AoX^(7W- 

[X£v. TOUTlaTt ^wpyjcrai 7rpb; tou? IvavTiou?.] to auTO- 
&<; jxoX5jorat xai ^wpTjorat 7Tpb<; tou? ttoXeixiou?. R- V. 

74. ou^ o^ov : ou SuvaTOv. V. Vict. 
76. 7raXiv ttjs IIuXou ;ew.v7]Tat, e7csl 6 KXswv Iv QojcavTO? auTOu , aXXa ttsvvito? ovto? toTc xaTopG(6fj,a- 
atv. R. 

77. aVTl TOU SlEG^TJXOTO?. R. 

78. Iv Xaoci : @paxv]? sGvo? ot Xao r V£?. (irapsXafo 
Be to 6'vopt.a, iva to x£^v)V£vat Sy]Xto(i7). Xao r V£? Ss §yj- £ 
w.o? twv ©£(77rpa>T(ov. 7j pap^apov sGvo?. ^AXXox;. oi 
ftsv t5]? 'HTCetpou, oi §£ tv]? ©pax?]? tou? Xao'va?. ajxa 
Bz tou? £upuTrpwxTOU? Siacjup£t, §ia TO V^atV£lV TOV 
TrptoxTov.) — w? £upu7rpwxTOV Sta^aXXfii ?rapa to xevv)- 
vlvat. R. I0 

auTo'^pY]^' Iv Xaocrt : Sv^eSov eitteTv, v^ auTO to 
7rpay(xa, ofjioiov TcavTsXw?. Vict. 

79. (tw ^£Tp' Iv AtTcoXoT? : 'Atto tou OVO^aTO? TO 
TTpayfxa Xsyet. oux Iv AkcoXia, aXX' Iv tw aiTEtv. to 

3' Iv KXo3tci§wv IvaXXayy] 7iaXiv cttoi^siou, tou p d? 15 
to X. KptOTCiSat yap S^p;o? tt^? AEOVTtSo? cpuXvj?. £7uai- 
?£V oOv 7uapa to xXsttteiv.] 

80. C7XE7TTOU, §iaVOOU. V. 

83. a![/.a Taupsiov : Av]X7]T7Jpiov XEysTat to aTfAa tou 
Taupou 7Uvo'o;evov. R. 20 

84. 6 OejxkjtoxXsou? : @£ k ULK7TOxX9j? (6 xaTavau^a^Tj- 
aa? Iv t9) 7cspl 2aXa(ATva vau^a^ia tou? pap^apou?, 
£tG'6(7T£pov cpuyaS£u0£t? uTcb twv 'AGvjvatwv) IttI 7rpo5o- 
crta? akta ^£u$eT, xaTacpuywv 7rpb? 'ApTaq'sp^v tov 
3sp|ou 7rat3a, xai tiu;7]GcI? toc p.£ytaTa Trap' auTou, 25 
(w? xai Tp£t?7uoX£t? £??o^ov xai apTOV xai ttotov Xa^stv, 
Mayvrjcrtav, MuouvTa, Aajx^axov,) iTuyjyysiXaTO auTw 
to xaTaSouXwcacrQat ttjv c EXXaSa, Suva[xiv st XaSoi. 
7uapaysvo[AEvo? Be. (ajxa tw aTpaTEuu;aTi st? Mayvvjctav) 
xai xaTayvob? sauTOu, el BC auTov cwGevts? ^EXXvjvs? 30 
St' auTou SouXsuc-ouct pap^apot?, 7rpocpaa-£t ^p7)aau.£- 
vo?w? Gutrtav iTrtTsXsa-at pouXotTO xai lEpoupyvJG-at t9j 

AeUXOCppUl 3 ApT£{XtSt XaX0U{X£V7], TW TaUpW U7TO0£t? 

ty)v <ptaXrjv, xai uTroSE^afXEVo? to at[Aa xai yjxvBov 7rtwv 

ET£XSUT/1<JSV £UQ£03?. 01 §£ CpaCtV OTt (JUVEIOW? 6 0£[J(.t- 35 

ottoxXt)? oti ou^ oTo / ? te v^v SiaT:pa|a(7Qat tw paatXct 
a7csp l7T7)yy£tXaT0 , outo)? IttI ttjv tou QavaTOu aipEctv 
7rap£y£V£T0. (toutov oOv tov Tpo7rov psXTtov dvat cpacrt 
xai auTou? aTioGavEtv, xaTa £9jXov tou @£[/,i(7toxXeou?. 
Sta^aXXEt Be tou? 3 AGr)vatou? w? xaxou? icspl tou? £U£p- 4c 
y£Ta?. 'AXXw?. (XETot tt]V Slp^ou cpuyyjv Aaxsoatp-o'viot 
TTpoSoffta? xptvoucrt xai cpovsuouo-t Ilaucravtav tov tStov 
pao-tXsa, KX£0{jt^p0T0u aal 'AXxaGo'a? uto'v. Ittixo'tco? 
Be StaxstjxEvot -irpb? ©EpttcrTOxXsa Sta tov TEt^iajJtbv t9J? 
'Attixt]?, [XETacTEXXovTat auTov eS? xptciv, cpaaxovTE? 4.5 
Ilauaavtav wfjtoXoyyjXsvai xai auTov xotvwvEtv Iv tt] 
7cpo§offia t 'AGyjvatwv Bl pouXofxsvcov a7rocTEXX£tv auTov, 
cpuywv v]x£ Tcpb? 'ApTa^sp^v, xai MtjSixtjv cptovvjv pta- 
Gojv IStSa^sv auTov ttw? egoxje tov -rcaTspa S£p?7]V ptr) 
(juy^wpr^aa? toT? ^EXXrjfft StaXucat Ta Itti Hyio-tou xai 50 
3 A^u§ou Sta^£uypt.aTa. Icp' ot? Eu^aptaTTjO-a? 6 pa(7tXsu? 
SoopETTat auTw TpsT? tuo'Xei?, Mayvrjdtav Et? atrov, 
Aapi^axov et? oTvov, MuouvTa si? o^a, w? Ss NsavG?)?, auTT] (7uv£Y(o? ^Xa^ovEUETO ; w? aXXo {jlyjS' Stiouv xaToo- ' xai nspxcoTTjV si? 0-Tpwpt.vrjV xai naXatax/jiJ/iv £t? SCHOLIA IN 

otoXt]V. crpaTOV Be Xa6wv auTou sVt 7rop0y]S£t tyj; 
e EXXd8o;, TUEptTYjv Twvtav Iv MayvY)ata y£VO[/.£Vo; , 
0ucov, w; siprjTat avw, teXeutS, xal [ast& 0avaTOv tov 
fxic>o6ap6apov IvSeixvujaevo; Tpowov. Xotjxw^dvTWV 8s 
5 'AGY)vaia)v, 6 Geo; eTtte [xsTaystv toc oaxa Be^igtoxXe'ou;. 
Mayv7]T(ov 8s [f.r\ (ruyxwpouvTWV, ^ T7 l a ' aVT0 & 1 " ^ % £ '~ 
pat; svaytsat tw Tacpw. xal 7uepiffXY]vw<yavTs; to ^copiov 
Xa'0ca xofxi'Couffiv dvopu£avT£; toc o<Jxa. ^u^a^o; Ss 
<p]at ^Eu8s(70at wept ®£fJu<7TOxXs'ou;. outs yap c Hpo'8o- 
10 to; oute ©ouxuSCSr,; idTOOEt. s<m youv d-nrb DocpoxXsou; 

spot 5s XtpcTOV al{xa raupeiov TrieTv, 
xai pi Tt rcXetou; twv8' lx siv 8u<r<P*)l«as- 

Ttvs; 8s cpastv oti 2ocpoxX9j; rapl ®sp.t<jTOxXs'ou; TOUTO 
15 <p7ifft. t}/£u8ovTat Be, ou yap Ictti 7rt0avo'v.) 

85. dya0ou Saiptovo; : Atpofiivv]; ty^ TponceCy]; 
[xetoc to Ssnrvov axpaTOV TTEptscpEpETO xal IxaXstTO aya- 
0ou 8ai k txovo;. 'AXXw;. to wpwTOV 7UOT7]ptov dyaOou 
8at(xovo; swivov, TOUTSffttv aya0ou Osou. (eucpyj[xet Se 

20 TOV AlOVUCTOV, &; 7TdCTptOV 0EOV, EWE^y] Xal EV TY] AlO- 
VU<70U £OpT?j, TOUTs'cJTl TOt; AtOVUdlOt;, YjyOWt^OVTO Ot 

tyj; dpyjxta; xw[xw8ta; ttoiyjtou.) 

86. xpyjffTo'v : dya0bv, arufjtcpspov. R. Vict. 

87. XEpl 7U0T0U yOUV SCTCt GOl I OUX EV TOUTO), Cpyjffl , 

25 vuv r\<JJLV toc TCpdypxTa. V. Vict. 

88. ayaObv, <JU[/.cp£pov. V. 

89. {akrfieq oOto; : IIpoTTapo^OTo'vw; dvayvwcTE'ov. 

aUTYj yap XpriGIS ™)V AtTIXWV, 6tE (7Ylf/.atV£l TO dX?)- 
0s?. ote Se O^UVETat, TO OVO[/.a.) 

30 xpouvo^uTpoX^patov : 'AvtI tou , cpXuapo; si. xpouvo; 
yap to yu8rjv xat axpiTto; xat a0po'w; ps'ov. Xyjpov Be 
to [/.dratov. (JUVE0Y1XEV oOv (dTub tou xpouvou xat TOU 
XrjpEtv, xat tyj; X^ T P a ^' avataG^TOU ouV/];, fttfc ^p cftov* 
St]Xw(77) tov avatc0v)TOv xat dvoYjTov ^ a ^ iTEptTToXoyov). 

35 91. oivou yap supot? av Tt : IIpaxTtxojTEpov, i£sp- 
yadTtxojTspov. 'Optripixov [II. Z, 26l] to voTjfxa- 

dtvSpl §£ xsx(iY]a>Tt {itsvoc f^sya oTvo? aslei. 

(THpoSoTOS §E [i , 133] TOU? IlE'paa; TOUTOV TOV Tp07C0V 

pouXstSscOai cpTjatv. £t [xev oOv £i<7V)y7i<7atVTO Tt v^cpov- 

40 T6<;, PouX£U£OT0at TTEpt TOUTOU EV JXS07) Xat XUpOUV, V7]- 

cdovte; §£ E7rtxupouv. ^AXXw?. "HpoooTO? cpyjcTt (xeXXovTa? 
tou; H^pca; pouXsu£Cj0at [x£0ustv. ) 

92. (opa; oTav Tutvwa-tv : ^Opa tov 'Apt<7T0cpavy)v. 
dp^o[jtsvov yap orxsf/^aTo;, ixs0u(7X£<j0at , tva ^tj v^- 

45 cpwv SstXtacTYi xcouw^eTv (xsydXou; avSpa;.) 

93. 7tXoutouo"i : MeGuovte; TauTa IwayyEXXovTat. 
Vict. StaTTpaTTOuat : suTu^ouat. V. Vict. 

95. oivou )(oa : Xou; [XETpov 'Attixov ^a>pouv xotu- 

Xa; t{. effxt §£ xat iopTY) 3 A0r^VY]C7tv ot Xo's;. X£xX7]Tai 

50 Se dwo TOtauTY); akta;. 'OpEdTYj; [XETa tt]V ttj; [xviTpo; 

dvatpEdiv y^X0ev £t; to; A0Vjva; wapa tov IlavStova, 

ffuyy£V^ xa0EorTYixo / Ta , 8; etu^e to'te (SaonXEutov twv EQUITES. 37 

'A0r]vat6()v. xaT£Aa£>£ Bl auTov sutoyiav Ttva §7iin.0T£Xr 
7rotouvTa. 6 toivuv IlavStwv 7rapa7rE k u.<{/a<i0at utev tov 
'OpE'crTYjv at§oua£Vo;, xotvajvyjaat Ss tuotou xal TpaTrs^*/]; 
do-sSs; 7]you[X£Vo;, [xtj xa0ap0svTO; auTOu tov cpo'vov w; 
av [XV] dwo tou auTOu xpaTY]po; Tutvot , iva sxda-Tto twv 5 

X£xX7]fJL£V(*)V 7Tap£07]X£ J(OUV. 

97. tw go) 7T0TW, dvTt tou Ttvo; TJpuv xaxou aiTto; 
ecryj. R. 

99. xaTaTcdcjo) : IIXvjpoWo). V. yE^iaw. V. Fic^, xa- 
Ta7U0txtXS. R. l() 

100. xat vol'Sicov : Aetttojv xat {XE^EptjjLV^tJtsvtov. (ou 
yap iv U7roxoptc7[xw Etpyjxsv. 'AXXw;. Stavo7)u.aTO)v.) 
wap^yays 8s fazb tou 7rXy)0uvTtxou tou ot voT to votStov 
uTTOXoptCTtxo'v. ( tivs; 8s, ovstStG^wv xat XotSoptwv 
diroTOu oivou xat t^; (JtE0Y)<;, xaxw;.) I5 

103. l7ri7racrTa Xst^a; : Ta E7i:t7racr(jo / ptsva {JtsXtTt 
aXsupa. (etvo; 8s, ^v d0dpav IXeyov. xal to wtatvov 
£^r,aa. Ta 8s aXcptTa 8y][xocrta TTtTrpacxETai. e0o; 8e 
styov ttoieTv wXaxouvTa; vj apTOu; xat ETriTCaaaEtv tivoc 
xapuxsufxaTa [vjyouv dpTuptaTa VictJ\ dXfxupd. xat 20 

8ta TOUTO ECpY) TOC ETTtTTaffTa.) 

8y)puo7rpa0' 6 pacxavo; : Ta 8y)(Aoata Trnrpao-xo^sva, 
Ix Syi^eucew; ( xal twv 8yj(X£uo{jL£VWv) 8ta KXswva (ouatwv. 
r\ Syj^towpaTa suu^sv w; Ix 8y]ptOff(ou 7rpayptaTa auTOu 
xXs^avTo;. 'AXX(o;.Ta tov 8yj(xov s^wvoufJtEva. Twyap 25 
Xsystv tw 8tJ{jl(o xE^aptcfjtsva wvsito toT; TOtouTOt; Xo- 
yot; ty)v 7uap' auTOu suvotav.) 

104. ( ^syxst : Ata tou x. (TU(JtSaivsi 8s jxaXiaTa touto 
TzoiG/eiv tou; [jt£0uovTa;, yj tou; utctiw; dvaxstptsvou;, 
wiTUsp xal auTo; eS^Xojciev iv Tai; s£9j; Xs^scrtv, £t7rwv 5 30 
'c Iv Tat; pupaat; u7utio;. » ^syxst ouv <xvtI tou, woibv 
r\jov (XKOTsleZ t9) f tvt.) 

(105). syxdva^ov : "Ey^ss , ixxsvwcrov. XsysTat 8e ItuI 
Tlfev ^po'w; TutvovTWv. [01 Be iizi Oopu^ou TotTTOucrt touto 
wapa ty)v xava^v. viyouv [jt.£Ta <|>ocpou sy^sov.] — TCpocis- 35 
vsyxE, sx^sov. R. 

(107). t^)v tou 8at(xovo; tou Ilpaptviou : Tou 7rpoo-/]- 
voii;. v]Tot awb tyj; IIpa{Jtvia; d{JL7rsXou, tj d-irb tou 
■rcpauvsiv to (xevo;. ^) 81a to woXu^povtov 7capa[XEVEtv. vj 
Iv Ilpaavta TTSTpa y tvo[jtsvou , [^ 7Tpb; tyjv @pax7]v 40 
icjTiv. "AXXco;. 8eov Et7T£Tv, T/)v tou 8aif/.ovo; tou dyaOoii , 
eTtte Upapivtou , E7T£t87) 6 IIpd[jt.vto; otvo; TroXuTi^rjTo; 

ECJTtV. Yj TCapOt TO E[Jt[JLEV£lV Xal U^l IffTavat TOV TCtVOVTa.-] 

108. 5 8atfjt.ov : [ C Q; s[xiuv£ucr0£i; xat y)8t] W£7roi)xw; 
touto cpyjcrt. J touto eittev w; 7rtwv xat supwv Tt. irpbc 45 ^ 
yap tov oivov Xsy£t. R. 

109. TO |3l6XtOV TWV ^p710"[JtWV. R. 

112. BeBoi'fc otuw; : AE8otxa, cpyjat, fjLvj 8ta tov 8ai- 
w.ova tov dya0bv tu-^w xaxou 8atp:ovo;. 

113. cpsps vuv iyw 'aauTw : Movo; ysvo'fjtsvo; xat 50 

(JLYlXETt XOjXuO^EVO; UCp' ETs'pOU dSsEGTEpOV TClVEt , £0); 

IxeTvo; IxcpEpet tou; ^pr)a-[xou;. 

114. d'p8o) : IIoTicrw. ttjv Be TpoTrriV sXa^sv awo twv 

CpUTWV. 38 SCHOLIA IN EQUITES. 115. (irspoVirai : c O[xoioxaTaXy]XTOv sitcs to peyxsTat. * 
ou yap scti Soxifxov outco Xlyetv.) 

116. TOV l£pOV ^p7]C7(JlOV .* ( AuO ^p^C^COV SoQeVTO)V Tto 

KXecovi, a)? cpuXacraovTO? Be toutov [/.ocXiara urap tou 
5 [jly] IxTiuaxov auxov yEvlaGai. touto ouv XlyEi,) &? xal 
aXXou? auTou s^ovto?. — (in) xal tou? xXexuas crocpou? 
IXeyov. R. V. 

119. avusa? : AiaTipa^tAEVo?, gtcou Sacra?. 

(cpsp' t&*> : KaTajxaQto, xaxavoiqaw, xal liucrxl- 
io <|/tO[/,ai, wots yeypairiat , tj ti 7roT£ 6 ^py]0"[xb? Xeysi.) 

aUToGl Be, T0UT£(7TtV Iv Tto pt^XlC*), 7\ Iv Tto ^p7)(7{A(p. 

120. to Xoyta : (MavT£U[xaTa. ) Qautxa^st Ss tov ^pyj- 
crjxbv avayvou?. (iSou §£, cxvtI tou Xa[x6av£, xpdhrsi.) 

128. w Baxt : Baxi? %prjO"|XoXoyo? Attixo? xal sts- 
15 po? Boiamxb?, aXXo? 3 Apxa?. R. (Vps?? BccxtSs? iye- 

VOVTO. OUTO? f/iv AtTIXO? Xal (XOCVTI? , o §£ Boiwto? , 6 

Be Aoxpo'?. ) 

124. ttoXXw y' 6 Baxt? IxP^fc : AvtI tou TuoXXa 

E7TIV£V. 

2 ;j 125. avTt tou b\a Tauxa SsSowca)? araxpUTtTE? xal 

£T"4p£t?. R. 

126. OppwSSv : (3>o6oUfXSVO?, EuXa^OUfXEVO?. 0L7Z0 TOU 
TOV 6'ppOV TtoV SstXtoV iSlStV.) CpO^OUtXSVO?, EuXaSoUfASVO?. 
£7r£t§7) CTUJX^aiVSt TO?? CpO^OUfAEVOt? TOV OppOV, TOUTECJTIV 

25 tov TCptoxTOV, iSpouv. R. (to e\r\q, TauV oppwSwv, Icpu- 
Xocttou TraXat tov rapl csauTOu ^pY]apt.ov. avTtxpu? Be,) 
cpavspw?, Stapp7]Sy]v. 

129. <rTU7nrsi07uwX7i? : c toc aruTTTrsTa ttwXwv, tou- 
tsoti xavva^tva vj Xiva. SrjXo? Se tov EuxpaTTjv xal 

30 T7)V 7roXiT£iav auTou. ( $? OTUTnra?" IxaXsiTO, Sta TO 
crcuTrnrstOTUtoXri? slvat, to? xal Iv eTspot?. s?*si SI, ocvtI 

TOU xaGs^El, SlOlXrjffEt Xal Sia^£lplC7£t. ) 

131. irtoXv)? : Ilai^si irapa to teXo? tou ovo'jxaTo?. 

— to ii*9j? tou y prjGfJLou ti iTcayyeXXsTai. R. 

35 132. (7CpoSaT07U(oXr,? : Tbv KaXXiav Xsyst xal ttjv 
7roXtT£tav auTou. tivs? Be , oti AuffixXIa Xsy£t , 8? 7TpO- 
^aT07U(oXvi<; IX£y£TO. — a) lya^Qv] 'Aanuaffia. @.) 
133. (§uotwS£ 7rwXa : "E7rat^£ toT? ovofjiam. irapa 

- ?/p to a7coStSocr8ai xal tcwXeTv tou? TroXtteuojjtsvou? toc 
%0 TfTi? TroXstog 7Tpay(j.aTa. xpaTEtv Be , ) ap^£iv xal o\£7t£iv 

toc TroXiTixa. |i36. §£ov §£ stjueTv (JTpaT7]yb? ., IlacpXa- 

y03V S17T£.] 

• 134. aVTl tou aafiXy^crTSpo?. R. 

136. aWi TOU j3upCT£U?. R. 

/ l5 137. (KuxXo^opou cpwvv]V £j( ( wv • KuxXo^opo? Troxa- 
jjloc twv 'AGvjvauov , ouxasi ou§£ SiaTuavTb?p£Oiv ? aXXa 
y£i{xappou?. cpYjffiv ouv, Tpa^Tav cpwvyjv i^wv xaGa7U£p 

7T0Ta{xb? £7T£tCiav p£Y). Yj a7TO TOU Tp£CpO[X£VOU £X TOU 

xuxXou. 6 8s xuxXo? 'AO^VYjcjtv Igti , xaQdciTsp [xax£X- 
-, Xo? Ix tyj? xaTacrxEUT]? tt)v 7rpoay)yoptav Xa^cov. sv0a 
or) 7ri7Tpacrx£Tat X. w pW xp£wv Ta aXXa wvia, xal i^ai- 
p£Tco? 0£ oi iy^0us?. outo) tov KXECova Suva[xsvov [xlya 
xal cpo^£pbv ovTa ^p7][/.aTi^£0"Qai Tuapa twv tzitzqclgxov- 
twv, tva [XT] TTspispya^otTO auTou?. xal to*o>? c Ou;v]pi- xa)T£pov wvo'f/.aafiv. 5 [X£V yap ^O^po? [il. A , 23il Syi- 

[xo^o'pov cpncrl tov Ayafxs^vova. v AXXo)?. 7iroTau.b? t^? 
'Attixtj? ^£i|xappou? 6 KuxXo^o'po?, 6tuo AGvjvaiwv 
^o)crG£i?. TTjv xaxocpwvtav ouv tou KXIwvo? ewcaas tw 
r^yo) tou TTOTajjLou. xal aXXa^ou [fr. 539] g 

c^jjlyiv 8' syclvTQV KuxXo^opov xartsvat. 
evioi SI, to7to? xuxXoTfipyj?, Iv cp Ta wvia IttojXouvto, 

a I(JCp£T£pt(j£TO 6 KXSCOV.) 

138. Slov ^v xal £t[xap[X£VOV. R. V. . 

140. tcoGsv av ouv Iti ylvoiTO : '^E^wv Iv tw tsXsi 
to ovojxa to TTtoXv]?. (oia^aXX£i Ss tou? A07]vatou?, <S>? j 
ayopatou? xal ^avauaou? xaGtcTTavTa? tou? Syjjxayto- 
you?.) 

141. u7T£pcpua : c Yir£p6aXXouaav ? 6au[xadT7)V xal 
XafxTrpav. iijaipsi Bk vuv auTou ttjv t£^vy]V, iva [/aXXov 
oveiStffT) cpavsicTT]? auTou ttJ? r :£'/yr i (; Xt'av sutsXou?. (Ic*o- 15 
Xwv §£, Ix^aXXsiv [/.sXXtov xal I^coGeTv ttj? 7roXiT£ia? 
tov KXIwva. aXXavTOTCwXYjv §£ tov Ayopaxpnrov Xsyet 
o6to3? auTW 7T£7rXa(7|A£Vov xaTa x(0(xixtiv 7raiSiav.) 

142. dvTi6oXw : irapaxaXw , yovu7T£T5). R, 

147. tocTC£p xaTa GeTov si? dyopdv : 'Eiu twv |$- 20 
aicpv?}? ytvo{/.£Vwv, toutecttiv Euxaipw? £ict^atvo(/.e- 
vwv, xaTa QeTov sXeyov. ItteI ouv xal aXXavTOTTcoXv]? 
aicpviStov pouXojx£VOi? jjlev, [XV] 7rpocrSox7](7ao'i Be 
ETTccpavT], outw? siTusv. ("AXXco?. xaTa 0£ou Trpo'voiav. 
tou? Be !?"atcpv7]? cpaivo[X£vou? outw? IXeyov xaTa GsTov 25 
wcpQat, Ian xaTa TCpoWav Geou.) 

149. dva^aiVE crcoT^ip ttj tuo'Xsi : ^Iva, cpyjalv, Ix ttJ? 
7rapo§ou sir! to Xoy£iov dvaS9j. ( Sia ti oOv Ix tt]? Tra- 
pooou ; touto yap oux dvayxatov. Xexteov oOv oti dva- 
6aiv£tv IXly£TO to ItcI to Xoystov siffisvat. 8 xal 7rpo<r- 30 
xsiTai. Xly£Tai yap xaTa^atv£iv) to d-nraXXaTTScrGai 
IvtsuGsv d-rrb TOuiraXaiou i'Qou?. (toutov Be 01 [xsv KXew- 
vutxov, 01 Be 'YTrlp^oXov, 01 Be tpactv Eu^ouXov eivai. 
w? Iv GupiXyj Ss to dvdSatvs.) 

150. (t( fx£ xaXsiTE : c 'AyopdxptTo?, toutecjtiv 6 35 
dXXavT07ra)Xy]?, Tauxa Xsyet.) £t0"ay£Tai Be si? to Oea- 
Tpov(ysXoiou X"P tv ) £ ' VT£ p a xal xoiXia? xal [xay£ipix7]v 
Tpdra^av gyon . — ■ dXXavT07U(*)Xy]V 'AyopaxptTOV eiad- 
yst xaTa -TraiSiav. R. 

152. touXeov : Tb Tpa7rs'£iov, (Iv S r^crav 01 dXXaVTs?. AJ} 
ekeoi yap XlyovTat ai [xaysipixal Tpairs^at. xal Ofxyj- 
po?)[Od. S, 432] « paXXov B 9 eh IXsoTcitv. » 

154. 7rpo(7X£^o(xai : IXspt£pY acrobat, (cpyjorlv, zigeI- 
Gwv ? ) xal xaTavo^co) ti ttoisT 6 IlacpXaytov. 

155. toc (7X£uyj : Tb ayy£Tov Iv c& s<pspe tou? aXXav- 45 
Ta?. — aXXa? £iSo? IvTspou xaTEG-XEuacr^xEVOu , xal aX- 
XavTOTrtoXrj? lvr£p07rpaTY)?. Vict. 

156. 7Tp0C7XUVY](70V. R. 

157. cSou : IIsTtoiyjxsv 7rpO(7STa^£. (7rapS7Ttypacp7] Ss 
xaXs^Tai toc ToiauTa TravTa.) aaoi^aTa SI i<m TauTa 50 
tou aXXavTOTTtoXou xal Ivb? tcov oixstwv. 

159. Tays : 'Ap^ys , rjys^ojv. xal ^O^rjpo? [lliad. ^"j 
I60] « -rrapa S' ot Tayol afxat [xsvovto)v. » SCHOLIA IN EQUITES. 39 ieo. [toc? xotXta? : ''Opipo? Sta 7ravTO? yaaTspa? xa- 
AS I, ou xotXta?. J 

161. (dXXoc xaTaysXa? : 'AXXa )(Xsud£si? f/.s xat ys- 
XwTa TtQsaat. oaov Ss aTrtciTouvTa 7rots?, tosoutov Set— 
5 xvuetv afobv tyj? icoXtTsta? ava^iov, ou tov dXXavTO- 
tuojXyiv Sta£dXXstv (SouXo'jasvo?, dXX' 6 k aou xat twv 
'A0Y]vauov xaGairTo'^svo? , ot toioutojv dvsyovTat tuoXi- 
tsutwv, xat StaSdXXow tov KXswva , OTt auTo'? T£ £X£tvo? 

7)V SUTsXv]? Xat U7UO TOtOUTOU T7]? TToXtTSta? £xSX"/]0rj(7£- 

10 Tat.) 

163. toc? cm^a? opa? : To ttXtJQo?, toc? Ta?*st?. to 
yap GsaTpov auTW Sstxvu? TauTa cpTjciv. 

164. (dp^s'Xa? : "Ap^wv tou Xaou. viys^tov. s£ap)(o?. 
SY]aaywyo'?. STrat^s Ss tw 6vo'(i.aTt. cpyjsi yap dp?"si? tou 

15 IXsou.) 

165. tcuxvo? : Ty]? IxxXriaia?. [/.STaQsfft? scti ctoi- 
vstou. st yap ttvu?* sctti| ? sSst 7rvuxo?. vuv Ss 7uuxvo'?. 

166. |3ouXy]V TraT^ast? : e Y7roTa?*st? , StaTraXatcrsi? , 
xaTa7U0V7fast?. (vj avTt tou xaTacppovrjcrst? tou pouX£UTYj- 

20 ptou.) 

(xXa<7Ta<7st? : Ot (xsv, xXovrfcst? xat Staastasi?. ot Ss, 
xpauydsst?. peXriov Ss , xXdcist?, a-rcb [/.STacpopa? twv 
TS[/.vo[iivwv xXrjfJtaTWV. "AXXw?. sx pt£wv dvaTpstyst?. 
svQsv xXaorYjptov to Spsiravov, 6 xXaSsuouat xat ?uXa 

25 xat xXrjp.aTa sv Tat? dprsXot?.) 

167. (sv irpuTavstw : IIpuTavsTov otxtcxo? 7rapa toi? 
'AQrjvatot?, svQa atTOUVTat Sy^osta ot ty]? TOtauTY]? ti- 
piYJ? Trap' auTO?? tu^q'vts?. TrspteirouSadTov Ss r\v t9]? 
TOtauTTj? Swpsa? tu^sTv. lie! yap [xsydXot? xaTopGw[/.aat 

30 tyjv TotauTyjv dirsSt'Souv )(ap tv -) 

Xatxdest? : Asov straw ctTYjast?. (yj ev TUpuTavstw 
dptaT7]est?. irap' uiro'votav ouv §1tusv w? I^'Xto/xcoSta), 
[dvTt tou Tropvsucist?. 6'Gsv xat Xatxaarrpta yj -luopvy).] 
170. sv xuxXw : 'Airb tou o"up.6sfry]Xo'TO? toc? xuxXa- 
35 Sa? vVjaou?, xuxXw xst[/iva?, wvo k uao*s. ( cpyjortv ouv, 
TrsptSXs^ov. xat yap toutcov dp£st?. oXxdoa? Ss toc? 
vau? arco tou IXxstv.) 

174. Kap^Sova : IlatCst Tupbc; to IvTauGa xaxsTcis 
opa. 7) {jlsv yap irpcx; sw, ^ Kapta, ^ Ss Trpbt; Suatv tj 

40 Kap^owv, (f) Xsyof/ivv] KapTaysvva. Xsy£t Ss ty]v ou- 
ctv. ota(JTpacpv5ao[jtat Ss,) si crTpsSXwGifaoj/.at tou; ocp- 
GaX[jtouc;. sttsi sTtus dTpacpviGt. — svrauGa xaxsTe£. R. 

175. Sta(7Tpacp^c70{Jtai : Ilpbc; Ss to [at] StadTplcps- 
aQat toc fjtsXrj ^pwvTat xat vuv svta twv IQvtov opyavoic; 

^5 Ttet [j.yj^avtxo'ig, a to crw^a Trots? touto>v a<jTpaSs?. 

176. TrspvaTai :( IltTrpacJXSTai.) Ssov stTrsTv StoixsTTat, 

6 Ss St7T£ TUSpVaTat 7UlXpW? , TOUTSCTt TrtTTpacxsTat. 

TOpvaTat iIItTTpaexsTat, svGsv xat TiopvY) fj TCoAouea 

181. ( xa£ ayopaq si : IlaXtv Sta toutou Sstxvuvat 
BouXsTat, OTt U7ub twv 7rovv]pOTaTWV StotxstTat toc twv 
'AGvjvatwv 7Tpay|jtaTa , xat 6ti utaXteTa suSoxi[AOuatv oi 
rotouTOt 7rap' auTOt? wcTCSp xat 6 KXswv.) 182. oux a^tw : Ou^ u7roXa[xSavo), oux aqtov vojju^w. 

187. otov TTSTuovQac; ayaGbv : ^Trap^stq. otov TtXsovs- 
XTriaa I/si?. (ypacpETat xat oaov.) 

188. (ouSs {/.OUC71X71V liriffTa^ai : ''OTt [JlOU<7tX7]V T7]V 

syxuxXtov TuatSstav cpv](7i. ypa^aTa Ss toc TcpwTa ottoi- 5 
^sTa. Sst Ss tou? Stsp)(0[/ivou<; [tou? avaytvojcrxovTa? 
V*c#.] Sta ypa^jxaTtov luaiSsuscrGai. "fj yap 7uatSsta tou? 

aTOTTOU? £XTp£7T£t XoytC[AOU?).Ta TTpWTa C7TOt}(£?a. R. 

189. (ttXt]V ypajjL[xdtTWV : Ot yap a^ttojxaTo? dvTiiroiou- 
(X£voi T7)v iyxuxXtov (jtdXtciTa IiratSEuovTO iratOEtav. t\ k, 
Ss syxuxXto? 7raiSsta.Sia Tcdcryj? s^ojpst xat Tcatosuaew? 
xat puQfjtou TcavTO? xat xtv*4{jtaTO?. (TauTYjv TcatSsuGYJvat 
tov 0y]Satov 'ETrau-stvcovSav xat aXXou? Ss TroXXob? xat 
dyaGou? avSpa? 7rapa 7rXeioariv tCTOpstTat.) 

xat TauTa [xsvtoi xaxa xaxw? : IIapot[jttwSs? , stts t 1 5 
xat xaxa xaxw?. otitcxtuvoXov, cpyjcrtv, STTtcrTOfo-at ypdji.- 
[xaTa , touto crot 7upb? tyjv TuoXtTstav Icttiv dvoiCf^Xs'?. 

(aTTOTSlVSTat Ss 7Tpb? TOU? 7U0XtTSU0[XSV0U? TcdXtv Sta 

touto)v. 7j w? d[jtaQwv ovtwv xat tu^ovtwv dvQpwTrwv 
7roXtT£uo(jtsvwv, xat Sta touto paStw? ^pouvTWV S7rt 20 
tt]v dStxtav. w? ty]? TratSsta? txavw? xaOsdTWffyj? a7ro- 
Stw^at xat aTTsXacrat tyj? ^u^tj? tou? Trovyjpouc Xoyt- 
o"(xou?. Sta tt)v cuyysvstav Ssto xaxa xaxw? ou xaXw?, 
dXXa xaxw? sirtaTaaQat.) 

190. TOUTt crs [jlovov s^Xa^sv : 3 A[Jt£tvo)v ^crGa, cpyjaiv, 25 
st [xrjSs tvjv dp)(7]v s7TstpdQv]? twv ypa[x[xaTWV. 

191. (vi Syjfxaywyta yap : C H twv Sr][/.aywywv dp^yj, 
cpvjffiv, ouxsti Tot? crocpoT? ouSs toT? d?toXoyoi? sy^stpt- 
?STat.) 

193. [dXXa [Jtv] 7rapyj? : Mv) uTrsptS*/)?, fjtv) diTtoa?) 30 
[XY)Ss 7rapa7rs[jt^7] toioutov xatpbv TcapaTrs7TTWX0Ta.] 

196. v)Vtyutsvo? : (MsT.a atvtyjxaTO? XsXsy[xsvo? , oux 
auToQsv cpavspbv s^wv tov vouv. touto Ss Trapoeov 01 
^py](7[j!.oi Xo?w? IxcpspovTat uTtb tou IAttoXXwvo?. 'AX- 
Xw?.) (jtsTot atviy[JtaTO? , otov aXXa [xsv Xsywv, aXXa 35 
Ss StjXwv. 

197. (dXX' oTTOTav (Jtdp^v] : Autt) dp^ saTt tou 
^py]a[xou. opa? OTt I[X7rs7rXriy[Jtsvo? toT? Xoyot? olgol- 
cp£tav xaTa tyjv sp{XY]Vstav spyd^sTat.) 

SupeatsTO? : Tov KXsowa Xsyst. (iroXXaxt? yap Trpo- 40 
stp7]xa{jtsv OTt StaSdXXst tov KXswva.) cuvsGtjxs Ss ttjv 
Xs^tv a7rb tt]? pupar]? xat tou dsTOu , a[j.a ts w? (3up- 
<7oSs^"/)V xoJ[JtwSwv tov KXswva (xat w? xXsttttjv xat ap- 
7uaya twv xotvwv. dpTraxTtxbv yap to ^wov 6 dsTo'?. 
to Ss) dyxuXo^stXrj? £7ut8eTOV tou a£TOu, (6 £7rtxafA7T£?? 45 
toc? ^yjX^? £X WV -) ^ l ^ KXewvo?, dyxuXa? toc? y£?u.$ 

£7WV TTpb? TO xX£7TT£lV Xat dp7Ta^£tV. (SlOt TOUTO a£TW 
aUTOV d7T£lXaC7£.) 

198. (ya[jtcpY)X7](Jt : Stayocri. SpdxovTa, tov dXXavTa. 
xodX£|xov, tov xoXouovTa xat TuauovTa toc xaxa. OTt xat 50 
auTO? v](jteXXe 7rauactv tov KXso^va.) 

xodXs[xov : (Tov 'AyopdxptTOV outw? sittsv.) syxstTat 

Ss T7J Xs^Sl TO 7 TS fjXsOV Xat TO XOsTv, SO"Tl vostv. (tov 

ouv dvo'Y)Ta xat [xdTTjv xoouvTa xodXsjxov sl7rev.) 40 al(/.aT07ut0T7iv : Kai touto oixeiw? eVi tou SpdxovTO?* 

ai(JLaT07TOT£t yap to £wov xai sVi tou dXXavTOirwXou. 

toe yip EVtepa xai tou? dXXavTa? (xstoc aifxaro? (xaiTri- 

(/.sXt]? xai dXcpiTWv cpupwvxs?) 7rXY]pouaiv. (atuaT07rwTY}V 

5 oOv tov at[/.a xaTavaXisxovra xai oSciTcsp Ixpocp-ouvra.) 

199. cjxopoSaXfJW) : ( C H Trixpia too axopooou xai tyj? 

aXp]?,) to jastoc tyj? aXuv/)? Tpi^jxa twv sxopo'Swv. 

ofov y) Spi(/.UTY]?. stirs §s IlacpXayo'vwv, Sia tov KXswva, 

stcsiSy) IlacpXaywv yjv. 
50 200. O7C0E^£l : AlbWl , wapE^si. F/c£ 

203. (pupcyatSTO? : 'A(jicpi6oXw? l^vr, ,>s/.toa *a-:flt x ^v 

cppdcriv. Suo §s aiTia £t? TauTO TCapaXa[/.6avo'f/.Eva do> 

«pt6oXiav Ipyd^ovTai. siprjTat Ss irapa tyjv pupaav xai 

to dpird^siv.) 
15 208. sT6' aip«aT07UWTY]? : Ilapo'crov EiwGaci too? dX- 

XavTa? [jletoc aifxaTO? cpupav. 

210. atxs [XT] GaXcpQ9) : KaTaGaXcpGyj , xaTaTrXayyj 

Tat<; XoiSopiat?, toutscttiv lav pi s^vj (/.y}Se 7rapap)- 

pyjCT) XoiSopou{A£vo?. "AXXca?. drearY) d7caTY]G9j xaTa- 
20 7TTY]?a?Td?Xoib\>pta? KXswvo?. aixdXXsi 5s, Gwtteuei [/.e. 

ypdcpsrat 8s xai xaXst p.£, dvri too xivei, 7rpoTp£7T£Tat. 

£7rtTp07r£U£iv 8s, ap^Eiv, 8iotxsTv. cpauXoxarov 8s, eu- 

tsXe?, ppa/b , aTuXouv. 

213. cpauXoxaxov : c Pa8iov. Vict. pc£8iov, euteXe?. V. 
26 214. (T0cparT£ : IIapw8ia? TpoTCov. 7rapw8Y]0 , s yap tov 

lapL^ov 1$ c HpaxX£i8wv [?] Eupi7rt8ou. [/.ETacpoptxw? Be. 

toi? 6vo[/.affi ^p^rai IttI tyj? 7roXiTs(a?, xai tyj tou dX- 

XavTOirwXou te^vyj. TdcpaTTE, cpTjci, xai autxcpupa Ta 

7Tpdy[/.aTa.) 
30 ^oposus : Ta svTspaTw\T£Tpa7ro'8wv£Op8a?xaXouo"t. 

xai touto ouv ano tyj? tsyjvyi? too aXXavToiuo^Xou to 

ovofjia stpYjTat. (Hie desimmt scholia Ravenn.) wVrcspyap, 

cpvjcji , ys[/.i£si? xai 7uXY)po?? Ta svrspa 7ravTO? too <pu- 

patxaTO?, o&TWdi ^opSsus xai Ta TuoXtTixd. "AXXw?. 
35 7rapa to Yj)p8su£iv. /op^l Y^P £<m T ^ Xetctov sVcepov, 

8 EtwGaci irXsxsiv oi [xdystpot. Sia^dXXst 8s TcdXiv tou? 

ffxpaTYjyob? TapaTTOvras xai ^op§£UOVTa<;, toute<7tiv slq 

TrXoxa? IfjL^dXXovTai; ttjv ttoXiv. 

216. 67coyXuxatvwv : c HSuff(Jt.aai ^pw{jt.£vo<; xai dpTU- 
40 (xacjt xai xoXaxsian;. 

219. s^sig oforavTa ': Su^cpwvd aot s/s^? 3tai &p|/.o- 
^EiC si? a7ravTa. irdXiv Ss IvrauOa aOTwv xaGaTTTsxai 
twv 'AGrjvaicov xai twv 7roXiT£UO[XEVtov, w<; zolq (jt,sv 
TOtourot? iy'^Etpt^ovTWV Ta 6\ao'ata, twv oe 7toXit£uo- 

45 (JLSVWV OUT03 TTECpUXOTWV. 

220. c:u[xSaivouo , t : <7ujjL7rpaTToucriv. V. Vict. 

221. Tw KoaXs^w : 'Avxi too dvota. dva7rXaTT£i Bk 
aOTYiv wc SatfAova. touto Se Tuapw^a-EV lx tyjs Tpayw- 
Sta<;. dvEirXa<7£ $e Tiva Sai[AOva dirb twv TipOEiprjpLEVwv 

$S xto[/.ixw<;. TOUT£(7Tiv d7raTrjTtxw xat dvov^Tw Saifxovt. v^ 
tw xwXuovti tov avs t u.ov xai 7rauovTt $aipt.ovt. ^ tw 

aXXaVTOTTW^Y], 

222. ^WTTWC : Xe17T£I TO ffX07CYi<T0V. dfJlUVEt '. XaTa- 

ywvist. K SCHOLIA IN EQUITES. 

224. BSuXXEt : KaTaTOTrXyiys , pSsXuTTSTai, touteuti [jlicsi. 

225. dXX' sicrtv iitirqQ avSpec dyaOoi /^tXtot : Oi itc- 
tcsis ItueGovto auTW, S7usi OTS 7)V st? auTWV, xaxwg au- 

TOO? O\E0Y]X£V. tTT7T£T? OUV TOtyjJia ESxiv £V TTJ AttIXTJ, 5 

a©' wv 6 yopb? auyxstrai tw §pa(xaTt. 66sv xai ttjv 
£7riypacp7)v 7r£7roi7iTat. 

226. [xtaouvrE? aurbv : Beotto^tuo? Iv Ssxdrw ^i- 
Xi7T7rixwv cpyjcriv oti ot t7T7r£t(; l[/.iorouV aurov. 7rp07uyi- 
XaxtaOsi? yap U7u' auTwv xai 7rapo^uv0£i? ItteteGv] tyj iq 
iroXiTEia , xai SisteXectev zlc, auxou? xaxoc {XY))ravoj[jL£voq. 

XaT7]yOp7)(7£ yap aUTWV W? X£t7UO(7TpaTOUVTOJV. oia TOUTO 

oOv Efxv^cGri aurwv 'AptcrTocpdvyjc. 

228. oart? idri BeliOQ : Aya0b?, euvou? tjuiiv, dirE- 
^Oouievoi; Trpb? tyjv tou KXewvo? Tcovyjptav. 15 

229. cuXXvtysTai : Dufjiijt.ay^o'Et. Vict. 

230. I^£ixa(7{X£Vo? : nETuXacpiEVOc TTpb? oaoio'rTjTa. 
lOo? yap r^v to?? xwjxixo?? o^oia Ta Trpodw-jTsTa iroistv 
toT? xwfjLwSou k a£voi? ? iva cpavspoi watv biz* auTwv, xai 
7T£piTt0£Vai TO?? uToxpixai?. "AXXw?. oux sI'/bv aUTOU 20 
TrpoawTTETov Sia to SsSotxIvai tou? crx£uo7rotou? xai fJLy) 

0£X£lV [A7]T£ TrXaTTStV (JL7]T£ 0"^71{i.aTl^ElV T7]V O^tV TOU 

KXstovo?. XsyEi ouv on (jlt)S£VO? uTcocTavTo? aurbv 
u7uoxpiv£a6ai, auxb? 6 ApidTOcpdvY)? [xtXTwaa? iauTov 
UTTEXpivaro, r\ tyj Tpuyia ^ptca? iaurov. — i^sixa- 2§ 

CTJXEVO? : C O[XOlO30£t?. Fic^. 

235. (xa. tou? §wS£xa Geou? : Touto 6 KXewv XsyEi 
iSwv 6(xiXouvTa?, xai (Jly) eiSw? irepi tou opXousi, 
(fuvwfxoTa? aurob? xaXEt. Trixpw? ouv xaTa tou KXeoj- 

vo? ixcpspovTaij w? Toiaura auTOU cuxocpavrouvTO? aTuo 30 
(xixpwv xai euteXwv Trpocpdcswv. [v^atpyjO'STOV Ss, ^at- 
povx£? a7iaXXa}(Q7i<JS<jQov.] 

236. ^uvwjjlvutov : Suvwixoaiav STtoir]aaT£, toute- 
CTtv opxou? xai TrtcTst? dXXvjXot? ^sSwxaTE, tva dyLo- 
cpwv7j(ryjTs xaTa tou 5r](xou. 35 

237. to XaXxiStxbv iroTTQptov : "Eyvwj/ivori 6 Gspd- 
7rwv S7ctvs xai sljsv ETri X £ ^P a ^ T ° ^OTTjpiOV. 1§WV ouv 
8 KXeo)V, 7rpocpdo-£t xai toutw xE^pyjTai tt^? o-uxocpav- 
Tia?, xai to TroTyjpiov euGuvei w? XaXxtStxov. xwo;w§£i 

Se aurbv w? xai Iiui to?? Tuyouat a£ydXa jjL£[xcpo[X£vov. 40 
01 8e XaXxiSs?? slori [xev eiri tyj? Eu6o(a? duotxot AGt]- 
vaioiv, siari §s xai E7ri 0paxr)? 01 XaXxtSs??, aicotxoi 
ovte? a7rb Trj? Eu^oia?. 7roXXa 8s ^v tote ^wpta ttj? 
OpaxY]? uTraxouovTa toi? 'AGvjvafoi?. 7rspi wv vuv Xsysi. 
xai yap sTci Opaxv]? XaXxiSs?? yjcav utuvjxooi twv 45 
'AQrivaiwv. cpyjaiv ouv on to TcoTTjptov touto XaXxioV 

XOV IffTl. Xai 7UO0EV UJJLEI? aUTO S^ETS, £t [X7J §WpOV 

6{/.?v I§oQy), iva d7uoarwcriv; IXa^s §s ttjv TCpocpacrtv 
Euxatpov tou 6vo'[i.aTO? twv XaXxiSswv, oia to xaT' 
IxEtvov tov xaipbv aTroaTrjvat aurou? twv 'AG'/jvatwv. 50 
aTOGTTia-av Ss aTcb 'AQrjvaiwv XaXxt§£?? IttI EuxXeiSou 
ocp^ovxo?. 

238. XaXxi§£a? dcpidTarov : IloXt? Eu^oia?, d'lrotxot 
AGy)vaio3V. iypwvTO Se to?? ocrrpaxivoi? £t? Ta cru{/.7ro- SCHOLIA IN EQUITES. 41 <na. to? ast ouv tou KXecovo? oY iXa^tGTOV ti xary)yo- 
pouvTo?. ^wpi^sTs oOv, cpYjari, XaXxiSsa? a7ub tyj? tcov 
A0Y]vaitov cu[/.[/.a^ia?. 

240. co yevvaSa : Touto 6 0£pa7rcov Tupb? tov Ayopa- 
5 xpiTov. sv Tiari Bl oi Suo a-uiyoi oux iyxEivTat. 

242. av3p£? ituttsT? : '£2? t7uxocpavTOU{/.£VOi sruixa- 
XouvTai Et? poT^Osiav tou? iirTUEa?. tTUTcap^oi Se 8 2i- 
(/.cov xai 6 IlavaiTio?. 

243. Trpb? to Ss^tbv xspa? : c £2? etc! TalJEto? cpvjatv. 6 
10 Bl IlavaiTio? to? f/iya? Ttov i7U7uscov xtojjLtpoYiTai. tive? 

SI cpaai to [X£v « avSps? i7nr£?? » aXXavT07rtoXY]vXsy£tv, 
aXXoi §£ to « av£p£? iyyu?, » tov 0£pa7rovTa. 

244. xaiuavacjTpEcpou : c (2? tou aXXavToiutoXou 7cscpeu- 
ycfoo?, £t7T£v dvacrcpscpou. 

245. cb? 6[xou 7Tpocrx£t[X£Vtov : To 5[/.ou Xsyouaiv 
15 'AttixoI avTi tou Iyyu?. to? xai iv Etp^vvj [513] « xai 

[xr)v 8{/.o0cmv viSv). » 

247. 7rai£ 7uai£ : 3 Evt£u0£V i\ izdooBoq yiVETai TOU 

^OpOU 0L1Z0 TtOV t7T7r£(OV aU[X7rXv]pOU(/.£VOU. OITIVE? £7Ul- 

xaXou[X£Vou dxouaavTE? tou 0£pa7rovTO?, £u0£to? dcpt- 

20 xvouvTai poy)0Y]ffovT£? auTto. TapalwrrcocrcpaTOV Bl xa- 

Aouat tov KXlcova, toutsciti tov Tapa^avTa to tuX9]0o? 

TO ITUTUXo'v. TOUTO Bl £17U£V, lW SoijtoCriV ElXOTtO? aUTtO 

^aXEiraivEiv xai aircol xai 7CoXe[/.eiv. Y) iva tov KXstova 

Bei%r\ Sta TudvTtov XuaaivojAEVOV tyjv tcoXiv, oiacp0£ipov- 

25 Ta k uiv to itutuxov, ffcp£T£pt^O{/.£VOV Be tou? cpo'pou?. 

[stci0£cris Se tyj? SittXt]? df/.oi6aia? Erlptov EiariovTtov 

uTcoxpiTtov. 01 Be atiyoi Tpo^atxol T£Tpau;£Tpoi xaTa- 

XtjxtixoiXC. cov TsXsuTaTo? 

xai Ts^axo; ou IlepiXAYJ? oux ^koOyi tcwttots. 

30 Itti ^aY? aTuo0£(7£Ct irapaypacpo?. ettI Ss Tto tsXei Ttov 

CTl'^tOV SiTtXyJ S^CO VSVEUXuYa.] XOptOvl?, OTl £l(7Sp)(STai 

6 £Opb? tcov ittttewv, xai 7raXiv Giiyoi xpo^aixol X6'. V. 

248. xai teXojvvjv : AieSe^Xtito to tou teXojvou 
ovo{/.a, w? xai tou KXso3vog ovto? tsXojvou, xai u7T£p 

35 to tsXo? t£Xo)VOUvto?. cpapay^ Bl , to oltzogjig^ol TY)? 
yrj<;, 8 to 7rap£[/.7rTTCT0V uoojp 7tivei. touto Be xai ziq to 
xaxocpcovov auTOU. ^apuS^iv Be ap^ayrji;, to? Tuav otiouv 
apTra^ovTa. 

cpapayya : To ty^<; yv]? papa0pov. 0, lav £i<; auTO 
40 u§top I[X7r£<jyj , acpav£? 7roi£i. si? a5v)Xov yap to u§o)p 
xaTavaXicx£Tai. touto §e Sia to xaxocpo^vov tou KXeco- 
' vo? xai to xpa^siv w? iirl twv TTETpwv Ta xuu^aTa. 

152. Xa7TlX£l[X£V0? I 'AvTt TOU TU7TTC0V ai»TOV. BlU OS 

45 KXlwva touto 7raXiv Xsysi, s-KsiBr\ xExpaxTT)? ^v. 

253. oT§£ toc? 6Sou? : 3 E7ui(jTaTai, cpTjai, Ta? xaxa- 
Su(7£i? EuxpaTou? Ta? Itti Ta xup7]^ia. xupV]6ia §£ eicti 
Ta 7UiTupa xa\ a^upa twv 7rupwv r\ xpi0tov. [xuXt7)va? 
§£ i^o)v 8 EuxpaTV]? EixoTto? £i/£ xai xup^ia. ixw- 

60 a(oSr)a£v ouv Euxaipto? auTOV w? [xuXo)vap^'/]v xai w? 
Tcpo auTou 7roXiT£uo"a[JL£VOV xai 7ugcpsuyoTa. TIV£? Ss, 
OTl Tiv [AuXtovap^v]?. 

254. xupY)6it*)v : tf Ev0a at xa^pu? cppuyovTai. xa- » ^pu? §£ £iaiv »ai X£X£7ri(7(J!.£vai xpi0ai, acp' Sv rj 7tti- 

O-aVT). G-X037TTEI Bl Xai TOV EuXpaT7)V W? TOiaUTVJV T£^V7)V 

l^ovTa. iv aXXot? youv [fr. 540] cpavEpwTEpo'v cpTjai « xai 
du xupY]Si07rwXa EuxpaT£? <TTu:ra£. » — tcov [auXcovo^v. 
xup?]£ia yap toc 7riTupa twv xpi0cov. V. 5 

255. (o y£povT£? c HXiacTTal : Touto 6 KXemv Xeyst, 
xai auTO? £TUixaXou[Jt,£VO? tou? Sixaora? £i? po^0£iav. 
'HXiaia yap f/iyiorov SixaaTV^piov 'A07)V7](jtv. 01 Bl 
SixaaTal utto tcov Sv][jt.ayojycov ETplcpovTo, TpicoSoXov 
Xa[x^avovT£? (jt.ic70bv SixaaTixbv (xsra to xptvai. co? 10 
^[/.aycoyb? ouv £7rixaX£tTat ou? eTpscps [cpparopa? viyouv 
cruyy£V£T<; Vict.]. auyy£V£i? Bl eItus TpitoSo'Xou, oTov 
7upoacox£icou;£voi xai Trpoa7T£cpuxoT£? tco Tpito^o'Xoj. xai 
yap tou? auyy£V£i? cppaTopa? xaXoucriv. sicjt Bl 01 tt]? 
auT^? cpaTpia? {xetev^ovte?, oTov 7uaTpia? tivo?. youv 15 
''O^pO? [II. N, 354] T7JV aUTY]V TTbtTpav XlyEi, 

ri [xav a(X(poT£poi(7tv 6jjl6v ysvo? vjS* ta Traxpy). 

xai xaTa avacpopav 7raTp7) xaXsTrat. {Ji£Ta7r£7UTC»)XE Bl 
Ta (iTOi^sTa. xa0a?u£p IttI touSs , 8 (paTpio? Ze^? xai 8 
7rarpio?. to §e Tpico£oXov ^[xiSpa^ixo'v gar-Ttv. 'HXtaia 20 
Bl xaXEiTai , Sti to &7rai0piov auTO Eivat xai utco tco 
fjXito xa0£^£c0ai tou? auv£X0ovTa? SixaaTa?. 

256. 0^? iycb po'cjxto : Ilixpto? to? 0p£ v a[jLacTiv auTOi? 
XE^pyjTai aXoyoi?. po'irxEtv yap iirl Ttov aXoytov (^cocov 
Ti0£Tai. to Bl Sixaia xaSixa, oTov sx Sixaiou [xai aSi~ 25 
xou]. 

257. ^UVtOfJLOTCOV : SuVCO[X0(7iaV 7US7TOiy][J!.£VCOV, TOU- 

T£(7Tl 7Tl(JT£l? St' OpXCOV SloMvTCOV a&ToT? Xai <7UV07]Xa? 
XaT' £{JLOU 7T£7rOt7]XOTt»3V. AXXtO?. 7TpoSoTtOV TOU Sv][JLOU. 
Ttov cuvofxvuvTCOV ItuI T^ Xa0aip£C7£l TOU b\]£XOU. 30 

258. irpiv Xav^Eiv : IIplv ^sipOTOV7)0yjvai , Tuplv xXv]- 
pto0vjvai. 7rpb Siavojxrj?, cpyjcylv, apTua^si?. ^ {/.STacpopa 
a7T0 Ttov Iv toT? Ssi-revoi? apira^ovTtov Tupb Siavoavj?. 

259. xa7rocruxa^£i? : 2uxocpavTsT?. I^p^aaTO Bl Tto 
ovo'fxaTi , acp' 06 xai CTUxocpavTY)? IxsxXyjto. to yap 7ra- 35 
Xaibv Ti|jLia Tuapa to!? 7 A0Y)vaioi? toc cruxa yjv, xai si 
ti? Sia6X7]0siY] xXstctcov, !xoXa£sTO. cpaivsiv Bl IXsyov 
to xaTYiyopelv. "AXXto?. (ruxa(Jsiv to a7ro0Xi^siv Ta 
duxa , el tojxa y\ 7rs7rsipa. xaXto? oOv STT^vsyxs to aTro- 

7TlS^tOV, STUsl a7TO0Xl^£l TOU? (rUXO<paVTOUf/.£VOU? Xai 7U IE- 4(j 

£ei StfjpoSoxtov. 

tou? u7T£u0uvou? (7X07Ttov I AiaXoyi^ofxsvo?, xai 
opwv, xai 7roXu7rpay k aovtov. [to[xo? Bl, crxXvjpb?, Sucxa- 
Ta(xa^Y)io?. avTi Se tou eitueiv ttevy]?, ^ ttXouitio?, ette'- 

[JLEIVE TY] [JLETaCpOpa W? ETul CUXtOV.] TO Be TCE7T10V 7) [i-7) 46 

ttetccov (xvtI tou a7raXb? ? paStto? SiacrstciOyivai Suvau^s- 
vo?. [ASTacpoptxto? Bl (xtto tou cruxaCsiv toutoi? toT? ovo- 
[/.acrixE^pTiTai. tb[xayap Ta [/.yjSetcoj tbpi|JLaxoTa. (o<77usp 

OUV ETul TtOV XapTTtOV SX (XSV TtOV 7TS7raV0SVTCOV ECTTt 

Sps^aaOai xai cpaysTv, Ix Bl twv atopo^v xai tbjxtov 50 
ouxeti, ouTt»)?, ^vjcl, xai sttI TtOV av0pco7ccov 8 KXeojv 

StsXoyi^ETO, xai Sisxpivs ti? sttittJSsio? Siadsicj0^vai 
, xai ti? crxXvjpb? xai SuaxaTa^a^TO?. u7T£U0uvou? os, 42 SCHOLIA IN EQUITES. too? piSsTuco Xoyi(7[jt.ov 7caps)(0[/ivous, (x^Se £u0uva? 
t9]<; apX^ ^ e™(n:eu0Yicrav. 

261. [a7cpayf/.ova : 'Etcisixtj xai [/.ETptov tou<; Tpo- 
7rout;. ou cpiXoTupayfiova.] 
5 362. Ix Xeppovvfaou : Xsppov7]cro<; TYJq OpaxTj? */w- 
piov xai tto'Xic;, U7toT£Xy]<; twv 3 A07]vaiwv, Eucpopo? elq 
7cupou yEWpyiav o0ev xai laiTaywyouv oi 3 A0Y)va!oi. 
w? i$io7cpay[/.ovwv Se xai iSiwtwv ovtwv twv Xsppo- 
vv)0"iwtwv xai $iac-£i£<70ai Suvaj/ivow paStw?, ^aXiara 

SO §£ TOU KXsWVO? £7TY]p£a^OVTO(; aUTOU?, TOUTWV I[XV7fa07]. 

oGev w? Itu aypoixwv xai T<j> xaTayaywv I^pyja-aTO , 
cry]fjiavTixw<;, wcricsp aV aypou tivo? (ASTaxaXou[/ivwv 
xai xaTio'vTWV el<; tuo'Xiv. "AXXw?. 6? xaTayayo'vTO? au- 
tou? oa>oi{xayou<; si? 'AG^va? xai cuxocpavTOuvTO? xai 
r 5 apyupi£o[/ivou. 

xaTa?a?, [xsTaxaXscra^svof;. 

ayxupicra? : 'YizocxekiGuq , oTov ttj ayxuXr] xaTaSa- 

Xwv, [o7rsp loViv Oxovtiou £t£o$, tj xaTaicaXaiaa!;]. 7ra- 

Xaicrpixa yap sisi TauTa, xai to Sia&xXwv xai to 

20 ayxupiaa?. [xai ayxupio-[/.a ETSosTcaXaio^aTo?, xai (jxeuo? 

aypsuTtxbv auxwv.] 

263. Iv£xoXa^7]cra<; : y AxoXo<;, t|«o[jt.bs, o0ev to svs- 
xoXafryicas <xvtI too xaTaTCETUwxa?. to Be oXov, xaTa- 
7uaXaio-a? auTov, Ix7U£pt£X0wv xai SiadEiffa? apyupi^ETai. 

25 T7]V Siav §S |[ IxE^pviTO xaTa TWV aV0pW7rWV 8ia t9]<; 
TraXvjs I§7)Xo)G"£. 

264. xai orxoTU£i? y£ twv 7toXitwv : Aiaxpivsii; xai 
ava£y]T£i<;. 6 Ss vou? auTW Tea? touto XsyEiv pouXsTat, 

OTI OU TW 7TpO£ipy]f/ivW iTCyjpEO^El TpOTUW , aXX' £1 Tl? 

?0 xai toiouto ti 7uoi£i , ava£7]T£i xai SiaxpiVEi ti<; sort 

TWV TToXlTWV a[XVOXWV, OlOV TUpQ&XTwSy]? , TOUTsVci fAW- 

pb<; xai eu^G'/]?. Ta yap TCpo'SaTa ItcI eu7)Gsia Sia^aXXs- 
Tat. 

265. xai Tp£f/.o)V Ta 7rpayf/,aTa : EuXa6ou[/.svo<; xa- 
35 TaoTTTjvat st? 7rpay[/.aTa. ttoXXoI yap ou b\a dsiXiav, 

aXX' 7^00? xai TpoTewv £7Ct£ix£iav atpouvTai ^7)[jt.ico6^vai 
[AaXXov 7) ^topvjcrat Sta Sixt]?. xai touc; toioutou; Itci- 
Xfiyofiisvo?, cpyjdlv, 5 KXlwv xaTacrT'jqa-a^ si? cpoSov too 
7uap£?£iv 7rpay(xaTa £7TY]p£a^£i ^aStw^. 

40 269. wg S' aXa^wv : 3 AXa£cov, 6 {jtet^ova ttj? iauTou 
a£ta<;xof//n:a£(*)v xai cppovwv. {xaaOXvic 0£ xupiax; i[xa<; [X£- 
(xaXay(X£VO<; xai arcaXbsxal Tpucpspo?. xaXw^ouv IttItou 
KXewvo; tw ovojxaTt xl^p^Tai , 6[i.ou xai to too Tpo'irou 
i>7uouXov xai to Xayapbv auTOU Ssixvuq, xai cxwirTtov 

i-5 (b? pupala. deep' &v oi t|xavT£? yiyvovTai xaT£pyaa0£VT£<; 
toioutoi. [(xac-OXv]? ouv o [X£[xaXaypivo<; Iv 7rovy)pia.] 
etSe? oi t>7T£p5(£Tat : c Qq uTuay£Tai tov Syjjxov utto- 
Tpl^tov xai xoXax£usi xai xaTaTTpaijv£t aTxayo^v tv]v 
opyV a-jraaav t^jv 7rpb? auTov. 

59 270. axyrcepst ylpovra? ; ^llcTTEp, cpTjcrl, tou? yipov- 
Ta? Sixac-Ta; IxTravoupyyjaai, outod xai ^p.a<; iTut^stpsT 
aTraTav. xo'SaXa yap xaXouci toc Travoupy^aTa. 

ixxoSaXix£U£Tai : 'A7caT^,7capaXoyi5sTai,Xy)ffTSUEt. 
xo^aXoi yap 61 [/.£Ta ^uXou XvjaTai. Toug auTob<; xai i xopuvYjepopou? xaXouaiv. [xopuvvj po'TraXo'v IffTiv. Fic^.l 
oi §e, xo'^aXov tv)V (X£Ta a7raT7}<; 7uaiSrav. 

271. aXX' lav TauTT) y£ vixa : Tvl rcavoupyia Xsysi. 
ore Iv t9) Travoupyia vixvjcr£i 3 auT^ t^ 7ravoupyia 7U£i- 
aOrjC-ETat. 'AXXwq. Tac X £ ^p«? Ssixvucriv. yj §£ [XETacoopa 5 
arcb twv TraXaio'vTWV. Sib, cpacrl, xai to xupYjSaargi. 

272. xup7]^a(j£i : Kupy)6aaia XsysTat v) 01a twv xe- 
paTWV {Aa^Ti , 7)7T£p Iv toT? aXoyot? ^tj30i<; yiVETai. touto 
ouv S?]XoT, oti 7) ikdyeroa r\ izhffeei. xupyj^acreK; yap 
XEyovTai ai tuX^ei? twv Tpaycov. xai yap Ixsivoi TaT? j 
XEcpaXai? Sia^a^ovTat. "AXXax;. Trpog to o-xeXo<; \l&jz - 
Tai, r\ SiaTTECEiTai. [yacrTpi^o[xat Ss eItcev, ok 7rXviy£l<; 
T(j) otxeXei. ei? ttjv ya^TEpa TU7CT0[/.ai. Tcap£7Uiypacp7) 

§E. CTUyXEXtKpE yap Xai U7T0 TWV OtOJXOVTWV TUTTETai . 

xaTao-TpEcpEt? §£, SouXoTq. Tp£^op.ai Se, £1? cpuyy)v J5 
Tps'^w, ttXeTo'v cjou powv vixvfaw, 67T£p^aXou(jiai.] 

276. ttjveXXo? si : TtjveXXo? apfjiovia Xupa?. lav toi- 
vuv oTTEpaxovTiay]? auTov, (xoudixwTaTO? sT. "AXXw<;. 
vixrjcpo'po?. t^veXXo? Se xpoujxdcTiov Itcivixiov. 

277. V]V S' dvaiSsia : Kav v)tty]0^<;, ©rjalv, utu' auTOu 20 

TV) pOTj, TTEpiyEVT] §E £V aVaiSsiV, OuSeV T^TTOV 7](Jl£TEpa 

y] vixv). 7uupa[xou(; $z, elBoq 7rXaxouvTO<; Ix ulsXito; 

£Cp0OO Xai 7T0pWV TTECppuyfXEVWV, W? Xai (77)0"a|X0U? to §ta 

C7)(7a^wv. TauTa §e STtOecrav S0Xa toT? SiaypuTrvrjTa'T?. 
s?w0a(7i yap Iv toT? cufAiroariots a[xiXXa(70ai Tuspl aypu- 25 
Trvias, xai 6 Siaypu7rvy)(ra? (xl^pi t9]<; ew IXa^^avs 

TOV TCUpa[AOUVTa. 

278. lyw 3 v§£ixvu[jii : 'EvSsixvu^i xai cpaivw. IvSst- 
xvuvat 0£ IXsyov to xaTayylXXsiv tivoc xaxoupypuvTa 
7U£pl toc xoiva. 30 

279. ^w[X£U[xaTa : Ta twv vewv ^pEiojSrj. XsyETai 
Se ^uXa xai xTjpb? xai irtdda. ,; AXXw<;. toc Xsyo'j/.Eva 
67ro^o3[xaTa. eiffl §£ ^uXa twv vewv. aWi too eitteTv 
UTTO^wixaTa, eittev w? 7rpb? p.ay£ipov 7rai£wv ^ojjjieu- 
(xaTa , w? apTUCEwv £[X7T£ipov xai ^wtj(.EU[jt.aTwv. aTrsi- 35 
p7)T0 Se cxtto 'A07)V(ov iljaysiv ^uXa xai 7ci<j(jav. ei^ov 

Se xai 01 AaxeSat|xoviot Tpi^psi?. 

281. EX0EI 7uXsa : v E5etoriv, EX7ropEU£Tai [xecttt) xai 
yeaouffyj , toutecttiv I^Eifftv Ix ttj? TUoXtTEta? ysvo'f/.EVoc 
ttXoocio?. etffSpafjwov Se avTi too 7rpoasX0wv t9] ttoX»- 40 
Tsia. £[xcpavTiX7) Se Xe?ei X£/py]Tai, iva Sei^tj auTov 
I{/.7C67U7)SyjxoTa piaiw? xai avaia^uvTtos t9) TroXiTEia. 
TrpuTavsTov Se to'tto? 3 A0r]V7]O"iv o5 toc? Srjfjiocrias ffiTYj- 
cek; Itioiouvto. ti[X7] ok oux IXa^iaTY) toi? Sv][jioaia ci- 
tou[X£Voi? y^v. [TauTa S' siicev oti ttevy)? wv ex twv xoivrov 45 
7T£7rXouTy]X£ , xai oti ava|iw? e^ei tvj? Iv irpuTavsiw 
aiTrjcEwq.] 

282. vy) Aia Il-ayayojv y£ Ta7roppv]Ta : 'EtteiSt] 6 
KXewv eittev a7uoppv]Ta , xai auTO? eitce xp£a? xai ap- 
tov. Xsysi ouv, oti ava^iw? stu^ev 6 KXswv, ou IIspi- 50 
xX9]<; oux etu^s twv 3 A0r]vaiwv [xy) 7rapa(7)(0VT0Jv, yjioi 
U7cb [/.syaXocppooruvris too avSpb? TrapaiTyja-afXEVoiv^ yj 
oti I|oaTpaxia0E v i<; oux etu^e ttj<; Iv TupUTavEiw cfiTr'- 

C7EW? , 7) OTI Sta TOUTO E17TE Xpsa? Xai a-pTOV, l7C£; OUX, SCHOLIA IN EQUITES. 4B S ?V)V toc 6uo[/.eva Avj^Tspt xal Ilepergcpovy] £?w dcpisTv. 
<*>£ youv auToc IxcpsoovTOc xaTriyoos?. 

283. xal T£[xayoc : 'I^0u?. lOiw? §£ TE^a^ira? t^Ou?, 
tou? [/.syocXou? xal xaTaxoTTTOjxIvou?. — y^tojOy) : Aioc to 

5 dyo?. Vic?..] 

284. aTuoOavsTdOov : AittXyj xal si(70s<7i? 7rspioo\xY] 
xwXcov 10'. o)v toc [xsv is' d[xoi6a?a twv u7roxpiTwv o(- 
[XETpa. toc §s iscaapa IvaXXocl; dxaTbcXY]XTa. xal jxyj- 
ttots slat SiVa^a T£Tpa[X£Tpa xaTaXv]XTixa. auTixa 

10 [xdXa : Eu0u? ? Tuapa^pYJf/.a. Attixy] Se 7) cuvTa^?. 
X£Xpd?*of/.ai Ss, tw xsxpayfxw orou 7rspisao|jiai, avTt 

TOU V 1X^0X0. 

289. xuvoxoir^crto sou : TinruTQCJto as, xaGonrsp xuva. 
touto Ss to? puxysipo? Xsyet. ecra yocp xuwv i)(0u? tuoio?. 

15 a[xa Se xal xuvsiw as SspfxaTi 7ra((7to. sW yap Tpa- 

^UTaTOV. 03? XUVa CIS TU^to. OuSsTEpOV §E TO Vto- 

TOV. V. 

290. 7r£pisXw a' dXa^ovsia? : Oiov, dirooucto as xal 
Tcaucrco twv dXa£ovsu[/,aTtov. yj (xsTacpopa airo twv spsa-- 

20 co'vtcov. 7rau(703 xal Ttspixo^to tyj? dXa^ovsia?. rapis- 
Xdcrto, vix^cra). 

29L u7T0TspL0U{J!.ai toc? oSou? sou : Oux Ito ors Xsysiv, 
7upoXyi^o[JLai , vixyJg-w. touto m? TTpb? pupa-oSs^Yjv. u7ro- 
T£[xvsTai yap Ta Ssp^aTa , iva Tra^sa cpatvvjTat. Sia- 

25 CD£p£l yap TO T£[JLV£IV TOU U7TOT£[i.V£lV. OTOCV yap U7TO- 

Tsavv) , Tia^uTspov cpaivsTai , d(70EV£<7T£pov Ss Ictti. 
T£[XV£iv Se , to 6p0Y)v 7uois?<j0ai tt]v TOfjLTjv. to yap dvo> 

[xaXov tyj? Top]? Tua^uTTiTo; Soqav Ipya^£Tai. 

292. d(7xap8duA>XTO? : My) [/.uca? tou? 6cp0aXu;ou?. 

30 axapSa(jLuxTsTv yap, to cxaipsiv xal pj£iv tou? 6cp0aX- 
txou?, to 7ruxvw? [3Xs<papi£siv, o xal iXXwttsiv XsysTai 
[vj iXXwtu^eiv]. daxapSa^uxTsTv Ss, TcpoaT£0£VTO? tou 
a , to aTEVs? pXs7T£iv tov yJXiov. cpyjcriv oOv oti otevs? 
si? s[X£ pXl^ov, to? Iv toutw xaTa7rXv)l-0{/.evo? tov aX- 

35 XavT07n.oXr]V. 

294. §tacD0pVi(T03 cj' siti ypu^sii; : "ETiai^s -rapa to 
SiacpopsTv. xaXait; os ax; IttI jxaysipou xal aXXavT07roiou 
X£vp7]Tai. v AXXw?. Staff7racrco, StoXecrw, [c^icrw]. aX- 
Xo)?T£ oux a)fp^<TT(d<; t9] Xs^siItci [xaysipou xal aXXavTO- 

40 ttol)Xou. outoi yap toc syxaTa ttXuvovts? I? avayxyj? ttj; 
a-jr' auTwv TrXripouvTat xoirpou. 7rapaTY]p7]Ts'ov Ss, oti 
Iv 7raaiv amsiSscrGai toT<; itjoiq 7isipaTai tov KXswva. 

295. xo-iTpocpop'iQO'a) i Ko'Trpou gs TrXyipwcto. S7Uat?S §£ 
7iapa to Siacpopv^aa) as. oi [j.ay£ipoi yap toc syxaToc 

45 tuXuvovtsc; avayxai'03? irXyipouvTai xo7cpou. "AXXto?, ttjv 

XOTTpOV IxcpOpT^ffW TU1TT03V C£. 7) W? PupffoSs^TJV, OTI 

xoiupw toc<; [3upGra<; I0£paTT£U£V. 

296. otxoXoyw xXstcteiv : Touto Iv u7rovoia Xsyei. 6iq 
av £i sXsys, crwcppwv ei|/.t xal 7U£7rai§£U[Ji£V0(;. 6 §£ au^sT 

* IttI tw xXetttsiv a xXstctco, ojjlvuoj [jly] xsxXocplvai. o 

£(7TIV U7T£pSoX7] iTClOpXta^. 

297. V')] tov c Ep[JL^v tov ayopaTov : nspiCTco^aEVWi; 
IttI tou 0sou. Iv {Ascryj yap ttj ayopa iSpuTai c Ep[xou 
ayopaiou ayaX^.a. ttXsovsxteTv §£ auTov 7T£ipaTat [XT] [j.ovov xXstctow, aXXoc xal oiappYjSyjv sTuiopxwv. olov, 

itxa IdTi TauTa toc iTCt^ipy^aTa. dp.cpoT£poi §£ djxiX- 

Xa5VTai lie, £(7TIV aUTWV *^£lpO^V. 

298. Xa7UlOpXtO y£ PXeTTo'vTWV : OlOV, OptOVTWV OTt 

xXottojv o[/.vuo) oti oux I'xX^a. touto ok TUpOCJTsOsiXSV 5 
6 AyopdxpiToc, oti 7tXsovsxtsT IxsTvov xal jxaXXov tto- 
vv]pb(;£ivai Sox£T,£i ou xXstttsi [xovov. aXXoc xal cpavs- 

pCOg ETTtOpXsT. r 

299. aocpi^si : Ts^va^et. aocpia<; yap IXsyov toc? ts- 
^va?. toc dXXorpia Xsy£i?, cprjaiv. I[xd Ian TauTa Ta io 
iTCi^stpyj^aTa. 6iq el sXsys, toc I[aoc toivuv xXs7tt£i;. 
[cpavw Ss, cpaviato, xaTV)yopr]ca).] 

301. d§£xaTSUTOuq twv 0sc7)v : Mt) SsSwxoTa aTu' au- 
twv T7]V SsxaTYjv [JtoTpav toi? 0soT<;. i'0o<; yeep si^ov toc; 
Bsxdzaq twv 0uo[jl£vo)v toTc; 7rpuTav£(7iv oi (xdy£ipoi Si- 1 5 
Sovai. Ssov §£ siTTSiv, d§£xaT£UTOV ijovTOL ousiav, 6 OS 
dvTi ouc7ia? 3 xoiXia<; s7T7]vsyxsv w<; aXXavToircoXy). 

303. SutXyj TTSpioSo? xal £ic70£ari<; xtoXcov 0', ?\s to 

TTpWTOV 7TaiWVlxbV SlpU0(JLOV, TO §£UTSpOV SX XpTJTlXOU 

xal So^iou, toc Ss Xonroc Itttoc Tiaitovixa Sipu0(jt.a. V. 20 
0. [w [xiaps xal |BSsXups : Kopwvlg xal sfe0scrt? ^opoii 
ItcwSixt] , Sioc to Ti0so-0ai (jlstoc tt)v SmtXt^v, sx xwXtov 
Tcaiwvixwv l7Ti[xs[xiy[xsvcov xp7]TixoT<; xal ^ax^sioi^ 
Ivvsa. 6v to TrptoTov SijxsTpov dxaTdcX7)XT0V, 8 xaXsT- 
Tat Sippu0(xov. to SsuTSpov TpitxsTpov ppa^uxaTOcXy)- 25 

XTOV, TOU TUptOTOU TtOOO? Xp7]TlX0U , TOU §£ SsUTSpOU 

pax^siou. toc s!;yjs T£(7orapa ojxoia tw TcptoTW Ix xpTjTi- 

XWV. TOC §£ TOUTWV £^<;Tpia OfJLOta , TOU §£UT£pOU 1ZO(jOQ 
XpY)TlXOU. £V £X0£Cf£l §£ O^Tl^Ol TpO^aiXol T£Tpa[JL£TpOl 

xaTaXvjxTixoi. IttI tw tsXsi xopwviq. iijyjs Ss Iv sic0s(7£t 30 
(ruo-T7][xa xaTa 7T£pixoTuy)V djjioi^aiov Ix gti^wv 6|xoitov. 

£7u\ tco teXei 7rapdypacpo?.] 

307. xal teXy] xal ypacpal : Toc TsXtovia xal dp^ai. 
TsXtovY); yap r^v, xal Itju(70ou toc tsXyj , toutscti toc toc- 
y[xaTa. 35 

309. a) pop^opoTapa^i : Tapa^o)Ss(7TaTS. TapdcTTtov 
fju-tov tt]V tco'Xiv w? So'p^opov. 0opu6ou 7rXY)ptoa-a? tt]v 
7toXiv xal pop&)pou. 

3H. dvaTSTUpSaxcoi; : AvaTapd^a?. TupSdaai Se xu- 
piw? XlyETai to tov 7rY)Xbv -apa?at. 40 

312. IxxEXoScpyjxa? : Boy^? iTrXYJptocia? toc? dxod?. 

313. xdirb twv TTSTpwv avwOsv : 'EtceiSy] o! 0uvvo- 

CXo'tTOI £7rl U^OU? lO"Ta[JL£VOl T7)V XaTaC7X07TY]V TtoV SlfflOV- 

TtoV 0UWWV si? toc SixTua 7UOiouvTat,cpY]crlv crui xaGdbusp 

TOU? 0UVVOCXO7TOU? £1(710VT£? Si?" TO SlXTUOV OU XaV0d- 45 

voudivoi Guvvoi, ouTto? ou Xav0avouci tov KXswva tyjc; 

7roXsto? s7Tt^aivovTS?oiTOU?cpo / pou? cpspovTS?. Tupoap7ra'^si 
oOv, Seov tyjv tuoXiv toc lauT^? Xaa^dvEtv. oveiSi^si otiv 
auTw , oti toc OY][xo(7ia voccpi^sTai ^p7j[/.aTa, daa os 
xal si? otj;ocpayiav Sia^dXXsi. aTrb [xsTacpopa? Ss touto 50 
si7rs Twv dXiswv TtoV dypsuovTo^v TOU? 0UVVOU?. 

314. xaTTusTai : 2uvTi0ETai xal cuppaTCTSTat xaT 

IfJLOU. do"TSltO? §£ TY) Xs^Sl XS^pTjTai W? ( 8up(700£^Yl? OLTZQ 
TtoV UTCoSYl^dCTtoV. 44 SCHOLIA IN EQUITES. 3-15. ^opSsujAaxa : c E?vj<; xai outo? w<; [/.dystpo; 

oiTcoxpivsTat. ^opSsujxaxa yotp xat X°P&*i xa^owTai Ta 
svTSpa. 

316. [*o)(0Y]pou pobs : ®avaai[xou r\ acrOsvou?. la'/you 

5 jcat Xs7TToSup(70U. Xa\ TOUTO §£ W? (^Upasa GXWTCTEl. 

317. toi? dypoixoiffi Tuavoupyo? : Klq uTrob7]f/.aTa 
toic auxoTi; xai w<; toc? pupca? t£[/.vcov. xaTTU[/.ara §£ 
toc axpa Ssp^axa xai £?<;(/ ixpoc T£T[/.Y)tx£va, a" Trpocm'- 
Osxai toi<; <rav8aXiot<;. touto Se eituev w? irpo<; axuxEa. 

io 318. SuoTv So^aatv : Ilai^wv xai auTO? TuaXataTa? 
I^stsiveto. So^ti yap 7) TraXaicrT^. "AXXw?. Suo ira- 
Xato-Ta?. IxT£tvo'[/.£va yap toc iff^va twv Ssp^aTaw dq 
TrXdcTOt; au^ETat. 

319. xa[X£ tout eSpacrs : Tov auTOV Tporcov xa\ 
15 7]p.a<; i^7i7raT7ix£V, w(7T£ xaTay^aaTOug y£V£(70ai. 

320. to!? S7] k u.0Tai(7t : AiaSoX?) twv A0Y]vaiwv, si xai 
SouXo? Trap' auTO?? 6 S9jfjto? aTcayysXXsTat. 

321. IlEpyaa^aiv : "Ovo|xa S'qj/.ou. 

eveov iv Tat? Ifji&xcriv : 'ExoXufx6wv, svy])(o'[/.7]v Iv 
20 toT? u7uoSv5[xa<Jiv. sf/.6d§£<; Se IppY]0Y)ffav dirb tou ![/.- 
6aivsiv auTa??. IxTEivofjtivwv yap xat TcXaTuvo[/.£Vcov 
Eu^spw? twv SspubcTWV, IxoXup;6wv iv auToT? , £X TOU 
(XY)X£Tl y)p[/.0(r|/iva TO?? 7TOC71 twv cpopouvTWV ai>Ta 
sivai. 
25 322. apa Syjt oux air' ap^TJg : c O Xoyo? Tcpb? tov aX- 
XavT07rwX7)V. [xopwvi? Ss xat siffOsoris )(op ^ rcpowSiXY) 7 
b\oc to del 7TpOTt0£cj0ai tyjc SwcXyfc , Ix xwXwv xai cti^wv 

TUoXuC7^Y][/.aTl<7TWV §03§£Xa. WV TOC TrpwTa Tpia 7tai03- 

vixa otfjtsTpa axaTaXy]XTa, a xaXsnrai xpvjTixa St'ppu- 
30 0f/.a. to §£ S' Tpo^al'xov s<p0Y]txt(/.£psg, o xaXsiTai Eu- 

pt7UlSsiOV YJ Xv]XU0lOV. TOC 0£ £% q, 0', t' TSTpdfJlETpa 

xaTaX7)XTixa. toc £s £', •/)' SaxTuXixa TgTpdfXETpa. toc Se 
TsXsuTaTa ouo ia[xSixoc T£Tpdc[X£Tpa xaTaX-qxTixoc , 
O[A0ia TOl? ii;5js. STUl TW tsXei xopwvi?.] 

35 325. 7rpoaTaT£i : nporiysiTai, 7rposc7TYixe, Tuapaxo- 
Xou0£i. xa0a7UT£Tat twv prjTo'pwv w? avaiSwv. 

326. [?i oru : Touto 7rpo<; tov KXlowa. d[X£Xyst? Ss, 
Xa[/Sav£i<; toc auTwv irpayfAaTa. touto §£ 7uapa tt]v 
X01V7]V (7UV7]0£iaV stpviTai.] 

40 tou; xapTci[xou; : Tout; EUTro'pout; twv ?£vojv Sia- 
ffeisi?, tou<; 7rXou(7iou<; xai £U7UopouVTa<;. d^skysiq Ss, 
a7roSp£7T7j , a7rav0(^£ic, Tpuya? xai xap7ci^7). iSiwg Bk 
a[A£Xy£tv XlysTai to 7uapoc tov TupoayjxovTa xaipov aw- 
pou? tou? xapirous aTuoaTcStv, ftrsp 01 xXsirrai tuoiouciv. 

^5 327. 0° C l7T7roS0C[JLOU : O&TOi; SV IIsipatEt XaTWX£l 

xai oixiav £iX£v, TJvrap dvYjxe Sv][jt.oc7iav sivai. xai 7upw- 
Tog auTO? tov Il£ipaia xaToc toc MvjSixoc (ruv^yaysv. 
v^v §£ A0r)vaioi<; Ti(xto?. 7rixpw? oOv Xeysi oti au [xsv 
dvd^to<; wv ffcpETspic^ei, xai diuo TrdvTWV xepSaivsig,- 6 
M) §£ £uvoucrTaTO? wv T7) tcoXei xaTaXfii^STai toT? Saxpu- 
criv dva^iw? 6pwv gz toc ttjc 7coXew? xap7rou[X£vov. Xu- 
TrsTTat, cdy)ctiv, 6 'Ap^s7TToXs[/.o?. o5to? yap ttoXXoc wcpl- 
Xt](7£ tt)V ttoXiv. xai oi (x£v auTOV cpaai Ooupiov, ol §£ 
2a[xiov, oi SsMiXviciov. KXswvoqSfii^po^v^v. v AXXo^. *Iinro5ajAO? fxovo? Xsi^STat xai -^TTocTai. §i£bocXX£to 
yap £7ri 7coXucpaytoc 6 e l7ciroSaj/.o?. w? ouv tou KXeoovo? 
ovto? ya<7Tpi[Jidpyou , 7uap£uSoxiixou k ut.£vou $£ utco c Itc- 
Tuoodtxou, xs^pyjTat ttj cruyxpiasi ^pY]criji.wTaTa. oulou 
yap xai tov c l7rTuoSap.ov xai tov KXlwva SiaSdXXsi. 5 
— o 'l7C7rpSa[/.oc ^ o 'Ap^e7UToXs[xo?. V. 

328. Iv iicsiffOsaet xwXa p' SaxTuXtxa Sip.£Tpa a 
dxaTdcXviXTOV to a, to §£ p' xaTaXv]XTixov. V. — dvr]p 
eTepoq : c dXXavTOTuojXY]?. — IcpdvY] : sup£0y], xaTa- 
cpavrjc Iy£V£TO. F. Fic^. ' io 

330. oc as TuaucrEi : KaTa7uaucr£i az, 7uap£u§oxi(xv]- 
c£t. 7uocp£(7Tiv lyyu? outo? xai ttXyjciov xai oux sis (*a- 
xpdv. 'AXXw?. 67usp6aXet eg , 7capaSpa[X£TTat , vixvfasi 
(7£. xai tf 0u^7]po<; [Iliad. A, 132] « Ittei ou 7rap£X£ucj£ai 

0U§£ (X£ TCEiaEli;. » 15 

331. t9] xaxoT£^vioc xai 0pa(ruT7)Ti xai dvaia^uvTia 

xai SoXio'ttjti. xai o KXIwv yocp 7rpo? X^P IV xai xo ^ a ~ 
X£iav ISyjaviyo'psi. V. — xo6aXix£U[jt.aai : Tw xoXax£U£tv 
xai Trpcx; X^P lv Sy)[j.7]yop£Tv. Ittei xai 6 KXewv ISoxet 
Tcapoc toT? 'A0Y)vaioi<; suSoxif/.£iv Sia to irpog y}8ovy}V 20 
xai^dptv o*/](Jt,>)Y0peTv. xai 6'Xwg Si' wv cpyjart toutov Tra- 
p£uSoxi[X7]o-£iv, tov fifacpXayo'va , Sta touto^v Sia6dXX£i 
tov KXlwva, §£ixvu<; oti toc ToiauTa TuavTa Trpoa-£CTtv 
auTw, oY tov 7ip07) [X£ya<;. — ■ Travoupy£u(xaaiv. V. 

333. dXX' w Tpa<ps\? : TotauTT]? dvaTpocpv]? [/.£Ta- 25 
<7/wv, TOUTgcrTi Trovv)pa<; xat xaxvfc. o0£v 01 dvaTpacplv- 
zsq avSps? 01 l^ap^ot xai Trpo3T£uov ts? , ot dvSp£Toi 

^[XTjplXW;. 

334. to crwcppdvw? Tpacpyjvai : To Itcisixw? xai £uy£- 
vw? dvaTpacp^vat. tov dXXavT0TCwX7)v Se j3ouXo'[ji.£VO<; 30 
Sia^dXXsiv, Ssixvuctv auTOV Trovvipwv 7)0wv. dXXoc Xe- 
Xt]0otw<; 6Y wv TT£pi toutou Xsyst 6v£iSi^£t tou? d'XXou? 

TToXlTa? W? dTUO TWV T010UT03V 6p[XW[X£V0U? £TClTYlO£U^d- 

T03V xai EuSoxifxouvTa?. — w? ouSsv X£y£t : Ou§£V0? 
IffTtv a^iov, ouSev ttXeov Xsygt. Vict. 35 

335. [xai [/.7]v dxou(ja0' 010? : EtffOsart? StTrXy)? d[xot- 
6aia; Ix ctti^wv ia[x^ixwv TSTpa[/,STpcov xaTaXv]XTtxwv 

XS 1 . WV T£X£UTaTo? 

vrj tov IlocrsiSa) , xapt.£ yap y]V7usq ^s toutov eXxiji?. 

£TCl TW T£X£l SitcXy] £^03 V£V£UXUia. ii|9fc §£ TOUTWV lafJL- 40 

Sixoc 5((jLSTpa dxaTdXv]XTa is' , ttXv]v tou TiapaT£X£UTOU 
^ovofXETpou ovto? xai tou TsXsuxaiou St[X£Tpou xaTaXr)- 
xtixou. Itci tw tsXei SituXyJ e?w vsvEuxuTa.] 

336. oux au {/.' idcsi? : Oux £TU!Tp£^£i<; 5 ou cruy^w- 
p7]d£i<; jjLOt. 6 Ss KXewv Io-tiv Xsyoiv Trpo? tov dXXav- 45 
tottwXvjv. s7rtffT0[/.ic^stv yocp auTov Ix£ivo<; pouXo(X£vo<; 
XlyEt. 

340. ou Trapv]aw : Ou Trapav^wp^co). Trpb? Ss to oux 
iacrsis, ou TrapTjaw eitueTv TcpwTOV, SyjXovoTt. dacpi^o- 

Xo)? §£ £ITT£. XlyWV yap, OUX OCV TTpWTW X£y£lV IxiTps- 50 

^aijAt (joi, ISo^sv £Ucpv][Jt.oT£pov dTcoxpivao-0ai Trpb? to 
utc' Ixsivou py)0£V Siappay7](70[xat. [Siorap £^y)<- jfopb? 
aTCEXptvaTO, TrdpE? Trpb? twv 0ewv Siappay^vat.] SCHOLIA IN EQUITES. 45 341. Traps? : Tou KXswvo? sittovto? 8iappayyfao[/.at 
xal tou dXXavTOiroSXou sipY]x6ro? ou Tuap^a-w, 6 xopbc 
Trpb? to sipr^/ivov cpTjdIv OTt Traps? at>Tw StappayYJvat. 

342. [tw xal -nrsTuotGw? : Ttvt TsQappYjxw? d£to?? cpt- 
5 XovstxsTv i|/,ot xat SiaXsysaGat 5] 

J43. oTty) Xsystv oto'? t' syw : Kdyw SuvaTO? stjxt xal 
txavb? SlTTStV. 

xapuxOTrotsTv : Koc[jlsTv TuotxtXta Ttvl pYjfxaTWv tov 
Xo'yov. rcXaytw? Be tyj Xs^st w? [/.dysipo? i^pYjsaTo. xa- 

10 puxsujAaTa yap xat ^Su^aaTa stct toc dpTUjjiaTa. xat 
xapuxY), xotXta, y^v vuv (/.ovGuXsuty)v xaXouatv. 

344. tooi> Xsystv : XXsud^st afobv OTt SuvajxaiXsysiv 
XsyovTa. tyj Be tou (7)(Y][jt.aT0? I[xcpdc7si tov Staaupfxov 
sSstcjsv. cpYjal yap, dcpopY]TOV scttiv si xat <ru pTyccop st. 

15 345. w{/.ocnrdpaxTOV : 'AaTstw? xal outo? ax; Trpb? 
[xaystpov. 6 Ss vou? auTcJ) touto JBouXsTat. si Trpay^a, 
cpvjat, dxoXtbv irpoaTTsaof , oux av ttots xaTOpQwaat? 
olios Stavuaat?. wfJtoarTcdpaxTOV Be, Suvd(xsvov (7Trapd!;at 
tov XsyovTa. "AXXw?. db\dGsTov xaraXa&ov xalw[/.ov. 

20 w? Trpb? (/.dystpov Ss to w(j.oc7TcdpaxTOV vj to vsojiudpa- 

XTOV )£pY](7TW? Ss aVTt TOU XaXw?, WCpsXt[/.W?, (7U[XCpS- 
pOVTW?. STTS|JLStV£ Ss TY] TpOTTY) Xal TW d(7TSl(7U;W , W? 

Trpb? {xdystpov. ^prjdTOV yap sSsc^a Xsyoasv to su 

7jpTU[/.SV0V. 

25 346. dXX' otaG' OTrsp TrsTrovGa? : 'AXXa ytvwcxo) S 
TrsTrovGa? r, oT8a to iTcapdv as. dXXa (xot Soxw auvstSs- 
vat ty)V aktav St' y]v si? tocjoutov Gpdao? TrposX^XuGa?. 

347. sS xaTot £s'vou : Ot yap xaTa Esvou XsyovTS? su- 
xoXa)? Xsyouatv, w? xaTa ?svwv xat ou ttoXitwv §Y][/.Y}yo- 

30 pOUVTS?. 

348. TY)V VUXTa GpuXXwV : Ot yap (/.Y) SfATTSlpOt TOU 

cjuvYiyops'tv, lav SiSa^Qwatv dirb 7rpdy[/.aT0?, (/.yj syov- 
ts? aTrb cpuasto? to Xsystv, dcxouvTat xat tSiw? Sidyouct 

xat yp'/jyopouat SiaTYJ? vuxto? xat uSwp tuvousiv. 

35 349. uStop T£ TTtVWV : ToUTSdTt TaXatTTtOpWV, Xat 

[xsTa ttoXXSSv xapLaTWV xat tto'vwv cruvTaffatov tov Xoyov. 
Sstxvuvat Ss Sta toutcov irdvTWV pouXsTat tyjv dcrGsvstav 
auTOu twv Xoywv xatTYjv aTcoptav. "AXXco?. dypuir^wv 
xat cppovTt^v, xat twv vuxtwv jj.sXstojv xat (7xsttto(xs- 

40 vo? tyjv Sixyjv, TOUTfcdTt TaAaiTTtopwv xat [^£Ta uoXXou 
xa^aTOu o-uvTdc7<J<*>v tV Sixyjv. 

xdiutSsixvu? : TouTSdTt xaTaS^Xou? tou? XavGdvov- 
Ta? £svou? TCOtWV. 

tou? cpiXou?T dvtwv : Auttwv cptXou?. irpb? yap cptXou? 

45 xal yvwpi^ou? tou? $Y)[/.6Ta? cjuvs^atvs Ta? TotauTa? yt- 
vsaOai §txa?. xal toutw Ss xp^ ai ^Wati tyj? dcOs- 
vsta? twv Xoywv auTOu ? o'Tt tou? [xsv (ptXou? txavo'? IcrTt 
pXaTFisiv xal xaxoTuotstv, irpb? Ss tou? dXXoTptou? xat 
^svou? s^acOsvsu 

50 350. tyj? dvota? : Tyj? [/.copta? , tyj? yjXiOio'tyito?. xat 
s^YiiraTYica?, cpyjffi, Sio'ti xaxa [xsTOtxou ttots ?svta? 
dTUYjvsyxou ypacpY]v, xat IXiut^si? Sta touto SuvaaGat xai 

SnpiyOpSlV. (JLSTOIXOU? §£ IxdXoUV TOU? dcp' STSpa? 7T0- 

Xsw? jjLSTa^atvovTa? st? sTspav xal otxouvTa?. 352. xaTsyXwTTi<7[jtivY)V : IIXy]py) ySVO{Jt.SVYlV TWV (7WV 
Xo'ywv, d7raTW[xsvYjv , TapaTTO|A,svY)v , xaTaXsXaXrijxs- 

VY)V TOU (701 [XO'VW TUpOdS^StV TOV VOUV. CUVY]Qs? Sg 

touto Xsyouat [jly] s^stv Xoyov xal Trapa dp^atot? xal 
vswTspot?. 

353. [dvTsGYjxa? : v E(7TY)(7a? s^ svavTta? xal dvTS- 
Ta^w.J 

355. xa<raX6daw : AotSopY^o-w. saTt Ss xao"aX6d? 
ovo(xa sTatpa?. vuv Ss stpYjxsv dvTl tou §c 7 dyopa? 

XotSopYjQstYJV. TUpb? Ss TO pY)QsV UTTO TOU STSpOU If, 

xaa-aX^dcrw w? CTpaTYiyb? dvTsQYjxsv, « xal Ntxtav 
Tapa^oj. » Ntxta? Ss aTpaTYjyb? AQY)vaiwv. 'AXXw?. xa- 
caXSdSs? sTatpat stalv, at dst stuI twv otxYjaaTwv 
saTwaat yuvaTxs? IttI [/.taGw Traps^ouaat toi? pouXo(/.s- 
vot? sauTa?. xaaraXSdSs? Ss stpYjvTat dcp' 06 Trotouat. T5 
xaXouat (xsv yap oux syoucrat tou? IpacjTa?, cro^oucit Ss 
tou? ovTa?, tva aXXou?xalXd6wa"iv. stts! ouv iTa[xw? xal 
dvatSw? xal 6 KXswv aXXoxpiot? sTrsTTYj^Yjcrsv elxr\ xat 
tyj? stt! toT? xaTopGwjxaat So^yj? auTOu? dcpstXsTO, xal 
at'STatpai Ss dvat^^uvTOt xal dvatSsT?, IttsI STrtTTYjSwcn 20 

TOT? SpaC7Tat? , StXOTW? 6 TTOIYjTY]? TY] Xs^St TaUTY] XS^pY]- 

Tat. 

356. syw Be y' Y]vu^Tpov : Ta [XYjpuxt^ovTa twv 

&j)WV TpSl? XOtXta? S^Sl, XSXpUCpaXoV, Y]VUC7TpOV ? ijlvov. 
(JLY)pUXl^St SI, OTaV [J!.Y) TpOCpYj? TTapaXStJJLSVY)? [dvaTUS(JL- 25 
TTa^Yj TY]V SV TY) XOtXta TpOCpYjV Xat ] XlVYJTat TO 0"TO(Xa , 

wairsp at? xal Trpo^aTOV xal xd[jLY]Xo?. sixotoj? Ss w? 
[/.dystpo? TOUTOt? Y^pisi^aTO tov KXso^va. 

357. xaTa 6po)(Q tea? : 'Expocpy]c7a? , xaTaTrtwv. sVt 
Ss twv dQpOw? sxpocpou[JLsvwv xal a7rX^C7TO)? XsysTat. 30 

dvairoviTTTO? : Myj vt^d^svo? {jlyjSs TuXuva? Ta? ^sT- 
pa?, dXX' dxdGapTO?, tva to pUTrapbv auTou (xaXXov 

IvSst^Y] TWV TpOTUWV. TrapaTYJpYJTSOV Ss OTt TOT? 6(701? 

djxsi^so-Qai cptXovsixst tov KXscova, tw jasv G^vvoj 
Y]vucTpov xal xotXtav dvTtTtOsl?, tw Ss Gsp[xw to dva- 35 

TUo'vtTCTO?, TW Bl OtVW TOV £w(/.OV. 

358. Xapuyytw : KaTa^o^op-at, cpYjo"!, twv d'XXwv 
pY]Topo)v, Y] ty]V cpdpuyya sxts^w, toutsc7ti xaTaat- 
ydaw tou? ^Topa?. t[xy]Gsi(7Y]? yap ty[? cpdpuyyo?, ouy 

OWV TS TY)V CpWVY^V TTpOtSaGat. TUapaTY)pY)TSOV 5s 6ti 40 

wo-TTsp 5 KXswv iTTYJvsyxs xa(7aX^dcw tou? sv IIuXw 
(iTpaTYjyou?, o5to) xal o5to? sypYJa-aTo tw Xapuyytw 
TOU? pV)TOpa?. 

xal Ntxtav Tapd?03 : <^o^crw. SuaottovtffTO? Be 6 
Ntxta?. i{/.cpaivst Ss, 6rt xat auTO? twv suSoxi^ouvtwv 45 
y^v (7TpaTY]yo?. xal 6 utb? 2rpaTtTT7ro?. s(/.vy){/.ovsuc7s Be 

TOU NtXIOU AYl^OCrGs'vY]? [p. 34]. Y^V Ss NlXY^pdCTOU TraT?. 

361. dXX' ou Xd^paxa? : AdSpa? sT§o? t^Guo?. dcp' 
ob TrotsTrat ty^v Trpoc7Y]yoptav. xs^yjvs ts yap auTou to 
crTOtxa xal dGpooi? xal Xd6pw? to SsXsap xaTairivst. 5( ) 
oQsv xal su^spw? dXtaxsTat. IttsI ouv 6 wiv KXso^v 
scpY)(7s Guvvou? Gsp[xou? xaTaTrtsTv, 6 Ss dXXavTOTrwXr,? 

aTCO TY^? aUTY)? TS^VYJ? 5p(/.W[/.SV0?, TO Y]VU(7TpOV Xat TY)V 

xotXtav xal tov ^w[xbv dvTsQYjXsv, 6 yopoq {xsjxepsTat ^ 46 SCHOLIA IN EQUITES. ou Seo'vtw? a(X£t , |»a(/.£Vou tou dXXavTOircoXou tov KXe- 
ojva, XEywv w? s^prjv auT0V dvTtT£0£tX£vat tcj) 0uvvco 
Xd£paxa. tSttOTEpa yap auV/j 7rpb? tov 0uvvov tou *^vu- 
axpou xal wv auxb? £t7T£v dTuavTYici? av ^v. "AXXw?. 
5 PsXtiov cpvjcjiv stvat Xd6paxa xaxacpayo'vTa, tou? Mt- 
XY]<itou? xXovstv, dXXoc \i.r\ Ntxtav Tapda-cr£tv, 6rcsp 
^7T£iXyi(7£V 6 dXXavTOTrwX?]?, iv MiXyJtw Ss tyj? 'Asia? 
[/iyiaroi Xd6pax£? ytvovxat xal tcXsTotoi Sta tt]v Iratc- 
psouaav Xt[xvv]v si? tt)v GaXaaday. )(atpovTS? yap ot 
10 h/Q6eq tw yXuxs? ubVct ei? tJiv Xi[/.vy)v ix tyj? QaXda- 
<7Y]<; avaTpl^ouct, xal outw 7rXY]0uvouart icapa Tot? 
MtXYjcriot?. MiXyjffiou? §£ sliuev, ax; tou KXswvo? tou? 
MiXtjuiou? TapdacrovTO? xal i7UY]p£a£ovTO?. 

362. GjskiBoLt; : Bob? 7uX£upd. yj a7rXw? toc 7iX£Uptxa 

15 TWV pOWV. W? Altf)(uXo?. 

wv-4<J0[xat pLsraXXa : 'livrfco^ai [/.sTaXXa dpyuptou 
xal ^puartou, &G-ZS 7rpoaoSou? £^£iv tyjv 7ioXtv. ^V §£ 
[/.sraXXa 3 A0^v7)(iiv Iv Aaoptw. 

363. xuxifaw : 2uvTapd?to i7r£tcrTC£<Jwv. to j3tatov ot 
20 auTOu 3 toc tyj? Xe£ew? io iqXwcjev. 

364. CpUffXY]? : <1>U(7XY] EVTEpOV SffTl TCa^U , Et? 6 Epl6aX- 

X£Tai dfXsupa xal xpla xal (jtacaoucrtv. 1$ 06 ytVETat 6 
dXXa?. w? dXXavT07rwXY]? Se tyj? cpucjXY)? su:vy)[jiov£UC7£. 

365. [xuSSa : Ku7TT0VTa. Sia Ss tou cvjqjjiaTO? tyjv 
25 ald^uvYiv ostxvuatv iauTOu.] 

366. VY] TOV IIO(7£l§(0 : Kal IfJL£ TOV GspOCTCOVTa eXx£, 

lav tov aXXavT07rwX7jv eXxyj?. AXXw?. 5 )(Opo? IdTtv 6 

XsyWV. ^pYj(7t(JlW? &£ XE^pyjTai XT) ffUvSpOfJtY). (JLY) touto v 

[jlovov, dXXoc xal ^[/.a? tov auTov il;dyot? Tpo'itov. 

30 367. oTo'v ffe S^(7co : Mo'vov, tva yj Xsywv, twv (jlev 
aXXwv o"ou cuvo3(xotcov xairap dSixouuEvo? utt' auTwv 
cp£tcjo(j(.at, (j£ 0£ {/.o'vov b^aw tw £uXw. e!So? §£ SecrpLW- 
TY]ptou to ^uXov, t^v TroSoxax7)V X^oucyt xal iroSoo*Tpa- 
§7)v. [Stw^ou^ai Se 7 xaTYiyop^da) gou SEtXiaq, dytova 

35 sv(7T^<jo[/.at xaTa <rou.] 

369. 0pav£ua-£Tai : 5 ExTa0^<7£Tat. Opdvo; yap to utto- 
tcoSiov, 07UOU Ta §£p[xaTa ixT£tv£Tai. TrdXiv §£ w<; pup- 
cro7rtoXY)(; touto Xsyei. 'AXXwq. ^aiv£iv IXsyov to tu- 
7TT£tv, xal ^a(v£C70at to 7rd<r^£iv. cpvjalv ouv,^ pupca cou 

40 TU7CTOJXSV71 StacpOapvja-ETai. iSiw? §£ w? pupcj£u? TV) 
diT£tXYi TauTY) X£^p7]Tat. xal yap Ta? pupaac £uXot<; 
TU7TT£iv EioSOacriv, iva a7raXal waiv. svioi Se, tva 8ta- 
Xd6oi£V eu^epw? tou cpap[xdxou. 

370. §£pw (7£ OuXaxov : 'ExSEpw are. to yap £ 5 x§£p£iv 

45 [JLaXXoV TWV (JLay£tp03V TS^VV). IXOEOW C7£, Cp7)<jlv, W(7T£ 

a7rb tou awuiaTO!; orou OuXaxov Tuoi^dai ziq utiooV/yjv 
xX£{JL{jLaTo<;. 

37r. SiaTraTTaXsuOTJffEt : 'ExxaG^dY] ^ajxai. Ta<; yap 

pupaag Ixtsivovtc; IttI t^? y9j<;, tva [xtj cruvdyotvTo xal 

:t auo"T£XXotvTO ix t^? tou y^Xtou xaucTEW?, xaTa Ta axpa 

iraTTaXoK; xaTaxpouovT£<; IxTEtvouatv. 'AXXto?. X^ ^ 

£7ul twv iraTTaXcov £?£§£pov Ta §£pu;aTa. 

372. 7CEptX0'[Af/.aT' £X CTOU I Il£ptXO[X|XaTa Ta £X TCOV 

[AayEtpwv 7U£ptatpou{jt£va twv xp£wv. $ $s (3ouX£Tat . Xsy£tV, TOtOUTOV EO-Tf TOUTEdTt XaTOC (JLEpO? COU XO^d) TO 

(TW{/.a. a)? {/.ayeipo? §£ Xlyst. 

373. Taq pXscpapiSaq : nap£Trtypacp7i to c^YJpLa. em 
yap toc? ctysic tou dXXavTOTrwXou £7n^aXwv Ta? ^E^pa? 
Ta (3X£cpapa IxtiXXei. twv yap pupccov IdTtv spyov twv 5 
ckpfxaTtov a7T0[jt.aSt^£iv Ta? Tpi^a?. r\ OTt irpo? to pdicTEtv 

Tpl^WV §£OVTat. 

374. tov TrpvjyopEwva : Tov Xsyo^EVOV yapyapswva. 
7rapaTY]p7]T£ov Ss Iv Tradt toT? dvTt0£TtxoT?, oti aTrb t9j? 
auTOu te^vt]? IxdcTEpo? auTwv toT? ovo'p^aat ^p^Tat xal 10 
Tat? X^scrtv. wcrxEp yap twv pupCEWV to xaQatpEtv xal 
{/.aSi^siv twv SEp[/.aTO)v tcc? Tpt^a?, o(>tw xal twv [/.a- 
ystptov to T£{Jtv£tv xal crcpd^Etv st? tov Xatu;bv Ta GplfJt- 
fxaTa. xupiw? Se t) twv opvswv cpdpuy?, Iv ^ dy£tp£Tat 

^ TpOCpT], 15 

376. [xayEiptxw? : EtwGadt yap o\ {Aaystpot Tuadffd- 
Xot? toc twv )(oipwv dvotyovTE? (TTo^aTa xaTavosTv st 
^aXa^wcrt. *^dXa^a 5e ttocGo? twv ^otpwv. 5 AXXo3?. ot 
[/.ayeipoi [A£Ta to aTroffcpd^at Ta Gpljjt^axa EtcoGaa-t xps- 
[jiav auTa Ix tou TcaTTaXou xal outw? sxSspEtv. cuvdystv 20 
o£ eiojGe Ta Gpsp.u;aTa to CTo'^a. xaTa xauTa oOv cpyjatv 
oti ^pyj TirdTTaXov Ijjt^aXETv £t? to ffTOU.a xal StavoT^at 
Trpb? to I?£Tpat tvjv yXwTTav. I^EtpavTS? §e aux7]v ? 
IXxuaavTE? , dvaciTudciavTE?. 

379. (7xs^0[jL£<7Qa : 'EiTiyvwo-o^EQa , TcoXuirpay^ov^- 25 
arofxsv. dvSptxw? Bk 9 dvTt tou dvETiixwXuTW? , octs ttj? 
yXwTTT)? 7rpo£?y)py]f/ivY)? xal [xt] I[XTCoSt^ouff7]? t?]V 0£av. 

381. ^aXa(^a : "Htoi et ^aXapo r ? Igtti, xat et ^aXa^a 
Ix£t. vdo*rj(JLa Ss touto twv Qp£[jt.(xdTWV ? oW£p '^wvtwv 
ijt£v XavQavEt, aTCoGavo'vTWV Ssxal TEfJtvoptsvwv cpav£pbv 3D 
ytvETai. TaT? aap^l Se auTwv dva(Jt£{/.tXTat xal I(/,7T£Cpu- 
x£v ^ ^dXa^a. 

382. ^v apa Tcupo'? : AfirXT) xal iv IirEtdQECTEt Tcspto- 
So? tou x,opou Tcatwvtxr) ETTTaxo^Xo?, I^ouara TptppuQpt.a 
TrpwTOV xal TptTov, Ta Se Xot7ia StppuQj/.a. ['AXXo)?. xo- 35 
pwvl? xal EtcrQsai?)(opou TrpowStxv) Ix xcoXwv Tratwvtxwv 

£7rt{Jt£U;ty[Jt£VWV Xp7)TtX0l? ETTTOC. WV TO TTpWTOV TplfJLE- 

Tpov dxaTaXviXTOV xaGapoV to SsuTEpov Stu^ETpov dxa- 
TaXy]XTov ix xpvjTtxwv tJtoi d[xcptu;dxpwv. to TptTov 

0(JtOtOV TW 7TpWTW Ix Xp"/]TtXWV. TO TETapTOV 0(JtOlOV. TO 40 
TT£p.7TT0V OfJLOlOV TW §£UT£pW Ix 7raiWV0? Xal Xp7)TtX0U, 

w? xal Ta £^yj? Suo. Iv IxQesei Se GTt^ot Suo Tpo)ratxol 
T£Tpd(X£Tpot xaTaXviXTtxot. IttI tw tsXei xopwvt?. i?^? 
Se crucrT7](jt.a xaTa 7U£ptxo7r^v (jti^wv 6(jtoto3V e?. Ta s?vj<; 
Tpta xwXa tou ^opou Tpo^atxd. tbv toc (xev §uo Si[A£Tpa 45 
dxaTdcXY]XTa, to (xev xaTa tyjv T£TapTY)v, to Si' xaTa 
ty)v TptTTjv ta[x^ov l^ovTa. to Ss Tp(TOV xaTaXvjXTtxbv 
icp0yj(jtt[jtsps?. ot i?^? touto)v Suo Gzi'/pi Tpo^aixol T£- 

Tpdf^ETpOt XaTaXY]XTtXOl. TWV §£ £^? TOU V^OpOU £ XW- 

Xojv toc [JtEV a', [5' SaxTuXtxa T£Tpd[X£Tpa , Ta Se y', s' 5() 
Tpo^atxoc TETpdtxExpa xaTaXvjXTtxd. to Se TETapxov 
ta^^ixbv S([x£Tpov dxaTaX7)XTov. to e' #[/.oiov Ix St- 

TpO^atOU SlldtX^OU. £?7)? §£ TOUTWV iv Ix0£O"£t CTTt^Ol 

Suo tau^^txol T£Tpd(Jt,£Tpot xaTaXvjXTtxot. Itci TaT? d-o- SCHOLIA IN EQUITES. 47 Oeoeci 7rap<xypacpo?. sVt Ss t£) TeXst xopwvt?.] 'AX- 
Xco?. aTCoivoo^ou auyxptcrtv uTrstXiqcpa^ev acpoSpa. Ttyap 
ysvotTO icupb? IxTruporrEpov xal ccpoSpOTSpov, ottou y£ 
xat ttjv KXscovo? avatSstav Tig av uTuspvjxovTics vau~ 

5 TIXWV. (XT) SlOC TT)V TOU T]TTT]0£VTO? STClElXSiaV, aXXa 

St' uTrsp^aXXoucrav sauTou 7rovT)ptav ttjv vixt]v ouzo^i- 
peciOai Soxst. oaov ok ttjv vixtjv 0au[xa^Et tou vevixtj- 
xoto?, tocoutov tou tjtttjOevto? 0au[xa££iTT^v avai'Ssiav. 
ou yap tov aXXavTOTrcoX'/jV toctoutov oVov tov KXscova 
10 7covT]pov ovTa ^ouXsTai $£i£at. — rjV : AvtI tou sartv. 
Victor. 

385. oux ap' t}v cpXaupov : Otov ou cpauXov, oux a^pyj- 

0"TOV, OuSe 7rOV7)pOV EGTt TO TCpaypta, 0U§£ aVOTjTOV. 

sucppaivsTai yap sWt 7rap£u6 > oxi[/.ou[/.svov 6pc| tov KXe- 
15 cova 6 %opo?. 

386. aXX' £7u6i : 3 E7ri[X£V£ xat Itcixeioto, xal [XT] av9j?. 
TauTa &e tw aXXavTOTrwXy] cpyja\v 6 X,°P^? T)00[X£VOc 

OTl TTpOffXEfSai T(j) KXsCOVl T)TTT]fXSVto. 

xal CTpoSsi : ^TpoSsu? IpyaXEiov xvacptxov. cpYjariv 
20 ouv, TCEpiays ai»Tbv xat GTpEcps. touto yap xai T0 ^ 
IpyaXstou to fpyov. 

387. [xt]£sv oXtyov tco'ei : TpacpETat, jjltjSev sXaTTOV 
7uotst. cpTjcriv ouv, 7uavTa fxsyaXa xaT' auTou ttoisi xat 

[XTjSsV EUTsXs?. 

25 388. vuv yap s^ETai [/.eco? : Nov yap to xa^ auTou 
[ixGOq au^ETat. xaTa7us7taXaiaTat cpvjariv. t] [XETacpopa 
axo twv [7raXatoVTWV twv] [XETaXatxo'avovTcov xal Ix 

TOUTOU XpElTTOVWV ytVOfXEVWV. 

389. to? av vuvl txaXa^T)? : 'Eav £v ttj ap^T) xaTa- 
30 ycovicTj xat aaOEVTj ttqitjctj?. 

392. aXXoTptov djxwv 0spo? : Toutsctti tou? aXXo- 
Tptou? xa[xaTOu? xal 7rovou? o&to? yscopywv xat xap- 

TTOUJXEVO?. atVlTTETat §£ TTpb? TT]V IIuXoV, OTl [XETOl 

tou? xtvSuvou? xal Ta? tuoXXoc? TaXanro)pia? ? a? uits- 

35 p.£iv£ AT)[xoa0£Vri?7roXiopxtoVTOU? Iv 2cpaxTT]pia, [xvjSsv 

6 KXewv TT0VT)0"a<;, aXX' uaT£pov £cp' STOifjta eXGwv, 

TT)V VIXTJV TT]V £X£tVOU TTap£Xo(X£VO? , aUTO? £TT£ypCCCpT] 

tw xaT0p8w[J!.aTt. 6<; £t ti<; ayvw{xwv avy]p etc' auTw 

aaTjTto xal TaT? aXwctv Ix^aXwv tov CTCEtpavTa yEo^p- 

40 ybv xal 7rpo7T£7:ovy)XOTa tou? xap7uou? a^toT Tuopi^sffOai. 

393. vuv Se tou? crTa/^u? : C E?9]? avro tou apjTOu 
wvou;a(j£ tou? CTTa^u?, a vet twv at^[xaXwTO)v Aaxs- 
Saiu;ovto3v ? ou? ^toVTa? a^siv xaTETrayyEiXau^svo? 6 
KXewv toi? 3 A6T)va(oi? Ep.7rpo0£C7u.w? Tiyaysv. cpyjcjlv 

io oSv, tou? avSpa? ixstvou?, ou? S^aa? TjyayEV, acpETvai 
vuv xal dbuoXuaai StavostTai. 

394. a7ToSoc0at : IltoXTJo-at, toutectti XuTpa Trap' 
auTtov Xa^Etv. 

395. [xaxxoa : 'AvoTiTatvst, hsov ecttiv. scpa^sv §s 
so [ad v. 62] oTt t] Maxxo) Ivsa t^v. 

400. KpaTivou xwSiov : KwSto'v ecjti to a[xa toi? 
Epioi? Ssp k aa crx£ua(Jo[jiEVOV. w? IvoupT)TT]V Se xal f/i- 
tjuctov StaSaXXEt tov KpaTtvov. o Ss KpaTTvo? xal au- 
to? ap^ata? xwpt.(oSta? 7roiT)TT]?, irpsa^uTspo? 'Apt- (JTOcpavou?, twv Soxi[/.03V ayav. yEvoipLrjv o5v 7 cpyjciv, ei? 
ttjv otxtav KpaTtvou xwStov, wcte [xou xaTOUpsTv ixzT- 
vov, £t uvxj <js [xicto. oTUEp [xot Soxei 7rapo?uv0£t? IxeTvo?, 
xatTOt tou aycovi^£(70at a7roc7Ta? xal auyypacpsiv, 7raXtv 
ypacpEt §pa(xa ttjv IIutivt)V 3 ei? auTov te xal ttjv (jle- 5 

0T)V. OtXOVOfJtta §£ X£)(pT]Tai TOiaUTT). TTJV XW[JLO)§taV 

6 KpaxTvo? IicXacjaTO a&TOu sivat yuvatxa xal acpi- 
aTac0at tou cruvotxsotou tou cuv auTto ©eXeiv, xal 
xaxo3crso3? auTto §iX7]v Xay^avEiv, cpiXou? os 7rapaTu~ 

^OVTa? TOU KpaTlVOU > £To'8ai fJW)SEV TCpOTCETS? 7T0lT^aai io 

xal T7]? i/^pa? avspwTav ttjv aiTtav, ttjv Se k a£(xcp8C70at 

aUT^ OTt [AT] XOJfJtwSoiTj (XT)X£Tt , C^oXa^Ol §£ TT) (XE^T). 
Ol)S£V §£ ^EtpOV 7ToXu(Xa0ta? £V£X£V aUTOt TOC £7TtTTj5£ta 

twv ta[x^o)v ixXs^avTa 0stvat TauTa « aXX' IiravaTpEiLai 
« [BouXoaat ei? tov Xo'yov TrpoTspov exeivo? 7rpo? §T£pav 15 
« yuvatx' e^wv tov vouv, xaxa? eituoi rcpo? ETEpav, aXX' 
« ajxa [/iv to yTjpa? , a[xa Ss [xot §oxeT ou^-jtot' auTOo 
« irpo'TEpov, » xat Ta e£tj?. 'AXXw?. xojjxojSta? 7rotT)- 
tt]? 7uoXuv oivov TTtvtov w? xal IvoupEtv. ysvotpLTiv oSv, 
cpTjatv, tv tou KpaTtvou xcoStov, iva xaTaaT]7r(0[jtai Ivou- 20 
pOUVTO? auTou. 

401. Mopcrt(xou : Mo'pa-t^o?, <I>iXoxXsou? tou TrotyjTou 
uto?, TpaywSta? TuotrjTT]? ^u^po'?. s<m oe xal taTpo'?. 
w? Ss [xo^0T]pwv ovtwv auTou tc7)v 7rotT){xaT(ov Iv apa? 

E0TJXE [JLEpEl. 25 

402. w TTEpl 7uavT' £7tl TTadtv .* '12 ETcl 7ra<7Tj 7rpoSo- 
aia i|sTa^ou.evs xal xaxta. [XETacpoptxw? Bk eiXtjcde to 
voT)[xa a7rb twv [xeXict^wv. 8 yap Xsy£i, toioutov scttiv 
oxriTEp at fiiXiovTat, cpTjal , Tcav av0o? SpE7rovTat, outw 
xal C7£ twv ttj? toXeoj? 7Tpay(xaT0JV ouSev Xav0avsi, 30 
wots [xt] oux aTtroSo(T0ai auTO xal TTpoSouvat. 

402. i^cov : Icpi7rTa[X£vo? E7rl 7uao-T) §wpo§oxta. V. 
Victor. 

404. £10£ CpauXo)? : Et0£ EX TOU pC^dTOU Xal OUTO)? 
EU^EpW?, S-KsX [XT)Se £X7ttC7a? £1? TOUTO So^T)? 7TpOsX0£lV 36 
6 KXSCOV sSo^EV EuSoXl[X£tV EX TWV TUEpl IIuXoV XaTOp- 

0wjxaTO)v. 

WaTCEp £6p£? : ^(TTTSp ETTETU^E?. Ivapyst OE T^ Xe^EI 

ttj sup£? xE^pTjTat. to [xev yap xajxdtTW xal 7rovto 7us- 
ptyEV£C70at Ttvb? tt]? tou xoc^vovto? yvtojXT)? xal Trpoat- 40 
pscEco? fXsy^ov £X, £l 7 to ^ £ Eupstv a7rXw? tt]? Trapaff^oua"/)? 

TU)(T)?. OU TT]? aUTOU TOU EUpo'vTO? yVW[XTJ? TO EpyOV. W? 

oux £x Tcpovota? tou KXscovo? xaTop0WGravTO? a 6\s- 
7rpa^aT0, aXX' a7rXw? EupovTO? £upT][xa. 

TT]V £V0£O*lV : Tt]V TpOCpT^V TT)V EV 7TpUTaV£t(0 §O0sTa-aV 45 

auTto. [iv0£(7t? yap 5 axoXo?, 6 ^w^o?.] 

405. aa-at[xt : Tote yap, cpTjcilv, £7rac>ai(xt cot to ' 
Et[xwvi§ou [xeXo? « 7cTvs ttTvs Iv TaT? aufxcpopaT?. >^ ex 
twv 2i[xwvtSou Se touto T£0pt7T7roJV. to Ss cufxcpopa?? 

ETr' £C70XoT?. TWV [AEC703V yap T] C7U[XCpopa. 5(1 

407. tov 'IouXtou yEpovTa : f ll? iratSspacrTTi? outo? 
6 TupEaSuTTj? StE^aXXsTO. oux apyto? Ss ttjv T]Xtxtav 
IvTau0a 7rpO(7£0T)X£V. Sta^oXTjv yap iici toi? VEWTEpoic 
ey^ovto? tou TrpayfxaTo?, (/.st^ova TTJV atCT^UVTiV E7rOtTJO-£V 48 SCHOLIA IN EQUITES 

etc' airrw, t*)rap ylpovTt ovti daeXyaiveiv xat Ta TOt- 
auxa uSptc^stv 7cpocrs<m. TratSoTrtitYjV §s tov -ruapdyovTa 
xat 7tapaxpouo[A£VOV xat dvaratGovTa toc [/.stpdxta. 

TOUTOV §£ 6 KpaTtVO? 7CUpOTCl7C7lV XlyEt , TOUtI(7TI TOV 

5 cpuXaxa tou (jitou, to? zlq to TrpUTaveTov racpl/ovTa 
apTOu?. 

408. Bax^lSax^ov acrat : EucpYjf/.Y)<rat tov Atovucov 
xat dvu[/.v9j<7at. Bdx^ov ok ou tov Atovuaov IxaXouv 
fjto'vov, dXXoc xat 7rdvTa<; tou<; TsXouVTas toc opyta pdx- 

10 yonq IxaXouv, ou p.Yjv dXXoc xat too; xXaSou? ou? ot 
(xuffTOtt cpspouari. [/.I[j(.VY]Tat §s SsvocpavTj? Iv 2tXXot<; 

0UTW? « IdTOCCTlV 8' IXdCTat TCUXtVOV 7T£p\ §Wf/.a. » SffTt 

§s xat crT£cpavY)c; zlBoq , wc NixavSpo? Iv tw 7cspi twv 
yXwacwv tdTOpst. cpvjcri yap outw?, 

15 paxxoiatv xs^aXa? 7r£ptav6so-iv scrTE^avTO. 

[to Ss 7tatwva Br\ ypdcpsTat 7uatY|WVtcrai. yj yjcQsW iyj 
Tratwv dcrat. touto pivTOt 6 gti^o? oux aTratTE?.] 

409. outoi [/.' urapSaXstaG' dvat^Eta : AtirXYJ xat 

CTt^Ot OfXOlOt TOt? OCVO) Xp'. WV TsXsUTatOC 

20 avrjp av ^8ew? XaSot [tou? TepSpiouc rcaptst. Icp' S SiTcXyJ £?W VEVEUXuYa. UTTSp^aXstcGs §S, VtX71<7£TS, 
EX [JtETaCpopaC TWV Tp£)(OVTWV.] 

410. p, [xyjtuot dyopatou : Ayopaio? Zzhq tSpuTat iv 
tyj dyopa xal Iv tyj IxxXY)dta.] 
25 411. i'ywys v^l tou<; xovSuXou? : e dXXavT07rwXY]<; 
Ifftiv 6 Xlywv. aTTOTEtVETat Ss 7Tpo<; tov KXIwva xat 

CpYjSlV OTt OU^ a)<77T£p EXStVOg T7]V b\)£aV ^0tSlO3<; £Up£ , 

tov auTOv xat auTo; suSoxtfJiYjGS Tpoirov, dXXoc raXXa 
7rot^da<; xat 7uoXXou<; xtvSuvou? u7uo<TTa<; xat xaTOpGw- 
30 ffei? ts 7toXe(xo3V 7uXstova<;, atviTTOfjtsvo? Ta rapt Axap- 
vava xat AtTwXtav, xaQ' wv su8ox»'f/.Y)ffs , STpaTYiyvjcrai 
cpOada?. "AXXwc aTCOTEtvETat irpbs tov KXswva 6 ok- 

XaVTOTTwXTl? ? OTt IxEtVO? [JLEV EUXo'Xw? IffTpaTTQY^l^EVj 

auTO? §e TuoXXa xaxo7ua6^<ja? xat tututyiGeU ev tw (xa- 
35 ystpstw. 

414. tilth (xaySaXtai; : 'Airo euteXou? Tpocp^q 6p[xw- 
o.evo<;. {xay^aXtd yap toc twv dXcptTWV d7ro^Xrj[xaTa. 

"AXXoK. Y) TWV XUVWV TpOCpY) , 7]Tl? T^V (JTaT? Xat XtTCO?. 
QUTMC, Xat 7TOt7]T'/](; EtTTSV [Od. K, 217] 

40 alel yap ts 9£pst {Ji£tXiy(Jt.aTa 6u(Jt.ou. 

(JtETOt yap TO Sst7rVOV £tC TO (TTaT? d7UE^(OVTO TO Xittoi; 

xat Tot? xucrtv IrapptTUTOV. "AXXax;. to CTatc, (*> cxtto- 
[xaTTovTat ot (xdyEtpot, orTrsp IxaXouv ^reipofxaxTpov. 6 
(7.£Ta tt)V Ipyaartav d7TEppt7rTOUV toT? xuatv. 
45 416. xuvoxscpdXw : c Eai>Tov 6 KXecov Xlyst xuvoxscpa- 
Xov, §£tvov xal dvatd^uvTOv. optoto; y}v 6 7rap' c HcrioSw 
frieog. 287] rv]puov£U;, 

Xpucrawp S' Ixexs Tptxs^aXov Tyipuov^a. 

^AXXw?. TW XUVOC XECpaXvjV i^OVTl, T0UT£(7TIV £(XOl TW 

50 KXsW. dcp' y^q §s 7rpostpy)X£ Tpocp^c, xuvoxscpaXov 
auxov eItcev, olov iTap.bv xal dvatS^ xat dpiuaxTixbv, £TT£l Xat TO (^WOV T010UT0V. 8 Si XsySt , TOtOUTOV £(7Tf 
TCW? Oto'v TS, CpYJOrtV, £t XUVO? Tp0^7)V EdOlOJV, TW 0[XOy£» 

vet xat 5[jtoTpo7cw pa^EcrOat Siavoyj* Xsy£t Ss xuvt* otov 
Tcovvjpw xat ptatw. [xo^aXa Be, cocptajjtaTa , 7ravoupy£i>- ■ 
[/.aTa, xXsfJtfxaTa.] 5 

419. via yekiSwv : IIapot[jLtwS£(;. 6Xo'xXYjpo<; SI IdTt 
7rapoi[Jtia to XsyofXEVOV, scttiv sapo? dp^r], oox£t yap 
TTw; o^fxa tw sapt cpatvsaOat 7) ysXtSwv. — GEacaaOs , 
xaTafjtdOsTE , xaTavo^aTE. V. 

420. 01 S' e^Xettov : c Et6po3v. uirb t^5 7T£pt£pyta<; ic 
I?ayo'[jL£va toc 7uat5ta tyj 6loc tov vouv TrpocrEi^ov, tote 
^sXtSwv TrapaTTTrja-ETat, xdx£tvo3V rapt touto IraQYipi!- 
vwv, paaTOV auToq ei^e to xXItttsiv. 

42r. w Se^twTaTOV xpla? : '£1 xocXXistov xat crocpw- 
TaTOv xpla? Sioc to xdxETvov xsxXocplvat, xat warap 15 
tyj §£^ta y^Etpt ucprjpyjaGat. dvxt tou w ao^WTaTE av- 

OpWTTE. 

422. wtTTTEp dxaXrj(pa? : J$omv7\<; elBoq, od 7rapoc zdiq 
izoXkoiq xvtSat xaXouvTat. i[/.VY){/.dvsu(rs Bz twv dxaXrj- 
cpwv Stoc tt)V Spt(xuTV]Ta tou dXXavTOTrwXou xat TY^V 20 
dy^tvotav, OTt xXo7r9)c I^supE Tpoirov. Spijjteia yap y] 
PoTavYj, xat tou? Otyo'vTa? xvaa-Gat Trots?. Et7T£ Bs tzqo 
^eXiSovwv, irat [XETa tyjv ^EXtSova a^pWTOt at xvtSat. 
v AXXw;. dxaXrjcpY) stSog putac; , wg 'ApiffTOTsXyj? [Hist, 
anim. 4, 5]. iv tw ^stfxwvt Bs zBuBipoi eict'iv, iv Bz tw 25 
Glpst dTuoXXuvxat. "AXXws. Xd^avov Ictiv dyptov. 
xaXs^Tat Bz xat GaXaaata dxaX^cpyj, y] TupoasXGoutTa 

TW XpWTt XVYjGTfJtbv TUOtsT. lotXaCt Ss TY) (SpOC T7J 7TpO 

tou i'apot; ^p^ciQat. 

424. zlq toc X0j(wva : Ko^wvyj totuo? ura to atSotov, 30 
to [jtETa^u twv ptYjpwv xat tyjc xotuXyj? xat twv ta^twv. 
(jtl^VYjTat <5s TTjc xo^covyjc xat iv DxYjvac xaTaXajjt^a- 
vouaat? « dXXoc cjudTrddat Sst toc? xo^wvag. » [at auTat 
Se xat Tuuyata xat Tcpo^wvat 7cap' Ap^tTUTcw xaXouv- 
Tat.] ouoVrlpw? S' scpyj toc xo'/wva. 35 

426. £7rtTpo7r£ua , £t : IIpOYjyTicrETat, 7cpocrraTY]o , si. oux 
dpywc Bz STCt svSo^ov 7rpocxw7rov tyjv TOtauTYjv dvY^yays 
xptcitv. ou yocp tSto)<; cpYjdt tivc\ £ipY]xlvat , aXXa prjTOpa 
xat 7cpoiS£iv xat cruvtlvat ttXIov twv dXXojv Suvd[Xsvov. 
[Stoc Bz toutwv XeXyjGo'twi; cprjciv oti xat di aTpaTYjyot 40 ' 

l7TTt0pX0l.] 

427. eO ts ^uvl^aXsv : Atu' auTwv twv TrpaTTOj/ivojv 

CpaVEpOV YJV TO d7rO^Y)(TOp(.£VOV. 

;' 428. OTtYj 'TUWpXElC I IldXtV XaVTauGaTWV 7roXlT£UO- 

(jtlvwv xaGdiTTETat w? l\ £7rtopxta<; xat xXotttjc cuve- 45 
c-tyjxotwv xat TOtouTWV IGwv. Sta touto xat TOV dX- 

XaVT07UwXY]V StaiUpETTEtV Iv T^ 7roXlTs(a 8 pV)TWp scpvjcrsv. 

6 7rpwxT0<; eT^ev : "Htoi tt]v [/.o^QYjptav auTou xat 
tyjV SuTcaptav xdv toutw Sstxvucrt tw Tp07rw, xat oti 
xaTlxpu7CTS xXl7UTWV iv tcT) TTpwxTW xpla, xal TauTa 50 
TcdXtv auTb; vjaGiEV. 7i Sia^dXXstv zlq ddsXyEtav auTov 
GeXei, w? St) 7rapa tV y^Xtxtav toc twv yuvatxwv 7rcc- 
QovTa. 

430. xaGtEtq : IlapEO-xsuacr^lvoq. xaQtstv B\ xupto^ SCHOLIA IN EQUITES. 49 to WXav toc twv vewv icxia. TauTa 8e Trpoacpopto; si- 
pYjxev 6 KXewv. 7)V yap ccpoSpbc Iv toi; Xo'yoit;. xaGieU 
ouv avTi xou xaOeiptivos [ttvecov]. t) Be [xsxacpopoc arco 

XWV aVSfJUOV. 

5 43 r. xal xyjv QaXaxxav stxrj : IlaXiv i-jrl col [r/))(av7]- 
o-oc[A£vo<; xal Ttavxa xiv^cat; ItuiSouXtj? xpOTrov. Si' wv 
os a7ueiXet dSuvaxa xal {/.eic^ova, Si' aurwv StjXo? xtjv 
gttouStjV xtj? £7ri6oiA9j<; x9j<; xax' auxou. eixtj Be dvxl 
xou octuXw; xal Coq exu^e, [xdxy]V xouxegxiv Itt' ouSsvt 

50 dvayxaiw xal airouSaico 7cpdy[/.axt , cpavEpav xal £v 
xouxco 7TQtwv tt]V sauxou s;oucriav, r^v xaxa ttj<; ttoXeco? 
eutu^ec, £i eV auxou xaG£(jTr,X£ xbv Stjjxov xiveTv 
xal 7rapo£uv£iv xaO' wv pouXsxai , xal xauxa eVc 
ouSsuua Trpocpa(7£i 7] Xoyw. 

15 432. iyw 8e aucrxEtXa; : Kal xouxo 7raps7rtypacpy]. 8 
yap eTtte , xal 7roisT. xouxecxiv $ xaxsGEXO xwv dXXav- 
xwv cpGaaa? e-juwv, xouxo iraXiv dvatpo'(/.£VOs x9j<; 8'u[xi- 
Xyi? i?ayst. 

433. xaxoc xujx' sjxauxbv : 'Atco xwv acpi£VTO)V iau- 
20 tou? xaxa xuixa cpspsffGai. 

xXoceiv crs txaxpa xeXeuwv : To uiv siSoc ap^atov xal 
'Axxixbv xyjc; ffuvOsffswc, w<; (xaxpa ^atpsiv (jot Xsyto 
xal oi|/.w£eiv txaxpa- to Be Xeyof/.svov Ttpo'oYjXov. cprjsl 
yap, yprxov <rou cppovTiaa? xwv d7T£tXwv aTTEXsuao^ai yj 
25 xaxaXstyw <rs IvxauQa xXaisiv, iva So^yj xal cpiXov£i- 
xeTv xal SiaXoiSopsTsGai -jupb? auxo'v. siwOacri yap oi 

psXxiOVSS Xal XWV XoiSoplWV UTTEpCOpOVElV XWV fjXXo'vtOV. 

434. xaywy' o(v ti Ttapa/aXa : C E?% xal oOto? xtjc 
dvxXiai; Ijjlvyi^veucjsv, tva xal auxb; ib\ov d-nrb t9)<; Ga- 

3 Xaciffyjc Soxvj a<rTEt£s<j0ai, (Scnrep xal 6 dXXavT07uo)Xv]q. 
dvxXia Be Xsysxai T07ro? t'«<; tou tcXoiou si? ov to uSojp 
do)p£U£Tat st? tv]v vaov. [xal dXXa^ou (Pac 17) 

ou yap sG' o!6<; t' sipt.' 07t£psx«v xyj? avrXiat;. 

dvTl TOO aVTE^ElV Xal U7T£pyiV£(70ai tou 7rpayfxaTog.] 

35 Xeyei Se oti cpuXd^w , lav ti<; t% dvTXia? £icro£)(Y]Tai. 
ictteov Se oti i(7Ta{/.£vov xal ^povi^ov TO U§0)p XOCXICTTOV 

oStoSsV. t( 7TOTE OUV fouXsTai T(0 TTOlYlTri ^71T71T£0V TO 

otceiXeTv touxw 7uapacpuXa?£iv ttjv dvTXiav, 7tXt]V st (XT) 
Toug 7rpo£i7rovTa<; 6iq xal auTOu? ^u^poXoyv)CfavTa? 

io tfxtoTtTEtv Ge'Xsi $ik to dSuvaTa EipyjxEvai. outs yap tw 
KXewvi SuvaTOV V]V dvGpojTTW ys ovti xivyjcai ttjv y^v 
xal ttjv QaXaTTav, oute tw dXXavTOTrcaXv] d(7(paXE? pi^at 
xal SiadXEuacai xaTa xu^aTWV lauTo'v. xal touto dvo'- 
yjtov xal -TcspiTTOV, 6 iizi rr\ dvTXia tyj<; cppoupa? izovoq. 

45 "AXXco?. 7T£pl tou p7)GEVT0(; Trapa tou KXsoivo? Xoyou^ 
oti oruvTapa?si tv)V GaXacraav, xal oOto; d7TV]VTy)(JEV 

SITTOJV. 

.435. xataTupoi^Yj : Ou irpoixa [xou xaTacppovvjCEK;, 

TOUTEdTl So)p£0tV [(JLOU h{JOLVr\], 

50 436. xal tou 7uoSbi; 7rapi£i : METaooptxwg fazo twv 
ttXeovtojv i^pyjffaTO. £7T£iSav yap tcXeiojv av£ k ao<; ejjltceVt) 

ToTg 7uXE0U(Jt , (7U(JT£XX0U(7l Xal 7TapaipOU(7t TWV t(7Tl(OV 
TOt TToXXot, 7) TO [XEV £v [XEpO? TOU fcoTTlOU , TO §£ £T£p0V 
SCUOL. ARISTOPH. dva(7T£XXsra! ou av (jltj ^peia 7^ 7^ xal 6 xaipbg a7ratT7}, 
7uooa? Se xaXouciv 01 vauTat tou^ 7rap' sxaTEpa Ta [/.spy] 
xaXo)g IxSeSejxevou? ttji; oGovt]?. cpyjfflv ouv, dacpaXEdTS- 
pov Xoiirbv StaXiyou xal 7rpaTT£ ? toutectti (XT) 7roXX^ 
ypu) dGupoyXwTTia , dXXa ttecdekj^evwi; SiaXsyou tw 5 
KXstovi. 7rapa)^uv£T0 yap acpoSpa. 

437. xaxiaqxal auxocpavTiag : 'EtteiStj ^suStj xaTTj- 
yopstv 6 KXstov etoX^tjcjev auTou y yrfiuq auTov ccpSTS- 
piaaaQai ttj? ttoXeoj; TaXavTa TroXXa, xal oux av 7tote 
cruy^oipVicEiv TrpoTxa tw auTw , Sia touto toivuv cpYjclv 10 
auTov xal cuxocpavTia? tuveiv, ^p7) (jTO^aaacjGai tov 
dXXavT07T(*)X7]v. I^vj? Se djcb twv avstxcov tw tuvepv xal 
cruxocpavTias x£^p7)Tai. 'AXXo^g. ovoaa dvs[/.ou 6 xai- 
xia?. tov oe auTov xal vo'tov xaXouci iiveq. dxoXouQo)<; 

Bl E17TE Oia TO 7rpO£lp7)XEVai TOU TToSo'?. a[/.a §£ 7Tpb<; T7)V 15 

cruxocpavTiav xal xaxiav auTou toc ovo'jxaTa 7rXaTT£i. 
o6to; Be, ote tcveT, Ta vscpv] sig sauTov eXxei, [w? to 
« xaxa Icp' sauTov eXxwv w? 6 xaixiag vscpog. »] 

438. IIoTiSaia<; : ''ETrai^E tw ovo^axt, iva dxoXou- 
Go)g aTrb zy\q GaXaTTT]? xal twv dv£(xo)v diroxpivedOai 20 
xal auTO? Soxt). 7) Ss HoTiSaia tcoXi? IgtI yupb? tw 
'IaG[xw t^'? ILaXk't\vr\q xaTwxia^VTi , KopivGtwv ^dv 
airoixo?, AGTyvaiwv Bk (jujx^a^oc; xal cpopouq eteXei. t^v 
aTrocTacav TroXiopxTiaavTEi; 01 3 AGv]vaToi TroXiopxia 
jxaxpa, w? xal acpwv auxwv yEVsaGai xaTavayxacai^ 25 
7rap£Xa6ov, xal i5avSpa7uo§i(yavTS? xtjv ttoXiv. arco xau- 
X7]? cpYjct xrl? 7uoXsco£ xsxXocpEvai Ssxa xdXavxa xbv 
KXEWva, xal xouxw cpiXovsixwv auxbv d{j(.£i^£(jGai xo~<; 
tffoi?, ItteI 7rpoxspo? exeTvo? EcpTjdsv auxbv acpsTepfea- 
(jQai XTJs ttoXeo)? xdXavxa ?:oXXa. 30 

Ssxa xaXavxa : Xp7](7t(/.o)<; (/.exoc xbv tottov xal xbv 
dpiG(xbv EiTTEV, ivaoXoyo? auxw tuicxew? I^EcrGai Soxt], 
xal [XT] aXXo)? XT]? xou KXeo)vo? 8ia6oX9fc XsXE/Gat 
y^apiv. itiaxEO); yap 7rapaSsiy(j(.a xbv xaxTjyopouvxa [jlt] 
^iXoTq ^pyjcrGai p-^aadiv, dXXa xal dpiGw.bv 7rpoG"6dX- 35 
XEcrGai xal xottov. 

439. (3ouXsi xwv xaXavxo)v : 'As! voyjarai xbv KXswva 
IttI xtJ IXtciSi xal xtj £7rayy£X(a xou xaXavxou TisiaGEvxa 
IvSouvai. 7Tpbt; cpyjcylv 6 sxspo?, xb 7rv£uu;a sXaxxov 
yivsxai. 40 

440. xspOptous : Oi sff^axoi xaXoi , ou<; ixcpopou? xa- 
Xouo-tv 01 vauxat, ou<; 5 oxav IvSiSw xb 7TV£uu;a, 7rpwxou? 
ix 7rpwpa<; ^aXwdi. xal o5xo<; ouv dxoXouGw? xouxo 
eitt£ ? Sia xb Trpodyov xou TroSb? -jrapist. cpyjcjlv oSv 6 
KXswv, icavxwv av u7U£piSoi Ivsxsv X7)[x k w,axo<;. — xou 45 
taxou TOV to'vov. V. 

441. [to 7CV£U(x' sXaTTov yivETai : "ExGegk; xt^c Si- 
ttXtjc ex xcoXwv tafx^ixwv Si[jt.£xpwv dxaxaXyjxxwv, ttXtjv 
xou §£ux£pou xpi[X£xpou, xal xou 7rapaxsX£uxou jxovo- 
[AExpou, xal xou xsXEuxaiou £CpGy)u;iu;£pou<; ovxo?. i$fc 50 
Be xouxwv xEXpa^Expot xsc-capEg xaxaX7]Xxixol , iv 
E7rwSou xa?£i xei^evoi. (jleG' ouq xpi(X£xpoi dxaxdXTjxxot. 
Im tw xeXei xt)? [X£V exGeq-eox; Suo Si^XaT, 7] j/iv iv 
dpy^rj xou xojXou, tj Se xaxa xb xeXo;* xou Be aucrxTJua- 50 TO? XOpWVl?.] TO 7CVEUU,' fXotTTOV ytVETat : S7T£(ASIV£ TY) 
TpOTCY) TWV OVOULOCTWV. 0£ XlyEl , TOtOUTOV EffTIV OTt 
ETCl£tXSCT£pO? IcTTOU Xat TCpaOTEpO?. XotTCOV yap £TT£lSrj 

cp0dcra? eitcev tJtoi xaxta? xat cuxocpavxta? auTov ttveTv, 
5 ota touto TcdXtv otXEtw? IXarrov scpvjffev auTOu ytyv£- 
c8ai to irvsuw-a. 

442. cpEu^Et ypacpa? : Aiwxeiv xat cpsuyEtv sXsyov 

etci twv xaT7)yopwv xat twv d7roXoyou|j.svo:>v. iStwxov 

piv yap oi xaxTiyopot, scpsuyov 5e ot xaTrjyopoufjtE- 

io vot. cprjffiv ouv oti xaT7iyop7j07JGT7] b\'xa? fxaTOVTa- 

XdvTOu?. 

445. IX TWV dXlTY)ptWV : TWV [Jl£T£)fOVT(OV TOU 

KuXwveiou ayou?,07C£p st? ty]V 3 A0tjvocv Soxei yevscyOai 
ao"£^7][xa, l7uei§^7rsp ot (7uyxaTaxX£i(j0£VT£? tw Ku- 

16 Xt»)Vt £V TV) dxpOTTo'XEt El? TY)V XplCJIV xaT£^7]crav £V 

'Apstw Trdyw, ix tou i'Sou? ty]? 0eou i^a^avTEc; ty)v 
fxsT7]ptav. % otappuEicr/]?, Xt0ot? auTOu? i'^aXXov ot 
A0Y]vaTot. dXtTYjptwv 8s, avTt tou ivaywv. 

dXiTrjptwv : Twv a[xapT7iaavTWV sic AGyjvav. Ku- 

20 Xtov yap 'AGvjvato? av7]p, MsyapiSa yuvalxa yyju,a? 

<*)£ay£VGU? 0uyaT£pa , 0sX(ov TupavvsTv, sXa^s XP 7 !" 

cr^bv T?j u.£ydXyj lopTrj tou Alb? £7u0sc70at t5j tto'Xei. 

£V 'OXu[ATTta §£ iTCt0E[XEVO? , VOfJU^WV TaUT7]V £lV«l 

[X£yaX7]V iopTTjv, Suvajjitv icpocXa&ov Tcapa ©Eaysvou?, 

25 [d] "fVOU? OTt TOC AlOCCJta 7)V ^ pL£yaXY] EOpTYj , £TC£X0WV 

tyj dxpOTUoXst IX^CTTEue xat aXtaxETat. sXrfyQy] Se au- 
Xwv to tspov ttj? A07]va?. xat auTO? fjtiv 6 KuXwv 
cp£uy£t, tou? 5s dXXou? cpov£uouai ? Ttva? Be xat txsTa? 
EX TWV PwjJLWV dTCOGTcdciaVTS? aiT£XT£tvav. TOU? ouv 

30 afxapTocvovTa? £t? tou? tXETa? dXtTTjptou? scpacrxov. 
ou? xat it^sSaXov ty]? tto'Xew?, oti ix twv ap^atwv 
vouwv iraps^Yicrav tou? txsTa? cpovEucravTE?. "AXXw?. 
KuXwv TYjv dxpo'iroXiv xaT^Xa^sv etc\ TupavvtSt , xat 
IXtJcoO'/) ttote cuXwv to ispov t^? 'AOvjvoc? , xai utto 3 A8'/j- 

35 vatojv IxXeicGt]. xat outco? IxeTvo? supwv xatpov, cpuyyj 
I^p^araTO, xat ot cptXot scpuyov £t? too? pwpiou? twv 
0ewv, ou? outoi a-iToa-rcaa-avTE? a7r£XT£ivav ? oOsv aXt- 
T'/]plOt £xXv]67)(7av. 

448. 01 TUEptETCOVTE? Xa\ CppOUpOUVTE? TOU? TUpOCV- 

40 vou?. OeXwv yap TUpavvEtv Sopucpopou? ei^ev auTOu?. 
Ven. 

449. twv BupatVY)? : v ETrat^£ arapa to pupaoSs^yjv 
sTvai tov KXIwva , xat Trapa to Tupavvou ovo|j.a tou 

T7T7TIOU , c|)Tir£p TW OVO[XaTt TOU TtCTTIOU 7TEpl£pyOT£-- 

45 pov E^p'/jo-aTO. §^Xov f/iv yap xat ix twv 7rpo£ipY](/.£- 
vojv, ou^ 7]Xt(JTa Se xat a7uo toutwv, oti [jlt] auTO? 6 
'Iiriita? xaT£(jT7](7£ T7)V TUpawt&a, dXX^c Teapot TOU 
Traxpo? a(/.a toi? d^Xcpot? TrapsfXa^s tou IIstcrKjTpd- 

TOU. 06 TCaVTW? OtV i(JLV7][XOVEUCr£V ? St [ATj ^p7](7taO)T£pOV 

50 to ovo[xa tou c l7U7riou Tipo? to GTuvd^at t^ BupciVT] xa- 
TEcpatvETO. oux a§7)Xov idTi tou KXewvo? ota^dXXovTO? 
auTov w? twv dXiTTjpitov ysyovEvai, twv etci^ouXeu- 
odvTWV TTJ 7ioX£t xat toT? Tupdvvot? a , uvapa[/.&vwv. 
v AXXo)?. nEta-ia-TpaTou yuvy) ysyov£v yj MOppivy) , c Itt- SCHOLIA IN EQU1TES. 

TCtou xat TTTTrap^ou p]T7)p. BupatvTjv ouv eTttev dvT\ tou Muppivvjv, w? t 6upG:o7rwX7)V 7rdXtv xwjJtwSwv TOV 
KXsoJva. TauTV)V 6 IlEtaiaTpaTO? ottote xaTVjyaysv £t? 
A0rjva? I<p' apfxaTO?, scpaaxsv 'A0v)vatav eTvai pou- 
"ko[iEvo<; TupavvEtv. 5 

450. xo^aXo? si : IIpoEipyixa^Ev oti tou? [/.etoc ^u- 
Xou X7]<jTa? outw? ixdXouv ot TraXatot. 

451. tou : Touto TuapETriypacpV]. tutcto^svov yap 
UTroxptvETat. — o-^ETXtacTTixov Se to pr]{jta. V. 

452. ^uvwao'Tat : Ot dvTapTat, 01 7rpoSoTat, 01 Ta 10 
auTa xax' i[/.ou ffuvGew.svot cppovsTv. 

453. 7raT auTov : To-teov oti 6 )(Opo? TauTa tw 

dXXaVT07TtoXv] 7TapaX£X£U£Tat. aCTTElW? §£ Ota T7]V 

ixstvou T£^vv)v st? te t3c svTspa xat tov xo'Xov aUTOV 
TU7UT£tv xeXeuei. fxdXtGTa yap yj twv dXXavT07ro)Xwv ix I5 

TOUTWV <IUV£(7Ty]X£ TE^VT). 

456. xoXa tov avSpa : KoXougei? xat 7:auar£t? xat 
TaTTEtvoSdEi?. dirb Se tou xo'Xou xat ivreptov tyjv Xs^tv 
ETTotyjaEV. tew? Se xat auTov tutttougtiv. 

457. [w yEvvtxojTaTOv : 'IarppoTaTov. Trat^wv xpsa? 2 o 
auTov Xsyst, ix [XETacpopa? twv icr^upwv xpEwv, a ou 
xaTEpyd^ETat Trupt.] . 

459. [w? eO : 3 E7utTy)5£iw? auTov xat utcouXw? Sia 
twv Xo'yo^v ivtxYjaa? twv cwv.] 

462. dXX' ^7uiffTapiv : T^yjXb? wv xat [JtsyaXo- 25 
cpwvo? 6 KXewv TroXuTpo'TCOt? Xo'yot? XE^pTJTat. 

463. yow.cpoup.sva : 2cpy)vouu.£va. yo^cpot yap ot 
<7<pYJv£? 01 auv£ipovT£? tc\? davt'Sa? xat cruvapw.oviwvT£? 

Xat C7UV£^0VT£?. 

464. l\ dpajoupyou : "Apa^oupyou? Attixoi tou? 30 
dypt07ry]you?. d5o? Se dypio7U'/]yoi texto'vojv, 01 toc? 
d(/.dc;a? TEXTatvoust xat 7rdvTwv twv dyptwv ^uXtov 
Etatv ipyaTat. ItcsiSyj Se 6 KXewv tsxtovixoi? ovo'fxacri 
Tca'dtv i^pyJciaTO, TEXTatvo^Eva ei7twv xat yo^ou^Eva, 

6 §e dXXavT07r(oXv]? ou§ev a7rb textovixtj? aTravTa, 6 35 

ypfoc; WCTTTSp SsStS WY] Y]TTOV d7U£VEyX7)Tat TOU KXstO- 

vo?, xat dcxaXXct xat SuircpopEt, oti ouSsv avTEG^xs 

TOtOUTOV p7]U.a. 

465* ouxouv jx' iv 'Apyst : IIap3( tov toXsuov tov 
nsXo7rovvy](7taxbv, xatTOt Trpo'TEpov iyQpot ovte? toT? 40 
Apysiot? ot AGyivaTot ota ty]v Trpb? AaxsSatuWou? 
aTcs^OEiav, ISo?av auTot? ysvEaGai cptXot. cp^crtv oSv oti 
KXewv etti pXd^yj T7J? toXsoj? r/jv A.py£twv cptXtav 
irpo^svwv ou Xav0dv£t jxe C77r£tjac70at Trpb? tou? Ap- 
y£tou? TTEiOwVTyjVTTo'Xtv, 7rappv](7iav st? to auyysv£<70at 45 

TOT? AaX£SaiW,OVlOt? EaUTW TCEptTCOtOUJAEVO?. 

468. xat TauT icp' oTctiv ia-Tt (rupcpua-wpiEva : [KaTa- 
crxsua^wsva.] iTct Ttvt cruptTrvsoucxt xal 6u.ocppovou(7iv 
te KXeo)V xat ot AaxESatpo'vtot , cpyjatv auTO? oux 
dyvosTv. Itcei Se 8 KXswv tsxtovixoi? Tttrtv ovo'ptaatv 50 
i^pvfaaTO, TudXtv o6xo? Xp^Tat ^aXxEUTtxot?. cpuaw- 
{X£va Se EtTus Sta toc? cpucja? Ta? ^aXxsuTtxd?. to Bk 

^aXx£U£TfXl W? TUpO? TOC? CpUSa? EtTCEV. &Ti §£ %010V TW SCHOLIA I 

TSXTocivsTar, 7ravxa Ss, cpyjffi, TrpaTTETai tw KXe'covi, 
otuoj? o\ dvSps? tcuv §£(7fJUJ5v IxcpuyoiEV. 

469. to?? SeSejxsvoi? : Toutegti to?? Tpiaxosioi? TtOV 
Aaxs8aif/.ovio)v, ou? d-jro IIuXou xal DcpaxTyjpia? yjya- 

5 ysv. ou? eTtcsv dwuoSeSoffGai pouXs<70ai tov KXscova. 

470. £u y' eu y£ : c Y7T£p£7raiv£T irdXiv 6 ^opb? sv- 
Tau0a tov dXXavT07rtoXY]V, oti dvTi twv textovixoSv 
p'/)[xaTWV xal aikb? ^aXxEUTtxw? cpOsyysTai. 

471. xal £uyxpoTOuai : 2uve^oug-i xal ffuf/.TrpaVrouct 
io xal ouSsva xaipbv 7uapaX£i7ucucri tou 7usi8stv tov 

KXscova toi? Ssospivot? Souvai (7toTY].pia? dcpopp^v. 
'AXXw?. £TU£fji£tv£ tyj (/.ETacpopa tyj dirb twv ^aXxscov. 

aVTt TOU ffU|X7TpaTTOU(7lV. 

474. oux A0Yjvatoi? cppdaco : C H auvTa^i? Attixyi. 
\5 Xsy£i Se. 6rt £ti0u? xal 7rapa^pYJ[xa. 

476. Ta? £uvo:>{jt.ocyia? : Ta? IttI xa0atpsc>£i tou hr\- 
uou svopxou? guvoSqu?. 

477. xd? |uvo'oou? Ta? vuxTEpivd? : ^Oti VUXTO? OUC7Y]? 
xaTa tyj? 7roXsto? i6ouX£U£<70£. — to Si sVi tyj ttoXsi dvxt 

20 tou xaxd xyj? ttoXsco?. ®. 

478. xat pactXst ^uvo[/.vute : cfrOdca? 6 dXXavTOTrw- 
Xyj? Sts^aXEV auTOV I-rut |3Xd6y) tyj? ttoXew? Apysioi? 
xal Aax£§ai[jiovioi? £uvievat. §ta touto xal 6 KXswv to? 
Tto twv IlspfftoV paaiXEt TupoStSovTa^ auTOu? toc x9j? 

„ 5 tcoXew? atxiaTat TTpdy|/.axa. 

£uvop.vux£ : 2u{jt7rpaTT£T£ , xal xoivoXoysYo-0£. xa- 
Xw? Ss xyj? b\a£oX9)? oux a7raxaxat xyj? 6Y auxwv, |uv- 
to[/.oxa? auxou? tw Ilspfftov pacrtXsT Xgytov ysyovsvat, 
Iva wcr7TEp 20os Sst^Y) touto xal ps6aio3<7Y) 6ti xal 

rt XaTOt TCUTOU ?UVW[AOfftaV 7T£7rOtrjVTai. 

479. (JuvTupou[X£va : 2u(jL7U7iyvu[A£va. xal oti Tiapa 
Bo koto?? tcoXu? Tupo?. 

480. 6 Tupb? sv Boiwtoi? : "E-irat^E Trpb? to auvxu- 
pou[/.£va Trpb'? tt]v [j.£Tacpopdv. to S' 6'Xov 7TpO? TOU? 
pVJTopa? to? to 7tXyj0o? xaTairXYi<rffO(jLsvou? TaTc; auT(ov 
axupoXoytatq. 

481. TrapaaTOpto : 'Extevw. -ajxa Se xal oltzo twv 
|3upawv. dxoXou8co<; Ss tou c HpaxX£ou<; IjAV^arGv] , IttsiSt) 
©yjSaiwv tSto? 6 Gecx; outos sivai XiyETat, T7jc §e Boic*>- 
Tiag at 09^Sai tuoXic;. 

482. ay£ Syj cu : Tb ulev KXeojvo; t% Guu^sXr^ utue;- 
7)X0e TTpodcoTtov, ty]V pouXyjv 89}6sv xivvjaaixaT aUTWV, 
o! oe 7T£pl tov Nixtav tw aXXavTOTTtoX'/j TrapaxEXsuovTat 
ysvvaiwq dvTiaTYJvat 7rpb; auTov. vuv yap, cpTjcrtv, dv- 
TiciTac; 7rpbc tov KXswva, spyw Ssi^si?, lav aoi ysvvaTov 

K) 7] Travoupyov ev tw 7rpwT(o 7T£7:paxTai ptw. 

484. tou<; yXouTOu?. 7Tpb<; Ta 7rap' auTOu EtpYj^sva. 
V^ei<; tou? yXouTOu?. xoy^ojvyj yap totcoc; utto tov u.Y)pbv 
xal ttjv xotuXtjV xal to tcr^iov. O. 

485. 0£U(7£t yap a^a? : Apaf/.£? yap op^crat;, etteio-- 
eXOwv. xal c 'Oay]poc [il. A, 70o] « Qsua-saGai s^sXXov. ^ 
[a|a< Se dvTi tou dt?a^, EidsXGtov.] — TcapsXOwv tiq to 
RouXeuT^ptov. V. 

487. xpaybv xsxpd^stai : 3 Aptcrrap^o< o^uto'vw? dvtt 50 N EQUITES. 51 

tou xpauyaartxwi;. xal c Hpo3Siavb<; ev Attixyj 7rpo<jo3- 
Sta. 

490. £)(£ vuv aXsiv(;ov : 2T£ap StSoudiv auTw dXstcps- 
(>0ai ? iv a Euyspwi; 6Xia0aiV£iv SuvyjTat xal Su(7tcX*/]7tto; 

ft tw dvTaywvtCT^. oux dpyw? §e to Xittoc 7Tpo<7Xa|j.- 5 ' 
£dvou<7t Sta to dXXavTOTTotbv auTov stvat. Eiw^adt yap 
auTol toc Xi7rY) xaTaT£[/,vovT£? pdXXstv si? to cpupajxa 
xal outo) TrXvipouv tou? (SotouXou?. 

491. Ta? Sta^oXd? : Aeov eitteiv [toc? Xa^a?] to? IttI 
TrdXrj?, Ta? 5ia^oXa? eituev, at? spells Sta^dXXEiv 6 k 
KXeojv. 

492. TTaiSoTpiSixw? : 'EtUSIOY] dVETpl^EV aUTOV TO) 
XlTTSl, 7TaiS0TpiSr]V XaXEL 'AXXto?. aVTl TOlJ dXElTUTt- 

xw?. Trai^OTpi^ai yap xaXouvTai 01 aXsTTCTai xal xripw- 
[/.ttTiarxai. 15 

493. s7ceyxavj/ov : [Kd^ov,] ETuicpays TaSt. xal touto 
7rapE7riypacp'4. crxopoSov yap auTto 7rpoffcp£pst. 8 cpasl 
osiv auTov ETTicpayEiv. 

494. £O'XOpoSlG , [X£V0? {^d^T) : M£TV)V£yX£V dTTO TWV 

dXsxTpuovtov. OTav yap £t? [xd^yjv (Tuu;^dXXo3(7iv auTou?, 20 
axopoSa SiSoaa'iv auToi?, iva §pi[/.UT£pot waiv Iv ttj 
(xd^;/). 'AXXti^?. xaTacpayE axopoSa, iva 6?UT£po? y£vo- 
{xevo? xal cxopo'Soi? Tpacpsl?, ysvyj w? 01 dXEXTpuo'vE?. 
(497) xdXXata §£ tou? irwycova? twv dXsxTpuovwv. 

497. V^El? 7rdXlV : A£XY)0OTto? CXtOTCTEl TOV KX^toVa 25 

8C tov IxEivw 7rapax£X£UEO"0ai SoxeT. [xdXi<7Ta yap rcapa 
Tot? A07)va(oi? euSox([/.Yi(7ev IxeTvo? tou? d'XXou? Sia- 
^dXXtov twv b > Yj l u.aytoytov ? w? xal iv dp^v) tou 7uoi7j[/.a- 
to? Xlywv 7i£pl auTOu Icprjas 

xdxtdTa §7^8' q5to? ye repairo? Fla^Xayovcav 3c 

auTatdi Sta^oXat?. 

498. dXX' i0t ^aipwv : Kopwvi?. ei(7£X0ovt(ov yap 
twv u7UOXptTtov, EtTa xataXsicpOet? 6 ^opb? X£y£i 7rspio- 

§OV dva7Cat(7TtoV yj'. TT)V JA£V 7TpOTU£[/.7TTlXriV TOU £T£pOU 
twv uTroxpiTtov ouaav 8£Xa[X£TpOV 7T£VTaX0)X0V, ucp' 3?- 
Si7rX9j xaTa ttjv SsuTEpsuoucrav, xofx^aTtov. dcp^sTat 
yap Tvjs xaXou{X£VY)? TsXEia? 7rapa^dcr£to?. £7TTa[j(.£Tpa 

Be gtffl. TO §£ XO[J!.[JldTlOV T£Tpd[/.£TpOV. [ V AXXto?. TOUTO 

oid to f/.£Ta tt]v §t7TX5)V Ti0£a0ai lotXEV stvat IxOeffi? 
tyJ? SitcXtj?. Atb xal to TrapaTsXEUTOv e^ei xwXov, oTrsp 4t 

£00? EV T^ £X0£(7£l Tl0£O"0ai. Sid §£ TO 7TpOTl0£(70ai TY^? 

TcapaSddEO)?, xoau^aTiov x o P ou 6vo[/,d£scr0ai, w? stpTj- 

Tai. I0o? yap la"Tt 7rpOTi0£(i0at ty^? 7rapa^dc£0)?. xo[/.-- 
t^aTiov I(7Ttv Ix xoiXwv dvaTiaicmxtov 0', tcXyjv tou Tra- 

paTEXEUTOU , 07T£p [JLOVOJJLSTpOV, Xal TOU S Xal TEXsUTatOU , 45 

darsp £cp0Y){jLt{j(.£pY], StpLexpcov. ItuI tw teXei Trapdypatpo?.] 
irapd to 2ocpoxXewv I? OixXsou?. 

500. Zeu? dyopaTo? : c £lq Zeu? ^svio? r\ psiliyios ^ 
cpiXio?, outw xal dyopaio?. oixsiw? Se vuv Sid tov dX- 
XavT07UtoXYjv dyopaiov eItcev. 5 q 

502. xaTaTraa-TO? Ss, xaTafAsaro?, 7rXYjpYj?, ir^^ot- 

XlX^EVO?. 

503. u(ji£i? §' Y^p.Tv : 3 Evtsu0£v Trapd^adt? ytvExat, 
xal ectti touto to xaXouu;£vov xo{JitjidTiov. jxe0' 8 c» dvd. 

4. SCHOLIA IN EQUITES. irttiffTOi, £7uei~a to [xaxpbv, {/.etc* xauxa Ss <7Tpocpv], 
sTTEixa to £7Ttpp7][xa, ££9)? ok r, dvTtarpocpo? xat E7UI 
Traat to dvTETuppYjua. 7ravTOta? Si, TravToSaTTTJ?, ttoi- 
xtX*/]?, [A£(/.oua , o)tjis'voi dxpoaTat xat Tracy]? TratSsucrsw? 
5 xat [X£Tpou dxpoacrd(/.£voi. — 6 [/.svtoi 7rotT)T"/)? touto 
TrpwTOV to Spaaa St' sauTOu xaGrjxs, toc S' dXXa Si' ete- 
pow 7rpocyoj7CWV. V. 0. 

507. si {X£V ti? dvTjp : 3 4va7uaiCTix7] SittXtj xai etcrGs- 
ct? si? auT7]v tt]v 7?apdc6aciv. ava7uaiemxol a-zi/oi xa- 

10 TaXv]XTixo\ T£Tpa(jt.£Tpoi f/.a\ [wv TEXsuTato? 

atpso-9' auxtp ttoXu to poGtov, TcapaTrs^aT* S^'SvSsxa xto7rat?- 

iv IxGscret Ss xwXa dva7ratc7Tixa TsVcapa , wv toc piv 
Suo Si|A£Tpa axaTaXv]XTa , to TpiTOv (/.ovoVsTpov, $ xat 
15 irapaTsXeuTOv ovojJtaJeTai. to Ss TSTapTov St[/.£Tpov xa- 
TaX'/]XTixov. ucp' 8 itapdypacpo?.] 7rapd6a<7t?. 6 Xo'yo? Ix 
too */,°P ^ ^apa T0 ^ tcoitjtou AptSToepdvou? tov Xo'yov 
irotou[JLsvou. 

508. stty) Xs'^ovTa? ; "Oti xa\ Ta d'XXa txsTpa IV/) 
20 s'Xsyov. 

icapa69jvat : Tvj 7rapa6d(7st ^pTJ<jacjGa"t. A£y£Tai Ss 
Tcapd£ac7i? tjtoi etteiSt) d7TTJXTat ttj? d'XX*/)? utcoGs'ssco?, 
y) £7T£iSv] TrapaSaiVEt 6 yopb? tov totcov. iaracn [/iv 
yap xaTOC ctoT^ov ot Ttpb? tt)V op^orpav d7uo6Xs7rov- 
25 te?* OTav os 7rapa£w<7tv, ECpsc;*?)? scttwte? xai 7ipb? tou? 
GsaToc? BXetcovte? tov Xoyov 7uotouvTat. 

509. oux ocv cpauXw? : Oux av £U)f£pw?, ouSi avsu 
xapLbcTOU xai tcqvqu. 

d£to? egG' 6 tcoitjtt)? : AlyEi oti g"7touSy]? d^to'? ecttiv 
30 6 7toiy)ty]<; xai tt]? 7rapa twv Gec*)[/.svwv suvoia?, oti ttjv 
?rpb? KXswva E^Gpav ETravEiXsTO, xat "tou? atjTOU? iy Gpou? 
T)y£trai ou? -/)[/.£?? ot 'AOvjvaTot. 

51 r. xat yEwaiw? TTpb? tov Tucpw : c O Tucpw? Ft)? 

[j.£v lortv uib?, issuers Si toctoutov, w? p.?) dv0po3Troi<; 

35 [Jio'voi? SoxsTv cpoSspb? sivat, dXXa xai toi? Gsoic. xat e?^ 

dXoyo3V ^wo)V IBictq (A£T£^aXXov tocc; {xopcpac Sta tov 

ixstvou cpoSov. 

tt)v IptojXviv : Tujpw? dvip.ou o-uaTpocpr) ^ nuooq. tov 

KXso)va SI Xsysi. IpttoXvj Ss dva0u^tao-£wc cudTpocp*/] , 

40 irptv i«j(.7rup(o6^vai tov depa. xat ^ [X£yaXvj Ss ttvo?) oo- 

TCO^. SfATUaXlV Ss StTTtOV TJU^dSV aV [JtaXXoV Xat SE^ttOTS- 

pov £i7T£v. ^ yap IptcoXy] 7rvo^) crcpoSpd* dXX' o y£ Tucpw? 

[XSt^OV Tt 7TV£Up.a Xat XaXOTCOWV. SOei OUV TTpCOTOV £l7T£tV 

iptcoXy)V, £tTa Tucpw, xat £i^£V.av (aeic^w tyjv spicpacxtv. 
%& 515. StaTpi^stv : To u7T£pTtO£(r6ai xai (xeXXeiv auToV 

517. 7roXXwv yap Srj TustpacavTtov : M£T£X0o / vto)v, 
STriTyjOEuaaVTWV. aTrb tou TTEtpav sG-/r\^dziG£. 7T£tpav 
8; , to 7rpoaSaXX£tv yuvatxt Trspl dcppoStV/]?. TpoTryj oOv 
XcVpyjTat w<; Itti yuvatxo'?. [Sib xat to ^aptcracrGai £7tt]- 

^ vsyxs.] <r/i{Jiaiv£t ouv <j7uav(w? Ittitu^iv Tiva? xat oXtyou? 
xaTOpGwcat TuavTaTuaciv. 

518. £7T£T£10U? .* 'AvTt TOU, £X 7ToXXoU XaTaytVCOC-XWV 
TOV UJXETSpOV Tpo'-TOV. d7TO TWV 0103VWV SI [XET^VSyXE 
frWV {XT) {XOVIOUOV OVTO)V, dXXa Cp£pOU(,£VOJV T7J 7TT-4c7£t, TOUT£(7TtV £U k U.£TaSX7]T0UC, oXtyWpOU?, (AT) Otau.c'vOVTC^ 

Iv toI? auTOtq, dXX' d^txo'pouc 

519. Kat tou? TrpoTspou? t(ov ttoit.twv : Otov, TOt? 
vsotg yaipovTa; dsi tcTjv tuoitjtwv xat [/tj toT? dpyatoit; 

Xat £1? T7)V 0U[XsXy)V TUapiOUffl TTpWTOV. 5 

[vrpoStSovTa? : 'Etti y7]pao<; ouSw xaTaXsiirovTa?."] 
Mayv*/)? Si dp^aia? xtou^wStat; tcoivittJ?. 

52f. twv dvTt7udX(riv : KaTa twv dvTayo)Vi(7Twv. 
cpTjai Si oti £uSoxi[/.wv 6 MdyvT]? 7roXXac; vtxa? a7TT)V£y- 
xaTO xaTa twv St' IvavTia?. pei^ Si, dcpiat;, 7T:ap£yo- io 

[X£V0C 

522. ipaXXow : Tou? Bap^tTiCTa? av Xsyoi. Spcuxa Ss 
I(7Ti tou Mdyv/)TOC. T) Si pap^tTO? sTSo? opyavou u.ou- 
fftxou. 7TT£puyt^wv ^z, oti xat "OpviOa? £7roiT](7£ Spa^.a. 
Iypa^£ Be xat AuSou? xat W^va? xat BaTpdyou?. pcTt r5 
Si ypco[/aTO<; £tSo<; to paTpd^£tov.] drub toutou xat 
jSaTpa^t? tfxaTtov. I^ptovro ok tw paTpay£iw Ta Ttpoa- 
WTia, Trptv iTTivoTjQTlvai Ta 7rpoc7W7r£ia. to TCTspuytc^etv 
Se £tTT£, w? TTpb? tou? ^va? dvacplpwv. 

524. aVTt TOU OuSiv (.OCp£XT)(T£V. V. 9(> 

526. 85 ttoXXw psucra? : Ot yap Xa^pw? 7TOTaaot 
£sovt£<; xat auT^? ttj? y^<; 7rapa<7Upou<7i p.£po?, St' t^? 
av fscoori. 'AXXoj?. toutectiv fiuSoxt^Tjaa? TroXXdxt?. 

Xa\ Ay](JL0(jG6VV]C £V <I>tXl7T7:iX0T? [77£pl CTSCpaVOU p. 272, 
IO] a TOT£ TOtVUV IIuQoiVO? TToXXoU p£OVTO? XaQ' UU.WV. » 9 >- 

Sox£i Se {xot AptCToepdvT)? dcp' t^v auTo? slits KoaTtvo? 
irspl auTOu (xsyaXTjyopwv, d7rb toutwv xat o6xo? ttjv 
TpOTCTjv £tXT)cp£vat. 6 yap KpaTtvo? outoj toj? lauTov 
£7:^Vc(7£V Iv ttj ITutivt) 30 dva^ "AtcoXXov twv stccov tcov psu^aTcov 
xava^oudt Tryjyar SwSexdxpouvov gx6\lol- 
'IXtG-ffo? sv cpdpuyyt. ti av EtTuot^' sti ; 
el (JLT) yap £7rt6ucr£t tl? auTou to o-topia , 
druavra Tauta xaTaxXucst 7roi%ac-tv. 

YjTOl OUV TOUTWV '/OLQIV Xat 'AplCTTOCpdvT)? 7T£pl TOU 35 

KpaTtvou TauVa Xly£i, $ to ^Eucra? slizs axoWojv ?rpb? 
TO IvoupETv TOV KpaTivov. 

527. Sta twv dcpsXwv 7T£Siojv : 3 Avt1 tou, Sia TT)? 
cppdcj£W?. Ivioi Bk Sta twv dcpuwv ypdcpoua-t. izobq TrdvTa 
SI auTO? IcTTuouSacjEV avTiGsTvai toc utto tou KpaTtvou 40 
sip7)[Asva- E7T£i xdxEtvo? 7roTau;w 7rap£^aX£v lauTov 

dGpOW? ^EOVTl, %^£IV T£ CpTjda? TOC? 7UT)yd?. OTTEp Xd^pW? 

Pe'ovto? uSaTo 7 ? EC7Ttv spyov, '^ov d7roTsX£?v xat ^o'cpov 

Xat TOC XO17T0C , W? Et7TOU;£V. SlOC TOUTO Xat AptCTTOCDaVT)?" 
W? £7Tl 7TOTa k aOU E^pTjCiaTO T^ TpOTT^. 'AXXw?. TO £7Tt 45 

tt)? cppdcjEW? axou.tyov xai a7rXouv tou KpaTtvou dXX'/]- 
yopeTarGai cpact to dcpsXI?. XEtTat Bk vuv dvTt tou oyti? 
xai oXoxX'/jpov. Tj to piya xai dv£7rtxoSXuTOv. [<7Taci£i? 
Se toc dvaycoafJtaTa twv TroTajjtwv.] 

xat ttj? c7Ta(7£w? 7rapacjupo)v : *ii? Sta to y9)pa? xat bQ 
tt;v 7roXu7rocytav (Jxd^ovTO? xat Tps^ovTo? tou KpaTtvou 
tt)v pdatv. [Icpopst Bk, xaTs'&xXXE tou? dvTaywvtCofjts 7 - 
vou? 7rpb? auTov u'br\\ohq ovTa?. tou? I^Gpou? Si, Tot< 

7TEpt TOV KaXX'^V 'itVtTTcTat.l SCHOLIA IN EQUITES. 53 528. TCpoGEXujxvou? : IIpoppi£ou?. £iwGasi yap 6i 
7roxa[xot xa IttI xat? o^Gat? 6'vxa 8Ev8pa, iirstSav xa- 
TavaXwcrwcji TrapaGupovxs? xai irapaxsiT.vovxs? xv]V yrjv, 
toc? pi£a?xs!xvstv. w?xou Kpaxivou 7ra(x^Y]cpsl vixwvxo? 

5 xou? dvxaywvicxd?. 

529. Scat 8' oux 5jv : IldXiv w? [xsGuaov auxbv Sta- 
6aXX£t xbv Kpaxtvov. oux vjv yap Ixs'pav, <pv)riv, Iv 
xoi? o*utt7roriot? ^Svjv irotvfaacrGai Tiva , 7rpoxaxaXa<x6d- 
vovxo? auxoc xou Kpaxivou. 

io Aojpot (juxoraptXs : Kpaxivou jxe'Xou? dpyjq. sxw- 
•irxwv 8s xiva ixetvo? 8wpo8o'xov xai auxocpavxvjv xouxo 

S17TSV. 

530. xexxove? EUTraXdfxwv : Texxove? Ttavxs? oi 
xsYvtxai. xat xouxo Bk Ix xwv Euvei8wv Kpaxivou. 

*5 EU7raXd[xwv Bk , e3 8iax£y t £ipt(7|XEVwv yj Guvxsxayuivwv. 

531. TuapaXvipouvxa : Atarcopouvxa xat dcjYjrj(xo- 
vouvxa. xauxa dxouaa? 6 KpaxTvoc. sypa^e xtjv Iluxt- 
vyjv, 8£txvu? oxt oux IX7]py)CT£v Iv oi? xaxw? Xsyst xbv 
'Aptaxocpavv)v w? xa Eu7roXt8o? Xiyovxa. 

20 532. Ix7rjnrxoucrwv xwv TjXsxxpwv : 3 I8t'w? xoc xai? 
xXtvat; liri6aXXo'(X£va IXcCpavxiva ouxw? IxdXouv t)Xs- 
xxpa. .tx£xa<popa ouv xl^pvjxai oltz9 xwv xXtvwv. at yap 
dpyaiat xXtvat tou? 7ro'8a? sfyov wcpQaX^xtoysvou? av- 
6pa£i xai ^Xexxpot?, [w<77csp vuv dpyupw ^ xaxxtxs'pw]. 

25 oioTOp [3apuxo'vw? avayvwcrxsov aTuo xou ai ^Xsxxpoi 

XWV YjXs'xxpWV. 

xai xou xovou oux Ix' Ivo'vxo? : 'AxoXouGw? fxsxa t^v 
xXivy]V i i uvr J f/.ov£u<7£ xou xovou. xovo? yap xa xwv xpa6- 
6dxtov a^oivia. xpoiutxw? Bk 8v)Xot xtjv xvj? (pwvyj? xaaiv. 
30 533. xwv 6' ap[xovtwv : 'Apfxovia? Xsyst xa <ru{X7U7)ff- 
ao'jxEva xwv xpa66dxcov fxspyi. e7UE[Astve §£ xrj Tp07ryj. 
xai yap ap[xovtav Xsyo[X£v xtjv xwv TroiTjjxdxwv o-uvGs- 

01V. 

oia^acxouawv : Ksyjqvuiwv, StscrxopTuajxEvow xat 
S5 ^ Ixouawv s&s TC £ tav « 

534. w(77T£p Kowa? : c Kowa? auXyjxY]? ^v [xai 
[jt,£Oucro<;], 8? si? (ju^ico'cria Trap^£i cuv^w? lcrx£{X[;.£VO?. 
o6xo? 'OXufJL7riovtX7]? yEvo'u.Evo? xat TcoXXaxi? o*x£<pavw- 
0s\?, Tf£Vi^po? ^v [XY)S£V £^wv aXX' r\ xbv xoxivov. icp' 

4 o5 KpaXlVO? £l7T£V 

£(y6ie xai ay yaffxpi 8t8ou xapiv, 6<ppa as Xijxo? 
e^Oaip^] , Kovva? 8s 7roXu<yT£<pav6? as 91X^(7^. 

Xsy£i Bk auxbv xoaauxa vix7]o*avxa u.Yi§£7rox£ x£xi(A^- 
crGai. ^ §£ 7rapot[Jt.ia, cxlcpavov [jlIv £X wv ? ^ l '^lfl $' ^ 7U0 " 
45 XwXco?. Kat 7raXiv 

As><po? avfio, (JT^avov jjlsv e^wv, 8i^si 8' d7roXwXtoc. 

7cpb? xbv Kpaxtvov 8s xat xouxo, oxt j/iGua-o'? I<jxtv. 

535. Iv xw 7rpuxav£tw : y E^£tat xat xouxo xrj? Ivvoia? 
\9]? 7rpox£i k u.£V7i?. crix^icGat yap sXsyov Iv xw Tcpuxa- 

.' vsicj), ouy\ 7u(v£iv. [uapa xw Aiovucw 8s, dvxi xou, iv 
xw Gfidxpw.] 

537. oia? Be KpdxT]? opya? : O&xo? xto[Aw8ia? *^v 
7uotYix7]?, 8? ?:pwxo? u7rsxp(vaxo xa Kpaxivou, xai auxb? 7roi'/]X7j? uo*x£pov ly£V£xo, xai £?wv£txo xou? Gsaxa? xat 
xtjv xouxwv £uvoiav. v AXXw?. xpayixb? ttoivjxt]? , oXiyo- 
axiyra 7totrjU.axa ypa-^a?. [crxucpeXtcfjtob? os, 6pya?, 
Xot8opia?, u^psi?, jjLstx'j'Et?.] 

53S„ a7rb cpuxpa? Sairavv)? : 2u;ixpa £7uoist xat 5 
IxspTC" xou? dxpoaxa?, ypacpwv 7)8sa. dpicxi^wv 8s, 
xpscpwv, apicxov xaxaax£ud^wv. 

539. dirb xpatx^oxdxou : c fl8uxdxou , ^poxdxou. . 
£irai?£ Bk a7rb x^? xou Xa^dvou s7rtvoia?. auxoo^eSto? 
yap '^v 7Tspi xa 8pa k aaxa. r\ 81a xb xairupo'v. 'AXXw?. 10 
dvxtxou ^pYjaxoxdixou. £7rai^£ Bk xw xpaa^oxdxw, dizo 
xou Xa^dvou xpau;^"/)? ouxo) xaXouuLsv*/]?. 7rapa 8s xoT? 
'Axxixot? xopajji^Xv) 81a xb xa? xdpa? -pXaTrxsiv. (pact 
yap auxyjv Ix xwv 6cpGaXu;wv xou Auxoupyou. F^vtxa yap 
6 Ato'vucro? xouxov suXaorjOsi? £t? rrp GdXaoraav eSu, 15 
iiizb x^? d(X7isXou 8£<j[/.£uOsvxa 8dxpuov £7racp£tX£vat, 
xdx xou Saxpuou xvjv xpajx^Yjv. xat 8ta xouxo dvxt7ra- 
Gw? s^Etv dXX^Xwv x^v xpdfA^yjv xat xrjv aaraXav.] 
TTicjxouvxat Bk xbv (xuOov xouxov yswpywv 7rat8£?. et 
yap xt?, (pari, xv)v fi^av aux*^? ii* otyat Iv d|X7T£Xo), 20 
oux otv auxv) xapjubv Iviyxot. [oGev xai Trpcox?) Iv aup^ 
7uoct(j) 8i8oxat, xai 01 AiyuTuxiot 7rpb xwv aXXwv sBz- 
(7(jtdxa>v i^Qa? xpd[ji6a? yjdOtov 8ta xb [jtr) (/.£Qu<TX£aGai 
oivw. psXxtov Bk xpatx^Y] Xsyotx' av yj xw xdpco dvxt- 
Saiv'ouaa.] ^aptlvxo)? 8s 8 ttoi^xt,? dvxt xou ^pr,axoxd- 25 
xou, xpa^^oxdxou Icprjasv, tva xb dirb [Jtxpa? 8a7rdv7)? 
xat xb dpiaxt&o dxo'XouGov xoi 1^? Xsysiv Boxy, [[xdx- 
xo)v 8s, axEirxo^Evo?, xaxaoxsud^wv, l<psuptcrxwv. dv- 

X^pX£l 8£ , aVX£t)(£.] 

640. xoxs (JL£V 7rtTTxo3v, 'zo'zk 8' ou^t : Otov, dva {xspo? 30 
EuSoxtfAcov, IfaQ' ox£ 8e rjxxoj[X£vo?. xouxo Be slirsv, (A)? 
oux a£i euSoxiulouvxo?. 

542. IpExvjv xp^ vat • K«07U7iXaxYiv (XT?) siri^stpsiv (pvjri 
xu^£pvav, si [x^j Iv TTsipot y£v/]xai xoiauxr i# v AXXo3?. {x^ 
irpiv IGsXstv xu^£pvav. ou yap oTov xs xu&£pvav, [jlyj 35 
7rpo'x£pov iv 7uoXXyj 7T£tpa yEvo'txEvov a7ro8r]fxia? xai xoiv 
vaurixwv, xai xou? dv£(xou? irpotSsiv xivs? fxIXXouai 
titveiv xat 7rpoyvtovai, £iG' ouxto? xu^spvav. [svxsuGsv Be 
xivi xwv x9j? Trap' •fjfxTv Gpvjcrxsta? kpo^avxwv [Gregorio 
Naz. Orat. 20, p. 335] 8ai[xovtco? [X£X£ppuG{xtcxat xb 40 

« STTaiVW xbv VY)tX7)V Vo'jXOV, 8? XVjV XWTC7]V 7TpOX£pOV ly- 

« ^EipTqaa? xco vuv xu^pv^xvj xat irtcrxEuaa? xa £jx- 
« 7rpoaG£v, aOGi? hzi xwv otaxcov xaGi^£t (X£xa xtjv 
« iroXXr]v xu^Gacrav GaXac<7av xat xtjv xwv dvs / [xo)v 

« oia'oxs^iv. »] . ,5 

545. oxt awcppovtxw? : Msxa Xoyt(7(xou xat axs^soj? 
xai oux dvo^xw?, ou8s ix xou Trpo^sipou. 

546. atpEdG' auxco 7roXu xb ^o'Qiov : ^o'GtOv xb xuaa 
aTFo xou xa^sw? GeTv ^ ^iv. aTrb xwv spso-aovxwv (X£x^- 
V£yx£v, oxav suve^w? Stco 7coXXwv ip£xwv Itui tcXeov 5( 
7uposp^7)xai v) vau? si? xb rcpo'oQEV. d^iot o3v xbv vuv 
STuatvov [X£^pi tcoXXou irapaTTS^ai. 

sv8sxa xt»J7uat? : K£X£U(7(xa vauxixbv X£y£xai scd* iv- 

8£Xa XW7T7)Xa<Jiai? SXXSlVOtXEVT). ItT£|X£IV£ Bk X*^ XpOTTYJ. &l "AXXw;. ETcapocTYjV iuap<*Ss*/Ecr9at Icp' evoeica xwrcat; 
||yj; goto twv vauTtxwv. touts cttiv dirb tou xu&£pvav 
xai tou po'Qou to Icp' svSexa xw7rat; sTr^yayev. yj eratOY) 
01 AGyjvalot twv vauTtxwv siriorT^j/.ovss vjarav. 
5 547. XyjvatTYiv : e EopT7] Trapoc toi; AQyjvatot; TOC Av]- 
vata, Iv ^ [J^XP 1 v ^ v aywvi^ovTat 7roiy)Tai cuyypd- 

CDOVTE; TlVa 0LG\KVL10L TOU ysXaO"09)Vai */aptV. OTTSp 6 Ar 4 - 

(jtOffGEvy); [p 268 , 13] sTttsv I? a[/.ct£*/j;. 1x1 ajxa^wv 
yap o! oc'Sovte; xaGy][X£voi Xsyouari T£ xai aSoucri Ta 
io ironq^aTa. 

550. [cpat§pb;'XauvrcovTt [/.stwttw : iXapb;, cpatSpb; 
to [aetwtuov. T 4 Stoc to cpaXaxpbv slvat tov 'ApiCTOcpa- 

551. turn' ava£ IIo<rst5ov : Ouxdpyw;TW IloorstSwvt 
15 vuv to ItuiOstov sGyjxe touto , Iirst xai auTo; 6 */opb; 

<7UVEC7Ty]X£V I? t7T7T£(jOV. aTU0(7£[JLVUV£lV OUV PouXo'fAEVO; 

to &ittT^S£U(jLa to auTOu, outw tov IIoc>£i§wva 7cpo(7e?7rc, 
toutecjtiv ituttixs. Et; T0 auTO. SitcXyj. £tTa i-nraysTai 
£7uippy]aaTtX7] cru^uyia. yj; [/iXv] xai 7C£pto§ot stcri 18' 

20 xwXwv. wv toc yiv oxtw ^optau^txoc ia k u^iXY]v syovioi 
£7rijj!.£(xiy(X£vy)V dxaTdcXyjXTOv xai xaTaXyiXTtXYjv w; iv tw 
s' xat 7)'. twv S' s£tj; avTia-jracrTixwv toc piv 0' xai t' Tpt- 
pt.£Tpa xaTaX*/]XTixa. toc Se Xoixoc StusTpa dxaTaXyjXTa 
rXuxojvsta Ix Strpo^aiou xai ia[x£ou, 7tXt]V tou tsXsu- 

25 Tatou icpGy][/.i[/.spou;, o xaXfiiTat cpsp£xpaT£iov. [ucp' 
7uapdypacpo; xai oittXyj saw vsvsuxuTa, 5?)Xoua-a l^etv 
avTaTToSoa-iv. to?; auTO?; §s xat y] dvTiaTpocpy] auyxst- 
Tat. Icp' ?|; tw TsXst Suo cWXat IJw vsvsuxuTat , vj ixsv 
Iv a-p^yj tou xwXou , yj Ss xaToc to tsXo;.] 

30 552'. ^aXxoxpoTWV : XaXxo7coSa)v, toutIoti toc; ottXoc; 
layupoc; I^ovtwv. au[x^atv£t yap 7iyj.lv tyjv yyjv xat xtu- 

TTEtV £7rtXpOUO{X£VT)V TOt? 7T0C71 TtoV 17U7UWV. 

554. xuavsjx^oXot : "Htoc at tou; I(jl^oXou? i'^ouaat 
-xuavw ps6a[A{Jiivou<;, &? [xtXTOTcaprjot , at ^[xtX.TO)^!- 

35 vat. 7j at Teutvoucat tv)V OaXacycrav. xuavbv yocp to 

TaUTY]? U§0)p. 

555. [jLtcrGocpopot Tptvjpsti; : At tou; Itz\ [xtaGw cnrpa- 
T£uo[X£Vou<; ayoucrat. 

556. Xatx7upuvo{X£V03v I 'AvTt tou xau^w^EVo^v, xat 
40 viXMVTtov Iv toT; ap[/.aort. 

558. papu$aif/.ovouvTcov : ' j Oti aOXtot ^crav ot itt7to- 
TpocpouvTSc xaTavaXtaxovTsc; auTwv t^jv oucrtav. 

559. to ygUGOTpioiivcL : Il£picppaorTtxw;. iy\q 0aXaT- 
t/)s pacrtXsu. 2ouvtapaT£ §s , (J) Iv tw 2ouvtw apwv- 

^5 Tat xat eu^^ 011 ' 2ouvtov §s axpWTrjptov ttj; Atti- 

, \ ^?- 

561. TspatciTis : rspaiCToq axpoiTrjptov tvj; Eu^ota;, 

T7J (X£V KpW[XVtTT)V I^OV, T^ §£ A£}(at0V. t£pOC 0£ £tC7t 

tou Ilotfstowvo; , Iv8a 6 EuptTTOC 
50 562. €>op[xta)vt ts cptXTaTS : npocrcptXEO-TaTE TW 
<I>op[xtwvt. tov uvuOov Ss atvtTT£Tat, OTt xat 6 ITocrsi- 

owv twv AOyjvatwv avTSirotiqaaTO xat tyj 'AOv^va yjptcjs. 
CTpaTYjyb; Ss 'AGrivatwv vauTtxoJTaTO? 6 ^opw.to)v, xat 
•KoXXaxt; suTU^Tjcra; Iv vau^.a^tat; xat Iv tv] izpoq SCHOLIA IN EQUITES. 

AaxsSatf/.ovtouq ft&XV xaTopOoWa? v£ vau<; otscpGst* 

p£V. 

563. Ix TWV aXX(OV T£ 0£tOV : 'Ex TtOV oXX(OV 6eWV 

GO [jlovo; Ssupo IX6s 'AOrjvatoti; 7rpb<; to irapscrTo;, tou- 

T£(7Tt 7Tpb; TOC TTapo'vTa Xat Iv£(7TC0Ta 7TpOCyfJtaTa. S7CSI 5 

vewarTi AOyjvatot <l>op[xtojvo; (TTpaTrjyouvTo; 7rspi vau- 
jxa^tav r^payocOriarav. 

565. EuXoyTjcrat [3ouXo / u;£0a : Tb sTrippy^a (jti^ojv 
Iqtti tq-' T£Tpa k a£Tptov Tpo^atxwv axaraXrjxTWV, o cptXsT 
AptarocpocV/];. [6|xotco; 0£ xat to avTS'7itppr ] f/.a. StTuXr] §' 10 
auicpco 7T£paTouvTat. aXXoc to w.£V ttj Iffto Stoc ttjv av- 
TaTTo'Soctv, to S's T7) 1^0).] suXoy^cat Ss dvTt tou £7rat- 
VEcrat, u[xv7)(jatj Iyxo)[xtadat. 

566. a^tot xat tou 7r£7T:Xou : 'ISta Tcapoc Tot; 'AGr r 
vatot; 7T£7rXo; to ap[/,£Vov ttj; IlavaOrjVatXTi; vsw;, r]v 15 
ot AGrjvatot xaTa(7X£ua(^ou(7t ttj Gew Stcc TSTpasTY]p{So?. 

Y); Xat TY]V 7T0[X7C7]V a7C0 TOU Kspa[JL£tX0U 7T0l0U(7t [X£)fpt 

tou 'EXEuaivtou. 7uettXov Se xaXoucrt to ap[x?vov §toc to 
apatbv auTO stvat. ''AXXto;. xat tou ttettXou : GO 
lyiypaTTTO 'EyxsXaSo?, ov avsTXEV yj "AQyjva. ?jv Se eT; 20 
twv TtyocvTcov. sTTSffxeuat^sTO ouv 6 ttettXoc; xaQ' sxa- 
ctov IvtauTOV, xat I7to[X7T£U£to Iv toT; IlavaGyjvatot;. 
'AXXw;. vtxyjcravT£<; TTSTrXov l7roi7)ffav tvj 'AGyjva xat 
IvsQevto tou; aptaTOU; Iv auT(j). 

567. vaucppaxTw o-TpaTW : Tto <rup;7r£cppayp;£vw xat 25 
oruvT£Tay(ji.£Vw vauTtxw. 

570. y^piGfjiyiCEV : 'ATTEOEtXiacEV, jjlsO' yjcxu^ta; y^y£v. 
a^auvta; : ^Etoijxo; 7rpb; to aptuvat. w; sVt twv Iv 

iraXy) dywvi^ojxsvojv. 

571. £t §E 7T0U 7T£(70t£V : ^TT/jGeTeV, T^TTOV I^OVTE; 39 

aTrsXGotEv. v AXXto;. eioo; iraXatajJiaTo;, o tive; tLsuSo- 
TTTWjxa xaXouatv. £7T£(/.£tv£ §£ T7] TpOTTyj. xat yap TWV 
-rraXato'vTWV ot si; tov wjjlov tcecio'vte; , I^avacyTdcvTE; 
EtwGacriv a7ro^av tV xo'vtv, tva (jt7] tyvo; e^oisv [Ay]Sc 
skeyyov tou TCTwaaTo;. o Ss Xsyst, toioutov Icjtiv oti 35 
ot Tcpoyovot, £t xat y)TT7)G£t£V Iv [Jt-oc^y], ttocXiv auTot 
tt]V ^TTav dv£xaXouvTO Ta^sw; xat to?; V£vtxr ( xocriv 
[^TTyiGETctv] Ix §£UT£pou ttXeov T7); TUpOTEpa; VtXV]; OU§£V 
^v. 

572. a7^£^y^c^avT , ocv : A7T£u;oc?avTO w; 01 7raXatovTs;, 40 
tva u--.7]0£V t/vo; I^oiev 7rcWf/,aTo;. [§t£7rdXatov Ss, dv£- 
7rdXatov ? dvE^dyovTO.] 

574. TWV 7TpOTOU <7lTyj(7lV I 2tTY]<7lV XsyEl T7)V Iv TTpU- 
TaV£tW Tpa7T£?aV. TOUTECTt Oy]'JtO(7ta Tp£Cp£CjQat OUO£t; 

av twv 7raXatwv y^twcrsv, w; twv xaT 1 auTOv dTpaT'/]- 4t , 
ywv touto 7rotouvTO)v, xat w; IttI [xtcrQw ucpK7Ta(X£vojv 
xaTopQwcrat tit^ ttoXsi. 'AXXo);. (JTpaTyjywv 'AGyjvatwv 

TWV 7TpOT£pOV 0U§£t; ITpO TOU 7CoXe[/.OU (JtTTjatV 7]Ty](7£V, 

av jxyj 6 Syjjxo; ^apt^yjTat. vuv Ss locv [xy] Ti(jttovTat 7cpo- 
sSpta xat (TtTtot;, dyavaxTOucxtv. Ictxw^e Se. ou yap Et7T£ rQ 
criTviatv. lav jxy) ylvwVTat TuposSpot xat Ttf/.9fc d|toj- 
Gwcjiv, ou [xa^£<7£(i9at cpaat. 

KX£atv£TOV : 05to; 6 KXsocivstos cpatVETat xaTEOr,- 
Soxw^ tv)v oucrtav xat y]SuT:aGy](7a;. ot §£ ? oti qStoc SCHOLIA IN EQUITES. sypa^s ^©tcrfxa (XY) $siv ooGYJvat to?? crrpaTYjyo'i? crt- 
TV](7iv. CTravtto? Se u£[xvY]Tai tou KXEatVETOU xal c%sSov 
IvTauGa [/.ovov. oro'^a^ovTat ouv tive? qti outo? av eIyj 

6 TY]V (7tTY](7lV TUepiTrOtYjcra? TW KXs'tOVl. 

5 575. lav (XT) 7rpo£$ptav cpsptoct : Ti[/,tj? xal outo? 

Tpo'lTO?. I?Y)V $£ TO?? TY]? TlUV/j? TaUTY]? TU)(OU<Jt Xal SV 

pouX£UTY)pttp xal Iv IxxXyicia xal Iv Gsdrpot? xal Iv 

aXXto 7uavcl (JuXXo'yto tou? 7rpoXa[i.6dvovTa?, oitive? 
yjcav, I^ystpavTa? auTOU? si? tov Ixe tvtov to'ttov xa- 

10 Giarai. 7r£7uoi7)Tai 0£ to ovofxa airo tou tyjv TcpoWjV 
auTOU? E&pav e^etv. 'AXXto?. lav ixyj irpoTEpov, cpyjffi, 
TOtouTOU TU^wat tivo?, a7T£tXoua-i fXY] [/.a^scrOat, cna 
toutwv xaQaTTTo'rU.svo? otxou Tt Ttov 'AGvjvaiiov xal Ttov 
CTpaTYjytov Ttov (jt,£V AGY)vattov, tb? dva^tot? SiaSiSov- 

15 Ttov Ta? Tt[/.a? xal Ta? Stopsa?, et 7rptv ti Spa<jai ttjv 
ttoXiv dyaGov, TauTa StSoacriv auTOt?' Ttov £s crpaTYjytov, 
to? Tt[/.tO[ji£Vtov 7rplv Ttov xaTOpQto[i.drtov, xal TtOV Y]£y] 

TlJJLYj? TtVO? T£TU^7]X0T0)V T7]V OO^aV dcpatpOU(Jl£VtOV, £1 

cpaivotvTO tyjv otop£av XaSo'vTE? oux sV av§paya0V][jLa(7i. 
20 xal Ta crnrta : 'EtuI crrpaTEtav I^iovte? %povou Ttv ^ 

£7T7]yOVTO CTtTia. 0&TOI OS, CpYJdlv, 01 VUV, lav JXr) 7TpO£- 

Spta? Ttvo? xal ti[/.yj? d^ttoGtoatv, oux I^taatv Itci tuo- 
Xe[/.ov. diTia youv eitue ttjv Iv tw TrpuTavEtto ortTYjartv. 
5§0. xo[xtocri : Tpucptoca, tuXoutougi. to yap xo[xav 

25 ItcI tou Tpucpav X£y£Tai xal yaupouaQat xal [/iya cppo- 
vs?v. aXXto? te xal Ta?? Gpt?l xojxav £t? tijjiyjv duyxs- 
^wp7]Tai auTO??. 

aTrEcrTXsyyia^EVOi? : Ksxappivot?. Ktvsa? yap xal 
<I>ptvoc^ £i<nr)yrj<ravTo [/.ETaorrjvai tou? vsou?, vo'ptov 

30 ypd^avTE? (nqxsTt d6po6\atTOu? Etvat, ov Tpo7uov to- 
7raXai, {/.tjSe xo[xav. v) d7U£?sc7[/.Evoi? xal iTuavyjxoua-iv 
a7ro aX£i[Xf/,aTO£. Atticov Se axoust CTXEyytSa? Tag 
(rrayovag tou IXaiou. a7r£<yTXgyyior|j!.£Voic ) avxl tou sy- 
XExaOapfjLsvoic, [xaTTOjxEVoi?, ffTXeyyi? yap fi ^ua-Tpa, 

35 [xal (7TX£yyt£of/.svQ<; , a7ro|uo[jL£VO(;. xal aXXa^ou Tvipa 

el itaiBaptoi? axoXouOstv Set (jcpcapav xat crXsyyiS' e^ovra. 

AaiTaXsuffiv « ou§s yap auTrj (jTXeyyt? ouSe Xv]xu8o<;. » 
xaXc^Tat ffrXsyyl? xal ^pucrouv iXaajxa to irspl ttj 

40 XEcpaXvj twv yuvaixwv. aTUEaxXEyytcyuEVoig ouv, aiuE^E- 
ff[/.evoi?, yj IXatov aXr)Xi(/.[ji£voi?.] 

5«sr. co Tzokiouye HaXXag : e H ttjv TuoXtv xaTEtXrjcputa 
xal TTEptE^ouaa. sttsl xal y^p^s T^g TroXEtog. scpopog yap 
TTJc; ttoXeoj; yj 0eoq. xal tt]V IttI toT? 7roXE(xotq apSTTjV 

45 oia touto3v ISt]Xo)(7£V auT^c;. 6 Bz vou;, to TYJg a-rraacov 
uTTEpcpspoucrrji; [xal u7repSaXXou<JY)?]^ci>pa? [leBiouGa [xal 
pactX£uou(7a] Iv Suvaixsi xal noiy\rcaq. iizixotlsizoLi Se 

T7]V GSOV [XETOC T7)V VIXTJV SUU.EV7) TTapa(7T7]Vai lOiq, TTOtT]- 

|j.a(7iv auTOu. 6[xou Se xal ttjv £7rl arocpia So^av ttj<; tzq- 
50 Xec»3; xai T7]v IttI toi? 7toXe(/.oi? apETTjv oia toutcov 
£§r]X(oa£. [^uvspyov Ss, (7u k a7rpaxTopa, cruatxa^ov.] 

589. yj )<opixcov Icjtiv STaipa : *H toT<; yppoiq larxi 
irpOffcpiXr)? xal (juvyjOy)?. oi yap tyj? ap^aia? xtofxwSiat; 
7T0iY]Tal xal Tpayixol ^opout; t'crTaaav, oi toc J(opixa U7r£- XpiVOVTO Xal Y)SoV [XeXy]. CUVSlffTTjXEl OS 6 ^opoc; fo uAv 

yM^v/Jbq] zc, dvSptov tJSt) xal yuvaixwv, 6 k uou Se xal In 
7ra(Stov, [xS' , wg xal outo? a7TY]p (0 (xyjO-ev Iv "Opvt<7iv 
appEvag [xev opvt; $', GriXsta^ 8e TOaauTat;. 6 §£ Tpa- 
yixo; te', to? Aia^uXo? Ava^sfjLVovi.] ecti o' ote xal 5 
YJfxi^opia icrTavTO yjtoi I? avoptov xal yuvatxtov. Iv oe 
ToTg TOiouTOt? X°P ^? £ ' 1 !^v I? avSptov eiyj xal yuvat- 
xtov 6 X°P ^' IttXsovextei to twv dvSptov [X£po? xal 
y^aav ty', at Se yuvalxs? ivSsxa. e! oe 7ratStov sir) xal 
yuvatxtov, at [jlev yuvatxE? iy' Y^av, 01 §e Trat^E? ta'. I0 
£t Se TTpsa^uTtov xal V£t»3V, tou? 7rp£GSuTa? tuXeovexteTv 
Sstv cpacriv. v AXXto?. ^optxtov, Ttov xo)w.txtov xaWpa- 
ytxtov. Y] yap Ivtxtov yj yjttcovto o't dytovt^piEVOi. 

590. Tot? t' I^GpoTat : ToT? dvTt7rdXot?, toi? dvTa- 
yoivto-Tat?. Gracrtd^si Se, avxl tou, 7tpo? cpiXovstxtav 15 
StacplpETai. 

595. Si |uvta[X£v : c/ Oti xal auTol TuapaxoXouOvjcravTS? 

ytVDJCrXOfXEV. £7rs\ §S dXXoTpta TV]? ITUTUEtOV CpUCEtO? 
(JLeXXeI TTEpl aUTtOV XsyEtV, IVa G£pa7T£UG"Y] ty]? £7rayyE- 

Xta? to aTTtGavov, a7rep auxoT? auvEyvo), TauTa cpYjat 20 

TTEpl aUTtOV EpETv. 

ToTatV t7U7T0t? : ''Iva [XY] £17TY] TOl? 17TTUSUC71 X7^' So^Y] 

yapt^EaQat Tto jfppw, dXX' tva Sta Ttov tWtov EiratVECY] 
auTou?. 

597. la^oXa? : Ta? IttI tyjv Ttov 7roX£(jLttov ^copav 2 5 
Icdo&ou? IxdXouv Etc^oXd?. [i7rTcaywyou? §g, Ta? i'tutuou? 
xal av§pa? dyoucra? vau?.1 

600. xojQtova? : EiSyj 7TOTY)pttov a IXda^avov 01 (TTpa- 

TltOTat. TOU? tTU7TEt? §£ IlCatVEtV (3ouXo[JL£VO? TauTa CDYJ- 

(Jtv. aXoyov yap xal dXo'yot? ^tooi? XoyiafJiov 7rspiTt0svai. 30 

TOU? §E 'AQYjVatOU? STTatVET, ETTeI ^TTEtptOTat OVT£? dv- 

TETuoiYJcravTOTYJ? QaXaTTY)?, xal oux a7r£Tu^ov tyj? 7rpoc7- 
Soxta?. §ia Ss tou axopo'Sou xal xpo k aauou ty]v eu- 
TsXstav §£txvua"t Ttov te vauTtxtov xal Ttov (7TpaTtt»)Tixtov 

atltO^V. OTl EUTeXy^ W? Ot CTpaTltOTat ECpEpOV. 35 

602. Tt? IfA^aXEt : 'IStto? to xpouaat vaucrlv Ip.6aX£tv 
Xsyouct. cpyjaiv ouv, ti? 6 ToXpfca? toT? tTCTOTat? l\ 
IvavTta? dvTto-TYJvat; xuptw? oOv to £[/.6aXsiv to TaT? 
xw7uai? xpoucrai. vuv oe dvTt tou toi? t7nroi? cuu^a- 
Xeiv. to Se tTUTaTral s7rai|s 7rapa to puTnraTual EtpYjXto? 4 

W? ItTTI l7T7rO)V. SCTTl §E TO pUTTTCaTTal E7TtcptovY)u;a vauTt- 
XO X V. Y] ^0(p0U SCTTl [Xt[JLY][JLa a7TO TtOV XtOTCtOV a7TOT£XoU- 

[iivou. [dvs^pua^av Se, avsGopu^Yjaav, dvExpayov.] oux 

IXa? §£, OUX IpETTEt?, OU XtOTTYjXaTEl?. 

603. to (jajxcpo'pa : 'ISito? capicpo'pot xaXouvTat t7U7rot 45 
lyxE^apaytxEVOt to ct (Jyj^eTov. ot Se Ao)pt£i? to c cav 
Xsyoucrtv. 

604. £^E7TY]So)V I KupltO? TO I^£TTY]So)V £7Ct ITUTTOW. 
CpvJGTt §£ TO £^OJp(XtOV. IvapysT §S Xe'^EI XE^pYJTat Seixvli? 

auTtov tyjv 7TpoGu[xtav. [-jrayoupou? Ss, tou? Trap' Y^pv rfl 
xapd^ou?.] 

[605. k u£TYjs<7av : Metyjp^ovto, lotWov. Vict. 

606. dvTt 7roa? MyjSixy^? : Tou 7uap' r^Xv yJpTOu. 
XsysTat oe xal 770 r a ti? MyiSix^ dpiWy] xal xaXXtCT^ 56 SCHOLIA IN EQUITES. Xai £7riTY]O£lOT0CTY) l7T7r0l?. Y) aUTY] 6*£ TplCpuXXo? XEyETat. 

7] oti MyjSoi I"/Gpol AGyivattov xal 7) twv MvjoVov X.^P a 

Icpu&po? ousa ^opTOV tcoXuv sxcpspsi. 'AXXto?. dvxl Xo- 
you My|5ixou. i£o'x£i yap tj My]Si>o] yoipu 7U£o\d? T£ 
5 ouca xal xdQuypo? Eucpopo? eiyat ei? toc? twv xtyjvoov 
Tpocpd?. £7T£i toT? AGyjvatoi? 1'Go? Y^v MvjStov xpaxsiv. 

607. £1 Tl? £$ep7T0l : El Tit; 7TpOXU^£t£ [/.OVOV. I7T£- 
[JlElVE §£ TY) TpOTUY] TtXeOV Tl TTEpl TtoV 'AQrjVaitoV <piXo- 

' ti(/.ou[/.£VO?. ou l!i yap tou? TrpoiovTa?, cpYjcrl, [/.o'vou? 

10 St£cp0£ipav cuXXa^dvoVTE?, dXXa xal tou? Iv auTOi? 
oVTa? toi? puQo??. TauTa 8s Travia £t7U£ Trpo? tyjv sj/.- 
Trsipiav auTtov a7roTSivo'(X£VO? tyjv Trspl Ta vauTixa. 

C08. Oswpo? : e O 7roiY]TYj? ©s'copo? scpvj ElTTSlV Tiva 
Kapxivov KopivGiov TauTa. aTroSs^ETai £s auTOu? tci- 

15 vovTa? ivsxa tou vixvja-at (jlovov. 6 ©soopo? sypai^e 
Kapxivov Xsyovxa Tupb? tov IIoGEiStTJva xai dicoSiKncE- 
TouvTa. 7TpO(jxpou£i £i? Tiva Kapxivov. ota touto yap 
xai tou? iTnrsa? xai ou^ hcizeiq. w? [nov/ps 8e xcof/.<^~ 
£s?Tat 8 Oscopo? xai fyGuocpdyo? xai 7Covy)po?. Trspl 

20 Ko'pivQov ot3v 8t£Tpi§£V, icto? Sia Ta? ix£i Tco'pva?. T^V 
0£ xai xoXa$. TauTa oCv Xeyei taw? xoXax£uojv tou? 
iTCTU£a<;. — scpOvj : "Ecp8a<7£ , TcpoeXaSsv, a7rb tou cpGco , 

609. 6*£iva y' w no r (7£iSov : Aoxouci xai oi KoptvQtoi 
25 ixaXtdTa as^sffGat tov IIo(r£tSwva Sia tov 3 IcrG[/.ov. 

oGev xai yuuvixov dywva toc "IaGfJua £7riT£Xoua-i tw t£ 
IIaXai k aovi xai tw IloffsiSwvt. "AXXw?. oti oi 3 A6rj vatot 
I(7TpaT£U(7av £7ii KoptvQov xai Tcspl Ksy^psa? svixvjarav 

NlXlOU (JTpaTYjyOUVTO? TOU NlXTJpOlTOU, GUV l7U7t£U<7l ff' 

30 xal &7uXiTais xai vaucrt. 

610. (Jly]t' Iv yvj [^7]t' Iv GaXaTTT] : f Q<; twv 'AGyjvaitov 
ou xaTa GaXaTTav [aovov, aXXa xai xaTa yvjv iv toT; 

7roX£(XOtC XpaTOUVTOJV. 

611. 5 cpiXxaT' av^pwv : "Eti tou yopou ia t a^oi 
35 Tpt{X£Tpoi axaTaX7]XTOt fe', tou uTCOxpiTou 7rap£p^ou:£- 

vou. 'AXXto?. (Jo cptXTaT£ : 6 ^opoq Trpb? tov aXXavTo- 
ttwXtiv vjxovTa aTub Tvjg pouX9)? xai xaTaywvi<7au.£vov 
KXlwva. 

612. cppovTtSa : 'Aywviav xai f/.£pi[/.vav xat cpo'^ov. 
40 6 §£ Xsysi, toiouto'v Iffttv si? ^£0? xaT£crTy]ffa<; %a<; ? 

jjiyj 7rap£u5oxi[Ay]G7i<; irpb<; tou KXewvoc;. 

615. vixo^ouXo; : 'Eyo3, cpyjdl, ttjv vixrjV a7U7]V£yxa- 
[/.71V. a(7T£ia)t; §£ X£j(pr)Tai tw cuvGiTW xai toc ovo^u-aTa 
<juv£7tX£^£V a'fxcpw. iv T7j pouXyj yap ttjv cptXovsixtav 

45 £7roi7](7avTO 7TpocrxaX£C7a(j(.£vou tou KXscovog xai oi pou- 
XsuTal Tr,v vixyjv TTpolxpivav aUTW. 

616. (o xaXa X£yo3V : AitcXtj xai etcjGsai? £ic rapioSov 
tou yopou [7rpowSiX7) crTpocp^? Xo'yov s^oucra. £}(£t yap 
xai avTKJTpocpTjv to « TravTa Stj 7T£7rpaya(;, » 6[/,oiav 

. n xaG' IxaaTOV iauTY). sort Se] oxTaxwXo?. $\q to a' Tpo- 
yaixbv Tpt^STpovaxaTaXrjXTOv, [^aXXov §£T£Tpa{ji£Tpov 
ppa)fuxaTaX7]XT0V tou q 7roSb<; TptSpa^eo?]. to §£UT£pov 

£V £ldG£C7£l iratCOVlXOV T£TpappuG[XOV 7\ T£Tpa[X£TpOV 

xaGapbv xaTaXTjXTixov. to\ Be Xoittoc Iv eicr0s<ret. to y' TrattovixbvSippuGjxov [tJtoi SijJtSTpov xaTaX?]XTixbv avTi 
7ratcovo<; 3 Io)vtxov (xtto j/.et^ovo? I^ov ]. to B r Tpo^aixbv 
IcpOrjfJLijjiEps?. to 7T£a7UTov TTatwvixbv SippuOfjiov [axaTa- 
X'/]xtov ixxp7]Tixc5v]. to q Tpov^atxbv Tpi[X£Tpov axaTa- 
X-/]Xtov. to ^ ofAoiov, xai to tj' Tpo^aixbv icp8vi[jLi|xepe<;. £ 
[stci tw teXei t9j<; [xev CTpocpvjc 7rapaypacpo<; xai SittX^ 
hoi V£V£uxuia, t^? §£ dvTi<7Tpo<pyfc Suo Si7rXai, r\ jjlev 
Iv dp^'Tj tou xtoXou, y\ Se xaTa to teXo?, ajxcpoTSpat s^oj 
V£V£uxmat. £7roXoXu?at §£, Eu^aciGat xai sucpyj^arai.] 

619. £iG ? iniXOoiq : Et6e IGsXyjcrai? pioi StsXGeTv xat 10 
StyiyVjcraaGat TravTa toc 7rpa^0£VTa coi xai y£y£VY](jt,£va. 

621. xocv f^axpocv b$ov : Kal a7ro§7][jiiav crTstXacGai 
[xot §oxw, wdT£ [xaGfi'tv toc 7U£Trpay[x£va. GeXw, ©yjcti, 
xai [/.axpocv 6Sbv SieXGsTv, iva jxaGco ttw? Ivixvjffa? tov 
KXso)va. I5 

623. 6iq aTravTEi; Y)Sou;£cQd goi : f Q? etui t^ cyj eu- 
cppaivo'fJisOa vixy) xai ^aipop;£v. Xeittei Ss y] Itti, iv' ^, 
Itti (rot. Y] y^ cruv, iva yj , (juvyjSo'pieQqc (701. 

624. Xai {JLY^V : [ C H 7TEpioSlXY] aUTY) Xai [XOVOCTTpOCptXY] 
ElffGsCJt? TOU U7U0XplT0U 5t7jyy)[Jt,aTtXY) ECTTIV, EX CTTt^WV 2© 

ta^ixcov Tpu/iTpwv dxaTaXYJxTtov vQ r . wv TsXEUTato? , 

66oXou xopidwoi;; dvaXa6a>v sX^Xu6a. 

Itci tw teXei Tuapdypacpo;. xaTOTTiv Ss , ottictGev tj [jlet' 
auToti ETropEuo'jxYjV. to §£ IXacTiSpovTa Trapoc TOC EX TYJS 
dp^Yiq IltvSdpou [fr. 108]. dvappYiyvb; Ss, aTrocnrwv, 25 
[xetoc GrcpoSpoTYjTOc Xsyojv,] tout£(7ti 7rXaTT(*)v xai xaTa- 
dX£ua^03V xai cuvtiGei?. iyezai Se xai touto to pYJu;a 
ipLcpddEtoc [X£i^ovo<;. "AXXwc;. wa-rcEp U7ub ppovT^'c; sXau- 
vdjxEva, TouTscjTi [/EyaXYjyopwv xai uTrspo'yxot? ^ptop.£- 
vo<; f Tjfjtacrt } yEaouci vpocpou. yJtoi oe ttjv cpojVYjv ctxc/jtctei so 
tou KXewvo? oti Tpa^£03? IcpGsyyETO , r\ 6>q |Ta^£(oc. 

7Cpbc TYJV aTTElXYjV, Y^V 7^7T£tXyiff£V 6 KXeCOV E17TWV aUV- 

Tapd^siv tt]v te y?)v xai tyjv GaXaTTav etc' auTto. to te 
yap tyjv y9]V xiveTv xal aaXEUEiv xal tou? ^q GaXdcTTY]? 
puQobs, epyov tou Aib; &$ xal to j^povTav. TTpoTrapo- 35 
^uTOvtoi; Se dvayvwGTsov IXaai^povTa. 

625. OTClffGsV Y^ fJLET ailTOU ETTYjXoXouGoUV. V. 

627. TEpaTEUo'fjLEVOi; : WeuSo^evo? xal [/.Yjblv dXY]Q£<; 
[/.7)Ss uyis<; Xsycov. 

v]p£t8s xaTa twv itttuecov : 'Hcpist xal ettejxtte xaToc 40 

TWV ITU7TEWV. ECpajJLEV §£ OTI GUV£(7TY)X£V 6 ^Opb? £X 

twv ittttewv. £i? Tpia yap (JtipY] TOTuaXaibv tcov 'AGyj- 

VaiWV SlYjpYJTO 6 §yj[XO?, El? T£ TOU? 7T£VTaXO(7tO[JL£§l- 

[xvou? xaXou[X£Vou?, ou; Sia to yEo^pyETv TOcyauTa fXETpa 
outo3<; wvo^a^ov, xal tou? iTU7T£a? xal tou? G9]Ta?. oi f^sv 45 
oOv 7C£VTaxo<Jio[/.eSt[/.voi ^aav Euiuopoi. 01 Se itctteT? 
yjttov [xev twv TTSVTaxoaiOf/.sSif/.vwv, w.£/pt Se twv t' 
iysojpyouv (XETpo^v. itutuei? 5e auTOU? wvo^a^ov §ia to 
SuvadGai, sitcots auTot? Xp £ ^ a yEVOiTo, ituttov IxasTov 

aUTCOV Tp£Cp£lV. Y^daV §£ TO [X£V TTpCOTOV i^axofftot TOV 50 
dpiG^OV. 06T0t §£ (JLETOC TaUTa TY]? 7C0Xst0? 7uXY)QuvG£l(7Y)? 

lylvovTO Siaxo'dioi Trpb? toT? -/tXioi?. oGev xal Ta? Gu- 

(7ia?, a? auTol 7T£(jL7roi£v Iv TaT? 7uo(A7T:ai? , IxdXouv SCHOLIA IN EQU1TES. 

tinrdSa;. i\ry Be auxot; Ittiti^ocv xal xo[/,av. r\ Bk 
Tpixr) Ta£t; Tjaav 01 6^T£^7rap' auTO?;, oi; ouSe dp^stv 
Icps?TO, rj otxd^stv xal sxxXY)oua££tv [jlovov, tV lie te 
tou Stxacmxou xal ExxX7]0"taaTixou TpscpotVTO. 
5 628. xpy^vou; IpstStov : 3 E7U7C£{jt7i:wv xal dxovTt- 
£wv, TouTsVctv IyxX7]f/.aTa uTCpoyxa' xal Sia^oXa; 
^aXsTCtoTaTa; piTrxwv xal XoyoTrotcov xaxa Ttov foriretov. 
a7cb §£ tou IXastSpovTa xal touto eiXvjcps to pYjuia 
ijoyLEVov tou oyxou tou 7rpo£tpv]fX£vou. xp7] k avoi 0£ Elffl 
10 Ta [X£p7] toc dirb twv opwv aT:oa7uw[jL£va. [xal tt]V oy07]v 
§£ xpv][/.vbv XEyoustv, etueiSt] TuavTa toc u^y)Xoc xpT]- 

[J.V01.] 

629. TTtOavwTaTa : 'Eyyb; 7UiaT£to; xal dXy]0£ioc; 
b/piisvoi 7rXaTT£t, £7rtcp£pwv afoot; £yxXiQ{jt.aTa. 
15 630. <|>£uoaTpa<pd£uo; : TIX^pYj? t^euo-fJuxTtov. ocTpa- 
cpa£i; Ss sTSo; Xa^dvou, 8 Ta^Eto; si; {Jtiy£0o; atfi*s- 

Tat. ETTeI OOV 6 KXSWV ^SuStJ XaTOC TCOV ITTTCEtoV XaTT]- 

yoprjCTE , xaiyj pouXv] 7U£t0£a0at ISoxst, ^EubVcpacpd^uo; 
eTtte TuXsav ty]V PouXtjv ysyovsvat, Sta^dXXcov [/iv ob; 

20 ^EUOTYJV TOV KXstOVa, T7); §£ pOuXvfc Xa0a7TTOfJLSVOC, 

&; Tot; ^EuSot/ivot; xal b\a6dXXouo*t 7r£i0o[/.£V7]; eu- 
%£pw; xal paatco; , w<nr£p xal to Xd^avov au^ETat. 

631. xaSXe^s voaru : Kal avs^Xs^E Sptjxu xal 

opytXov. aTub ttj; <j;£uoaTpa<pd£uo;, I? ^ eitce to va7uu. 

25 Xaydvou yap xal touto eiSo;. sctti Ss Spt^u ttjv cpuatv. 

dep' ou CTTEpfi-aTOc to vuv Xsyo£/.£VOV civrjTrt ytvsTat. 

voctuu yap to atV7)7Ut XEysTat. 

xal [jletcotc' dvsViracrE : DuveVtsiXe toc; ocppu;. xal 'A7raT7][/,ac7t. cpsvdxT) yap touto §£ Ssiy^a opyTJ;. 
30 633. cpevaxi(j{/.oT(jtv : 

ECTtV 7\ 7CpOO-0ETY] X0[/.7], 

634. aye Br\ SxiraXoi : '£2vo[/,aToiroir i a , s §ai[/.ovd; 
Ttva; dvaTrXdaa; dvatost;. oux ovTa; yap 0eou; iirl 
^A£u r /j da-uvsTto; 7rpocpsp£Tai Ta ovoaaTa Xsytov w? 

35 0swv. v AXXoi?. oiov, 7rpoTp£7ro'[X£Vo<; xal £7rt0apc7uva)v 
auTOV si? dvatostav xal EUToXfAiav dvsTcXacrs 0£ou<; 
£7rl ^Xeut), ol? '/ju^aTO dp^dfXEVo? tou Xsy£tv. SxiTaXot 
ijlsv ouv oi euteXeT? xal TTOV7]poi. 7)v yap 2xito)v 
xvacpsufj ti? xal euteXt]^ £7ri irov/jpta xojp.w§ouu.£vo?. 

40 Bspsd^sOoi 5e oi dvoVjTOt. TOTrXacnrat §£ v] Xe|k;. Kod- 
X£[jloi oe oi dvoVjTa xoouvte; xal voouvte;. Mo'Owv ok , 
6 EUTsX'/fc. [AO0wva? yap IxdXouv ot AdxwvEc; tou; Tra- 
p£7rou;£VOU^ tois sksD^spoiq. Ictti Se xal ysvoi; opyr r 

GZldq. V AXX(x)?. TUpb? T7)V 6[i.covuuuav OUX OVTa? 0£OU? 

45 stuI /Xeuyi Tupocp£p£Tai. wcTTEp §s 7rapao*TaTa<; dv- 
0pw , 7TOJV irovvjpwv xai 7rapsSpou(; toutou? ETrsxaXEtTO 
0EOU?. ouSstc §£ auTwv ^p[X7]V£U0"£ Ta ovop.aTa. 

7)V §' lyoj : 5/ EcpY]v §' lyco. Attixv] oe t) Xe^i? xal r\ 

auvTa^i^. (/.dXtdTa §e auTrj auvE^to? XE^pvjTat xal xa- 

50 Taxopo)? 6 IIXaTtov. [xal v\ S' 8; dvxl tou s<pyj IxeTvo?.] 

636. dyopd t' ev vj 7raT<; wv : Ta te d ; XXa, cpTjol, 

•rcapsxeX£i)0[/.Y]V xal tyj? dvaTpocpvjc dvs^tpiVTio-xo'fJLTiv, 

oti Iv t^ dyoya Tpa^sivjv xal Ta ex TraiSb? dvsxaXou- p]v £7rtTV)S£U(j(,aTa (7uXXa^£a0at (jloi si? tov dywva Tbv 
Trpbc KXlcova. 

638. <pp0VTl£0VTl [XOt : Eu^OfJLEVO) Xal [JL£ptJJLVWVTl. 

639. d7T£7rapS£V : OUTOJ? A.TTIX0) TO 7T0p§7]V dfflEt- 

vat. 7rap£tXv](p£ Se touto ysXo^TOt; ^aptv. xaTa'7ruya)v Ss, 5 

EUpUTCptOXTO;. 

640. TupocrEXuaa : npoffExuvv^a &g-kso ctj^eiou 

TIVO? So0£VTO;. IffTSOV [XEVTOl oti ysXojTO? }(dptv TCpO- 
cr£iXv]cp£ TauTa. 

64f. tt]V xiyxXt'S' i^dpa^a . : Ttjv 0upav, to xdyxs- io 
Xov tou SixaciTTjptou. i^iwi; Ss Ta; Si7rXac 0upa? outco 
xXvjTeov, a? tive; otxXtSa; cpacriv. vj xtyxXl? IStw; ^ 
TpU7T7] ? St' j)q 7) xiyxXl? 7rE^7T£Tat. I?dpa|a Se, dvew^a. 
o SsXeysi, toioutov Icjtiv 0appv]o-a(;, cpyjarl, to) §o0e / vti 
<yy)[A£io), Sidpa<;Tb arofAa xal ttjv dyo)vtav d-nro^aXwv, 15 
waTCEp to (jTOfjt,' dvoi^a; dv£Xpayov. [suayysXfcraffGat 
§s, suayys'Xia Xsyeiv, 'Attixwc. ttoXe^oc; Ss, 6 IleXo- 
icovvTiataxb? SviXovoTf xaT£ppdyv] Ss, dvTt tou cuve- 

7TECEV.] 

645. depua? : ETSo<; Xetttwv i^uwv dyav. o*^o§pa 20 
Ss xal [xsxpt vuv 7rapa toi? 'A0v]va(o^ <T7rouSd?eTau 

d^iWTepac r Toutegtiv EutovoTEpa; zv]q a\ioLq Tta%, 
d'£iov yap Tcap' AttixoT? to euwvov. 

646. SieyaX^vicrev : IIpO(7y)v^ xal irpaa xal 7ju.£pa 
syevovTO , toutegtiv ex tt]? opyy]? (xsTE^aXs xal pt,£T'/]X- 25 
Xayy]. arco Bs twv depucov xup(o>; tw ^tEyaX^viasv 
£^pv]aaTO, [oTt I[/.7U6tp(og 01 A07)vaiot st'^ov tyj? vau- 
TtXTJ;]. gxojtttei Se auTOug w? [xtxpoTg SsXEa^o^svoui; 
X7][X(xaaiv. 

647. laTEcpdvouv y? suayysXia : Tou; EuayysXt^o- 30 
[/ivou; ti dya0bv CTTEcpdvoti; srifjitov. 

648. a7roppyiTov : To Iv (jiuoT7]pioj XsyofjLsvov. olov 

TO XEXpUfAt/ivOV Xal dyVWCTOV aUTOi; UTCO0£[X£VO;, tv' 

E^otsv xal TTOU dyopda-£t£V. 

650. twv SyjfjLioupywv : Twv ctxeuotuoiwv, twv x£pa- 35 
[XE03V. 07)[/.toupyou<; §s IxdXouv xal toc; vuv X£yow.£va; 

U7T0VU{i.CptSa(; ? TOUTECTt TTJV 7Cap£0*TW0*aV TV] VUfXCp"/) 

yuvaTxa. o0ev sWi xal MevdvSpw ArifAtoupyo^. [xoivco; 
5e iXsyov ^[xtoupyou; tou; Ta Svjf/.oo'ta ipya^o^Evou;. 
ttote §£ xal tou; dp^iTSXTOva; , w; Iv Eipvjv;/) [298] 40 
xal §7]u.toupytxw; [ib. 428] dvTtTOu textovixw;. Tpu^Xta 
£s toc o^u^acpa.] 

651. dvsxpo'TTjo-av : "HcrOrjcrdv te xal IxpoV/]Grav. 
5£ty[xaTa §e y^apa;. IxE/^vsaav <$s, dvTt tou e^Xettov, 

*^ i|xot TTpoo-sT^ov. uTuovovjera; Se, UTroTTTEuaa;, t) xa~a- 45 
vo7]oa; tote xal Ttpotb\ov. 

655. £7Ui au[zcpopai; dya0aT; : 'EtcI dya0oc; Tupd- 
yjxaart. [xsaov Bk ovou^a 7) aufxepopd. StiXoT yocp xal to 
xaXbv xal to xaxbv, Ix ttj; 7rpo<j0v]X7]; tou iTctcpEpoas- 
vou. &GTZEQ ouv xal vuv 7rpocr0£t; ett' dya0aio-tv, oux 50 

dcpTJXEV ETtI TOU 7T0V7jp0U voeTdOai. 

658. toT; (3oXtTot; 7^ttt][X£Vo; : TaT; tc7jv [3owv 

iTrayysXtat; ots lyvwv ^tttjOei;. |3oXtTot; Bk, toi; 

tteXeOoi;. poXtTot yap ot ctts'XsOoi twv powv. "AXXt*.\. 58 SCHOLIA IN EQUITES. 

toi? SotStoi?. yj yap tou Bobs xotXta fioXtTOV s^st. Xsyei 
Ss oauXot<; siSsfftvflv auTOt?] 7}ttw[xevo<;. [Attixoi Ss 
outw Xsyouct X W P^ T0 ^ P> ^P fK*"? poX^ixov Xsyo- 
[xsv. (SoXitois £e , OTt rapt powv 6 Xo'yo<T xat Trapoitxia, 
g poXtTOU Sixyj, 7upO(; iohq I-iul [xixpoTc Stxa? u7T££0VTa<;- 6 
yap 2oXwvo<; vojxo; xat tou; poXtTov u<psXo[/ivous xo- 
Xd^st. 67T£p7]XOVTi(ja 8s, IvtXYjca, Ix {ASTacpopa? tcov 
toI? dxovTiot<; vtxwvrwv.] 

660. tyj b° 'AypoTspa : Tyj 'ApTsjxtSi. i8ito$ yap ot 

10 AJfyva'toi crs^ouat xat tijxwo-i tyjv 'AypOTspav v Apx£- 
(xiv. 'AXXwc I? laropiac. KaXXtjxav^os 6 itdkipapyoq 
XfiysTat £u£a<70at tyj ApT£(xtb\ TOcauTa; pouc 0ucat, 
oaous av cdoveucy] (JapSdpous Iv Mapa0wvt. IttsiSt) £s 
rcoXXot IcpovsuOrjcav, (xyj b\>vd[X£vo<; TOcauTa;- pouq 0u- 

I5 cat, £0ucs ^tixatpas. TcapYjvsca §£, cruvE^ouXsua-a, 
eiaYjyYja-duvyjV A0Yjvaiot;. — to Ss y^tXtwv 7rspiGr7rw<7t. 
Ven. 

662. at Tpt^iSs? : EtSo? fyGuwv, a; 0ptcr<7a<; xaXou- 
(xsv. xat dXXav^ou [Eccl. 56] « e^yjtte ttjv vuvj)' oXyjv 

20 Tpij^iScov TUETrXyjcrfXEVOf;. » 

663. IxapaSo'xYjarsv : Avti tou ItueSXs^ev. yj Ijjloi 
irpoa-EGEVTO tyjv x£<paXYjv [X£T£03piaavT£?. 7:apa to 
c Q[XYjptxbv [II. £, 488] « xat t' 'Qpicova [Soxeuei. » 
IcpXv)vacpa Se, IcpXudpst, ii*7]UTsXt£s]. 

665. xa0' eTXxov auTOV : Efca stXxov auTbv xat 

25 » ^ 

s^toGouv Tvjc pouX9j<;. 

ot 7upuTav£t(; : Ot TuposaTWTEs tyj; ffiTYjcrew? xat tou 

Sy]{XOU d'p^OVTEC UTTTlpSTat. 

668. iv' orG' 6 x5jpu£ : TauTa eiq tyjv aTuaTYjv tou 
30 KXewvo; ttjv elq tov Syjjxov. l\ tCTopia<; 8s touto. Aa- 
XEOaifXOVlOU? yap TT£pl £lp^VY)g irpsffSsuouivouc oux 
ISeJavxo KXswvo? xwXucaVTO?. 

670. l\ evo; crTOtxaTO<; : c O[xoQu[xa§bv xat [xta 
cpwvYj. 

671. w [xsXe : Ilpoff<p0sy[ji.a Attixov dvTt tou w 
xdxtCTTE, r, xaxoSat^ovE'ciTaTE , t\ otXTpo'TaTE. TrapsX- 
x£t 3e to w piXs. [d^ta; Se, suwvou?.] 

672. £7ruv0dvovTO , E(jLa0ov, vj Eyvwarav. V. 

673. 6 7T6 / Xe[JLOS EpTTETCO I TpaCpETat IppETO), TOU- 

TEOTTt YatOETO), I(7TIV, OUOEataV CppOVTlSot TOU 7ToXe- 

40 ~ l 

[JLOU TTOtOUfJLEV. 

675. u7usp£7U7]Swv : Kat euGu? uTTEpy^XXovTO xat. 

U7USpS7U^§(0V, TOUTECJTt SpO«JLaTot Y^TCEtyOVTO. Sia Se tyjc; 

(jTiouSyj? tyjv Xtv^vEtav svSstxvudiv aUTWV. 

Toug SpucpdxTOu; : Ta vuv TaSXwjxaTa- xaXoujAsva. 

45 toc twv otxoSo[XY)u;dTtov I^EV^ovTa ?uXa* yj toc xdyxsXa, 

SpuocpaxTo'? Tt? (Sv. ot yap dp^atot xav SIvSpov Spuv 

IxdXouv, wff7usp xat dxpoSpua Ta axpa twv Ssvopwv. 

TOUTECTtv 6 Ix Spuog cppayjxo;. 

677. yr^Tsta : EtSo? Xav^avou dyptou, TuapEotxb; toi; 
50 Xsuxott; TTpdcrot;. xat touto 'JjSucrw.a w? to ajxreXo'-- 

TTpacov. 

678. IStSouv yjSucaaTa : ApTu^axa, cpyjdtv, auToT; I)(api£o / [/.r)V. otXEtox; §e w? [xdystpo? sSi'Sou toc dpTU- , 
[xaTa. 

680. UTC£pE7TU7C7ud£0VT0 I TpdcpETat Xat UTTEpETrXrjCJ- 

govto' (xe, otov xaTETuX^arcovTo' [X£ xat tv]v cptXoTi[xtav 
IGaujxa^ov ttjv I(xy)V. Stadupst Se auTOu; 6iq [xtxpo- 5 
0aupt.d(jTOU<; xat Tav^so)? a7caT03 k u.svou^ oXiyto Xrip.- 
[xaTt. 

u7r£p£7ru7T7ra£ov : riuTrira? iTTECpojvouv, 8 T^LBiq ttotcttu- 
$etv XlyofXEV. 

682. dvaXa6a)v : 2uvap7rdcra<; , xoucptca;, (xetew- 10 
picras, toutectiv uq IjxauTOV tyj suvota TTEtcra; pETTEiv. 
ixavtoi; Ss Ixo3(X(oSric7£ tou? A07ivaiou(;. [xoptavva ol st- 
80? poTavv)?, tov vuv xoXtavSpov.] 

683. StTlX^, OTt £7T£Tat Y] 0tVTt(7Tp0Cp0(; T7)^ TTpOaTCO- 

SeSojxevyji;. V. [6 iravoupyo? : c KXewv tov dXXavTO- 15 

7T03Xy)V. X£Xaor[X£VOV §5, X£XO(J(XY] [XEVOV. TcotxtXoi; Se , 

tuoXXoT? xat Stacpopot?. at[xuXtot<; Ss, Totq 7Tpo(7Y]V£<jt 
xat ETuaytoyoti; yj aTraTYiTixoT;.] 

685. tcoXXoi? xat Stacpopotq. V. 

686. toT? 7upoffviV£ffi xat £7ray(oyoT<;. yj toT? a7raT7i- 20 

TIXOIC. V. 

691. xat [XY]V 6 IlacpXaywv : AituXyS xat siaGsci? £t<; 
td[/.^ou<; Tpt[XETpou(; dxaTaXY)XTOu? ^e x . [etui tw teXei 
xopo^vtg.] 

692. xoXo'xufxa : Tb xoXo^bv xup.a , oTrsp TucpXbv Stoc 25 
to [x*?] xay^Xd^Etv XEyouatv. y^ to xuXTov xat £7rtcpEpov. 
u^YjXbv xu[xa xat (xsya aTrb tou xopucpouc>0at xuXio 7 - 

[XEVOV. TOUTO OE W? TTpb? aV£ k U.0V. 'AXXo)?. 07U£p TIV£<; 

xoicpbv xaXouct, to (xyj etty^ouv [xtjSs xav^Xd^ov. 7rpbt; 

TY)V TCpOStpY][XEV7)V §E (XTUEiXyIV UTCO TOU KXsWVO? OTt TYJV 30 

yyjv Tapd^st xat tyjv GdXaTTav d7TOT£tV£Tat Staauptov 

aUTOV, OTt ^.YJ§£V S7Upa?£V WV 7rpOYJTCElXY](7SV 5 dXX' Y]T- 

tov E^cov d7UYjX0£ tou 'AyopaxptTou. 

693. [6iq Syj xaTa7cio[X£vo^ [xe : C Q<; E7rtxaXu^a)V [xe 
tw xujxaTt ata-^pw; [xe (xsXXcav xaxaTrtETv.] 35 

fxopfxw tou 0pd<jou<; : Tb [xopp.oXuxstov, y]v Xlyouat 
Ad[xtav. (xopjxoXuxEta Bz IXsyov Ta cpo^spd. Xsitcei §s 

TO WCj W? (XOpJXW. YJ STClppYJtxaTtXW; VUV I^EVY^VEXTat , 

w? £t IXsye, cp£u tou 0pd(7ou<;. 

694. £t [XT] a 3 dTuoXscatjxi : Otov Sia(xapTYJG"at[xt, 40 

Cp'/JG-t, TYJS zkltlSoq, £t C£ [XYJ d7CoXs<?ai(Xl, £t Tl TWV £[XWV 

uTcoxptvato ^£ua|xaTWV. IxcstSv) ^euSo'ixevo? xat dv0u- 
7Ui<r^vou[XEVO<; sSo|ev auTov 6 dXXavT07T03XYj<; Trapsuooxi- 

[X£Tv. 'AXXw?. £1 Tl TWV EVO'VTWV [X01 ^EuSwV (JCoCETat 

xat [xyj dTroXwXExa to <J/euSe(j0ai. b\a[xdpTot[xt xal 5ia- 45 
TUEaot^t TiavTa'/ou, st [XT] cje I; dv0ow7rtov 7C0iV](raifxi. 
[Sia7C£croi[xi , otov ptY)X£Tt EtYjv oruxocpdvTYji;. — TravTav^YJ : 
"OXtox;. C] 

696. y](T0yjv aTTEtXaT? : Eucppdv0Yjv cou Tat? aTCEtXaTc;, 
T0UTE(7Tt xaTacppovw cou twv d7T£iXwv xat Trap' OU§£V 50 
auToc; Tt0£[xat. 

^oXoxo[xiriat? : Ai0aXoxotx7rtai;, {xeyaXoSo?iat?, 
i^suSoXoyiai?, [XEyaXYjyoptait;, xaTrvoT?. a7ub Se twv 

7CpO£ipY)U.£VOiV OVOaKTWV STCai^EV WTTO TOU BpOVTaV SCHOLIA IN EQUITES. 59 xal TapotTTSiv tyjv yyjv xal ty]v GaXaTTav, xal xp*/]- 
[xvou? IpeiSetv, a [xo'vou tou Aio'? etffiv spya. Ix twv 
ToiouTtov oOv y\ 7rpocr7]yopia Sta to XEpauvw ^pyjaOai 
SoxeTv. twv yocp XEpauvcov 01 piv xaTaiScnrai, 01 Se 
5 iJ;oXosvte? , 01 Se apy9]T£? xaXouVrai, w? c/ 0[XYjpo? tovo- 

[Xa<7£V. 

697. a7T£7ruSapicja : IluSapi^siv Iir! tou #XXs<r0ai. 
7]xot 7coSapi£giv xal 7ruoapi(j£iv, w? ovo^a xal 6'vup.a 
AtoXixw?, '0 iruyapi^Eiv Tuapoc tyjv 7ruy7]v, xal Tpo-jryj 

io -rcuoapi^Eiv, to? yvocpo? xal Svo'cpo?. StjXoi Bl to Xocxti- 
£eiv, 6; to, 

dTCSTcySaptara [xoOtova, irepiexoxxuda 

Tuapa tou? TroSa?. 

f/.o'0tova : Tov Eipwvixbv xal So'Xiov, xal jravoupyta 
15 7Tpo(jcpgpo{/.evov tivi. 'AXXto?. [xo0wv cpopTixbv opy;/)- 
<7£W? £ioo?. sXeyov os tou? cpopTixou? £/.o0wva?. 

7U£pi£xoxxucra : Il&piexopSaxicra. sari Se stSo? opyV]- 
sew?, tive? §s to uiv a7r£7CuSapi(7a , a7T£7rap5ov. aXXoi 
Ss , a7U£<JXipT7)(7a xal wp^aa^yjv. to Se TrspiExo'xxucra , 
20 TuspiEpOY^aaa , xal urapsiSov xal xaTEcppoVyjca. 

698. outoi {/.a tt]V A^[xv]Tpa : ILrrpio? twv A6t)- 
vai'wv y) Ayi^tyjp, oia to ^VKjQyjvai irapa KeXew, xal 
(jTTJvat tyj? 7rXavy]? Eupouaav ttjv xo'pYjV lx twv U7ro0r r 
xwv twv exeivou, xal tyj? cpiXocppotruvY]? xal tyj? cpiXo- 

25 1-evia? awotSviv a7roSouvai toc? Y][X£pou? aikw Tpocpa?. 
[xal ap|xa Spaxo'vTWV, Icp' wte Itci rcacjav §ta<ncstpai 

TY]V 01X0U[/.SVY]V.] 

Ixcpayw : 'Eav p^ ere xaTavaXtoaw xal Ix^aXw ix 

TauTTj? tyj? yvfe xal Siwq'w. to Se Ixcpayto s'bus Sia tov 

30 TY]? AlQf/.YjTpO? opxov. 

700. £X7TtO) : 'E^Y]? 7Tpbc TO U7c' EXEIVOU pY)0SV (XTCO- 

xpiv£Tai, tw Ixcpaysiv dcVciOsic; to IxtueTv. to? yap y) 
A7][i.^T7]p toc? Tpocpa?, outw xal Aio'vocjo? 'Ixapito cpt- 

Xo^EVia? £OtOX£ SwpOV, OTl CpiXocppOVOi? aUTOV 07T£§£- 

35 |aTO, T7JV u^piv cp£uyovTa tou IIevGeo^c. 

601. xaTTEXpocp^a-at; : IIXeov ti irpoalGvixEV u7T£p^oXyi 
TV]? airsiXT]?, tw txmto l7T£V£yxwv to ixpocp^da?. 

703. olov o^o[xai or' lyw : 'AvtI tou oiw?. Oj/.yjpog 
[Od. A, 410] « oiov avat^a<;acpap oiyzzai. » avTt tou 
40 otw?. 6 Ss vou? , olov o^ojxat C£ aTib t^? Ttuv/j? aTtjxov 
ysvotxsvov. a7U£iX£T Se auTW to? acpaipTjCO^EVo? auTOV 
tt]v -juposSpiav. Touto Se , w? as\ tou KXItovo? OpuXouv- 
to? toc 7T£pl IIuXov xal 2cpaxT7]ptav xal tou? afyfxa- 

XoJTOU?. 

45 707. £7rl tw cpayoi? av vjSiCTa : 'AvtI tou sitteTv eV 
t/8uci cpayoi? av, oiov [jletoc i^Gutov. vj (xvt! tou eitueTv 
Itci TpaTTE^iw , 7uixpto? Ei7r£v £7rl j^aXXavTito , iva Sta- 
^ocXt) w? xAettt'/jv xal Ttov Sv)ULO(7itov apTuaya. [Iv Tto 

- £uXtO §£, Iv T7] 7T0S0XaX7), 03? £(p7)Tai.] 

-9 708. i?"ap7racjo|/.ai tiou : 'E^oicto. SiacrTcapa^oj toi? 
ovu^iv. aTub tou ^py)t7^ou Se srcai^s. pupaai£TOV yap 

lx=T 7TpOCT£l7rS TOV KXstfJVa. 6 $E a£TO? TOT? OVU?tV IffTlV 

!>:Xxi(jlo?. 7raXtv w? irpb? to (xaysipEiov aTrsaxto^E. oia- 

CTTcapct^a? yap, (pYjalv, sq'sXto crou toc Ivxepa. 709. dirovu^ito crou Tav TrpuTavEito crtTia : Acpaip^- 
aofxai cou, cpyjal, r/jv criirifftv. a7uocppa|to, a7roxX£tcro3. 
a7rb [AETacpopa? twv 6vu^i^o k a£VO)v. 

710. sX^w CE Ti-pb? tov S9][xov : c Htt7]6t] yap iv t^ 
PouXtJ. 7Tap£7TLypacp7) 5s. 7ToieT yap OTUEp £ipy)X£v [xal 5 
ajxa Tto Xoyoj eiXxev auTo'v]. 

71 C xal oia^aXto y£ : y Ecpau;£V iroXXaxi? oti tw 
Sta^aXXsiv ^.aXiCTa tcr^usv 6 KXs'tov. £i7to3V Be oti aou 
xXstova Sta^aXto, to xaxsTvov, st xal ^ttov, ojxw? 
youv Sia^aXXEtv svs§si?aTO. I0 

713. xaTayEXto y' oorov GeXoj : Ilatiav I^a) tou 7T£i- 
6eiv E^oucrtav, xal toa-irsp IvTpucpto Ttp Srniw. 

714. [dEaUTOU V£VO(JLlXa? : OlXEtOJ? E^SIV 7TpO? G£ 

uTuoXap.^av£t?]. 

715. oi? ^toai^ETai : Ol? aiuaTocTat, ot? */atp£t. to [5 
Ss <J«o[/.i£s<70ai Itci Ttov [xtxptov 7raiSitov X£y£Tat ? a 
UTOXElTai T^ Ttov SiSovTtov I^ouarta. 

716. wc77T£p ai TiT0at : TiT0a? xaXou[/,sv toc? tit0ioi? 
xal Tto yaXaxTi TpEtpouoa? toc icaiSia. syyu0£v'ouv a7rb 

TOU ^03|Xl^£tV (XTTEXplVaTO Xlyojv, OTt xaTa TOC? TlT0a? 20 

xal tju tov S9ju;ov xaxto? TpEcpst?. 

717. [/.acrto[/.£vo? yap : D Ea0itov r\ Staixacto^EVo?. 

ItTEJXEIVE §E T7] O^OlOJC-Et TTjV paSlOUpyiaV l7T£?Y)yOU[J!.£- 

vo? Ttov Tpocpwv a7rb tou cu^e^xo'to?. auTai yocp Sta 
to [XT] 5uvaa0ai Traca? toc? Tpotpoc? St' 6XoxXV]pou toc 2 ^ 
iraiSia larOistv, Xa[x^avouo:at xal Sia[/.acrto[X£vai, ouTto 
(astoc to xaT£pydctjat70at toc £§£cy(xaTa I^atpouaat tou 

iSlOU (JTOfXaTO? , IvTl0£at7l TOT? TtOV TUatSltOV. SlTa (JUfX- 

^atv£i toc? ayvtojxova? oXtya (/.ev SiSovat toT? 7raiSiot?, 
auTa? Se xaT£t70i£tv toc 7rXsiova. xaToc to\? TiT0a? oOv, 30 
cpyjcrlv, 6 KXItov oXiya Tto S^pito ^apic^ou;£VO?, auTO? 
7cXsta) X£pSaiV£i xal Xap.^dcv£i. 

xaTECTraxa? : 'ISito? IttI twv 0y)Xa^ovTt»3v PpEcptov 
xaTatjTuav XEyoucrt 7rapa to ziziGizav xal IcpiXxEiv to 
yaXa. Tto ovo^uaTi oOv aTrb Ttov 7rpO£ipv]jA£vtov £Xp*4~ 35 
craTO. Xevei ouv oti to ttXeiov xspSaivsi? auTO? xal xa- 

T£C70l£t?. EUpUV Bl Xal (7TSVOV, TuXoUCTlOV Xal 7T£VV]Ta. 

721. CTOCOl^ETai : TE^VOC^ETai, 7UOISI, TOUTECTl 7TOTE 
(JLEV TrXaTUVETai, TUOTE §£ (JUtTTsXXsTat. IC7TSOV §£ OTT I 

yEXotou X,^P lv ^ocpsXa^E touto. [ItuI Se tw xa0u^ptdai 40 
tive? Ti0£aar Suo StiuXa?.] 

723. IW[X£V £t? TOV S^[JL0V : El? TO PouXsUT^plOV. 

eSo|s yap auTOV TrapEuSoxiji-sTv Iv ttj PouXtj. ou xaxa- 

CppOV7](7£l? oOv [AOU, CpTJfflV, STTl TtOV St)(XOTWV WtTTTEp EV 
TW pOuXsUTYlplW. 43 

724. (xtjSev 7Jf/.a? i^e'tw : Mt]Sev ^jxa? Itticj^eto), 

p.7]OEV £(JLTC0Sl0V £(7T03. 

725. w S^[X£ §£up' s|sX0e : c O KXewv IgtIv 6 Xiyojv. 
oioc Se tyJ? oixsio'ttito? twv ovop-dcrwv tov S^jxov xoXa- 

XEUEl Xal 7TpOCJ£Taipl^£Tai TO 7TaT£p 7TpOaCp03VWV aUTOV, oG 

iva xaxsTvo? w? Trspl TraiSb? cppovvj. EiTa 6 aXXavT07ito- 

Xy]?, I?eX0£ S9)Ta w SrjpuSiov cpiXTaTov, xal auTO? avTi- 
xoXaxsuwv cpv]<ji. 

729. tt]V EtpEcriwvYiv (/.ou xaT£<77rapa?aTS : KXocSo? 60 SCHOLIA IN EQUITES. iXata? spioi$ttep«T£7rXsy[Jtivoi? dvaosSsf/ivoc s£y]pTr)VTO 
Ss auxou wpata TrdvTa dxpoopua. Trpo 8s tow 0upwv 
tGTaatv auTY]V siasTt xal vuv. Trotouct Ss touto xaxa 
TuaXatov Tt ^pvjffT^ptov. 01 jjlsv yap cpaatv oti Xt- 
5 utou , ot Ss , OTi xal Xotjxou ttjv Tracav xaTa<7)(0VT0? ot- 
xouutsvr}V, }(pwpiEVWV tivoc ocv Tpoirov TraucratTO to 8st- 

VOV, TY]V XufftV TaUTYjV 6 IIuOlO^ £[/,aVT£U(JaTO , St 

TTpOYipoatov U7rsp aTTavTWv ; A0y)vatot 0uastav 0ucravTWV 
oOv twv A07jvauov to 8stvbv iTrauaaTO. xal outw? 
io wffTusp ^aptGTT^piov ot TuavTa^o'Osv to?? 'A0Y]vaioi? i\i- 
7te(j.ttov twv xaprcwv aTTavTwv toc? d7cap)fd?. ote 8*}] xal 
"A^aptv cpaat tov c YTT£p£o'p£iov IX0ovTa 0swpbv si? ty]v 
'EXXd8a, A/jro'XXwvt 07]TSu<rai, xal outo) ciuyypd^ai 
tou? ypy)(7[/.ou? tou? vuv TTpocrayop£uo(/ivou? 'A6apt8o?. 

15 O0EV £tO"£Tl Xal VUV, E7T£l8aV dviCTTWfft TOV xXd8oV, Xe- 

youat TauTa, 

EipsarKovY] ffuxa 9epei xal Tctova? dpxou? 
xal (jlsXi sv xoxuXrj xai sXatov ava^yjaracrOai , 
xal xuXcx' su^oopov, w? av pzftvovGO, xaGeuSrj. 

20 *AXXo)?. JTuavs^tot? xal OapyTjXiot? c HXtw xal "£2 pat? 
EopTa^oucrtv 3 A0v)va?oi. cpspouat 8s ot Tra^Ss? tou? t£ 
0aXXou? iptot? TTSpi£iXy)5/ivou?, 6'0sv Etpscriwvat XsyovTat 

Xal TOUTOU? TTpb TWV OupWV XpEpLWCJlV. I^pT7)VT0 §£ 

twv 0aXXwv at wpat. [to 8s xaTSOTuapdi;aT£ eituev stueiot] 
25 dXXvjXou? w0ouv.] 

733. o*u 8' £i ti? : Tw aXXavTOTccoXv) Xsyst. 
736. dXX' oi% oTot t' Ictjasv : A XX' ou ouva(A£0a 
TupoartEvat oi>8' eu avoisTv, xwXuo[/.evoi , cpyjcrlv, utto tou 
KXswvo?. 
30 739. Xu^vo7TtoXv]criv : At' c T7T£p^oXov. xal auTO? yap 
8r][/.aywyb? i\v Xu^voiuotb? wv. VEupoppdcpot? §£ cp7]ct 
8toc tov Tupo^aTOTuwXrjV AusixXsa. 

740. Xal (rXUTOTo'fJtOl? : KXEWVt Xal AutftxXEt. 0V£t8l- 

£si 8s 7:aXtv KXlcovt, acp' ota^ T£^vv)<; ay£t xal cpspet 

35 ^ v ^oXtV. 

SiSox; : Ilaps^si? , '^ 7rt(TT£UEt<; cr£auTOv. 

742. 67roSpa[jLwv twv Ix IIuXou : KaTaSpajxwv T-obt; 
lv IluXto (7TpaT7]Y0uc. a[j.a §£ oti xal Guvey&q [/,e[/.vti- 
Tai tou lv IIuXw xaTop0o3[xaTO<;. 'AXXw^. ucpap7raca<; 

40 OlOC TY)V VIXY)V T7)V lv IIuXoJ. £V ^y)(XaTt 8s SI7USV, avTt 

tou (TTpaTYiyouc. — uTUExSpa^tov : Ilavu 8pa[jL(ov. C. 

744. a7u' IpyaffT/jpiou : Iva {jltjoe lv toutoic aTroXEt- 
7t£cr6at 8oxrj tou KXeo)vo<; 6 dXXavTOTUwXv]? , £$o%£ tcox; 
o(Jloiov I^£upv]X£vat 7Tpay[JLa ToTg Ixeivoj 7U£TTpayu;£vot(;. 
i5 *ou yap 6 KXecov, cpyjcrt, [lovoq dXXoTptav vixyjv (jlo'vo? 
ucprjpTcaffEV, dXXa xal outo? Ix tvj? ttoXeoj*; [/.sot)? ix 
Ttvoc-EpyacTTviptou, cpyjat, y^uTpav ucpstXo'fATjV, aXXou xa- 
TacrxEudaavTOt; iauTw Tpocpyjv, w? xdxsivo? to dXXorpiov 
xatop0o^(xa iStov gTuoiTj^aTO. 
748. Stdxpivov : Duyxptvov r, dvTE^Erasov TCOTepo's 
(701 [xaXXov EUVOU?. 

749. p] 'v t^ ttvuxi : r £!s av sv TT) cuvo'Sw aV07]Ta 

SpWVTO? TOU §7]{JtOU. 7J §£ TTVU^ TOTTO^ £(7tIv lv (& TO 7Ta- 

Xaibv YpcxX7](7ia£ov. 751. dXX' si? to 7Tpoff6' e^P"^ Trapstvat : Et<; tyjv 
auptov ^p7) 7rap£Tvai dTavTa? xal suveXOeTv. [yspovTa 
8e TrdXtv eituev oti OLpyjxios 6 twv 'A0r i vauov 8*7)[xo<;. 
Se5iwTaT0?-Sc j cpiXavGpWTToraTOc, 7rp0(T7]V£aTaT0(; , dya- 
0oq. tt^<; TCETpa? 0£ , T^? tuvuxo'c;. opEtvv] yap Y|V, 6)Q 5 

S01XEV.J 

755. i[/.7uoSi^wv laydocnq : Duxa. wcnrsp, cpyjclv, ot 
Tac ta^doa? Ict0iovt£? dv£(X7ro8iaT03<; xal Xd^po)? auTa<; 
IffGioufft, tov auxbv Tpo'icov xal 6 o9ju:o<;, STUEtSav lv tt^ 
ttvuxi xa0£cr07i, xaTaxptvst xal o\u.£ust. xal wairsp ot ro 
Ta? ta-^doa<; IcrOiovTe? oux av (X£Ta8ot£V eu'/e^q Ttvt, 
outoj? oi>8e 6 S'/jt/.o; IxeTffs 8txd(^a)v oux av (ptXav0pw- 
TUEua-atTO paSto^. 'AXXox;. etteiSt) Eta)0£ toc TratSta 
irai^ovTa dva^dXXsiv ia? tc^d8a<;, xal ev tw crTO^aaTt 
auxcov Se^£(j0ai. 'ApicrTap^o? oe to I[jltto8i^wv dvTi 15 
tou u;aG-w[i.£vo? , y; IfxcpopoufXEVO?. svtoi 8e, dirb tou 
tov cruxa Xau;6dvovxa ^daxEtv. o: 8e, TratStdv Ttva. 
AXXo)?. 2u[XfjLa^o<; outox;* dirb twv [/.sXig-cwv t) 
[XETacpopd. £loj0ac7t yap ot {JteXtcffoupyol td^dSat; 
(juyxEXop.jXEva? piTCTEtv Tat? {/.sXiffaai?, Itcccv Sia 20 
xpuo; */j ^EtfjLwva i^tsvat xaTOxvwatv ix twv at[jL- 
^Xwv, tva ivooQsv icrOccocrt. X£/;4vaat 8s of jxaa-oj- 
asvot. ApidTap^o? Ss, ort [jLaa-(0{jt.£vot toc? tcr^d8a? 
Tat? [AsXlTTat? ptTTTOUCJtV a toT? ttogI TpiSouciv. 
*AXXw?. £TT£t8v] 01 7Tat8£? TT£ptTl0£VT£? TaT? CUXaT? 25 
SpO^OV £lOJ0a<7tV £(70l£lV £7T10U{XOUVT£? TWV C7UX03V, 

£ka uTrb tou TTavu yXt^sorOat xs^vaatv. ['^ outoj?, 

OTt £tOJ0£ TOC 7TatSta TTat^OVTa d'vW pl7TT£lV TOC? 

icy^d8a? yj Ta? twv pOTpuwv paya?, xal tw oto'- 
[xaTt auTa? xaTtoucra? 8£y^£a0at ^atvovTa. r\ oti toc 30 
ettI TaT? auxaT? auxa 810c xaXd k ao3V dTT0<J7TWVTa , 
X£)(y]v6Ta TauTa uTroS^ETat tw aTo'^aTt.] 

756. [vuv %ei cs : Koptovl? xal Etcr0£(7t? yopou, 
Ittw8ix7) [xev 810c to (jletoc tt]v xopwv(8a xsTciGaf 
[J!.£C7w8iX7] 8s 8ta to s^? sicjayscGai £T£pav oittXtJv 35 

£X (JTl/WV 7?£VT£. WV Ot |JL£V Tp£l? dtTUvdoTYJTOl l£ 

tafxStxou 8tu;£Tpou dxaTaXr^XTOu tou xaXouuivou 
'AvaxpsovTEtou xal Tpo^atxou t0ucpaXXtxou tou xa- 
Xouixevou 'Ap^tXo^tou. xaXstTat ^s TauTa dcruvdp- 
TYjTa Eupt7Tt8£ta. eicyl yocp o[Jtoia tw EuptTTi8ou 5C 

iGbos y\viyj 1717:6x7]? e^sXa^sv a(7Tr]p. 

ot Ss £?9)? 8uo ta[i.6txol T£Tpd[X£Tpot xaTaXvjXTixoi. 
ska lv Ix0£C7£t IcjtI to £0tjxov, 8ittXt] dvaTraidTos 
T£Tpd(X£Tpo? xaTaXv)XTix^. 6<p* 6 7Tapdypacpo? 8ittX9] ? 
xal 1^'? axiyoi 6[/.ot03? ?y'. Icp' a)v tw teXei xo- 

pO)Vt?.] 

xdXo^v : IIapot[xta , TrdvTa 8y] xdXwv xivs'tv. 

EtXrjTTTat 8s [IttI TWV TTaCJY) TTpO0Up.ta ]^pW(/.£VOJV 

Tuapr^xTat 8s] aTrb twv ttXeo'vtwv xal ^Etfjia^ofxevojv 
[xal toc o-^otvta ptTrro'vTWv cuv TaT? dyxupat? I^l r 
OdXacra-av, wars tou xXu8tovo? pu(jaa0at to ttXolov.1 
cprjcriv oOv, TrdvTa xtv£i irpdy^aTa xal TrdvTa [xtj- SCHOLIA IN EQUITES. 61 tou KXewvo?, tva auTou 7C£pty£V7j. 
> cvotviov. Tpoiuxw? os w? tVt tou 
dxXouv ce Set Ta dpasva, otov -^avxa 
tou TTEptysvEOu'at auTou. [ Goupiov OS jravw xaTflt 
xaXwv os ' 

iGTOU ASVct. 
XtVE?V UTTEp 

S %a , opar/rtxbv, t*'/?, irvjOTjTixbv, TroXsuiixwTa- 
tov. xal [Soph. Aj. 212] 6oupto? Aia?, Ooupto? 
y Ao7)?. TTOtxtXoc Ss, 6 Itti TroXXa ty]v yvoj^'/jv aywv.] 

759. xdx twv a t w,r^avcov : 'Ex twv diropwv eu7to- 
pou? dcpopjxa? xal Euacpopaou? xat eucuvetou?, ag- 
io ywv suiropia?. [rauTa Be 7iapa Ta . sv IIpop.7]6tT 

Aic^uXou [59] 

oetvo? yap eupEtv xd£ a{i^x avwv rcopouc.] 

760. Tcpb? Tau6' oirox; fast : Aia TauTa cppov- 
ti£e 07rw? hze^ekei^ xal Xauy7rpb? So!;?)? etvai, 

15 [ 7rX75p7}<; Xo'ywv xal cppow)p.aT0?. ] dXXa cpuXaccou xal 

£1TtT7)p£t. 

762. tou? osXcpTva? p£T£wpi£ou : AeXcpl^ opyavov 

VttUTtXOV. (I.ET£Wpi£oU 0*£ , TOUTEOTlV £1? U'l/O? alps. 

eWi xat twv SaXacoiwv SsXcptvwv iry)$^fj.a?a [xe~ 
2© TEwpa. pi|i.V7}Tai Ss xal SouxuSiorj? [7, 4i]. *AX- 
Xw?. SsXspl? IJapT7j|xa twv vswv. dyxuptofjiaTa. *AX- 
Xw?. fftOTipwy- ;: xararasvafffjia $ (/.oXt^Stvov ei? 
^eXsptva Ifl^ijaaTMrfiivoy. touto Ss ex tyjc xEpata? 
tou Iffroul af v«ujjiaj[ou<jat ^cpiEcrav ei? t&? twv 
25 itoXEp.W)t>y, xal xaTEOuovrb. oSfjXouTat Bl xal uxo <£s- 
pExptrcou? iv toT? 'Ayptoi?, 6rav Xsyy) a $£ o^j 
oeXcpfe £<m $xoXt6oou?, o£X<ptvo<popo? ts xspouvj)?, 8? 
Siaxdt]/Ei TouSa<po? auxwv I[i.7Ct7rru)v xal xaTaSu- 
«ov. » xal OouxuStoYj? SsXcpivocpopov EipTjxs t^v vauv 

.;'■' 'djv axaTOv irapaSaXXou : 'EtoCjmjv 7rot£t, w? 
Ei Tt? xtvouvo? ix tou avE 4 aou auT^v ijx&rjOOfjiEvo?. 

766. SeXt^to? av7jp : Euvou? xal apiaro?. iv- 
teuOev Soxei pot xal Arif/.oo0EV)rj? [p. 225] wcpsXrjOEl? 

^35 TO TTpOOlfXlOV EtXY)(p£Vat EV TW 7T£pl TOU <TTE<paV0U XoYW. 

cpTjffl yap outw? « tcowtov f/iv, oj 'AOrjValot, toi? Oeok 
« Eu^Oftat twxi xal Trdffai? 5 ocy)v Euvotav £}^wv lyw 
« SioteXw ttj iroXsi. » 

aETa AuctxXsa : AucixX^? 6<; 7rpo^aTOxa7nrjXo<; 
♦0 oie^e^Xtjto. Kuwa Be xal SaXa^dtxv^a twv 6aup.a£o- 
jjlevwv iTatpiowv. 

766. [A710EV o*paaa(; : MtqSsv Sta7rpa?a t a£vo? spyov 
ffirouSatov xal piya. ^yjo*1 yap 6rt iitl |xsyaXotc xa- 
TOpdwaaat ttjv ti^v tovt/jv 'A07]vatot irapEl^ov toT? 

45 ayaddv ti EuspyETTQaactv auTou?. vuv ouv crxw7rTEi tov 

KXIwva, ot' tbv auTov 6|*.aXoyouvTa tzoivl, 6ti ^.ttjoev 

J o*iaTTpa£a{xsvo; toiovtov fpyov, t^? ev TCpuTavEiw ct- 

t^<T£C«X; JJL£T£(7X £V - 4' 

767. 5vti6e6Xtjxwc ? I^vtl tou, wpo^ ^tav aywvi- 
W ^ojjlevoc. Etp^^a 1 £ £ ^o, twv touc ?7T|:ou; fiXauVOVTWV, 

^ twv toutouc a^'vai^ £Xxo*ytwv. 'AXXw;. avdicrajxE- 
vtx; toT; aSixstv ff£ irpoatpw^yoi^ StaxpKrOs^v, eu; 

ptip7] XwDOTOIATjOEt^V. 768. XETraova : 01 onrjOiaioi Xwpot [rj 01 [/.aoyaXt- 

CT^pSi; TtOV 17T7TWV.] T0UT0 0£ W? 4 Bup(707rtoXv)? EirEV. 

v AXXw;. XeirroTaTa ■ xat st; woXXa p.£p-/j otyip^aEva. 

OLTZQ 0£ TOU TEU.VOJJLEVOU '^EtXou; T7j JJLETa©00a TWV OVO- 
f^OtTWV EY^pTQffaTO, 7Tat^0)V 6U0U Xal Et-; T7)V TEVVTjV TOU |> 

KXewvoc ota toc? xaTaT£Ltvoa.£vac pupca?. Xei7tei ol r t 
ei?, iV 7|, ei? Xsira§va. 

769. ei [XT, oe cptXw : 'Eirat^E xavTauOa toioutoi^ 
6vop.aai ota to y.ay£ipov au-ov givat. TTEipaTat oe eT? 
ExacTO? auTtov utaXXov ©avyjvat tov oyjuov c&tXwv, tv ? 10 
euvouv saurw xaTaoxEuacr,. 

770. I^JOlfJL^V £V TTEplXOaULaTlOt? : Tot? 7T£ptaip£- 

p.aciTwv xoewv. £d'7)6£{r i v ouv auv auroi? Tuspixojjiiiiaffi. 

X£l p.7) TOUTOKTlV ! Et \L7\ T0UT01? dpx^ ToT? $T r 
JJiafflV, Xal El pj 7TIOTEUEI?, ©7]Ot, TOUTW fAOU TW Op- I5 

xw, oaoufjtat cot xal ETEpov opxov asijova. [Ijrl rauTTjcrt 

0£ EtTTE, TVJV Tpa7T£^aV $EIXVU? T7]V fiiayElptXTQV.] 

771. xaTaxv*/)o6Et7)V : KaTa^EcrOEirjV ei? ictyvqc idm 
xat dvaXwOstrjv. xal touto oe dbro t^? Tev^vrj? Trapet- 

X7]©£ T7J? aUTOU. [xal "OfJLTipO? [li. A, 639] « XV^CTt 20 
V^aXxEtTj. » JJLUTTWTOV OE TO TWV CXOOOOOiV TplJJl[Jia LtETa 

Tupou xal IXatou xal jjieXito? xal Trpaoou.] jxuttwtw oe 

ETTTEraiCwV tffW?7rpO?TO 'OpiplXOV. [EOTl §£ UTOTplJJtpta 

$ia cxopooou. xaTacxEua^ETai Bl diro Tupou xal cxo- 
po'oou xal wou , xal sXaiou xal TCpacou.] ^ 

772. xpEaypa : Ewo? IpyaXEtou jjtayEipixou ^reipi 
TrapEOtxb?, jjiovov iyxExai/jJtivov tou? SaxTuXou?, dvt- 
jxtocra t« C^t^ 01a. to toi? X e ^P a ? xaieerOai. xpsdypa §e 
EipyjTat dirb tou toc xpsa Tot eVi toi? Xe^civ dypEUEtv 
xal dvatnrav. 

dpy^txEowv : Touto ouy^ airXw?j dXX' dtp' tcrropia?, 
w? xal aurJjv t^)V xoXaciv toi? 7rov7)pot? irpoarayovTwv 
twv AGrjVatwv. 

ei? KspajiEixov : Toiro? AOiQvatwv 0! KEpaj/.stxo(. 
0ewv Ta dyctXjitaTa IxsiffE I Spuj/iva. lAXXw?. ^1x0? t^? 35 

AtTIX^*?. SuO 0£ KfipaCJLEtXol 'A0TqV7}<JlV [6 {XEV EvSoV T^? 

tcoXsw^, 6 $£ e$w. Iv6a xal tou? ev 7roXEtJio) teXsut^- 
ffavTa? £6a7TTOv ^fitoffia xal tou? sriTacpiou? IXEyov. 
eicrl Bl Iv6ev xal ev6ev <7TT,Xat iirl toi? orj^octa TEOaa- 
" fjiEvoi? Ejrouffai £7rtypa<pa? tzqZ IxaoTO? T£Ga7TTai.] iv Bs. 40 
tw iTEpw Tjcrdv te xal TrpoEwynQXEcav at 7copvat. 

775. tou? 6*' ayy^ojv : AifjXoi ota toutwv twv 6vo|JtaTwv 
to ^taiov t^? aTratT^cEW?, st irw? SuvaiTO TTEtaat too? 
'A07)vatou? u.7) slvat 7T£pl to? diraiT^OEt? twv -jtoXitixwy 
ypTjfxdTWv papst?. 45 

jjLETaiTwv : Tou? ^ otpsCXovTa? oyjXovo'ti. X?3p0V OE 
E7rot7)crE Sta t^? avTa-rcoooffEW? to vo7jp.a , Et7rwv 6ri tAq 

fJL£V [AETa J&ia? ElCEITpaTTOV TWV Y^pEWOTOUfJlEVWV, toJ»? 

Ss JJLT, OCPElXoVTa? [J^T^TOUV. 

776. ou ^ppovTi'Cwv : Tb Xsyoj^vov toioutov Itnnv. iv & 

SsUTEpO) T^JV TTpO? TOU? iSlWTa? dTTEY^OEtav ETTOtOU^V, 

EVExa tou d7ro0£pa7r£uffat T^V 7roXtv, : 

778. apTou? dXXoTpiou? : Tou? jiiaiw? d^atpouptivou^. 
axwiTTEi tk tov K)iwva , dirb twv IXXoTp{wv ©tXort- 83 "i-^SfaOLIA li%WW tow dXXavT07ttoXou jjti^v^Ta^ { ■/ 

780. t9jc dv8paxtas : *0n t&v <rwv dya8t5v diroXaufii. 
£p7]<wsuEi yap ^ dv8paxt& tfiyjsipSvi, xal touc £X ov " 

5 Ta<; ot dXXot 7rsptxd07]VTai SouXdjiEvot slffSuvau 

781. St£?tcpi(T(«i : 'ETwXepjffas 7cpo«; tqu<; MVjoous. 

TOl? 5t<pS<Tt xaT 1 CEUTWV £y/p^<j(*). 

iv Mapa8«vt : To-jto<; t% Attixtk, si? ov svwpar r 
<jav Aart<; xal 3 ApTa&x£o<;, Mvjotxol saTpaTrat , icsa- 

» ^8evts<; uTco AapEtou |Ja<nXso3<; xaTaoouX&WasOat ttjv 
'EXXdSa. sv0a (jujx&xXdvTEs auT0?<; at 'A87ivaTot M'-X- 
TiaSou <JTpaT7}youvTO$ 5 jxovojv IlXaTatswv ffutx.p.ayr,- 
ffavrwv auTOts £tXtot$ dvSpdffi xal outw irX7)p<*)0£VTo<; 
tou dptOjjiou t% 'EXX^^ix^ ouvdj/.sw<;, ToT$ t 'EXX7i<it'nj<; 

f$ IXfiuSspiac atTtot xatsVryjffav, jjlovoi I? aTcdvTtov *twv 
C EXX7]V(0V tov icpwTOV tcov IlEpcrwv o\a<p8£tpavT£C. 

782. lyYXwTTOTUTreiv : T^v yXwcffav '|>o<pstv toc xa- 
TopSojjjtaTa xat aeuLvoXoysTv toc sxstvcov xal as! ItcI 
yXit>TTy)<; £X £lV ' 

20 784. ^a^ausvoc <xot touti cpspco : napETCtypaanq. Sst- 

xvuoh yap auTw irpOffXEsdXatov, o cpTjcri t£> &qfia> ica- 

pa<jx£ud<rat , tva jx7j Iirl <|>tXot<; toT$ J3d8potc IxtxaOs- 

$7jTai , a7r' dpyTfc r/jv irspl tov S^jjlov Euvotav oeixvus. 

dXX' s7ravatpou : 'EiuaviarTaffo xat ETrsystpou, tva 

2S u7ro8£> tw xaOt<rjjLaTt to irpodxs^aXatov. 

785. tva (jl-Jj Tpt&rjs : Tva pj ixrpu(ff)? (i.7|Ss Sta- 
cp8stp7]s ttjv Iv SaXajjuvt xap.ou<yav icoyyjv Iv vauuayja. 
dvTt os MapaOwvo^, 2aXau.tvo<; pijivriTai , oWou vau- 
ftayta Ilspffwv lysvsTO, Iv Mapadam $e ire£oua£ta. 

^ xstTat SI ^j 2aXajjt.li; oXiyov 7cpoT% 'EXsudtvo*; iroXsw^, 
t£pa<; A^p.?)Tpo< xai Kopift , xX^pirjs ou<ia xaTOp&coutd- 
tcov e EXX7)Vtxwv. xat yap IvTau8a xoXXa? twv Ifepawv 
'A8tivomoi xaTcvau^a^Triffav Tpn{p£i<; oXtyoj aptOftw, 
OsjjttCTOxXsou? ffTpaTTiyowvTO^. Iv8a xat -rcsTpa Elps- 

35 eta outw xaXoujxsvv) , wo*7T£p §ta tou ovoaaTOs TpoTratov 
oOca t^<; 'Attixtj?. sem Ss xal 'AyfiXaoro^ TTSTpa xa- 
Xouaf>7} 7uapa Tot? 'AOvjvaiot?, otcou xa6t<iat oact 0tj- 
ffla jjisXXovTa xara^aivetv st? °Aooy o0£v xat Touvoaa 

T^ TT£Tpa. 7] OTt £X£t £Xa6t(T£V -^ ATJ^TTJp xXaiOUfftt , 

40 ot' i'C^TSi TTjv xo'pv)v. [sQas0£i<; yap ^pas^ovyjc 5 IIXou- 
Ttov -Jipicaasv auTYjv xpucpa. Ayjijl^tt.p 8s jjletqe XattTwa- 
owv vuxto^ T£ xat 7*,pL£pa<; xaTa Tracav T7jv yviv s^Touca 
7rcpt7]p^£To. k aa9ou(7a ok irapoc c Epjxiovswv oti IIaoutojv 
auTVjv 7]p7raa-£v, opytcousw] 0£oTc xaTfiXnrsv oupavoV 

^5 xal stxaadsica yuvatxl ^xsv si^ 'EXsuctva, Iv0a Itii 
TOTpav lxa0t<T£V ttjv oltz Ixstvvj? xXvjdetffav 'AysXa- 

ffTOV.] 

786. awv syyovc^ * Mr) to ysvoc, cpvi<yi , xarays^ 
octco c ApaoS(ou xal "AptcrToysiTovo^j 6 Ss otjjjlo? Ictiv 

50 o Qauaa^oiv tov dXXavTO-nroiXTiv ItuI ttj oiXoTijita twv 

xa9icra.aTwv. st< f Apaooiov os xal 'ApiffToystTOva to 

yevoq avvjvEyxsv auTOU , Itcsi xal o6toi suvoia^ 7roX).axi? 

d^7]V£yxavT0 od?av, IxiOeulevoi toT<; Tupdvvois, xal tov 

TTnttav Sta^EipKTaijLaVOi , 6><; ©Oaoavrsq ~ooct7ro|X£v. Ti^TO 1tp5)T0V llCtSEtXVUfft T^V £tC TT,V ^oXlV SUVOta^. 

788. £k hzo <T{Jttxpoiv : *Aito ppavlwv xal twv tj~ 
yovt&jv 7cavTa7ca(yt. SsXsdffjiaeriv, a7raTat<;. IBlox; Si 
o*^sap xaXouasv t^)V tok l^Oufftv Siro6aXXojisv7iv Tpo- 
oyjv s!<; diraTTiv tou dypsuflYJvat. onzo ;j.£Taoopa<; ouv 5 
ixEtvwv l«pij. etXsg Se, Tjypsucai;, &7COYj-t'piov ETCOtviffac. 

79r. xEptSo'dOai : HuvO^xtjv Ostvat. xal ^OjATrjpOi; 

[II. *F, 485] « §£t»pO y£ VUV Tpt7T06*0<; 7T£ptS(0[X.£9a [its- 

ptoajfjLsSov i\k Xe^tjto?. » xat< N£«p£Xat<; [644] « irEptoou 

VUV EfXol , St |X7) TETpdfJLETpOV |<7TtV ^tXlSXTatOU. » Vict. ] 10 

792. lvTaT<;irt8axvat<;: [TTiroxoptffTtxak, jxtxpot? ici- 
8ot$,] TTi8oxotTat^,lTot[AOi<;TO^oi<;. ort §ta tov ttoXsjaov 01 
'A0'/|vaTot Ix twv dypwv EtCfip^o'jxEvot Iv Tat<; irt8dxvau; 
7j Iv toT? airviXaiot; wxouv ttj <T7rav£v tS>v otxvj(j.dTu>v. 
[ot Bl 7raXatol cf t§axv7iv Xiyouart.] 15 

793. yu7raptot<; : EtSo<; ^pvlou yu7:£<;. ETcat^E os to 
ovop.a Stot to £7rt(p£po{XEvov. SoxEt yap ttw<; irapotxota 
Tot ovoaaTa TauTa Elvat, yu7raptot<; xal itu'pytoiot?. ^ 
Sia to tou? opvtc; toutou? jxaXtOTa Tot? Tnipyot? Iicixa- 
8rj<r8at xal Tots TEtv^EOtv, e!«; ouc ot 148y)vatot Ixd8EuSov 20 
Sti tov tcoXeuov cppoupouvTE*; ttjv iroT-tv. "AXXox;. dvTt 
tou, Iv <po>X£oT<; xal xaXiats xal ottevoT? ywptot<;. Kpa- 
ty)s 5s (pTjortv 6ti -rcadav <jtsvtjv xaTaSuortv outw<; wvo- 
jxd^ov. 

[eto? oySbov : TocauTa yap ett, sTy^ov tcoXeixouvte?.] 23 
oux IXcalpEK : Ou xaTotxTstpEt?. Seixvugi Be Sta 
toutwv fc 6^ xeoXucov 7rau<*ao8ai tov icoXs^aov IdTtv 6 
KXeW 6iTEp oOv xal OouxuStOYj? [5,16] tdTopst ota TOU- 
taiv, « lireto^ xal ^ Iv 'A t ucpwroXsi ^rra toI<; 'A87ivatot(; 
« ^eveto, xai «Mxsi KXscov te xal BpafftSa?, otWsp 30 
« dpL©oTEpot fjtdXt<yTa rivavTtouvTo t^ sip^V7j, 5 jjiev, 
« Sta to eutuv^eTv TE xal TtjxauSat Ix tou iroXstxsTv , 6 
« Ss ysvouEWj? Euruy^tai; xaTa©av£<TT£po<; te voa(£«v 
« slvat xaxoupywv xal d^toirioroTEpo? ota^aXXwv. » 

794. {$XiTTEi<; : [AaiXyEt^] ( 3XtTT£tv lorrt tb d^atpEtv 35 
tb [iiXt a7cb twv x?iptwv xal -nrEtpd^ctv xal to 'LiqXacpav 

Xal Tb EXTCIE^EIV, TQt X^pta TWV JXEAtddWV 8X(6siv. 

'ApysTTToXsjiou Ss ©£povro<; : IIap' iCTOptav tou 

'ApX^TCToXsiXOU £JJLV71{XOV£U<J£V. OVOOOV yap STOC I^OVTOi; 

tou iroXsfjiou toutou, £Ti ^wvto<; tou K.Xeu)vo$ , Ivtau- io 
(iiov I-rronfaavTO xpbt; aXXT^Aoug Ixs^sipiav 01 A0Tqvaioi 

xal ot lIsXoTrovvTifftoi , xpsd^Eiav iziwboLVZcq izohq dX- 

XyJXoUC, OU UL71V ApXETCTOAE^OU TTp£(J^£UOVTO? TlVO< , 

dXXa twv k asv Aaxscatw-ovicov ^v 7cps56suTYi$ TiZqoc, 
5 Ex£Tip.tSa, ^Tjvato?, llspixXsioa, Aivsta? , Eusa- 45 
uitSa? Apta-ToS-^aou, 2txuwvtwv Se A7]tjLOTtu.o? Nau- 
xpaTOu^, MsvExpaTTj? AjJtotowpou, 'E7TtOaUpt03V OS 
A^ota^ AOvjvatoiv os ot arTpaTviyol Ntxta? 5 Nixr r 
pctTOu, AutoxXvj? ToXu.atou. eveveto os ttoXeixoc; etuI 
dxTwxatSsxa stt,. xal outw<; -/] Trosc^sia tou KXecovoc; 50 
^wvto?, ^ os Etpr^vr, u.st' IvtauTov lysvsTO. sixb<; ouv 
Apv^S7rroXs k u-ou fjLVYj^ovsutrai ypr,(7afX£VOv tw dvdjxaTt, 
tva aaXXov s^ap^ov stciSs'^tj tou TroXs'aou tov KXsojva. 
xal yap, 'Apy^sicroXsiiou Elp^v/jv otoovTO?, oux Eos^a-o SCHOLIA IN EQUITES. (S3 KXewv. [s^scyxsSaca? Bk avxl tou b\£TC<pa?a?. Sstxvuartv 
ouv OTt outo? rjv atTto? toutou.] 

796. paGarcuY^wv : Tvj Tcuy^ po'Qov tcoicov, toutsgtti 

T yj V£tpt T7]V TTUy/jV TTatWV T] TW TTOol TU7TTWV. AXXo)?. 

5 XdGpa tutctwv xaxa ttj? Truy^ TrXaTEta ttj ystpl xai 

TtXaTEt TO) TCoSl. TT) 7ITUY? (3O0OV TTOtWV. YsXotOU §£ */a~ 

ptv toutw I^p^aaTO. 

TrpoxaXouvTat : Ilaps^ouffiv, £UTp£7ut£oucrtv. aixat- 
po)? 8s tw rcpoxaXouvTat I^p^craTO, tva [aoc'XXov tou? 
10 AaxsSatjxovtou? ETuStxa^ojXEVOU? ttj? EtpTjVTj? Sei'I;*) xai 
STrtGujxouvTa?. 

798. o)? toutov SsT tcot ev ApxaStoc : NixvjeavTa 
tou? IIeXoTcovvY)(7fou<; Stxdaat [xs'xpt? ApxaSta?, Xa[x- 
gdvovTa [xtsGbv tue vtw 60X0 v , dXX' ou TpuoSoXov. 
I5 799. [vjv dvajxEtVT] : 'Eav utto^evt] xai ttoXsjxwv [XT] 

OXVT]CrT].] 

800. eu xai [xtapw? : AXXyjXot? ivavTta. £t yocp su, 
ttw? [xtapw?; £i §£ [xtapw?, ttw? £0; ttXt]V si [xt] tooto 
Xsysi, oti (xvevSew? to TpiwSoXov auTWV cppovTiwo xai 

20 7coi^<rco Xa[x6dvstv, ou TrsptEpYacjofXEVO? outs si dro 
Stxatou oute £i oltzo dStxou TuopiaO^aETat toc Trpay^aTa. 
tttGavw? 8s toc? OTuoG^ecret? tou KXe'wvo?, Ttspl tcov 
iv£(7T7]XOTa)V xat [X£XXo'vTO)V. 

803. otto tou tcoXejxou xai tt]? 6[x(xXt]? : c Ytto tcov 

25 7t£pts<7TO)TO)V xaxwv xat twv tou ttoXs'jxou Suff^sptov 
cruve^ofjtsvo? [xvi e^sYXTi ™ ^ KaxwpY^aTa. fy- l ')C A7 ) 
8s eVi tou tsGoXwjxevou dspo? xai [xy] StauYou? [XY]OS 
XajXTtpou TaaasTat. 6 Si vou? 6'Xo?, oti ou tw 8t][xo3 
c&tXa cppovwv tteiGsi? auTOv' Apxdst tcoXejxsiv, dXX' tva 

TTEpl TOV TTo'XeJXOV (X(7^oXoU{X£VO? (XT] 7T£pt£pYa?V]Tat Ta 

ca TiavoupYVifxaTa. jYt? ffs xsYjqvyj, st? as aTrogXlTTT] 
. xat 7T£t8apyj/j.] 

806. X^P a : Tive? aYpta Xa^ava, ot 8s ta 6Wpta 
[yj Ta s£ 6<J7Upitov aX£upa v^ xpi k ava yj crTa^usc; veoyevsT?] . 
xuptw; §£ toc airo ^Xwpa? xpiOrj? [xpivo'fxsva ox; (rs[xt- 

° SaXis £p£tXTa]. '/uSpa Ss EtpviTat irapa to ^sTcrGai. 
[dvaOapprjd-/) Sk, Gapo-aXstOTSpo? ylvviTai.] 

cTS[xa»uXtov st? Xo'yov IXOyj : .Kat TrpoaoutXTjCst toT? 

GC£[i.CpuXoi?, Yj 7rXY)(7ld<J£t. (7T£(X(puXa §£ IxdXoUV ot 

4ft iraXatot toc twv IXatwv d'3T07^lla[xaTa , 7cspi7TTi(jjAaTa 

§£ TOC TWV d{X7T£X(0V. 

807. TuapEXO^TOU I Ilap^pou , IXuaatvou. aTto (x£Ta- 
cpopa? twv TrapaxoTTTOfXEVtov toc 7TTsp3c opvs'wv. l8l(*)S 
§£ tov [xtcGbv twv GTpaTSuo|X£Ytov ot TiaXaiot [xtaOocpo- 
po\v IxocXouv. corjaiv ouv oti tou 7toXI(xou a7raXXaY£VT£? 
sTTtYVOJGOVTat tt)v pXd^Tiv, y]v Stoc ty)? [xtaOocpopa? 
auTOu;sSXa7UT6<;, TrXstova auTob? aYaOoc TTapaipou[X£- 
vo?, Sv diroXauEtv YjSuvavTO eip^vyjv ayovTe?. [aYpotxo? 
Ss, opY^c Y^(xo3V. Tpa^ui; Se, 4/yjcpov i^veuwv, xaTa- 

SlXdCO-at TUpOY]pY)[XEVO?.] 

809. 6v£tp07CoX£i<; : IlapaxpouYi xat 7rapaXoYt£?) /-at 

TtapairXava? xat ovEtpOTcoXsT?, ovEtpou? opwv. [to Se 
<< S) ttoXk; ^ApYOu; » d-nrb TyjXe^ou EuptTutSou. to ok « xXueO' ota Xsy&i » cxtto M'/jSeiaq [i69]. to §£ cu S*j- 
XTlXtO?.] 

814. ETUt^EtXv] I TOUTECTI y^SlAYl [XT] s^ou<jav. aivtT- 

Tsiat Se ota toutou tt]v taroptav @e[xkttoxX£ou<;, oti 
T7)V 7roXtv etei^icev, xat TauTa 7rapa y V0 V 7 J v T ^ v 5 
Il£Xo7rovv7i(7ia)V aTuaT^ca? auTou?. cpaat Y^P T ^v Aa- 
X£§at[xovto3v [/.aOo'vTOJv sxTgi^i^effGat toc? A0rjva? xat 

[XT] ETTtTpETTOVTWV, XaTaCTTpaTTjY^'dat TOV OEJJLtO'TOxXEa 

£7rt to) §Ei^at toT? AaxeSaifxoviot? ort Iirt tw xotvw 

TT]? C EXXaOO? (7U[XCpEpOVTl TEt^OtEV T7]V 7UoXlV. X Sl ?°" 10 
TOVTjGst? §£ 7Tp£(7^£UTT]? TO?? [XEV A0T]VatOt? £00)X£V £V- 
ToXa? TEt^lCEtV TCdCO*T] (JTTOuS^ T7]V 7ToXlV, [XT] Cp£tSo[X£- 
VOU? [XT^TE tSlOU [X7]TS ^[JLOdlOU TtVO? OtXoSo[XT][JtaTO? , 
TOT? SI (7UfJL7Tp£CrS£UTai? 7TpO(7£Ta?£ ppdSlOV IX0£tV £t? 

tt]v Aax£Sat k u.ova. auTO? Se dcptxojxsvo? ixstcs xai twv 15 
AaxESat[xovto)v d^touvTwv ai»TOV ei? to xotvbv TuapEt- 
vat, xat Xeyeiv tbv xp*^wv dcpTxTat, to [xev 7Tpo)T0V £t? 

TTjV TCapOUataV UTT£pETt0£TO TWV 7Tpc(7^£0)V. [JtT] Y^P 

dcrcoaXc? uTrdp^Etv auTW xotvoc? evtoXoc? Xa^OVTt [AOVOV 
diTOTcXTipwciat tt]v TrpEcSstav. xat TJa^aXXsv oti w.7]tto) 20 
7rap£Y£V0VT0. w? Se XP ^ ^ wavb? Sisyevsto, xat ot 
cyufX7Up£ff6eic rcapTJcav, tJSt] Se tou teiy^ou? txavw? T:po- 
XEXO)pT]xoTO? toT? Aax£§at[xovtot? riyy£X.TO oti tetei- 
YtC[X£vat Xoittov stsv 3 A6^vat, TrapsXOwv stcsiGev au- 
tou? [XT] Ta^sw? 7TtaT£UEtv toT? pouXofxsvot? st? I^Gpav 25 
xaTaaTTjcat ttjv iroXtv, dXX' £7riXE^a[X£vou? auTwv av- 
Spa? tou? suvotoc xat 7rtCT£t StacpspovTa? iTTOTTTa? 

£X7CE[JL^at. [XEY^pt 0£ TT^? £X£tVO)V TTapOUCTta? 0[JLT]pOV 

iauTov xaT£7UT)YYEXX£T0 , xdv touto) TptSyjv Ttva ypo- 
vou i[X7roto)v. 7r£ia"G£VT0)v ouv AaxE8at[/.ov(o)v xai tou? 30 

[/.dXtcTa StacpspovTa? Euvota xai TttaTEt twv tuoXitwv 
7T£[y<{;dcvT0)v, XdGpa toi? 'AGrjvatot? TCEjx^a? TrpoasTa^E 
[jly] TrpOTEpov tou? AaxsSaijjiovtwv dcvSpa? O^ICO) TrdXiv 
IXQsTv laa-at, 7rplv auTo'v te xai tou? autxTrpsa^Et? 
dTToXua , o)a , t n£Xo7rovvr]Grtoi. iVrtv ouv to vo'yjjxa uTrsp- 33 

^aTOV. Y^p X^St , T010UT0V EffTlV 0(7Tt? £7T0tr,a£ [X£- 

aTT]V ^[xwv xai 6XoxXrjpov supwv tt^v ttoXiv aTE^tcTOV 
oOcrav. "AXXo)?. ETTtxEtX^ : 'EvSsa. ETrt^stXE? Y^p [X£- 

TpOV XEYETat TO [XT] ^X9]p£?, dXX' d7T0[X£a0U[J!.£V0V. ai- 

vtTTETat 81) OTt auTO? T'/]V tto'Xiv iteiyiae* 40 

815. xai 7rpb? toutoi? dptaToxjT] : Kal Trpb? toutoi? 

d'ptCJTa TT]? 7T0XSW? I^OUdT)?. ST:at?£ §£ TO dptO"TO)G-T] 
Trpb? TOC £7U0pSpO[X£Va. 

tov HsipaiSc : Kal tov IlEtpatoc Y^p ete^ktev. 6? 
aTzev/B tt]? tuo'Xso)? araSiou? Xe' , Trapa GdXaTTav wv. /, 5 
ETuat^s Se to dptcrToWrj 7rpb? Ta £TctcpEpo[X£va. 7rpb? $ 
Eirtcpspst xai to , ivjftis TrpoasGyixEV. • 

7rpOCT£[JLa^£ : IIpOCT£GTlX£ , 7TpOC7£X0'XXT](7£V. [XOCTTEIV 

Yap XsYETat to dvajxtYVUvat xai cpupScv xai s?? tv o-uvd- 

YEIV. £?T^? OUV TO [XOCTTSIV TTpOO"T^V£YX£ , St3t TO TTpOEtpT]- 5( j 

xivat dpt(7TO)(7T]. aivtTTETat §£ Stoc touto)V toc jxaxpa 
tei^t] Tuapa toT? AQY]vatoi? xaXoujxsva. [xaxpa Ss IXe- 
YOVto, Sta to dirb ttj? tto'Xsw? Sit^xeiv [xe/^i tou IlEt- 
patw?. 5/ AXXo)?. s(X7ropiov 6 TTEtpaiEu? twv AGyjvatwv 64 SCHOLIA IN EQUITES, 

ETCl TY) GaXaTTY) XSlf/.£VO? , aTCO TCs'vTS TY)S TCo'XstiX; 07)- 
[AclWV. 

816. fyGu; xacvou? : Otov, ex. tou Ilsipatco; Ituoiti- 
d£v auTov t^Gua? £/£tv. tov yap Ilsipaia ©e^icroxXvfc 

5 Trpocs^aXs ttj tcoXei. to Be TcapsOyjxs , TCpooiGriXE, TcpotT' 

SXoXXy](7£ TOC {XaXpOC TEl^Y). 

817. [AtXpOTCoXlTaq : Aid TTjV EX TOU TCoXsfXOU (JT£- 

vo^wpiav twv dvaXw[/.aTWV xa! ttjv twv dvSpwv CTraviv 

* CUV£(7T£lXaV TOC T£l^7j. 

io 818. 6\aayi£tov : Zuvdycov xal suotsXXojv toc tei^y). 

oia yap tov tcoXe(/.ov xal Ta etc! to?<; cppoupot<; dvaXw- 

p.aTaxatT^v twv dvopwv Grcavtv cuvecrrEtXav Ta tei^v). 

819. xdxsTvot; [/iv cpeuysi : 3 E£to<7Tpdxi<j£ yap tov 

©EUUdTOxXsa 6 S9)f/.0?. 
15 (7U §' dyf tXXstCOV ^ 2u §£ TVfe EV TCpUTaVSlW fftTYjO'Sa)? 

[X£T£^£t(;. IxaXouvTO yap d^iXXEtai tivs<; xpiGa! xaOa- 
pal w<; suyevst? a&Tai. 

821. (XT) <7X£p6oXXs : M7) XoiSo'pEl. 07]Xoi So TO X£p- 
"TOJ/.EIV. XElTai Be VUV 7) Xs?t? aVTl TOU JX7] TCOlXlXX£. 

20 xa! KaXXiaa//)? [fr. 28i] « axsp^oXa [/.uSvjaavTO. » 

822. lyxpucpid&ov : 'EtxcptoXEUtov xal aTCOxpuTCTWV. 

3 0£ Xsysi, toioutov icjTiv iXavQavsi; [/.£ paSioupywv 

TCEp! TTJV TCo'XlV. aTCO Be TOU SyXpUCpiOU dpTOU (/.ETYjVEy- 

xev. oiov, XavQdvwv xal iyxpuTCTtov <7£auTov. 

25 824. OTCOTaV yCLGpa '. OTCOTS [/.ETEtopOCppOVElS. OtOV, 

TTEpl dXXa tt]v Stdvoiav e^eis. SituXtj §e xal sicrGscyt? 

El? TCEploSoV dvairai(7TtXV)V T£Tpa[/.ETpOV Xal £tXO(7l|X£- 

Tpov SwSsxdxtoXov, [wv to 7cpwT0v xal TEXEUTaToV T£- 
TpdjjLETpa xaTaXv]XTixd. toc Be Xoittoc SifXETpa. etc! tw 

3 TsXeI SitcXtJ s£(0 VEVEUXUia]. 

825. twv euGuvwv : Twv oixaitov TCapaXoyi(7[xwv. 01 
yap ^sipiffavTE? ti twv xoivwv xa! Stotxv)<7avT£<; twv 
dvTjXw[X£V03V */pv)(i.aT03V suQuvac; xa! Xoyi(7(/.ou<; ISioo- 
cav. — twv euGuvwv : Twv Ti[juopiwv. Vict. 
25 IxxauXi^wv : 'Atco twv toc Xd^ava aTCOxXtovTWv ttj 
j/.STacpopa E^pTjO-aTO. otov, dvaarcwv xa! dvaipwv. o Se 

XsyEt, TOIOUTOV EC7TI* {/.idGbv Xa[/.6dvwv TCapOC TWV SlOl- 
X0UVT03V TOC XOIVOC EXXo'tcTEI aUTWV TOC? StXa?, IVa (JLY) 

6 St)[jlo(; suGuva<; Xa[/.§dvEiv TCap' auTWV SuvyjTai. 
40 826. xaTaSpo^Gi^si : KaTaTCiv£i d^OTEpaic; Touq 

y^Eport. TOUTE'axtv aTCX^CTWi; xa! XdSpw? xa! dcpstSw?. 
827. [AUffTtXaTai : KaTaTpcoysi. iSto3<; Se Trapoc toi? 

3 ATTtxoT<; (xuaTtXyjv IxdXouv tov dpTov tov to?c xua! 

Tuapa^aXXofXEVov. [xa! dXXa^ou [PI. 627] [XEfxucrTtXvjfXE- 
, r vas dvTi tou xaTEipyacrjAEva? 7]5y] xa! etoi[/.ou<;, tou- 

t£(7ti [X£(i.acryi[X£va<;.] "AXXw<;. [xuaTiX7) v 6 xoT>vOq dp- 

toc, w SuvaTai ti? xa! £w[/.ov dpucadQat. 

829. alpyjffw : [<I>G£pwJ otEAsy^w. IXa^s Se touto 

aTCO tou ^atpy]a£t<;. "AXXwg. xXotcyI? <ts xaT7)yopy)- 

aa<; 5 xaTaSixr^ atTio r <; <roi ysvvidOfjLai vix^aaq as. 
50 830. ti GaXaTTOXOTCE^ : 'EGaXaTTOxpaTouv yocp 01 

'AGyivaiot. w? tou KXewvo? ciuve^wc; TCpocpspojxEvou tv]v 

xaTa GdXarcav SuvaciTEiav. TCXaTuyi^Eiv Se xupio)? to 

ETCiTiGevatTO TCXaTaywviov ttj dpi(TT£pa yeipi xa! TCaisiv t^ Ss^ta xa! rj^ov dTCOTsXstv. v AXXwg. ti Tap aw, 
xai 0opuS9j; IXa^s Se tyjv xp^aiv tou 6vo'[xaTO<; aTCO 

TTJ; GaXaTTV)?. ETCEtSoCV VOCp UTCO CCpOOpOTEOWV dvEfxwv */)<;. ETCEtpav yap utco acpoopOTEpwv ccve^wv 
Tapa^G^ toc xuuaTa, aXX^XoK; ciuyxpouou(7iy. 

TCXaTuyt^si? : "Afxcpw [jt.£yaXopp7i[xoc7i5vyi? prjfxaTa, 5 
xat TCXaTuv/] xa! dXa^ovEur). aizb Se tou TuXaTUTEpou 
(XEpoui; t^ xomr\q, t^ GaXaTTT] piaXXov TCpocrspEiOEt 
xai tutctov to (5 Stop t^ sipsffia aTCEpyd^ETat xtutcov, 
^ [XETacpopd. dxoXouQwt; Bk tw QaXaTTOXOTCE^ ETC^yays 
to TrXaTuyi^sis. 10 

834. owpoSoxrjcravTa : 5/ OvT03g E^wpoSoxTjcTEV oKXe'wv 
ex MiTuXrjVT)^. ou fxo'vov Se ToSwpa SiSo'vai xa! dvaTCEi- 
Gstv, dXXa xa! to Xa k a^dv£tv. tcoXi? Se AsdSou tvj? vtjcjou 
MituXtjvt] , cpiXr] [^iv AG?)vaioi(; xa! (7U[A k aa^0(; ? udTspov 
Se VEWTEptaacrav xa! aTCOUTaaav xaTE(7Tp£<Lav [xev TCaXiv I5 
01 'AGrjvaTot XdprjTOq (7TpaT7]youvTO?^ cupL^ouXeucavTOi; 
Be KXsoy\/osE^Y]CpiaavTOTCa?Sas (xsv xa! yuvaTxa? r\6rfibv 
aTCOXTsTvai MtTuXyjvaiwv, E^avSpaTCoStcaaGai Be TCacrav 
tcoXiv. xa! vauv i^TCE^av euGu? dyyE'XXoucavToc 6e- 
^ouXsu^sva tw XapTjTt. ttj SsuTspaia Be (XETavoouvTag 20 
aiaQo^svog etc! toT? TCpOTspoi; yvo)(7Q£Tcji Aio'Soto?, elq 
xa! auTO? wv twv tcoXiteuo^evwv tote, ysvo^Evyj? B\<; 
t^? IxxXY]<7ia<;, xa! ouSsv dvTiXsyovTO? tou KXe'wvoc, 
xa! TCapaxEXEUo^s'vou toi? So^aatv &jcai* I^^eveiv, TCa- 
p£XGwv [/.ETayvwvat tou^ 'AQvivaiouc ETzeujev. -^crav yocp 25 
xa! dXXot tivec toc MiTuXrjvaitov cppovouvT£<;, ou jjltjv 
dXXa xa! auTtov avSps? MiTuXvjvaitov xaTa Tiva TCp£- 
a^Etav dcpty[X£vot TCEiGouai Sid Ta^ou? ETEpav TCEfx^at 
TptY)pY) , aTCayopsuoucrav tw XdpyjTi {xyjSiv 6\aTCpd£a- 
crQai twv TCpo r T£pov £TC£aTaX(j.£vcov. touc Be vauTa? t^ 30 
§£UT£pa<; Tpirjpoui; ttj te dXXrj TCapaxXvfast xa! Stopo^v 
uTCOcr^ECEt TCpouTp£<|»avTO TcacH) (nrouS^ TCsp! tov tcXouv 
^pTJc-aaQat TCpoGu(xw? w? dv tt]v irpoTEpav Tpi^p?) (pGd- 
cratEV. ot Se, aT£ xa! etc! ^prjGrT-ov tcXeovte? TCpayfjia 
xa! TaT? TCapaxX^dEcitv si^avTE?, ToaauTY] TCsp! ttjv ei- 35 
psaiav E^pTjaavTO cttcouSt), wg-te oux IcpGv] xa^aTCAEU- 
daaa V] TCpOTspa vaug, xa! Xdpv]? Xa^wvTd ypd[/.[/.aTa 

Xa! EXElVTjV £7UStff7rXeU<7ai £XeX£U(7£. TCapoc TOCOUTOV 
XlvSuVOU 7] MtTuXyjVY) TjXGsV. aTCO TaUTY)? ouv cpyja-tv 

auTOV iiriSst^eiv to dpyuptov siXrjCpoTa, XsXrjGo'TWs os 40 
TCaXtv auTOV elq w[/.OTV)Ta Sta^dXXtov twv TpoTCt»)v. ou 
yap cpatVETai XaSwv tcXt]V t\ [xvaLq (jl' TCapa Ttov Mitu- 
Xr)vaio)v 6 KXewv [xiciQov. TCiGavws Be ETCXdaaTO auTov 
etXvicpsvat, ItceiStj TCpoTEpo; exelvoc cprjcrtv auTov §£xa 
[xupidSa? tcoXeo)? xexXocpsvat. cpiXovEixst Be iv tcocciv 45 
auTov djxEi^EcrQat toT<; Icrot?. 

836. TCocdtv dvGpwTCOtg : AitcXt^ xa! eictOeg-k; ou xaT^ 
laov toT? dvaTCat(7T0t? eiq ia[xSixd T£Tpd[X£Tpa xaTa- 
Xyixtixoc [iTCTCWvdxTEia] 0£ f . [etc! TaT<; aTCoGEO-Ecxt TCapd- 
ypacpoc;. etc! Se tw dxpw tou TEXsuTaiou SitcXt] e'^w ve- 69 
vsuxuia. Tivi? Se Ta ETCTa TCpwTa xwXa w? dvTieTTpocpjv 

ElXiq(pa(7tV.] 

837. et yocp ttS' etcoicjek; : El yocp elq teXo? IvavTtoiJ- SCHOLIA IN EQUITES. 65 35 40 vatot wffTpaxocpopouv , dXXoc xat Apystot xat MtXVfaioi 
xat Msyaps??. ayzBov Bk ot ^apisernxToi TrdvTs? warpa- 
xtcrGYjo-av, 'ApiffTstSYj?, KtVwv, @£[ju<7toxXyj? , O u- " 

xuStSyj?, AXxt&doY]?. pi^pi Bk c YTC£p€oXou osTpaxt- 
(7p.bc TcposXGwv iiz auTou xaTsXuGyj , pyj UTuaxousavTo? 5 

Tto VO(JL(j) Sid TYJV dffGs'vStaV TY]V ysyEVYjpsVYJV TOl? TWV 

'AGyjvattov irpdyfjiaatv Seres pov. [irapo^uvat Bk £s? to 
ocrrpaxtvSa xat 7ravxa ra Toiauxa Ircl TratSta? toco-- 
cojAsva.] 

857. siaSoXd? : Td cjtTO^uXdxia, t&? a7roGY]xa? io 
7rapaXd6otsv cpGda-avTS?. ^ stcr^oXd? west IXsvs tyj? 
Txopa?. Etcj^oXd? 8s IXsyov tou? to'ttou? St' 6v etaeSaX- 

XOV Ot 7T0X£[JLl0t. 

858. I^oucri ydp Tro'p7raxa? : c £2? Ss'ov Ta? dvaTtGsf/iva? 
dcnrt'Sa? [/.*/) l^siv Tro'prcaxa?, urcsp tou f/.yj i?Ytvat to?? 15 
£7CL^sipoucrt xaTa tou Syjp.ou I? Itoijjlou ^p^craaGat Tat? 
derrrtejt. 

859. xpouertSyjfjtcov : 'AvtI tou, xpoucov tyj poyj. 
IXupatvou tov S9j[jt.ov airaTtov xat 7tapaxpouo'[xsvo? tyj 
pov). sem yap 7rapdxpoucri? [/.sTpov, 8 XsysTat Itci twv 20 
Tot? (Jtsrpot? 7rapaXoyt£o(xsvtov, [xat Ttapaxpoucra- 
cQai, dvaTp£<j/at. xat icapcotpoucriv, I|a7raTY]V, i[/.7rai- 

863. [Iv tyj 7COAst £ov lardpsvov : OuSsV TtoV xaTa 
tyj? tso'Xsio? Xoyt£opivtov xat 6p.ou tcrrapEveov.] ^ 

865. xaTacTTJ : KaTacrTao-iv Xd^Y], Iv suSta ?j. 
ItcsiSyj xat ly^sXst? f/.yj §uvd(/.svai VYj^scQat, iv tyj 
tXut £tatv. ot oOv GyjpEuovTs? to 8$a>p TapaTTovTS? d- 
ypeuouat Ta? ly^iXst?. 

872. £suyo? irpidfjisvo? : JQXsiova Euvotav sSeiijev #ti 30 
xat 7Uptd(X£V0? ISwxsv, 6 Bk i'/tav TrpoTxa ou SsStoxsv. 
ou£' st ti •/ j pyja't[AOv eyei , tyj tcoXsi '^apt^sTat. 

874. ToTat SaxTuXotcrt : Ilpb? to (xyj TTTatsiv Sid t&? 
ip.£doa?. d(jta 8s xat toi? SaxTuXoi? twv ^stpwv, Sid 

TO JJIYJ XAsVuSlV. " og 

877. tov rpuTTOV ei-aXetya? : 01 [/iv dvTt tou, to 
TU-^bv tyjc 7copvsia? I^aXEi^ac. 7rapa tov Iv toT<; 
ovu^t fiUTCov, ov Xlyoucrt ypu. 01 Bl TpuTTOV tivoc ItcI 
xtvatSta StaSaXXouo-t. twv £7it [jtaXaxta yap Sta^aX- 
Xofxsvojv 6 rpUTTog. 'AXXw?. 6ypov Ttva xat xaxw- 40 
cp£p^ , Bq Sta ty^v ttoXXyjv UypOTYJTa Iv TOt$ £Tatp£tOl? 
St£Tpt^£v. 6 Be KXewv Syj[jtaytoywv QdvaTOV auT<o 
IttIQyjxs ty]v ^Y)p.tav. 

878. 7Tp03XTOTY)p£tV I IIpCOXTOV ETCtTrVlpEtV TWV 7T0p- 

vsuo[/ivwv. 45 

880. tva {/.Y) ^YJTOp£<; : 3 A7T£ipy)T0 yap tot? toioutoi? 
dyopsu£tv. Sta^dXXst Be tou? ^yjTopa? 6)q toioutou?. 

882. dfJicpifxacj^dXou : XstptStOTOu t|/.aTtou. ot Bk 
oouXtxou. ['AXXwc [jttxpou ^tTOJVicxou. y^v Be xal 
£T£pojxdff^aXo? 6 twv IpyaTwv , 06 tyjv [Atav [/.ac^a- 50 
Xyjv IppaTCTOV.] 'AXXw?. IxaTspwGfiv I^ovto? X £t P'" ^svo? auTw 7rapa{jL£tVY)<; 7rpo<; tyjv ypacpYjv tyj<; xaTYj- 
yopta?. si yap outoj tyj xaTYjyopta XpYiay]. 

839. twv <ru[xp.a)(tov t' ap$et? : "E7rat^£ 7rapa to 
^aXaTTOxpaTsTv tou? AGYjvatou? xat too? VYjGtwTa? E^stv 
67cotsXsi? cpopwv. 

840. IpyaaY) : Duvd^st?. to 5s a£t'tov, otov otacxsicav 
xat aTraiTwv. 

841. Xa^Yjv : 'A<pop(/.Y]v, X%jxa w? TiaXataTY]?. 

842. xaT£pyd(7£t yap : Ntxr^orst?, 7r£pt£(jY) auTou. 
7rX£upa? £^o)v : 2waa l^wv ta^upbv xat aTEppo'TYjTao 

TOUTSaTtV £TatptaV S^(OV TOtaUTYjV. 

843. oux (o 3 yaGot : Ou TauTa toutov i^£t tov Tpo- 
ttov, 6iq up£t? cpaTS xat 7rpoa"SoxaT£. 

aot tov IIo(7£tS(o : ^OTt rapt TptatVYj? dxouaraq el- 
7ro'vTO)v twv i7T7T£03V xat (T£twv xat TapaTTWV , tov IIo- 

GTStSwva 0[/.VUfflV. 

845. £7ricrT0{JLi^£tv *. KaTactyd^w, iirt (jTo'pa l^stv 
twv xaT' ifAOu, Xlycov xat Sta^dXXwv p.Y)3s cpcovYjv lav 
7Captsvat. 

846. twv dffTciSwv twv ix IIuXou : IldXiv 6 KXfiwv 
Ta 7repl IIuXov GpuXEt xat 2cpaxTY]ptav xat Ta twv at- 
v [jiaXwTo^v. sGo? Bk yjv toc aTrb twv 7roX£[/.twv oiuXa Iv 
toT? t£poT? dvaTtGlvat. I'w? ouv, cpyjalv, dvdx£tTat Ta 
dirb IIuXou xat HcpaxTY)pta? 07rXa, a7U£p dv£Gr,xa toT? 
GeoT? vtx^aa? , ouSst? twv I^Gpwv ToX^ast xa^ ipou 
Xsystv. 

847. Xa^Y)V yap IvSeSwxa? : KaTa CEauxou. otov, 
dcpopaY)v xaTa sou xaTYjyopta?. aTrb Bk twv dcjTrtStov 
tyjv Xa^Yjv eIttsv. 

849. auTotat toT? iro'pTca^t : 2uv auTaT? TaT? o^dvat?. 
tzoo-kolI iv Styjv dcmrtSa xaTe^oucriv, xaXEtxai o^dvyj. 

[7T£ptCp£p7]? Bk QUGOL Y) d<JTCt? IxiVSt'CO XUxXtXW? Sti TOU 

Tro'oTcaxo?.] dvsTtGsciav Bk Ta Ix twv 7toX£[xo3V oirXa 
dv£u twv o^avcov, iva ^.yj £TOt[AW? I^wcriv auToT? ^pYj- 
dGat. [p.YiyavTjfJi.a Ss, <7TpaTYjyYjp.a , TcavoupyYjpa.] 
852. (JTTcpo? : 2u(7TYj[/.a, ttXyjQo?. touto §£ grpecpsv 6 

KXSWV, tVa I^YJ , CpYJCTt , (7UV£p/ 0[A£VOV a&TCO 7Tpb? TYJV 

TcoXtTEtav. 

854. cjuyxsxucpb? : SuveXGoV dvTt tou, 6{xovoouciv 
sauTot? xat aufrrcvEOUGtv. ['AXXco?. 6[xovoouv. dvxt 
tou gtuveXGovts? aut(j) Gru^Trvsoua-t. Ppt^a-ato Ss, op- 
yto-QstYj?.] 

S55. odTpaxtvoa : BouXyjGeiy]? auTov I^oaTpaxttiat, 
T0UT£(7Ttv l^optaat. ©. IffTt p.sv ovo(xa 7ratb\a?. 
GsXst Bk stTTEtv, GsX^csta? auTov I^oaTpaxtaGYJvat. 6 

Bk TpOTTO? TOtOUTO? TOU I^OaTpaXtCfXOU. 7TpOE^EtpOTO r V£t 

6 £yj[/.o? ocyTpaxov sicycpspstv, xat OTav oM?Y), IcppaT- 

teto cravtatv yj dyopot xat xaT£A£i7uovTO sicroSot Ssxa. 

6Y Sv Etato'vTS? xaTd cpuXd? iTtGsarav oGTpaxov, Ivti- 

Gevte? tyjv IiuypacpY^v. l7U£a"TaTouv Bk ot is Q' dp^ov- 

te? xat $\ pouX^. dpiG[AYjG£VTC()v Bk [tt)v 7rX£to-Ta ys- 

votTO xat (/.yj IXaTTw] s?*axi<7^tXtMV, toutov sost Iv oa? ou [jiaxpot?, dXX' ico? twv (/.acr^aXwv. 

csxa Yj[i.£pai? {XETacjTY^vat ty^? iroXsto?* si os p.Y] ys- , 883. .[dXX' iyw crot : napsirtypacpYj. StSuxjt yap auxS 

voito E?axi(7^iXia, ou (jtsGwiTaTO. ou (/.ovov $£ 'AQyj- ^txwva.] 

SCHOL. AtUSTOPH, . *» G6 SCHOLIA IN EQUITES. 836. ou [jlsT^ov stvat cpaiWat : c 'Oti cocpta? Sol*av 
oiTwiveyjtaTO 6 ©e^icttoxXyj?., ffacpyjviaa? A0Y]vatot? tov 
ooOevTa /pY)<7f/.bv 

Tefyo? TptToyeveT SjuXtvov SiSot sOpuoTra Zsu?. 

6 d'XXwv yap aXXa Xsyo'vTtov , OeuuctoxXyj? scpyj toc? TptYj- 
p£t? XsyEiv ?*uXtvov T£*t)(0?. [xai tov Ilsipaia Se TEt^tcja?, 
w? sipTjTai, xai Ta [xaxpa tei^yj TroiYjcra? toc SnqxovTa 
arco tyj? ttoXew? [^£XP l T0< ^ Heipatw?, £7rt ttXsov ISo?s 
do^po'?.] 
10 887. TCi07]Xt(7[/.o'i? : Ararat? xai xoXaxsutxaanv. 
AXXw?. f/.i[/.Y][x.aejtv. 6? xai auTOu Taura 7T£7rotY]xo- 
to?. 

[•icspisXauvst? : TpacpsTat 7rap£Xauv£t?.] 
888, orav X £a£l ^ • ^ avic>Ta(jt.£Vot ix twv <7U{/jto- 
I5 ccwv 7rpb? to d7T07raTYJC7at TCoXXdxi? toY? dXXoTpiot? 
UTroSYjf/.affi ^pwvTai tJtoi (jtu£u§ovt£<; yj ayvoouvTE? utto 

TV]? [/i07]?. 

891. Trpoca^cpiw toSi : Ilpb? of? i'^st IvSusw. 7rap£- 
TuiypacpT) §£• StoWt yap at>TW 6 KXewv ^iTwva. 
20 892. (Super/)? xdxtSTOv : Ay]§ic70£1? 6 Ay|[/.o? xat [/.U~ 
<7aTT0[/.£V0? tt]V 6(7(xr,v tou pupcroSs^ou Taura cpY]<7t. 

894. tov xauXbv o!g6'Ixe?vov : Tvjvpt^av T0 ^ crt^tou. 
s&cptov o£ [pt£a xaxa Ttva? yjSuog^o? £V Ai£uy] ytvo- 
••4£V7) , apTUTtX'J] xai GsporrcsuTixv]. xaXXidTT) Ss y) Kupyj- 

25 vatxV). oti tcJ) 07cw xai tyj pt£y) xai tw xauXw tou 
tjiXcptou i^pwvTO. AXXoj?.] cputaptov Igti xdxo<7[/.ov. 

ApKJTaToC §S AtTo'XXcOVO? Xai KupYJVY]? Tip WTO? TY]V 

Ipyaciav tou ciXcpiou E^Eupsv wor7rsp xai tou [xeXito?. 

895. tov a£tov y£vo[jt.£VOV : ^Oti xai vuv sucovov xai 
30 oXiyy)? ti(/.yj? TciTTpaaxo'^EVOv . 

oTSa {jLSVTOt : ''Oti xai tw ottc*) xai tyj (5i£y) xai tw 

XauXw TOU (TlXcpiOU E^pCOVTO. 

898. oi SixadTai : Oi Y)XtaffTai. to [/iya Ss Stxacrnv- 
piov sv tyj Attixyj 'HXtaia, xai oi Stxaarrat YjXtaaTai. 

899. xoTipio? : KYjTroupb?,7capa tyjv xoirpov. AX- 
Xw?. vyjcto? ty)? Attixyj?. yj tov xoTCpoXoyov Xsysi. 

901. IluppavSpou : Atto tou IIuppiou S7rat?s to 
ovojAOC. Tiv Se outo? 5 IluppavSpo; Tuovrjpbi; xat duxocpav- 
ty)?. pw{JLoXoysu[Jt.a<7i Sk, xaxoupyrjaaort, xoXax£U{J-a- 

(71V, Yj aTTdCTai^. PwU.oXo^Ol §£ sldtV 01 7T£pl tou? ( 8o)- 

(jlou? Xo^wvtes [xai xpucpiw? uiroxa07i(X£voi, Itci tw 
apTca^£tv fa £7riTi0£[i.£va 6u|j.aTa. touto S' Y)[i.Tv ttXeo- 
vaxi? icrws tou §eovto<; £tpY|Tai. 0£ov §£ ttjv AGrjvav 
dxoucT£Ov]. 
„ 905. [/.taOou Tpu^Xtov : 'OEu^acpov. aWt tou ei- 
toTv ocnrpiou, vj d'XXou Tivbq itpodcpayiou , [xkjOou 
sTjte Sta tov StxaaTixbv (xicOo'v. 

906. xuXr/viov : v Ex7ro)^a. o vuv Xeyoufft ttu^ioiov. 
I^oudi §£ ot iaTpoi Ta u^iSia, iv ol<; Tupoa^dXXouai 
5u Ta irdff^aTa. 

909. xspxov : Ty]v -oupav. dTcaXbv Se xai Tpucpspbv 
• fb Ipiov tou Xayojou, w(jte divTt crcoyyou ^pv]ffa(j0at 
eta to arcaXbv sTvai, wcjte Ta? XYjf/.a? TCspi'J//jv. TTEpi^v : Avti TOU XaTa(J.a(7CT£lV ? dTTOOTTCOyyi^ElV. 

cdiXoveixeT Se exacTO? U7T£p6aX£lv TaT? Swp£ai?. 

9<il. £[xou fJLsv ouv : Ai7tX55 xai eisOeck; elq apiot- 
SaTov [jleXo? twv uicoxptTWV xwXwv TptdxovTa Sl[JLE- 
Tpow dxaTaXvJxTWv, 7uXy)v tou irapaTsXEUTOU (jlovojjle- 5 
Tpou, auvY^Ow? xai tou TeXsutafou IcpOrjjxifjiEpou?. 
Itui tw teXei Suo SiTrXaT, ^ [xev iv dp^yj tou xojXou, 
r\ Se xaTa to tsXo?. 

912. TpiY]pap)(£?v : AtteiXeT auTW XEiTOupytav. 
XsiTOUpyia yotp Trapa AOrjvatoi?. Sa7ravy)pbv Si to io 
TpiYjpap^Eiv. eSst yap tv)v Tpt^pyj TravTa e^eiv 7rpb<; 

TToXeJXOV EUTpETTT^. OCTUEp 7UapE0"X£Ua^EV 6 TYjV XsiTOUp- 

yiav TauTYjV Ttpofikyfieis. '" 'AXXw?. etteiSy) oi CTpa- 

TYiyOt £1 TlVa El^OV E^GpOV, SIC TplYjpap^iaV £V£- 

6^aXXov ? otwos av auTW 6 p(o? dvaXidxoiTO. si oe ti? 15 
uitEp^aXXovTO)? a7r£y6dvoiTO, TcaXaia? vau? - auxw 
sSiooaav, 07rw<; av oixoGev xaiva? dvT ? auTWV xa- 
Ta(7X£ud(7Y] , xat TrdvTY] aTuopot iyivovTO. [oux I'fs- 
5st? Ss, dvTi tou, ou 7rau(7Y). Siafjt.r^av^dOfjt.ai cs, 
Stairpalofxat.] 20 

919. dvv]p 7uacpXd^£t : 'Etteiotj Iwpa tov KX£OJva 
xexpayora x - at 7racpXd^0VTa tw Xo'yw, t5) p.£Ta<popa 
I^pY^daTO a7rb tou ^aXxstou Iv tw ruupi X£t[xsvou. 

ETTElSaV yap lSw(X£V TOUTO UTTEp^SOV, TWV 67:OX£t[/i- 

V03V ^uXojv ucpaipou[X£v xai tou u'oVro?, tva [jly] 25 

U7T£p)(u6s'vTOS TOU uSaTO? TO 7TUp <7&£<j09j. ^aptEVTW? 

Se w<; [xayEipw. AXXo>?. IvteuGev p.£Ta to x0^ xw- 

Xov SiaxExpiTai toT<; TrpocjoWoi?. start §s tcra 6'Xa. xai 

6'f/.OtOV 7C01SI TO 6'XOV TCSpioSlXo'v. TO §£ TEXsUTaiOV ET£- 
paV £^£l StaipEdlV, TY)V £1? Tpi[J(.£TpOV xaTaXyjxTtxov. 30 

AXXoj?. ppaffffet xat TETapaxTat. TT£7ro(Y)Tai Trapa to 
7rda)Xa. to Se !??)?, dv*/jp 7racpXd^£t u7T£p^£03V. 

921. twv ^uXwv : ['Ev toT? TrXstoat,] twv Setwv. eSei 

EtTTSlV TWV XpEWV. EOTTl yap (XTTO U.£TacpOpa? TWV E^o'v- 
T03V, OlTtVE? , OTaV 7ra©Xd^Y) , TWV U7T0X£t{/.£VWV ?U- 35 

Xwv dcpatpouvTai xa\ twv xp£wv. 

a7rapu(7T£ov : AcpatpETsov. twv dtrs iXwv Se sl- 

7TEV, aVTl TOU E17USIV TOU ^E^aTO?. ETTEiSy) TWV U7U£p- 

^eo'vto^v a7rapuovTat ? tva p^ ti &7Csp^Y]Tat* ua- 
ystpixw? Se xai TaUTa. 40 

922. Taur/jt : 'IcroJt; xpsdypav eSsi^sv w? [xaystpw. 

924. l7tOU[/.£VO? I OXl6o[/,£VO<; Tat? (JUVTEXstat? , TaT? 

aTraiTYiG-sct, -rtoXXa stffcpspstv dvayxa^jxEvo?. ttie^- 

(JtEVQ?. 

926. ffTTEUffW ffS I 2tTSU(7W £?? C7£ Xai (77C0U§d(7W. 45 

ItteiSy) 01 (TTpaTYiyoi, i^Opou? Ttva? iyovzzq 7tevy]- 
Ta?, IvEypacpov tw -rcpwTW Tay[XaTt, ottoj? [jlyj &p- 
xouvte? Tupb? toc? [xsydXa? ^r^ta?, o^-jropot y£Vt>3VTa:. 
[£u^o[xat §£, xaTapwjxat. Tayrjvov Se, TYjyavov. tsu- 

01? 0E ElSo? l^0UO? £UTEX0U?. (7l£oV Ss, TUOlOV ^0V &0 
a7C0TEX0UV.] 

932. MtXvjcriwv : c il? ixeiftsv SwpoSoxouvTo?. |aetoi- 

XOl 0£ A0Y]VatWV Ot MlXr](7lOl. 

933. yjv xaT£pyd(7Yj : ? Eav otaTrpa^yj 6c7i£p au'toT< SCHOLIA IN EQUITES. 67 sW,yy£tX(0. [(937) (xsO^xot Ss 3 (/.STsXGot, xaXtov gs or f 

XoVOTt.] 

935. TupoXdSot? sTt sk IxxXvjcrtav sXGwv. V. 
941. su ys vr) tov Ata : AituXyj xat tou '/opoo Iv 
5 sTrstaGscist. Sv to TcptoTOv Ix Tpo^aiXTJ? pdasto? xat 
dvaTratSTiXTJ? , xat scpGri(xtfX£p£(; r\ Twvtxbv, aiuo j/iv 

TplfJlSTpQU XaTaX'/lXTtXOV. dTaXTOT£pOV 61 £)(£t TY]V 

Tpo^atxrjv pdstv s7rrd<7V][/.ov. to Ss Ssurspov TrsvQyj- 
{xtfjLspsc xotvbv SaxTuXtxbv xat dvaTcatcrcixo'v. hz\- 
10 tyjSs? StaXsXuf/ivto? tov tts^ov Xoyov. sect §s 7uoXXa 
xat Trap' EutcoXiSi <7£(jY)[/.£tco[/iva. 

943. [xat {jtot Soxs? : Kopcovl? sTs'pw? sigiovtcov 

TtOV UTUOXptTCOV. 01 $£ (TTt^Ol ta[x6lX0l Tpt[/.STp0t 

axaTaXv]XTOt X'. tbv TsXsuTaTo? 

!Sou ISou. v9i tov AC ouSsv xtoXust. 
15 

STCt TW T£X£t XOptOVt?.] 

944. dyaGb? 7coXtTY)? : °0 aXXavTOTrioXv]? SyjXovo'ti 
Sox£t fjLOt, cpYjdi, xaXb? stvat TCoXtTTj?, oiroto? aXXo; 
oubVt? ysvotTO.dv Iv 7ravTt ^po'veo. 

20 945. ttoXXo'i? tou '6oXou : Tot; sutovot?, TQt? AG*/]- 
vatot?. outo)? yap XsysTat sVt twv ttoXXwv tou 66oXou 

TTtoXoUJXSVCOV. 

946. sffXopo'Stsa? : Av)8i<7a? tj S7ctxpava?, yj ISpt- 
(/.u?*a? , r\ xXaucrat 7rs:roi7)xa?. arco twv [toc] cxo'poSa 

25 Tpt^OVTtOV. 

948. I(xo\ Tajxtsucjst? : c £2? ouxsti s7rt{/.sX7f<r/] Ttov 
ifxtov ^pyju-aTtov, ouSs Tajxta? f/.ot scrvj, touteVti Sioi- 
xV)<7£t? toc TcpuTavsta. 

950. i k utou n:avoupyoT£po? : c EauTov Sta6dXX£t 6 
30 KXewv, Ixeivm ^o'yov £7ctcp£p£tv JSouXo'^aevo?. [6 Sa- 
xtuXio? §£, 8v icpopst ttj? dp£yj? ovtoc cyjfjtsTov.] 

954. $Y)[/.ou postou : Ilapa tov Stj^ov s7uoi7]<rs 
Sy)u.ov 6?utovo)? ? IirstSy) xw Gptw Trspt&xXXovTS? to 
Xitco? wtctwv. GpTov oe to ttj? auxr,? cpuXXov. oXtyov 
35 oOv Ssi tw tovw 7uap£yxXtv£tv ou to ovof/.a. Xsyst 
$s xat TauTa , S7cst§y] &? avataGvjTOV Sta&dXXst tov 
89j [/.ov. 'AXXto?. Xt7cou? (3oeiou. xauza Be elq avat- 
dOrjCJiav tou S^jjlou. xat Iv 2cpy]?lv [40] « tW/) ^osiov 
Sv][Jtov. » OpTov §£ exsuaajxa ti [/.£toc Iyx£^>aXou yt- 

40 V0 7 [Jt£VOV. 

OpTov : XovSpos r\ opu^a s^Tat^ r\ ffS[jtiSaXt? ap- 
xouvtw;. stTa eTci^stTai to uScop, xat cpupaTat to 
y)^Y][Jt.£VOV (/.£toc aTraXou Tupou xat (|)tov oXtywv. stTa 

7T£ptXa[JL^V£Tat CpuXXot? ffUXfvOl? C»XoV Xat 7T£pt£t- 

45 XetTat xa^a^co r\ TcaTCUpto, r> Xtvw, xat xaGtSTat elq 
^a)(xbv xpswv ^v)[X£vtov, a^pt tou Xao^Tv ixavvjv l^vj- 
dtv. stTa s^aipslrat xa\ twv cpuXXo^v 7usptatps6s'vTWv 
st? XoTtaSa vsav ^sovto; {/.sXtTO? I[/.6aXX£Tat xat 
sUsTat. (7Tpscpo(jtsvov Ss, OTav ixavS? iyr\ xat ^av6bv 
ysv7]Tat ? I^atpsOsv 7uapaTt6sTat (/.sXito? Trspi^uQsvTOc, 
r\ aTub tou scpOou, 7] dTcb tou dXXou. GpTov Ss xaXsTTat 
a7rb t&v cpuXXo^v- t^? cux^, aTiva outw xaXstTat. 
956. Xdpo? xs^vjvtb? ; Tov KXs'cova Xsyst Sta to dpTTaXTtXOV. dTTO T0UT0U Ss CO? xX£7CT7]V TOV KXstOVU 

SiaSaXXsi. xat o Xdpo? yap ^wo'v sctiv d§7](pdyov. tt)V 

§£ 7T£TpaV StOC TO pYJ(Jta TO £V TT/ 7TVUXI. 

958. KX£ojvu(jlou : c il<; Sairawipov xat Iv Tpucpvj 
(^wvTa xwfjtw§£t xat StaSdtXXst tov KXewvuixov xat 5 

apTuaya. sitcwv yap Xdpo? £7U'4v£yx£ tov KX£tovu v aou. 

959. Trap' £(jlou Se toutovI Xa^wv : AaxTuXtov aX- 
Xov SiSaxri. xat fart Tuap£iciypacp^\ 

963. [xoXybv ysvs(70at : €>asivb?7)[jLoXybv ay/tt tou 

TUCpXoV. C Hp0§0T0? §£ IffTOpSl TOU? MoXyQu/^TQUTOU? 10 

Iiravto t^? 2xu6ta? stvat. 'AXXto?. TcsvvjTa, icapa 
to dfjtiXy£a-Gat xat $7]fj(.touo-Gat. 'AXXco?. Du^a^o?* 
sotxs ^p7)(j(i.o? Tt? stvat. Iv yap toi? FstopyoT? outo3? 

oxtp ooxst cot §£tv ^.dXtcTra Tfl uoXst. 

£|xol jjlsv S7ul tov (xoXyov sTvat oux dx^xoa?. I5 

'EpaTOcrOsvT)?* [/.oXybv xat daoXybv tov auTOv. d[xoX- 
you? Ss 7rapa toutoi? cpvjfft XsysaGat tou? djxsXyovTa? 
toc xotvd. e HaioSo? Ss [Op. 588] a (xa£d t' dp.oXyat*y). » 
ot Ss 3 dvT X t tou dx[xa?ov. Trapa Ss toT? X(0(xtxoT? [jloX- 
yy]? 6 |jto^07]pb? 3 coaTTcp yov]?. outco 2toxpaT7]?. 'AX- 20 
Xw?. [xoXybv Ttvs? [xsv yXauxbv, ot Bl tov ppaSuv. 
olov, dfjtoXybv xat xX£tutt]V tcov ^[/.oatojv. [xoXyou? ydp 
sXsyov tou? l£a[/iXyovTa? xat xX£TCTOVTa? Ta xotvd. 

964. pt-sv^pt tou [jLUpptvou : Ms^pt t^? xscpaX9j?. 
IttsiSy) ot dpyoVTS? [xupptvT] laTScpavouVTO. ^ aTub tou 25 
icjxoXucpfiat to aiSotov si? tsXo? xat oXo'xXvipov. (jtupTOV 

Ss 7CS7cotxtX{jt.£vov IxdXouv ot 7caXatot to yuvaixstov at- 
SoTov. ' 

967. dXoupytSa : Ilopcpupav ^XavtSa. IratSv] to 
^oSov Tuopcpupouv, Tto STScpdvto twv poSt»3V tJjv dXoup- so 
ytSa sTu^vsyxsv. 

968. [xaTaTuaaTov : KaTa7raffTO? 3 xaTa[i.£c7TO? 9 
TuX^pv]?, xaTa7r£7roixiX[X£VO?. (7T£cpdvv)v : Tov CTTECpa- 
vov (77][jLaiv£t Ss xat opou? lEo^v. Victor.] 

969. XP ucro ^ ^ t0 ^ £t ^ : Tw §tw^st? s^ovTt Xoyov 7UpO? 35 

Td TCpOXSt[XSVa "£7C7]VSyX£ Tuapd ty]V CptOV7]V TO StW?£t? • 

2{/.txuOy]V xat xuptov, W(j7r£p Iv Tal? staaywyaT? tcov 
lyxXvj^aTcov xvipuTTstv stwOaatv, ItusiSocv yuvatxt 
l7ricpsp7]Tai lyxXTjfxa. outw yap irpoxaXsYaOat stcoQacrtv 
sv tS) Stxa(7T7]ptw, "^ SsTva xat 6 xupto?, toutsgttiv 6 40 
dv^p. d|i.a ouv w? yuvatxtoSy) tov DjjuxuGyjv xtOfxwSst 
xat s^ovTa xuptov oj? at G^Xstat. 6 3s DuixuGy]? 
Opaxwv pacrtX£u?. Kuptov Ss dvTt tou Kupou tou Ap~ 
Ta^sp^ou tou Hspawv paatXso)?, S? xaT sxstvou? Tot? 
5(povou? Tvj? AuSta? 7usu;cpQst? (raTpa7rsusiv , AaxsSat- 45 
[jtovtot? TcpoaGs^.svot? £t? TuoXsjxov Ta 7upb? A0y)vaiou? 
s^op^y"7i(7S ^p^|/.aTa. 5 A XXto?. tov 2[/.ixuGv)v xco[/.cp- 
Sst tb? xivai§ov. xuptov Ss Xs'yst tov dvSpa. outw ydp 
STTsypdcpovTO Iv toi? Sixa(7T7)piot?, 'Aff7ca<ria xat xu~ 
pto?, TouTstJTtv 6 IIspixX9i?. 50 

973. ^StffTOV cpdo? : Koptovt?. I^taat yap uTcoxptTat. 
xat Iv sto-Gscst tou yppoZ s^d? w-ovoaTpocptxyj TSTpdxo)- 
Xo^oucra Td? 7T£ptoSou? Ix Tptwv yXuxtovstwv [tots ^.sv 

5. 68 SCHOLIA IN EQUITES. i\ IrctTptTOu, 7iOT£ os 8tTpo}(aiou 3 Iv Be tco y' xat 
^optd k u.6ou xal S«a(xSou] , xat tou cpspgxpaTsiou. auv- 
vjirTat Se tyj Xeljsi xat (/.ovov 8taxsxptTat to cpsp£xpd- 

TctOV. [Icp6vi[XtjX£p£<; 8s IciTlV I? STClTplTOU TETOCpTOU, Y) 

5 oixpo^atou , xat |3ax)(£iou cyuyx£i[/.svov.] 7rapdypacpot Be 
a7rXat t/iv ttevte, v) Be g' xat [ASTa xopcovt8o;. [TauTa 
8s Tuapa Ta EupwciSou.] 

975. toisiv dcptxvpu[/ivot; • *H to?; [/.ETa TauTa 

EffOJXSVOt;. rj Xat TO?; l7Tl87][/.0UC7t TCOV ?SV(OV, tV £7Tt- 
10 8siXVUY] TOV KXltOVa XaV TOUTCO 7UOV7)pbv, OTt [/.7]8s 

toiStcov cps(8sTat, dXX 7 Itugt); oauavTa; cuxocpavTst. 
979. Iv tw 8stytjt.aTt tcov 8txtov : ^up^a^o;* trxs- 

^a(70£ Tt 8^ 7UOTE I<JTl TO 8£?yU.a TCOV 8lXCOV. 7TapStTat 

yap, cpYictv, £t {xv] to 8s?y[/.a toto; Icttiv Iv IIsipaiEi, 
15 Iv0a tuoXXoi auvyjyovTO ?svot xat TcoXtTat xat IXoyo* 

TCOt'ouV. TO So TCOV 8tXCOV TTpO<7£07|X£V, tva 8ta6dXXY) TO 

cptXo'8txov tcov A0yjvatcov. 'AXXto;. Iv tco Il£ipai£i, 

orcou 8txd£ouc7iv. Irat Ixst ot sfjt/ruopot Ta 8£ty[/.aTa tcov 
TCcoXouj/ivcov Irfttecrav. ap;a §£ schools to cptXo8txov tcov 
20 A0Y]vatcov. 

984. BoiBu% : Ilapoif/Xa , 8oi8u;* au;*£t, Irci tcov Xtav 
jxtxpcov. TauTa 8s cb; Tcpb; tov KXscova TravTa. Topuvv] 8s 

TO XlV7]T7]plOV TY); )£UTpa;. TT)? UOtAOUffta; 8s, TT); )(OtpCO- 

ota;, tyj; dTcatSsuata;. — xoutocXt]. V- 

25 988. Ot ;*UV£CpOlTCOV I Ot CTU[/.[J(.a0OVT£;. 

989. tt]V Atop tern, : Tco 0V0(XaTt 7Uat^£l 8ta to 8topo- 

8ox£?C70at. 8ta£dXX£t oOv auTov cb; xXs7utv)v xat 8topo- 

ooxoujxevov. Acopto; Be outco xaX£?Tat [xia tcov dfcpjjto- 

vtcov, to; xat Au8to; xat <J>puyto; xat BottoTto;. 'AX- 

;jo Xco;. ouSsfjtiav dp(j.ovtav aXXrjV GsXst f/.a0£tv, fjLo'vyjv Be 

TY]V TOU 8cOpo8oX£?V S7UC0VU[JL0V. 

994. Coq ap[xovtav : c Ap(xovtav ot {jloujixoI xaXoucrt 

to £u xat £7ciG*Ta[/.£Vto<; slvat Ta? v£upa<; Iv toT? xpou- 

(xaat twv aa-fxarcov. Iv 7]0£t ouv TauTa cpyjctv, oti 

.35 KXlcov &T£pav ^ou(7tx7)v ou (xsT^tpt^TO, o68s [xav- 

0CffV£lV £^0UX£T0 ? TaUT7]<; §£ [X0V7)<; dVT£7rOt£tTO [t% 

Awptou Sta t-^v auTOu 8copo8oxtav xat ipizgipoq v\v]. 

997. t8ou Glacrat : [Kopwvt? stffio'vTiOV aO0i<; twv 
uTroxptTwv. ot §£ CTt^ot tajjL^txot xat SaxTuXtxot £VV£- 

40 V^XOVTa 5§. 0)V TCpOTlGeVTOCl GTlJOl ta[X^tXOl Tpt[X£TpOl 

axaTaX7)XT0t t^. to yap ie' Si[x,£Tpov Icmv axaTa- 
Xy)Xtov. ItuI tw tIXei irapaypacpoi;. irspl 8s tcov c^ Iv 

£Xa(7T7) 7T£pto8cO £ipyj<7£Tat.] Si KXfitOV I^EMTtV IttI TCOV 

f/.£Tacpp£Vcov dyy£tov cplpwv tuetcX^pco^svov XP 7 1 (7 ( /, ^ v ? 
43 xat Xsyet OTt tosoutov a^0o<; paaTdt^cov, ofxcoc a7ravTa? 
I?dy£tv oux ^8uv7]6v)V Tobc ^py]C(xou(;. xat 6 sTspo? 
5[jlo(o)<; to auTO tzoisi. touto yap lTT7)yy£X[jt-£vot £ta9)X6ov 
e?ot<rstv too? ^pyjci[/.obq, ou; e^ouort 7cept tou 8^^ou. 

998. U7rb tou pdpou; twv ptSXtcov tcov too; XP 7 )" 
jo '7{Jt.ou; I^o'vto^v )(£(7£ico <p7)crtv. cb; 8e IvSov xat aXXcov 

ovtcov ^p7)(7[xcov to ou^ a7ravTa; Ixcp£p£tv cpyjcrtv. 
Yen., ©. 

1001. ^uvoixta 8uo : Autxco; l7rV)yay£ Ta |uvoixta. 
AsyovTat 8s ^uvotxtat xat at (jttxpat otxtat xat d7ro- C7Tacr£i<;, r\ ou; vuv cpavo'TTTa; cpa[xsv. — uTcsptoov : *Avw- 
yatov. Vict. 

1004. TXavt8o; : *EicaiI-e irpo; tvjv xaTaX7]5tv tov 
Bdxtv xat tov TXavtv eitucov. esti Be eT8o; i^Ouo; 6 
yXdvt;. [yspatTEpou 8e ? cruv£TcoTEpou.] 5 

1008. Trspt crxo'p.gpcov : El8o; fyOucov ot orxofA^pot 
Tuapo^oiot toT; [/.txpot; Guvvot;. vecov Ss, vscociTt TETa- ' 
pt^EUfAEvcov. [£7uat?£ 8s co; [jLayEtpo;.] 

1013. cb; Iv vscpsXvioriv at£To; : 3 Ey£VET0 ^pvjcrfxo; 
toT; A07)vatoi; S7cl tou 8t][xou auTcov Xsyo'^svo; io 

euSatjxov «ToXie0pov 'A0Y]vat7]; ayeXetyj;, 
TtoXXa ISiv xal TioXXa 7ra06v xcd tcoXXoc jjLoy^cav, 
aUTo; sv vecpzkyiGi ysvrjo-sat ^{xaxa Tuavxa. 

olov , [3a(7iX£U; [X£ya; Grappa; dTudvTOJv (Sc7T£p dsTo; 
tcov opvscov. toutou 8e tou ^p7)cr[/.ou ou [jlo'vov Iviau0a, I5 
dXXa xat Iv "Opvtct [979] xat Iv AatTaXsucrt (jls^vti- 
Tai. 

1014. [axouE 8y) vuv : c O 7rpcoTo; ctti/o; IvTau0a 
tau;^txb; Tpi[Jt.ETpo; dxaTdXy)XTo;. ot Be e^; g' 8a- 
xtuXixoi £?du:£Tpot xaTaXy]XTtxot. ItuI tco teXei 7uapd- 20 
ypacpo;.] 

1016. IptTt[jLCOv -dirb Tptuo8cov : 'Ecp' cbv Ixa0£^£TO Y] 
T:pO[j!.avTi;. IptTtacov Be , 7rdvu Ttfxtcov. to yap Ipt iirCp- 
pvjjjtd laTtv I^tTac-Eco;, cb; to Ipt^coXaxa, xal Ipt- 
xuSsa, ty]V (jt.£ydXo); ivSo^ov. orto^etrOai Ss, aco^Etv xat 25 

7Cepl TTOXXOU 7TOt£ < tC70ai. 

1018. ypdcpsTat Xddxcov. Tcpb cou tj u7T£p crou uXa- 
xtcov. Ven. ' 

1019. [xav [XTj 8pa TauTa : Kav (a?j tcoitqctt] TauTa 5 
xucov, diroXETTat.] 3C 

1020. xaTaxpd^ouat : KaTa0opuSoudtv. t8tco; 8s vuv 

ETTt OpVSCOV TO Xpd^EtV (XVTt TOU XpCO^ElV. "AXXcO;. 

01 aXXot pvJTOpE; xpd^ouat xat Gopu^oucrt. 

1021. [TauTt (xa tt]V A^[X7)Tpa : Ot e?^; tcov Eipy](jt.£- 
vcov ouTOt (jTt^-oi tatx^txot stGt Tpt[/.£Tpot dxaTdXyjxTOt 3 g. 
Ivvsa. sTct tco tsXei 7rapdypacpo;. Trpb crou Be aTuuco, 

(XVTt TOU , UTTSp COU 6XaXTCO.] 

1026. coaTTsp 0upa; crou : Ot yap d7roxX£to(/.£V0t xu- 
ve; Ta; Gupa; 7UEpt£cr0toucTt, pouXop^svot sauTOt; Troivjo-at 
I^o8ov. [6 ^pv)(7(xb; 8' 6 Trspt tou xuvb;, dvTt tou , 6 Iv 4c 

TCO ^pV)C7[XCO XUCfiV. £V Ix0£CT£t Bl GTIJQI s' 8aXTuXlX0t. 

Icp' cbv tco teXei Trapdypacpo;.] 

1028. ypdcpETat lyco BL 6 Iv tco ^pY)<7[/.S) xucov. V. 

1030. dv8pa7To8tc"Ty)v : 2top;aT£(J!.7i:opov, tou; IXeuGe- 
pou; xaTaoouXou[X£vov. 4r 

1031. 8; x£pxcp aatvtov : Tvj oupa cratvcov, otov, utto- 
Tpgyuw xat xoXaxEUcov. siratSs 8s uapa ttjv Trapot- 
[/.tav 

craivstg Saxvoucra xal xutov XaiGapyo; et. 

£7Tt TCOV UTTOXpiVOfXEVCOV 8^0£V £UVO£tV, ItCI^OuXeUOVTCOV 5C 

Be Xd0pa. [I^s8sTat 8s, IxTptoysi. tou^ov Be, to ppco[xa. 
aXXoas 8s ^darxT);, dvx\ tou, Trspt aXXa ttjv 8tdvotav SCHOLIA IN EQUITES. 1033. I? TOU7TTavtov : 'AvtI too Im to TrpoTavsTov 

£17C£IV, £17T£V SI? TOOTCTaVtOV, T0OTEC7TIV 61? TO (JiayElpElOV. 

J034. voxTtop toc? XoTidSa? : ^Oti Tob? cpo'poo? twv vvj- 
<T(OV xat twv tcoXecov dcpyjpTra^sv. to? 01 xove? ot si? toc 
5 [/.aysipETa eicnovte? 7UEptX£i)(ooffi toc? XoirdSa? xal toc? 
^uTpa?, ootco? xal 6 KXstov, lav ti to?? vyjfftorcat? tts- 
jiiASicpdv], xal tooto Xa^avsi. 'AXXco?. s7uatljs 7rpb? 
to yivop-svov u7ro twv xoviov. o5toi yap dp7rdffavT£? Tl 
5iw6acriv si? tou? v^ffo^iav l^ovTa? to'tcoo? ava^wpyfaav- 

i:> ts? I|/.cpopsicf6at. 

xal Ta? vyfaoo? SiaX£t)(toV : ^Oti cxvti too si7T£tv toc? 
^UTpoc?, Trap' u7rovoiav sira toc? vvjffoo?, toutsctti too? 
ttj? iroXew? iro'poo? Stap7rd£tov xal too? vvjfftcoTa? Sta- 
ffs iwv. 

»5 1035. [vt] tov IloffstSw : Ilpb? tov aXXaVTOTCwXyjv 6 
Xo'yo?. twv S' l£9j? tootcov e£ ffTi^cov 6 [/iv a' , p' tajx- 
6txot. oi Ss Xonrol TEffffaps? SaxToXtxoi. iwl tw teXei 
Tuapdypacpo?.] 

1038. xtovto^i : Tot? pr^TOpcrtv. vjyoov toi? Mv^Soi? 
20 Xsyst. 

1039. <$? TS 7T£pt ffXO(/.VOt? I '£2? Xe(OV OTTEppta^WV 
ffXO[J(.V(*)V. 

1040. tsi^o? TCOivfaa? £oXivov : Tot? vao? cpTjffi. jxe- 
TSffT7]ffav Be tots st? 2aXa[/.iva. o6to? Be 6 ^py]ff[/.b? 

25 £7UlOVTO?TOO j3ap6dpOO £§007], dyVQOOVTWV Se aOTWVXal 
jSooXot/ivtOV £oXlVO) TEl^tffat TY]V TToXtV TSt^Sl, 0EOU- 

ffToxXrj?*6 ffTpaTYiyo? vo^ffa? tov ^pv]fff/.bv, st7cs tsi^o? 
toc? vao? Xsystv. sort §e 6 ^pY]ff[/.b? 

Tet/o? TptToysvet luXivov StSot supuo7ca Zeo? 
30 [(jlouvov aT:6p8Y)TOV teXeeiv 8id IlaXXdSa xoupyjv. 

^ 8s (7U Y' ITCTCOffVVYlV [A£V££IV Xal TZB^OV lOVTa , 

vwtov ETuto-Tpld'at?, £Tt yap rot x&vtio? lorai. 
a> OstY] SaXajxl? , a7UO>£i? SI crO rexva yuvaixaW, 
^ttoo crxtSvaptivr]? Av](jL^T£po? 7^ ouvioucjy)?. 

35 7ropyou? fftSiqpoo? : Ta oirXa Xsyst.] 

1041. [TaOT' 1(70' .OTl : 'Ev £X0£ffSt tafJt^Ot Tpl[Jt£TpOt 

axaTticXy)XTOt Sexa. Icp' a>v T(ji teXei Tuapaypacpo?.] 

1044. AvtiXswv : 06to? TTovyjpb? xwfjtwSsiTai xat 

TToXuTrpaYfAwv. irpostp^XEt Se 6 KXeojv avTt too Xsovto? 
40 aoT(j) sTvat cpoXa£. 

1046. fftSrjpoov tsT^o? IffTt xat £oXtvov : 'Avti too ix 

£oXa)v fftSvipwv. — ypac|)£Tai xa\ |oXtvov. v. ootw? to 

iiJTJ?. [fftoc^Etv Ss , cpoXdcTTEtv. (i05o) TEXstffOat Ss cpyjat TOC 

Xo'yta o)? aoTbv S£ff{jt£offat |3ooXo{jt£vo?.] 
45 1049. TTEVTEffoptyyoj : IIevte oira? e^ovti, St' Sv ot 

te tto'Se? xat at X £ ^P £ ? xa ' 1 ^ Tpa^vjXo? Ive^ocXXeto. — 

Xsyst Se t^jv 7roSoxaxy)v. 0. 

1050. avTt too v)Sy) S£ff(/.£Offa) aoTOv. @. 

1051. [fxy] 7r£i0oo : Ot livj? o6toi ffTl^Ot SaxTuXtxot 
Etfft Ssxa. (&v Itti tw teXei Tuapdypacpo?. xopeova? Ss 
cpyjffi Tob? I^Opob?, laoTOv tspaxa. xopaxtvo? Ss eiSo? 
t^Ooo?. STTat^E Ss dvTt TOO xoupou?.] 

T053. ffovS^ffa? AaxsSat[xovtwv : IldXtv tt)v dvacpo- 
pocv 7uot£tTat £7rt Tvjv IIoXov xal tt]v 2<paxTY]piav xat 69 

too? ai^jxaXwTOu? too? t, oo? IXaSe Ay]fjLOff0Evri? s^t 
HtxsXtav aTTtcbv, ^yays Se KXswv. 

1054. 7rap£xivSov£uff£ : Ilspofft yap otuect^eto toT? 
'A67)vatot? 6 KXsa>v xaTopOwffat tov Iv ttj IIoXw toXs- 
fxov ew? v](jL£pwv x'. xat 0ao[xdffavT£? ttocvts? IXsyov ! 
aiiTbv J/.S0USIV. xat OooxoSiSv)? Se cpvjcrtv [4, 28], 6rt tvj 
dirovota ttj? oTTOff^sffsca? iOauptac^ov ot A07]va , toi xat 
iylXtov. 

1055. KsxpOTctSv) : A/rcb KExpo7ro? too Stcpooo? TO 
ysvo? xaTdcywv. 

1056. xat xs yovT) cpepot : C H tffTOpta tootov tov Tpo- 

7T0V E^Et. OTl SlECpspOVTO 7T£pl TWV dplffTElWV T£ Ata? 

xat 6 'OSoffffEb?, a)? cpyjatv 6 ttjv pxpai> 'IXtdSa tts- 
7roi7]xto?. tov NfiffTopa Be ffoo^^ooXsoffat toi? ^EXXrifft 
i?e[/.tj/ai Ttva? e^ aoTwv 6tuo toc tsi^y) twv Tpwwv, wTa- 

XOOffTTjffOVTa? TTEpt. Tr]? dvSpSta? T(OV 7rpO£lpY)(X£VWV 

7]pojtov. too? Se 7T£[xcp0£VTa? dxooffat 7rap0£ / va)v StacpE- 
po^svwv irpb? dXXvjXa?. Sv t*/]v [jlev Xsy£tv w? 6 Ata? 

TToXb Xp£lTT03V IffTt TOO 'OSuffffEW?, SlEp^OUEV^V 00- 
TW? ? 

AictQ (xsv yap astps xal IxcpEpE Syjiot^to? 
vlpw UyiXetSyiv, oo5'y]0£X£ STo? '08ua-o-£U(;. 

T7)V S' ETEpav dvT£i7rsTv 3 A07)va? 7Tp0V0ia 

ttc5? £7T£(pa)v^crw ; ttw? ou xard xog\lov eeinzc, 
^eoSo? ; 

tooto Be, tva Sst^yj w? AvjixoffOE'voo?, oo too KXecovo? to 
xaTO / p0w[xa. 5/ AXXo)?. tooto Ix too KoxXoo dcpEiXxu- 
ffTat. XsyETat Bz facb TwvTpwdSwv, xptvoofftov tov Atav- 
Ta xat tov 'OSoffffEa. Xfi'ysTai Be, oti oo to too AtavTO? 
Epyov, dXXa to too 'OSoffffE'o)?. TaoTa Be Xsyst Sta toc Iv 

IIoXcp, a A7){XOff0EV7)? [JLEV 7Tp07)VOff£V 3 o5tO? Be iSlO- 
7T0t7JffaT0. 

1058. 7rpb IIoXoo IIoXov : Ilpb? ttjv xaTdcXY]?tv £7rai- 
?sv, oti dst TrpoffxopV)? IffTt 7T£pt IIoXoo Xlycov. 

1059. IffTt IIuXo? : Tooto ^prjfffAO? Ictiv 

eo-ti IIoXo? Tcpo IIuXoio, IIuXo? y£ [/iv £<jti xal ak\r\. 

1060. Ta? tuoeXoo? : "Hyoov toc? I[/.6dff£i?. 7rosXo? yap 
opuyfxa, IjxSaTr], Iv0a aTroXooovTat. avTt too, ttjv Iv 

HuXcp 7Upa?lV Av)fJtOff0£VOO?. 

1066. 5 [xiff0b? d-TroSoOrjffETai : [ C Q? too KXs'oovo? 

d7TOffT£pOOVTO?. £V £X0Eff£l S' lapt^Ot 1$. ETUI TW TeXeI 

7rapdypacpo?.] £7rat?£ Be tw ovojxaTi, Sia to ffov£pj?T^? 
IIoXoo [/.£f/.v9jff0at tov KXltova. 

1067. AtystSv] cppdffffat : 3 Ev IxOe'ctei Ittixoi Tpst?. 
[Iwl tw te'Xei Trapdypacpo?.] arco Be twv p' ?wo3v Sia^dX- 
Xst tov KXItova , w? dvatSy^ xal wavoopyov. 

[^ ff£ SoXwffV) : MV] ff£ Sola) 67TEX0Y).] 

1068. Xat0apyov : Aat0apyoi xovs? XEyovTat at Xd- 
0pa 7rpofftooffat xal Sdxvooffat. TroXotSpiv Be , oti tto- 
Xo7T£tpot at dXco7T£X£?. xal 7rapoi[xia 

ttoXX' olS' dXca7uy]^ , dXX' I^Tvo? Sv [Asya. 
Trapa Ss ttjv 7rapoi[/.iav £7rat?£, 

aatvEt? Sdxvooaa %al xutov XaiOapyo? sT. 20 30 70 SCHOLIA IN EQUITES. [x£pSw Ss Y) aXtOTCY]?' TTapOC TY]V XSpSoffUVYjV, T0UTSC7TI 

tt]V Ttavoupyiav, w? EiSo0£a EiSw xal c Y<UTtuXyj e Y*J/(*>.] 

1069. ^tXo'aTpaTO? xuvaXcoTUY]?' : Outw? exaXetTO 6 
<I>iXoaTpaTO?. XEy£t Ss auwv xal Tropvo£ocrxCv xal xaX- 

5 XwtuottJv. 

1070. [ou touto <py]atv : Oi i£yj? outoi ort^oi lajxSi- 
xoi sifft Tpi(/.£Tpoi dxaTdXv)XTOi oxtw. s£9j? §£ xwXov 
laaSixbv (xovopiSTpov ppayuxaTaXrjXTOv. XEiTTErai yap 
oXou tuoSo? irpb? tt]V au^uyiav. xai I?"?}? au cziyoi 

10 ia[/.6ixot Tpt[X6Tpot dxaTaXyjXTOi Suo. ItcI tw teXei 
Tvapdypacpo?.] 

dXXa vau? IxoVtote : Ta? IxTcsu.Trof/iva? arco twv 
V7)dojv dvairpaTTsaGai tou? cpopou?. o! Se Ixtcejatuo^evoi 
icoXXa IxIpSavav. — Iv siffOecrsi Ss ta|/,6oi Ssxa, auv 

15 oT? Tupoavacpwvsi a[/.a to elsv. V. 0. 

1071. Taysia? dpyupoXoyou? : npXs[/.ia?. Ta? cuXXs- 
youcra? dpyupiov xai Xvj[/.[/.aTa atkw TrspiTUOiou(7a?. 
IXsyovTO Ss TrdpaXoi xai tfaXaaiviai. 

1076. aXwiuEXioiatv I C £2|XOl(*)(7£, Cp7](7lV, auTOu? dXw- 
20 7T7)?tv. touto §£ cprjcri, Trap' o(tov TuapaTrXEOVTE? oi vdu- 
Tai i?*op(/.w(7iv, s7usiTa iTCEtSav Tuapiwaiv a[i.7r£Xou^ ? 
irop8ou(7i tou? porpua? SiapTud£ovT£?. 

1078. TOUTOt? 6 [JU(70b? : AlVlTTETai SlOC TOUTWV TtEpl 

twv 0swpixwv ^p7)[/.aTtoV , oti ypyj [/.aXXov TO?? (7Tpa- 
25 TEuosxIvot? auTa SiSoorOai. 

1079. Xai TOUTOV Y^fAEptOV TplWV '. ElW0a(7lV £1? TOV 
TToXeJAOV I^IOVTS? 01 (7TpaTlWTai Xa^^aVElV TpOCpY]V Y]f/.S- 
pWV TpiWV. 

1080. [dXX' st i : 3 Ev Ix0£(7£i Itcixo, sxxaiSsxa. Itci 
30 tw teXei Tuapdypacpo? xai xopwvl? , w? sipyjTai. — sc*a- 

XEacOat : 'ExxXiveiv. Vict.] 

1081. KuXX7)V7]V [JLT) (7S I KuXXtJVY] TCo'Xl? £(7Tl T7]? 

ApxaSia?. Si' o Ss i^pyjaraTO tw ovojxaTi SyjXov airo 
twv £?/)<;, iv a Tcapovojxaay) ttjv xuXXtjv %£ipa, si? Sw- 
35 poSoxiav xai (7£i(7[jt.bv SiaSdXXwv tov KXsawa. oi yap 
ceiovte? Tiva?xal SwpoSoxouvTE? xoiXaivouat Tr,v )(s?pa, 
xai &TCo6dXXovTS? utco to t[xaTiov aiTOuai. 

1082. t$]v toutou ^£ip' : 'Ex [X£Tacpopa<; TWV Trai- 
Siwv twv aiTOUVTWV xai xoiXaivo'vTWV Ta? X £ ?P a S ^ Vl " 

40 ?KTO. 

1083. £[/.6aXs xuXXyj : Oi [xay£ipoi sTrsiSav 7cXaTT(Offt 
ti, Xsyoucriv, s^aXs tyj Xaia. 

1085. ttjv Ai07rsi6oug : SscrtvwTO Ta? ^sTpaq 6 Aio- 
TcsiGyi? xai r^v xuXXb? , [tout£(7Ti 7C£7ry)pwpivo<;. xuXXob? 

45 Ss Attixoi xaXouaiv Ititi 7roSwv xai y/ipwv. 6[/.o(w<; 
xai YtoXou? tou? yETpa 7C£7ry]pw[jtivou<;. EutcoXi<; « oti 
ywXb<; d cb ttjV ysipa (jcpoSpa. »] xaTa xaipbv ouv Sia- 
6aXXsi auTOv w<; xXetcttiv. V^v Bl xai Nixiou £TaTpo?. 

1086. TUTSpuYWTCx; : Ilpb? tov a£Tcv lypvjcraTO tw 
so TCTspuYWTO?. ypv)(7[xb; yap I^£7T£(7£ toT? 3 A67]vaioig, w? 

apa Seoi auTob? togtoutov SisvEyxETv twv dXXwv dvSpw- 

7TWV, 0(70V aSTO? TWV TCTTjVWV. 

1089. iv 'Ex^aTavoi? : 'Ev ttj papSapwv X^P?- 
lotjc-a yap xai 3 Ex€aT«va tt,<; IlepffiSo? yoSpa? tuoXsk;. wv £v [xsv t^ iTspa lysifxa^e pa<riX£u<; 6 ^iya?, Iv Se 
ty] kspa iGspi^sv. apjst? ouv, cpTjoriv, ouy 'EXXtivwv jxo- 
vov, dXXa xai pap^apwv. 

[Xsiywv s7Ti7ra(7Ta : D EvTau0a Si' IvgonrwToc iv Se 
toi? Trpo^Oaaacrt Xsi^ac eTtts Si' dopiVcou. iv oT? xai 5 
7rspi too lTri7ra(7Ta SigiXvjTUTai. TuXaxoost yap sTrsTraa- 
aov dX t aupa , xai ix toutwv ^vayxd^ovTO ttivsiv ttoXXoc.] 

1091, too Sri[AOU xaTayETv : ^Oti to xaTa^Eiv ou 
:avTW? Itti uypou. dXXa xai ttjv afjiSpofftav S7ri(p£pst ? 107 10 TUaVTW? 

£<7Ti ?7)po'v. dpuTaiva S£, lalxouv ax£uo? ? S to IXa 
iyysouaiv si? tou? Xuyvouc 

[-nrXouGuyisiav : "law? aiviTTETai tou? SoGsvTa? Mu- 
axsXXw xai 'Apyia , tw (jlev KpOTWva , tw Se Dupaxou- 
<ra? xti^eiv [aeXXou(7i xal (pvijxvjv dya0y]V Xa^sTv akou- 

[XSVOl?, OUTW? S^OVTa? Xp7)<7|/.OU?, 15 

Xwpac xal iroXswc olxyJTopa Xaov s^ovxe? 
t]X0£t' £py](j6[X£voi <E>o?6ov, Tiva yatav ?xy]<70e. 
aXX' ays St) cppd^saO', dya0c5v ttots^ov xev skoiaftz 
ttXoutov ex £tv ^Tsdvwv 7^ T£pTuvoTdi:Y]v uyistav. 

6 [xsv ouv MusxeXXo? uyiEiav siXsto, Apyiou tcXoutov 20 
IXo[X£Vou. o0£v, cpaffl, KpoTWviarai [xsv uyiEivo'TEpol, 
xai 7) 7uoXi? auTWV dOXvjTwv 7roXXwv xai dya0wv [/.vfryjp 
iy£V£TO. xai to KpoTWvo? Se uyiECTTEpo? 6 yEwypacpo? 
[Strabo 6, p. 269] cpyjaiv evteu0£v slXv^cpOat 5 w? twv 

KpOT03ViaTWV EUp(0(7TWV OVTWV. 7^ Bl 2upaX0U(7l0JV TtO- 25 

Xt? 7ra[X7cXou(7io? iyEVETO. wv xai y} Sexoctt] w? 7rdvu 
7toXXy] 7rapoi[xid^£Tai. tt)v oOv IxaTEpov toT? *(7uyxpvi- 
(jTY]pia(70£Tcri twv oixiaTwv ei? suSai[AOViav wv s[/,sXXov 
oixi^eiv toXewv d7coxpr]v eSo^sv, ajxcpw St) TauTa tt]v 
0eov 6 aXXavTOTctoX?]? ovap iGsdaaTO tw Svjfjiw twv 30 
A0Y]vaioiv xapi^ojxEvyjv, tov Apyiou ttXoutov xai tt]v 
Mu(7XeXXou uyisiav si? sv auvayaywv xai 7rXou0uyi£iav 

(7UV0£[XEVO?.] 

1093. ix Tuo'Xsoi? IX0eiv : ['Ex ttj? dxpoTcoXEW?.] yXab? 

Se Upbv opvsov 3 40Y|va? 3 [iTciywpid^ov Iv Aaupsiw tt)? 35 
'Attixtj?, otcou yivovTai ypuaa [XETaXXa. TauTTj? t\ 7t:t7]- 
(7t? £i? vixrj? <7U[/.6oXov IXoyi^ETO. o0sv xai Tcapotfxiai , 
yXauxa? I? A0rjva?, yXauxs? Aaupiomxai , xai yXau^ 
iTTTaTai.] Ivt£tu7twto Be t17) Attixw ypuaw voaicruaTt. 

1094. dpU^dXXw : IIXSXTO'VTI paXXaVTlOV, 07T£p IX- 40 

xo'jxevov xXsiETai xai dvoiysTai , Trapa to apustv xai 
pdXXstv. y£T(70ai Ss XsyETai ou [jlo'vov Itti twv Sypwv, 
dXXa xai Itci twv cTEpswv, w? xai vuv Itui d|/.Spoc7ia? 

£Ta?£V. 

1096. [lOU 10U : "Ex0£(7l? TY]? XOpOiVlSo? Ix (7TiyWV 45 

lajxSixwv wv TupOTi0£Tai to Trapbv xwXov lafA^ixbv [xo- 

vo[A£Tpov dxaTaXriXTOV. oi Se si(7i TpijjiSTpoi iS'. Itti tw' 

TeX£1 XOpWVl? I^WVTWV TWV UTCOXplTWV.] 

1099. yspovTaywyEiv : ''ETuatls irapa to TcaiSayo)- 
ysiv. touto Bl Xsy£i 6 B^oq, w? tou KXewvo? xaT£- 50 
yvw<7[i.Evou. 6Xov Ss to ia[/.^ixbv TrapwSrjcrsv aTub tou 
IIyiXew? 2ocpoxXsou?. 

1103. xai Ooucpdvou? : e il? xo'Xaxa xw^wSsi toutov 
xal diuaTEwva, xal tw KXewvi auvovTa Sia xoXaxsiav. SCHOLIA IN EQUITES. 71 rjv §£ 57Toypa^[j!.aT£u<;. [6\a|/.s[/.ay[/iva? Be 7r£<pup[/i- 
va?. — yp. ©so-. 0.] 

1 106. XOCt TOU'^OV 07TT0V : Kctl TO O^OV. IxbcXoUV 0£ 

outok to tyGuStov. to Ss e^yj?, ^ovov tw IcrGieiv c%o- 
£> Xa£s. TOtauTYjv yocp Iyt6 cot acpGovtav 7rapsc;(0. 

H07. avucxaTE vuv : "Epyto 7rXY]pt6<raTS xat [xyj Xo'yot? 
fjtovoi? iTuayysXXEarGs. 

1109. toc? Yjvta? : Tp07rtx(0? cxtto toW ap[/.aTtov. Ta?? 
yap Y]vtat? YjvtoyouVTai ot itcttoi xat of S^jjloi 0£ b\ot 

to TtOV TroXlT£UO[/,EVCOV. 

1 1 io. Tpl^oi^' av v]Sy] : 'EyyuOsv arco tou yjviou to 

Tp£)^oi[x' £7i7iyay£V. StaSaXXEt §e TtaXtv tou? AGY)vaiou? 

tO? Y]TTOVa? X£p$0U?. 

inr. to Syj[xe : AittXtj xat gidOscrt? xat [xsXo? 

15 (/.ovocrTpocpixbv a[/.ot6a?ov irsptoScov Tscrdapwv, IvaX- 

Xoc| tou yopou Iv IxQectei. SsxaxtoXot Se staiv at 

izsoioSoi. 'Itovtxbv Bl oltzq [aei^ovo? [to [/.ETpov]. tov 

TOC (Jt£V £<7TIV ECp67)[/.l[X,8p9j , §UO &£ YJUUo'Xta , TO TSTap- 
TOV Xai TO SsxaTOV. [supY]Tat §£ XaTOC TY)V TTptOTYjV 

20 X t * ) P av xal "rcaicov ^ VT ' 'Icovixou. Iv £s Tiai xai 
SiTpo'^aio?. Icp' Ixcco-tt) rapto'sto 7rapaypacpo?. itzi 
Tto teXsi tyj? TETapTY]? 7rapaypacpo? xat xoptovt?.] 

1 121. vou? oux svt Tat? xo'[/.ai? : Otov, Iv tco 
Iyx£cpaXto u|xcov. oti ixo[xtov ot iizTzeiq. lyxscpaXo? 

25 OUX EGTIV 5[JUV, OU§£ IcTTE CppSVY]pSl?. 

1124. TauG' y]XiQic*£to : AvatcrGYjTto, 7rpoo"jrotou[jt.ai 
yjXiGio? stvat. avai(i67]TOt yap oi Xt'Qot, acp' ou xai to 
YjXtGto?. y) avTt tou avoYjTatvco. 

1126. ppuXXcov : 'E£aTcaTco{X£VO? utto Tivtov xat 
30 [xeQucov. 2uptf/.a^o? Be, u7ro7i;ivtov ? Ix [juu.y]<7£oo? tyj? 
Ttov iratStov cpwvYJ?. 

1128. TrpoaTaTYjv : Tbv irpot(JTau;svov tou Sy^ou. 
touteoti OY^uaytoyov. 

1129. oTav ^ 7uXs6o? : 3>a£tvb? ? aWt tou irXyjpY]?. 
35 touteotiv OTav Yju^YJaGai Soxyj xai f/iya? stvat. 

1 1 30. a pa? ETrdcTa^a : KaT£^aXov, Ix [AsyaXou xai 
Xa[X7rpou TaTTEivbv £7roi7)aa, toutecttiv idcwq ttXou- 

TVJffai, UCJTEpOV 7U£V7]Ta STZoirfiOL. 

1131. St COt 7TUXVOT7JS £V£CTTt .* 2uV£(7t?, CppOVTldl?. 

40 st cuvs^wt; xai -icepi TravTat; outw cppovoivit;. 

H36. (Sff7tsp Sy)[xo(7iou; : AsiTTEt poiJ? ?i Taupou?, 
7) aXXo ti toioutov 6u[/.a. §7)ao(7ioug Se , tou? X£yo- 
(/.svou? ©ap[/.axou(;, otTUEp xaOaipouct Ta? ttoXei? tw 
iauTwv cpovw. yj tou? §7)[/.o(7ia xat utuo ty]? ttoXew? 

45 Tpscpo[jt£Vou?. [sTpEcpov yap Ttva? 'AOyjvaToi Xiav ay£v- 
vst? xai ay pr\GTO\)<; xai Iv xaipw au^opa? tivo? 
ItteXOouctv)? Tvj TTo'Xst, Xotu;ou Xsyw r\ TOtOUTOU Ttvb?, 
eOuov toutou? EV£xa tou xaOapQyjvai tou [xtacr[xaTO?. 
ou? xat Iirwvou;a^ov xaGapjxaTa. xai iv BaTpa^ot? 

50 [733] 

ouSe 9ap(xaxoTatv slx^ paStw? Ixp^caT' dv.] 

1136. OTaV U.'4 (701 TUY^Y) : TpOTTTlXW?. OTaV (JLY) CTOl 
TU^OV 7TOpO? ^p7]p;aTtoV ^. 1139. o? av y| Ttxybq : nXouctoq. r\ jxsTacpopa aico 
twv '/oiptdv. [s7ri§£t7rveT? Be, §7](X£U£i? auTwv t«c oO- 
ata?. TrapsXxEt Be */j Itti. 7j Trapa to eixo?. xaXXtov oe ? 
Ixt tw Guaat 5£t7iv£T?.] 

1142. 7rspi£^o 4 u.ai : 3 Ev£op£uw, I^aiuaTw. yj aocpi^o- 5 
(/-ai xat u7r£p^o[xat. 

IH6. [ouSe Soxwv opav : OuSs irpocrTroioufXEvo? s{» 

Slvat a7T£p Y]SlXOUV.] 

1 149. [octt' av XExXo'cpwai [xou : ^Oca av xsxXocoo'ts? coat.] 10 1 150. XY)a,bv : Ky}[/.os 6 xaSo? tojv StxaaTtxwv, evGa 
ISaXXov Ta? ^Tj(pou?. 'AXXto?. xyj^o? 6 Iirt tou 
xaSiaxou, el? ov t«? ^yjcpou? xaGtsaav Iv toT? otxa- 
CTYiptot?. KpaTtvo? §£ aUTOV Iv No'[jloi? c-^otvivov YJG^OV 
xaXsu toiouto? yap lytvsTO xat yjv irapo'u-oto? y^covY] , 15 
w? xat Ho^oxXy^? Iv 'Iva^to. ucTSpov §£ a[jt(pop£t? §uo 
i'<7TavT0 Iv Tot? Stxacrrjptot?, 6 fjtiv yaXxou?, 6 §g 
£uXtvo?. xat 6 [jlev xupto? Y^v, 6 Se axupo?. s^st os xai 

6 Y^aXxOU?, W? CpY](7lV AptCTOTEXYj?, 5isppivr,[jigvov 

iTciQsjxa, si? to auTvjv ixdvvjv ty]v ^cpov xaGisaGat. 20 
7rpb? touto ouv 6 XY]f/,o'?. avTi Se '^cpcov TaT? v^otptvat? 
ot StxacjTai I^pwvTo. auTat §s xo'yv^at tive? stcriv, co? 
cpY]ctv 'ETracppo'SiTO? Iv Tat? Xe^ectiv. xai TOl? ITTTTOl? 
Be 7r£piTtG£|i.£V0? outw? IxaXstTo XYjfjtb?, 6 xaXoujjtsvo? 

Cptp.O?, 0)? SsVOCpWV Iv TO?? TUEpl l7UTTtXY^? [lO, 8]. TtXe- 25 

y(xa ti ix cy^otviwv ytvo[xsvov ojxotov *^G[xw, to toc? 
Tuopcpupa? Xa[x^avouc:iv 5 si? o ai 7ropcpupai xat tqc 
xoyyjjXia Et(j£p7rou(7iv. Iv auToT? Se toutoi? Icti xat 
to SsXsap, to? cpvjcriv e Hpo)Stavb? 9 TrapaTtGlfjiEvo? toc 

HocpOxXEOU? Ix IIotptEVCOV 3() 

y.r\\LoX<n tcXexto?? irop9upa? ^Oeipet yevo?. 

Atcrv^uXo? iv Auxoupycp aXX^yopixw? tou? Seff[/.ob; 
xy][xou? EtpYjxs Sta toutcov, « xat toucos xr^-ou? 
(jTo'^aTO?. » v AXXo)?. Oasivo?* xy](jlo? 6 ya^o?, 6 
7C£ptTiQE(i.£vo? toT? iWot?. xai XY)[/.waai to cruyxXET- 35 
cat. xat o! iaTpo\ xrj|xtoc7at XEyouat to tov ocpQaX- 
(/.bv cptjjLtoaat. 

xaTa[XY)Xtov : KaTa^YjXouv [jtlv IXsyov to tyjv [jtY]- 
Xyjv xaGi£cGat utuo tou taTpou £t? tov Xai[/.bv, w? 

7T0l0Ua-t XCCl Ot IfXOUVTE?. XYJfXO? 0£ IxaX^TO TO 40 

l7rtTtG£[jt£V0v TuXsyfjia Tto xaStw, St' ob ot Sixac-at 
xaGtEcav toc? <l/yjcpou?. to oXov oOv ^ouXETat oti xa- 
Ta^Y]cpt^oa£VO? auTcov xai Stxa^cov avayxa^co ijxsiv 
toc? xXo7ra?. ' r AXXt»)?. xaTafjtyjXSv avTt tou jcara- 
Stxa^tov xat I^oaTpaxtc^tov. a7rb (XETacpopa? t(ov ta- 45 
Tptov twv §oxt[x.ac^ovTWV Stoc Trfi [xtqXy)?. 

H5I. dcTuay' I? [xaxaptav : [Koptovt? auGt? £T£pa 
EtaiovTtov twv uitoxptTtov. ot Be gtijoi tau.^txot 
Tpt(jt£Tpot axaTaXYjXTOt ptS A , ttXyjv tou 7T7]' tap-Stxou 
[JtOVO[i.£TpOU ppav^uxaTaXYjXTOu. tov 6 TsX£UTaTo?, 50 

ISetv apLsivo) ty] Ksx^vaiwv uoXst. 

Iirt tw teXei xopojvt?.] ypacpET-ai spp' si? (/.axapiav, 72 SCHOLIA IN EQUITES. avrl tou si? 6'XsQpov xaT* sucprjjjuerp.o'v. Iresl xal oi 
t£Gv£wt£? p-axapnrai XsyovTai. 'AXXto?. Maxapia 
'HpaxXsou? GuydcTyjp, v]v oi 3 A0YjvaToi uTrlp auTtov 
a7to6avou(rav 7toXuT£X5)? i'Ga^av. — - "AXXto?. xaToc 

5 ttjv EupusGlco? Irel Ta? 3 A8yjva? arpaTsiav Xo'yo? 
c flpaxXsou? GuyaTspa Maxapiav TOuvo{/.a sauTvjv uresp 
tvj? ttoXsw? si? ffcj>ayv)v {/.STaSouvai. tou? oOv AGv]vaiou? 
xaTa Tip.v)-v tvj? 7raiSb? ai>TOu avGv) xal aTscpavou? 
TtapaxsXsusaQai to?? a'XXoi?, <b? tv)v Trapoijxiav IXGs?v 

10 xal £7c\ twv 7rpo6u{jt.ou[j(.£vwv Tt. aOQi? Ss xaTa^pyjdTt- 
xw? xal Irel 7raorvi<; acpo<7ito<7£0)?. v. [*AXXw?. 7ra- 
pot[MtoS£?, (3aXX' £i? [/.axapiav. ot [/iv xaT £u<pv)[/.i- 
crifcbv IS^avxo X£y£(78at aWi tou, paXX' si? S£iXaiOTV)Ta. 
Maxapiav yap iv "ASou 5(top^ ov SiaTUTroustv. oi Se 

15 tvjv Maxapiav Guyaxspa cpaci tou 'HpaxX^ou?. v( ys 
xaxa tt]V £7ri toc? AGrjva? EupusGsto? arrpaTSiav, twv 
AG*/)vaiwv [jly) IxSiSo'vtwv auTto tou? c HpaxXsiSa? 
?rpb? tov tou 'EXsou pwubv xaTacpuyo'vTa?, ^pYjc^ou 
SoQsvto?, tou? AQvjvaiou? vixvfcsiv, si ti? twv c Hpa- 

20 xXsiSwv 7rpb? GavaTOV sxouciov IxSw sauTbv, xaTS- 
ccpa^sv sauTvjv, to? Iv 'HpaxXsi'Sai? EupiTuSv)?. i\q 

' tov Tacpov avGs<n xal cnrscpavoi? ti[xwvt£? oi AGrjvaToi, 

! W? TtoV ApySlWV 7JTT7)GsVTtoV, iTrsXsyov, ^aXX' £1? 

Maxapiav. to [/iv ouv rcptoTOV Irel twv xaT' aps- 

25 Ty)v SiSo'vtcov sauTOu? £i? GavaTov v] -iuapoi[jt.ia 

IXsySTO. U<7T£p0V §£ £711 7Ta<TY]? a<pOO*lto(7£to?. Cp6op£ 

Ss, oXsGp£, cpQopoTuois.] 

1158. [olaG' ouv 8 Spacrov : Attixov avTi tou Spa— 
est?.] 
.30 1159. axo paX&'Stov : BaX6l? vj acpsst? twv Spoj/itov. 

fji£T7]V£yx£v otiv aTTO TWV 7TSpl SpOUlOU? a[XlXXto[/.£VtoV Iv 
to?? aytotn. [(3aX6i? §£ xaX^Tai to Iv ttj ap^yj tou Spo- 
[jlou X£i{Ji£Vov lyxapsiw? £uXov, 8 xai acp£TV)piav xaXou- 
criv. 07T£p pt.£Ta to £T0i[xaaG9ivai tou? 8po[/it? ei^ to 

35 $pa(ji£Tv, acpaipou[X£Voi acpiscrav Tps^stv. AXXw?. -^ 
utto ty]V ucrTrXviyayivo^lvvi ypa[xp.Y] , 8ia to Itc' auTTJ? fte- 
^?jx£vai tou? Spo(ji£a?, paXSi? xaXelrat, aTib tou sicr- 
^aXX£(iGai p<x§Y)V. TTpwTOV yap eicrep^ovcai paSyjv, slxa 
tou §po{jt.ou appvTai. r h aTrb tou o^XXofxat aXjxi? aX6i? , 

40 67T£p6tSacr(ji.w paX^t?. yj arco tou paivw.] 

II6I. U7T0G£tV OUX IS : 'YlTOTp^SlV, U7T0(7X£XlC£lV, 

xal Ij/jroSwv i^TacrGat. 

1163. lyw Gpudiofxai : Avti tou cruVTpi^TJao^ai vj a-cpo- 
§pa Tpucp^coj xai <7£fn/uvouj/.ai. [p.a(^icrxY)V Ss, apTov 

45 7T£CpUpa{X£VOV.] 

1167. Ix twv 6Xwv : 'OXat at ^eG' aXwv f/.£f/.iypivat 
xpiGai, xai toT? Qufxaariv £7Ti6aXXou.£vai. 7raXtv Ss eu- 
cpuw? u7uo[Ai(jLvr]crx£i twv Iv IluXa). 

1168. [jt.£(/.ucrTiXY][Jt.£va? I KaT£ipyacp.£va? yjSt] xai 

50 £T0l(JL0U?, T0UT£0TI {Jt.£{Jt.aCfVl[A£Va?. (XUOTTlXa? : Mu- 

crTtXy) 6 xoiXo? ^wpib?, ^ixtov, Spa$ x £ tpo?. ^ ct ' 

1169. Suo sicriv Itti tyj? axpo7roXst>3? 'AGrjva? vaoi, 6 
T-rj? TToXiaSo? xai r] ^pucrsXscpavTivT] , ^v a7rb twv Mti- 
Stxwv axuXtov xaTsaxsuacrav ^>siS(ou TrXacavTO?. AXXct)?. w? S7ri ayaXjjiaTO? sTtts Sta to ^sy^C'o? t^? 

1 1 70. w? ^iyav : AeXyjGo'tc*)? cr£(xvoXoy£T to (jisyeOo? 

tou ayaX[/.aTo? [Sia tou £i7U£iv tov SaxtuXov auTOii 
p.£yav, wcj7r£p xai Sia tou ei7usiv iv //ipi IXscpavTiV/] 5 
tt]V XEUxo'TTjTa xai Xa[/.7rpo'T7]Ta xai to xaXXo? auxou. 
fxaaTO? Ss cpiXovsixsi Ssijai tt)V t9j? AGvjva? £uvoiav 

Iv TV] 7T0Xst, W? SI T0UTO Ss^SlS, Xai TV]V lauxou OlSTat 

S^Xv]v Tcoivjcrai 7rpb? ttjv tcoXiv suvotav.] 

H7I. lyob S' Itvo? y£ : ^Oti toi ocrTrpia Iv t9j I^vjcrsi 10 
SiaGpuTTTovTat. 7raXiv Ss to Iv IIuXw xaTOpQto^a [Sia 
tou nuXai^a^o?]. 

1 173. TrpoicrTaTai xa\ cpuXacrcrsi. V. 

1174." UTCSpS^Sl CTOU : AVTI TOU U7r£p[Aa^£T Xal U7T£p- 

a(77ri^£i cou. dvTi Si tou £i7T£iv TC£piX£cpaXaiav, sires 75 
^uTpav [w? [Adtystpo?]. 

[TV)V X^ T P aV : AvTl TOU £ITC£IV /,£lpa.] 

1177. vi ^>o^£(TTpaTy) : e H tpo^ouo-a tov crxpaTo'v. 
i£vi? (>h toc £7ri0£Ta ttj? Geou. 

1179. xai ^oXixo? : XoXix£? t« tzol'/zol svTspa. y/Xi- 20 
xo? Se xai v^vucTpou Ix 7rapaXXv)Xou to auTO. TauTa Se 
lyxaTwSv] xpla. to[/.ov Se, oiov T£[xaxo?. vjvucrTpov Ss 
7] xaTto xoiXia. 

II8I. ^ TopyoXo'cpa : e H Ix tv|? xEcpaXvj? ttj? Fopyou? 
tvjv 7T£pixscpaXaiav l^oucra. IXaTrjp Ss , 7rsp.jjt.aT0? slSo?. 25 
tivs? (jlsv a^ufxa, tivs? Ss 7rs7TTa, tbv si? xai Eupwui- 
Srj?. ireat^s Ss toT? ovo'jxaai Sia tvjv 7rspt toc vauTixa 
twv AGvivaiwv I[X7r£ipiav. 

1185. IvT£pov£iav : Ta lyxoiXia toc areb tt]? too'tti- 
So? av£pxo}X£va £uXa , IvT£pov£ia xaXeiTai. 'AXXo^?. 30 
01 [X£V, to twv vswv sSacpo?. 01 $1, toc lyxoiXia. ^sXtiov • 
Si , tvjv twv lyxoiXiwv uXtjv X£y£iv. TauTa Ss c HpwSia- 
vb? Iv tyj xaGoXou 7:po7rapo?uvsi. [xai v) IvTSpovsia Ss 
toutw tw Xoyw oS<p£iX£ cudTfiXXsiv to a xai'7rapo^uv£iv.J 

OUTto yap TV)V £VT£piO)VV)V 'AplCfTOCpavrj? £V TOI? C l7T7T£UCJlV 35 
£17T£V, 07T£p ECTTl TO [Jt.£CaiTaTOV T% VStO? , IffTt (7UV- 
£XTlXCOTaTOV, V]Tl? IffTl Tp07Tl?. U7TO S£ OcXXo^V [J!.V)Tpa 

xaX£tTat. cpv)ai SI 6 x(*)[uxb? 

6t?Ta? Tptvlpei? evxepovsiav tq 6e6i;. 

si (XV) apa ttoivjtixv) IcfTiv $\ IxTaci?. 40 

1187. Tpia xai Suo : Tpia [X£pv) uSaTO? l7rt§sxo|/.evov 

xai Suo oivou. apicTV) Ss xpacri? oivou Suo {/.spyj xai uSa- 

to? Tpfa. 

1 189. IvsTpiTOJViasv : Euxaipto? Ttp s7tiQ£tw £.ygv\- 

craTO, iva itvtXfy 7rapoc toc Tpia xal Suo. ( Sou'XsT'ai Ss 45 

Sv)X0UV OTl V] AGv)V0C TOIOUTOV aUTOV STrOl^CEV, w? Su- 

vacrGai Tpia {/.£Tpa cpspstv uSaTO?. vj (b? areb twv Tpiwv 
xpap.aTtov. r\ to? areb TpiTWvo? 7COTa[/.ou AiSutj?, 7rap' 
6 Ite^Gv) v] AGvjva. pwpioXo^ov Ss, Travoupyov, Xvj- 

CTTpiXOV. 5C 

H92. Sia toc xpsa. V. 

H95.6pa?TdcSs : Toc Xaywa osixvucriv auxco xal ^Xf u- 

dj^si w? oox s^ovTa. 2I9#. tive? : 0! [xsv to auxo 7rpo'(7t07rov, iv' r\ Ttvs?. ot 
Ss 5 tou KXecovo?, tV r\ sptOT7)[JiaTtXto? tive?. 

H98. 7rou 7tou : e AyopaxptTo? [jlsOoSw xp^i Tat ^pb? 
KXsoiva , xat apTra^MV toc Tou KXeowo? Xaywa SiSaxri 
5 tw STjptto. 

OUX IdCCSt? : [AsiTTSt] £7Tl(pOlT7](7at. 

1201. xat <7U yap tou? Ix IIuXou : c/ HpTca(ja? StjXov- 
oti airb AtiulosGevou? tou arpaTTjyou. 

1203. to [xsv V07]{/.a ttj? Geou : Tou to 7rpb? ttjv aXa- 

10 £oveiav twv STifxaywytoV. EtcoQaat yap XsyEtv 6rt t] f/iv 

Geo? u7rs6aXs fxot, YJpTcacra Ss iyto. outw yap ot Sy)[xoc- 

ytoyot aarei^ofjtsvot IfXEyov toc? lauToov iTirivoia? ttj? 

GeOU. 

1205. avTi tou xat yap. V. 
15 1206. u7T£pavaiS£<T0iqa"O[JLat : Ttj avatSsta vixtjGtjcto- 
(jtat. otov, avatSlaTspo? [xou cpavvfasTai. 

1210. vo[*tcrG£iT)v. V. 

121 1. TTJV £{XV)V Xt(7TT)V I Tt)V Xt&OTOV. TaUTT) §£ 

SievtJvo^ev, 6'ti r) [/iv si? utcoSo^v IffTiv Io£C[/.aT(*)V, 
20 7) Se i[xaTto3V xat jf pucrou , 7^ xt^oyco'?. 

1212. GCVTt TOU ytVC0(7X£. V. 

1215. Bv/jaQ, arcavTa yap cot 7raTpiStov 7rap£cpo'- 
pouv. V. 

1216. TOC TOU bVj[AOU CppOV£l I 'AvTt TOU OU StOpOOOXEt- 

25 Tat. ttV tou aXXavTOTrcoXou $( cpyjatv, oti TraVra tw 
o^[juj) 7rap£Gy)X£V. 

1219. CXVTt TOU 7T0CVU 7ToXu TO XP^ 01 T0 ^ ^XaXOUVTO? 
aTCsGsTO. V. 

• 1220. tuvvoutovi : 2uXXa6wv tou? SaxTuXou?, cpYjcrt 
30 <Da£tvb?, aWt tou [xtxpo'v. 

1225. iyw Se tu : To tu Aojptxw? aWt TOU GTS. ETOXt^E 
Ss irapa to StopoSoxstv, AcoptoVt £tpT]Xco?. to Ss Ictts- 
cpavt?a avTt tou, o~TE<pavoi? ETtuvyjaa. b\uocrta yap 

STt|Jl7)Gy) 6 KA£toV (JTSCpaVCO. [JU[X£?Tat &£ TOU? ElXtoTa?, 

35 OTav ffTSCpavwcjt tov IIoo-£tSwva. 

1233. ei Tt £uvota£t? : Et c-u[/.<po}vyj(7Ei? xal {/.s6s£si?. 

1236. EuarTpat? : 'Avti tou cpXoytffTpat?, ottou toc tEpE^a 

8u£Tai. X£y£t Be to? [/.aystpo?. "AXXco?. iv to?? [xa- 

yEtpsiot?. sflffrpa yap to [/.aotaTyjptov, arco tou sueiv 

40 xat cpXoyt^£tv tou? ^otpou?. to Se ^p(/.otto{x,7iv, wc 7upb? 
{jLouctxriv, avTt tou £7raiSsuo{/.7]v. "AXXw?. £0o-Tpa r\ 
wpi^v) xptGi]. apYjTat §£ xat ap.cpixauTi? Ttapoc xwjxtxoT? 
xat TpaytxoT? oltzo tou ireptxsxauGai. ot Se t^v TrpojTTiv 
Excpucytv twv uupwv, v]V XyjI'ov TTpoaayopEuouciv wpaTov, 

45 SlOC TO TOU? 7rpO)t[XOU? Xa£VTtOV TWV a^UptOV £7UT7]§£lOU? 

stvat £t? Tpocpvjv. 

1239. avTt tou i[xavGavov. V. 

T240. w ^>ot6' "AttoXXov : c O arfyo? ix TtiXecdou 

Eupl7UlS0U. 

50 1241. tyjv v^Xtxtav l^oov £t? avSpa. v. ©. 

1247. [WVIOV : EutoVOV. 07TOU to Tapt^o7ra)X£Tov, 

(XVtI TOU O'^OU TOC EUTeXy) 7T03X£lTai.] 

1249. xuXivSet £ta(0 I 'EauTOV Xsyet 6 KXewv. TauTa SCHOLIA IN EQUITES. 73 

Bz Ix BfiXXEpocpo'vTOU Eupt7uiSou. to §£ xuXtvoW (XVTt 

TOU XO[JLt^£T£. 

1251. <7£ §' aXXo? Tl? : AeiTCEl (XVTQp. 7TapOJ§Y)(7£ $£ 
TOC I? 'AXxTjCTlSo? EupiWtSoU [l79]. £^£t Ss OUTO)?, 

as 8' dcXXvi Tt? yuvr] xEXT^a-sxat , 5 

<7a>9ptov [jlev oux av' (/.aXXov, suxu^ri? S' tcrto?. 

1253. c EXXavt£ Zsu * c EXXavto? Zeu? a7io tou Iv At- 
ytvrj au^[j(.ou tote ysvofXEVOu, ote Ataxo? cuvayaycav 
tou? naV£ / XXy]va? I|tXst&craTO tov Ata. touto Be Xs'yEt 6 
aXXavTOTrtoXrj?, EtXyjcpoJ? tov CTEcpavov. 'EXXavto? $e io 
Zeu? Ti[xarat [iv Atytvy)]. 

1254. xaXXtvtxE : Touto Xsy£t o ^opo? 7TpO? tov aX- 

| XaVT07TOjXy)V. 

1256. <bavo? : Du^a^o?* cpatVETat ti? ypau;|xaTEU? 
oSto?. twv ttocvu o"rravtWovo|xa xuptov. xw(jupoYt Bl 15 
auTOv w? cptXo^txov. ^>astvo? Se* cpavo? 6 xaTayysXXtov 

xat cpavspoTrotwv toc irpayp-aTa xat (X7)vuwv. yj aTuo 
tou cpatvsiv, o icjTt o-uxocpavTsTv. <l>avo? yap xaxo- 
7rpay[xo3v iyivETO cptXoStxo? ypafxu^aTEu?. em S^jjlou 
Se, uTioypacpsu? IXsyETO, 6 Se tou pouXsuTYjpiou avTt- 20 
ypacpsu?. Stjiaoctioo §£ ysvopivou iypacpov ajxcpoTspot 
toc XsyofAsva. 

1262. T7J K£^7]VatWV 7UoXei I 'AG7]Vai03V. W? X7)pOUV- 

twv auTtov. ETrat^s Tiapa to A07)vat(ov. a7ro Ss tou 
xs^VE'vat IXaSs to ovojxa, w? p.ETs'ojpa twv 'AG7]vatwv 25 

CppOVOUVTWV. 

1263. Tt xaXXtov apxof/EVoto-i : Touto ap^ wpoffoSiou 
IltvSocpou [fr. 59], i^st §£ outw? « Tt xaXXtov ^p^ojxe'- 
« voidtv y\ xaTa7raoo[X£VOia-iv, r\ paGu^wvo'v te AaTW 
« xat Goav t7U7T(ov sXaT£tpav aETcat. » xopwvt? §£• i^taai 30 
yocp 01 U7T0XptTat. xat £(7Tt cu^uyta E7uipp7]^aTtx7]. 7^? 
at [jtsv [jLEXtxat 7T£ptoSoi SsxaxwXot sicrt. xat aiiTtov to 
[xev TrpwTOV tatx^txbv icpGyi[xi k u.Ep£?, [r\ 1% dvTto-7uaa-Tou 
xat ^optdctjL^ou SttJLETpov uTrEpxaTaXrjXTOv]. to Se p' 
SaxTuXixbv TpiTrouv £t? SiffuXXaSiav. [to Tptxov i| Itti- 35 
TptTou SsuTEpoo, yopiap-^ou xat 3 Iwvtxou a7r' IXoctto- 
vo? Tpt(jt£Tpov axaTaXr,XTOV.] to 6 s ' Tpo^atxbv Tptirouv icpGYlfJLtfJLSpg?. TO s' £7Ttxbv £CpG7][Xtp.£p£?. TO (^' ta(JL^tXOV 
St[X£TpOV aXaT0cX7]XTOV. TO $' TpO^atXOV SlfXETpOV UTUEp- 
XaTaX7]XT0V. TO 7/ 7CpOCpStXOV So)S£XaG"7)[i.OV Stoccpopov 4x' 

7rpoa-EXa^£.TbQ / avaTcato-Tixbv[Tpt[j.ETpov axaTdcX7)XTov]. 
to t' ta[x6ixbv TptutETpov axaTaX7)XT0V. [i^t tw ts'Xei 
St7rX9] so-03 VEVsuxuta. £X £l Ss xat avTio-Tpocpy)V ofjtoiav 
xaG' IxacTOv lauTYJ. 7^? to TEX£uxaTov SusTv StirXatv xaT' 
atxcpto Taxpa cryj^EiouTat.J ^ 45 

1268. fJLYjSs OoUUtaVTlV : OuTOt 7TEV7]T£? StE^aXXoVTO. 

[xat 6 (jlev AucriffTpaTo? 6? xo'Xa^ , 6 Se Oou[*avTi? w? 
ttevt]? xat [xavTt?.] Sst oSv, cp7]o-i, tou? (XEV ?7wcea; £7rat- 
veTv, Ixeivou? oe too? 7r£V7]Ta? [XT] Sta^dcXXEtv. 

avE(7Ttov : "Aotxov. Vict. 50 

1270. QaXspot? Saxpoot? : 'Avti tou, {XETa Saxpuojv 

IXETEUEl (TE TT)? 7T£Vta? SVEXEV, aTTaXXayTJvat TaUTT)? 
aSlWV. IXETEUEt §E a7TT0(X£V0? TT^? ffT)? ^apSTpa? §ta TO 

xaxw? 7U£VEa-Qat. 74 

1274. XoiSopyjffai : Ttj? 7uapa6d<7£0)? Isti {jLspog [to 
£TCippYjw.a Ix <m')(wv Tpo^aixtov T£Tpa(j.£Tpwv xaTaXr)- 
xtixwv ig', saw veveuxuioi Si7rX9j 7cspaTOU[/.svov. i^st os 
xai avT£7rt'pp7i[jLa xaG' sxacrov opOiov iauTw. 06 £7ci tw 
5 tsXsi xopowi?.] xwf/.wSs'T Ss xai xaGaVuETat ApicppdSou? 
w? dffsXyaivovTO? xai dcj)(Y][jiovouvTO? aicr/pw?, xai 
irapa <pucriv 7rpo<7iovTO? Tat? yuvai^i. to Se tou? 7tov7)- 
pou? XoiSopsfaQai tijay] yiVETai to?? dyaGo??. 

1276. ov Set ttoXV dxoucrai : Oiov, Sv Set XotSop7]Grj- 
10 vat. Xsysi Se tov Apicppdorjv. 

1277. oOto? ?|v evSyjXoc : *0v QeXw Xsysiv ujxiv oux 
&Tiv £7ria7j[/.o?. toutou ^aptv Si' ETEpou tou? Tpoirou? 
$7)Xwcrat QsXw. touto Be Xsyei, a)? tou AptyvwTOu [^iv 
yivwaxof/ivou, 'ApicppdSou? Be acr^ou ovto?, d-jrb §e 

15 toutou Ytvo)jxo[A£Vou. 'AXX(o?. tov 'ApicppaSrjv Xsyei. 
ApicppdSou? Se £uo 7ca?§£?, ApiyvwTo? xai ApicppdoTj? 
op-wvujxo? tw TcaTpt. 

1278. 'ApiyvwTOV yap : 'Avti tou, ecti yap SyjXo?, 
xat oux icTiv 6W? oux oiSev auTo'v. o5to? ouv 6 Api- 

20 yvwTO? SieSocXXeto xai w? dppY]ro7roio'?. ApiyvwTO? os 
oSto? xiGapwob? tjv. o\o7tsp xai tov opGiov vouov scpv) 
auTbv siosvat. Soxs? Be xai TcapouxiojoVj? Eivai 6 Xoyo? , 
ooti? oTSs to Xsuxbv xai to (xsXav. irapoc touto ouv 

£7T01V]C7£V. ElpWVSUETai Be TTpO? aUTOV, OTl OUX (XV aUTOU 
25 I{/.V7faGy]V '/p^CTTOU OVTO?, SI [AT] £l^£ 7TOV7)pOV aOsXcpo'v. 

6 yap 'Apiyvu>To? udTaTo; rp/. 

1279. ckjti? rj to Xeuxov : 'AptffTap^o?* irapa to Xs- 
youiEVOv, o<jti? oiSe to Xeuxov yj to [iiXav. 01 Be Xe- 
youciv 'ApiyvwTOV xiQapwSbv, 6? vjSs tov opGiov xaXou- 

30 (jlevov vb'f/.ov xat tov Xsuxbv, oitive? iOau[xa^ovTo tw 
tote Ypovw. "AXXw?. 7rapoi[JLia Itci twv 7ravu cpavs- 

QWV. $ OUV GeXeI E17TEIV, TOIOUTOV IdTtV 0U§£1? EffTlV 

oGziq oiSz to Xsuxbv r\ to [jisXav, 6 [xy| IiriaTa^Evoc. 
1281. touto [xev xat pouXsTat : To sivai Sy)Xovo'ti tto- 

35 VY 1P ^- 

1285. £v xaaaupioicri •: At)(S<;, Iv xacjaXSioi; , avTi 

TOU, £V TUOpVElOl?. 

T7]V a7T07TTU(7TOV SpOdOV I T^V TWV aiSoiOW Cp7](7l , 
T0UT£(7Tl TO (77r£p[/.a. 

4 1286. l(7^apa<; : Toe ^eiXt) twv Y^vaix£io)v aiSoicov. 
1287, HoXufxv^crTEia : MsXrj UoXu^v^g-tou KoXo<pto- 
viou. xiOapwSb? Ss o5to? ^v. xwjxwSsTTai Se xai outo? 

Iv toT? auTot<;. IIoXuav7]C7TOc §£ xai Oloiyijoq ojxoioi 
appvjTOTTOioi. KpaTTvo? 

45 xai ^oXu{JLV^crT£l , aetSet, [xou^ixyjv ts (J,av6avsi. 

1289. Ix TauTOu : j Oti aicr^pov to touto)v 7TOTV]piov, 
$toc to Xei^eiv aUTOU?. 

1290. Eupi7TiSsia 7) 7rapwSia s? IthtoXutou [374]. v. 
• 1291. cppovTiat <7UYYSYsv7)jxat : 'Ex tou « oaric ouv 

50 roiouTOV avSpa '> cpacri tive? EutuoXi§o<; Eivai tyjv 7ra- 
pa^aaiv, si Y £ cpvjorlv EutcoXk; « ^uvE7roi7)aa tw (paXa- 
?cpw )> 

1293. IffGtst KXewvu[xo<; : Toutov wg oaTravTjpbv xai SCHOLIA IN EQUITES. 

7roXXaxi<;Ia0iovTa Stacup'st, apt.a os xai SsiXo'v. [IpETTTTO- 

[KSVOV Se E17TEV I[//paVTtXW<; W? E7TI XT^VOU?. (J17UU7)? §£ , 

T^q apTO0-jqxY)^, oiovsi o"ito^u7]<; Tivbc; oucry)?. TrapaTO Iv 
auTT) Ta ctTia £[/.6aXXs(70ai.] 

1298. tG' w ava : IIop£uGv]Ti. w? xai to ystTViav auTw 6 
cpo&>u|/.sva>v twv I^ojGouvtwv auTOV. 

1300. cpacriv aXX^Xait; : 2w[/.aT07U0tst 7aq Tpi^psit;. 

1302. ouSs tcuvGoivecjQe : OuSe aiffGsdQs. 6 gti'/oq 
Tuapa Ta I§ AXx[xaiwvo<; EupnriSou. toc? [at)S,e7U(o Ss 
TrXsucacai; TuapQEVou? sipY]xsv , Ta? §e TTrXsuc-afTac; 10 
Ypaia?. [Kap^YjSwv Ss] ttoXi? ®paxyx TU£ p Xl T ^ Bu^av- 

TIOV. 

1304. 6£ivv]v : '0|iSs? a xaXoufxsv 6?u6acpia. Xu^vo- 
7TOibt; Se 6 c YTC£p£oXo<;. tive? Se Ta xspajxEa , a ecjtiv 
o^oug Sextixoc. XEpafxsuc Be 6 c T7TEp^oXo(;. [xetoc §e ttjv is 

dirO^oXviV TOU KXeCOVO? EuGeW? UTTEpE^aXsV U7T£p TOU 
'YTTSp^oXoU. (XEt' aUTOV Y^p £7T0XlT£UG-aT0. 

1306. ''Hti? avSpwv : ^Hti? yjv outtw SsSojJLevyj Tpiv]- 
papyw, (jl7]Se TuXEuaaca, aXXa veo)(7ti xaTaaxEua- 
(rGEia-a , t]v avw sItcs TrapGlvov. 20 

1307. Xeittei to w Zsu xai to SoG9jvai auTw. v» ©• 

1308. U7TO T£p7]So / VWV ! D^TCsSo'vWV, ^ CXO)Xt]XWV. 

1309. ou£s NauipavTV]? : Il£7roiY]Tai TauTa toc ovo'- 
[/.aTa 7rapa tyjv vauv. aTcb xoivou Bz to ap^ei. 

1310. Ei7T£p Ix 7T£UX7ic y £ 3tay^ ^ f £2<ravel IXeysv, 25 
EiTTEp I? avGpW7rwv eifjtl xdyo). ou^ dirXw; Se, dXX* 

0?OV El ^oXt]V £^W. (XTTO TOUTOU TO 7r£UX£§aVOV. 

1312. elq to ©tjoteTov : 'EvTauGa 01 xaTa^euyovTS? 
twv oixetwv dauXiav El/^OV. 

£7Cl TWV CE^VWV : El? TO TWV 'EpiVUWV l£pOV. Xai Iv- 30 

TauGa Se 01 oixsTai e^euyov. 

1313. ly^avsiTat : KaTa7crucr£iev, IvuSpiaEiEv. (ixdcpa? 
Ss, toc ?uXiva dyysia. [Xupou? Ss, oti XuyyoTzoAr^ 
h-] 

1316. £ucpv)(i.£tv xpv) : 2ti^oi Iv IxQegei dva7rai(jTt- 35 
xoi TSTpdjAETpot xaTaX*/]XTixoi is'. [eVi tw tsXei 7rapd- 
ypacpo?.] 

1317. [oi? y\ izokic, : ^Oti cptXo'Sixoi r^ciav AGy)vaToi. 
7raiwvi£siv Be, utxvov 7raiava aSeiv.] 

1320. Icp' otw xvia-wfxsv dyuid? : 5/ EGuov yap Trpb 40 
twv £uayy£Xiwv Tipb twv ttuXwv eicaenros. dyuia? oe, 
tou? dyuiaiou? Qeou?. dvTi tou , Gucia? IttiteXouulev 
toi? GeoT?. ['AXXw?. eGo? tjv toT? Iv dyuiaT? idTa- 
uivoi? QsoT? etti TaT? Ip^o^£vai?dyy£Xiai?Gu£iv, w? av 
si dyaGai eiev, EiriVEucraisv TauTai?, si Be TouvavTiov, 45 
a7roTp£^at£v. — xvia-crw^sv : Kvtarcra vj dvaQufxiac-i? 
twv Guo[xevwv toT? eiSojXoi?, aT(xb?, xaTrvb? twv 0u- 
criwv. Vict. ] 

1321. Icps^ca? : KaXw? , w? [xaystpo?. waiTEp 7) 
M^Ssta XsysTai, w? k asv Aia/jJXo? [ in Aiovucrou Tpo- 50 
cpoT? ] iG-TopsT, toc? Tpo<pou? tou Aiovuaou dcD£(J>yj(7acra 
dvavEaaai 7roi9j<7at [ [jietcc twv avSpwv auTwv w? S' 6 
tou? No'arou? Tuoiyjaa? xai tov Aiaova, Xsywv outw? 3 

auTixa o' AWova Otjxs qpCXov xopov ^^coovTa, SCHOLIA IN EQUITES. 75 $&pr(i.&%a 7r6XX' I^omg 1 iid /pucxsiotat Xs^vja-t. 
^eoexuSy]? §£ xal SijjlwviSyj? tov laffova]. 

1323. io<7TS<pavot<; : 5/ Iw ffTS<pavou[ASvat?. tov Bl xal 
e Xeuxov avQo? xal (jtiXav. 

1325. 'Apt(7T6lSyi TTpOTSpOV I "ApK7T0l lyivovTO d[x- 

cpoxepot, 3 Api(7T£iSY)<; ts 6 Stxaio? l7UxaXou[XEVO? xal 
Mt^TtaSv]; 6 <rrpaT7jyo'?. oZtqq Iv MapaOwvi IcxpaxTj- 
yv)<7£. xoiouxo? quv, <pY)a , iv, 5 Syj^o? xal Iv TOiauTT) xa- 

10 xa<7Tacr£t, oTq? ?)V iroXlTeUQ{/.£V(OV Ixeivwv. 

1327. dXX' oXoXu^axs : Eu?aff6s, dvsucpvipfaaTS- 
xal "0{/.7)po? [II. Z, 301 ] « at 8' 6XoXuy9j rcacrat. » 

1329. [to xal Xnrapal : 'Arab HivSapou (fr. 46) Tuapw- 
cfyxai.] 
15 dpi^TjXwxoi : IIX^psis, yj y£{jiou(jai xaxopGwtxd- 

XWV. 

1331. xExxiyocpo'po? : "EOo? y}v xot? AGYjVaiot? to 
TcaXaiov, xexxi^i xpuao?? dvaSEiaOai xyjv xo'uv/jv, w? 
OouxuSibVj? [i, 6]. ouxw 8s oi suyEVET? Icpopouv xal 7raY- 

20 Ss? xal avSpeg ttXexovxe? xyjv XEcpaXVjv. 

1332. ou ^oipivwv o^cov : ^Oti ^oipivai? I^pwvxo 
7Tpox£pov 7rpo xwv t^yjcpwv. sicl §£ xive? xoy^ai GaXaar- 
ctai. (77rovSwv Ss, xyj? EipYJvrj?. — xaxdXEiTixo? : Ka- 
xdaxaxxo?, arco xou xaxaX£i£w. Fic/for. 

25 ' 1334. xal xouv MapaOwvi : Eixoxw? xouxou I[/.vy)[j.o- 
v£U(7£V, ItcsiSyj 'AGvjvaiot [/.o'voi Iv MapaQwvt xou? 
Sap^dpou? sviXYjaav. yj yap Iv SaXauuvi vixyj xal Yj 
Iv IlXaxaiaT? ISoxei xotvbv spyov slvat 7ravxwv c EXXy]- 

VCOV. 'AXXtO?. [Xo'vQV TOUTOU ^EfXVjqTai, 0X1 T& (X£V 

30 aXXa xaxopOwjxaxa xoivrj 7racra yj c EXXa? Itcoiyjce xaTa 
xwv papSdpwv, xa 8' Iv MapaOwvi jxovoi AGYjvaTot. 

xpoiraiou : Tyj? xaxa xwv |3ap6dpwv vixyj? xal xou 
Tp07raiou ouTTEp iW/jcav Iv MapaGwvi xaTavauaa^- 

cravTS? auTob? [xal viXYjaavTE?]. 

35 1335. W CpiXxax' dvSpWV : 'Ev £X0£(7£l iaf/.6oi Xpl- 

[jiExpot xaxaXv]XXixol oS', xal [X£xa xb x£X£uxaTov xo- 
pwvl? 7) xou Spdjxaxoq. 

1337. dXX' w u-eXe : To w (xeXe oux Itti pXac7CpYi[xia<; 

EXaTXOV. 

40 1340. Iv XT) IxxXrjcrta : Ei xi? izfoq X^P lv ^syo)V xo- 
Xax£ua-£i£ a£ Ipav cjou 7rpocnroiou(Jt.£VO?. xotouxot? yap oi 
(jxpaxTiyol IxoXdxEuov xbv Stjjjlov pyj^aa-iv. 

1344. dvtopxdXtCsq : 'Ef/,sxs(dp(?ou xal [xsya icppo- 
vek;. y| dvxlxou dv£XOucpi^ou , wp^ou, sTrV]pou, xal xa- 

45 ysox; £7ut<7X£U£? 7rplv ooxt[Ad(7at. 6pxaXi^£iv Se XlyExai 
ItcI xwv dp)fO[jt.Evo)v dvaTTXEpuacEdOat opviOtov 'AX- 
Xw?. opw laxl py][JLa papuxovov. svGsv [ £fom. II. M, 
279] « ox£ x' wpExo exyjxisxa Zeu<;. » dcp' ou ovo[xa 
pyj^axixbv opxo? , xal opxw p9jua. xb Se 8pxw pvjaa 

50 ttoisT xb 6pxi£co, xal Iv 7rX£0vaa[xw tyj? aX cruXXa^T]? 
6pxaXi(^oj. 8y]Xoi Se xb 6pxaX(^£iv xb dvappiirxstv xa 
vrjTua xwv 7ratSiojv, oiov 6pou£tv 7ToieTv elq fttyoq. xa- 
TEy^pwvTO oe t^ Xe^si xal IttI aXXyji; xtvr](7£W^, rjVTtva 

€§£1 XlV£T(70ai, xdxspouTta? : Tt]V XEcpaXvjv dv£T£tV£t; StxrjV twv 
xspaxocpo'pwv Ctowv, oti sueiSy] ytV£Tai p.ETEOipt^ovTa 
T7]v xopucpviv. SyjXo? & xb yaupiav. wq IXacpo?, (dy]gIv, 
y^yaXXou xoT? XEpaatv. arco Ss xwv xspaxocpuouvxoiv 

Y^ Xslx. E^? OUV TOU TUTSpOCpUTOV St7T£ TO XEpaTO- & 

^ueTv. 

1347- I^STTETaWUTO I 'AvtI TOU g^VOiySTO, TOUTEdTl 

paoiw? £7T£iGou toi? Xlyouai. 

1348. axtaSiov : DxETracr^d ti, 07uep at yuvaTxE? 
[a! xavTjCpo'poi Vict.] 7rapa toT? AGrivaiot? s^oucrt Gew- io 
pouo"ai [si<;Ta 'EXsucrtvta Victor.] uTOp tou (jlyj xats- 

(jGat TOC? O^El? U7TO TOU f/XlOU" £XT£lV£Tai §£ Xal (7U(7T£X- 

XsTat 7rpo<; tov xaTETTEiyovTa xaipov. 

1352. xaTajjucOocpopYJcrat : Ei; jxicrdbv dvaXwcai, 
[xtarGbv SiSovat Iv t^ IxxXyjc-ioc xal toI? Sixaorryjpioi?, 15 
tov b\xa<mxbv xal IxxXYidiacrxixov. [TcapaSpajjiwv 3e , 
7uapeu§oxt|/.iqffa?.] 

1354. Tt XU7TTEIS : c Q,q aicr^uvGevTO? auTOu. SeT Se 
vosTv oxt 6 Bt}u.oq dxY]xow? xauxa U7rb aiSoug xax£xu~ 
7rx£ xal zlq xy]v y^v dxsvw? aTTE^XETTEV ai§ou[/.£VO(; Icp' 20 
o\q iSoxst |i.Y] xaXw? 7TpaXT£tV. 

ou^l xaxd X (,/) P av f /,£V£ ^ : ^^ x £7r ^ aauxou [xevei? 
xal Y^au^tav a^yjcfit?; 

1358. luvrjyopo? : IIpoaxdxYic uTusp xivwv Xsytov. 
Victor. 25 

1360. £t [jly] xaxayvwasffQE : El \&\ xaxaxptV£Tx£ 
xal xaxaSixdaEXE. 

1362. zlq xb J3dpa0pov : Tqtzoc, 'AGYjvTjfft paGu?, 
otcou xal xou? Aapsiou 7cps(jSsi? l^aXov. 7rdvxa §e xa 
Ixst {3aXXo[A£va dcpav^ Ituoiei. 30 

1363. Ix xou Xdpuyyo? : ^Oxe yap xax£7rovxouv 
xiva?, pdpog a7rb xwv xpa^Xwv IxpEjxwv. [dvxl Be xou 
£i7rs7v XiQov, ^Ttuep^oXov eittev.] cpatvsxat §£ 6 C Y7T£p- 
^oXoq yjor] Eic-Sa? si? xyjv 7uoXtTSiav. XlyExat Se Xdpuy? 
xal cpdpuy^. 35 

1366. vau<; IXauvoucri (xaxpa? : IIoX£(jt.ia?. xa? 
xpiYjpEi? Se cpY]<7i. xa Se (rxpoyyuXa 7uXoTa cpopxriyd 
eifftv. 

1368. u7ToX(a-TTOt? : Ot yap A6Y)vaTot TravxE? Xe- 
ttxoi Ixuy^avov xa 6-nridGia d-irb Oyjcteco?. u7roXi(77ra Se 40 
xa TETptf/.f/.Eva. xoivw? youv tou? 'AG^vaiou? Xt- 
<77ro7ruyd? cpaat. xal TuXaxxovxai tov 7csp\ ©y](7E03? 
[jluGov, oti eXxo(/.evo? utto tou 'HpaxXEOu? xaTsXt- 

7T£V £7X1 TY)V 7U£TpaV TY]V TTUyTjV. VUV §£ Ot,X£lW? E17TSV 
ETul XWV IpECdOVTWV StOC XY]V XaQEOpaV X£7TX07UUy03V 45 
OVXWV. 'AXXo)?. I(7X£V0)[A£V0t?. XOiaUXat Be ai 7CU- 

yal twv vauxwv Sta xy]V cuve^yj ISpav xal eipsciav. 

1369. Iv xaxaXoyw : 'Ev xw xaxaXoyw, Iv xoT? 
7riva^iv, Icp' wv Ivsypacpov xwv IxcxpaxEuojAEVWv xa 
ovo^axa. IxaXouvxq yap xaxdXoyot. [xaxa axouSa? 50 
Se, xaxa aXXou enroub^v.] 

1372. xbv Tro'pTraxa : AsiXb? yap xal pi^a(77ui<; 8 
KX£wvu(jlo?. [06 xal Iv NEcpsXai? (jti(/.VY)xat.] 

1373. ouo' dyopdasi : Ou vuv Iv dyopa Staxpi^Ei. 76 SCHOLIA IN EQUITES. 1374. KXektOsv?]? xai 2TpocTWv : ruvvtSs? o5toi 
xai •rctTroujjt.svoi toc ysvsta , Xsioi Ss xai [xaXaxoi. 

1375. Tav tw [xupw : Outw? Attixw? (xvti tou 
iv fxupoTtwXEiw, a?:o TWV 7UwXoUf/.EVWV tou? totcou? 

& xaXouVTE?. 

1377. Oaia?* : Astvb? pr/rwp 6 <baia^ outo?, w? 

xai dTCOcpuys'Tv etc! OavocTW sic' auToepwpw xptvoixsvo?. 

xwj/.wSs'iTai Ss w? Trapaxpouwv toc jxsipdxia [xai i|a- 

7uaTwv]. 
10 . 1378. auvspXTixb? : liuvsipsiv tou; Xo'you? xai 

(TuvTiOsvat Suvocjasvo? suxoXco?. TTEpaVTixb? oe, Ttspa? 

I7Uiti0e1? to?? Xdyoi?. 

1379. XpOUCTlXo'? : Ta WTa TWV dxpOCO[/.£VWV 

xpouwv tv] orcpoSpoT7)Ti twv Xo'ywv. 
15 1380. xaTaX7)7TTixo; : IIpoxaTaXa|j(.6avo[X£VO? tou? 

axouovTa? wars 6o'pu6ov jjt/J) xtv9)<rai. 

1381. xaTaSaxTuXixb? : 'AvtI tou auvoufftacmxb? 

xaTa tou SaxTuXiou tou TrpwxTOu. tou XaXvjTtxou Be, 

twv XaXouvTWv TauTa, twv irepi KXektGevt) xai 
20 2/rpaiwva. aSyjXo? 8e 6 cm^o?, xai ttccvte? auTov 

lay] ixe iwaavTO Sta to axaTaXXviXov. abVjXov yap ti? 

tivi Xsysi. 

1384. oxXab^av : 'OxXaSia? 6 auyxExXaaf/ivo? St- 

CppO? Xai 7T0TE [JL£V EVTElVo'fAEVO?, TTOTE Ss (7U(7TsXXdp.S- 
'25 V0?. 

1385. xai 7raTS' Evo'p^v : 'Erat^y] rcapa toi? pap- 
^apotsc-TraSwvE?, o&to? svdp^7]V SiSwcri. 1386. [toutov : Tbv TuaTSa, irai^et Ss, 7rspa(vsiv xai 
xucpsiv icoiei xaxEfJicparw?.] 

1388. TpiaxovTOuxiSa? : Ildpva? eiacpspsi. Sib xai 
cpyjalv, « £?*£<mv auTWv xaTaTpiaxovTOUTiaai » [toute- 
otiv si? cuvoudiav Xa6sTv], 

1389. cnrovSa? : SrfrovSa? iaTTEicaVTO (aetoc Eu6oia? 5 
aXo3(7iv oi ^EXXtjve? irpb? sauTOU? irpb tou Il£Xo7rovvY)- 
aiaxou 7CoXs[/.ou. 

1390. w? xaXai : EigtjXOov ai cnrovbVi sTatpai wpaTai 
[toc? O'^si?], uTuoxpivo'^svai toc 7Cpo<y&)7ua twv ctttovowv, 
Trpb? &? Xsysi 6 $9]uo?. I0 

1392. ou yap 6 IlacpXaywv : Metoc yap tyjv KXswvo? 
xai BpaaiSou teXeutyjv ctttovoVi toi? IIsXo7COVvy](y{oi? 
xai AOyjvaioi? lysvovTO TpiaxovTOUTiSs?. o6toi yap 
vjvavTiouvTO ttj sipiqVT). aTtoOavovTwv Ss auTwv lysvovTO 
ai cirovSai. 15 

1399. Ta xuvsia (juyvu? : Sujxcpupwv toc t^? ttoXeux; 
TrpayfjLaTa., oTt xai oi |/.ay£ipoi to\. xp£a (jnyvuouo-iv. [s0o? 
yap auTOig fjuyvusiv xpsa Trpo^aTWV te xai aiywv, xai 
TcpoTiOsvai w; (xovwv irpoSaTWV, xai I^airaTav tou? 
acpsXEdTspou?.] 20 

1401. to XouTpov : To a7coXou[/.a xai puTrapbv, o ecjti , 
to dTroXouTpov. [I? TTjV sSpav §£, si? tt)V 7rpo£§piav.] 

1406. tt]V paTpa^iSa : EtSo? IgOtto? dvOivr^?, 
ojjloiov tw 6vo[xaTi e^ougy)? to ^pwjxa. 

1407. £X(p£psT03 : Aip^svo? IxcpspETai 8 KXewv. to 2 5 
§e 1^7]?, iva ibWiv auTov oi ?evoi oi? IXco^aTO. NE*EAAI. (rnoQE^Eis.) To §pa|xa xaToc 2wxpaT0U<; y£ypa7TTat tou cptXocro- 

<pou l7«TV]&ec (a); xaxoStSaaxaXouvTo; tous vsou? 'AGtq- 

V7]cri , twv xwuuxwv 7upbc TOU£ CptXo<7o'<pOU$ IpVTWV Ttva 

dvTtXoytav ofy, w<; tive<; ? St' 'Ap^eXaov tov MaxsSo- 

5 vwv pacrtXla, oti TcpouxptVEV [auTov] 3 Api<7TO<pdvouc. 

II. 

<I>aa\ tov 'ApicrTO^avrjV ypd<j>at t&<; NecpsXa? dvay- 

xaaQlvTa utco 'Avutou xa\ MeX^tou, iva 7rpob\a(7X£- 

tLatvxo 710101 tivs? sisv 9 A0Y)vaioi xoctoc 2wxpaT0u<; dxou- 

ovt£?. vjuXa^ouVTO yap, oti TtoXkohq zl'/ev IpacrToc^ xat 

10 [/.dXtSTa tou; rapt 'AXxtStd&qv, 01 xat Itci tou Spd- 

|XaTO? TOUTOU fJLYjSs VtXYJffat £7T0l7)(jaV TOV 7U01Y]TY]V. 6 

Sc TcpoXoyo's eorTt twv N£cp£Awv appioSiwTaTa xat b^tw- 
TaTa Guyx£i{JL£V0?. TCpEff&rojs yap scjtiv aypotxo; 
oijpo^BVoq TcatSt dcrrtxou cppov^aaTO? y£(/.0VTt xat Tyj? 

15 £uy£V£ta<; £t<; 7roXuT£X£tav dforoXsXauxoTi. $\ yap twv 
'AXxjjiatwvtSwv otxta, oQev i\v to 7rpb<; [/.yjTpb; yzvoq 6 
(jL£tpaxt<7X0(;, 15 «PX.%? w? cpvjctv 'Hpo'SoTO? [6, 125], 
TEOpiTnroTpo'cpos ^v xat TuoXXag dvy)p7](X£V7) vtxaq, tocc 
(/iv 'OXuuviriadt , tolq Bz XIuQoT , Ivta<; $z 'IgQ^oi xat 

20 N£f/.£*a xat lv d'XXot<; ttoXXoi? dywatv. £u8oxt[/.oucrav ouv 
opwv 6 veavtffjco? aTUExXtvs Tipb? to •qGos twv Trpb? p]- 
Tpb; Trpoyo'vwv. 

III. 

np£dSuT7]C Tt<; 2Tp£^td§7)g U7C0 SaV£l03V xaTaTrovou- 
(X£VO? SlOC T7)V tTCTTOTpocptav TOO TratSbc, bYtTat TOUTOU, 

25 cporoqcravTa wg tov 2wxpaT7] [xa0£*tv tov 7]TT0va Xoyov, 
si ttw<; SuvatTO ia aStxa Xfiywv lv tw StxaoTTiptw tou? 
^p7]<TTa<; vtxav xat |/.y]8sv\ twv SavEtorwv [xyjSsv aTro- 
oouvat. ou pouXo[/.£vou §£ tou jjt,£tpaxt(7X0u , Siayvou; 
auTO? IX0wv [xav6dv£tv, [/.a0Y]T^]v tou 2coxpaT0us ixxa- 

30 X£<ja<; Ttva SiaXeyexat. IxXuOsictt]? Ss ttj? SiaTpiSyfc, ot 
T£ |xa07]Tat xuxXw xa67][X£vot Tuvapot cuvopwvTat xat 
auTO<; 6 Hcoxpemr^ stcI t9]<; xp£[Jid0pa<; atwpou[j(.£voc xa\ 
aTcoaxoTuwv toc [i.£T£topa 0£O)p£tTat. k u£Ta TauTa tsXsiv 
TrapaXa^wv tov 7rp£cjSuTV]v, xat tou; vofxt^o^svou? Trap' 

.35 auTw 0£ouc, 'Alpa, 7rpoa-£Tt §£ xat AiGspa xaiNscpsXa? xaTaxaX^Tat. Tcpbi; Ss ttjv eu^tjv eitrsp^ovTat N£9fiXat 
lv rryjiumi X,°P ^' xat ^ua-toXoy^a-avTO? oux aTutGavtog 
tou 2wxpaTOU<; d7COxaTac7Ta(7ai 7rpb<; tou? GsaTa; irspt 
7rX£tovo)V StaXfiyovTat. [/.£Ta Ss TauTa o piv 7rp£(j6uT7]<; 
Stoacrxo^EVo; lv tw cpav£pw Ttva tcov w.a07][xaTwv y£- 
XojT07rot£T* xat £7r£to\) Stoc tt]V ajxaOtav £X TOU OpOVTl- 5 
c-T7]ptou Ix6dXX£Tat,aytov Trpbt; piav tov utbv (7uvt<7T7]<7t 
tw 2o3XpaT£t. toutou §£ l^ayayo'vTO? auTw lv tw 
GsaTpw tov aSixov xat tov Stxatov Xoyov, SiaywvtdGa? 
6 aStxo? Tcpb; tov Stxatov Xo'yov, xat TcaoaXa^wv auTOV 
6 aStxoc Xoyo<; IxStSaffxsi. xouucdu-.svoi; §£ auTov 8 7ua- io 

T7]p £X7r£7rOV7][A£VOV £TC7]p£a^£t T0~<; ^p.7](7Tat? ? Xat W? 

xaTO)p0o)xw<;, euw^sT TcapaXa^wv. yEvo^Ivy)? §£ irepi 
tt)V Euw^tav dvTtXoyta?, 7uX7)ya<; Xa^wv utto tou TcatSb; 
p07]v Wtyjcti, xat 7rpo(jxaTaXaXoufx£vo<; utto tou» TuatSbc 
OTt Stxatov tou; TcaT£pa<; urcb twv uiwv dvTtTU7TT£(70ai, 15 
u7T£paXywv Stot Tyjv Trpbg tov utbv cruyxpouatv 6 ylpwv, 
xaTaaxaTCT£t xa\ £[/.7c(7rp7)fft to cppovTtCT^ptov twv 2w- 
xpaTtxwv. to Bz Spajxa twv ttocvu b\>vaTW<; 7cg7roiyj[jL£- 

V03V. 

IV. 

API2T0$AN0T2 

TPAMMATIKOY. 

JIaT7)p tov utbv awxpaTt^£tv pouXeTar 

xat iriq ?r£pt auTov ^u^poXoyta? StaTpt^v] 20 

ixavv], Xoywv t' aTcovota Trpbg TOuvavTtov. 

^OpO? §£ NscpsXwV W? £7TW(p£X9] Xfiywv, 

xal tt]v das^stav HwxpaTOu; StE^tojv 

d'XXat 0' 67c' dv£po<; xaT^yoptat 7utxpat ? 25 

xat twv [xaGvjTwv eTc TuaTpaXoiac Ixto'tcw;. 

£It' E^TTUpta^b? TYJq (J^oXyJC TOU DwXpdtTOU?. At TCpwTat NficplXat ISiSd^Ovia-av lv adTSt Itti ap^ov- 
to? Ttrap^ou, ot£ KpaTivo; [izv ivtxa IIutivyi, 'Ajjlsi- 
^ta; §£ Kovvw. Sto'iTEp 'AptaToepdvv]; aTTOpptcpOsU Trapa- 30 
^^03; w^0v] SeTv dvaStSd^at tocc N£cplXa? Ta<; Seuxspa?, 
x •-»-U5[/.Q£ff8at to OlaTpov. (xttotu^wv Se ttoXu {xaX- 

XOV Xal £ J V TOT? £7C£tTa OUX£Tl TY)V Sta(JX£UV)V £l(77]yay£V. 

at §£ §£UT£pat NficpsXat Itci 3 A|A£iviou ap/^ovTOc. 35 7? 78 ARGUMENTA NUBIUM. 

VI. Gy]XE. ffuvicrTaTai §s to opaf/.a Ix /opou Ne^eXwv. f^st 

Ss xarqyopiav tou 2wxpaTou?, oti tou? o-uvyJGei? Qsou? 
acpstq xatva £vo[/.t£s Sat^o'vta, Aepa xai NscpsXac xai 
Ta TOiauTa.] 

IX. Touto xauTOV scm tw irpOTEpw. ot£<7X£ua<7Tat £e Itci 
as'pou?, w? av Syj dvao\8al;ai [/iv atkb tou icoiy)tou 

7UpoQup]QsVTO?, OUXETt §£ TOUTO St' ?]V 7TOTS atTiaV 

TrotvfaavTO?. xaGoXou [/iv ouv cr^sSbv Trapa 7rav {/ipo? 

5 ysyevY)jj(iv7) Sto'pGcoct?. toc [/iv yap Tuept^pYixai , toc Ss 
7rapa7r£7rX£XTai ? xai ev t9j Td1;£ixal £v ttj twv TUpocrwirwv 
StaXXayyj {jLSTgtr/YijJLaTiffTat. Ta §s oXos^spou? ttj? b\a- 
sxeuy)? TotauTa ovTa tstu/tjxsv. aiktxa ^ Tuapd^aat? tou 
^opou 7][/.£i7TToa xai oxou 6 Stxato? Xo'yo? Tcpb? tov aoV 

10 xov XaXst, xai teXeutkiov 07rou xatsfat rj SiaTpifr/] 
HwxpocTou?. 

VII. 

Ttjv [/iv xwjxwStav xaQ9jx£ xata Hwxparou? w? 
TOiauTa vo[/.i£ovto? xai NECplXa? xai A spa xai ti yap 

15 dXX' $ cevou? EtsdyovTO? Sat[/.ova?- -/opt? Ss ly^a-aTo 
NscpsXwv -rrpoc; tyjv tou dvSpb? xaTYiyopiav, xai Sia 
touto outw? iTrsypacpvi to Spa[/.a. Stnral Ss cpspovTat 
NscpeXat. oi Se xaTYjyop^aaVTe? Swxpdrou?, 'Avuto? 
xai MsXriTO?. to £e Spajxa ttj? 6'Xy)? 7UOty]<7SW? xaXXtcxTo'v 

20 cpaat xat T£/vtxwTaTOV. 

VIII. 

OGMA TOY MAI12TP0Y. 

['Avuto? xaiMsXYpros 2wxpdcT£t tw Swcppovtcxou fte- 
<TX7jvavT£? xat auTov [/.?] 8uvd[/.svot (iXa^ai dpyuptov 
txavbv AptffTOCpdvEt S^toxaatv, tva Spafz-a xaT* auTou 
ffUCTT^dviTat. xat o? iretffGsu; yspovTa Ttva HTps^idSrjV 
xaXou[/.svov lecXaaraTO utco XP £ ^ V tcis^o'jxevov, ^ ^ 

25 dvYjXwxEt luepl tyjv tou 7rai§b? c&siStTumSou t7nrOTpo- 
cpiav. outw §e toutwv IpvTWV, [/.r, i/wv 6 IlTpE^idSyj? 
ti 7rotY)<7£i Tuspt Ta XP £K ? P°uX£U£Tat 7rpo<7ayaY£Tv tw 
2wxpdtT£t tov eauTOu 7catSa,?va Trap' auTou tov aSi- 
xov t/.a0Y) Xoyov, xat o5tw tou? Sav£iffTa<; a7roxpoua-r r 

30 Tat. ^£iStir7utS7)<; [/iv oOv, uoXXa SeyjGevtoc; tou TraTpo? [IIp£a^uT7)<; Ttq Srpe^iaSyj? utto Sav£ta)V xaTa7rovou- 5 

U-£V0g OlOt TY)V ITTTUOTpOCptaV TOU TTatSb? , SfilTat TOUTOU 

cpotT^aavTa elq tov 2toxpaTy)v {jt.aQ£?v tov aStxov Xoyov, 

OTTO)? |/,71§SV\ TWV SaVEtfTTWV {/.V]S£V d7T0§WC7y). [XT] p0U~ 

Xo|i.£vou §£ tou TraiSb?, sifflp^STai auTo?. xat (at) oV 
vafjLevo? [/.aQav Sta to yvjpa? IxStwx£Tat. uTroaTp^a; 10 
Se xat tw utw TT£t(7a<; 7Jyay£V auTbv tw 2wxpaT£t ? 8? 
xaXlaa? tov Stxatov Xoyov xat aStxov xat atp£crtv tw 
V£oj §ohq IxXs?acr0at, BiSolgxei Ix£tvov tov aStxov Xoyov. 
k aa0wv Bz 6 utb? cwuep I^ouXeto 6 7raT7]p xat tyjv 7ua- 
^UTVjTa £X£tvou xaxayvou? tutctei tov 7raT£pa auTOv 15 
iaTtwvTa. 6 Se dXyvjcac; Stoc tyjv tou iratSb? d(7£^£tav 
a7T£XGwv xaTaxatEt to cppovTiGTi^piov, vomica? Hwxpd- 
ttjV atTtov t^<; ddE^Etai; tou iratSb? £tvat. xaTYiyopst S& 
IvTauGa tou 2o3XpaTou<; w<; dcE^out; xat ^evou? Geou; 
iTCEiG-dyovTO?, dcplvTO? touc cuvrjGEif;. l7rtypd(p£Tat §£ 20 
N£^p£Xat, Sioti 7rap£tffay£Tat y # opb; NecpsXwv 6[AiXwv 
tw 2o)xpaT£t, a; Ivo(jt.t^£ Q£a?, w? 'Aptcrocpavvie xaT*/)- 
yop£t« 6 yap "Avuto; xat MeXtjTOi; cpGovouvT£? HcoxpaTet 
xa\ [jlt] Suvdu.£V0t aXXw; pXd^at yj cpavspw? xaTTj- 
yop^aat [XEydXou ovto? txavbv dpyuptov S£Swxa<7iv 25 
Apt(7T0cpav£t TauT7]V tt]V xwfjtw^tav xaT' Ix£tvou ypa- 
tLat. toc §£ 7upoffo)7ra 2Tp£^tdS7]c, 4^eiSi7T7ri5vi?, (xaGr,- 
TTj? DwxpaTous, 2wxpaT7]?, ^opb? N£cp£Xwv, Stxato? 
Xoyo?, aStxo; Xoyo?, Ilaatac SavEtdTY); , [/.dpTU?.] 

X. 

[To Spau;aTWv N£cpgXwv xaTa 2wxpaT0U(;y£ypa7rTat 30 
tou cptXoaocpou £7riTY)8es, w? xaxoSt§aa-xaXouvTO<; Tob<; 
veouc AGTjvTjcrt, twv xw[xtxwv 7rpb<; tou? cptXoarocpou? 
d-jTE^Gwi; I^ovtwv. aXXot §£ cpacrt tov AptdTOCpdvviv to TupoffsXGsTv oux ETOtaGv) * diroTU-/wv Se 6 Trp^uTr^ t% I T ^ 3V N £C peXwv GuvTalaaGat Spau;a uizh Avutou xat 
Itc' ix£tvov IXTitSo? xat oux £/0iV offTt? xat y£vy)Tat, MeX^tou 7capo?ov6evTa. pouXojxevot yap outoi ypacprjv 35 
stq o£UT£pov £t§£ tcXouv. ou§£V oOv ttj? TjXtxta? cppovTt- irot^acjQat xaTa 2wxpaTOU? xai GeXovte? Trapav Xa- a<xq ouo > sv0u(JtYj8s\<; st tictiv octotuoc So?£t£V dvv]p Iv y^- 
35 pao? oubw [jtavGdv£tv xaGaTC£p xou.tSv] veo? ap^o^svo? , 
dXX' si? iv dcp£03paxw? [xo'vov Ix£tvo ? lav apa ofo's T£ 
y£VY)Tat tou? Sav£taTa<; Sta 7cei0ou? aTco(7T£p^<jat Ta 
vpT^fxaTa, auTO? irpo'dEto-t tw 2o)xpaT£t. oux l^wv §£ 

UTTYlpETOUVTa TY) p0uX'^<J£l TOV VOUV, dXXa TOtOUTO? WV 

4 oi? I(jt.dvGav£V ? 0T0? xat rrplv ttj; watSsia? I^cpGat, 
auTO? (/iv aTrlyvw 7rat§£U£cr0at ? 7rpoa-£XGwv §£ Ttj) 7ratSt 
xai aSGt? TcoXXaT? tcetceixe Tat? SgrjaEdtv iva twv 2w- 
xpotTOu? 6(xiXy)twv y£V£<jGat. 8 Se xai yeyove xat {X£[Aa- £eiv ttj? twv AGyjvatwv yvtou;-/]? 7T£pl 2wxpaT0u? 6ttoToi 
tiv£? av cpav£t£v, xaT ? auTou ypacp^? IviGTajxEVT]?, 7roX- 
Xou? yap sljzv ipa<7Ta? IxeTvo? xai (xdXtaTa tou? irepl 
AXxiStdSrjV;, 01 xai iizi tou SpdjxaTO? toutou aYjSe 40 
vtx^aat Iirotrjdav tov Tzovr^yiv, touG' Ivexev auTov Im 
ttjV tou SpdfxaTO? touSe TcapcoTpuvav Trotrjcrtv ^pTJfxacriv 
auTov txavot?, w? Xoyo? ? SE^tojcdfjtEvot. IdTt Se tou 
SpdtxaTO? TrpoXoyo? te xai r\ uttoGecti? Ss^twTaTa xai 
dpjjtoStwTaTa cruyxstfJtEva. 7rXaTT£Tat yap ti? aypotxo? 45 

TCpEa^UTY]? 2Tp£'^tdS7]? OVOfAOC d^GofAEVO? TCaiSl <I>£l5lTT- ARGUMENT A JNUBIUM. rn moY, xaXoupiivw <ppovjQpt.aTO? yepiovTt dcrtxou , xal §td 
TTjv tyj? oixta? £uy£V£ta? icoXuTeXetav -iravTa Ta toT? 
voveuci 7rpoowra xaTavaXwaavTt , xal ixaXicra Etc 
tiTTTGTpocpias. ^ yap TWV AXxu.atwvtbwv oixta oGev yjv 
5 to -rcpb? JJLTjTpO? yevo? T $ {^p«XtCTXW I? dp/?}? , wc 
©7}(Ttv 'Hpoooro?, tinroTpocpo? fjv xal iroXXd? dvTjprjtxEvv] 
tci? vtxa?, Tot? fiiv 'OXufrnrtas'. , la? £e IIuGot, Ivia? o= 
'IcOptoTxat Nsttsa, xaWAXa? Iv dXXot?. suooxtuouaav 
o5v 6pwv 6 vsavtcxo? d~ExXtvs 7rpbc to rfioQ twv 7rpoc 

| UT/rpO? TTpOyOVWV. 6 7CKT7]p OOV 2Tp£ll/tdo7]? U7TO TWV 

yp£wv xaTa7rovou|X£voc oid tt)v tou iratooc iTrrcorpoapiav 
jJouAETat TrposayayEtv tw SwxpaTEt tov mxToa, iv' in: 
outou SioayOstrj tov dStxov Xo'yov, w? dv IvteuOev bY 
auTou tou? Savetcrra; aTroxpouoTjTat. oetTai ouv tou 

15 trat$bs 7C£ta0r,vat toT? ^s^ouXEupivot; auTw • ptfj ttei- 
gOevto? £e toutou , Stayvou? aikb? IX0wv ptavGdvEtv pj- 
^eaiav ttj? tou y^poj? *jXtxia? cppovTt'Sa 7rot7]ffd(AEVo?, 
pr,^ <€V0uuvy|6£t? ei ticiv aToirov oo;eiev dv7]p Iv ynpao? 
oubw jxavddvEtv xflEOdbrep xojjlio^ veo? dp^opiEvo?, dXX* 

20 et? Iv da<£wpaxw? jjlovov exeivo, lav dpa oto? te yEVT)- 

Tat tou$ $av€UFT&? £i& nretOous dicoaTep^aai Ta yj$- 

pt,aTa^ *4to^ icp^ffswi Ttp ZwxpaTEt, xat ptaOyiT^v Ttva 

I tou SwxpaTou? xaXetaOat ( 1. xaXEcra?) StaXsyETat rapt 

'- toutou^ xal t5j? $iaTpt65]? StaXu&Eianr)?, ot puxfajTal 

56 xuxXw xaO^jjievoi iccvapoi cuvopwvTat xal auTb? Se 6 
Swxpdrrj? hti xp£pt.d0pa? atwpouptsvo? xal aTroffxoTrwv 
Ta fji£T£o>pa 0£G>p£tTat. fj.ETa Taura teXeiv TrapaXaSwv 
*Av TCpE<r6uTY)V xal tou^ vopu^Of/ivou? Trap' auTw 6eou? 
ltapa^ouvai 'A£pa te xal AiOspa , 7tpb; §e xal NEcpsXa; 

30 OETaxaXEtTai" icpo? os tJjv eu^v Eksp^ovrat Ne<pEXat 
^Opou oy^LOi icX7jpouo*af xal cpuaioXoyTiffavTo? oux 
dtfiOdvw? tou ScxixpaTou? dTrocTpacpsiffat 7rpb? tou? 
OsaTO? 7t£pl 7rX£tov(ov SiaXryovTaL txsTa TauTa o 7rp£- 
c6utv)s SiSacxojxEvoi; [xlv Iv Tw cpavsptji, w.y] ev^wv §* 

35 uin}p£TOuvTa t^ pouX^aEi tov vouv, ei? ysXoiTa xiv^» 
c6ai (1. xtvV[ca<) tou? pia07jTa? tou SiSacxaXsiou sx^dX- 
XETai xat Tcpoc>£X0tov au9i? tS irai§l, itoXXat; "jtetteixe 
TaT? oV^ffEatv 4va tcov 2wxpaT0u? 6pLtA7]Twv fByevr r 
c0at. cuviffTTjctv «uv auTOV tco DcaxpaTSt xal l^aya- 

40 yo'vTOi; 2wxpaT0uc Iv t^> 8£aTp(j) tov dStxov xal tov 
^txatov Xoyov, Staywvi^ovTat Ttpb? dXX^Xou? ot Xdyot 
xal vixt]6eU o aStxo? irapaXa&ov tov veov trpb; to 

t otSd^at, xal txavw; IxS^gxet. w; oOv jj&q 'ixiceiro- 

^rVTifJLEVOV XOU.tffdjJL£VOC aUTOV 6 TTaTTjp ETOfJ^-d^El toTc 

, ^grp^CTOK, xal fe>c xaTwpOtoxw!; to <nrouSaCo'u.£vov 

«uw/i«v auvto^Qcrtv Iv^ xal dvnXoytac ytvofiiv7]<; 

| id^Ya; XaSwv uirb tou iratSo? po^jv fervjct* xal icpoc- 

; ^aiETaXaXou|i.£VOC uirb tcS Imu&c 6rt $(xatov tou? wa- 

; : %l|^tc ui^ twv uiSjv w^tlowat ompaXywv toutou ^raptv xaTa<jxa7TT£i xai gfjL7cntprj<rt to <rwxoaTixOv 

©povricTV]piov. earl oe to opajxa twv 7idvu 8uvaru>? 

7r£7rOCY)p.£VWV.] 

SCHOLIA IN NUBES. 

[ f H etcr0£ffi? tou opap-KTOi; dp^ETat ix cu(jT7]u.aTtxr? 
7:£ptooou, xal e;^c ex 7rpoa(07rcov djjioiSaiwv* oi oe oti- 
yoi £tfflv tajjL^txol Tpiu.£Tpoi dxaTaXrjXTOi cv6' , wv 5 
7rpOTt'6£Tai £v dp^9J tou opdjxaTo? xwXov laaSixbv itovo- 
piETpov dxa-aAY)XTov. Iv exOecsi xwXov iau-€ixbv [xovo- 
piETpov dxaTaXrjXTov* xal pLETa tov otaxodtoorTOv Tpta- 

XOC7TOV TptTOV ETEpOV XwXoV iafX^lXOV [JLOVOpLETpOV 

ppa/uxaTaXvjXTov. TEXEuTato? Se 7rdvTwv toutwv ou- io 

TO? 

xaTa7rarr6(XEvo; yap naiTt&kri ys,rfiao\xoLi. 

£7Ti Tat? a7ro0£C£ort twv ffucTTQpLaTwv irapdypacpQ?. ettI 
oe tw teXei irdvTiov twv crrt^wv xopt»)Vi?.l 

1. tou tou : ^XErXtacmxbv iittppTriu.a. 6\a yap to 15 
iyprjyopEvat xal dyp07TVETv Succpoptov dva^oa. ffupi€atv£i 
yap toT? dypuirvoufft (pLdtXtara) |i.£ydXa? to? vuxTa? vo~ 
pLt^Etv. [TQypurvet^l 6 2Tpe^td&)? jwrj ouvdfievo? xnrmz- - 
T£tv utto Tr$ twv yjjewv cppovrtSo?. to oe Trpootpitov 
<yY w £TX.wt<rrtxbv ix w xpay/xaTO?.] ^ 

2. (SafftXeu : Oux dpyw? v^p^ touto vouit^Etv etpyjxE- 
vat tov irowqT^v I^tet at yap tffTopta? to w Zeu paat- 
^eu ToiauTY)?. Tot? 3 A07)vatot? IIu^o'^pTjoTov Iy£V£To xa- 
TaXuo*atptiv Ta? pactXEta?, Trpocr^aaffOat Ss xal ceSeiv 
Ata pactXEa. &gtz to Xev^Oev t^? Inropta? TauTifj? 25 
I^EO'Oat v^p7j voptt^Etv. — dwOao-t 81 xapa Ta? ffuptc&o- 
pa? dva^oav tov Ata, to? 7rapd tw 7rotY)T7) [Iliad. K, 
15] 'AyafjLEpivwv « itpo6£Xuu:vou? eXxeto Y^atTa? Od»o0' 
lovrt Att. » R. V. 

to ^pyjp.a twv vuxtwv : Tb ptEysOo?, to IxTapia. 30 
(e6o? 5e toT? 'AttixoT? Eiraywy^ v^pTjarGai , otov, tinro? 
ffirdvtov ti XP^i^' I* "] Y uv ^i <?^dvtov ti ^p^p.a* xal 

£7cl TWV dXXwV 6p.OtW? WV av £^£Up£tV ^OuXwVTttt ptd- 

Xtffra.) — al vuxte?. o'ffov : IloXu. B. 

3. OTTEpaTOV : 'AvTl TOU piEya , 06 TTEpa? OUX EOTIV. 35 

ot §£ a7T£pavTOV ptETa tou v ypd<povT£? dptapTavoufft. 
^TEtTat Se 7cw? piEydXa? Td? vuxTa? Xevei. Atovucrtaxou 
ydp ovto? tou SpdfxaTO? , ffuvEordXOat t&? vuxTa? dvdy- 

XTj, Sltt TO TOtOUTW XatOW UTTOTTtTrTElV Ta AtOVUGiOT 

7cXr3V £t pi7j toutw piEydXai xaTa(patvovTat (tw cppovTt- 
^Etv xal dypuTCVEtv), o'lTEp o^piSaivEt 7rdcr^£iv tou? 
dypu7cvouvra?. 7tap£*Jttypacp^ BL ffuyxsxaXuptptevo? xal 
xa0£u5wv 67TOTt0£Tat I^avaxaXu^djjiEvo? xat I£w Tr 4 v 
XE^aXV wot-^ca? tou ir£pt6XV]piaT0?. — dirXijpwTov, 5te- 
Xeiwtov. Br. dic£paTov ? to [sA\ e^ov irepa^ dics|)ocvTov 45 
Si, to frJ) TC6patvop.£vov, xal to &r£p ,pt^ buvaiT dv ti? 
I^cXOeIv. C. dTeXeV ot ydp dypuirvoyvrs? hm <ppovT(oo? 
Ttvb? piEydXa? ta? vuxt«? Xoyt£ovT«t. 9. 4. d/sxxpuot**; : Toutou fip ^ fw| Ijupawfyi- 
pa« **pferTfjariv. 0. 

». ol S* oixsrat ^evxowjcv ; |03tw$ AtuxoI 5ta TOU 
x.] vuv otxsras ou toin; OEpahtovras pio'vov Xiysi, aXXa 
S wavras tou$ xara r*jv otxiav. xa$€obou<7t vuv, ©rjfftv, 
&S twv dtXXwv j*4v auspiavouvTwv, aurou 54 ©povTt£ov- 
to<;. 5ta touto 54 ^evxouaiv gTicev, ?va ftaXXov auTous 
fa&Q ica<X7j<; ovras s?w ^pO¥Tt5o<;. twv y3cp {Ja0sw<; xa- 

0£u5oVTWV ?5lOV TO ^SyXElV, TWV 54 pLTjSgV ©pOVTtCOVTWV 

10 to jia0£w<; xoijx,3wy0ai. — ^ey* 00 * 1 : ^ <rzi ^ Attixq'v. 
licet xal fysyyown y p. to 34 fiyxoufftv dtara twv 'Iwvojv 
Xs^oudt Xa6ovr£<;, o?tivs$ oil Ta 5aff£a el$ <j/tXa Tpe- 
irouon. Harl. 5. jia0£w<; uTrvwrroufft xal # cpasiv i5iwti- 
xw$ £oYjxXt£ou<yi. 0. 

15 (aXX* oux av irporou : AXX' oux ay Tcporepov. Iv yap 
•nj sipTjVTfi, (pr}<x\v, i?sx£ixxov aurob< £p-fa<ropivou<; £t$ 
tou<; aypous, w<; u7rb tx<; 7CEpl t^jv y£W7cov{av aa^oX(a$ 
{jl^ av£T(«x; pvy)S4 outw fia0£w<; 5uvac0at xaOsuSstv.) 

6. anroXoto Stjt', w tcoXsue : HoXsp.0^ ^v xaT' Ixstvo 
20 xatpou xat toowcov ISucruYjrjoav A^valot w<rrg jjw)54 

Ta <xwuaTa twv airo0avo'vTWV Ta<p7|vai fw$ o5 of 5ouXot 
I2;sX0ovt£<; ivtxTjoav tou<; Aax£5atpioviou< rcspl Apygvou- 
<ya<; xal Ta swfjtaTa twv aTro0avovrwv Ixofjttffav xat 5ta 
touto ^X£u0£pw0iricav xal oux l?^v oooWi TU7rrstv oou- 

25 Xov. $ brt iv £tpV]V7i I?£7T£[jL7rov auTou<; ipya(rojjtivoo? eU 
tov aypbv, w<; uirb t5)<; rapl t^v Y£&>pYtav (JXoX^ jatj 
Sova<r6at outw (paOiVos) xaOeuSetv. R. V. [<paoiv w? 
A0v)vaTot, Aax£§ai[JLov(oK iv ApYivoucai<; vaujAa^cetv 
[xeXXovt£<;, irpoeticov tok SovXok, 6$ £i ti? auTSv au{x- 

30 wapaTa?£Tat t^ vaujxa^ta, Ti^9j^ ei$ ToXoticbv axoXau- 
ff£t£V. poYjCbjaravTCov ouv tSv SouXiov, Aaxs§ai|jLovtoo^ 
iv(xY)<rav. xal TOWTa [xev Ttvs^ ^aarxou<yt. to & aX7j8£<; 
o6tw<; l^£i. 'A67}va(ot<; xal Aax£§ataovtoi<; 7roX£ao^ ^v. 
oox tjQeXov ouv AdTjvaiot tou< SouXou? xoXa^stv, £i rt 

35 7crat(Tai£v, $£o\ot£$ »^ xpb<; AaxsSaitxovtou? auTojxoATj- 

<T6t)<yt. TO §£ 0T£ 7C0T£ {JL£V JJLOVOV V^OOVOV StjXoT, 7:0T£ §£ 

xal ^povov xat atTtav, w<; lort xavTauda.] 

7. 6V : 'Eicsi'. O. 

8. aXX' ouS' 5 xp 7 )^^ o&Tosl : Odx £7raivwv auTbv 
10 ^pTjffTov cp7]<riv, aXX' £tpo)veuo k a£vo? dvTt too iypriGzoq 

7]{xTv ye^ovev. irw<; yap SuvaTat . 8au 4 u.a^£tv, Sv IttI 6a- 
8u«x(a ota to xa8£u§£iv jjt£jjup£Tat ; 

io. IvxsxopouXTjixsvo^ : 5 EyxExaXuu.(ji£vo<; xat duv£- 
(7rpaa?jL£vo? w<tt£ pLTjSe av8poj7rou tr/r^z ovjXouv, (aXX' 

45 £Z,oyy\v ©atvearOat twv ^Tpcojxa-tov. xopouXyj 34 iStw^ X£- 
ysTat to Iv t9) XEcpaXrj uTC£p£?£^ov oio\aa u-rrb nXrmfe 
sU ^ 0( ^ xai ^T xov *p^4v, S xaXoujjicV xovSuXov. Kp£wv 
ok Iv tw -rupojTw twv Ku7rpiaxwv xopSoX^v ©Yjorl xa- 
X£l(j8at to 7Tpb<; x£cpaX5j 7rpo(>£iX7)fxa , 8 &rj xapa A0Y]- 

50 vatoig xaXeiTat xpw^uXov, Trapa Si Il£p<iai<; xtSapiov. 
on os vuv lyxsxopouX^jASvoc; avn tou IvstXyijxivo? xat 
syxpuilas iau-bv S^Xot aracpidTspov ix twv linogpoui- 

VOJV SilTWV « aXX' £1 OOX£l, ^£YXWtJL£V IyX£XaXujJL(JL£VOl. «) 


Itfxsov Is Art X4y ovto * f^ v T ^ X^^^^s ap£0[isvou $4 
lap^ aysTat t« Atovucta, &axt tci so xpooc xal \&y- 
Xo^ £txb< ^v outw xa0£u£«v auroo< ftoiouTa) <j^^aTi 
t^v x£(paX7|v ic£pi^£SXr|txivoy?, ^v xal icevts rapt&f- 
Xaia Trspt^^XTJo^at tov oftv stus.) V. R. (Iv 7cevt£ ?t- 5 
crupat^ : 2T£p£a ir£pt<5X^aTa ira^sa TaT<; vtfv xaXou- 
jiivatc iucpepii ffiffupat^. Sra 54 ©auXa xal fjttxpa 

1T£pt^X7lfXaTa. tffT£OV tfTl X^yOVTOS TOU ^£lfXWVO^, ap^o- 

{xsvou §4 tou lapo?, yiVETat Ta Atovucta- were 5ta to 
io pt^£gX9jff0at tov o!ov. — |v : 'Ext. 0. ff tdupTj to toxyO 
ijjlqctiov aicb aiY£twv SepjjtaTwv. Vict 

£YxsxopauXiifi£vo^ : 'EYX£xpu[x k a£vo«;. [«vwtoXiYf«- 
voq. 0.] xop8uXr,v y^p ol Ku7tptot Xfivouo-i to weptet- 15 
X7)f/.a t^? x£cpaX5j<j. — £YX£xopouX7]^£vo<; : 'EvtstuXi- 
Yfxsvo^, sYXExpujAfxivo?. Br. apv^j yocp lapo<; ^v xal 
IvExaXuiTTOVTO yoovvaK; Iti. 0. 

11. aXX' si Soxsi, p£YX03jx£v : (IlapfiTUYpa©?]. i:ovf\- 
aa? yap a<r^{xova ttjv o^tv xal) to 0-^p.a tou vEavt- 2 o 
o-xou (jttu.YjoafX£vo<, <8<nc£p IxsTvo^ £Xa0£u5£V. a7C0- 
CTpacpfiU xal auT(x; irstpaTat S^0£v xa0£uo£tv, Evxpu^as 
rrjv x£©aX7jv toT<; 7C£pt^X^u.ao-t. — touto irpb? iauTov 
Xsyei. £ £yxw{X£v : Attixo'v. £YX£xaXu{x|i£voi : 'Eox£- 
iraff^svoi. 0. % 

12. [aXX' ou 5uvafi.at : AXX' oux &csi<ri jAot 67cvo<;. 
euOoc 54 xal T7|V atTtav £ira*Y£i tou \l\ 5uva«r8at xa- 
teubav.] - ; . 

I: beiXato? : 'AOXux;, xaxo5atfjt(Dv. 
i' oaxvoji£vo<; : *EvovJXoujjl£vo^ utto twv ttj^ tinroTpo- 31 
^ \ol$ avaXi»i(jLaT&)v. Soxst y^p 5a7rav7jpbv £?vat to fir- 

TWOS Tp£©£lV (b^IC£p Xal T^ AaXOJVtXT} 7CpOff£?£UXTat 

xaTapa. xal y^p Syj xal touto ot Aax£5at{xovtot iv xa- 
Tapa? £8£<rav [iLspsi. to 54 5axvoasvo< IXa^£v a?ub tou 
aurbv xaTax£xXct50at ztcbn tSv ffrpo>fi.aTa)v [xat tco^ 35 
7C£pt^X7i|i.aTO)v]. to 54) yc £&iv vuv *JC£pio:raffT£Ov. or,Xot 
Y«p twv ocpXvjftaTwv. (fitpifjTat 54 icapa to xo'pswv. 5a7ra- 
vrjv 54, touTEffTt Ta^ Ug^ou; tou X°P tou j ^va 1?*^ axo- 
Xou8w<; tt) cpar>7] XsyEtv 5ox9j.) — Ivo^Xoua£vo<;. Br. 

14. 6 54 xo'pjv ly^wv : 'Exoptwv y^p o? irspt i^ttixtjv 40 
iyovzzq. xav to«; ^TUTTEUfft. [58o] 

[lt\ 98ov£T9 , -n(i.tv xouUSo-t jjltjo* &r£crTX£YytffjiE»;otc. 

[l5.] t7C7UcU£Ta( T£ Xal |uVWplXSU£Tat ! (NOV aSV £7tl 

xsX7]T0<;, vuv 34 sicl ?uvwpt'3o? apu;aTO(; oy^outxEvo^ avoj ^ 5 
xal xarw Sax^suet.) ;uvojpU to u.r\ irA9jp£? apaa, aXX' 
Ix ouotv ixttwv oa»v£o~rb<;, S 3yj oteppov xaXoufxsv. to 54 
iTCTCsuEffOat, ouy axXw? ypsiav ice pi tTTTTtx^v l^siv, aXXa 
to e-iri Ivb? itutou oy£tffOat, S xat vuv x^Ta xaXou- 
fftv. — txra^sTat : 'Ev t7T7roj o^stTat. ?uvwptxsu£Tat : 5$ 
'Ewl 5topou cpgpgTai. Br. 

16. ovEtpoTroXgi 0' t7T7uou<; : Kav toTc; ovetpots tTC7cou? 

TC£ptVO£l. TOUTEGTIV, 0UT03 7TpO(7T£T7JX£ TW TCpaY[XaTl SCHOLIA IN NUBES. 81 xal o5tw Tuspl itttcouc; I<77TouSax£v, costs xal xaGsu&ov 
oWpaTa icepl tTTTTtov opav. to 6v£tp07roX£tv 8s xal ovst- 

OtOTTElV TaUTTJ SlSV^VO^gV, OTt TO [/.£V 6v£tp07ToXs?V ETtI 

TWV EVUTTVtOV OptOVTlOV, TO $£ OVElplOTTEtV S7U1 TCOV SlOC 

5 VUXTOC, aUTOfXOCTCOC, dcplEVTtOV yOVOV (o7T£p ToYcj £V STTtGu- 

(xia tivoc; ou<it cu[x6atv£t ytvscrGat, So^a^ouai toYc; Tcat- 
Stxotc; auveivai). — 6vsip07toXsT : "Hyouv Iv oWpacri 
cpavTa^£Tat. O. et Br- 

[17]. 8ptT)V ayousav ty^v oeX^v^v EtxdSac, : 'Htoi oti 
10 P-stoc T7]v EtxdSa 6 p/yjv Trpodsyyt^st ttj Tptaxdo\ xal 
tcov Savsitov 01 To'xot auljavovTar (t| oti at (/.uartxal 
Salavat uTryjp^ov. 01 AttixoI os tocc; sixa&xc; 7tXt]6uv- 
tixwc, Xsyoucrtv. 'AXXtoc;. ItteI yj osXy^vy) Iv yjpipatc, 
EixoatEwla TsXstTat, toc Se x' twv EixostEvvsa lyyuc,, 

15 IStSoVTO §S Iv TW TsXst T7]? ffsXy)Vy]C; 01 TOXOl, StOC TOUTO 

EixaSa? sTttev. yj to EtxdSac; [JtY) vo'st Sia p.o'va toc eixo- 
criv, aXXa xal choc toc Icp£c//jc;. toutou yap svExa ttXyjGuv- 
tixwc; gtpvjTai.) — vjyouv rfiv\ si? tsXoc, toucav. ®. 
18. octets Trat Xu^vov : (TauTa TrdvTa TrapsyxuxX^- 

20 [xaTa stfft xal TTapETUtypacpat.) Set yap tov oixety)V to 
7cpo<rcayJ)sv Tuoiyjaai, xal a^at tov Xu^vov, xal Souvat 
to piSXiov, £TT£tTa xal 8pav sic; to piQtov xal outio Xe- 
ystv touc, SavsiarTcicc;. 

20. Xoytcro3[jLai : "^rjcptdw. R. Xoyapta<Jtof/.at , Xoya- 

25 pidcrco. ®. Br. 

[21]. SoooExa [/.vac; Ilacia : Toutov coc; ?7C7COTpocpov 
xal StaTropG^aavTa tyjv ouciiav TTapsiaYfyays. ^apisvTtocj 
os toutou vuv (j.v7)[/.ov£U£t ? Iicsi xal auTO<; St' unroTpo- 
cptav Soxst §u<rcu)(s?v. 

50 22. (tou owSsxa [jLvac; : Kal touto TrapsyxuxXY][xa 
IcptOTYjatv. 6k StairopoSv tou Savstou tyjv aiTtav, stTa 
dvauwYio-Gslc, toc I^yjc; sTrayEt.) [tou St^sxa : Mr\ Xa^Yjc; 
sic; to tou I^coOev to EVExa, wc; otovTat tiv£<;- aXX' ecjtiv 
y\ TOtauTY) yEVtxr] 7Tpoc; to pLVac;.] avTt tou , Ix tou Sa- 

35 vEtou exsivou ti yiyopacra ; R. tou : ^Evsxev tivoc; Trpa- 
ypcTOc;. ti : 3 Ec; t(; xaToc ti; Br. 

23. tov xoTTiraTtav : KoiuiraTtac; tirirouc; IxaXouv, olg 
lyjts^apaxTat to x ctoi^sTov , toc; aa[xcpopa; touc; Iyx£- 
yapayf/ivouc; to cr. (to yocp «7 xal to x ^apaaffo^svov cav 

40 sXsyov xal xo'TUTra. at Ss ^apa|ei? a&Tat xal fxs^pt tou 
vuv (jw^ovTai £7c\ toTc; ticrcoi?. du^£uyvu[X£VOu yap TOU 
x xal a: to ff^5)(Ji.a tou q apt6(jt.ou $uvaTat vost^Oat, ou 
TupoYiyElTat to xo7T7Ta. xaWapa TOtc Ypa[/.[xaTixoTc; outw 
otSaaxETat, xal xaXstTat xo'xTua Ivsv^xovTa. Ttvs? §£ 

4 5 xo7nraTiav I^7]y^cjavT0 tov xo'irTOvra xal xotXatvovTa 
Tate; 6TuXat<; to s'Sacpo;, ou Seovtox; uTroTtGs^svot. ouSs 
yap pouxscpaXac; xaXou[A£V Sta to fAOpcp^jv TOtauTYjv s^stv, 
aXXoc Sia to gutco XE^apa^Gat, oioc;, oifxat, xal 6 tou 
'AXs|avSpou tou MaxESovo? ittttoc; tjv, 6 TsXsuTViffavTt 

b0 T/jv BouxEcpaXstav AX^avSpoc; extktev, IvTdccpiov auTW 
ty)c; ap£TV](; ^apt^ou^EVOc; iro'Xtv.) 

24. £i6' i?£X07TY)v : v E7cai|s to Ii£X07:y)v 7rapa to 
X07T7raTtav. cpTjal SI, wcpsXov Trplv Trpt'ao-Gai tov itttcov, 
tov 6cpGaX|xbv IxxEXOcpGat (iraTa^Gslc aaxov) XtGco. ~^- 

scho; ARISTOPH. £?£xott7)v : 3 E?£^aXov. XiGa) : Aia XtQou. Cod. in Catal. 
codd. Nanian. p. 478. 

25. <DtXo)V, aoixsTc; : c fyzifo-Kizi^c, xaGEuSo^v wc; 
6v£ipo7UoXwv Xsysi Trpbc; tov ETaTpov auTou. R- (6 vsavt- 
cjxoi; cI>£t§i7nr{Sy]c; TauTa xaQsu&ov uirocpGEyyETat, wc; 5 

TtVa <7UVY)Vl0y0UVTa [X£[JL<pO(i.£VOq,OTl §£0V aUTOV IXaUVElV 

(XT) &7rocrx£Xt£ovTa [xvjo' UTCoQsovTa Tac; twv tTTTCoiv o^ouc;, 

Oj; aVETTlXwXuTtOC; GsOtEV, 8 8' UTTOGSEI Xal I[A7U0St?6t 

7rpoXa{jL^avo[A£vocj twv tWwv tcov exeivou tov opou;ov. 

§ETyp.a §£ TTJ? 7T£pl TV]V t7C7rtX7]V aUTOU ff7TOu57J? TO io 

cppovTt^stv xal xaGsuoovTa Tuspl toutwv. to Se <E>tXwv 
ot [xev cpaa-tv avap^o'a-TO)? xaQ' u'tuvov £ip7|xsvat tov 
vsavtaxov avTt tou, w cptXs, ot §£ xuptov 7)vto^ou.) 

28. 7TO(youc; Spojxouc; : ['OvstptoTTwv £t7T£ TToaouc; Spo- 
liouq. elq B 9 iorrlv Otto ttjc; a^ETrjptac; w.£^pt tou xau;- 15 
7rr9]pQc;. ot §' ^vto^ot xaQcoTrXtcTf/ivoi 7]Xauvov. touto 
Se sOpsv 6 Otjceuc;.] tto'ctouc; xapt7UT0U<; TCSTCOtYjxa?; ecrcl 
Ss Eup7)[jia touto tou Oy)ff£toc;. R. 

[TToXEjjLtaTiQpta ; Kal touto xa6' uttvou? Xsyst. toc 
au;tXXv)T>5pta apjxaTa oScpsiXsv ei7rsTv 6 Se U7rb tou uttvou 20 

S(777Sp TOU 6pG6u £X7ri7TTOJV TOC 7CoX£(/itaT^pia <pY]<Tt. 1T0- 

Xs^icTT^pta yap app.aTa Xsyovxat toc toTc; TroXsfxotc; 
apfxoSta, apt.iXX7)T^pta tcIc Iv TaTq apLiXXai<; duvEpyouvTa, 
aytoVKmopta Bl Ta Iv toTc; aywat. @. — xaTbc Ttvac; aywv 
'4G7]V7)a-tv t7UT:txou Spo[xou. iva Be Bpo^ov ly.il Tps^ou- 25 
atv, &GTS Ta aw.tXXy)T7]pia 7rXy]GuvTtxwc; eitcv 6 vioq, 
ocpaXXo'u-EVog Ix tou ovEipOTroXEtv. TroXEpLto-T^pta xaXouv- . 
Tat xal toc iroXsfAtxa apjxaTa, Icp' wv SttXittj? £7ri^£^'/i- 
xev apia Ttj) Trapa^aT^. TatiTa Se scjlupsv ©yjcrsu?. 
a[jttXXv)T7]pta §s Ta aycovtajxaTa. 'AXXwc;. Ssov £t7U£tv. 20 
710000; Spo^ouc; IXauvst toc a[xtXXv]T^pta* avTt tou 710'- 
<7ot Spofxot Etcrl t^'c; ajxiXXv)?* 6 Bk ItteiSt) xaG' uttvou? 
tout' i'XEys , 7roX£p.tc7Tiqpia eittev. 6 yap vouc; twv opya- ' 
vcov apyouvTcov tw uttvw sixyj cpspETat.] 

29. IXauvEtc; : IIoXXocc; crpocpac; cppovTtSwv ffrpscpsaGai 35 
{ji£ 7roiEt£ Stoc tc\ coc )(p£a. S. (TTpECpEcrQai p.£ ttoieTc;, 
•yjyouv 7roXXocq (TTpocpocc; cppovTtSwv StsystpEtc;. jBr. 

30. [aTap t( : Tt Br\ (xetcV TaUTa ocpXy][xa [Jt£ xaTsXa- 
Sev. EuptTriSTic « Tt -fcpzoqeGa Swu;a. »] — XP^ 0< ^ : ocpXTj^a. 

F. i^a [jie : KaT£Xa&£. Br. ^XQe, xaTs'Xa^s. 0. 40 

31. Tpsi? [xvat Stcpptn-xou : At<ppt<7xou xaXst to cxeuoc; 

£V W Ot ^VtOY^Ot IcpECTWTEC; IXaUVOUCTtV. UTTOXOplCTTtXWi; 

(Ss siTTs touc; cucpptaxouc;, Stoc to fxtxpouc; stvat xal xou- 
tpou? toT? aytovt^opivotc, TTpb? touc; aywvKTTtxouc;). 

AfJtuvta; tcov irspl itztzoik; ETTTatxo'Ttov. ( [X£UWy]Tai 45 
Se auTou xal Iv TOtc; 2cpYi5( [1267].. vuv Bl oux Ixe(vou 
xaGat^aoGat pouXo'fJt.Evoi; (xvy]utov£U£t auTou , aXXa tov 
to'te ap^ovTa StaaupEiv 7rpoatpou(X£voc; ttj Ixeivou Trpoa- 
vjyopta I^piQdaTO. tots yap rjp^sv 'A[X£tvtag tou IIpo- 
va-nrouc, utoc;. eirel ouv tou<; 'A07)vaiouc; irpo'TEpov xco^co- 5t) 
oeTv tov ap^ovTa 6 vopioc; IxwXuev, a<paip£<7£t jjlsv tou 
t, Trpoo-TsGEVTo? §£ tou u, TrapaTpE^ac; oXtyov 3 A[/.uvtav 
auTov eittev avTt tou AjXEivtav.) — oipsiXovTat. O. 

32. a7cays tov itttcov I^aXtVa; : [Kal touto oveipo- 82 SCHOLIA IN NIJBES. tcoXou|ji£VO? 6 veavicrxo? Xs'yst. I^aXtaa? 3s, IxxuXktOyj- 
vat Tcoivfaa?. xal tov to'tcov, Iv w tiGsvts? sauTOu? oi 
itctuoi touto tcoiouctiv, dXtvSrjOpav IxdXouv w? tcou xat 
iv toi? BaTpd)(Oi? [904] 6 auTO? Tcoiy)T7)? dXtv&qOpa? ts 
5 xal IyxuXi<7[/.aTa.] xuXtora?. #. 

33. JaXX' 5 [JtiV I^Xtxa? : KaToc airoxo7C7)V tou s, 
'ATTtxw?. outw Iv to?? TcaXatoi? twv dvTiypacpwv suprj- 
Tat ypacpo'[/.£VOV.] 

H-yjXtxa? : 'E^s'&xXs?, I^swcra?. R. I£s6aXs?. V. 

10 34. [ots xal Stxa? wcpXrjxa : "Hyouv xat 8txa? Tcpoo 
wcpXrjxa. vj a>? xal Sixa? TcpOffwcpXrjxa. IirtTaast Ss 
YpyJTat TauTYj, oti Tcpb? tw £y][/.iw0YJvat si? ttjv iTtTro- 
Tpocpiav, xal si? Stxa? stcstctwxsiv. Itcitsivsi youv to 
xaxbv, oti irpb? tw ^(JLiouaGat [xs sti xat Stxa? ocpstXto. 

15 xat yap o\> tou Savstou ^dpiv, dXXa tou to'xou ivs^upa- 
<raa6at dTcstXoufftv. 

varspoi to'xou : AvtI tou, xat dXXot. Attixw? situs. 
Xs(tcsi t) urap. xat STSpot uTcsp to'xou Ivsppa Trap' 
sfxou yMeaQal cpastv. jaocXXov Be tyjv oyXriGtv Ssixvugi 

20 T7)v xaT at>TOU, ot' ou? cpYjart to'xou X«P lv svs^uptaa-stv 
auTov aTCStXsTv.] svs^upa urep toxou Tcap' Ijxou Xrtys- 
<r0ai cpvjfft. V. svs^upov s£ Ijxou XaSstv. 0. Br. 

35. stsov, w Ttdhrsp : (TauTa ouxsti 6vstpOTcoXou|i.s- 
vo?,dXX' syspGsl?) XsystTOViraTspa swpaxw^oSupo^svov. 

25 ' 36. ti SuorxoXatvst?xal (JTpscpy) : Tt TcspiaTpscprj cruv- 
£)£W? xo'tttwv ffsauTOV. ([(7U[/.£aiV£t Be toT? dypuTrvousi 
touto Tcac^stv, ttjSs xaxsTcs ^tTCTStv lauTOU? xat [/£- 
Ta^aXXstv.J 

37. Saxvst |xs S^ap^o'? Tt? : [Ilai&ov tov xo'ptv vj 

30 ttjv ^uXXav xaXsT. ot Be Srj^apyot o5toi toc? diroypacpa? 
sTcotouvTO twv sv Ixdarw Stj[/.w )(wptwv. xat toc Xvi^iap- 
^txa ypa^fxaTSia Trap' auTO?? tjv, suvyjyo'v ts tou? Stj- 
w.ou?, ots Ssot, xat ij/rjcpov auTOt? sTrsSiSocrav xat ^vs- 
-^upta^ov. 'Apto-TOTsXy)? Ss icspt KXsicOsvou? cpYjcrl 

35 « xaTS(7T7)(7S xat ^[JLap^out; ttjv auTTjv s^ovTa? Itci- 
{xsXstav toi? TCpo'Tspov vauxpapot?. xat yap tou; '&q- 
[xou? avTt twv vauxpaptcov sTcot^asv. » ot TcpOTSpov 
vauxpapot, sits utco ^o'Xtovo? xaTaaTaOsvTs? sI'ts xat 
TcpoTSpov. oStoi Bs tt)V tco{atu7iv twv llavaOyivaicov 

iO sxo'crj/.ouv, KXstcrOsvou? xaTadTvicyavTO? avTt vauxpaptov. 
s(7Tt Ss S^.aapyOf; 6 tyjv s7rc*)vu k aov ap-^v appiv. xat 
AcjxXYiTriaST)? 6 AXs^avSpsu? tou? xata S9i[xov ap^ov- 
Ta? coriat. Av)fx^Tpio? Ss 6 ^aXv)psu? outco cpv)(7t « xal 
« S7)[xap^ou? ot TTSpt 2oXwva xaOt^TavTO Iv tcoXXtj 

45 « o-TTOuSri, tva otxaTa S^fxov SiSwat xat Xa^avwct Ta 
« Stxaia Trap' aXX^Xo^v. » sSst ouv tov S'^ap^ov aya- 
ysTv si? tou? otxou? tou? svs^upta^ousvou?.] 7cat£si w? 
st sXsys xopt? vj ^uXXa. ovofxa TcoXtTSta? ot $yj[/.ap- 
voi , ou? s^pYJv svs^upta^siv tou? dyvoS[xova? tojv X,p £t0 ~ 

50 cttwv. — Ss'ov stTrsTv xopst?. ot yap xo'pst? SV TOt? a-Tpto- 
(j.acrtvovTS? tou? UTrvouVTa? Sdxvouatv. 6 Ss [i.£[XVY)[xsvo? 
o'ti st? StxaaTr^piov rfezi utco twv SavstcrTwv, Siqp.ap^o? 
cpridt. S^ap^o? Be Istiv 6 tou Siq(jlou TcpocrTaTT]?, 6v 
c^aatv tSto3Ttxw? Souxav. C. ap^ojv tou St^ou. ©• 38. xaTaSapOs'tv : (Ot Attixoi Trapo^uvouirt xa.Ta$ap- 
Ostv. xuptoj? Ss to sTCt Ssp k aaTO? xoi k aa(j0at. TauTa cs 
sittwv 6 vsavtsxo?, a-uyxaXu^ajjtsvo? xat (rxpacpsi? ira- 
Xtv xotfxaTat.) — w Saifxovis : KaxoSatfxoJv. xaTaoap- 
Ostv : Kot[JL7]0yivat. R. 0. Vict. 5 

4i. [stO' wcpsX' y] : Tb wcpsXs Ttvs? iTctppTi^aTixto? 
os^ovTat, w? to [Callimachi Epigr. 18 J 

&9sXs ^7)6' sysvovTO 8oat ves?. 

xat to EuptTUtSou Iv MviSsta xaT* dp^a? tou Spdaaxo?* 
iv' r\ 7rapdXX7)Xov to d^jjia , tou Tupsa&jTou cruvsys- 10 

CTTSpOV aTUSU^O^s'vOU T7) 7TpO[JLV7](7Tpia- 6 Ss 7C0t7]T7]? [II. 

S, 367] f5j[j(.a auTO otSsv, 

OUX 6<psX0V Tp(0£C7(7t X0TS(7(7a[J(,£V0?* 

xat [II. 1 , 698] 

^ o^sAs? XtaorscrOat (Z[xO[jlovo? AlaxiSao.J 15 

(to Be cpsu tSta.) 

^ Trpof/.v^dTpi' aTCoXsdOat : C H Trpovor^G-aaa twv 
ydfjioiv 7rpop.vy](7Tpia xaXstTat* r\ vuv 7rpo?svr]Tpia. — r] 
tou ydfjiou Trpo^svo?. 0. J5r. 

(42). yYJfx' sTcr^ps : Kuptco? to I7r9]psv avTt tou I^au- 2C 
vo3crsv xat avsxoucptasv, l7rayysXXo(jisv7] TrpoTxa asya- 
XrjV stcot(7siv ttjv yuvatxa, otxoupbv cpdcxouaa stvat, 
{XT] outo3? I^oudav. [xaTa^p7](7Ttxw? Ss dvsTcstasv. — 
7uapsxtvrjG's (0.), xaTSTcstss. jBr.] 

43. aypotxo? xuptw? 6 iSkott)?, dypotxo? Ss 6 Iv tw 2g 
dypw otxwv. ot Si AttixoI IvaXXd^. 0. yjStcrTO? : aXu- 

7T0?. if. 

44. supwxtwv : Tou supamwv i^yvjcit? to sixy] xst- 

[/.svo?. Tot? yap stxyj xat df/.sXw? xsi[jlsvoi? tSpoj? Trpocri- 

^£1 Xat VOTl?. TOtOUTO? Bk 6 TWV dypOlXWV PtO?, WCTCSp 30 

au Itciu-sXtj? xat xaOapto? 6 twv ddTtxwv. to os dxoprj- 
to? dxaXXornricrTO?. xopstv yap to xaXXt07rt^£tv. R. V. 

[(XVTt TOU tSptyV. £p|JL7)V£U£l Bk TOUTO StOC TOU , SIX7) XSt- 

[/.svo?. supMTiwat yap toc sixt] xstp.sva, wdTcsp votiSo? 
auToT? Iyytvo(xsv7)? xat arriTCOuav)?. xat supcb?, 6 ffxwXv]?. 3 g 

STCSt TOT? d(/.sXa)? XSl[/,SVOt? tSpW? TCpOat^St, TOUT£(JTl 

voti?. TOtouTo? Ss 6 twv dypoixwv pio?. 6 yap auTtov 
otxo? 7rupwv xat Ssp^aTwv {/.scto? 63V, ouSsfxtav iyzi 
twv toiouto3V 7upay[jt.aT03v £u0sa-tav, dXX' aXXo aXXa^yj 
xstTat, 0)? stu^s. to Ss dxopv)TO?, dxaXXcOTUlCTO?. XO- 40 
pstv yap to xaXXo)Tci^£tv oOsvxat vsojxopo?. — dxopv)- 
to? : AxaXXo3T:i<7To?. JBr.J 

45. (3puo3v : Au|o3v xal TsOyjXco?. R.GdXXojv. 0. [xal 
TcpoSaTOi? xal (7TS[xcpuXot? : ^TS^cpuXa xupto)? XsysTat 
xa dTCOTCt£(j[i.aTa Twv IXawv. Trspi7rTi(7|/.aTa Be tec Ix 4S 
twv aTacpuXwv dTC07ti£^0[X£va. supicxsTat Be. xal dva- 
TcaXiv Ta cTsut-cpuXa ItcI twv crTacpuXwv xal Ta Ttspi- 
TTTiajxaTa ItcI twv IXawv. — arsfxcpuXa XsyovTat toc 

dTUOTClSO-JJLKTa TWV GTacpuXWV Xal TWV IXatWV. 0. T£- 

Tapt^suf/ivat? cTacpuXat?. Br.J 

&a. tou MsyaxXlou? : ['EStTcXadiaG-s to ovo[jt.a stpw- vsuo'|/.svo?. tou AXx[jiaiwvt£wv Ss outoieicti ysvou?. au- 
'zbq 8s Sts^dXXsTO w<; oouXo;. 6 TTpwros ouv MsyaxAYJs 
Kotcupa; 5jv uib<;, yJti? y^v uTTEp^aivouaa yEVEi xat 
ttXoutw. yjv Ss i$ 'Ep£Tpta<;. otb xat xoicrupsY<70at to 
5 j/iya cppovsTv, Trap' 'EpsTptEucjtv.] o&Tog tou ysvous yjv 
twv 'AXxfxatwvtSwv. ISiTcXaaiaa-s Ss to ovofxa. R. tou 
xaTa ttoXu IvSo^ou. Stq 8s to auTO sittev Etpwvsuo'as- 
vo?. 0. 

47. [dSeAcptSyjv : Tou dSsXcpou auTou 0uyaT£pa. 0. 
10 — aypotxo; wv I? acrreoq : Oux dpyw<; t9) TCapaOecrsi vuv 

Ivp^caTO. ou yap ovstStaai pouXo'jxsvog sauTQV dypot- 
xov xaXsr dvoY)TOV yap xai aypoixov TravTaTTaat b\a- 
^dXXstv sauTOV • aXXoc TTpakov f/iv XsXy)0otws Stoc tou- 
tou tt]V Euiroptav Ssixvuci tt)v sauTOu. ou yap av, SI 

15 (xy] luavu yjv TrXoucjto; , £7rsSixa(7aTO av auTou t) yuvv] , 
xat ty) So?7i au^oucra tou ysvou<; xat tyj ev oVtei Sta- 
TQiSvi. 8o£av yap £tw0a<jiv oi avSps? e^eiv ofy yJttco 
twv yuvaixwv. 6 Bs tyj dvTtTTapa0scrst xat touto etti- 
CToWaTO, cpvjora? afobv aypoixov sivat, ty]v 5s yuvatxa 

20 ttoXitixy^v. 0au{xa<JTbv yap ouSev, si av0pwTrov iSiOTrpd- 
y[/.ova xai [/.STpiov tou? TpOTcou? tyj stti tyJs dypotxta? 
§taiT7) yuvatov uTTSTa^E ttoXitixov xat xaTsSouXtoaaTO.j 

48. (JSULVTiv : Nuv ou tt]v awcppova , ou yap sTraivsi 
auTrjv, aXXa ty]v dXa^o'va xat uTTEpoyxov [xai soSapocv 

25 tw stSsi* Tpucpwaav 8e tfjiaTtoic, xat tyj aXXv) SaTrdvY]. 
— aoSapocv to* yJ0o<;. 0. J?r.] 

Iyxsxoi(Tupw{j(.svYjV : nspiaaw? xsxoarpjfJisvYiv. (yj 
sOvo? y) Koiaupo'TToXic 6vo{/.d£sTat, Trdvu aiff^pov xai 
jjLuc-apo'v. v) toc tyjc Koiaupac cppovouaav.) ecti Ss 3 Eps- 

30 Tpiaxbv to ovo(xa. oOtoi §s si? Tpucpyjv Sia£dXXovTat. 
auTT) Ss lyap^Y] IIsKJiaTpaTw STCt^siprjaavTt Tupav- 
veiv. — Trspiaswi; xexoa-jxTjuEvriv, x£xaXXo)7rtCiUsvyiv, 
5(i.ota)? tyj Koisupa. auTT) §£ ^v yuvr] ti<; 7ravu IauTY]v 
xofffjtouffa i^aTiot<; xai tyj aXXy] SiaiTY) , &q tou<; 8pwv- 

35 Ta<; IxTuX^TTSdOai. Br. 

50. TtpoQ Tot auTou 7rXsov£XT7](jt.aTa taa xat toc tyj? 
yuvaixbg dvTEOYjXSV. si7rwv yap Tpiwv auTov oSwSevai, 
Tpuyb?, toutsctiv oivou, TpaaiS;;, toutsctti cuxwv, 
spttov, Tpia xai TaixsiVY)? ETC^yays. (SisXsyxTtxbv 3s to 

40 toioutov ax.^^ 01 T0 ^ ^Y ou * T ? T^P avTt7rapa0s(7£t tou 
•JJttovo? y) suTsXsia SsiXVUTai.TO §£ Iptwv 7Tspiou<jia<; dvTt 
tou tto'xwv 7uXy]0ou(; sit' ouv ttXoutou.) Tpacta Se Xs'ys- 
Tai to'tco? sv ^ ^uj^sTat toc cjuxa. V. R. [o£ojv Tpuybt; : 
N^ou oivou* y^ ty)<; u-nro(7Td0[jLr J c. Tpacia 5s XsysTat 6 to- 

45 7TO? yj ottou ^u^ETat toc duxa xat TaptY^susTai, r\ aavi?. 
Tpta Ss sTtcs toc auTou* Tpuybt, Tpaaiag (dvTt tou cju- 
xwv) xat spiwv TTSpioucrtW xai toc exeivy)? $£. sXsyxTt- 

XOV Ss TO TOIOUTOV <J^Y)[JLa.]| 

Tpaaia'? : SuXou, sv (J) tocc oTrtopa? s|Yjpaivov. 

50 Br. ffavtSos, sv ^ toc <;uxa Tapt^suoudi irpb; tov fjXioVi 

djub toutou Ss ty)V oaijLYjv SyjXoT ty]v ex twv gtuxwv xai 

TWV Xot7tWV TWV TOIOUTWV yiVO[X£VY]V. 0. 

iptwv 7rspiouffta; : 'Avti tou, ttXoutou. [toiouto? 8k 6 CHOLIA IN NUBES. * 83 

y^X0e. xa0o'Xou yap sv toT? Ittocvw sittwv ty)V s5$ai|jto- 
viav TYjv iauTOu yEwpytxo? pio?. a-ruo Ss- x0oXou etti Ta xaTa [xspoc ppuwv [xsXiTTatf; , xal TtpoSaxoit; , xat (tte^uXok; , 

ttocXiv xaTa{i.£pt^£t auTa. aTub jjlsv yap twv TrpoSdcTwv 
Ta spia, aTrb oe twv (TTSfjupuXwv Tpu^ xat oivo?, aTrb 5 
Se Tpacria<- Ta duxa.] 

51. xaTayXwTTta-^ocTwv : EtSo? cpiXY][xaTWv Trsptsp- 1 
yo'TEpov to xaTayXwTTtC7[j!.a* yj xoXax£U[xdcTt»)v. [^ ewo? 
aicr^pou <ptXYJ[/,aTO<; to xaTayXwTTtcfxa. xuptw? Se xa- 
TayXwTTta-fjia , OTav sv tw xat pep tyj? cruvouatac 6 dvYjp ro 
T7]V yXwTTav auTou tw t^<; yuvatxb? Ifx^aXXy) (JTO^aTi. 
[ItTTt Se xat 6 Aacpuy[/.b<; xaTa (jlev Tiva? to auTO /# xaToc 

Se Ttva<; $i aXoyo? xat xa0' &Trsp6oXY]V SaTrdvrj. Br.] 
£<7Tt yap XaTTTW xai Xacpucraw to pocpw xupitos stti xu- 
vwv xat yotptov. o0sv TuapdyETat xai 6 Xacpuy^o?. si- 15 
xotw? Se TauTa xaTaXsyEi, Sstxvut; 6ti at suyEvsi? yu- 
vatxst; utto ty)<; dyav TpucpYJ? ToiauTa TrpdcTTOuatv.] 

52. Xacpuy(xou : T^ irspi toc ISscr^aTa TroXuTsXEta?* 
TOUTEdTiv dcrwTtat;. Xacpuyjxbv yap Xsysi to dTrXYjO'TWi; 
£c0t£tv. [EutcoXk; Iv KoXa?t 20 

Xa^utro'STai Xacpuyjxov avSpstov 7iavu. 

^O^Yjpot; [Iliad. A, 176; P, 64] 

spcara Tcdvxa Xacpudaret.J 

KwXidSoc; : [Oi [xev KwXtdSa tyjv 0sbv xaXoucriv, 
aTrb vsavtou Attixou dTroSpdvTO<; aTrb Xyjcttwv (7U(X{jta- 25 
yloL ir\<; 0eou xat outw<; auTTjv ovofJidcravTOt; , xa0dc7T£p 
auToq Ss0sl? twv xojXo3V aTr£Xu0Y] utto yuvatxb?, ot Be , 
0uyaTpb<; tou dp^iXY,aTOu §1' spWTa. 01 Ss, tottov sot- 
xoTa xtoXoic dvSpbc, £V0a y) 0eoc Tifxarai. svtot SI, 
y Iwvo? 0UOVTO?, xopaxa dp7rdcjai xo)X^v, xat Iv ixsivw 30 

TW T07TW OI.TCO§£<jQg.I' O0EV OUTW? WVO[J.d(I0Y]. "AXXw?. 

KwXiocg vao? IcTTtv 3 AcppoSiTYj<; , outw xaXou[/.svo<; a7ro 
Ttvoc vsavtaxou Attixou , dXo'vTO? utto TuppYjVwv xai 
Ss0£VTO<;Ta xwXa* ska ipa(70£i(7Yi? auTou tyj? 0uyaTpbc 
tou TuppYjvou xal Xua'ddYjc, i7rav£X0wv st<; A0Y]va<; , yjx- 35 
ptcTY]ptov t^ AcppoSiTY] vabv i§pu<7aT0 KwXiaSoc, 5io\ 
to Ta xwXa XsXucr0at.] KwXta; vao<; scti tyj? 'AcppoSt- 
TY]q, outw xaXou(/.svog dirb tou <ju{jl^s^y]xoto? ty^v TrpO(7- 
Yjyopiav Xa&ov. vsavta? yap ti? Attixoc; dXoug utto 
TuppYjvwv xai SsajxwTY,^ SouXsuwv Trap' auToTc, ipa- 40 
cr0£i(TY](; auTou tyjc 0uyaTpb? tou I^ovto? xat ctTroXuad- 
(7Y)<;, yjX0sv elq ty)v otxsiav xat o6tw; £XEU0£pw0si(; su- 
^aptemjptov t9] AcppoSiTY) Itui tyj; dxTYJc scp' Y^aTusp 
Y]pTudyY) vabv tSpuaaTO. KwXtdSa Bs TupociYiyopEUfJE tov 
tottov aTrb twv xwXwv, a sv Tot? Sscjjjloii; xaTSTrovs"tTO. 45 
[•^ Ss FsvETuXXit; Sai k u.wv irspi ty)V A.cppoStTY)v ty^<; ysvs- 
(jswt; scpopo?. ] R. V- 

rsvETuXXtSo? : [TsvsTuXXit; v\ ty^<; y£V£<7£w<; scpopo? 

AcppoSlTY].] 01 U.SV TWV TTEpl TY)V AcppoSlTYjV d^tOU(7l 0SWV 

[xtav sivai Stoc to ysvsasw? auTYjv sivat toT; dv0pwTrotc 50 
aiTtav TTpotdTa^svYiv twv ydawv xai twv stti toic ya- 84 SCHOLIA IN NUBES. [/.ot<; f/.uffTY)pta>v, 6'0sv xal rcapa e P<o(j.atoi<; Bsvepis y£- 
vsToixt? sv toi? cpopoi? Ifftiv. oOsv xal iv SsuTspat? ®E- 
G[/.o<popia£ou(7ais [imo Lysistratse initio.] ApiGTocpdvy)<; 
uiu.vy)Tai touto, outw 7rou Xsywv a dXX' si ti<; £?<; [Sax- 

B a vsiov auTot? sxaXeciEV tj el? Ilavb; vj I-icl KcoXtdSo; 
« EevetuXXiSoc. » V. 

53. ou [/.yjvspw y', ax; dpyb;, dXX' I<77rd0a : [Epos to 
dpyb?, I(77ta8a* xal touto EipcovsuO|ASVO<r wepl yuvai- 
xbc 3s Xsysr dvTi tou] xaTav^XtsxE xal xax^dGis* (6\a 

iO touto sTtcsv oux dpybc; rjv). <77ta0av Ss to acpsiSw; dva- 
Xiffxsiv xal -rcapa toi? pTfropstv Eip7]Tai TuoXXaxts * 01- 
xsiw; §e vuv T7J Xs^si I^p^aaTO lirl yuvatxo'c xal yap 

' sir! to>v ucpaivoj/ivcov [tf/.aTittv] Xsyo(i.ev orTraGav, to 
ayav xpousiv tyjv xpo'xvjv, (wotts TTpoxaOi^siv xal tcoXX^v 

15 [/iv dvaXiaxEtv xpo'xyjv, ta^upoTspav §s d7cepyd£sff8ou 
tJjv ucp^v. SuvaTai ulv ouv to diuaOav etc dtxcpoTspwv 
vo£ta0at. oti Ss vuv ItcI twv TCoXXa SaTCavtovTCov irapsi- 
Xv)TCTai, SyjXov Ix tou sirtcpspofxevou , 

eycb 8' av auxy) 0olpt,ariov Seixvu<; toSI , 
20 Tcpocpacrtv I^aaxov, a> yuvat, XiavairaOcfC. 

touto Ss iTC^vsyx£ Sittov ov, to ts dvaXouv xal to ucpai- 

VEIV.) 

55. [Xiav cTCa0a<; : 3 Epyd£y). sipoovixw? xal touto. 
Ssixvuc yap auTvj to tt/.emov Trapappayev IXsys touto 

25 «&*?•] 

57. tco'ty]v ^7TT£<; : [IJoty]?, Attixw; 6 Taysco<; dva- 
Xicxwv Xuyvoq. tcotyjs Xuyvo? 7rap' AttixoT? 6 tcoXu 
IXaiov dvaXio-xwv.j 

58. xaXs? tov iraiSa tcXyjcjiov IXOslv ttjc xXivvjq scp' 
30 % dvsxsiTO, tu^eiv afobv aTistXwv. R.V . OpuaXXiSwv 

§S f; TtoV IXXu^vicov. V. 

59. GpuaXXiSwv : Atco tou Opuou to TCaXaibv toc IX- 
Xu^vta. [Ta yap izuyza IXXuyvia tcoXu eXaiov Saira- 
vwai. — IvsSaXss GpuaXXiSa Tra^sTav. O.] 

35 60. [ASTa Tau0' 07iw<; : Mstoc to i7riTi(x9i(7ai tw ot- 
xstv) Itti to St^yyjfjia dvaTps^st irdXiv tou yd(xou. (ou 
[jt.7iv cuvaiuTsov icdvTa tov cti^ov, dXX' dvayvtoOTsov 
|xs/pi tou uioV fi?ra SiadTViaavTa ^p'J) [xe0' u7roxp((rswg 
£7udysiv, outocjI, 6iq d^0O[A£Vou auTOu t5] ysvscsi.) — 

4 [X£Ta to Xa^sTv ttjv yuvaixa. ottco; : 'Etcei. O. 

61. T^ya07] : Kal touto sipwvsuo'fjLevoc Xlyei. ou yap 
dyaOyjv auT^jv 7rapiaT7)(ri. — xaT' sipcoveiav. ©. 

62. [IXoiSopoufjieGa : 'EaTacyidSoaev, 6<jt£ utto t-^<; 
cpiXovsixia? xal st? XoiSopiav ixTpa^vai.] 

4 5 u^pi^o r [JL£0a utc dXXiqXoiv. ©. . 

63. <JUV£T10£1 TO OVO{Xa l\ ?1C7C0U. R. 

64. Sdv0lTC7TOV : 'O Sdv0l7T7:O<; IIsplxXEOU? '^V 1Z0L- 

T7)p, §q r\v tou twv 3 AXx[jt,at(oviSwv ylvou?. Icsjavuveto 
$z to yuvatov 0£iw McyaxXet tw vix^cavTi Tpl? 3 0Xu{jt.- 
50 Tuta xal Si' tTUTCOTpocpiav xaTsX0ovTi sx tyjs cpuyy)?. 
pStco^s yap auTOV 6 IlewiffTpaTO?, 8v xal a£T£7T£[x^aT0 
Trapa^wp^cavTa auTw to vr^q vixt)? x^puyfjia.] lizii xal 
KaXXia<; 6 SaSou^o? 6 iv t^ i£pa cttoXvj 7rpoo-£X0wv ItuI tt)v [Aa^7)V sts Mapa0wva xal dpKJTEuaa? xaTa twv 
pap^dptov Tpl? 'OXuj/.TTia vixiqarac apjxaTi tov uibv ixd- 
X£C£V c Itc7TOVIxov. (XsysTai Ss toutov 7rXouT^o-ai p.a- 
XiaTa, a?^u;aXo3TOu Tivbg Iv t9] (xd^y) twv pap^dpcov 
7cpo<j£X0ovTO? auTw xal (XYjvudavTO? 0Y)(7aupbv eict (jli- 5 
<y0(5* 8v xal auTOV ucT£pov a7T£XT£iV£v 6 KaXXia?.) 
•Sdv0t7U7TO<; fjL£v ouv Iysv£TO IlEpixXsouc 7raT-4p. ouSsv 
§£ vuv 7rpbc; auTbv £7rixoivo3V£i to X£yo(jt.£VOV, (ttX^jv si 
[XT] d'pa §td Kotffupav, ^v scpajxsv §ouXv]v oOdav (jltj- 
T£pa y£V£a0ai tou M£yaxX£ou<;, to 6'vo(/.a to Sav0i7U7rou j§ 
7rap£iXv]cp£. 7rapcoSY]Tai Seto IIspixXsou?, MsyaxXfiou?, 
w<; av b\)vaf/.£vov d[AcpoTspa Sy)Xouv. Spijxsa yap xal 
dcTEia Ta t7)<; x(0[JLtpSia<; crxw^fxaTa.) 

66. tew? : Mi)rpt tivo;. tw ^povo3 , [Lokiq. Br. 

SXptVOfXsG' ! IcpiXoV£lXOU[J(.£0a. R. IttI 7T0XuV {X£V ouv i$ 

)(povov St£(p£po[x£0a, lfxa)(ou;£0a, Si7]u;cpia6r J Toup.£V. V. 

67. xotvyj ?uv£^y]u;£v I AvtI tou w[/.ovoV]<7aM.£v xal 
d[xcpOT£poi? cuveSo^e. touto Se Sioti deep' ixaTEpwv TWV 
y£vwv tw ovofxaTi Ituste©^ \kipoq. 

68. iixopt£sTO : 3 ExoXdx£U£V, [o^a toT<; 7ratS(oi<; cru 4 u.- 20 
^aiv£i toT? (i.ixpoT?J. — 7rpocyYiv(o<; xal xoXax£UTixw<;. R. 

70. |uffTtS' I^ojv : [2u<m§a TUpoTrapoiuvouaiv. yjyouv 
7rop^pup(Sa. xal yap [/i^pi vuv 01 stcreXauvovTE? d0Xv]Tal 

TOIOUTW XOC7[/.y)06VTe? (77^*4(XaTl Xal <5fp(XaT0? STUl^aVTE? 

§ta [xsavn; Tcou.7UEUoucN tyj<; ttoXeox;, tj) xal ol padtXEi? 25 
^pwvTai. "AXXw?.] ^ucTTt? XeysTat to xpoxwTov t[xd- 

TlOV, 8 01 fyioyoi (AE^pt TOU VUV CpOpOUCl 7U0[X7:£U0VT£C. 

5(pwvTai Ss auTto xal 01 Tpaytxol paitXsi?. — 5ug"t1? 
elBoq ijxaTiou 7ropcpupou. dXXoi Se cpaai to iSkotixw? 
Xsyo(A£vov (703crdviov xal aw^ov tou? avSpaq. Rr. 30 

71. £X TOU OeXXeO)? ! TOTTO? TYJS AtTIX^? ETTITT^- 

Seio? £t<; po'dtv aiywv, Tpa^u?. R. totco? ttj? Attix^c' 
outw xaXoup.£vo? Tpa^uq. at Ss aTys? w<; Tpa^uTEpa 
Siwxovte? xal opstvoTEpa si? tov tottov IxeTvov Ta 7rXst- 
(7Ta Stdyoucrtv. ^ oe 5icp0Epa icrrl 7uoi[X£Vixbv TTgptSa- 35 
Xaiov ix §£p[/.aTo; TTETroiTifJLE'vov. V. [to'tto? t9j? Attixyjs 
outo) xaXoufAEvo?. Ix toutou 8e (pEXXsaTa? Xsyoucri Aw- 
pietc tou; xiff07jpw5si? X(0ou<;. a! Se aTy£^ 7rpb<; Ta Tpa- 
jruTSpa Sitoxouat.] 

72. Si(p6£pav'ivvi(iL(jLevo5 : Avt! tou ivSsSuf/ivos. 4© 
7roiM.svtxbv Ss 7T£pi^o'Xaiov v) Sicp0£pa. [AttixoI §s Xe- 
youciv ^v vuv taaXviv xaXou^sv. ecti §s Ix §£p;j(.aTo;. 
— youvvav. 0.'] 

74. dXX' t7U7T£pOV (JL0U XaTE^££ : ''ETTat^E 7Tapa TOV 

tXTspov. (vo'd^^a Se 6 tXTEpo?, S<; TUEpiv^EtTai TaT? ocpscri 45 
tcov voaouvTwv. [Stb xal to xaT^££ xaTa Xoyov ETTiQya- 
y£V.] outo3 Se xal toT<; ^pv^aaiv auTOu ST:i^£^X^(70ai 
cpyjctv ?7C7rspov, olov iTCTuixbv IpcoTa r[ vo'aov l7T7UXy]V, 
5ia to 7roXXd S£SaTCavv)X£vai Tcspl ttjv i7C7TOTpocp(av 
^p^aTa. ) — ittttixov £p(OTa, dcpavi(7(jt.ov, Br. 50 

[twv ^p7)[xaTiov : Eupy)Tai touto, xal ^y) k adTWV fesp 
outwc eituok;* dXXa xaT£j(££ twv pTjfxdTWv ip.ou itttuxov 
Epo)Ta # TouTscTiv, £[i.ou iS)? ouSev ost §a7ravav depst^w? 
XEyovTO?, Xrjpov ^yyjadffcKVO? tou<; Xdyou?, dvT£Ti0yj au - SCHOLIA IN NUBES. 85 TO*t?,w; sfjaTcvis sgtiv itctcwv, xat ouoetcote toutou av 
aTtocrcaiTj.] 

80. <I>£iot7TTci8iov : To U7coxopi£ec0at '.ptXoUVTCOV 
[eGo?. xoXaxsuEt 8e vuv tov utbv xa\irpo<77uotsiTat cptXsYv, 

5 tva STOtULOTEpOV aUTOV TCpO? 77,V a? 1(0(7 IV laUTOU TC£lGE- 

cGat Tcapaaxsuasr,.] 

81. stci tcicttei xat auvGyjXai? otoovai toc? os;ta<; aX- 
Xy,X(ov sioiOacriv. uTCEp ouv tou TCstG07Jvat tov vsaviav 6 
7cp£<j£uT7jC tauV/jv a^iot Trap' auTou tcicttiv XaSstv. xat 

10 EuptTTior,? £v MyjSsia [20] 

Mrjosta 0' y\ ovjcttyivo? yjT'.jj.a<7^cV/i 
Soa ulsv opxov; avaxa>£i 0£ osj-ta; 

, V 

TCICTOV. * * 

[xucrov as xai tyjv ystpa 00; : II pb? to 'O^pixov 
is [II. Z, 233] 

yetpa? x 9 aXXqXcov Xa6sTY]v xai TiKyiwffavTO. 

(piXiqaovxat TCpd<jTCTu£at xat xyjV ^sipa So? ttjv §£?tav. 

fGo? 0' etci tciVtsi xat suvG'/ixat? (koatat? Ta? OE^ta? 

StSo'vataXX'/iXot?. — sGostjv TO??TCaXato??Ta? 0E?;ia? otoo- 

-0 vat aXXyjXoi? £i? BE^aiWtv twv cuvGyixwv. xai "Ou'/jpo? « ^stpa? t . , 7ci<7TtoaavTO. » Br.] 82. OSou Tt sortv : To aiT'/jOsv Trapa tou TCpso^uTOu 
tcoiwv 6 vsav tcrxo? ttjv oe^ioiv wpsijsv auTw. xat oyjXov 

■ oTi 7rap£7riypacpy) to tSou.] 

25 (83). vv) TovIIocrEiSw toutovi : [''Apj/.a Settees ouwuatv 
vj aXXo Tt yjvtoytxbv, y] tcoXeuuxov cxsuo?.] xuptio? vuv 
6 vsavtoao? o^vufft tov noastowva, Qeov itctcixov ovtoc, 
ars xat auTO? TCspt tTCTCOu? £G"TCOuSax(o?. toutovi oe ou 

TW X01VW TWV avQplOTCWV eQeI / p(Ol/.EVOV aUTOV 0£t VO[Xl- 

30 £stv XEystv (EiwGausv yap ot oiavuvte? Xlystv, y.a toutov 
tovGeov, ua toutov Tbv'AffXAYjTCiov), aXX' evoov acptopujxa 
lyovTa IIoo£towvo<;. ota touto xat 6 TCpssSuV/]? tw 
opxw axoXouGio? a/GsTai. — yj ouv apt/.a Sstxvuaiv auTw 
7rapax£t[Jt£VOV vj aXXo Tt dtat'opuuia IIoarEtSwvo? xat xaTa 

35 toutou o[/.vuartv. V. 

84. [p] {xot ys : My, sitct}? [xot, cpy,c\, tov wnriov. 
ou yap av£*/0[i.at to twv itttucov axouEtv ovou.a, §i' oug 
a7roXo)X£X£tv Ta y p-^aaTa.] 

88. IxGTpE^ov : 'AvTt tou [/.ETQt^aXE. a7rb [7.£Tacpopa<; 

40 twv pu7Tou[/ivwv ta.aTtt»)v xat lx(7Tp£Cpou;£vo3v. sxtrrps- 

»W yap t[JLaTtov X£y£Tat to aXXa^at to irpbi; to acotxa 

[jtspo? £^0. a'XXa^ov ouv, cpy,(rt, touc; Tpo'irou? gou xat 

(X£TaSaX£. — 6? apjJiaT'/iXaTOU oe to oj? Ta^i^Ta. V. 

[wg Ta^tffTa : MsxacpopixS)?. to yap oj? z&'/igtcl xu- 

45 pto)q Itci ap[xaT7)XaTOU. Ta*/tvot yap toc app.aTa.] 

9r. vv] tov Atovuaov : 'EtceI IxwXuo-ev auTOv xaTa 
tou IlocfsiSwvo? otxo'crat, eixo'to)? [X£T£^aX£V £t<; tov Ato / - 
vuaov tov opxov. — to Se §£upo oux sort totcixov, aXX 
avTt tou IXOs. R. V. 

50 92. xat TtoxtStov : Tb otxtStov uTCoxopiaTixws. (c(xt- 
xpuv£t Ss, xat Tot? ovo^aacrtv auTOt<; to sutsXs? bIq TCavTa 
ir^ miXodocpta? §£txvuq. to Se §£upo vuv ou totcixov, aXX' avTt tou eXQs.) '/jyays oe crfizv auTOV etci ttjv 2coxpa^ 
touc otxtav. 

94. '>lu/wv cocpwv : (' Hyouv) av^pcovcp'tXoco'cpojv. [touto 
oe etc' au.cpoTEpo)v ouvaTat voEtaGai. scTt yap ajxcpt^o- 
Xov xat ao'/jXov TCo'TEpov Ta? '^u^a? auTa? X£y£t (70cpa<;, 5 
r, tou? avopa? cocpou?. Tai? oe tyw/ouq exeivcov evecti to 
cppovTtcTy^ptov. sav uiv yap 

^'J/.tOV (TO^WV TOUT' £(7Ti OpOVTlCTTQplOV, 

EVOEy^Tat to auTa? £tvat toc? ^u^a? oocpa?, lav Se ^u- 
^wv ? co'i)wv avopwv Xsysi. OuvaTat Se xat o-xwtcteiv ota io 
toutou tov TCspt '}u/^<; HoixpotTOu? Xoyov xat acacpw? 

£TCtTy,0£? Elp'/jXEVat, £TC£t Xat 2o)XpaT7)C; Opt^OfJLEVOi; TCEpt 

y.u//j?, acacpco? £0o;e A£y£tv, xat ox; tive? vo[xt^ouciv, 
aTCEvavTta? auTtji, tt]v totav aaOsvEtav xaT'/jyoptav 2w- 

XpdtTOU? TCOtOUfAEVOt. Ot $E TCEpt ^U^Tj? WptCTE , TaUTa 15 

Plat. Phaedr. p. 245, c] « ■tyuyrr i -kolgu aOavaTO?. to yap 
agixtvyjTOv, aOavaTOV. to S' aXXo xivouv, vj utco aXXou 
xtvouasvov, TCaoXav s^ov xtvvicEW?, TCauXav syei xat 

CppOVTtGrTYiplOV : [OtOVEt, pOuXsUTY^plOV.] '^ CTUVoSo'? 2© 

Tt? xat Oaxo? cocpwv. 0axo? oe xaXsiTai Attixw? totco? 

EV0a TCoXXot CUVSp'^OVTat G*X£vl0 4 U-EVOt. CppOVTtffTat OE 
£XaX0UVT0 Ot TCEpt TOV DoOXpaTV] , Ota TO CppOVTl^EtV TCEpt 

aXXVjXwv xat ota to u-'/joetcote TCauEcOat ty^? cppovTtoo?. 

95. ItceiSyj TCEpt twv oupaviwv StaXsyovTat ot ,<pi~ 25 
Xoffocpoi. R. 

96. w? IcTt TCVtysu? : Outoj? 6 xpt&xvo? xuptw? otcou 
ot avGpaxs? crufXTCVtyovTat. otb ETCiXsysi, Tjast? o av- 
OpaxE?. Xsyst oz tov cpoupvov. R. [TCVtysu? r\ twv av- 
Opaxojv xa k u.tvo?. 5tb srctXEyEt, r^ziq o avOpaxs?* ota 3<> 
to utco yjXtou OspuLatvEcOat.] (xuptw? TCVtysu?, EvGa ot 
avGpaxs? E/ovTat xat TCvtyovTat. TauTa oe TCporspo? 
KpaTTvo? iv IlavoTCTat? opa k «.aTt TCEpt Itctco^vo? tou 
cotXo^o'cpou xtouwowv auTOV XsyEf a©' ou o-TO/^a^ot/.£vot 
Ttvs'? cpao-tv OTt [jLyjOEtxta? s^Opa? X^P tv 'AptaTocpavy,? 35 
y^xev etci tt> twv Nec&eXwv TCOtyjCtv, o? ys uviqts toto'v 

Tt [X'/^te apuLOTTOv, aXXa jjlvjos TCpb? iv EyxXyjf/.a vjXOe 
2toxpaTOu?. ouo yap xaT auTou TauTa TCpoOst? syxXy,- 
uaTa, to TCspt tou oupavou, OTt icrxl TCVtysu?, xat w? 
txavo? IcTTt tov fjTTO) Xoyov StSacrxEtv xat tov xpstTTOva, 40 
to ulv xotvbv twv cptXocro'cptov aTCavTGW ETCviyayEV sy- 
xXyjaa, to ok ouoe to guvoXov ETCtxotvwvst cpiAoaocpta. 
ou yap touto ETCayysXXovTat ot cptXoaocpot, ostvou? TCOty r 
c£tv Xsystv t'otov Se to TOtouTo {JtaXXov pyjTOptXT)?* w? 

ETC' aiJLCDOTE'pOl? TOV CDlXoffOCpOV XaGapEUEtV.) [ot S' OTt 8Xo- 45 

xXy,pov £t? auTOV auvsTa^E opau-a, o ot' s/^pav vojxt- 

^OUCtV ailTOV TCETCOt^XEVat > OUX Op0W? OtOVTat. TCpWTOV 

fjtiv yap AtcptXo? £t? Botoav tov cptXo'cocpov oXoxXv) pov 
cuvETa^s TCOtr)[JLa, ot' o& xat £t? SouXstav IpuTCaivsTO 
6 cptXo'aocpo?. ou Sta touto osIy^Opb? yjv. ETCEtTa EutcoXi?, 5C 
si xat ot' oXiyoiv lavyioGrj 2o3XpaTOU?, [xaXXov r\ 'Apt- 
o-TOcpavyj? Iv oXat? TaT? Nscps'Xat? auTou xa0y^aTO. 
ouSev Se x £ ^P 0V uTCOjAvyjcGyivai twv EutcoXiSo? « §£?a- 
« [jlevo? 3e 2wxpdtT7j? tt)v etciSei^iv 2Ty i atx,opou oivo- 86 SCHOLIA IN NUBES. « yoT) v exXe^sv. » oiov S' tjv opav tov cpiXocrocpov to Iv 
cpavspco txaXiffTa cxsuo? xaTax£i[xsvov xXs7UTOVTa xai 
ucpaipoufz-svov. — TcviyEu? : Kdtuvo?. J5r.'J 
(98.) o5toi StSdffXouciv, dpyuptov 7]'v ti? SiSto : Kal 
6 touto ^euSo?, Sia^oXyj? yapiv. ouSeI? yap pucrObv ItsXei 
2coxpaT£i, Iral xdxsivo? IcpaffXE uv/]Sev siosvat. Siorap 
xai utto tou IIuGiou cocpb? IxpiO'/]. touto yap aiiTOu 
7rpWTOV ixpivsv ffocpou sivai, to yvtopicrai oti [/.tjSsv 
oiSe. ttco? ouv dv [juaGov IirpaTTETO irapd tcov cuvovtcov 

'tf 6 rapl aUTOU (3£6atOU£/.£VO? OTI OUOEV oiSev;) 

lor. ocTuocpsuyst £?7U£iv to ovotxa Sid to £7r«y6s$. R. 

102. dXa£ova? : 'lotto? tou? iJjsuffTa? IxdXouv. sixotco? 

Ss xai tou? cpiXoco'cpou? dXa£o'va? xaXs? ? s7rei Xsysiv 

iTuayysXXovTai rapl tov oux iffacrtv. yj oti csfxva syovTS? 

15 yj0y) dXa^ovs? Soxouffiv. coypicovTS? Ss xai dvuTuo'SyjToi , 

£7U£l [XoV/]? dpST?]? CppOVTl^OVTS? Xai OU TpUCpT)?, Slto- 
XOUffl TO &7T£ptTT0V. TTOVTjpOl Ss &VTt TOU I7TITC0V01 , 

d0Xioi. — - to cd&oi ffysTXiaarixov Icm. R. V. 

104. [xai Xatpscpcov : c ETaTpo? DtoxpaTouc 6 Xai- 
30 pscpcov, o? IxaXsTro xai vuxTEpl? Sid to [xsAa? sivai xai 

loyvocptovo?.] 

105. cruyxaTaTt0£Tat xai 6 TrpsffSuTy]? to? eiSo'to? 
auTOu? tou vsaviffxou xai dXy]0yj rapl at>TCov eipyjXOTO?. 
cpTjfflv ouv toutou? auTOu?. R. V. ([xt]Ssv stra]? vyj7Utov : 

25 My]SsV SUy)0S?, [/.TjSs [/.StpaXltOOS?, f/,7jS' aVOTjTOV 5170]?. 

ivTt tou fxyj cb? Ta v^raa 7raiSia dvoyjTa snry]?.) — vyj- 
TTtov : Mtopov. Br. 

106. dXX' St Tl XV] OS I ! 'Avxl TOU CppOVTt£si?. dXcpiTCOV 

§£ dvTt tou ypY][xaTa>v, cb? dypotxo? , toutsctti tv]? Tra- 
»o Tptoa? ouffia?. 

107. toutcov yEVOu [xoi : Xeittsi TO £t? dpiGfXY)TlXOV 
ovo[xa, si? toutcov y£Vou [xoi, toutoi? f/.a6VJT£ucrov. 
ffy^affdt/.svo? : xaTaracuffa? tvj? iizizixr^ diro (XExacpopa? 
twv IpEcarovTOiV. R- (xaTaXucat;, Traucrd^svo? ttjv itt- 

35 7rtX7]v, yj a7COoruYX w P^ ffa ? xai a7uo<7Ta<; ^o^> irapo'vTOi; 
£7riT7]S£U[i.aT0?. to §£ c^acrd^EVO? d-jro [ASTacpopat; si- 
XY)7TTat twv epsffffovTWV crydaai ydp Set xai wcnrsp 
§iacT£iXat xai Siacr^iarat to uotop ttjv xcott^v ipsorcou- 
cav. xai IlivSapoc [Pyth. 10, 79] « xwTuav tJSt] jxot c-^d- 

40 cat?. » xai Eupi7ri07]g (Phoen. 457) « gjjxgov Ss §£tv6v 
OfjL[xa. » "4XX(0(;. cmfcac, xaTaTrauaai;. aydaai yap 

TO XWTTTlXaTOUVTa CTTJCai TTjV XO)7U7|V.) G'/^OLGd^SVOq I 

3 Acp£i<;. 5r. 

[108]. oux av [xd tov Aiovuaov : EuXoyw; tov Aio r vu- 
45 <70V ofAVUGi. toutoj yap IttsteXeTto Ta Atovucrta, 01? 
^ywvt^ovTO 01 T£ TYJq Tpaya)Sia<; xa. 01 ttJs dpyaia? 
xwtxwStag TrotTjTai. 

109. touc; cpaatavous : [Oi (X£V wnuou?, 01 Ss opvsa. 

iviot S' i7nroug ^dpayjxa i'/oyzccq cpaciavou , wg dX£- 

50 XTpuovo?. xai strap iart touto arj xaT£'s|/£uo-^£vov 5 ot- 

X£lOV dv £17] T^ TOU VEaVl^XOU CTTOuSt). 01 §£ TTSpl 'Apt- 

O'Tapyov opvtOwv ysvoi;. 61 Bk oti ^>aart(; 7TOTafxo? scti 
2xu0ta?, 07uou xaXol irauot ytvovTat. Aetoyopa? §£ 

xpu'f£pog Tts, 6 'AvooxiSou TuaTYjp. TUXaTcov IlsptaXysi w Gets Mopu^s , vyv ydp £u8at[/,(ov S9U5 , 
%aX rXauxerrj? , ^ vp^TTa , xai Aswyopa? , 
oc £yJT£ TSpTivwg , ou§£v !8»8u(i,ot3{JLevoi. 

EutcoXk; Iv AutoXuxw |3' wq xai Sid Muppivav sTaipav 
Td yprj^aTa aTZQ%£6to\xi cpyjartv. cpao-tavol §£ 01 Iyovte; 
tou [ATjpou Iyxsyapay[X£vov cpac-iavo'v. AEO^yo'paf; os 
ovou;a xupiov ivoc twv 'AG^vyjort 7roXiT£Ucrafj!.£va)v tots, 
7raT7]p Ss o5to? *^v 'AvSoxioou tou prjTOpo?. dt^Xa 
Ss, £? xai opvsa stps<psv 6 AEwyo'pa?. (Ag(jtV7]Tat §s 

aUTOU WC ITTTTOTpO^OU.] OUX ElfflV iWot Cp«QTtaV0l, dXs- if) 
XTpU0 r V£? JJLEVTOl. 17TTU01 §£ TlV£<; S Iff IV aXsXTpUOVac X£- 

yapaypivoi. toutou? ouv Xeyei. Asooyo'pai; Ss ovo t aa 

XUptOV £V0? TCOV A07jV7lfft 7U0XlT£Uffaf/.£V(OV TOTS. 7TaTV]p 

§£ outo? 7)v AvSoxiSou tou fvjTOpo?. aSyjXov Ss si xai 
opv£a sTpscpsv 6 Ascoyo'pa*;. sq-ti Si ovojjia twv itttto- 15 
Tpocpv]ffdvT03V A6y]V7iffiv. V. <Daffi? iroTafxcx; 2xu6ta?, 
O7tou xaXol iWot ytvovTat. Aswyopa §£ to? iTTTcoTpo'cpou 
[i.£^V7jTat. 01 Ss rapl 'ApiffTapyov opviGtov ti ysvo? Xe- 
youffi tou? cpaciavou?. r\ cpacriavol X£yovTai 01 syovts? 
Tto p/y]pcp cpacrtavov syxsyapay^vov fcuot. r. 2 

(lIO). 10', aVTl^oXtO I IIopEUOU. VUV Bk, 7U£lff07]Tl [XOl. 

[to os dvTi^oAto,] 7rapaxaXto, [Attixco?]. 

hi. [xai ti ffot ^a0'/5ffO[jtat : 05- yap iauTco s^sXae 
[/.aGsiv, -%ouv Si' oixeiov 0£X7jjxa y) wcplXEiav, dXXd Sid 
to tou -nraTpo'?. Sio to ffoi Xsyet. viyouv, ti |xa0y]ffo^at 9 
urap arou.J 

112. ^£uS£Tai xdvTau0a 6 xcofjuxo? Xsycov -jrapd 
2coxpaT£t Eivai tov dSixov Xoyov. ou yap UtoxpaTT)?, 
oKkoi IIptoTayopa? A^SyjpiTY]? icpsups auTOV xai ISi- 
Sacx£v. Cant. 3. 

djjicpoj Tto Xoyco : Auixto? IxXive. cpyjcri Ss tou? 
7T£pl DtoxpaTTjV ixavou? £ivai a[xcpoT£pou? tou? Xoyou? 

£XTUatS£U£tV. 

H4. tov £T£pov toTv Xo'yoiv : Tov oixaiov TOV VI- 
xcovTa. w? dyvotov Ss Ta Sixata £i7rs tov srspov. i£ou- . 
Xsto yap dSixiav [xav0avsiv. 

(120). tou? iTrraa? to ypwu;a : Ou yap dv U7rof/.£tvai(ju 
opaG^vai utto tcov i7rracov [wypo? xai Si£cp0ap{x£vo?. 
Ixo'fAtov yap 01 itttteT?, 01 Si cpiXoffOcpoi xaTto xsipovTat]. 
Siax£xvaiff[/.£V0? Ss dvTi tou T^auptofjtivo?. el yevoi[i.yjv, / . 
cpTjfflv, wypo? a)? 01 rapl Tov 4 2toxpaTY)V , [xai dvu7uoS7]- 
to? xai puTrcov]. 01 yap iicraT? £uy^pooi xai uttoSeSe^e- 
vot xai Iv yu(xvaffioi? I^Ta^o^svot xai Iv TraXaicrpai?. 
xai Iv to 1? Iirrauffi [58o] cp^crl 

\Lr\ cpOovsTO' v\uv xo(Ji65(7t ^yjS' aTusffiXsyyiff^evoi?, /r 

TOUT£ffTl XtTTtOffl. TOUTO OUV Xai VUV 6 V£aVlffXO? SeSoI- 

X£vai cpyjarl, to a7C£y0£ff0ai toT? irspl ttjv ituttixt] 1 ! 
lyouff iv , £i xaTaXurdbv to xocr[X£iv to ffto{/.a xai [xstis- 
vai Td tcov forratov £7riT7jSsu{xaTa Ta tcov cpiXocro'cpcov 
cxetsX0oi. [w? iTTTra^aEVov Se xai toutov [A£Ta tcov 50 
iTrratov cpTjffl TaTT£ff0ai.] — Siax£Xvaiff{/.svo? : SiscpGap- 
[asvo?, ^aaupcojAEVo?, coypb? cb? oi 7rspl tov 2coxpaT7jv. 
R. (kSXajJipivo?, Icp0app.£vo? ? co^pb?, olov IffTt to tcov 
cptXoffoepcov. Br. SCHOLIA IJN NUBES. 87 121. [oux apa pa tt]V A^pjTpa : Ecxo'tw? tt]V Ayjuvy}- 

Tpa OM-VUfflV, STT£t TTSpl TpOCptoV 6 Xo'yO? IgTI. TOUTCOV 

Y^cp vl Gsb? supsTt?.] e$ei : ovtI tou cpayst, Gp%t. 
R.V/ 
5 122. ouG' 6 £uyio? ouG' 6 o-aircpopa? : Zuytot itttcoi 
xaXouvTat 01 u7ro6aXXo'pt£V0i tw tou ap[/.a*rt>; £uyw, 
toutso-tiv 6 Micro? §s?to<; xal 6 Micro? apiarspo'?. [craTr- 
cpopat Se ot crTy[xa e^ovte? Trspl tov ^r,pov. xal choc tou 
[jl xat 7T ypacpsxai.] — aap-cpopa? 6 e^ojv si? tov 

io [/.Tjpov a. R. 

123. (aXX' IqiXw or' i? xo'paxa? : AXX' Ix6aXw as xal 
dTroStwi-w ex tyj? oixta? tyj? em%. Tpayuxspov Ss aikw 
StaXsysTat xat d7tY]V£<7T£pov, oti ttjv IXiriSa tou Tusiasiv 
auTov aTOoXeffs.) 

15 124. [dXX' ou TiEpio^ETai (X£ : Eixb? yap v\v xal tou- 

TOV, CTEM.VUVo'fAEVOV sVt Tat? Tpltfl Vl'xat? TOU TTaTpb?, 
7]Ssff0ai TOV VEaVlCXOV 6pWVTa [J.£TSpyO|J.SVOV TOC 7UpO- 

yovixa £7riT7i§£U[i.aTa.]j 

125. avnurcov : t7nrwv IcrTspY] t/ivov. crou : twv crwv 
20 aiTEiXtov. R. 

(i26). dXX' ouo° lyw [jlevtoi : 'AXX' ouS' lyw jaevtoi 

f a6u[A7]0-tO , StOTt [AY] TUE7T£lXa TOV U10V, OUcU TeXeOV 

dq>£5o[jiaiTYJ? yvw[/.Y|? tyj? 7rpox£tMivr]?. oiov, ou] ?rapa- 
Swcrw IjxauTOV Tat? Xurcai?. — oux dGupfaw. R. 

25 (127). Si8di;o[/.ai : Nuv txsv TraQYjTixw? airoSsxTsov to 
StSdt5oM.au pouXsTat yap Xsystv SiSa^Ovjaofxat. ecm 6s 
twv. Micrwv TraOviTixov yap e^ei tov ff£7if/.aTi<r{Aov, 
EVEpYEtav Ss SyjXoT. oiSa^OM-ai Ss tov utbv cptXo- 
crocpstv xupuoTEpov 7j StSdqw. 6\8di*<*> [/iv yap 6 Sl- 

30 SdaxaXo? Ips?, cn§ac*o[Aai 8s 6 7raTY]p xat 7ra? b 
-rcapaoiSou? grspov M-avQdvEiv. SuvaTai ouv xal vuv etvat 
to auTO, iv' 7j voou[/.evov o\8di*o{/.ai , Itcei ou tov uibv, 

E[i.aUTOV. TOU [JLETpOU OUX ETUTpSTTOVTO? E17TEIV OLQ0C- 

5w, EC&yj oiSa?ofAat auTo; ^aSi^wv si? to cppovTicrTT]- 
35 ptov. ['AXXw?. avTi tou , SiSacjxaXw 7rapaoojo-w Ittsi 

(jleo-ov ov to Sioa^opLai, 7rpo? a[xcpw toc? Ivspyeta? ^oj- 

p£u] — SiSa^Oyjo-otxai. R. 

(129). ttwi; ouv yspcov wv : [TauTa xaO' sauTOV Xoyi- 

^ETai Iv xw aTTisvau] to Se PpaSu? vuv oux sVi TV]? 
4 tou 0-wM.aTO? xiv^ffsco? 7capeiXy)(psv, aXXa to m.t] ay- 

vtvouv xat vwOe? ttj? Siavoia? SrjXouv IOeXei. — avTi tou 

|jly) ayy tvou?. R. 

130. Xo'yojv axpiSwv crxtvSaXfAou? : [Aoytov icr^vwv 
Xs7rToXoyia<;. Xetttoc yap xat to-^va toc twv Xoycov ^tj- 

45 TV)[jLaTa. cxtvoaX|i.ou? Se XsiTToXoyia?- a^ro Trjq Gyjveox; 
twv xaXap>v.] i^yricrt? xat sWjspyacia twv dxpiSwv 
Xoywv 01 cxtvSaX^ot. iStw? yap axtvSaXtj.ou? xaXouu^sv 
toc XETTTo'TaTa twv ^uXo^v xat toc twv xaXa[jtwv ^ua-piaTa. 

TOUTO §E £711 'M.EV TY]? EuGEta? O^UVETat, £7Tl §£ TWV 

S TrXaytwv Trapo^uvETat. — Xsyst os toc? XsTTToXoyia?. R. 

131. TuopEUTEOV. avTi tou StaTpt^w xat avaSuoM-ai. R. 
TuopEUTEOV : ava^aXXoM.at V. Tt TauT' i'^wv GTpayyEuo- 
(/.ai : Aioc Tt TauT sj^wv xaToc vouv, 7ris^0[xai xal cruv- 
0Xt^OM.at; <7Tpocy5 Se ecttiv, 6 Sioc XETUTOTdcTyjc 67:^9 c^oXtj xaTicov crTaXay^?. Junt. c?Tpayy£uo[jt.at : Ava- 
^aXXo) , xat SiaTpt^w. t 6paSuvco. Br. apywv 7rt£^oM-ai 
xat cuv6Xi6o[/.ai. Vict. 

(132). aXX' ou^ixo'tcto) tyjv 6upav : [.AXX' oux I^OM-at 
twv lyvwaaEvcov.] touto §s Tcap£yxuxXv][JLa. §£t yap au- 5 
tov IXOeTv xat xo^at ttjv Gupav tou 2toxpdcTOU?. 7rapa- 

T7]p7]T£0V §E OTt £7Ct [X£V TWV I^O^GeV XpOUOVTWV X07TTEIV 

XlysTat, etui Ss twv IcywGsv ^ocpstv. [ixavw? Se SiegtteiXe 
MevavSpo?, £irt [xev twv sSjco, « xo^w tt)V Gupav » st- 

7TWV ; £7rl §£ TWV £0*03 « I^OCpyjXE T7JV 0UpaV e|iWV. »] 10 

— aXX' ou^t xpouco. R. 

133. paXX' s? xo'paxa? : [AtciGi e? xo'paxa?. la-Tt §e 
Trapotpia Itti xaTapa? XEyo^EVyj.] avTi tou elq a7rwX£tav 
xaicpGopav. BoiwtoT? yap avao"TaTOi? u7ro Opaxwv y£vo~ 
[jlevoi? xal Trspl a7roixta? [j.avTEuo^£voi? eittev 6 Geo? lb 
ix£t xaTOtxsTv, IvGa ocv iSwci Xeuxov xo'paxa. 01 5' Iv 
©ETTaXia 7rapoc tov IIayao*7]Ttxov xoXtcov eioov rapt- 
tTrTafjcE'vou? tou? tou AtoXXwvo? tspou? xo'paxa?, ou? 
7raTS£? acpy^xav yu^waravTS? utto [xeGt]?, xal TEXsTa-Gat 
tov ^p7]0"M.ov cp-^GavTE? IvTauGa xaTwxvjaav. 01 $k ol-kq 20 
tou £wou XsysaGat tyjv 7rapotM.iav cpacriv. Iv yap toT? 

Ip7][JL0TEp0l? TOTUOl? ETTtTrjpE'l TOC TUTWfXaTa. 

134. "KixuvvoGsv : A'/jfjto? 0! Ktxuvvv]? TT]? Axajxav- 
tiSo? cpuXyj?, [IvGa ay£Tat xal Ta ATroXXwvta]. 

135. [ap-aGv]? ye vv) Ata : 'ISioiT'/]? xal a7rato£UTo?.] 25 

136. a7r£pt{X£pip-vo3? : 'AcrxoTCW?, ajxaGw? [xal aTrst- 
pco? xal dvETrio-TYiM.o'vw?]. to Se XsXdxTtxa? ccpoSpo'TYiTO? 
xal p(a? IctI o-yjfxavxixov. StOTTEp xal ttjv {X£M-^tv Ittjq- 
yay£V, [ou to xpoucat xal to 7upo(JsX8£iv atTicoM-Evo?* 
ouSe yap TTpo? cptXocrocpou to toi? SeomJvoi? m.7) Ttaps^siv 30 
tou cruviEvat I^ouaiav tov Se Tpoirov [/.s[/.cpo[it.svo? , oti 
ptatOTEpw? £7rai<js ttjv Gupav, w? SiaTapa^Qyjvai tou? 
IfjupiXococpouvTa?.] 

137. I^rjM-^Xwxa? : ( c H[JtiT£Xr] E^aXs?, I^swo-a?. 
I^afjL^Xwa-at ok xupio)? ItuI twv yuvatxwv XsysTat twv 35 
aTTOTiXTOuawv Gocttov, ou xaTa tov twv woiv(ov xal t>]?. 
xuocpopia? vojjlov. xal to cpap^axov Ss to atTiov tou 
i^ajjt^Xouv toc? yuvaTxa? d[/.SXtoGpiov xaXetrai.) tStw? 

§£ VUV £7Tt (piXoO-OCpWV T7)V CppOVTlOa* £7TeI Xal [XEptfjCVO- 
CppOVTlCTTOC? IxdXoUV aUTOU?, W? TCpOsTTTEV. (tOU §E Dw- * c 

xpdcTOU? XsyovTO?, oti te^vyjv e^w ttjv M.ai£UTtX73V, xal 

OlOC TaUTV]? 7U01W TOU? VEOU? d7T0TlXT£tV TOC VOY]M.aTa Iv ■ 
TT] laUTWV ^^X^s TOUTO VUV XW^wSst AplCTOCpOCVTj? Sl3c 

tou I?**/] [/.SXwxa?. ) — aT£X9] ETTOirjca?. R. tj^iteXt] Itcoiv]- 
o*a? StacpGEtpa?. Br., Vict. E^EUpyjM.Evyjv : ^ E7^lV£voy][Jtc , - 4fi 
vrjv. R. Y. 

138. tyjXou yocp otxw twv dypwv : [AvtI tou, Iv toi? 
dypoc?.]! — Tcpb? to c^M;a. outw ^pwvTat TuoppwGsv IttI 
twv dypwv oti dypotxo? £t[xt. (AXXw?. djxcptSoXov 
TCo'Tspov XsyEt roppw twv dypwv lauTOv xaTOtxecv, r\ 50 
ev toi? [/.axpav xal tuoXu ttj? tto'Xsw? otizeyovGi. XeXs- 
XTat oe ai»TO Trapoc to EuptTciSsiov, 07cep outw? e^si, 

tyjXou yap oixwv Piotov E^iSpuadpLrjv.) 88 SCHOLIA IN NUBES. J39. to TUpayfAa : ®£oopr]£/.a. Vict, to 7uapa7roXo)Xb? 
xa\ oi£<p0ap[/ivov. R. SiacpGeipo[/,evov. V. 

140. Sia to rapi twv oupaviwv xai twv dS^Xtov asi 
^ yivs<70ai ttjv ^tyjcjiv auTo??. R. — aXX' ou 0£f/.i? 7tXy]v 

toi? [/.aGyjTaicjt Xsysiv : (AXX' ou SovaTov. SyjXovo'ti Itui 

otaaupfxw xai SiaSoXyj Tatka TcapEicdysi XsyovTa tov 

1 Oopwpov. aXXoTptov yip twv cpiXoaocpwv to Basxaivsiv 

3tai Cp0OV£lV, oT? TO XOIVCOVEIV TTEpl TToXXoU 7iaVTWV dcp0o'- 

»« vw?.) — ou 7rp£irov el [XT] [/.o'vov toi? .[/.a6v]Taig. R. 

141. outootI : iauTbv Seixvusi. R. 

144. (XV^pST apTl : 'ETCU0STO, [dVY)pWTY)(7£V. apTi 

Be, avTi too e\ u7royuiou* iva auTO<rj£eSta£eiv Soxwoi. 
Sia6dXX£i Ss tou? cpiXoa-o'cpou? w? euteXtj £y)TOuvTa?* Sib 
I5 xai TauTa yEXoiou ^apiv XlysTai, xai 8toc yEXoiojv ty)v 
H(oxpaTOU? 7rapi<JT7]CJiv dxpiSstav.] 

XaipscpwvTa : Twv ayav yvwpi[/.wv 2wxpaT0u? 6 
Xatpscpwv. ( ouSev Ss auTOu SiaaicroxjTai twv aruyypaj/.- 
{JLdtTWV. b\>X£?S£ ysvsarGai iuspiGsp[/.o? xai scpo'Spa s^Qpeu- 
aa? tw aSfiXcpw. xai <pyjffi EEVoepwv [Coram. 2, 3, is] 
tov 2wxpaT7]V (juvayovTa auTOU? XlyEiv w? ouSsv 6cp0aX- 

[JLWV OCpsXo? SlY], £1 [AT] CTUJACpWVOlSV, OllSs )££tpMV 0U ^ £ 

tcoScov. ) S^ulou §£ r]v 6 XatpEcpwv 2<pY^TTio?. toutw xai 
y) Ilu0ia Soxs? tov rap i too ScoxpaTOu? ^pyjorfjibv et- 

• 7T£IV 
25 

crocpo? SocpoxXrj? , aocpcoTSpo? 8' EupiTuSY]? * 
avSpcov 8s ttocvtwv ScoxpaTY]? cro^caxaTO?. 

(toutov AtuoXXwvio? 6 MoXwv Iv tw xaTa cpiXoaocpwv 
I^£uor8ai cpvjcri. tou? yap Ilu0ixou? ^pYjcjjjiou? £^aw.£Tpou<; 
sTvai. xai Ian Ss Tiapa xwfjuxw tivi* 

si (ruyxsxptoffOai toi? vsxpoi? Suvyjasxai. 

oti Be xai aXXoi Sia Tpt[Asrpwv tuXeiou? siai ^pvjff^oi. , 
ou (jlt)v aXXa xai ra£(j> Xo'yw Xe^e'vte? T7J IluOia , S9j- 

XOV.) [TO [A£V Xai £7u' E[Aol [A^pi Xai VUV X£^p7JX£Vai TOV 

35 IIoOiov oiJtw racpyfaw liyeiv, aXXa twv ap^aiwv 7rapa- 

SsiyjjiaTOi; £V£xa X £ ^P 0V 0U ^ £V [xvjifjiovsuaai. tooto [jlev 
yap Itui tw cp£p£Tai outo? 6 ^pY]<j[/.b<; IJsvs^Oei? U7ib T^q 
IIuGta? 

i\xo\ {JisXr^orsi Tauxa xai XsuxaT? xopai? * • 

40 sv AeffScj) 0£ vairaiou AttoXXwvo? 6 8o9ei$ IIsXo7ri, 
aiTOuvTO? auTOv ava07][xa xou 0£ou ttjv apva ttjv XP u ~ 
C7)V, £T£pa 7rap£^ovTi xsi^Xta. scti S' outw<;, 

fJouXofjtai 86? , yt.7) 81800 8' 8 ^ 0sXw. 

Cp£p£l §£ TOV ^p7)(7(i.bv TOUTOV 'AvTlxX£l§7)? Iv ToT? No- 

cjtok;. xai iTEpouc; 7uXsi<jtou(; av ti? s^oi X£y£iv toioutoj 

£^£V£^0£VTa<; [JLETpW.] 

145. <}>uXXav 67rocrou<; ocXXoito : ToiauTa xai Ta twv 
cpiXoffocpw^ ^'/)Tr][jt,aTa, aTC7]XXay{X£va twv xoivwv pio)- 
tixwv Ivvoiwv. R. StaSaXXet too? cpiXoaocpouf; w? euteXtj 

^ ^YiTOuvTa?' Sib xai Ta i^ y£Xoioo 'j(dpw. "AXXox;. 
V WXXav u.£v Attixw<;, 8v vtfv f\y.eiq ^uXXov xaXou- 30 (X£v. to Bk Xsyo[/.evov toiouto'v Icti, to 7ry]Sy]aa tyj<; 
^uXXv)(; Siap.£Tp7)(jai to?<; auTyji; t^; ^uXXtjc; 7to<jiv, ora- 
cou? T0UT0u<;7U7]S7i0"£i£. S^Xov §£ oti Siaaupai pouXou.e- 
vo? Ta twv cptXoffoepwv ^v)Ty][/.aTa wq ta^va xai Xovou 
(jL7)§£vb? a^ia, TaoTa xai Ta ToiauTa arapsiffayei. [Sib 5 
xai toi ilr^q yfiXoiou X^P lv a^TW XsXsxTai.] 

146. too XatpscpwvTo? Tvjv ocppuv : ('Igteov oti au- 
TOTrpodOJirw? etffyjyov too? xw^wSou[X£VOU<; xai) 6ti ys- 
Xoiou X^P lv ^ap£iX7]cp£ touto. auTixa yoov ooSe aXXoo 
Tivb? IjjLV^dGy) [X£pou? too crwf/.aTO<; 7) too Iv Ixaxlpw 10 
ysXoiou. 6 (xsv yap jtaGsia? ei/s tok; ocppo? 6 Xaip£cpwv, 
6 §£ (paXaxpb? r^v 6 2wxpaTV]g. 

150. TW 7T0§£ : Au'ixOV TW 7U0§£ £7Ul TV]? iLoXXTj? 

[xaxw?]. iciTopsTTai yap e£ 7roSai; e^ouca. [^uyei<77] Se , 
avTi too aTToOavouav).] I5 

151. [Ilspfftxal : v E(7Ti (X£v §£vSpa, £(7ti Ss xai 
07roS7][i.aTWV elBoq yuvaix£iwv. Sib STrtcpspst, u7roXu(7a<;. 
Sia Ss to S£vSpov, Trai^iov to 7T£pi£cpucrav £l7rEV.] 

152. Taoxa? OTUoXocra? : 'ASuvaxov dSovaTw lauyjya- 
y£v. out£ yap u7roSy][jiaTa cpopsarai ^uvaTat ^oXXa outs 20 
ix xripou cpuvai auT^ cpucriv sjei, oute twv ttj? ^uXX7]<; 
ttoSwv tov xvipbv I^eXeTv xai 6\af/.ETp7J<rai toutw Suva- 
tov to SiacrT7]o;a tou 7C7)Syij/.aT0?. 

156. [Dcpr^TTio? : Atuo Syjixou tyj? Axa[xavTiSo? 
cpuXrfc.j 25 

(157). 8raT£paTriv yvw k u.r)v : Avti tou 7iw<; SiavosT- 
Tai xai SiaXsyETai TTEpl twv i[//7rtSiov. [to Be 67ro / T£pa, 

(XVTt TOU OTTOTEpWi;. ZllTziBoLQ Bl , OU? 7^[X£l? X0JVW7Ua? 

xaXouusv • 01 Bs, eiSo? xwvwtto? 7rapa7uoTao;iov, £wvt)v 

I^OVTO?.] (XVTl TOU OTTOTEpO?. R. 3C 

158. xaTa to gtoo;' aSfiiv : 'Avti tou, Sia tou cto'- 
[xaTO? (cp0£yy£a0ai xai pO[/.^£Tv) , 4^ Sia tou oppoTiuyiou. 
(Ta yap ToiauTa twv ^wwv Tpocpvjv jxev Xaf/.6av£i tw 
(TTOuaTi, ouxeti Bs auTW cp0£yy£Tai. xai ecjtiv oltzo te 
twv TETTiywv touto xai a7rb twv lyxsXaSwv iSeTv, 01 35 
xai outo) TupocryiyopEuGriG-av, ettei Iv auToT? tov xlXaSov 
l^oucriv. outoi yap xai toi ToiauTa £wa iravTa Sia tou' 

<7TY^0OU? T7)V CpO)V7]V 7lpOt£Tai. £1 OtJV T0UT0U? Xa^Ol? Xai 

arcpa^at?, oute o lyxsXaSo? oute 8 k o.ou(7ixo? xai xaXb? 
tetti^ £Ti 7cposiort cpwvvp/. Tvj? auTT]? yap xai 6 tetti? 40 
IcttI cpuasw?. xai Ta ToiauTa ^wa xaXEiTai jaev 7rapa 
Tiai pojx^uxia , xaXsurat Bz xai IvTOU-a, oti xaTa ttjv 

^Ol^lV £VTET[J!.7]Tai , W? ECTIV iSeTv £7u\ TWV CT<p7)XWV Xai 

xav0apwv xai lyxEXaSwv, xai twv TETTiywv {jiaXidTa. 
Si' wv xai cp0syy£C70ai T(xr]o;aTO)V d^iouciv auTa.) 45 

163. xoTXov, TOV 7rpWXT0V, 7TpO? ctevw Se T(j) IvTEpw 
Tcpoffxeijjievov. R. V. • 

164. 7uw? SiavosTTai Ta? l(jt.7riSa? tuveiv. R. 

165. (7aX7riy^ irpo)XTO? : ToiauTT) yap xai ^ cdX-- 
7Tiy?, xaTa [jlev to dvw ctevv], 7Upb? tocxoctw Bk xoiXtj. 50 
010 xai o;u aosi. 

166. [TOU SlEVTEpEUfAaTO? : Tou lpO)T7][XaTO? tou Sia 
TOU IvTEpOU.] 

tou EupsaaTO?, tou lTcivoV][AaTO?. Iicai^s Ss 7uapa SCHOLIA IN NUBES. 89 tov utco tou ZwxpaTOU? Xs^Osvtoc Xo'yov its pi tou ttj? 

luVTUl'So? EVTEpOU. T7]? 7T£pi TOU EVTEpOU XsTCToXoyia? 

xai cpuatoXoyia?. ifr.] 

167. v\ paStoj? : 'H Ta)(sw? yE av outo?. cpsuywv Ss 

5 avTi tou xaT7jyopou{/.svo?. R. crcpoSpa y£ outo? t) dyav 
o6to?. cpsuywv §e a. t. x. V. 

169. yvo)UY/]V (jt,£ydX7]V acp*/)p£0v) : (rvcouy/]? [/.sydXTj? 
IarT£p7]07]) i[//7co$i<j0siq u7ro dsxaXa&OTou 6 2wxpaT7)?. 
IxaTEpw? XlysTai , xai daxaXa&OTT]? xai yaX£C0T7]?. — 

6 ax£[x«xa. R. 

173. d-rro ttj? opocpTJ? : Kai dpcrEvixw? 8 opocpo?, xai 

O'/jXuXCOc; 7) OpOCpTJ * W? TO , 

ou Tupo? tov opoipov avaxsvto Ta Ilspcrixa, 

5 Iv AuaiaTpaTT] [229]* [xai Iv 2cpy]5iv [I2I5] « 6pocpy)v 
©sacat. » — opocpo? xai opocpT)'* scti Bk xdXa[/.o?, & 

(7T£ya£ouaiv. Vicl.J 

175. 5^0^ SI y' ^[XIV : AeXt^o'tW? C7XOJ7UTSI tov twv 

cpiXosocpwv (3iov w? Ittitcovov xai TaXaiTrtopov. Sia 

o touto ei^ au^rjcrtv xai tw xaipw ffuvs^pyjeraTO , si y£ 

f/i^pi ttj? scr7rspa? dvaf/.svovT£? cpaysTv ouSe to'ts 7raps- 

CTXSUaO^SVOV OuSsV EtyOV. 

176. touto xaXsiTai a7ro0sc7i? tou Xoyou. to Si Irua- 
Xa^aaTO avTi tou I[X7])(av7]C7aTO xai Itcsvo'tjcsv. R. V. 

5 £7raXa[jL7]o"aTO : Eixoto)? £i7U£ to iTraXafATJaaTO Sia to 
xai tou? dpTou? u7ro ttj? TuaXduyy]? TrXdTTsa'flai. Fic£. 

177. Xst:t7}v Tscppav : 'Icj)(V7]v cr-jroSov. oux dpyw? Ss 

TO X£7TT7]V. TTpO? yap T7]V SplOltOCTlV TWV dXcplTtOV. [l<7)(V7]V 
Ss TECppav T7)V Ix TWV XSXaUpivWV ?"uXwV XOVIV. OU [LOL- 

TaiCO? §£ TO Xe7TT7]V 7TpOO"£0Y]X£ TTpO? TO TaUT7]V §£l?at 

7rapa7rX7]c7tov toi? dXcpiTOi?.j — Tscppa Be r\ twv xsxau- 
(JL£VWV £uXwv xovi?. R. V. 

178. xdpj;a? : (KapviruXov 7uot7]<7a? xai wcr7T£p ayxi- 
c7Tposi§7J. 6p0o\ yap oi o^sXtaxoi. xai "Oj/.yjpo? [II. I, 215 

5 et2io contaminati] 

aUTOtp S7TCI p' t07CT7](7£ Xai ajJLCjp' ogsXoTdlV £7t£lp£V. 

dXX' Itusi s$e<r[/,a [/iv ouSsv TjV w? o^sXiaxou SsTaOat, 
7rpo<; §£ to £TriXa^£C70at xai apiraaai ti xai xaTaa^iv 
touto y^v )(p7]ai[i.ov, 6p0ov ovTa , cpy]ai, tov oSeXiaxov 

£xau;^£v, iva Si' ai»TOu xXl^ai to i[xaTiov Suv7]0yj. 
TOtauTa yap 01 xXsTTTai [xvj^avwvTai, iva paSiw? Tro'p- 
pw0£v apTcacro30'iv fJouXovTai.) — xajxTruXov Troi7]a-a5. 
01a §£ tou xaa^ai oSeXiaxov xai 7] xXoxtj xai 7) acpaips- 
(7i? tou i[/.aTiou ly£V£TO. £7T£iSt) o oSsXiffxo? 6p6o<; £CTIV ? 

5 exafA^ev auTOV, iva St' auTou xXevJ/yj to iu^octiov. R. 

£iTa Sia&qT7]v XaSwv : 'EpyaXeiov 6 6\a67]T7K tuoX- 
Xai? su^p7]crT0v Tzyyaiq , tw A (ttoi^eiw 7rap£oixo'(;. 

TOUTQU TO £V JASpO? £VT10£VT£(; 9 TO §£ £TSp0V 7T£piayOVT£c; 

xuxXou? ypacpouai. [xai ^apacaovTEq to utuoxsijxevov, 

iO TO IffOV T7]pOU(7l Ol0lO"T7]^a TOU XUxXoU £X TOU X£VTp0U.ll 

— to £iTa 7repiTTOv. R. 179. (ex tt)C TraXaiUTpa? : ^O^oiov touto to) uto Eu~ 

7T0XlS0<; p7)0£VTl 7T£pi DtOXpOCTOUC 

ST7)(7l^6pOU TTpO? TT^V Xupav olvO^OTlV £xXe^£V. 

I[xcpaiV£i Se Sia toutou oti TuaiStov 7]pa o ZwxpaTY)?. Iv 
TaT<; 7uaXaicrTpai<; yap Ta xoXXa l£7]Ta£sTO, i'va auTou^ 5 

6ptj>Y].) 

ucpsiXETO : Touto Trap' UTCo'voiav £7T7]yay£v. ISsi yap 
auTOV eitteiv, [ji£T£^aX£V aiiTov si? Tot a'XcpiTa. 'AXXoo?. 
Ssov yap auTOV eitteiv, xaTsypa^E ti , o) tew? 7rp0(7£70VT£<; 
oux E7T£ivrj(7au-£v, xai (7^7][jLaTa Tiva £7T£7roi7]X£i 3 sU a ic 

7TaVT(OV T^fXWV 5 VOU? Xa0a7T£p XS)(7]VW<; TpOCpTJ? iTTEXa- 
0£TO , £7T7]V£yX£V OTI d7TO T^'? 7U«XaiCTTpa? I'Xa^EV IU.0C- 

tiov. Sia^aXXsi Se auTOV w? 7usp\ Ta? iraXaicrrpa? twv 
7raiSo)V evsxsv oiaTpi^ovTa. (IxsTyapIcpoiTa w? yufz-vou? 
tou? TraiSa? optOT]. v AXXa)?. IttsiStj oi toc ysoj^s- 15 
Tpixa 0swp7]«xaTa SiSacxovTS? SiaS7]Tai? ypdcoouai 
TauTa, cpTjaivoTio^sXicxov xajx^a?, xai Sia^7]Tou <7/7]{Jia 
SiaXaSwv, 7udvTa? Tupo? auTOV iirayo^svo? , ucpsTXs to 
ifxaTiov.) 

180. tov ©aXSjv : 06to? lysvsTO twv ETTTa aocpwv, 20 
MtX'^crio? to ysvo?, Ta 7:sp\ tov oupavbv arpwTo? e?eu- 
pwv. TCapaTy)pr,Tsov Se w? aTr' Eu0Eia? tt]? OaX-Tj? w? 
c Epa9i? (sxXivs). Si/w? £e Touvofjia Ixcpwv7]T£ov • ^apu- 

T0 7 VO)? £*SV0aX7]? [W? Xps'^T]?, 06 7^ yEVIXT)] 0aX-/]To?- 
ETl 0E Xai TTEptCTTrOJ^EVW? ©aX^? W? C Ep^?. [[Xa07)TKO §£ 25 
aVTl TOU , [J.a0£?V £7T10U[JIOJ.] 

184. w e HpaxXsi? : IlE7roi7]X£ to 7upoa-Ta^0Ev 6 cpiXo'- 
aocpo? xat dvsw^E Ta? 0upa?. b Se EiasX0wv xai 0sacrd- 
[X£vo?auTOu?w)(pou?xa07](XEVOu? T£0aup;ax£v w? dv0pto- 

TCOJV [XOpCpa? (i.7) E^OVTa? [JL7)§S 0^£t? StOC T7)V W^pOTTjTa. 3C 

[opa Ss co? cpiXoaocpou? xopitovTa?, CTpacpEVTO? tou lyxu- 
xXvjfxaTO?.] 

185. 6[/.oiouff0ai. R. 

186. toT? ix IIuXou XvicpOeTcrt : IIuXo?, ^ojpiov ttj? 
Aaxtovixrj?, sv0a KXeow (7TpaT7)y7](7a? tou? Tptaxoaiou? $r 
toutou? ai^fxaXtoTOu? a7io 2)cpaxT7)pia? i'Xa^Ev. £ixo? 
ouv toutou? xai Sta tov tou ai^[xaXa)Ti(7[jt.ou cpo^ov xai 
Sia to 7roXXaT? [x=v rjtxspai? 7T£7roXiopx^(70ai Iv Ip7]fjito 

V7](7W Xai CXCp' 7^? Ol)S£V TWV £7UT7)§EtCOV t^v Xa^ETv, 

ttoXXw Se xai (i.£Ta ttjv aXcoaiv (7uyxsxX£ia0ai yooviv ^ 
SeSejxe'vou? Iv ?uXw , to^pou? te xai ta^vou? xai Suasi- 
Ssi? ysyovsvai. io-tsov Ss oti TpsT? I7rwvuu;ia? sl^sv 6 
T07T0?, IIuXo?, Kopucpaaiov, 2cpaxT7]pia. [ 5, AXXto?. 
IIuXo?, vyjao? TzA'r\<jiov IIsXoTrovvTicrou. TauT*/]v Iv tw 
nEXoTTOVvrjCiaxco TuoXsfxw Ad^T]? TrpoxaTaa^wv, 6 twv ^ 
A07]vaitov CTpaT7]yo?, cppoupiov ojxoSo^Tjasv. 6'0sv I^op- 
w.co[i.£vo? tt]v 7rapaXiav IStJou ttj? Aaxwvix^?. Aaxs- 
Saijxo'viol youv xaTaXuaai to ^poupiov 0eXovte?, Itte- 
7uX£ua:av ttj V7]aco xai TuapacrT7]a-d[jL£voi dvSpa? ETTTaxo- 

(710U? IVTO? TOU cppoupiOU XaTEXlTUOV. A07]vaToi ouv tli 
£7T£u.^av ttoXXt]v Tiva crTpaTiav xaTa twv dvSpwv TOU- 

TWV [X£Ta KXe 7 (OVO? C7TpaT7]yOU. IX0WV o3v 6 KXE03V [JlETa 

T7]? GTpaTia? xai 7tXei(7tov Xpo'vov toutouc 7roXtopx7j(ja?, 90 SCHOLIA IN NUBES. usTSpov 7rap£(7TyfaaTOxa!at)(jxaXorrou?Xa6MV 'A8^va£e 
fjyavsv, ot Bid T£ tov tuoXuv Xtptov, ov uTrsamqcrav Stoc 
tyj? TuoXtopxia? , xa! Sta to xaTaxX£icr0YJvat A0Ypnr)<7tv 
si? stpXTY]v, 7ravu w^pot Yjsav.] 
5 187. [axocp tittots : Aioc Tt apa . sioeX0(OV os sVt cruv- 
vota xaTsXa^s tou? rap! 2a)XpaTY]V xa0Y]U£VOu? , axs 
cppovTt£ovTa? rap! tyj? IfXTUt'So? xa! auyxEXuepora? si? 
y9)v.] stasXGwv yap £&P £ rep! T0V 2wxpaTYiv xotoj v£u- 
ovTa? sic! duvvoia?. K- 
10 183 [poX6ou? : Toe Xsyo'fi.sva uSva, auva tyjv yrjv 
cxdicTOVTE? sSpicxouciv ot avGpwrrot.] 

190. (iyw yap oT§' : c £2? dypotxo? Taura (pyjaiv oti 

dxptSsCTTSpOV oTSa TtoV TCSpt TOV 2(OXpofaf)V 5 1C0U SlfftV 

of poXSoi.) 
15 191. [ot <7<po'£p' £yx£Xucpo'T£? : Totaura yap Ta twv 
dyav cppovTt^ovTOJV xa! rap! ty]v Stdvotav s/ovtcov or^vj- 
(xaTa. ^OfXYipo? [II. T, 217] 

(TTaaxsv, ureal Be iSscxs xaxa /Govo?, o^aTa rer^a?. J 
lyxsxucpoTE? : Kuictovte? xaToe y9j?. F«c£. 
26 192. Ip£SoStcpwcriv : Tot u7uo ttjv y9jv £y]tou(ji xa! xa- 
Ta[/.av0avoufft. R. V. [Ta uiro epe^o? SicpSfft. toutegti 
Ta&ico yyjv ^YjTOuort. — IpEuvwatv, Il^Toc^ouart. TdpTapo? 
§£ IcTTiv 6 utuo yvjv xaTOOTaTO? to'ttq?. Junt.] 

r93. Tt SyJG' 6 irptoxTO? : 'law? £yyuQ£v touto siXyj- 

25 CD£V OCTTO TY)? EUVTCIOO?. £7C£l XaX£tVY]V StOC TOU TTptoXTOU 

aSeiv IcpY), otoc touto xat toutou? oia tou icptoxTou 
a(7Tpovo(jL£tv (SiSa<7X£cr6ai) Xsyst. [avayxY] yap auyx£- 
xucdotwv auTtov xat si? ySjv opwvTWV avw tov irpwxTov 

jSXsTClV.] 

30 195. aXX' stdiG' , tva f/.Y) 'xstvo? : [KaToc to (Ticorao- 

[XSVOV, aXXa)V £?£X7lXu60TWV £X TOU CppOVTICTTYiptOU,] 

toT? cpiXocrocpot? Xsyst sights stew 6 ptaQYjTY]?, tva jxy] 
sIsXGwv 6 HwxpaTYj? supYj upia? IvTauGa StarptSovTa?. 
(to §' sxsTvo? xaT' £;o/j4v. y AXXw?. to IxeTvo? xat 
35 to auTO? avTt ovo'aaTo; 7uapaXa[x^av£Tat. xat ef O l u.7]po? 
[II. Q,90]ty]v 0£itv 7rou 7iap£i<70ty£t Xsyouffav 

titcts [Jt.' exetvo? avwys (xeya? Gso;.) 
[xat Trapa IluOayopstot? to auTO? Icpa, TouTSdTtv 6 IIu- 
Oayo'pa?. xat £v to?<; ilr\q aOTo? , Y]youv 6 DtoxpaV/];.] 
l{) 199. i'^to 8iaTpi6siv : Et yap 6£aa£Tat auTOuq I'^o), 
oua^EpavEt toc uiyiCTa HwxpaTY];. Fic^. 

200. [irpot; twv 0£wv, Tt TauTa : EioteXOwv 6 7Up£Cr6u- 
ty]<; opa toc tcov cptXoao'cpo^v g-xeuy), a^axa, ^ a-cpaTpav, 
*^ ^wpoypacptav^ xat Ipo^Ta ti Icti.] 
4- 201. AcrTpovojAia : ccpalpav Ssixvu^t. i?. 5r- 

(tout! §£ Tt : AtaypafJiuaTdt Ttva xat -jrtvaxa^ o£t- 
xvu(7t xat d<7Tpovo(JUXQOt; xa! y£0)(X£Tptxou<;.) 

(203). TTOTEpa TYjV xXYipou^tx^v : e £lq aypoixo; TauToc 

Cpyjffl. [TY)V lSlOJTlXY)V, TYJV UTTO xX^pOU SeSo[/.£VVJV, TY]V 
50 T£X0UdaV.] £7T£! 01 A0Y]VaTot Xa[xSaVOVT£C TTo'XtV 7T0X£- 

[jLtav xat tous IvotxouvTa? Ix^aXXovTS?, 7roXtTa<; lau- 
twv a7uoffTsXXovTec ty]v y9)V auToT<; §isvs[/.ov. [r\ xXYjpou- 
^ixyjv IvTauOa Xsyst tyjv yscopytxYJv. xXYjpou^oi yap ot j ysojpyo!, oia to tou? AtyuTtTtou? xXyjpw ptspi^stv ty]v 
auTwv y£03pytav.] x 

205. to yap (70 / cpt(7(i.a SyjfJLOTixbv : Ayj^w^X^. olov, 
to yap ffocpicr|/.a t[toi [xcc0Y)[JLa aujjLcpspov tw Sy^jaw. V. 
[oisTat twv TTpb? yscopytav stvat touto d^dxiov yj 5 

TOtOUTOV Tt OY][XCO<p£Xs<;. [Xa0Y][J(.a T(0 OY)[JLW CJU[X©£p0V.] 

207. atSe w.£V A09]vat : [Xwpoypacpiav oeixvugiv 
atjTW. tivsc £V0£V swq tou, ot '{jlo! ^Yjuo'Tat, tou ylpov- 
Toq cpaartv. ivtot os Statpouat. xa! xaT' £po)TY)(7iv $£ sf- 
vat to tou cptXoao'cpou, xat Iv aTrocpac-ei SuvaTat. to Bk i0 

£?%, W? TOUT' dXYJ0£<;,] £V Ip03T7j(7£t, W? TOUTo' (701 6V 

xeT Attixov loipiov, Iv w xaG^svoi Stxa^oucrtv ; 

208. [Ittsi otxatTTa? ou^ opw : KaTTjyoperAGTjvafwv 
£VTau0a w; TU£p! Ta Stxa<7T7]pia [jtova Y^(7y^oXY][X£vtov 
xat tou <7TpaTSU£tv dp.£XouvT03V. touto §£ xa! Ay)(J!.0- I5 

QrGsVTj? SC7TIV 6't£ 7TOIEI.J 

212. [7rapaT£TaTat [xaxpd : Ata yap to <r^Y]tjt.a ? Xs- 

y03 OY] TO ETUtfAYlXS? T7)<; GsffEO); , MaXpi? £xXy)0Y].] 

Y]0t : Auty]. '/jyouv ?§ou. Junt. 

213. U7rbyap up.wv 7uapeTa0Yi • [Ei? cpo'pov I^TaQY), 2 o 
irXstova cpdpov Traps^ouca. SrjXot 0£ xat to Y)7rXwa0at. 
IxXYipou^cav §£ auTY)V A0Y]va < toi, xpaTY](javT£c; auT^?.] 

(TTpbq TOV XpOVOV aTCV] VT/JCTS Xat TO [/.YJXO? TOU 7T0Xe[JL0U ? 

to (7^Y)(i.a ty^c; Gecew? §£txvuvTO<; auT(o tou QtXooocpou. 
ETuoXio'pxTjcrav 0£ auTY]v AGYjvatot [jletoc IlspixXeou?, 9r 
xat p-aXicTa XaXxtosa; xat 'EpsTptsac. 7rpb<; to 7ua- 
paTstaTat, £v 03 vj 0£cri; SYjXouTat, xa! auTO? £7TYJv£yx£ 
to TrapETaQ-/]. touto XsyEt , oti lupoffsxsiVTO AGY)vatot<;. 

TO 0£ 7Tap£Ta0Y] tffOV TW £?STpU^(oQy] Xa! XaT£7TOVY]0Y]. 

Il£pixX£ou«; os CTpaT^youvTO? xaTasTpsUaG-Qat aiiTou? 3( . 
TCaadv cpY]<7i.<I>tXo^opO(;- xa! ty]v piv aXXvjv Itu! ojxoXo- 
yta xaTacTTaG-^vat , 'EffTiatscov £s dTroixt<r6svTWv au- 
tou<; ty]v Xtopav s/^eiv.) [IIspixXY)? yocp auTYjv utco tou? 
A0Y)vatouc; £7uoi-/]C£v, iv ttoXe^w vixy]<yaq tou? 'A^av- 
Ta?. oto 7rapsTa0Yj toT? cpopotg xa! l7r£(popTto0Y)- w? twv _ r 
AGrjVato^v £7rtT£tvavT0iv tou? cpo'pou? auT*^. 'AXXto?. 
touto' cpYjcrtv 6 ^Tps'l/tocorj? , ou vo^a? to 7rapoc tou txa- 
QrjTou Xsyo[/.evov to, TrapaTETaTat jxaxpa Tuoppco Travu, 
6 Tt vo£t. 6 k uiv yap touto siprjxsv, ort uaxpa xa! iizi* 
[/.vjxvj? '^j EuSoia , 6 Ss £7r! au^asto? touto cpo'pojv i\i- 40 
Xa^£. 7capa(rr/i(ra{Jt.£vo? yap nepixXrj? ty]v Eu£oiav, 

£?£T£IV£ TOU? aUTY^? CpOpOU? £Tc! TToXu. TOUTO £§0^£ TW 

2Tp£^taoY) voeTv to , TrapaTSTaTat [xaxpa Troppw iravu. 
xa! ota touto cprjffiv, oiSa* utto yap yjjjlwv xat Ilepi- 
xX£ou?76-ap£Ta0Y].] irap£Toc0Y] : Hu^vjQyj toi? cpo'pot?. Vict. 

215. lyyu? Yjfjiwv : Aia to ev TaT? ^oipoypacptat? auv- 
syyu? TrdvTa stvat, Itue! oux av Tt? situoi auTa? daTU- 
y£tTOva?. 

[[/.sya : Avt! tou [X£ydXto?.] 
cppovTi^sTs : MsTa^ouXsusaGE. 

216. airayaystv : ATroaTYjcat. Fic^. 

217. otpt.w^£<rQ' apa : 2uv£yw? utt' auTwv \r{(C,Q\kZ- 
vot. Br. 

218. cplps ti? yap o6to? ou7t! tyj? xpspidGpa? : ^Avt! SCHOLIA IN NITBES. 91 TOU U7TO0OU. AtTIXY) §S V) CTUVTa^l?. XaTOC Ss ttjv Sta- 

votav, ?}? 7rpoTdca-(7STai, (rrjfxatvst TrXstova to cpsps. vuv 
utiv ouv to ays orjXot, iv aXXot? Ss ol)0\O ti cr/)p.atVEi ? 
wc Trapa AYifAOffGsvsi [p. 98] « cpsps si Stxa? d7ratTY](7stav 
6 oi "EXXrjvs? Sv vuv TrapstxaTS xatpwv. » IvTauGa yap 
(SouXsTat Xs'ystv^QTi uirspsOsfAsQa. *AXAo)?.) Ttapsy- 
xuxX7){jt.a. SsT yap xpsfxasOat tov 2o)xpaT7]V stti xps- 
[xdOpa? xaGr^svov xat toutov stcrsXGo'vTa xai GsaardfAS- 
vov auTov outw TruGsaGat. xpsfxdQpa Ss XsysTat , ota 
10 to qutoj? auTTjv dst [JLSTswpov stvat XpS[/.a[/ivY]V. vuv 
ptivTOt Ta TcsptTTSuovTa (o^a) si? auTTjV siojGa^sv a7ro- 
TtGsaGat. ysXotou Ss ^aptv ^ v T $ TOt °u™ Traprjyaysv 

S(UTOV (T^7][/.aTt. 

219. auTO? '• Tt|/.£>v tov StSdaxaXov oux stirs to 
15 ovofxa. 

220. fxsya : AvtI tou [/.sydXo)?. V. ava^ovjcrov : To) 
[Aa07]TYJ Xsyst 6 HTps^tdSy]? touto. otov, oux yjxoiktev 
£f/.ou, auTO? <ju pOYjcov f/,sya. 

223. w DojxpaTtStov : Arco tou u7roxopicrTixou Sia- 

20 SdXXst auTo'v. R. V. (ti [xs xaXs??, o) 3 cpiQ{xsps : 'AvTt 

tou w 6vt)ts xat scp^spa cppovoov. scpvjjxspov Ss auTov 

xaXsT d)? auTO? Xonrbv toc toov Qswv cppovwv xai uTcsprj- 

cpavwv Ta twv dvQpo>7T0)v. 'AXXox. w d'vGpoms. IXs- 

ysTO Ss 5 2o)xpdTY)? ttjv ,ctytv HsiXrjvcj) Traps[/.cpspstv, 

25 cijjlo? ts yap xat cpaXaxpb? ^v. 7rspts07)xsv ouv auTW 

cpo)V7)V ttjv tou Trapa IlivSdpo) 2siXy)vou. 6 yap toi 

HtvSapo? [fr. 128] StaXsyofjLsvov 7rapaywv tov 2stXv]vov 

to) 'OXuuvrco)., toioutou? auTw TrsptsQvpcs Xo'you? « to 

« TaXa? Icpdf/.sps, vvjiuia |3d£si?, ^p^aTa [xot Staxojx- 

30 « TTswv. » a(xa Ss to? u7Tspr]<pavouvTO? Xoittov tou 2oj~ 

xpaTOu? toc dv6po)7uva xat sv Gso?? ovto? auTOu, Sioti 

{/.STSO^oXsG^Yj? 7]V, 0UT03 TO IcpT^fASpOV STTOITJCTSV 7.UT0V 

XsyovTa.) 

225. aspo^aTWxat raptcppovo) tov tjXiov : aspo^aTW : 
35 'E7u6aivo) tw aspt. Stoc touto xat [xsTso^pov auTov 

£7rotY)o-s xa6^[xsvov. to Ss TrsptcppovwTOV vJXtov avTt tou 
Stavooufxat xat 7rsptspya(^ofj!.ai tov toutou Spojxov. 

[ y AXX(rtq. OTl 7TSptCppOVO) S17TS, Xat OU 7TSpl(7X07TO)* tV, 

£7csiSr) to Trsptcppovo) StTrXoc^avTov scTTt, xat avTt TOU 
40 TusptaxoTTw xat aVT V t tou U7uspcppovoi , aacpOTspa elq tov 

2o3xpdtT7]v vowvTat, 0Tt ts aspa xai7JXtov xat vscpsXa? 

xat oca TotauTa IcppovTt^s xat scpiXoaocpst xat oti atGs- 

ptov sauTOV ^jyetTO, xat uirsp auTov [xovovou tov vjXtov. 

6 2Tps^taSY]<; Ss avTt tou xaTacppovw [jlovov svotjctsv. — 
45 Trsptcppovo) tov 7]Xtov I Ilsptspya^ojxat xat TTsptcixoTco) 

T7)V TOU ^XlOU TTOpStaV. VlCt-J 

226. sttsit' a7r6 Tappou : (Attixok toc l\ otauwv 
•TTXsyfjtaTa outo) xaXsiTai. tou? yap xaXaGou? tou? 
ysojpyixou? TaXapou? xaXou<7t. vuv Ss ty]V xps[xa6pav 

50 outo)? sxaXscsv , scp' ^? 2wxpaTy]? sxps[/.aTO. 'AX- 
Xo)?. ) Tappb? [xsTso^po'v ti txptov, Icp' ou at aXsxTpuovt- 

§£? XOt[Jt.WVTai. TOtaUTYlV §7] TlVa U7roX7)7TTSOV T'/JV 

xps(xao"Tpav saxsuasQai, avTt Ss tou sittsTv 7rsptvost? 
6'/CspcppovsT? si7rsv ? tva Sta^aXv tov 2o)xoaT7]V w? uTrsp- <ppovouvTa twv 6swv. - - uTrspcppovst? : KaTacppovst?. 
Vict. 

(227). ^dXX' oux a7rb t^'? y^?, stirsp : AXX' oux aTrb 
T7)? yyj? rjV SuvaTbv avOp^oTcov ovTa Stayvwvat toc Osta ; 
— • s'tTisp : EtTrsps^sa-TtTusptcppovsiv tou?6sou? SyjXovo'ti. 5 
A. st7rsp : ' ESst xaTacppov^crat sxstvou?. Vict. 

228. Ta (xsTs'ojpa : 'E^supov dxpt^w? toc u^vjXa xat 
[/,STS03pa 7rpay{/.aTa* Trspi toutojv yap Tot? cptXocrocpot? 
toc £/]T7if/.aTa. [s7rt t^? y^? SrjXaSyj IttiSe^xw?. ] 
^u/^poc Ss i\ atTia , ^v 6 2o)xpar7]? Xsyst. — Itci ttj? 10 
yvj? Ta oupdvta. R. 

(230). Xs7tt?)v xaTajxt^a? st? tov ojaoiov ds'pa : Atto- 
XoystTat 7upb? ttjv spornqcyiv tou ys'povTO? 6 2o)xpaT7]?, 
[Xs'yoiv ttjv atTtav, St' vjv xpeu.a[xsvo?, dXX' oux aTrb 
t^'? yvj? cpyjai 7TSpt0so)psTv toc fxsTSO)pa TrpdyfJiaTa. 15 

6[X0t0V §S St7TS TOV dspa, aVTl TOU 6[XOtoXs7TTO[J!.SO^.] 

^u^pocv Ss xat [xaTatav auTov l7rotv]C7s 7raps^o[jt.svovT7]v 
Xucjiv. 

232. ou yap dXX' ^ y^ p(a : Avtc tou xat yocp , At- 
Ttxw?. [ KaXXtji.a^o? [fr. 92] 20 

axoucraO' 'iTc^wvaxxo?. ou yap dXX' 7ixw. 

avTt tou , xai yap vjxo). ] 

233. tt]V tx[xd§a : Toutscti to vov]Tixbv xat yovt- 
(/.coTaTov t^? ^u'^?. cpacrt yap ot cptXo'aocpo'. xat Trpb? 
ttjv xpScortv T(ov dspo)v ytvscrOat to oIJutsoov r, dpyoTS- 25 
pov sTu^aXXstv toT? GstOTSpot?. J* StaTTat^si Ss Ta twv 
cptXoo-ocpo)v ^ xwfjtwSta. Xo'yo? yap Trap' ixstvot?, w? 

OVTO)? STUl(77TaTai St? IaUT7]V TOC? U7T0XSt[/.SVa'? ouata? 

234. [ Trdo^Sl : Tb §S 7rd(7J(SlV , OU [JLO'VOV S7TI TWV 30 

Trad^o'vTo^v Tt XsysTat , dXXa xat S7Tt twv ttoiouvtow. 
xat yap ot 7rotouvTS? Tp07rov Ttvoc xat auTOt Trdcr^ouat 
7rd6o?, auTOTo ttoisTv. toc ouv xap8af/.a'T^v twv Trapa- 
xsitxsvo)v auToT? ^OTavwv uypoT7]Ta st? sauTa IXxovTa, 
?Vjpa? auToc? xaTaXst7TSt. xat scjti touto auTwv 7rd0o?. 35 
Junt. ] 

xat toc xdpSajxa : Et£o? Xa/^dvou dyptou 7iapa IIsp- 
sai?. [vuv Ss tv]V orcpdxov Xsyst. ] xat yap TauTa twv 
7Tspt auTa cpuofxsvojv Xa^dvo)v ttjv Suvajjttv £7Tt(77TaTat ? 
xat ttocv to Iv Ixstvot? uypbv STTtCTrojjjisva atTia auTot? ^ 
tou ^YjpatvscOat ytvsTat. 

236. y] cppovTt? sXxst : Asov stTcsTv, 7\ yvj IXxst Ta 
xapSajxa, 6 Ss o)? dypotxo? [xy] voyjca? to stpyjjxsvov 
cruvs/^ss ttjv cppdctv, 6'0sv xat daacps? iizo(r\GZ to SrjXou- 1 
[jtsvov. [ touto Ss TTpb? ttjv tou '^Tps^tdSou dfxaOtav 45 

S7TtTy]SstO)? 6 7T0ty)T7]? S7T0ty]0'SV dStaV07)T0V. ] 

(239). y}X0s? Ss xaTa ti : ['EvtsuOsv xaTsp^sTat xaT^c 

TO (7lO)7TO){XSVOV. ] OUX OXVsT TOU aUTOU [JLVTjfJtOVSUStV 

AptcTToepdvT]?. xat yocp toutou yj dp^y] tou sttou? cp8d- 
aavTt auTto stpYjTat sv EtprjVT) [192] tw SpajxaTt ou- r 

TCO? ? 

y^XOs? 8s xaxa ti ; toc xpsaTauTt orot (pspw. 
240. u7rb yap toxo)v : ^Oti ^pyjdTa? 6 AptcrTOcpavvj? 92 SCHOLIA IN NUBES. tou? Savstcra? Xsyei. [ r\ [asv yap auv^Osia tou? XP £W ~ 
cpsiXsTa? yjpr\Gzm Xevsi. AQyjvaToi os tou? [aev SavEt- 
ffri^^p^ffTa^Xsyoufft, tou? $£ ocpstXsra? xpswcpstXsTa? 
xat xp £( *>G"Ta?. ^wxuXiSv]? Iv {asv toi? auTOu TTOiv^jxacrt 
5 xaTa ttjv o-uvrjQEiav tou? ^pswcpeiXeTaq ^p^crTa? xaXst, 
Xsycov OUTW?* 

XpfaT*)? xaxou e[X[Jt£vat avSpo? (peuys , 
[ayj (is y' avtyjaeis StooU?, irapa xatpov a7ratT£tov. 

Iv Ixstvw [asvtoi avTt tou SavEta-TY]? Xa[A6av£Tai [v. 
10 78 ], 

•ayjSetcote xpfa^S Tuxpo? yev^ avSpl tusvyiti J. 

241. [ TOC ^pTQf/.aT' £VS^Up(X^O{Jt.0Ct I ToUTSCTlV, St? 

Ivsxupov dcpatpoujAat ty]v IvuTrapxouaav oucrtav, oiov 

i«xaTtaxaV(7X£UY) xataXXa. J 
15 242. 7co0sv 5' uTuo'xpEW? sauTov sXaQs? : ( C S2? sVt 

vod^aTo; twos, outw Trpo'/jyays tov Xo'yov. stwGa|A£V 

yocp iv tyj <ruvyj0e(a 7cuv0avo(j.svoi twv xa{AV0VTWV Xs- 

ysw, 7UO / 0ev cruvE&q ysvso-Gat ttjv vogtov; Bio xaxswo'? 

cpyjat, « vocro? [a* E7T£Tpt^£v t7U7rix7) , Sewt] cpayEtv. ») 
20 ex 7roia? akia? sXaOs? crauTOv ttoXXo?? u7C07r£0-wv 

Savsiot?; 

243. [ vocro? (x* ETTETpi^sv : "Eari yap w? dXy]Qw? 

vo<jo? xat to i7T7uouc Tpscpstv. SaTuavrjpbv yocp xai oux 

S^OV TOU? XapTCOU? d^lOU? TOU dvaXwfAaTO?. E7T£Tpl^£ S', 

25 oiov I^ETpt^E xat xaTsSaTcavYjO-E. — ^cpavicrev. ©. 

Sewt) (paysiv : KaxavaXwcat Sewtj , Sa7ravY]pa. afAa 

S* OTI TOC SuC7T£7UTa TWV SITIWV V0C7WV 7rpo£sva y WETOCl. J 

— 7coXu§a7ravo?ouo-a, xaTavaXwaat Seivtq. R. 

246. [ 6u.ou[Aat croi : 'Avti tou, ov o-uvQwtAat [AKlGoV 
30 cot teXeTv, of/.vu[/,i tou? Geou? tOuto'v cot Souvat. touto 

Se eTttev, iv a Sta^aXX?] aUTOV. ] 

247. 7rotou?Q£Ou? : TauTa 10-03S aiviTTEaOai [SouXsTat 
7tpb? ttjv Sta^oXv]v tv]v Ecoxparou?, tJv Ttv£? StE^aXXov, 
Xsyovts? w? aa-E^si icepi to Geiov ojavuwv tov dXsxTpuova 

35 xat 7upocrxuvwv ty)V 7tXaTavov (xai aXXaTotaika, w? Iv 
to?? 3 A-n:o[jt.V7]aov£U[xa(7i Esvocpwv iCTTopEt), [ Xsyo3v ou- 
tw? « izqWolxk; IGau^aca ticti ttots Xoyoi? etteigtccv 
« 'AGyjvaious oi ypa^avTE? 2wxpaTY] w<; a|io? £tV] Gava- 
« tou T7] 7uoXei. » stG ? uTToSa? oXiyov « dotX£t yap, »> 

40 ©Tjfft, (< HwxpaTvjs tou? v£Ou<; SiacpQsiptov, xat ^£va Sat- 
« [xovia £icjayo3v. » yJtoi ouv w<; tsXeov dvaipouvTO? auxou 
Geou? tov Xoyov IxSexteov, tj 6? 7CoXu7rpay[xovouvTO? , 

TOIOV OfJLOaEl V£VOg 0£O3V. yEyOVEVat. TCpO^TOV {JL£V 

tou? xaTa 'Ocpiwva xat Eupuvo^viv SsuTEpov §e too? 

45 xaTa Kpovov xat c P£av, ouaTtva? ^O^vipo? [II. E,898] 

Oupavtoiva?* TptTOV Se tou? Att t*/]v dpx^v xaTaXuaav- 

Ta? T7)V £X£IVWV, OU? 'OXutXTUlOU? xX^O[X£V. ] ['AXXoJ?. 

touto cpyjariv, Ittsi 6 y£pwv eituev dcruvapT^TW? oti [xt- 
gGo'v cot 6(JWuto xaTaGiqdEtv tou? Qeou?, a[xa ETUtcpspEt 
50 to, 7rotou? 6(/.st cru Geou? : ol>x w? aXXoi? auTO? xp^V £ ~ 
vo? GeoT?, dXX' oti wfAoaEV, w? vo[Jt,tcy[xa xaTaGvfaEtv 
Tob? Geou?. ] 249. G-iSapsWtv : Tou vofxiajxaTO? <7V)[jt.aivovTO? S6o, 

7T0TE (XEV TO Vo'fXl^OV iGo? , 7T0TS §E TO Xo'afXa TOU 
TSTUTTWf/ivOU X^XOU, 6 DTpE^tdSv]? SQ^aTo' OU TTpb? 

to 6tuo tou 2oixpaTOu? p7]Q£v, dXX' e[xi?ev djjupoTsoa, 
ffiei yap eittew, Ttatv o{xvute GeoT?, t] twi xp^o-Qe vo- 5 
{xto-^aTt. [X£7TT0t? §s vofAifffjiacri cpatvovTat XExpyjaGat 
Bu^VTtot. §10 xat Awptxw? eTttev. ivtot Se xaToc ttoXu- 
p.dG£tav Swpic^ouffiv. llXaxtov Ilsic-dvSpa) 

XaXEuco? av olx^daijiev ev Bv£avTtoi? 

ottou (7t8ap£0t(7t xpwvxat.J 10 

'AXXto?. ISoxsi yap (pauXo'TaTov fiTvat to vo^to-^a twv 
Bu^avTtwv aTE St) (7iSy]pa? CXtj? 67rapxoucryi?. [7] oti 
IxeT [xsTaXXov ^v, iv tj) w 4 avuov.] — avTt tou voVifxov 

250. (PouXei Ta Gsta 7rpdy(jLaT' : Oux w? Geou? yjyou- 15 
(xsvo? tou? -jrapcjt toT? aXXoi? vojxt^ofjLE'vou?, Ta Gsta Xs- 
yst vuv, dXX' oiov toc d^toGs'aTa xat ovtoj? [/.EydXa xai 
Tt[jt.ia. ) 

251. aTT : ^ATtva so-Tiv dxpt^w? xat dXyjGw?. vy) At': 

Xst-JTEt TO GeX(0. Et7U£p OVTW? ECJTtV EV GeoT?. V. 20 

252. o-uyyEvso-Gat : q-uveXGeiv. F. 

253. oatf/.ooriv : c £2? si IXsys toi? xa7rvoT?, ^ Tat? 
o-xtat?, Tat? %wv GsaT?. Ta yap [/.yjSsvb? a?ta xairvou? 
xat o-xta? xat VEcpsXa? wvopiatov. (EuTCoXt? iv Au- 
toXuxw « xaTrvou? aTcocpatvEt xat cxta?. » dpfjLOTTo'vTOj? 25 
Se twv ^iXoao'cptov ETUtypacpEi Tauxa? stvat Gsa?, Itcsi, 

OJ? £Cp7][A£V, 7U£pt TOC OUpdvta [XOcXlffTa g7CT07JVtat 01 cpt- 

Xo'aocpot.) 

254. xdQt^E, viyouv S7cl tV twv cpiXoco^wv i'Spav. 
V. — arxtfAiroSa : Tbv xpa&XTov cxifAiroSa Xsyouatv so 
'Attixoi. (ot Se cpaat (rxt(ji7coStov tStw? XlyEQ-Qat to yw- 
Xoxpa^aTtov. crxi[/.6d££iv yap to xwXaiVEiv Trapa to?? 
TraXatoT?. tj tov cxifx^ou? syovzcc tou? 7coSa?.) 

255. (toutovi towuv Xa^s : Kat touto 7rap£irty pact/7], 
xat yap tov 2o)xpaTV]V7r£piG£ , ivaiS£TTbv ffTscpavov auxw, 35 
xdxEWov Xa^sTv.) 

(257). [5<nrsp {as tov AOafjiavO' : 3 AQd|Aa? Ix NscpsXrjC 
5uo 7iaToa? ev/av, ^>pu|ov xat ^EXXv]V. acpei? oSv t?)v 
NscpsX7)v Gsav ouo-av, Qvy]ttj yuvatxt IfAtyv). ^Xotu7tv]- 
ffaaa ouv r\ NscpEXyj d7rE7TT7] £t? oupavbv xat tt)v tou 40 

dvSpb? X^P aV a "Xf A ? EXo'Xa^E. TTETTOfACpEV o3v GEWpOU? 

£t? 3 A7roXXwva 3 A6d[Aa? IpscrQat Trspt tou aux(Aou. 7^ o3v 
toutou yuvT) GsXouffa ^>pu|ov xat "'EXXviv diroXwXEvat , 
7T£7r£ix£ Sta ooSpwv tou? Gswpou? st7ceTv 'AOdfAaVTt w? 
oux av aXXto? Tuauaao-Qai tov auxfAOV IxpYiffsv 7] IIuQta, 45 
si [AT) tou? T?j? NEcpsXv]? QuaatEv 7raTSa?. axouca? oSv lAGd - 
[Aa?[A£Ta7r£|A7r£TaiTOu?7ra , tSa? Ixtwv 7uot[Avtwv. si? oSv 
xptb? dvQpwTrtVT) xp^o-afAEvo? cpwvyj Xsyst ^>pu^w xai 

EXXy) TOC TTEptTT]? CCpayY]?. CpEUyo'vTOW 01JV TOUTWV fAETa 

tou xptou r\ [A£V ^EXXrj Iv tw 7U£paiouo-Gai tov Iv A^uSw 50 
7uopQ[AOv aTTETTviyT) TTscouca a7rb tou xptou* o'Qsv xat 
aw IxEtVT)? c EXX7]c:7rovTO? XExX7]Tai* ^>pu^o? 5e etto- 

XOUfAEVO? TW XptW Et? T7)V TWV KoO^WV y9)V 7T£plGW^ SCHOLIA IN NUBES. 93 Tat. Iv0a xal tov xpibv, o? otto twv 0ewv ^pucrou-aXXo? 
ylyovs , 0u£t tw v Apsi yj tw c Ep[/.yj , xal xaTOixyjaa? au- 

To'0t TQUVO|Xa XaT0c)iXoi7T£ TO) To'tCW. £X TOUTOU yap ^ 

4>puyia oftTW? ixX7]6ri. 3 A6aaavxa Ss yj NscpsXv; Stxy)v 
6 auTyj Swcteiv Si^c tou? iraTSa? 7U£7coi7)X£* -rcpoffa^Ei? 

Odv CTSCpaVYJCpOpWV £V TW fJft)[XW TOU AtO? GCpayY](70|JL£VO<; 

uiro c HpaxXsou? crEcrwcrTat. outw yap 2ocpoxX9j? Iv Spa- 
tjtaTt 7T£7roi7ix£. "AXXw?. Iv D A0a[/.avTt HocpoxXlou? 
U7rox£iTai 3 A0du.a? c?T£cpavy)'.popwv, wcrrap ispsTov, Sixa? 
10 6lff7TpaTTO(/.£VO? 7cspl <X>pu£ou. *AXXw?.] TOUTO TUpO? 

TOV ETEpOV A6dC[J(.aVTa ^OCpOxXsOU? dTUOTElVOJJLSVOgXsyei. 

6 yap toi 2ocpoxX9j? tcsttoiyixs tov 3 A0d|xavTa IcrrEcpa- 
vwfjtivov xal TrapEerrwTa tw |3w[aw tou Aib? w? crcpayta- 
orGyicojASVov, {jtiXXovxa Ss a7rocrcpdTT£er0at afobv, 7rapa- 
15 y£VO r (i.£VOV 'HpaxXsa xal toutov "OavaTOu £uo|/.evov, [Xs- 
yovTa w? crw^otTO 6 <I>pu£o?, St' 8v I^eXXev exeivo? ts- 

6v^?£<70ai. £TT£t OUV Xal 6 7CpS<j6uTy}? E<7T£7TTat, W(77TT£p 

7rapao > £iy[/.aTi tw xaT' Ixeivov ^pwu.£VO? ? SsSowcsvai 
cpY]atv Ixeivw TraparcXyfata. ] — w? -aypotxo? 'AGdjxavTa 

20 eTtUSV aVTt Oplljou. aVTl TOU EtTCEtV TOV <I>pl?*0V TOV 

'A0a[xavTa eitcsv, w? aypotxo? dyvowv Tag icrropia?- ou 
yap 'A0d k u.a? [Itu8v)], dAX' 6 <Dpi£o?. i?. 

258. TOU? T£XoU[X£VOU? .' ToU? (JLUOU[/.£VOU?. IvSoC*Ol? 

Ss (xucrryjptoi? irapaSaXXst toc twv cpiXoao'cpwv {xa07][xa- 

25 Ta , tva £Tt (xaXXov 7rst0y] TCpocre^eiv tov ylpovTa w? 
GsiOTspcj) tw Trpay^aTi. 

[260]. XsyEtv yevvfae'i Tpi[x(xa : c Ixavb? xal Sstvb? lay) 
Xly£iv.'(xal Ay)(jlo(j0£V7 i (; fp. 269] Iv tw icspt tou crcEcpd- 
vou w? kafjLou xal avaia^uvTOU ^yjTOpo? xa0a7rTo'[j(.£VO? 

30 Atcr^ivou, TC£ptTpi{JL[xa dyopa? auTov xaXst. Tptuixa Ss, 
TSTpijji.fJi.evo? Iv Xoyoi?. xporaXov Ss, EuyXft)TTO? 5 suctto- 
{jlo?. y) |jL£Tacpopa Ix tou xpoTaXou. TauTa Se Xsywv Xi- 
0ou? cuyxpouEt avwGsv auTou. Tpi(/.fAa ouv sires St* to 
Tpi6e(70at tou? Xt0ou?* xpoTaXov os Sia to xpou£CJ0at 

35 auToV TraiiraXv] Se Sta tyjv Tpa^uT7|Ta* Ittsi 7rat7raXa 
xaXou{X£v Ta Su<r6aTa. "AXXw?.) TauTa Xeywv of^a 
6 2o)xpaTYj? Xi0ou? 7rapaTptS(ov Tctoptvou? xal xpoutov 
7upb? aXX^Xou?, cruvayayo)V toc ol-kq toutwv 0paua-|jt.aTa 
P aXXst tov 7rp£(7^UT7]V, xa0a7T£p Ta tspsia Tat? ouXat? 

40 01 Guovts?. xal ota touto 7rat^£t to!? ovofjtaat. Tpt{x^a 

piv TTjV aUO TOUTOiV £X7T:(7CTOU(iaV XaTUTTYlV. XaX6u[JL£V 

Se xal twv avGpwTTtov tou? xaxevrpe^st? xal {jltj aTrXou? 
Tpt{JLjjtaTa xal ireptTpifA^aTa xal TioXuxpoTOU? xal xpo- 
TaXa. o0ev xal tov irpwTOV gti^ov 'OSucraEia? outco? 
45 ac\ouat ypacpEtv tive?, 

avSpa ^jloi svvstts Moucra TcoXuxporov. 

XpoTaXov : 'IStw? 6 cr^t^o'fXEVO? xaXa^o? xal xaTa- 
erxeuat^o|jLevo? ItcitviSe?, wa"T£ riyelv^ ei ti? auTOV Sovoivj 
TaT? )(Eptfl, xa0aTT£p xpo'TOV a-nrOTEXwv. Tpavb? oOv scry], 
<j>7]crl, xal t*))v cpo)VY]V Sty)p0po3[jt.svo?, xa0airsp to\ xpoTaXa. 

Tcar.7uaXy), Tpav^u?, SucrxaTaX^iTTO?, ItcsI TratTuaXa 
xaXoujxEV xoc twv ^wpiwv SuaSaTa. R, XeTCToXoyo?. E. 

Tp{(jL|j(.a : 5/ Ey-7r£ipo?. xporaXov : AaXo?. Vict su- yXcoTTO?. R. TzxiTzukri : Aetcto? rcepi to XlyEtv. yi^. 
IvTpt^y]? xal l[X7r£tpoc. XaXo?, axoucrTO?, XETUToXo'yo? , 
Xetcto? 7C£pl to Xsysiv. B. 

26r. 1^' aTplpia? : Meve Icp' y^cru^ia?. paAXoWvo? 
yap 6 7rp£cr6uTV]? t^ TcaiitaXv) a7roa£i£Tai. Sib ?rapax£- ti 
X£U£Tat auTov [/.Evstv. [TcaiTcaXv] Se xuptw? to Xsttto- 
{X£p£? tou dXsupou.] — (XTpsaa? : e Hau^a)?. Fic^. 

ou ^£uo*£t y£ [lz : 2uyxaTaTi0£Tat 7uspi 7ravTcov 2w- 
xpaT7]V dXy]0£U£iv aTrsp iTrayysXXETar S16 xal to s^yj? 
7idvu dcTTetw? £7uay£t. R. [TOUTEcrTtv a7caTy]a£t?. oti 10 
[xy]Ssv (?)v £7rayy£XX£Tat 2wxpaT7]? ^euSeTat. 7rXy]pw- 
0£t? yap, cpyjcrl, toutcov, /syw Syj twv Tpi^jxaTWv twv 
X(0wv xal t9j? XaTU7ry]?, y^v I'pa[A£v TratTcdXyjv xaXsT- 
cr0ai , y£vy)c;o[J!.at watiraXyj. ,f AXXw?.] Tyj ^to'vt 7raT- 
TOfJtevo?, lav a! NscpeXai Ssi^0Mcriv.*XeY£Tat Ss 7cai- 15 
TidXy) to Xs^TOTaTOV tou dXsupou* dcp' 06 7raXuv£tv to 
Xsuxaivsiv, (w? to [II. K, 7], 

TroXXa? Se ^iwv eVdXuvev apoupa?.) 

stceI ouv IxEtvo? £t7C£ , y£Vy]cryi TpifAjjta, xporaXov, Teat- - 
TrdXyp auTO? £ ; 7uat?£ 7rapa Tyjv 7iat7rdXyiv, toutsctti to 20 
aXsupov, £i7rwv xaTa7raTT0[X£V0?. — xaTaTraTTo^svo? 
utto cou Tai? TuXy^yaT? Sta Ta txa0y]jxaTa , TratTudXy] y£- 
vy]cro[xat. Br- 

262. xaTaTraTTo'fJLEvo? : IIXy)pw0£l? toutwv. 7rat7raXyj 
y£vV]cro[jLai : "Hyouv dcpavtcrG^cro^at xal £i? ouSsv sX- 25 
0w. 0. 

263. EucpyjjXE'tv XPV* [ e H crucrTyijxaTtxy^ auT*/) d^ot- 
Sata tou ujjlvou £tGr0£crt? Icttiv Ix cm^wv dvaTraicrTt- 
xwv T£Tpa[jL£Tpwv xaTaXyjXTtxwv l& , WV TsX£UTatO? 

£TcaxoucraT£ Ss^a^Evai Oucrtav, xal toT? tspotat xapstcrat. 30 
xaXETTai Seto [JiETpov touto Apicrrocpavstov, w? eittojaev. 
Ta TOtauTa Be etSy] xaXsTrai ETEpo'crTpocpa. IttI TaT? 
d7ro0£cr£cri 7rapaypa(po?. ^AXXw?. £u<py](ji£?v ^pyj : 
TauTa 7rpb? tov 2Tp£<]jidSy]v.] 7rapax£X£U£Tai tov 7rp£- 
c6uTy)v crtWTrav xal Eucpy)[X£Tv, tva eu?7]Tai, wctte (jl^Sev 35 
pXdcrcpy][JLOV EtTusTv. — sucpy]u;£iv : Boav [jlet' £ucpy](xta?. 
Vict. 

264. [dfxsTpyjT' dyjp : 'AxaTdXiQTrTS xal dvapt0ay]T£ , 

TOUTEGTt [X£yt(7T£. TOV Ss (XEpa irpOCTEU^ETaf £7C6t at 

vscpsXat toutou tou [xspou?, w? twv cpiXocrocpwv Xoyo?, of 4('^ 
to Tcav dlpa t SouXovTai Elvat* 01 xal ttjV Iv fjjjt.'tv ^u^yjv 
dlpa xal irvEUfxa StwptaravTO etvat.] — d^ETpyjT dyjp : 
v A7C£tps. Vict. dvapt0(/.y]T£. pacrTa^Et?. R. 

8? I^st? : [*0? 7rap£tX*/]cpa? ttjv yyjv a7racav xal (3a- 
crTa(j£t?.] — xal o5to? Bz cptXocro^wv Xoyo? oti oux £<pe- 45 
SpacrTat yj yyj, dXX' 6710 tou dlpo? 7rdvTO0£v 7rspi£^£Tat, t 
tov u-Ecrov tou 7ravT0? Xa^oucra tottov. R. — Soc*a ti? 
twv cpucrtxwv I0puX£tTO, OTt 7rXaT£ia oOcra yj yyj o^ziTca 

Iv TW dipt. p.£T£WpOV : Kp£{Jta[ASV7)V. VtCt. 

265. Xauvrrpo'? t' a!0y)p : ? ISt03? to t9]? ^spa? cpw? 50 
ai0yjp xaXstTat, aizb tou ai0£tv, Igtti irupouv. 0£p[xb? 
Bk 8 yjXto? xal StaTuupo?. SiOTTEp suxatpw? 8 7roty]T.y)C 
xw I7T10ETW I^py^aaTO, ai0lpa Xa[/.7cpbv eittiov. 5f4 SCHOLIA IN NUBES. (<7S(/.vai ts Osal : Ouj^ ouxto Xsyst toc? NscpsXa? <js-' 

(/.va? Gsa? Sonrsp Ta? 'Epivu? IxTpSTro^svot 7rdvT£? ovo- 

{jiaffTi Xsyeiv atka? Eu[/.£VtSa? xal <?s[x.v&? Geoc? 7ipo(7Y]- 

yopsusav. to yap o"t(07TY)Xbv cejavov XEXoytdTat.) 

5 PpovT7)(7iX£pauvot I [ 5 AXXv]Xai? yap 7rpO(7£p^o(j!ivcov 

TtoV VECpsXtoV, TCUp £^a7TT£Tai SJC TY]? 7UUXVYJ? IxTptysto?.] 

"oixsico? xdvTauQa tw £7T10£tw toutw xs^pyjTai. Soxoucri 
yap too? ai v£<p£Xat Tupo^Eixvuvai xal 7:po<7Y]f/.aivsiv 
•^jxtv tou? T£ o[/.6pou? xal toc? yaXd^a? tou oupavou, 
10 6te ppovTa xal a(7Tpdc7TT£i. 'AXXw?. Ix twv vscpEXSv 
<pacrt Ta? d<7Tpa7ra? xal ppovTa? yiVEffQai, (7uyxpouo{X£- 
va? ppovTav, cruvTpi6o[jt.£va? dtfTpdrcTSiv.] 

266. [ap6y)T£ : <I>u<7ix(OT£pov I^pyfaaTO toux«j> tw 
Xo'y(0, apOvjTS et7ro)v, ofovsl ETrapGviTE. cpaal yap ^a? vs- 

15 cpsXa? si? ityo? aip£<jGau xax' oXiyov arco ty]? yyj? vj ttj? 
GaXdffGY)?. 

tw cppovTtffTyj I AuvaTai xal £7cl tou 2(0XpaT0u? xal 

S7cl TOU TCpSa&JTOU VOStffGat. £7ul f/.£V TOU 2(0XpaT0U? , 

Xvcl r\ TrapaxaXtov auT<o cpavrjvai Ta? NscpsXa?* IttI Ss 
20 tou yEpovTO? , (b? 7)Sy) (7uyxaTapt6(xouvTO? afobv tou 
2(oxpaT0u? tw toov cpiXodocptov (juXXoya).] 

267. [/.vjiwo ys, pfrw y£ • (AvaSiTuXwou? xaXsiTat to 
toioutov c^fxa tou Xoyou , TO SI? to?? aUTOl? OVOJJLaCl 
^pyjaOai). 7uap£7riYpacp^. Si7cXa<7id(7a? yap t0 if^cmov 

25 TTEpt&xXsaGai cpyjalv auTO GsXeiv urap tou <rx£7r£cGai 
[xal ^ttov auTOu xaGixsaGat tov uetov tou <7(0[/,aT0?. 
^ yap ^PX^l T ^ v Atovu<j((ov ^sipSvo? ayETat. — tctu- 
?7o[/.ai : v Hyouv xaXut{«0(/.ai, (7ua"juda"(0[/.at. T«(tf. to 
7CTU?acrGai Ix [/.£Ta<popa? eip7)Tai twv £coo<puT(ov, 7]toi 

30 odTpaxwv, (Scrap oiovsl TUTU^a?, tJtoi 7ruXa? Ta oGTpaxa 
l^ovTa, xal TauTa (juvaTCTOVTa , iauToT? wepwrotouffi 
to acrcpaXE?. Vict.] 

268. (to Se {jl^) xuvy)v : IlEptxEcpaXatav, aYpotxwv 
cpopy)[jt.a. outco? Se ExXVJGy], £7T£iSy) TrpwTOv aTrb xuveCojv 

35 Sspfi-aTcov ^v. — 7T£piX£cpaXa(av 7]T0t xapivjXaujciov. 
cpact Se to 7rpOTspov a7ub xa(j(.7)X£iou §£pu;aTO? y i/v£- 
<yGat. V. 

i'/ovTOL : Ou {jt.a)pbv SyiXovoti, oux dvo'rjTOV ; IXXei- 

7T£(- Y^P ElpYlTat. ) 

40 270. IjiovoftkriTOiGi xaQv)(rQ£ : 3 AvTi7rapaTaTT£Tai 

C 0{XTqp(j) [Od. Z, 42] XlyOVTl 

OuXu^ttovS', o8t ^aai Oswv 28os I^jjievai. 

^iovo'SXv)Ta Y«p ti u^v)Xa twv opwv TcXrjpoudGai ts 
Xal SiaTY)p£tv t^v ^iova 7T£cpux£V. EiojQacri §e xal Ta 

45 vlcpv) TouTOt? £7tixaG9JGrQat.] 

271. [eit' 'ilxsavou 7caTpb<; : Kal touto cpuaixo'v cpvj- 
crtv, a.izb tou 3 0x£avou 7ravTa tov aEpa t^v voTiav, 
t7)v tx[xaSa xal tov uetov to^Tot? ETri^opTjyfitv.J 
(Nufxcpai? : Astrai ^ cuv 'Attixw?, guv Nu(xcpat?.) 

50 372. (irpo^oaT? : Aeittei v\ etti, iva r\ eVi TaT; 7rpo- 
^oaT? tou NeiXou. — ^yjTEiTai Se tivo? ivsxzv [Jto'vou 
tou NeiXou (jt.£(xvy}Tat. 6rt (7£(jt.voXoY£tv XeXvjQotw? 6 
itoiYiTTj? [3ouXo(/.svo<; Ta xaG' aSTo'v ^v Y«p ^o y^vo? AtYUTiTio?. xaipbv oOv Eupcbv [xv^[X7)v tou NeiXou tts- 

7U0t7)Tai. V. TTpO^OUCTlV §£, faffSlOiq. TTpO^OUGTlV : 'Ay- 

Yetot? , uSpEiai?. Vict.) 

(273). 7] MatWTIV Xl^V7)V : Uspl TaUTY)? 'Hpo'SoTo? 
[4, too, 120, 123] [/.apTupEi Xt|jt.vy)v dvai DxuGia?. [aiub 5 
twv 7T0Tap.wv Bz apuovTat uoo^p el? *^p^criv. Sta Ss to 
aSrjXov, Ix Siacpo'pwv xaXsi auTa?, I'va ttictteuQt].] 

vicpo'EVTa MifJiavTo? : Tov ael vicpo'fxsvov. opo? Opa- 
xv)c [5 Mtu;a?. xal ''Opipo? [Od. T, 172] « 7rap' t^ve- 
[xosvTa MifxavTa. »] I0 

vicposvTa : Tbv asl vicpou^svov, ytovt^ouiEVOV. Fic#. 

(274). ^apsicrai : c H5uvQ£Tcai. ypacpsTai Ss cpavewat. 
— cpavsTaai : IlapaYEVO^Evai. i?. 

275. alvaoi NECpsXai : [ e H Itteig-o'Sio? auir, orTpocpy) 
xal wSt] tou ^opou xtoXo^v IgtI iq r , (^v toc 7rpwTa Suo 15 
SaxTuXixa 7csvGyi(jii|jLsp^j ^ xaXeLTai 'Ap^iXo^Eia, w? 
c Hcpai(TTia)v [p. 39] cp7]d, Sia to tov 'Ap^iXo^ov toutoi? 
^p^aao-Gat Iv IttwSw* eb? to 

ev 8e BaTOUo-iaSy)?. 

£^£i Bk to 7T£vG7][xiu;£p£?, (J)? £tpv]Tai , Tco'Sa? Suo xal 20 
auXXa&^v. to y' ava7rato"Ttxbv IcpQY){jt.iu;£p£?, 3 xaXsixat, 
w? EipyjTai , 7:apoip.taxov. e^ei ok iro'Sa? y' , xal cruXXa- 
^y)V, «)? Eip7]Tai. to S' SaxTuXixbv T£Tpa(jt.£Tpov axa- 
TaX7)XTOV SxaXsTTat xal auTO Ap^iXo^Etov. xal toutoj 
yap outw? Iv E7uwSot? I^p^craTO, w? 'HcpaiorTicav <py]<ri. 25 

T£Tpa[Jt.£TpOV §£ Eip7)Tat , SlOTl XaTOC [JL0V07T0SiaV {XETpsT- 

Tat Ta SaxTuXixa. to e' ofxotov. to extov Si(X£Tpov axa- 

TaX.7)XT0V. TO XI 0[X010V TW TETapTW. TO 7)' , TO Q' Xal TO 

i' ojxoia. to ia A o(jloiov tw 7upWTa)* to t6' avaTraiCTixbv 
7r£vGy)fjt.i[A£p£?. to iy' oaxTuXixbv TpifjiETpov xaTa {jlovo- 30 

TUoStaV. TO 1% 0[JLOIOV TW S'* TO ts' OfJLOlOV to iq' 

TYiXe(7x67U(p o^jjiaTi yatav 

ava7tat(7Tixbv £cp6v)fjt.t[x.eps^* xaXaTat, a)?£ip7)Tat, ira- 
pot^iaxo'v. iaTi yap xoivr, auXXa&y] to 7T(p ? 01a to e/eiv 

l[/.7TpO(jGsV CpWVT^EV. IttI TW TeXeI TTOCpdiypaCpO?, Xal St7rXY] 35 

Icjco V£vsuxu?a, §y]Xou(7a e^stv avTaTroSoaiv. 5/ AXXoj?.] 
a£vaoi NecpeXat : METa T-yjv tou 2(oxpaTou? eu^tjv 
ai NE^sXai 7rapax£X£uovTat Sy^Gev sauTai? 7U£to-0YJvai 
t^ E7rixX*4<7£i xal cruvaGpoiffGyjvai , xal oiStox; £7ui(pa- 

VY^Vai TW 2(0XpaT£l. EX TOUTOOV Bk 6 yppbq (7UVE(JT7]X£V 4ft 

Si07i£p xal tt]V £7rtypacp^v TauTrjv £^£t to Spa[/.a. asvaoi 
Se ai Sia 7ravT0<; vaouffai. V£(p£Xv) Ss sgtiv 7) l| aspo? 
xal TtvEufxaTO? ouaria Tra^uvo^Evyj cw^xaTOEiSw?. [tou 
Be ^opou* Ta? IxaTEpwGsv XEyoucri TuapoSou?, ouaa? iq f 
xa)X(ov. twv Se STroxpiTwv [xscwv ovTcov, Ix Giiyow XI 45 
ava7ra(cT(ov T£Tpa k UETp(ov xaTaXyjXTtxwv.] 

[xaXw? £i7T£v a£vaoi. sicl yap uSoctojv (xrjTEpE?. apGw- 
p,£v Ss, ava7uy)S^w^£V.] — asvaot : Asl (5£ou<jat xal 
CTa^ouarai. Fk^. 

[[XETa t^Jv tou 2(oxpaT0u? £u^v]v at NECflXat irapa- 50 
xsX£uovTat dXXiqXai?, oSgte TrsiaGE^a? tt)- iTrixX^cst 
2wxpaT0u? <juvaGpotarG*?jvai, xal outw? auTw cpav^vat. SCHOLIA IN NUBES. 95 Ttvl? oOv £t? to SpO<T£potv cpuatv suayyjTOv, 7rpo<m0safft 
to d<psT<rai, tva IvtsuGsv Ta? airiaTixa? (TuvTa^wct. 
touto SI Iv ouSsvt twv dp-/atwv pi^Xtwv £upY]Tat, dXX' 

OuSl_[/.£TpOV (XTCatT£T. (JUVTaCFffSTCCt SI OUTW* (0 V£Cp£Xat 

5 a£waot at ejqugoli cpu<jtv Spoc7£pdv £udyr]TOV yfyouv £u~ 
xivyjTOV. LB.] 

277. [fcpuatv £uccyy)TOV : IlavTayou cp£po[X£V7)v, r, Xaj/.- 
Trpav.] Xafxirpocv, xa0apdv. R. £udyrjTov : IlavTV) cp£po- 
f/ivov, suxivyjtov toioutov yap to uSwp. ^r. 

io (278). 3 Qx£avou (3apua)(£0? : AxoXou0w? to?? fob tou 

SoMCpdCTOU? £tp7)f/.£V0t? 

sit' 'Qvcsavou 7uaTpd? iv x-yJTioi?. 

dXX' 6 pt.lv Sta to dSvjXov £* Stacpopwv afoot? tottwv 
xat 7rv)ywv xaX£t, IV ouro) youv tyj? dXviOeia? tu^eiv Su- 

15 VY)09j. at SI, OCT£ TY)? laUTWV y£V£(7£W? yixwcrxoucrai T0 

dxpi^l?, £u0u? Stwptaav xat tcoGev atkoc? dp0YJvat §£^- 
(7£t. papua^'o? SI tou [Jtiya Yf/ouvTO?. [ot yap (Saps?? 
iroTaptot p£OVT£? [jtiyav rf/ov drapyd^ovTat. ] — fa- 
puayio? : Mlya yj)(ouvto?. i?. Fic£. 
20 279. Ta?? xopocrai? xopucpa?? toi? SfivSpot?. R. 

280. v Ecpat/.£V 0Tt toi? u^YjXoTaTOt? twv opwv £7TlXa- 
0Y]VTat at vs^sXat. tva dvTiTOu ottou toc Ttoppo.) xa0£^o- 

|Jt£Va pX£7T0(X£V. R. (tVa TY)X£<paV£?? : ^OOEV, acp' 03V 

I(7Ttv t$£?v toc Tuoppw. toi? ydp si? ui};o? oOcji xat Ta 

25 pcxpocv xaTacpavTJ ytV£Tat.) [to SI tva, avTt tou o7tou. 

yj to tva d<popwu£0a Icmv avTt tou oOev. xlypYjTai SI 

£7Ulpp^[XaTt TtO £V T07UW aVTt TOU £X T07T0U. IVOC : 

'AvTt tou 6*0£v. Vict. J 

282. dpO£UO[/.£VY)V. R. 

30 283. £a0£wv : ®auf/.a<7Ttov, dyav 0£twv. X£XaSY)[xaTa : 
Kp.. v.. Ta? ftodq. Vict Yf£Y]f/.aTa. R. 

284. XEXaSovTa : TfyouvTa. papu6po{/.ov : MeyaXo- 
^ocpov. Vict, papuYj^ov, Sid tov twv xu[/.aTWv ^o'cpov. 
R. V. 

35 286. [a£Xay£iTat : Avti tou xaTaXdu/7i£Tai. sowcs 
0£ Xsysiv tov v]Xtov. £7U£t xat ot Tpaytxot £tw0acrtv 6<p0aX- 
[/.bv ovo[/.a(^£iv auTov. TOtauTY) §o?a Igti 7iapa Tot? 
cpiXocro'cpot?, o[i. k aa atOlpo?) xaX£Tv tov 7]Xtov. — o[x(xa 
aiOspo? tov vjXtov lotX£ Xsystv sttsI xat ot Tpaytxot 

40 £io / )6a(7tv ouTto? xaXav, ocpOaX^bv Br\kaB^. £gu 0£ xal 
Trapa toT? cptXoao'cpot? TOtauTT] So?a, wctts 6cp0aX|xbv xat 
7jy£[jL0va TououpavouxaX£Tv. LR. xaTaXa{XTU£Tat. 7ic#.] 
o{/.f/.a aiGspoc tov vjXtov Xfiy£t. R. IxTiupouTat, XafATue- 
Tai. R. XafJwrsTat. V. 

45 [xap^aplat? : Tat? Xaji.Ttpa'tc. fj<.ap[i.aip£tv yap to 

Xa[X7T£lV. V. 

287. aTT0(7£t(7a[A£vat : SiacncopTCiffacai, ttjv ^£t(X£pt- 
vvjv a7r£tX7)v aTTO^aXouaat. R. V. 

289. dOavaTat? tSlat? : ['Ettsi xat yuvatxo£t§£T? siff- 

^o tsvw.t [xlXXouat, toUto Xlyouatv, i[i.TCapa(jxsua^o[Aevai 

t*})v d'ao^ov, oj? ofi.oiat w.£V Tot? aXXot? 0£oT? ouaat, 7T£- 

ptX£t{X£vat 3^ vlcpou? Ttva cpuatv. 'AXXo)?. d0avaTa? 

iSea? xsiTai. xat lativ Ivtxbv Iv y£Vtx^ irTW(7£t. [/-eXXei SI toc? N£cp£Xa? yuvatxo[Aopcpou? £t(jdy£tv, I(j0y]Tt tuoi- 
xtXv] ^pt»)[jL£va? , tva toc twv oupavtwv cpuXdcTTwat d^- 
[xaTa. to §' l.7riSw|X£0a ? avTt tou £7rt5w(Jt£V xat Iirt- 
(jx£^a){/.60a.]| tva yuvatxa? sicrayayy) Ta? tou ^opou. 

290. TY)X£axoTrw : Ta 7udvTa IcpopwvTt. R. iroppw 5 

OpWVTl. Fic#. 

291. w [Jtlya C£[jLvat : [Tb [/.spixbv touto d^xot^atov 

(7U(7T7][Xa £X CTt^WV £(7TtV aVairatCTTlXCOV T£Tpa[JL£TpWV 

xaTaXvjxTtxwv ^', w? Ipps07j. X£y£Tat§£ touto ausTr^a 
xaTa TTEptxoTTTjV dvo ; aoiO[jL£p£? ? w? c Hcpai(7Tiwv cpyjffiv. 10 
£7Tt tw T£X£t 7Tapdypacpo?.]j w 0au[JiacriwTaTat xat 
urapdyav GZ[Lva.i. R. V. TauTa [jlIv xa0' iauTOv, to SI 

7J<T0OU CpWV^? 7Tpb? TOV 2Tp£^tdv^V)V 6 ^WXpOCTV)?. V. 

292. jv]o-Gou cpwv9]? : 3 Ev TaT? xw[/.w$tat? Ttvl? f/.7j^a- 
vat, toc xaXouf/.svK ^eta, wv 6 ktutto? a^v)[xaTt^£Tat 15 
£i? ppovT^? dTc^Yicrtv. iaTt §1 xat Iv Trj ax7)vvj \vr\y6.- 
vv][j.a ct, xaXaTai ppovT£Tov, d[xcpop£u? [jlegto? iLyjcpt- 
Scov dvTt^aXXoalvwv £t? ^aXxouv X£ov)Ta.]| 

293. [xat o"£^o|i.at y' w 7toXuti{X7)toi : Avt\ tou TTpoor- 
xuvw , 7) xaTa7t£7rX7]y k aai , §sT SI xat toT? toutou <iy^- 20 
[/.acrtv £v§£txvu(70ai to S£Sitto[X£vov 3 xat iwl Trj irapou- 

atOC TWV N£Cp£XS)V IxTUETrXyiyp-EVOV. C£^£Tat SI w? 

(7£^a(7^ia? uTrb 0£wv xat Tt{jto)|X£va?. xal -jrpocxuvwv 
SI S5)0£v TauTa Xsysi.] 

[dvTa7U07rapS£tv : 'AvTt tou XTUTT^aat xat dvTV))( p 7]a'ai. 25 

7T£pt SI T^V PpOVT^V £7Tat|£V, £^0[/.OlWV aUTY] T^? 7T0p- 
S^? TOV ^OV.] 

294. 7rpb? Ta? ppovTdc? : Myj^avT] IdTtv, 8 xaX^Tat 
ppovT£Tov, uTrb tt)v ffXY]V7iv 8 7)V d[Acpop£u?, tj;7)cpiSa? 
i'yoiv 0aXac(7ta?. y\v SI Xs€y|? ^aXxou?, £t? ov at ^9jcpot 30 
xaTVJyovTO xat xuXio^vat rj^ov a7T£T£Xouv iotxoTa 

ppOVT?). 

T£Tp£«i.atvw : Tp£(/.w, (-rrapaywyw?. IttitviSe? .SI 

£^£T£tV£ T7)V Xfi^tV T£paT£UO[/.£VO?). 

295. (X£t 0£[JLt? SCJTl I Kat £1 £U<7£^£? IffTt Xat (XT), 35 
/^aat £^W. W? U7T0 TOU CpO^OU 7CpOStX71[/.[/.6VO?, Xat f/,7] 

Suvda£vo? dva(7^£tv Irt. 6 yap £7ri<7Ta(ji.£V0? 0Tt [XT] SeT 

OUTW 7T0l£Tv ? £tTa TOUTO OuSlv ^TTOV 7T01WV, U7T0 [XSt^O- 

vo? dvdyxY]? i^ayo^vov £i? to 7rapavo[X£Tv Saxvuatv 
IauTOv.) 40 

296. [ou [///) (Txw^T)? : Touto o^ou p.lv 6 DwxpaTT)? , 
xat w? 7T£ptcppovwv Ta dv0pW7:tva, 7rtaTW? Xsysi, xal 

TOU? T7)? XW[i.wSta? 7TOt7)T0C? ^yOU(X£VO? d0XlOU? , 6{J1.0U 

SI xat Apto*Tocpdv7)?, auTOu {/.Iv ou, twv SI aXXcov xw- 
{jtwSoypdcpwv aT£^vouvTWV, w? xaTaXtTCOVTWV [Jtlv tyjv 45 

7T0t7)<7tV, TOU Si (7XW7TT£tV £^0[/.£VOJV. 

ot TpuyoSat[/.ov£? : Ot TuotTiTat* IraiS*/) ttjv Tpuya 
^pio{jLSVoi 9 tva p) yvwpt^ot ylvwvTat, outw? Ta a&TWV 
^Sov 7roi'4[jtaTa xaTa toc? 6Sou? d^d^Y)? £7rixa0rju.£voi. 
Sib xat 7uapoif/.Ca, w? I? du;diY]? XaX£t , r^youv dvatcrpv- 5C 

T03? jSp^Sl. TOUTO SI £7TOtOUV 01 XW(XtXOl TTOtYjTat, 

y AXXo)?. ot xw[xtxot, irapa to xaxoSat^ovE?, iizei 7roX- 

Xot t^ atcr^pOTTOtta I^pwvTOi xaxoSat[AOV£? SI, -jcapocrov 

dcp£(/.£VOt TWV 0£tWV 7CS01 TO (7X037TT£tV Tp£7T0VTat. — - 96 SCHOLIA IN NUBES. Tpuyo8at[/.ov£? : Ot aXXot xwpuxot. o&TOt yap Iv toi? 
7cotvjo;aaiv auTWV dvQpwTuou? Etcryjyov -(s^ovtoc? te xat 
srspa atcr^pa TuotouvTa?. Xsyst os oY EuttoXiv xat Kpa- 
tivov xatTob? dXXou?. Tpuyo£at[/.ova? Ss TOUTOu^xaXsT, 
Stoxi tcocvts? ot xojijiwoVi Tpuyt avvjAstcpovTo. E.] 

297. cr^vo? dotSat? : To ttXtjGo? twv [/.eXio-cwv. R. 

[xuptW? [/.SV TO <JU0 , T7){/.a TWV (/.sXtdCWV. 0[/.7]p0? Ss 

11. A, 249] X£*/p7)Tai tyj TpoTryj sict EuyXwTTta? ItWUVWV 
tov NsVcopa, 

tou xal arco yXwcrffyj? ^sXito? yXuxtwv f esv auS^. 

07T£p ECTIV £ff(/.b?, TOUTSGTl (7[/.YJV0? TWV AptdTOCpaVOU? 

wowv.] 

(29s). icapGsvot 6[/.£pocpopot : [ C H dvTWO*/] auTY] tou , 
)(Opou xcoXwv IffTiv 6|/.oto3V ttj <^8yj SExas^- WV 6 TeXeU- 
Tato? 

15 

xal [xouca £apu6po[j,os aOXtov. 

Itci tw tsXei ouo otTuXat, 6 [/iv xaT' dpj(&? too xo'jXou, 
'/) £s xaTOt to teXo?. xat d[/.cpor£pat eljco vsvEUXuTat, 
o\)Xouaai OTt tsXo? iayz toc d7rooioo'uiEva. tive? Be si? 
to 7rap0£vot ffii^ouffi, to •rcaXij/.SoXov twv N£cp£Xwv 
•jiaptCTavTE?. d[/.£tvov §£ st? to 6[/.6po<popot ort^Etv. 
'AXXw?.] TauTa ou^ ucp' sv dvayviosTsov ouS' w? eTTiOs- 
tov twv Ne^sXwv to 6|i.Spocpopoi vuv IxXtjittsov, aXX' 
w? aOTO xa6' a6T0 7upay[/.a oVjXouv. vj xat d[/.£tvov {/iv 
av £t7] uttoc-ti^siv [/iv si? to 7rap0£vc-' ^ ^Euyvuvat Be to 

6[/.6pO^o'p0t T({) £7TtCp£pO[JL£VW, IV V) VOOU[/.£VOV sXQw[/.£V 

£7Tt TTjv 'AGrjvatwv yr t v ou.6pou y£ k aoucat. xat yap st 
df/cpoT£pw? >} svvota ccofecGat ouvaTat, aXX' sucprj-ao'TS- 
po'v £CTtV 7TpO£ipViXaU-£V. £1(7 tV ouv at N£<psXat 7raXtv 
Trapax£X£UO[/.£vat xat cpacrtv, 6'Xat 6[/.6pia?7uX*/ipcoGEtcat 

T7J TWV 'AGrjVatCOV l7rtG~TWl/.£V TCoXst. 7] Be TOtaUTY, 8ta~ 
GToXv) U-7T£VaVTta TOI? d'vW ySVTQGSTat TrpOEip7j|JLSVOl? U7T0 

TOU TC01Y)T0U , W? Sst TOC<; NscpsXa? ToXoiTTOV EuStOU? £1- 

vat, 6i wv scpyj, « aXX ? a7roa£i<7a(/.£vat vecoo? o[/.6piov 
aOavaTai? i§£at<; £7utoo / )-ut.£0a. » 7rpo<; touto ouv sxeivo 

aVTl6£T£0V, OTt TO (>U[Jt^atVOV 7T£p\ TOCq NcCDEXa? atviT- 

to|xevo? 6 TcoiTj'rijs, TuaXtjjiSoXo'v Ttva xat TraXtcrpocpov 
ETrotrjo-E TTjv yvwjjt'/jV auTWV, e7ust ex te ^stawvo; £?<; 
eu^tav )(wp£iv xat a ^ ^^ tv £? euStas /£i k ua^Etv tuscdu- 
xaat. 

299. Xtuapav -^Gova : AtT:apa<; 'AOr^va? (oux aTTEtxo- 
tw? xaXou<7t, tJLaXtffTa [/iv xat ota to So^at TrXouTEtv 
tvjv iroXtv, £7T£tTa Bk xat Biol tt]V twv Vjixspoiv Tpocpwv 
EUpEatv, 7rap' ot? sic eti xat vuv to Xtuapov TYJs iXata<; 

(pUTOV SsiX-VUTttl. 'AXXo)?. T7)V £u8aX^ Xat TT0t<7t xo- 

° ptw^av. xat IlivSapo? [fr. 46] « w Tat Xtuapat xat aot- 

« Stfjiot, c EXXaooc £p£tGT[jta, xXstvat AOavat. » euav- 

6p0V §£, TY)V U7r' dptO^TtOV dvSpWV 7TappiX0U[ASVY)V. 

7roXuv]paTOV Ss, Tractv ipdc^tov. ) — Xt7rapav : Ei? tt]v 
suyatov tt]V Attixvjv. 0. Aa[/.7upav Sta ttjv IXatav tyjv 
outjav ev auTT]. R. 

301. KsxpoTTOi; : OOto? yap twv AOyjvatwv rjv dpyato- 
yovo<;. O. 7roXuv]paTOV : Ildvu IicEpaffTOV. O. £paff(xtav. y. . 

302. 06 Ge^aq : ^Ottou ffl&XG'f/.d ecti xat aTro'ppyiTa 
(jLuaTTipta. Xtav yap aoToT? to [atj I^ayysXXEaGat TauVa 
Iff7:ouSa5eTO. [oxtSsXtav IffTuouSaJovTrepiT^j/.uffT^pta, 
SvjXov ex tou ^v)cpt(7[jt.aT0<; MsyapEwv.] 5 

303. [/.uo-ToSoxo? Bopoq : MuffTixbs xat tepp?, tou- 

TECTTl TOO? (AOffTa? UTToSe^O^SVO?. X£y£l §£ TTJV ^EXeU- 

criva, ivGa toc Arj[jiY)Tpo<; xat Koprj? IttiteXe tTat (jlusty]- 
ota. — tv)v 'EXEuatva Xiyet [xuaTtxr^v xa\ i£pav otxtav, 
xat Tob? (xuoTTa? Se^ojaevyjv. Iv auTvj yap t« [jtucrTyjpia ic 
ttjs A^{Jt7iTp9? xat tyj? Kopyj? etsXouvto. LB. 

304. Iv T£X£TaT? dytat; : 'Ev TsXEdtoupytat; fiatWTa- 
Tat?, TOUTsVct Tot? [xuaTYjptoi?. (stxoTW? §£ Ta? NscpsAa? 
7rapr^yay£ 7rpwT0v aEj/.voXoyouca? 7rep\ twv (/.uffTViptwv, 
S7rsl z'/ougi Ttva Tupo'? te toc? 0eoc? TauTa? xat TOO? 81 15 
auTa? xap7Tob? teXeiou^evou? oiX£ioT7]Ta.) si yap twv 
{jlev NscpsXSv to Setv, dSuvaTOV Se xap7rob? avsu ojx- 
^pojv yEOJpystv, -nw? oux otXEtoc 6 wept twv Gewv TaT? 
NEcpsXat? Xo'yo?; £t ys xat tov 'lax^ov I^opEucav Ta?? 
Gsai?, (w? c HpoSoTO? [s, 65] iGTOpEt* Iv yap tyj Tcspt 20 
HaXaixtva vau[xa^ta xaTa tuoXu XEt7ro[X£vwv twv c EX- 
X'^vwv tou 7rXf^Gou? twv IlEpdtxwv vewv cru[Jtu;a^<jat 
Tot? 'AG'/jvatot? tt)V AvjfjtrjTpav xat ttjv Kopviy torTops^, 
[jtEytciTOV TYj? cujjt^ayja? ETUtSEi^aasva? xat IvapyECTa- 
tov TEx^ptov. (jleXXo'vtwv yap Xotirbv twv c EXXtjvwv 25 
xat twv |3ap6dpwv st? )(£~pa? 7]istv, 7rpwTOV (/iv ttXeT- 
aTOv oc-ov xovtopxbv oltco ty]? 'EXeuctivo? atpo[/.£VOv Tudc-y] 
ttj crTpaTta xaTaSrjXov ysvEcrGat. EtTa toutov st? oupa- 
vbv dvto'vTa xat ysvo'aEvov vscpo? Sia jjtsffou tou ffTpaTO- 
7teSou ywpouvTa,Tov ' 7 Iax^ov (joav. [Jtucrtxb?6Xoyo?.) 30 

305. oupavtot? te Qeoi? : Ilpb? aVTt§ta(7ToX'/lV TWV 
xaTayj)ovtwv, wv r t A'/i^Trjp xat Kopyj. to oupavtoi?§£ 
Geoi? iTTv^yayEv uTTEp^aXXovTW? suas69j pouXoixsvo? Iirt- 
Sstqat T7)v TroXtv. at (jlev yap dXXat ttoXei? evi Ttvt7rpo 7 <7- 
XEtvcat Gewv, at Ss 3 AG9ivat 7udvTa? [dSta(popw?] tou? 35 
Geou? Ttu.wat. 

[ocopv)(/.aTa : C H yap Arj^Trip afoot? tov aTrov ISo^xe, 
xal AGr,va tt^v IXatav, xa\ IIocy£i$wv irporrou? sivat 
toc vauTixa , xat dXXot dXXa 7udvTa. r\ Ta SwprjjxaTa 
GeoT? dvTi tou Guatat voyjteov. Vict.] 40 

306. U'1/EpE^Et? : c Y^viXoi. O. ^r. u<j/riXy]v opocpTiv 
eyovTS?. F^c^. 

307. xat irpo'doSot : ©pYjcrxetai wepl tou? [3to[/.ou?, 
[irpo'Gooot Tot? Geoi? , xat 7i:po<jsXEuo-£i?. j — 7rpoo-oSot ■: 
IlavyjyupEt?. 0. Vict. iopTai xat 7cavy)yup£t?. R, V. ^5 

(308). £usT£<pavot te l [Ilapa to <r O[/.r j pixbv [II. A, 39] 

SI 7TOTS* TOt X a P^ £VT ' 1^ vy l 0V ^PE^ a 'j 

a^Tat yap sicfiv at suffTEcpavoi Gudtat , xogjjleTv *u.ev xat 
aTEcpavouv Tob? vaob?, TcXyjpouv Be tou? pwp;ou? tspwv 
xat Guf/.tau-aTWV. —^r[ oti crTECpavyjcpopouvTE? toc? Guff'**? 50 
IteXouv. Junt. 

GaXtat : EuSatjjtovtatj suS^viat , dx(jtaU sucppoauvat, 
7ravY|yup£t?. Junl. SCHOLIA IN NUBES. 97 310. 7u-avToSa7ra?? iv copat? : Ata 7ravTO? xal Sivj- 
v£xco?xal IvTuavTi xatpco. Stoc yap to TCocvTa? Opyjcxsusiv 
tou? 0eou? Guoucn xal 7ravY)yupt£ou(7tv dst. 

311. ^piV ETtsp^oc/ivco :Ty)V TCapoucrav iopT7]V XsyEt , 
5 TOUTECTiTa Atovucrta. dp^OLxsvou yap tou "^po?, <*pX. £ ~ 

Tat xal ^Travvfyupt?. (Bpocua Ss )(ap i S °^ Aiovustaxol 
dycovE?,£v ot? ai auaXXai tcov )(opcov.) — vjpi : 'Eapt. 
tots yap IteXouvto (stsXouv ®.) Ta Aiovusia. 0. Br.] 

312. euxeXocScov ts yopcov : Tcov eucaouctcov xalf)Sscov 
10 X°P^ V ajxiXXat. (sps0tc(/.aTa Ss, vjyouv atjuXXat, vj op- 

yava (/.oucrixd.) to?? yap Atovucriot? tou? xuxXtou? ^o- 
pob? icrracrav, xal yjycovic^ovTO of xcofjuxol xal ot Tpa- 
ytxol, dvayopsuovTS? toc 6iroyi)iov oiutoT? 7rE7toiY)u.Eva 
Spatxata. — IpsOia^axa : ^AfxiXXai. Fic£. 
15 313. j3apu6po[xo? : AvtI tou tcoXuyj'^o?, tuoXXoc pps- 
p.oucra. 7rpoc77]uXouv yap xat Ta?? TpaycpSCat? xal toi? 
xuxXtot? x.°P ^- R* ! 

314. [7upb?TOU Atb? : Etc70£<7t? St7uX9j? aL/.ot6ata? xa- 
0oXou Ix ctti^cov dvaTraiGTixcov T£Tpac/.sTpcov xaTaXvj- 

20 xtixcov pxs' , cov T£XsuTa?o? 

5ta tovc, 'liznovQTQVQ xomuaTia? xal tov yditov 6? [/.' erceTpt^EV. 

XaXs^Tat §£ TO LXSTpOV AptCTTOCpdvElOV, CO? £tpY)Tat. £7rl 
TCO TsXsi Sl7uX9j £?W V£VSUXU?a.] 

315. touto to (j£tjLvov : AsXy)0otco? iauTbv siuatvst* 
25 gscavov yap, cpYjcrlv, ecitI to |/iXo?. [ectti yap touto dXv)- 

0E?. 6 Ss TOV ETUatVOV sVl Ta? NfiCplXa? TpETTCOV, OUX OtE- 

Tat cpopTtxb? stvai.] 

[/.cov ^pcovai : (Attix^) t) C7uvaipsc7i? to ^pcovai, co? 
yjiQeoi 7)Gsot.) 
3 [xaTa to dp^aiov xat c7uvy]Gs? auTO?? IvGocSe TpicruX- 
XdSco? TrpoYjVEyxaTO to fjpcovai.] 

316. dvSpdcrtv dpyo?? : To?? cpiXococpoi?. [Staaupet Se 
auTob? TcaXiv. cocpsXtfJun , cpYjari, toi? dvGpco-jrcov airpa- 
xtoi?. ot yap apyot xs^vacnv Etc; toc? NscpsXaq. — 

35 avSpaaiv apyoT? : ToT? cpiXoaocpoi? xat. /Koi'f\icdq , ot 
[jlviSev aXXo {ASTa^sipi^ovTai , v] 7cspi Xoycov cr/okd- 

(^OUCJIV. j&.] 

317. atTtsp yvto{jLY]V : [AtTTEp Guvsdtv xat cppovvjfftv, 
oj? Ta SsovTa vostv. xat StaX£?tvJ avTt tou Xoycov ifjwcgi- 

40 ptav coctte Ta vori0£VTa cppa^stv. (T£paT£tav Se ttjv te- 
paToXoytav, xat TTEptXs^iv t^v TusptcppaatVj xat xpouctv 
tov *rcapaXoyt<7[jt.bv [TrapacruXXoytcixov G, ], xaTaX7)t];iv 
Se cpY)<Jtv w(7T£ Ta voYjOsvTa cppa^stv.) — yvw{XY]v : 'Ev- 
0u[A^(jtaTa. (yvtoatv O.) StaX£c;tv : EuTcopiav si? to 8ta- 

45 XsysarOat. 6. ^. — vouv : Huvsatv. 

T^vyvtoaiv. StaXs^tv Xoycov Gscoptav. StacpspEt StaXs^t? 
StaXEXTOu , oti oiocXextoi; laev Ictti cpcov% ^apaxT7]p I0vt- 

XO?, SldcXe^l? §£ T^? CUVTQ0OU? CpCOV^? SXTpOTCY] £711 TO 

astAvoTEpov. TspaToXoytav, 7rapaSo?oXoytav. TEpaToXo- 
r >0 ystv Se to aTCtGava StriysidGat .... tcov av0pco7rtvcov 
TrpaycjLdtTCOv. TuspiXs^tv dvTt tou TCEpt<ppaaiv. xpouctv Ss 
to a7raTrj<jai xat irapaXoyt(ia<j0ai tov axouovTa, otov 
r k apaxpoua , ac70ai xat auvap7caaat. Soxic/.actav. R. 

SCHOL. ARISTOPH. 318. fjspaTStav : WEuSoXoytav. — wapaSo^oXoytav. 
aXa£ov£tav. Br. 

7r£ptX£?tv : IIspiTToXoyiav, 7T£ptcppacrtv, — e^Tcopfa; 
xat TTEptTTOTvjTa Xoycov. E. 

xpouartv : A7raT7]v, 8oxt[/.acTiav, TuapaXoytacjto'v. — 5 
TrotxtXtav xat GTpocpa? Xo'yo^v, St' cov tou? $iaXeyot/.svou? 
ffosptJofAsGa xat a7raTco(Jt£v. 0. E. 

xaTaXv^iv : Eupsatv. toc auTa 8k xat Si£|oStxcoT£pov 
£p[/.Y]V£UT£0v av siYj 7raXiv ETCavaXaSo'vTa?. SicScXe^iv toi- 
vuv 5 Xoyojv ItjLiceiptav, co? £cpa[A£V, cSctts toc voY)0£VTa io 
SuvacrGaispuyyjvEUEtv. Stacpspst Ss SiocXexto? xat SiaXsfo. 
StaXEXTO? fxsv yap Icrxt cpcovyj? ^apaxT7]p IGvixb?, Sta- 

X£?l? Bk T^C CTUV7]G0U? CpCOV^? S7CI TO (J£[JLVO / T£pOV EXTpOTTT] 

xal ettI to aypotxoTEpov. TEpaTEtav Se , TspaToXoystv 
xat aTiiGava St7]ysTcj0at xat XsyEtv 7rpay(xaTa eTrsxstva 15 
tcov av0pco7nvcov. irsptXe^iv Se, TusptTTco? xat 7r£ptEpyco? 
7T£piT£ivEC70at Sta Xoycov xai Suvacr0at IppivjVEUEtv to 

VOY)GeV OTCEp ECTt XotTTOV EpyOV T^? £^Y)y7]C7£CO? tou Xo- 

you. Seixvucti Ss I? oacov (juvEdT^xs py)T0ptxY). Set yap 

VOEIV, £tG' lpCA7)VEU£tV ? OTTEp IcTl Xot7UOV EpyOV T^? l\f\- 20 

y^c-EO)? tou Xoyou. xpoucrtv, 7] tov 7rapaXoytcr[jtbv xai tyjv 

diraTYjv to oruvapTraaai tov axouovTa. % Soxifxactav 
IiTEt Ta craGpa xpoToufxsva Soxt[xa^ETat. xaTdcXvi^iv, tt]V 
yvcocitv xai ai't7Q7]G-iv xal tyjv te^vtjV. outco yap optc^o- 
{/£0a tt)v te'^vviv, otov aucTTTjcxa ex xaTaX^scov lyys- 25 
yujAvacTtAsvcov, xat Ta i^?. xaTaXv)^tv Ss stco0a(7tv 01 

[/.OUCTIXOI XEyElV, ETTElSotV TrX^aVTE? TOt? SaXTuXot? ^ TCO 

7rX^xTpcp toc? )(OpSa? , xaTaXa^coat xal aTCOTEivcoai tov 

cp0oyyov.] 

319. TauT : Ata TauTa. R. Xsituei vj Side. aWi tou Sioc 30 
TauTa, Attixco?. V. 

TTETTOTTlTat : AvSTTTT) Xal aV£XOUCplC70y) , Xal [AETECOpa 

(ppovsT 7JSy). — (xsTEcopo? ysyov£. i£. Fie?. — avTi tou 

aVEGTY). V. 

320. [xal 7cspi xa7rvou : AvtI tou, wspl ^yiSevo? 35 
xal xsvcov 7rpay[/.aTcov. cttevo? yap xal aLAEV7)vb? xal 
aa0£V7]? 6 xa-jrvo?. irapoc olio cttevov siXy]7TTat to ctte- 
vokeGjsliv, to cAETapa-ioXEd^Etv, xat to (xyjSsv XsyEiv. 
xal touto S^, to XsTTToXoyETv, Siaauppt-ou Xsysi ^P lv ? 

co? la^va tcov cpiXocJocpcov c^tjtouvtcov ^TTJ^aTa. r\ 40 

TroixiXa xal X£7Utoc Stsc;£px£a0at, w? ei? cjtsvov xofxtS^ 
tou? StaX£yo[JL£Vou? xa0to"Tav, cat) l^ovTa? ti a7roXo- 
yvfaovTat.] to cttevoXecj^e'iv cxvtI tou XETnroXoyEtv. cite- 
vo? yap xal a k usvy)vb? 6 xaTUVO?. StaaupEt 8z t3c tcov 01- 
Xocrocpcov co? icr^voc ovxa. R. Tuspl tou tu^ovto? Xstctco? 45 
cpiXocrocpEiv, (xtxpoXoyEtv. Br. 

321. avTt tou auva^a? Irspov Xoyov tco ^yjGevti av- 
Tt0£ , Tvai. R. V. 

(323). pXeTcs vuv : c Yirsp6aTOV X^ystv yap pouXexat, 
^Xetts vuv Ssupt 7rpb? tv]v IIapV7i0a ^auxco?* 6pco yap 50 
tSSy) xaTtouaa? auTa?. opo? SI ecttiv ^ lIapvY)Go? t^ ? 
Attixyj?. QyjXuxco? X£you.sv. [eixotco? Se slra Trpb? rhv 
IlapVTiGa xaTsp^saGai auTa?. 7ra(jai yap at tcov opewv 98 SCHOLIA IN NUBES. jcopucpat 6\oc to u'j/o? dUl /yuvvscpEi? cpatvovTat. ] — opo? 
Attixtj?. StjXuxw? $\ IlapvYj?. R. 

324. ^fau^a : c Hauyw?. 2?r. 

(^topoucr' aurat : To ywpoust xa8' a&TO avayvco- 

5 CTEOV, StTa W?TOU 7Tp£0*6uTOU 0'Jy( OOOCV XsyOVTO? , TCpOff- 
TlO^Gl TtXeOV EXTEtVlOV TV) TipOCpOpa TOU XoyOU , TO, 

auxat iravu TroXXat. eha w? ouoe outg)? 6pwvT0?, irpb? 
•rcXfiiova yvwcrtv 7rpo<7Ti0yi(7t xat totcov. tvjv Ss twv Xe- 
youivwv Ivapyaav toc twv u7uoxptvo[/.£Vwv o^[xaTa 

10 SfilXVuGH. ) [ OSIXVUG I 0£ aUTW OpO? Iv TW 8£0CTpW T7]V 

Jlapvr^a, l!j ou xaTspyovTat. ] 

327. £i w.y; X^a? : I3apoip(.ta Itti twv t& [/.EyaXa 
TtapopwvTwy. R. V. [twv NEcpfiXcov ttXtjcjiov ouawv, 
Ixstvo? {/.r,o' outw? opwv, touto vuv 7rpoa£0v)X£V, IV r\ to 

15 vooutJt,£vov outw?* vuv] auTa? 6pa?, si [AV] X7]f/.a? syzu; 
Iv to?? 6cp8aX[xo't? (jisyaXa? w? xoXoxuvTa?. X^[/.Y) §e 
IcTt to 7Csn:Y)yb? Saxpuov. [Ssov Bk eiTielv Iv X^fxat?, 5 

Bk XoXoXUVTat? £tTTS, SstXVUWV T*/)V U7C£p&>XY]V TY]? 

Xy)f/.6TY)T0?. XstTCEl §£ ^ Iv, IV 7) , £V XoXoXUVTat?' W? TO 

20 VO(J£tV £V cppEVlTlSl. <X7T;oSoXtJ/.a<7T£Ot Bk Ot VOOUVTS? £?jw- 

0£v, 6(/.ota?. oux 6p8w? yap lotxao*i Xlystv. 6 Ss Aou- 
xtavb? Iv tw 7Tpb? a7rai§£UT0v xat -rcoXXa |3i6Xia wvou- 

[JIEV0V [C. 23] OUX WXVYJCTEV EljrStV, }(UTpai? Xrjt/.WVTE?.] 

328. [v^j AC £ywy£ : *E£w8ev uTcaxousTat to 6pw 
25 w? ^Xr,Ow?. iwpa yap, 7rX7)criov ouswv. ] — rawa : 

AvtI too 7tavTa totcov xaTfiiX^cpaci. R. V. 
. 33i. fe8' 6rt : Ttvcocrxs. E. 

<rocpi<7Ta? : 'Ev a'XXot? tou? TTETuaiSEuf/ivou?. tou? 
(ASTEwpoXsa^a? vuv X£y£t , xaTayprjO-Tixw? Se xat Trav- 

30 Ta? tou? curb twv [jLa6Y)(jLaTt»)v 6p[xto[X£VOuc [ xat Oau- 
jjLacrTbv ou§£v, ottou {atjS£ tou<; auXrjTot? outw 7upo<jayo- 
p£U£iv &)xvy)dav. IIXaTwv youv 6 xcofx'ixbi; Iv SpajxaTt 
ZocpiffTaTs xal tov 'Otcouvtiov auXrjTYjv BaxyuXtbVjV 
£t<; Touvop.a xaT£Ta?£ twv c-o^ictwv. xaTayp-/)crTixw<; 

^5 o£ vuv Itt\ iracvji; £7rtGT75(/.7)C 7rap£Xa^£ to ovojxa twv 
aocptaTwv. — aocpttjTal, ot ^iQT0p£<; xal ot aTra- 
T£wve<;- xat ot StSaaxaXoi, xat ocoi twv cptXoco'a/wv 
5?]Toptxa)? lypa^av. IvTauOa Bs aocptdTa? tou? St^a- 
sxaXou? v&f w? tou? aXXouq aocpi^ovTa?. Junt.] 

If 332. 60Upt0{JLaVT£t^ .'('AirO TOU y£VtXOU i^03p7)C£V £7Tt 

?& xaT' eT§0(;. ) [£17tojv yap oti 7ravra<; at N£cplXat Tp£- 
<poua-i Tob<; aocptcrTa? , £7r^yay£ Ttva? xat Ttvac Ooupto- 
t^VTEtc Bk ou touc aitb Oouptou [xocvtek;, aXXa tou? 
£i?0or5ptov, ttoXiv 2tx£X(a<;, 7T£[J!.cp8£VTa£; £7rt tw XTicai 

iS auT'/^v £7T£{jt.a>07ia , av Bk §£xa avSp£^* wv xat Aa(jL7uwv ^v 
6 [jtavTi? , 8v I^YiyrjTrjV IxdtXouv. ^v §£ xat twv 7roXiT£uo- 
[jlevwv TcoXXaxtc. Xoyou? Be auv£)rw<; £toray£tv Icpatv£TO 
7T£pt Tvj? £t? Oouptov aTtotxta?. aXoucrv]<; yap 2u6ap£<os, 
Bouptot IxX^Gviciav a7rb xp^vyjc Oouptac. 'AXXw?.] 

50 [ax; 7uoXXwv y£VO{jt,£vwv [/.avTEiwv £7rt ttj? st^ Oouptou? 
a7roixia? , toutou? SI ecpY] TpEcpEaGat U7rb twv N£cp£Xwv , 
ox; Sta twv otwvwv twv Iv to) aipt [xavT£uo[X£VOu<; xat 
e\q tov oupavbv xat Ta vlcpy) aTToSXfiTrovTa?.} [laTpOT^va; : Kat taTpot 7T£pt a£po)v xat u$aT0? 
auv^ypa'lav. uSaTa B£ etct xaVat ve<peXai. auvTay{Jt.a 
§£ l(7Ttv c l7r7roxpaTOu<; 7T£p\ alpwv, tottwv xat uSaTWV.] 

a©payi$ovu)(apyoxop5Ta<; : Tou? xo{Aai? xat rapiT- 
toTc caxTuXtotc Ta? X £ ^P a< ^ *offfAOU|/ivous {^£XP l T ^ v 5 

OVU/WV, (w? UTTO TWV OaXTuXtOW (7X£7T£(l6at TOU? SaXTU- 

Xou?. yj xat tou? twv ovu^tov Itciu.£Xou(ji.£VOU? 5 xat oqttj- 
[A£pat ^£0VTa? auTOU? 6'7T£p tou lxXap.iT£tv ayav 8 
7rao^ou(rtv o? t^ xaXXw7ut^£C70at a^oXa^ovTE? [xovov). 

333. xuxXtwv ts : [AtviTTETat £i? tou? TTEpt Kivvjatav 10 
xat OtXo?£VOv xat KXeo^Ivt) ] , ( xal toutou? Elvat twv 
aocptcrTWV pouXETat. Xly£t Be too? b\0upa(/.6o7roiou?. twv 
yap xuxXtwv ypp&v ^a-av o&TOt StSacxaXot. aqjiaTO- 
xa(X7TTa? Bk, oti Biol to ^p(jt.ovia (/.v) u7ro7ri7TT£iv auTwv 
toc cruyypa[ji[jt.aTa , xaf//rca? I^oudt irXEtova?, ^? ot [xou- 15 
c;txol xaXoucrt cTpocpa?, xal avTidTpo'cpou? xal £7uwSou?, 
oY wv xal Iv Tat? TpaywStat? cuveio-t^xei t3c ^optxa. 
AXXw?. ot TcaXatol StacpOopav [/.oudixv]? ^youvTo £tvat 
Tob? St0upa[x^ou?. xal 7Tpo£X0wv auTwv [jlocXXov xa0a- 

t|/£Tat X£yo)V [969] 20 

£t B£ tt? auTcSv P(o[xoXoxeu^aiT*, fi xa^stsv Ttva xapwt^v, 
ot'a? ot vuv Ta? xara 4>puvtv Tauxa; xa? SuaxoXo>ca(X7UTOu? , 
£rceTpi6sT0 TU7tTojji,£Vo? uoXXa? , a>? xa? Moucra? ^avt^wv. 

KaXXtfxa^o? Bk [fr. 279] 7cpb? auTob? aTroT£tvo{jt£vo? 

OliTW 7TW? auTwv Xa0a7TT£Tat, 25 

v68ot 8* ^vOyjffav aot8at.) 

a<r[/.aTGxa[/,7tTa? : Tou? StBupa^Sou?, htei xa[X7:a? 
Ta? 7T£ptwSa? XEyouct. R. V. ot Xuptxol TrotviTal ^opot? 
xal auXoT? xal Xupat? Ta 7rot^(xaTa ^Sov. xal vuv 
[X£v ot toutwv yopzwzca IvTauOot toc? f/.£TaxXto-£t? xal 30 
Ta?xatjLTra?£7roiouvTO, vuv Bk IvTauOoT, axoXou8ouvT£? 
tw aa[jtaTt. X£y£t oOv tou? toioutou? 7rot7)Ta? ama- 
Toxau-.7TTa?. Junt. 

[|X£T£wpocp£vaxa? : Tou? 6\a twv (JL£T£(opo)v a?caTwv- 
Ta?. (p£vaxi(^£iv yap to l?a7raTSv. rapl Bk twv (piXoao- 35 

<pwv X£y£l.] 

334. [xou(707roiou(yi : IIoi7)Ttx9j uf/.vouo't. Junt. 

335. TaUT ap' £7TOtOUV : A£l7T£t $\ Bid. ( (Xl{JL£lTat §£ 

Tob? 6\0upa[/.6ou?. ) — (7Tp£7TTatyXav Bk ttjv (7Tp£(pou(rav 
TTjv atyXav xal acpavt^oucrav. R. V. xal TauTa §£ eTtov 40 

£t? TTJV aVjStav TOUTWV £V TOl? (7UV0£TOl?. R. [to Se 
(7Tp£7TTatyXaV, £l? TO Sl£<JTpaU;(X£VOV aUTWV, T^V £{Jt,7TpO- 

c0£v oOaav t*?j? atyXyj? tou •fjXtou xal (rxoTt^ouaav. v£cp£- 
Xy]? yap £7uiT£0EtG7]? Ttj) ^)X(w , oux£Tt Ta? dxTtva? £t? 
ttjv yrjv acptY)(Jt.] (TauTa §£ eI? OiXoIevov.tov Si8upaw.^o- 45 
irotov. to yap aTp£TTTatyXav o&to? eittev. ItteI oOv auv- 
0£TOt? xal 7coXu7rXoxot? Ot Si8upau;^o7rotol ^pwvTat ' 
Xe?£(Jiv, xaTa tov Ixeivwv ^vjXov xal auTO? TOtauTat? 
5(p^Tat. StjXoT oOv avTtXpu? Sta to l|£aTpau;u;£VOv ttjv 
avjStav toutwv Iv toT? auv8£fot?. ion Be ^ yEvtxv] to 5< 
uypSiv NscpsXav xal ffTp£7rfatyXav, Etrap o6tw ypacp£- 
Tat, ou rcpo? Tt cuvTatTOfXEVov, aXX' outw? ^v Iv toi"? 
Tuot^acrtv IxEtvot?* Sib xofcl auto? outw? l8y]X£V. ot Bk, SCHOLIA IN NUBES. 99 TTpb? TO 8dlOV OpfJiaV, TOUTECTl Ta^UTOCTTqV, svtxbv TO 

7uav sTvat cpdaxovTS?. to auTO 8s xai 7cep\ tou 8poaspav 
vs<psXav. si 8s STpsTUTaiyXav, 7rpb? to uypav vscpsXav.) 

STpETCTaiyXav : Ta^uTaTY]v. Fic£. 

5 336. 7rpY][/.aivoucra? ts GusXXa? : [Toutscti suaTpocpa? 
dvsu.ou. 7rp7)[xatvou(ja? 8s,] dvTi tou [xaivouiva?, xai 
Xd6pw? cpuffwsa?. Tipcat yap to cpucryjaat. ^OfA^po? 
[II. A, 481 ] « Iv 8' avs[/.o? Trpyjcrsv (/icrov iotiov. » 

337. yauv^ou? oiwvou? : Aispa? [/iv t&? 8tuypou?, 
10 yapkou? 8s 7]T0i toc? xa(/.7UT0u<7a? xai TrXaytou? vscplXa?. 

\r\ Ta? opviGwv ctyeatv £ixacr[/iva?. yapj/ou? yap IxdXouv 
tou? opvtGa?. auTixa yoov (xai auTO? tw ya[//{>ou?, 
oiojvou?) ixqyaysv.] 

a£pov7)X£K ' Ta? £V tw depi vy])(0[/iva?. [^apo'cov 

15 Iv atiTa?? vvfysTai Ta opvsa, r, 8ixy]V opvswv tTrcavTat 

at vscpsXat. TauTa 8s 7udvTa sx Ttvwv tuoiy]TWV eicnv, 

aXXo aXXou ypa^avTO? , xa t tou [/iv touto , tou 8s Ixst- 

vo 1 — toioutov yap £<jG' ote to twv vEtpsXwv stSo?. V. 

338. [sir' <xvt' auTwv : Toutsotiv, dvTi toutwv, wv 
20 ettoiouv etc, Ta? vscpsXa?. 8ia touto vjaQiov tou? xscTpsa? 

xai Ta opvtQsia xpla. ] 

(339). XSCJTpaV T£[Aa)(Y) : ['IffTSOV, OTI OU^ Ot aUTOl 

to?? x£(7Tpsu(7iv fyGuaiv ai xsarpsat. aXXot [/iv yap Ta? 
(/.upaiva? d^touai xaXstv 01 8s, aXXo ti Siacpopov 

25 ivGuWV ySVO?. VUV [/.EVTOt ] X£(7Tp£l? XaXoU[/.SV TOU? X£- 

cpdXou?. 

T£f/.a7Y) [/.syaXav ayaGav : [Toutscti tijjuwv xai 
Xa[/.Trpwv. S7cl tvjiuwv to Tsjxa^o? xat eir\ 7uXaxouvTO? , 

E7CI 8c XpSWV OUXSTl.] ISwpiaS 8s [/.tf/,OU[ASVO? TOU? 

30 8iGupd[/.6ou?. to 8s okov teivsi 7rpo'? ts tou? irapa. to?? 
yopviyoT? ectiwj/svou? xai 7rpb? Tob? Iv TrpuTavstw aei 

SstTTVOUVTa?. 

xpsa t' opvtGsia : KaTa^pyjaTixw? Itti opvscov xpsa 
slitsv. toutwv Se [/i(j(.v7)Tai twv wx£iw[Jt.£VO)v vscplXai? 
35 u8aT(ov xai opvswv. TauTa 8e cpyjaiv, Ittsi iv TrpuTavsiw 
tiv£? auTWV latTOUVTO xai twv ^pyi(7{j(.oXoyot)V xai twv 
aavTEWV. SeXtiov (jlsvtoi Sep' tv avayivcocxEiv, xpiaT' 
opviOEia , iva 6 ttoiyitti? {avtkjloveuv) twv Tai? NscplXat? 

7UpO(T03X£lW[X£VWV, TO)V T£ £VUyp03V Xai TWV 7TT71VWV. 

4 o 340. [Ai& [xevtoi Tacj8' ou^i 8ixaiw? : Ou 8ixa(w?, 
QTjcrtv, t^iouvto ttj? Tip.^? xai twv 8ei7uvwv, 8ia TauTa 
Ta si? tog? Nscps'Xa? utc' auTwv ypacpo'fjiEva. ou8sv yap 
a^ioXoyov Itcoiouv.J 

341. £i£a<ri : *iQ{Jioito6Y]crav. Br. ioixaat. R. ioixacri, 

45 W[AOlWVTai, EX TOU EIXW. V. 

342. cpspE TToTai yap tive? : Aeixvugtiv IvTauOa o 

HoiXpOCTT,?, W? £V OO-W Tl? pXllTEl TOC? NsCplXa?, TOUTO 

To ^Y)(Jta l^oucra? , (X£Ta(7Tpacp£i? aXXota? opa. Jant. 
IxEivai : At NecpeXai. R. V. 
50 (344). aurai Bl fiva? s^ouaai : Eicr£X7]Xu8adi yap 01 
tou YOpou 7upo(JW7rETa 7U£ptx£i[A£voi [xsyaXa? s^ovxa pT- 
va? xai aXXw? yfiXoTa xai ac^fAova. Sto'TTEp cpvia-iv 
sixo'tw? auTa? [atj IwpaxEvai, 81a to (/.t) v£(p£Xwv dXXa 
yuvaixwv o^ei? £X, £lv ' ^ T V ayvwatav auTW 7rap£i^E. 8^Xov ouv oTi oTCoaa Iv toi? avw XsXsxTai *^opixa 5 oux 

E7TI T^? O-XTjVTJ? OVTO? TOU ^OpOU £lp7)Tai , dXX' £?(0 
£(7TWTO? Xai XpU7TT0[J!.£V0U ^ CpWVT) {/.OVV) ToT? EVOOV 

e^7]XOU£to. ou yap ^SuvavTO evto? slvat tyj? dxyjvrj? 
ai (XT) xaTaTrTaQ-ai [X7)8e7:oj. [7uposip , JQxa[/.ev 8e twv Ne- 5 
cpEXwv Eivai.] 

345. aTOXpivai : 'EfAoi 8^. Fkif. 

(346), KsvTaupw 6(jLOiav : Tb o:u[A^aivov yiVEdOat 
7T£pi Ta? vEcpsXa? SiyiysTrai. TuoXXdxi? yap siai vecdv) 
7rapo[jt.oiou[jL£va £woi?, 7] cpuTOi?, V] dv0pW7uo£tS^ ytyvo- 10 
{/.£va , ^ aXXv]v Tiva TotauTT]? o^eoj? dTC07TE{/.7rovTa ei- 
xova. (p.y](7iv ouv, ou ^prj c£ 0au[xd^£tv, £i at N£^p£Xat 
yuvaixwv Iv^oua-i {xopcpa? • xai yap Iv t$ oupavw t:oX- 
Xa? iyouaiv sixova?. touto3v 8e I[avt)(/.ov£U(7£V exeivwv 
iv£xa [xo'vov, 81' wv XoiSop^aai Tiva? twv 7roXiT£uo|/i- 15 
vwv pouXETai. 

348. [ xop]T7)v : KXeitov XlyEt, 8? ^v Itci xo^tj 
cxojtcto^evo?. ] — dypiou? (xai xoXXoTroSiwxTa? ) iyid- 
Xouv tou? 7rai8£pacTa?. c l£piovu[xov Xeyst tov 8iGupapt.- 
^ottoiov, 8? S£VocpavTOu t/iv ^v TuaT?, Tuspl 7uai8a? 8s 20 
ayav Itcto^to, Xdciov 8s ei^e to cwjjia. Ittei otiv xat 
ot c l7T7roxEVTaupoi Xdciov eiyov tou awfxaTO? to twv itt- 

7TWV (i.£pO?, [w(7T£ Xai 6 TTpb? TOU? Aa7Tl0a? toXs^O? 

8i' dxpaaiav IpWTO? auToT? (Tuveutt) , EuXoyoj? twv Ipoj- 
[xavwv Tiva Gsoij/iva? I?o[/.otouv auTa? ttj twv KfiVTau- 25 
pwv i8sa toc? NscplXa? Tuap^yaysv. — tov 3svocpdcvTOO : 
Yibv, c l£po3vu[xov Xsysi. Vict. c l£po[xv^{xwv ^v uio? tou 
SEvocpdvTOU , 8i0upa{jL^O7roib? ttoitjtt]?. ^aav 8e tive? 
ayav Ituto^jxe'voi Tupb? auTOV, aia^p^) spWTt. LB.] 

351. ti 8' 7]v apTraya : [05to? xsxw^SvjTai Tuapa 30 
'ApiCTO'^avEi w? ^peo^siXett]?. Tivt, (p7)fflv, at NscpsXat 
eauTa? av £ixd(7£iav, lav dcpbixotwcaaOat GeX^cwciv 
iauTa? 2tu;wvi, 8iap7rd(^ovTi xai voacpt^o^svw Taxoiva;] 

QTOCpiCTTT]? 6 Dl[JLWV ^V Xai TWV £V TToXlTEia 8ta7rp£7TOVTWV 

tote* xai 7rdvTw? OTi twv 8t)(ao(jiwv ti IvoccptaaTo XP 7 ! - 35 
(/.aTWv. [AV7)fji.ov£U£i 8e ai»TOu xai Eu7roXi? iv noXscri, 
8ia^dXXoiv auTOV Itti toi? auToT? iyxX^aaiv (outw?, 

1% 'HpaxXsta? apyupiov 6<peCXeTo. 

xw{/.w8£iTai Bz vuv, Iv' ^ TrauaYjTai dp7ra£wv, 7] dxou- 
cavTE? 01 AG^vaTot si? EuGuva? aydyo)civ wv xaxe&f- 40 
8oxe.) 

[353]. KXewvu-jiov : Tov KXewvu^ov toutov w? 8stXbv 

xai Itti t?j? TcapaTa^EW? pi^avTa ttjv d(77ri8a ot ts 
aXXot xw[xw8oi 8iaSdXXou(7i (xat Iv toi? 2cpv]?iv auTO?. 
w? SsiXb? 8s iv uoXXoT? xwp.wSs'iTai). to 8e i^Gs? 45 

7TpO<7EQ7)X£V W? UTTOyUtOV TOU KXeWVUJJLOU £l<J/dtff7ClSoC 

ysy£VYi[X£Vou, tw xaipw ^pw(/.£vo? si? aid^uvyjv tou 8e- 
Spaxo'TO?. [jiEi^ova yap Ta u^yuta 7ura(or|AaTa t^jv 
crufxepopav sv^si. 

354. 8e iXoraTov : AEiXo'TaTov yap to twv eXacpwv 5(j 
ylvo?. xai c/ 0{/.Y]po? [II. A, 225] « xpaSivjv 8' IXdcpoio. » 
R. V. 

355. xat vuv OTi KXekjGevtj : Kat vuv 8ta tov KXei- 

7. 100 SCHOLIA IN NUBES. * (jOsvrjV Y^vaTxec; iysvovTO. o6to<; Be em xtvatSia 6\a6aX- 
Xsrat. toutov Be w? yuvaixt&fyjievov oux 'Apt<rrocpav7)s 
Sta&xXXEt jxo'vov, aXX3c xal KpaTtvo? sv IIuTtvY] , Xsywv 
o8tw<;, 

5 Xvipeii; Ix«ov ^sXoToi; scrcat KXsicOevy)? x"u6eua>v 

iv t^sty) xaXXou? axfjt/fl- Ypa<p' auxov sv oTuo5sicp. 

toutov ibVuaat, cpvjaiv, at NscpsXat, elq juvcuxok; [aete- 
(jiopcpwcrav iauTac. 

358. '/jxip a> TrpscSuTa : 'E^YY)(7l<; TOU 7Up£(7&UTa 

10 to TraXatysvsc vuv §s ofy w<; <7£[/.vov Ttva 7rpo<7YiYO- 
peuaav auxov Sta tov xp ' vov > <*^' w ? ovqyjtov. too? 
yap eut^Gek; apyatou; xal TCaXatouc; ekeyov, — 7raXat- 
Y£vs<; : Oux sirl c-£[Av9i<; 7upo<7YJYOpta<; touto 7caps{Xy|<pev, 
aXX' avov)TOV Ss??at pouXo'u^EVO?. tou? y^p eutqQek; xal 

15 avoVJTOu? apxaiou? xal 7raXatou<; ixaXouv. LB. 

Ovipaxa : [AvtI tou fyvEUTa Xo'ywv, ^ frqXwTa, 
7) [jl£tiwv Xoyou?.] s7ctQu|/.r J Ta guvstwv Xcfyov. R.V. 

359. [S Tl XP^ £l< ^ • "^ Tl pOuXotO. StOXpcilTSl §£ 
X£YOUGl. TO SI XsTCTOTaTWV X^pWV aVTt TOU (TUVETWTa- 

20 tow, xal Sod7rapaxoXoo0TQTO3V Xo^wv.] 

361. irXv)V 7] Ilpo&txw : [Outw? 7^ axoXouGta sT^s 
too Xoyou , ttX^v 7j IlpoStxtp xal (701. 6 Ss aXXw? TOV 
Xoyov i(^Y)(Jt.aTi(rs, to [xev aot xai' ap^a? oux eitcwv, 

£7T£lTa §£ £7T£V£Y^WV. [J(.S[Jt.VY)Tat Bl VUV TOU IIpoSlXOU 

25 Stasupwv oti ^Yiffxvjv §o£av et^e rapl aurou, w<; 6ir£p 
TuavTa? wv tyj aocpia.] {ao^iG^r\q Be i\v 6 IlpobV.o?, 
Keios to Y£vo<;. -/jx^aas 8s xaTa tou; xpovous 2wxpa- 
tou?. TupwTOt; Be outo<; tyjv 7T£VTY)XOVTo5pax(xov eniSeiliv 
£7uoi7]oraTO. f/.vY][jiovEU£i 6° auTOu xat nXaTtov iv tw 

30 IIpWTaydpa xal Sfivocpwv iv Tot? 'Airo[xvr)u.ov£uu.aaiv 
[2, I, 21], ou uvy]vaXX$ xat AptffTO'favY)? iv Tay^vi- 
o*Ta?s outox; , 

t6v avSpa tovS' ^ piSXtov SieaOopev, 

?) ITp68ixo? , 9) twv aSoXsaxwv el? y^ ™S- 

35 Sia^aXXet §£ auTOV xat iv "Opvisiv [693] outoj, 

uap' i{/.ou UpoStxtj) xXaetv eiuyixs to Xot7uov. 

StSaaxaXo? Ss 7^v o6to<; xat @7ipa(xsvou<; tou £7rixaXou- 
i/ivou xoOo'pvou, 8<; t5]<; twv TptaxovTa TupavvtSo; [ie- 
tia'/e. xoOopvogSs IxaXstTO o5to<;, sttsI xat toi<; Tpia- 

40 xovTa cuv£<77U£uS£ xat tw 7rX7)0£i. xat Y^p xo'Gopvo? 
to 67uoSy)(j!.a ajxcpoTEpot? apao^st toT<; tcocti. cp£p£Tat Se 
xat IIpoSixou piSXtov i7utYpacpo'[jt.£Vov c 12pat ? iv (*> tte- 
7uot7)X£ tov c HpaxX£a t^ apETTJ xat t9j xaxta auvTuy/d- 
vovTa, xal xaXouay)<; ixaT£pa<; iic\ Ta vjOy) t« auTrjc, 

45 irpoffxXTvai tyj ap£T7) tov c HpaxX£a xat too? exsivvjc 
tSpwTa? TrpoxpTvat twv 7rpO(jxa{pwv ty|<; xaxta? vjSovwv. 
v AXXc*><;. ) iirl xa0aip£O"£i 2wxpdtT0u<; tov IlpoStxov \Le~ 
yav a7uocpatV£t Stacpo'pw?. outo? Be ao^taTYi? v^v (A£teo)- 

poXo'YO?. — 7rX*/]V 7J : Et \L-r\. ^V^\Ly\C, : 2uV£(7£(0?. Vict. 

^ 362. Sp£V0u£t : 'AiTOffSfAvuvets (TEauTOV xw crx^-aTi 
xal TaupvjSov 6paq, y AXXw?. (7£[avuvt) xal ueytx, cppo- veT?. (ot y^P ETCtSESwxoTE? lauTOt? aoSapo)? wscpuxacri 
PaSt^£tv. a)? tou fxsv IlpoStxou ovto? aocpou, tou §£ 
DtoxpaTOUi; xevtjv [/.o'vov Itti trocpta So?av xap7rouu;£vou.) 

^p£V0U£t : E0[/.7Ua^8t? Xal UTTEpOTTTlXCO? PatVEl?. ©. 

xal tw '(pOaXadt) : 2£[/.vv^v tyjv o^tv Syeiq. elai yap 
avGpwTrwv (tive? TOtouTOt) ce^voI [X£v cpav^vat, ou xaTa 5 
tt)v o^tv §£ eyovxeq xal Ta £7rtTYiS£U(jt.aTa. [outo3 oe 
i^aSt^E 2wxpaTV)?. xal IIXaTWV [Phaedon. p. 117, B] 

7C£pl aUTOU « TaUpYjSoV UTToSXE^a?, W(77T£p ElW0£t. » 

tStov ia-Ti twv aXa^ovtov to [A')) e'xsiv a£ x t to pXsfjLfxa £7rl 
TauTou, aXX' avw xal xaTW xtvEtv, xal vuv (/iv ivTauOa, 10 
vuv o' aXXocrs [ASTacpspsiv. E. Vict.] 

365. cpXuapo? : avTt tou cpX^vacpo? xal Xyjpoc;. R. 

367. (XT] cpXuapEt. R. 

371. xat TOt X.P^ V : 'Avti tou, xat toi l^prf** Junt. 

xatTOt 'xp^ v atOpia? oudv]? : Et to pps^Etv r^v, cpTjalv, 15 
iv tyj tou Atb? i^ouata, xal [XT) twv NscpEXwv touto tjv 
ipYOV, sxp^v auTOV xa6' EauTOv av£u Ne^eXwv ustv. — 
atOptav Be iv ixTacrEt xal iv toi? £(jL7rpoa-0£V 7rap£T7)pou- 
{X£V. E. ["AXXox;. Soxei t^? xaTa MucrxsXXov tciTopia? 
EXECjGat to le'/bev. MusxeXXoj yap cpaat xpv)<7[Jt.bv ooOrj- 20 
vat, xti^eiv ttoXiv ottou av auTOV k% atOpia? uetcx; Xa6y)* 
8 Se weto oux av tuots utc* auTOu xTtaOvjaEffOat rcoXtv, Sta 
to aSuvaTOv tou xp^l^ou. 7rapaY£Y £ v^)[X£Vou $' auTOu 

TTEpl TY)V 'iTaXtaV, Xal a{JLY)XaVOUVTO? ITEpl TY)V XTtdtV, 

TrapaxaGtaacrav tJ)v 7uaXXax(8a Saxpustv Itc* auTw 25 
ooupouvEVTjv, xal teXo<; EtXvicpsvai to ^pviG'T'jqptov. Sib 
xal £u0u<; EXTtcrs tv^v 7roXtv. — xatTOt XP^ V a t0piac 
ou<77]<; : Et to u£tv, cpyjalv, Ipyov i\v tou Atb?, eSei au- 

TOV UEtV, fJL'/)Sa[Jt.W? TWV VECp£X5)V CpatVO[Jt.£VO)V. t(7(0? §£ 

Sox£t to \eyph g^EffGai'Tyjc xaTa MuaxeXov tcrTOpta?. 30 
6 MucxeXo? y&P XP 7 )^^ 07 ^ £ ?a[Asvo<;, xTtaat uoXtv orcou 
av auTov Setoi; xaTaXa^ot atQpta? ouay]?, ojeto [/.yjSe- 
ttote av XTicGv^vat 67u' auTOu tcoXiv, Biol to aSuvatov 
tou xp^l^fxou. 7rapaY£VO(/.£Vo<; Be Tuspl tyjv iTaXtav xal 
[ X7 )X avo '\ w,£VO< » 7r£ P l T7 1 V XT ^ fflv T *K 7roX£W<;, 7rapaxaGt- 35 
aaaav ttjv 7raXXaxt5a tSwv Saxpuoucav xal dSupoixe- 
vv)v, xal teXo? uiroXa^wv tov xpv)(J[Jt.bv EiXiqcpsvai, e'xTiae 
tt]v ttoXiv. Harl. 5.] a7roSv)(X£tv : AvtI tou [av^j 7rap£tvat. 
R.V. 

872. TrpoffECpucas : Tupoa'TJp^oaa?. R. V. ^fpfjiocrac. 40 
xaXw? xal ax; e$ei Trpocr^pfjt.oo-a?. J?r. 

374. TETpEfxaivEiv : Tp£(X£tv, xaTa avaStTrXactaafAov. 
(<xvtI tou cpptTTStv xal 5s8tsvat. to y^P Tp£[X£tv xal 
TraXXsoGat to arwp.a twv ayav £uXa^ou(/.£Vwv.) 

375. w 7ravTa cru toX^wv : AvtI tou w GpaauTaTE 45 
xal ToXfjt.7]pE. R. w GpacuTaTE. V. 

377. xp7)u;vau;£vat : AvtI tou xpsjxafXEvat aTub tou 
aspo?. r\ £7rtxpE[xa{jL£vai aXXy^Xat? [xal £7ri6apou[Jt.svai* 
TEpidabv Be to Eka.] 

378. TcaTaYouatv : 'Hjqvgw, ( C/ O k m.y)po? [II. N, 283] 50 

Tcdtayo? 8e 8ta crTOjia ytvET' 686vtwv.) 
380. atGspto? Stvo? : [Kal touto iQpuXstTO 7uapa Tot; SCHOLIA IN NUBES. 10! ^usixo??.] 7) 7rsptotV7)<7i? y] aiQspia. (TauTa os sx twv 
'Ava^ayoptxwv Xa[/.6dvsi.) 

380. Atvo? vuvt padiXsuwv : 'EyyuOsv IXa6sv arco 

tou Atb? to ovo[/.a. [waiuep si iXsys, (ay) pacnXsustv 

5 tov Ata, dXXa Atvov. ofy oti tyjv Sivvjctiv utto&xXXsi, 

EX TOUTOU AlVO? £17T£V, dXXa X£pa[JL£OUV £<TTt (3aGu 7T0- 

TY^ptov, o xaXEtrai Stvo? , oirep avto £i>puT£pov ov ? xaTW 

si? 6?u XYfysi. to Y^p Y 6 ^ ^ £>c towtou si? tyjv tou Ai- 

vo? 7iap£iXvicp£ Sidvotav. — Sivo? : Atvo? xupiw? o xop- 

10 vo?, sVrauGa os y) tou oupavou xtVYjai?, dcp' 06 Sivy) y] 

(JUGTTpOCpT] , Xat SlVStV TO (JU(7Tp£Cp£lV. 6 [/.SV OUV 2wxpa- 
TV)? SlVOV SITUS TY]V TOU OUpaVOU YJ TOU dspo? <TUffTpOCpY)V 

xat xtvY]cxiv xai 7usptcpopdv 6 8s I/ups^idaY]? aroT^piov 

Tt SVOYJCJS X£pa(XOUV, 0"lVOV Xai TOUTO XaXoU[/.£VOV Trap 

I5 AttixoT?, to XsyofAevov xauxtov. 'Vict.] 
383. to cpY]p:i 7upb? toc? V£cplXa?. R.V . 

385. ays vj \£ye. Ttvt. arco auxou cou. R. a7ro <tou 
£Vw <js. V. fonzo aauTOu 'yw o"£ §i§ai;ct) : Ei? to cocutou 

T£^£iaV <7TIXT£0V, £7C£l CUvQeTo'v loTl Xai d[X£Ta6aT0V 

20 Yt V£Tai u( f' £V XsYouffi.] 

386. ^w|jlou IIavaGY]vaioi? : ['Ev to?? IlavaGYjvaioi? 
ai ATTtxai to?? AGYjvaioi? tuoXsi? sttsutcov pou?. 6'Gsv 
7] Sa^i'Xsia twv xpswv. v AXXw?.] y}8y] wot sv Ilava- 
GY]vatoi? sxo'pscxa? £wf/.ou ty)V YacTspa <you. Ta Ss Ilava- 

25 Oy^vaia iopTr)v Trap' AGyjvatot? [jisyicjtyiv sivat 7rpost- 
pY^xa^sv. sttsI ouv sv to?? IIavaGY)vaiot? iraiat ai uTrb 
twv AQYjvatwv d7roixt<rQsT(rai tuoXsi? pouv tuQy] (tojasvov 
£7T£[X7rov, suvs&xtvsv aSstav sivatTwv xpswv, costs tuXy)- 
pouciOai irdvTa? xat 7rapa to osov saQtovTa? 6\a ttjv 

30 acpOoviav twv xp£tov. [... (3ouv tsGuco'^svov s-ks^tzov, 
auvs^atvsv acpOoviav sivat xpstov, wctts xop£vvu(70ai izkr\' 

p0U[JL£V0Uc; TOU? PouXo{JL£VOUC Xp£0CTtOV T£ Xai ^0)(XWV. LB.] 

IJavaOYivatot? : Toe IlavaO^vata iopT^i Ttov AOrjvwv 

V^V, TiaCWV TWV £V AO^Vai? T£X0U(JL£V03V lopTWV ^ [Jt.£- 

„,. yl<rn\, sv vj ^ojwv tcoXXwv acpaTTO[xsv&)v, w? iracwv twv 
a7ioixt(j8£t(7WV ct' 'A6r)vwv tcoXewv 7C£[X7rou(7yi(;ixa(7Ty)<; 
dva sva ^ouv sU tyjv Oucriav xai ST£pa ispsTa, oi f/iv 
tyj? xaXXiovo? (/.oipa? av6po)iroi Ta xpsaTa IcrGiov, oi 
tt£vv)ts(; Ss Tob? ^[xob^dbv TpLvjfxaTi apTOu ppa^uTaTW. 
Victor. 

[sTt' sTapa^Oyj; : Eka guvs^yj xiVY)6vivat xai SiaTa- 
pa)(6rjvai tyjv yacTspa.] 

387. [xai xXo'vo? I^aicpVY)? : Kai GTpo'cpoc; Tt? xat st- 

Xiy5 auT T) auv 27T£(J£. StEXOpXOpUY 7 )^ 5 ^£, (XVTl TOU 

yj^yi(7£.] xopxopuYstv Xsyouat to XaXstv t?)v yacTspa. 

(I[JLt[X^C7aT0 Ss TY) CpWVY) TWV SVTSpWV TOV ^OV.) 

391. sx tou xaT' oXiyov cpYjai. i?. 

392. a7rb yacTpiStou tuvoutoui : 3 Avt\ tou (jitxpou. 
cuvaYaywv §£ tou? SaxTuXou? cpyicl touto. R. [ttoctov. 
'^uvcr'7.^(ov Ss tou? SaxTuXou? IpsT. tuvvov y^p T0 l^ 1 ' 

XpOV.j OTc £Xa^£V 6[X0X0Y0UVTa TOV 7rp£aSuTY)V, TOT£ 

TrpoaaYSiv auTOV STrs^sipEt tyj cruYxptcr£f xat cpYjat, 
Oau^a(j£i?, si ppovTwatv ai INscplXai uavTa xaT£^ouaat 40 6© tov oupavbv, ot£ a7rb p.ixpa? ouavj? ty^? xotXta? aou 
tocouto? ^o? twv 7ropSwv yivsTai; 

394. tw 'vojjiaT' aXX^Xqtv : Autxw? IxXtvsv. cpYjdi §s 
art Sta touto xai tog ovojxaTa siartv dXX^Xot? Trapsjx- 
cpspYJ xat o[jt.oia ty]? ppovTY^? xai tyj? 7ropSYJ?. |[s7rai^£ 5 
Ss 7rapa to otxotoxaTdXYjXTOv.] 

396. xai xaTacppuy£t : [AsysTat y^p ™ ^oXXaxic 6 
xspauvb? d^d(X£VO? oux dvatp£t, dXXa TrsptcpXsyst (xo- 
vov. 'AXXw?. xaTacppuyEt, xaTaiGei. TrspicpXu£t Ss, 

7T£ptXat£l ItTTITToXy]?. TO §£ ^WVTa? , TIV£? (XVTl TOU 7uXoU- 10 

aiou? vjxouffav.] oti? t/.£v xaTaxat£i, ou? So J^wvTa? 7T£- 
ptcpXsysi (icupi cpAsyst F.) R. V. xaTaxai£t. tou? £wv- 
Ta?, tou? 7rXouaiou?. 7uspicpXusi, I? 1x171:0X9]? xaisi. J?r. 
tou? os ^wvTa? TTsptcpXsYsi : "Hyouv tou? (ayj aTcoGavoV 
Ta? [ASTpiw? xaisi. LB. 15 

397. dcptYJCJlV, a7r07U£[A7t£t. R. 

397. Kpoviwv o^wv : Ap^aTs xai suviQsia? 7uv£wv. 
Icjti §£ Kpo'vta Trapa toi? ^EXXyjciv sopTY). TjysTO os 
sxaTO^Satwvt (xyjvi. xa\ Kpoviou?TOU? XY^pou? IxaXouv. 

P£XX£0-sXy]Vs : s, Htoi aTuo'TrXYiXTS xai gtsXyivo'tcXyixts 20 
xat ciaXs. R. (oTov csXyjvo'SXyits, aTCo'TrX^XTS. Wafx^Tt- 
joq Aiyutttou pacrtXsucra? ^GsXyjctsv sTriYvwvat tivs? 

TCdtVTWV dvQpWTCWV 7Tp£<7^UTaTOl Xat TCpWTOt ysvoivto. 

w? Ss TravTa 7roXu7CpaY[AOVWv ou/^ o\6<; ts y^v dvsupstv 

TO dxpi^£? Sia TO TUOXXOU? TCfipl TOUTOU CpiXoV£lX£Tv, [XYJ- 25 

^avaTat Tt toioutov. Xa^wv dpTiTOxa ouo 7catSta £t? 
otXY)u;a xaT£xX£i(7£V dvax£ywpY)xb? TcavTaTcaai. xat ot 
\kh Xlyouatv w? atya? uTU£7r£(X7r£V auTOt?, &? GY]Xd- 

^OVTa £Tp£CD£TO TOt TUatOta, 01 §£ W? TpOCpOU? 7rap£GTY]C7£ 

Ta? yXwTTa? auTwv Ixt£[jlwv, wsts tyj? epwv?]? auTwv 30 
p) dxoustv toi TratSia. TaUTa Ss 8 WajxiAYiTtyo? sTrotst 
pouXo^svo? siSsvat Ttva tuots toc TcaiSia TrpwTYjv TUpoYJ- 
couat tyjv cpo3VYjv, aTuaXXaYSVTa twv dcr7i[xo3v xvu^Y)(xd- 
twv. w? oOv TptsTY)? auToT? SisysYovsi Xpo vo ? T ^i? Toiau- 

TY)? TpOCpYl?, SlO*S7rS{JL^SV St? TOV olxOV TlVtt TWV CptXwV 35 
SVTSlXd[XSVO? (7lW7rYj 7rap£XG£lV. TOU S£ aV£W?aVTO? TOt? 

Gupa?, opEyovTa toc? X £ ^P a ? T ^ iraiSia plxxo? IXdXouv. 
<^puya? 0£ cpaai tov apTOV outw? xaXav, xat otfow? 
\kh WoL\k\Lf{ziyQ^ EupsTv xai Tricrrsuaai TcpWTOu? ysyo- 
vsvai <]>puYa<;- IvTauGa Ss y^ Xs^t? (jY)[/.aivst to dp^ats 40 
xat dvoVs. V.) ['AXXw?. dvTi tou, dp^aTs xat 
(xo)ps. tou? y«P p*>pou? dp^atou? IxaXouv aTrb ty^? 
taropta?, tou? Apxdoa? xaTa tou? TCpb (tsXtivyi? ^po'- 
vou? sv TaT? sp^oi? otdtYstv, r, utio Tat? vJXat? sx twv 
aTroTutTCTo'vTWV xapTtwv ota^v. cptXovsixYiadvTWV Ss 45 
tcots ApxdSoiv xai twv Opuywv xai ITspawv 7rspi ty^? 
dpyato'TYiTO? , xai st? xptcrtv sXQovtwv, Wa(X[AY]Ti^o? 6 
SadiXsu? Aiy^tctou Xa^wv Suo dpTtToxa TtatSia , sv Ttvt 
aTTExXstds to'ttw, xat alya stuoiy)(7S TauTa GviXd^siv. 
dXXot os cpaciv oux aTya?, dXXa Ta? sauTtov (XYjTspa?, 5C 
sxT£T[jLY)[j!.£va? Ta? auxwv yXwTTa?, tva (xyj Suvo^VTat 
5iSd(7X£<jQai , 6[/.iXou(7WV dXXYjXai?, toc TratSta. £7T£iTa 

{X£TOC Tpl£TYJ ^po'vOV £X£X£UOT£ ClWTTWVTa avSpa £lC7sX- 

Gstv 7rpb? auTa. stdsXGovTO? Be aUxou TrpocrsTu^SYiaav Ta 102 SCHOLIA IN NUBES. TuatSiotj XsyovTa j$sx. scrut SI touto Opuyiffxl dpTO?. sx 
toutou <I>puys? scpdv/jorav dp^atoTEpoi. a7uo tCTOpta? 
ouv sipTjTat •?) Xs^i?. sW £s Trap' € Hpo5oTC{) , svGa rapl 
Wau[r/]Tiyou cpyjcri. Ssov Ss straw Tcpo<Jsh]vz, to |3sx 
5 •jraps7c^s;sVj 07rsp sari xaxa <I>puya? dpTO?. otov ceXtj- 
vo6Xy)ts xat aTTOTrXviXTS.] 

400. crcpoSpa y' Etc' iTuopxot : 06toi xal w? Iictopxot 
xal w? st? dXXiqXou? xaxol xwjjiwSouvTai. 

401. ZoUVlOV. T07U0? T7]? AtTIXYJ?, dxptriT^ptOV 3v TY]? 

o ATTaXtSo? cpuXrj?. R. 

402. toc? Spu? ys toc? (xsydXa? : pE-rmSr) toY? 5<|»y)Xoi? 

Xat TO?? OSvSpOl? I(X7ri7TT£l 6 XEpaUVo'?.] (7Y]W.£tWT£0V Ss , 

6ri nsXo7UOVV7]crtoi dpffsvixw? XsyouGt tou? Spu?. 

403. oux olS', axap : 'Earsvo^wpyjGrj utto twv tou 
25 DwxpaTOu? Xoywv. 

404. ?*7]pb? : Eu£to? xal Gspfxb? xat [ay] s^wv uypa- 
ctav [<pv)a\ Ss, OTt dvsp)? If/jrEawv Tat? NecpeXat?, xat 
utto tivo? dvayxv]? IXauvo^svo?, ccpoSporspov 7cvsuo-a? 
xat Stappv^a? diuopp^yvuGrtv i| auTwv tov xspauvo'v. 

20 xaTaxXstcrQ?] 8s dvTt too <7T£V0)(wpY]Grj ,] ctuo^sGyj xat 
[x,eT£ov xat acpoSporspov tcvsugt). [IvteuQsv Se StjXov W? 
TCuxvoTaTOv I(7Ti to twv vscpwv awtxa. si yap ^v apaiov, 
§tscpop£tT' av 6 dvEfxo? xaT* oXtyov.] 

405. WGTTEp XUGTlV : T'/)V XOlXtaV Cp7)(jl, T7)V CpUtfaV. 

25 £tp7]Tat Ss cpuaa deep' o5 7ra<7^£tv irscpuxs. [p7]?"a? £s, Sta- 
ax£odcra?, Siacrxopiutcra?.] uir' avdyxY)?, utuo |3ia? gtevo- 
^wpouf/.£VO? otapT^a? atkd?. R. 

406. co6apb? : AuGdSv]? , uirsp^cpavo?. Fic£. 

407. poi'SSou : Wocpou. puuv/)? : c Oppj?. Vict. U7cb t?]? 
30 6p[Jt7fc. aikb? lauTOV 0£p[/.atvwv xat Ixirupwv. R. 

408. [Atacioicriv : 'EopTYj 3 A0^v7](7i MstXi^tou Ato'?. 
aysTat Ss pqvb? dv0sarY)piwvo? y)' cp0ivovTO?. AttoXXoj- 
vto? Se 6 A)(apv£0? Ta Ataxia Siaxpivst axo tt]? too 
MstXt^tou EopTT]? , 7rpoaayop£U£<70at auTa Xlyo^v, xa- 

35 OaTusp Ttvs'q cpaciiv, a7ro tou otacpuyEtv auTOug Eu^aT; 
Ta? acra?.] ( v AXXco<;. iopTT] Ato<; 'AGvjvyiai Ta Ataata, 
iv ^ 7uavSr){X£t e£o) tei^ou? (juvovte?. lopTa^ouatv. laTt 
Se tgc Aiadta toc auTa idiq AtiTuoXtoi?.) — dtTsyvw? : 
'A^eXwc, aaaOw?. Fic^- aTrstpax;, a^aOw?. V. araipc^. 

40 Rav. 

409. x<xt' oux sg/om : Oux EG-^a^ov. Attixw? IxXi- 
vev. oux Ixtvouv , oux sa^tara. tuoiouci Se touto , tva [xt] 
Stappayv). ("AXX(*)<;. oux scr^a^ov. Etco6aa*t Se xsvteiv 
xat o-y^Etv, SioSov -KOL^iyovzsq to) TtVEu^aTt twv iy- 

45 X£t[A£va>v, wctte jjt-Y] dOpooj? e^eXGeiv pouXo[/.£Vov Siap- 
p^at.) [so"Tt Se aTub tou c^dw a^oj ; IJ 06 to o-^d^w 
ox; aTub tou ^Xow ^Xod^w, xat ^vow ^vod^a). — ?uy- 
y£VEa-tv:' / HyouvToT(;G-u(X7r£cpux6a'ixo7rptoi(;. Vict. scr^o)v, 
Ea-^aca. D.J 

Ki 4io. y^S'dp' IcpuaocTO : C H §e wyxouTO £7ratpo[/.£vwv twv 
ovtwv £15 auT7)V dpTUcrswv. SiaXax'ifaaa'a Se, Stappa- 
y£Tcra, Xaxit; yap to cyicjxa. — otaXaxTjcraaa : 3 H^- 
cacra. /.i?. 4ir. 7Cpocr£TiXy)Gr£ : IIpoo-sppdvTtcrEV. oixei6)<; Ss vuv 

TW 7UpOffSTtXY]<7S )(p7]Tat W? E7TI XOlXta?. 

414. TaXat7T03pOV : TO tXtJTIXOV, S7C17COVOV. JR. Vict. 

416. to ^ avTt tou ou. V. ((jLTjTS ptywv : 'Ev yap 
(xova) tw Tpt^wvt o\£)(£t[/.a£ov ot (ptXo'o-ocpoi, [A7)SeV 5 
IcOtovTE?.) — dpio-Tav : Euo^sTa-Oat, Tpucpav. Vict. 

417. (Twv dcppoSta-io^v Xlyst xal ttj<; TOtauTvj? Xa- 
yvsta?. Ta yap dvo^Ta dvTt tou [xwpd. tAwpaivstv Ss to 
dcppoSta-ia^stv. TauTa Se oux E7Coist UcoxpaTr,?, dXXa 
TTtvEtv [xev otvo'v cpaatv auTov 7rXstaT0V, v^cpstv §e xat Ta 10 

CUV^Gt) TTpaTTEtV.) 

dvo^Ttov : twv dcppoStc-iwv. R. d^poStatwv, xat 7rdv- 

TWV TWV EX {ACOpiag ytVOfAEVWV. ^". 

418. §£^tbv : Eucpu^. Vict. 

419. oux auT?) t9] yXwTTT) tuoXe[awv, dXXa yXwTTT] J5 
xaQa7T£p 07uXw ^pw[xsvo<;, touto yap ottXov o^Topoi;, 
xat xaTa7uoX£f/,wv Iv auT?] tou? EvavTtou?. cpvjctv oOv, si 
Suv^cr/) irdvTwv d7us^e<y0at tbv sip^xajjtev, Suv7](7y] dyw- 
vtaao-Gat Trpb? tou? dvTtTaTTOfxsvou? R. V. [t9j yXwTTT) 
7ToX£[At^WV I T9] yXwTTT) 7U0XefJL0U(Tt TOU? svavTiou? 01 20 
pV]T0p£?. Ix TOUTWV Bk SsiXVUCl TWV TptWV W? oStO? 

dpidTO? Iv dvGpw7U0t?, Bq sv te 7rpd?£t xat pouXrj xat 
Xoyw tou? dXXou? vtxa. ] to §e SucxoXoxoitou, Sua-xo / - 
Xw? XETcGat Iwa-v)?. TpudtStou §£, XEXoXacr^vv)? xat 
xaTaTcovouav]? tov ptov. — yXwTTY] ttoXe^i^wv : Ata- 25 
Xsyo'^svo?. Fic^. 

421. 8u{jtSps7uiSet7uvou : Ta? Gu^pa? Suva^svv]? 
5ei7cvsTv EdTt Ss pOTavyj? stSo? , dep' ou StjXoT 6ti Xdvava 
[xo'va Tpwyoua-y)? euteXt]. [ex Se tou Xa^avou toutou 
xaXoutxsv tov suteXw? xat cpstSwXw? (JwvTa , Qu(x^pE7ri- .^ 
Seitcvov. Jant. euteXou? its pi Ta? Tpocpd?. Br. Opup&m- 
S£t7rvou : Opujx^ov S£i7rvouay)?. LB. Tpuct6tou : Tpu- 

(7t?, Vo'o-0?, TOVO?. ViCt. J 

422. ETUt^aXxEustv : AvtI tou TTatSsuEcGat , otovst 

dxfJLWV. 

424. [to Xdo? toutI : Xdo? Xsyst tov dspa* 7rapa 
to XE^ua-Qat* stijjwov Se xat tt)V yXwTTav xat tJcxouv 
ttjV 7uoXuXoytav. — yXwTTav, tt]V arw[/.uXtav. IZ.~\ 

425. [ouS' av 6\aXs)(Qst7]V : '4vti tou, ouS' av TrpoG"- 
EtTTOifxt dXXov Geov ouSe g"uvtu^ojv.] R. aTE^vw? : St' ( 
6'Xou. R. TravTsXw? StoXou. V. 

427. oux aTu^iqa-Ei? : AvtI tou oux d7U0T£u^7) Sv Ge- 

X£l? R. SudTU^WV R. [Se'^10? §£ aVTl TOU 7TE7raiO£U- 

[JLEVO?.] 

428. §£?tb? : Il£7rai§£Uf/ivo?. Vict. 
430. Xeitcei Troi^aaTE. R. 

43r. aTrb toutou tou ^povou. R. 

432. yvwjxa? fXsyov xa? ^[xrjyopia?. 

^34. fo' s[j(.auTw : Xdptv I[jt.auTOu. i?r. 

ct^oSixvjcjai : 'AvtI tou ixepuystv. xat vuv Ss X,P r r 
a-Ta? tou? Savsia-Ta?. R. dvTt tou ffTpsvJ/at Ta? Sixa?. ^ 
TTpb? TauTTjv Se tt^v Xs^tv xal to ovo[j(.a tw yEpovrt tce- 
iroivjTat 2TpE^idS7]?. to Ss tow? ^p^c-Ta? StoXiffGeTv, 
tou? SavEta-Ta? Ixepuystv. — Sta arTpocpyj? xat 7roixiXta? SCHOLIA IN NUBES. 103 Xoywv to Sixaiov Siacp0£ipai. E. Sta crTpocpcov xai 7uot- 
xiXiwv Xo'ytov to Sixaiov Sia<p0£?pai. SioXia-0£iv : 'Ex- 
cpuysTv. Fic£- 

436. TupOTToXotat SI, 7cpo'orcpu5i xai 6spa7uou<rt. Xeyst 
5 Si TO??cpiXo(7o'cpoi?. [ 7Cis£ei SI, sT£VOYtop£i, dvayxd^t. 
— 7rpo7roXoicftv : c Yxy]psTai?, V£a)xopoi?. Fwtf.] 

4S8. [tou? xoTUTOXTia? : Msuoc tou Yjxpdy[/.aTO? xai 
tou? Ixx£XO<poTa? auTOU tyjv oucriav Sy)XoT. 

6? [/.' £7T£Tpti{/£V I cN 0? aiTto? [jt,ot y£yov£ 7ravT(*)v twv 
io aufx^avTcov xaxtov yj oY ov ISuffTuvjqara. — £7U£Tpi^£V : 
3 H<pdvY)<7£v. Fictf.] 

439. [ vuv ouv ^p^cr6wv : C H sx0£(7t? tyj? SittXy)? xto- 
Xtov IgtIv o(jloiwv dva7raio"Ttxwv it]'. <&v to irpwTov 
TpifASTpov ppaYjjxaTaXY]XT0V toc SI ££yj? Si[/.STpa dxa- 
15 TdcXriXTa, tuXy]v tou ScoSfixarou xai £7UTaxatS£xaTOU , 
dva7raiGTtxa)V pda£cov TrapaT£X£UT(ov xaXou[/iv<ov, xai 
tou T£X£UTaiou £<p0Y]f/.i[/.£pou? ovto?, xai 7rapoi[/.taxou , 
m? £ipy)Tai, xaXouj/ivou. Iiri tw t£^£1 Suo SmrXat e^w 

V£V£UXU?ai. J 

20 YpvfcOtov *. Nuv ouv Y^prjc0toaav. tyjv [xlv 7upocpopocv 
w? Suixbv ey^si tou cYjy]fjiaTicr[/.ou. 7tXy)0uvtixm? §£ Xe- 
Xsxtgci ^prjO-GwaaVc Attixwv SI yj TOiauTY] auvTa'£i?, 

7TOIOUVTWV SXSlVOl, CDpOVOUVTWV Ix£lVOl (XVTl TOU 7TOl£lTC*)- 

<rav xai cppov£iTO)crav, to? xai IvTau0a. vuv yap, <pv)<j\, 
25 tt)V I^ouaiav auTOi? IiriSiStoui tou IfxauTOu cto^aTO?, 
to?? irpoTioXoi? SyjXovoti, (vjyouv toT? cpiXoaocpoi?). 

441. xaxouv, ?7)paiv£cj6ai xai to 5sp[/.a [xou si? 
daxbv IxSsp[/.aTi££iv. u7clp SI tou 7rioT£u0Y]vai auTov 
I{/.[/.svsiv to?? u7rox£i[/ivoi?, icpoaeOyixs ttXIov (y) IxsTvoi 

30 Trpoo£Ta?av , xai Xsyst xaTacppov£?v IxS£po[jivou tou 
SsWaTO?). 6 yap toc (jlsi^o) £7raYy£XXo[/.£V0? utto^£V£iv, 

£UY£ptO? aV TOC YJTTOVa U7USVSyXOt. 

442. If daxov Slp£iv : AvtI tou to aw^a IxS£psiv, si 
8soi xaTaa)povy]a£iv ix$gpo[/ivou tou <7to[xaTO?. — au- 

35 Y[X£?v : Sripaiv£(76ai, dXouTiav. Vict. J 

445. ity]? : AvtI tou kaw.0?, <:xX«r]pb?, ToXt/.Y]pb?, xai 
oV auTWV Y^topwVTWV TcpaY^aTWV. — op^rjTixo?. Br. 

446. pS£Xupo<; : Kai tov iro'pvov outox; IxdXouv, w? Iv 
tw xaTa Ti(/.dp)(ou Atff^tvy]?, xai tov [aiVou? d^iov. 

40 xai to [xi(77](7ai pSsXuSadGat. xai tov dv£X£U0£pov. [to 
§£ ilsuSwv auYXoXX7]TY)(; dvxi tou ^£uSo7rXdaT7i<;.] — 
<J/suSoXoyos. R. V. papo?. ^r. 0paau? 3 tcrv^upo?. Fic#. 
^uyxoXXyitt)? : Suppacpeuc. Vict. 

447. SUpTjdlSTU'Jl? : 'Ecp£Up£T7)(; XoytOV. ^.. 7T£piTpi[A[Aa 
45 $IXWV : TsTpt{JL(Jt.SVO? 7T£pi TOC? SlXa?. Bf . 

448. xup^t? : c O irepispYO?, ov oux scrct XaGeTv 
(evsxsv yap |av^{jly]? dvsypacpov si? toc? xupSia?). xup- 
6i? So (javl? sv0a oi vojjtot Y£Ypa(/.[/ivoi yjcav. \ outw?. 
■^§£03? ocv otiouv u7uo{JL£ivai[xi ? iva So^w toi? tcoXXoT? 
5g Xoycov £(X7T£ipo? £ivai xai vo'jxou? stSevat. R. V. xup- 
^i? : No'^o^v 7rXvipyi?. Br. 

(TO §£ XpOTaXoV aVTl TOU £UyXo)TTO? Xai £UaTO{XO? w? 

Tec xpo'xaXa. ) — iroXuXoyo?. Br. 

xivaSo?, d7raTY]Tixo?. £ipTjTai SI dirb [XETacpopa? t9]? dXwTTEXO?. XOIVCO? §£ 07]piOV TO XlVaSo?, OUY^ (ft? TIVS? 

cpacriv Tuav sp7rsTov. R. (to SI xiva§o? dSo 7 ? ti 07]piou, 
w?xai At)[jloo0£VY]? Iv t(j) rap! arscpavou [p. 307, 23] 
« touto Be xai cpua-£i xivaSo? TdvOpcoinov Ictiv. » oi Bl 
ttocv [jlIv Orjpiov xivaSo? d^iouai xaXsicrGai, iSiw? Ss tt]v 5 
dXw7U£xa. xaxoupyo? oOv, cprjcriv, w? dXcoTrri?.) [ tivs? 
§£, xivaSo?, ^wov (xixpov, to aiSoiov £idoj6ouv xai s$w- 
Gouv.] iravoupyo?. ^r. 

TpU^Y) : 'O T£Tp7]fA£VO? (TCpo'Spa Xai 7U£7r£p0V71[X£V0? Iv 

toi? 7rpdy[xa(7iv ? 6v ^[xs^TpuTuavov cpafjiev. [*cpu[/.a Ss 10 
xai Tpy][xa ttjv otutJv cpa[X£V.] OsXst Ss eitte'iv sutovo? <*>? 
Tpuiravov. [ Tpufxrj ouv Tpuiravov, w? 7uocvto)v 7T£piy£- 
vo'f/.svo?. rj Tpib? xai TaXaiTrtopo?. r\ Tpu(jt.aXid. — 
X£7rToXoyo?. ^r.] 

449. [xdaOXv]? iSico? 6 [XE^aXay^lvo? Xwpo? xai £x- 15 
Xuto?. fxacrOXv)? ouv IvTauGa 6 TroXuyvw^wv (xai (xyjSsv 
piSaiov jjltjSI 0"Ta6£pbv yivcocxwv. r\ 6 ifiLavToSS^? xai 
[/.asTiyia?, a7rb [JisTacpopa? tou [X£(jt.aXaY[ji£VOu i^dvTO?, 
Y] outoj? £utovo? w? i(xa?). Xsysi oOv tov oXioOripbv 
xai Sia^aTixov. — [X£[xaXay[A£VO?. Br. go 

£ipo)v : e 7udcVTa Trai^cov xai 6\a}(X£ud£(OV , £ipw- 

VSUOfJLSVO?, dTCaT£WV, U7T0XplTr]?. 

yXoib? : (Tb auTO Sy]XoT tw (xdaGXy)?. £tXY)7rTai SI vj 
[/,£Tacpopoc dirb toiJ Iv toT? paXav£iot? IXaiou 7T£Tuy]yoTO?, 

OTU£p TOU? l7TlXa[/.SaV0a£V0U? Sl0Xlo6dCV£lV 7T£CpUX£. 25 
TOIOUTO? OUV Xai 6 7rp£a6uTY]? £UY^£Tai y£V£(70at TOU? 

Tpo7rou?,ivaw(77r£pSioXio'0dv£ivxaicp£UY£iv SuvrjTai tou? 
Sav£iaTdc?. xai (x^pi Ssupo tou? t^ yvto^v] axd^ovTa? 
xai [X7]0£V aTa0£pbv cppovouvTa?,xai aXXo [/iv iimyyek- 
Xo[x.svou?, aXXo SI cppovouvTa? xai Trpda-a-ovTa? , Sioc to 30 
ty)? yvwp.Y]? 6Xia0Y]pbv xai dcTriGTov yXoiou? xaXou[X£V.) 
[ r\ yXoib? Xly£Tai 6 £u7Uo? tou IXaiou. Xsysi ouv tov 
puirapbv tou? TpOTrou?. 'AXXco?. yXoib? Itci tou pu- 
7rapou xai [jiiapou xai [xixpoXo'you 7rapaXafx6dv£Tai. 
jcai yap 6 puTrapb? Sia ty]V acxYjaiv o-uv£yyu? 7rw? IffTt 35 
tw yXoiw. S7rt Si to "/^0o? [AETEvr^lv tov [jio)(0Yipbv Syj- 
Xoi xai 6Xto*0Y|pbv xai sujxsTa^oXov. ] yXoib? , [juapb? 
xai puTrapb? xai [xixpoXo'yo?. R. yXid^po?. Br. 

450. xlvTptov : Touteoti Y^aXsTrb? xai cppiXTO?, xa0b 

Xai TOU? Y^VIOY^OU? X£VTpOTU7TOU? XaXoUfASV, TOU? TOI? 49 
X£VTpOt? TOU? ITT7T0U? TU7TT0VTa?. (x£VTpWV XlySTat Xai 6 

xXetuty]? Sioc to (3aaavi£of/ivoi? toT? xX£7UTat? xai X£VTpa 

TTpO<7Cp£p£(J0ai.) [X£VTpWV Sfi £C7Tt TO £7TlC , aa'(JO[X£V0V TO*l? 

ovoi? Ix ttoXXwv xai Siacpopoiv cuppacp£V craxxiwv. xai 
£TCioray[/.a twv ovwv. 'AXXoj?. oi Ix tcoXXcov cuvy]- 45 

0pOlC7[A£VOl ItuI TOiaUTOC TlVa TOI? UTTO^UyiOl? pl7TT0U[/.£Va 

xaXouvTai X£VTpwv£?. 01 SI tov XoiSopov dxououaiv OlOV£l 

X£VTpOTU7TO? , 6 X£X£VTpt>3[X£V0? Xai CppiXTo'?. 7tXy]T~ 

twv. Br. J 

CTpo'cpt? : AtTO TOU C7Tp0(p£03? Y] [ASTOCCpOpa. 010V SU- %Q 

cTTpocpo? xai £uxivy)X0? Iv toi? 7rpay{/,a(ri. — crpscptov 
toc 7updy[xaTa. dpyaXlo? : AunrYipo'?. Br. dxaTaycovt- 

CTTO?. R. 

451. [jiaTioXor/o? : Oi [xlv tov Xi^vov, oi SI tov 104 SCHOLIA IN NUBES. atxpoXoyov, licet [/.octiov to sXd^tarov £tw0a<rt XsyEtv. 
ot oe tov (JUXTata BouXeuo[/.evov xat Xoywvra. (ot Se tov 
xpou<xifX£Tpr]V. fxaTiov yap si8og fjtixpou. 6£uvei Ss Hpw- 
Stavo'g.) — (TfJuxpoXo'yog , cp£i8o)Xbg, xat ou icpoie^evo? 
5 ti twv auTou. 5r. [xaTTtoXoi^o'g : 'Ex ptsracpopag twv 
[xaaawvTWv. Z.Z?. 

453. 8pwvTWV aT£)(vwg : dxpt^wg. ot cpiXoorocpot. R. 

455. aV Ijaou yofirp TO?g cpiXocdcpoK; irapaOe-cojaav. 
yopSv) os to Xetctov eVTepov. uTcepSoXvi 8k TO TOtOUTOV. 

10 R.V. 

456. cppovTicrraig : cptXoaocpotg. V. £tg EcrTiaa"tv. Fic£. 
(456). X9ju;a [xsv TcapscTTt : 3 E7cex0earig Trjg 8t7rX9jg 

d[i.oi€ata , ex, xwXwv x', wv to icpwTov Tpo^aixov 8i(/.s- 

Tpov dxaTaXy)XTOV. to 8suT£pov Tpo^a'ixbv Tptp.£Tpov xa- 

15 TaA7]XTtxov. to y' oaxTuXtxbv 7T£V0yj[xtfjL£p£<;. to 8' ava7uai- 

CTIXOV 7C£V07]fJUfJL£pSg. TO 7UE(/.7CTOV TpO^atXOV 8lf/.£TpOV 

ppa^uxaTaXviXTOV, 8 xaXstTat <D£psxpaTstov aTEXIg. to 

ixTOV laa^ixri pdcrtg. to eSSojaov dvaTcatffTtxbv 8{[/.s- 

Tpov ppa^uxaTaX^XTOV. to oy8oov of/.otov. to IvaTOV 

20 taf/.6txbv 7uev0r J {M[/.epeg, 8 Trpou/ov xaXeTTat. to Ssxa- 

TOV 0[/.OtOV TW TptTW. TO IvSeXaTOV O[/.0l0V TW SXTW. TO 

8w8EXaTOV TpO^atXOV 7C£V0Y)[JU[JlEpSg. to TpnTxatSs'xaTOV 

avaTcata-Tixv] pdcrtg. to TscrorapeorxatSexaTov ojjioiov 

tw Ivoctw. to TCEVTExatSexaTOv 8axTuXtxbv £cp6Y)(xi[/,£- 

25 p£g j 8 AXxfJtdvstov xaXstTat. to IxxatSsxaTOV 6p.otov tw 

T£TapTW. TO STCTaxatSEXaTOV OfXOlOV TtjS TptTW. TO OXTW- 
Xat$£X0CTOV OfAOlOV TW IvaTW. TO £VVEaxai§£xaTov, 6 Tea- 
paTiXsuTOV 6vo[xd£sTat, 8axTuXtx^ pdartg. to stxoarbv 

o'fJIOlOV T(j) TTEVTEXatSsxaTW. X9)fXa : <DpovY](/.a , 

<9 d£tw[/.a. Ficif. dvTt too cppovY][/.a. R. 

458. aXX' eroifxov : dXXa ToX(/.Y]pov. R. 

459. oupavo'^Yixsg : MsytGTov [7uapoc to [II. K, 212] 
« E7coupavtov xXlog sit). » 7udXtv 8s wg cptXoo-o^og arco 
tou oupavou ty]v Xs£tv 7uap7fyaye, 81a to 8t8d<jxstv toc 

35 oupdvta.] 

465. touto : to Eu8at(jLOv^(7at 8y)Xovoti. R. to £9j<jat 
[itov toioutov. Vict. 

469. [dvaxoivouaGai : Tbdvaxotvoua0ai7rpbgTb 7cpa- 
y[/.aTa cruvaTUTE xat dvTtypacpdg. sixoTwg 8s £i7r£ t9} ayj 
40 cppsvl, 8stxvug IvteuGev, toq aXXo? jxsv av ti? ouSevo? 
a^ia TaifTa IXoytaaTO, oru Be ttXeictou a?ta. Vict.] 

(471). 7cpdy[Jt.aTa xavTiypacp^t; : Outwc IxdXouv toc<; 
8txa<; 8t^t Tot; dvTt9£«7£t(; xai Xucjek; twv £7ricp£pop,£vtov. 
[to 8k ££%$, dtvaxoivouaGat toc 7rpdy k m.aTa xai Tag dvTt- 
45 ypacpd?.] 

(474.) a£ta ay cppevi : Ta d^ia 7updy[xaTa crbv tvj ctyj 
cppevt pouX£uao|jL£Voug. 

(476). vuv 6 2toxpaT7]<; Xsy£i, [AaXXov 8s 6 yopoV 

£ta)0£ yap [JLETa to acat sTcayeiv SiaTi^a* ax; av aS?] to 

50 dXX' iy^Eipst. V. [aXX' iy^sipEi : 'Ev IxGscrEt StdTi^ov 

dvaTrai^Tixbv T£Tpd{X£Tpov xaTaX7)XTixov. EiwOaat yap 

(XETa Tag TOtauTag TTEpto'Soug £7rdy£iv Siariy^ov. Itc\ tw 

TeXeI T% (JLSV E7T£X0E<7£Wg 8uO C7UV7]6(0<; 8l7rXat £?C0 V£- 

vsuxutaijTYJq 8s 8t<TTt^ta<; 7rapdypacpo<;. xaX^Tat 8e TauTa TroXuaryyjf/.aTiG'Ta , ota to Siacpopa Blyzaftcu [AETpa. Ta 8* 
I<pe59js X^' ia|ji^ixd eicriv dxaTdXvjXTa Tpi|/,sTpa* wv ts- 
XEUTaTov 

X<opei , ti xuTCxa^si; ej(cov rapt ttjv Oupav ; 

E7TI TW TSX£1 XOpWVlC. ly^SipSt : 'Ap^VJV W016L Fic^.] 5 

481. TEiyo^a^sTv fjiot 8tavo£T : 7cpb<; Tag [xyj^avag 

UTCIQVTrjCJE. R.V. [IvTEuOeV 7UapiGT7]at TY)V iauTou 81a- 

votav. to yap [XYj/^avag ou^ wg 6 2wxpaTr,g, oGtw xat 
auTog evo'tjcjev, dXX' sig TEt^otxaytxa opyava. £^£7utT7]8£g 
xat 6 7rot7iT7)g Taur/]v tyjV Xe^iv lOyjXEV. Junt. IvteuGev jo 
7uapt<7TY](7i t*)]V IauTou avotav to yap (xyj^avag ouj( wg 
2o)xpaT7)g eliusv, auTog Ivo7)(Tev, dXX' £tg TEtyo^a^ixa 
opyava. l^eniTriSeg 8s 6 7uoty)TV)g TauTa irotwv 8iXy]i/.- 
jxaTOug ti6v]g-i X^stg. Vict.] 

484. ocpstXETat : XpswcTETTat (xot 8dv£t<j[jt.a irap' Its- 15 

pOU. Br. X£^p£W<7TY)Tat. R. 

486. I^ei? £7UTY]8£i6rriTa Iv tw Xsyetv. R.V. 

487. [d7TO(TT£pE?V 8' £Vl : Ilpbg TO 6{/.OlOXaTaX7)XTOV, 

xat 7rpbg to IauTou 6 yEpwv pouXsu(xa. touto yap auTw 
d7uou8d^£Tat to tibroa'TEpE'tv Toug 8av£taTdg.] 20 

488. df/iXst : IlapEXxst. ( Attixt) 81 j\ cppdcrtg. avri 

TOU, \L7\ d0U(X£l.) 

490. [auvapTcddEt : Avti tou auvapTudcv]. 7rpbg to 
ucpap7ra(7at E7rai$£V, £7U£tSyj xat ot xuvsg dp7rd^ovT£g 
Ia0 tou a 1.] 25 

496. dxapT] : dvTt tou oXtyov %povov. R.V. 8txd£o- 
(xat : Etg 8txacrT7]piov a7r£pyo[xat. Vict. 

497. i0t vuv xaTa0ou : Avt\ tou ay£. 07T£p 81 Itc\ twv 
ptuouptEVWV Ta ptucTT^pta, a7ro8u<iat auTOV tt;v !a09JTa 
pouXETat. [wg [JteXXwv 8e Ixstvog TU7n:e<r0ai, cpyjcriv, Vj8t- 30 * 
XY]xd ti; 6 8e TEpaTEUo'f/.svog wg Itui twv [xuoup.£V03v. 
yu[/.vbv eiadyEt auTOV.] 

[t0t vuv, xaTa0ou 0oi[Jt.dTiov : "E0og yjv ToTg tote 
cpiXoaocpotg ev ^itwviov (jwvov lv8£8u(jt£Voug xat ^.1- 
yup,voug xa0Y)[X£youg cpiXocrocpsTv. xaTa touto oOv to 35 
£0og xaTa0ou, eTttsv 6 2wxpaVy]g tw 2)TpE^id8^, to 
t^dxtov, vjyouv aTTo8uaat. 6 2Tp£^td87]g 8k uiroXa^wv 
OTt a7ro8ua"aT0at touto xeXeuei, tva to itxaTtov auxou 
85j0£v dcpfiXviTat , r\ yu[j.vw0£VTa toutou ifxaat tu^vj , 81b 
xat Y)8txY)xd ti;, cpYjat, xat 81a touto (^ouXei dcpaipEto-0at 40 
[xou to t{JtaTiov ; Vict.] 

498. VO{JLt?£Tat I aVTl TOU VO|JLt[JLOV IffTlV. R. 

499. dXX' ouyt cpwpdorwv : (' / E0og ^v Toug eiffiovxag 
stg otxtav Ttvbg iid tw IpEuvvjarat yufjtvoug EiaiEvat, 
tva [f.r\ ti U7ib Tot tpidTta xpu^avTEg Xd0ODatv,^ iva jxy) 45 
uTcb £x9p a ? XdGwatv uiro^aXovTEg to ^t)tou[jl£vov xat 
^7){jttag atTtot toutw ysvwvTat.) 01 yap (jleXXovte? 
EtartEvat, i'va l7ut0£acrwvTat yp^aTa tou 87)(jtocriou y£- 
vo^sva , r\ Y.U.T speuvav, yup.vot Etdtacriv, Iva {Jtvj ti U7rb 
toc ladtia xpu^wcri. — Eicrep^optat : Kat SsTu^a Ivteu- 60 
0ev yupov £t<Tt£vat, p.7]7uwg xpaTV]0w. Vict, wg [/.eXXwv 
TU7CT£(J0at TOUTO cpyjffi. R. 

501. TJ^tGv^g yEvVJa-otxat : 'Ettei ta^vbg xat w^pbg SCHOLIA IN NUBES. 105 t^)v icYav 6 Xaips<pwv, are cpiXoffocpta govtst/^?' oOsv 
vuxTEpi? IxaXs'tTO xai icul-tvo?. [igtsov 6ti ic/vb? xat 
wypb? TTjv iSsav 6 XaxpEcpSv ^y, cits cpiXoa-ocpia o-u£cov, 
xai Ix lauTy]? o"uvT£TV)xb{, £)(0)V to ff(o|/.a. Sio xai vu- 
5 XTEpi? IxaXsiTO, 8ia to is^vov. Br. y)[/.i0vy)? : c H[xt|xa- 
07]?. Cant. 3. w<psiXev sitcsiv ^jxtjxaO^c; Y£V7)<:of/.at , sWi 
irspt [xa07]cr£co? 6 Xo'yo?. dXX' ItteiSt] to (/iv teXeiw? 
[/.a0sTv iffTt t£ ETp£^ia§7) £<*)7), o\a to ix toutoov 
§uv^<T£c9ai tou? SavEicnra? d-jroxpouffaaGai 1 , to [/.7)8oXto? 

10 [/.aGsiv oiovsl 0dvaTO?, Sta to [/.eXXeiv d7rooouvai Ta 
Xps a * dvTt tou eittsiv fKxtfxocO^jc 7][/.i0vyi? siirs. Cant. 3.] 
506. ff7T£ua-a<; si? cppovTtcroiptov. R. 
(507). {AsXiTOUTTav : IIXaxouvTa jasXiti SsSEUf/ivov. 
ifcpspov 3s , ib? iSoxouv, TOt? 6'cpsffiv. 

15 508. wa7TEp i? Tpocpwvtou : [ c O Tpocpiovto? Iyeveto 
X^oijo'o? dpiffTO?, 8? xaTEcrxEuaasv ispbv lv ttj Afi^a- 
Seta ttj? Boiama? u7ro y^v, xai xaXeTrai Tpocpwviou. 
exeT ouv 01 (xuou(AEVOt xaOl^ovTai etci tou <7To'[/.aTO? y^~ 
[Jivoi, xai ap7ra^0VTai Oreo tivwv 7cvEU(/.dTa)v, xai cps- 

20 povTai U7T0 ttjv ytjv. IxeiS^j §s diravTWcri §ai(/.ov£? xai 
&psi? xai d'XXa Tiva ip7CSTa 5 paard^ouai irXaxouvTa Tiva 
xai pi7TTOucriv etti tw ixcpuYEiv. xai P-STa T *l v (xu7)<nv 
6Y aXXou oro'^aTO? dvappi-rcrcuvTai. *AXXw?.] (o^tm? 
6 Xapa£ lv xto 0* « 3 A.yct[L'ffir l q ^PX WV 2TU[xcp^Xou ttj? 

25 « 'ApxaSia? EYafAEi 'ETTixdaryiv, 7)? -real? r\v Tpocpojvio? 

« CXOTIO?. OUTOl TOU? TOTE TCaVTa? U7TEp£^aXX0VT0 £U- 

« T£*/v(a, to'v te iv AgXcpot? 'AttoXXwvo? vabv yjpYoXa- 
* bricrav iv "HX1S1 Se TapuEiov ^puaouv xaTEdxeuaaav 
« AuYEia* & xaTaXa^avTE? dp|/.bv XiGivov, vuxto? siff- 
30 « iovte? £xXe7Ttov to5v ^pvjfAaTtov dt/.a Kspxuo'vt, 8? 
« T^v yvvjcrio? A^ap^ou? xai 'Eicucdcrcr,s uio'?. &? Se 
« rjTCopsi Xiav AuYEia?, ETctSvj^cravTa AaiSaXov au- 

« To'cTE XaTOC (pUYV)V MlVCOO? IXlTaV£U(7£V E^l^VEUCTai TOV 

« cpwpa. 6 5s 7raYi5a? £<TTy)a-£v, odq 7r£pi7UEa-diJv 'AYa- 
35 « p^Yi? dvaipeiTai. Tpocptovio; Se t^v xscpaXvjv auTou 

« T£[JL(jbV TTpbg TO [///) Y vw P tQr ^ val 5 ^H 1,01 ^EpXUOVl 

« cpsuYEi si? 'Op^ojAevov. Auyeiou 5s xaTa xsXsuaiv 
« AatSdXou irpb? ttjv twv at^aTWv IxXuaiv iiri^ito- 
« xovto?, xaTacpsuYOuaiv 6 [jlev Kspxuwv si? 'AGv^va?, 
40 « w? KaXXipt-a^oq [fr. 143] 

« 6? f l9U^£V JJLcV 

ft 'ApxaSiTiv, yi[uv 8e xaxo? TiapsvaacjaTO ysiTtov. 

« 6 Ss ETEpo? ei? As6a§£iav T7|? BoiWTta?, 06 xaTco- 
« pu^vjv 7roiyi<7ap.£vo? oTx7]civ ^ieteXei. T£X£UT7]<ravT0? 
ft6 « §e auTou [/.avTstov aTpExs? I<pav7) aiiTOCE. xai Ououaiv 
« auTw w? 6ew. iTEpiEXiTTE §£ uibv "AXxavSpov. » V AX- 
Xw?. Iv [[xsv] toi? [TuaXaioT?] dvTiYpdcpoi? outw? e6- 
pov. 7rpWT0v (jlev oti oi TCspi 'AyoLyL^Brp uioi 'AiroX- 
Xwvo«; xai 'ETrixao-Tyj?* ot Se Aib? xai 'IoxaorY]?* o? Se 
'EpY^vou. stTa <b? AaiSaXo? [/.ev to te^viov l7ro.i7]csv, 
auTOi Ss xsxXocpoTE? IdXo3(jav xai TW ^T£p(0 cpsuYovti 
oi£(7^£V ^ y^ xat sSe^aTO irepi AsSdo'Eiav. GdTEpov Se 
BouotoT? XifjKOTTouo-iv zy>$y\GM 6 0sb? Tpo<pojviov TlfAaV. 01 §£ dYVOOUVTE? 0TT7] £17) TO {JLV7)(J(.a , CJXTQVEl fJL£XtC7(7tOV 
7T£plETU^0V l\ UTUOppWYo'? TIVO? dviOUCTWV Xai (TTO^a- 

(ja^svot toutov sTvat tov to'tcov, ixpivav IxeTcte §sTv 
Tiva xaTsX0£iv [GEacro'^EVov]' o? supt^v Su"o SpaxovTa?, 
'TrpocryjvEYXE [xsXiTouTTa? xai oux tjSix^Ot]. l\ o5 to eQoq 5 
Iyeveto. oi Se pouXofxsvoi ^p7j<rTYipiacj07ivat, dYveuo-av- 

T£? (Optd(J(.£V0)? Xai CTToXt) X£XOa(Jt.ri(Jt.£VOt 0£O7Tp£7i:£T , 

xaTtaui tou? 7rXaxouvTa? e^ovte? , 7rpb? to faXXsiv toi? 
ocpsai xai jx^ dStX7]0^vai utc auT^v. xai 7roXXo\ [jisv 
au0v)fx£pbv dv£7r£{jicp0r J Grav oV^auTOu tou gto[jliou, ot 10 

§£ Xai $ta 7rXElOV(OV ^[XEpWV.) [lv $S TOI? VEOKEpOl? 

outo)?* 6 Tpocpwvto? dvv^p yjv 7udvu <ptXo§o£o?. TcoiVjca? 
oOv iv AE^aSsta t9j? Boio>Tia? u7toyeiov oix7][xa , Eto-gX- 
0^>v IfxavTEUETO, xai XiaaYXOV7)0£i? d7T£0avEV. iYxa- 
Toixy]a'av§ESai[jt.o / vio , VTiTa? [xavTEia? IteXei. gior^p^ovTo 15 
oOv evto? o! ^pYja'op.EVot, I^ovts? iv Tatv /£poTv TTO- 
rcava, tva toi? ixu ifxcpiXo^wpoucriv ocpEci SiSovtc?, 
[xtjSev utc' aiiTtov Suc^sps? Trdcr^waiv. 6 Ss Etaiojv IxeTcte 
Xoitcov oux Irt iYsXa 6\a ttjv twv o'cpswv EX7rXv]?iv. o'Gev 
xai 7rapoi[Aia Itui twv aYEXdcraov xai auvwcppuw^E- 20 
vwv, i? Tpocpcovtoo [A6[jiavTeuTat.J — ^prjdTrjptov Icjtiv 
iv AeSaSeia, 8 tivs? KaTaSda-tov xaXouanv. dTo'aiov 
Yap ti eotiv, w? toc dxpa §uvaa0ai [/.ova twv -ttoowv 
^ojpYJa-ai. 01 oOv tw 0ew yptopvoi, dYVEuaavTE? Trp&j- 
tov ojpto-jxsva? %spa? xai xocpfaavTE? iauTou? tspw 25 
tivi o^yjjxaTi xai df/<p0T£pat? TaT? ^spa\ TOtauTa? 
(xd^a? Xa^ovTE?, outco xa0i^oucriv iiri to (tto'^iov xai 
aicpviSiov dpTud^oucxi xai xaTaSuvouaiv 67:0 t^? vr\<;. 
Ta? §s f^d^a? Xa|x^dvouaiv U7rsp tou jjl^ dSix7)0^vai 
U7rb twv auvavTcojjtivcov o^ewv, dXX' IxEiva? auTOi? 30 
irapa^dXXsiv Tpocpyjv. iv As&xSsia kpbv Ictt\ Tpo^co- 

V10U, o'tTOU OCpl? V^V 6 JXaVTEUO^EVO?, (§ Ot XaTOlXOUVTE? 

TrXaxouvTa? l^aXXov {i.s'XtTi ^e^su^e'vou?. R. 

509. Tl XUTTTa^Et? E^WV .* 'A.TTIXW? 7TEplTT£U£t 10 

e^wv. to Ss xuTCTa^si? dvTi tou (7TpaYY£U£t xai OiaTpl- 35 
6si? outw? ivTau0a. — xu7rcd££t? : Xpovi^si?, SiaTpi- 
^£t?. Vict. 

[wspl T^jv 0upav : Baps'w? oiaxEijxsvo? ei? to eiffie- 
vai Si' auTvj?.] 

5io. [dXX* i0i X a ^P a)v : Touto $ia to EicaYsciOai -*o 
tov y^opbv i£i6VT(ov twv GiroxpiTtov ovojxd^ETai xopwvt?. 
Sta §s to irpOTi0£cr0ai tt]? -7rapa^d(7£OD? xaTa to £0o? , 
6vo[xa£sTai xo[Ap.aTiov ? xwXwv oxtw. Sv to [xev irpwTov 
dvaTTaiorTixbv St(X£Tpov dxaTdXv]XTOv, vj yoptafx^ixbv 
Si[XETpov SiuspxaTdeXyjXTOv i7ri[X£fxiY{XEV0v SkjttovSsiw. 45 
to SsuTEpov dvaTraiarixbv p-ovo^ETpov. to TpiTOv xai 
to £|9]? xai to ISSofxov xai to {jlet auTO '^optap^ixa 
3i[/.£Tpa xaTaXvjXTixd ei? dfxcpi^pa^uv Tuspaiou^Eva , 
Y] paxystov, §ta to d§idcpopov, 'Aptcraxpavsia xai auTa 
xaXoufxsva. to tts'^tttov yopta^^txbv Si(jt,£Tpov dxaTa- 50 
Xtjxtov. to sxtov dirb iajx6ix% pdaEco? ei? ^opia(j(.§ixr)v 
UTTspxaTaXyjXTOv. 

TO CrU<7T7|fAaTlxbv T0 7 §£ ix XoSXfOV CUVlCTaTai 7)'. TO 

a' ^optajx^ixbv SijxsTpov ix ^optd^ou, ct7tov$eiou xai 106 SCHOLIA IN NUBES. a[ACDtjAaxpou. to p' SaxTuXtxbv [AOvo'[ASTpov. to y' p- 
pta[A&xbv (Aovo'fASTpov Ix 3£optaj/.6ou xat pax^Etou. to o' 
6'[AOtov tgo y'. to s' ix ji' }(opta[A&ov. to s' ix SttafA^ou, 
^opiaf/.6ou xat ffuXXaSYfc. to £' ^ '/opia^ou xat ay- 
's cptjAaxpou. to v)' Ix ^opiafA&)u xat pax^siou. stTa t\ ira- 
paSaat; Ix Tpo^atXGOV T£Tpa[ASTpGov xaTaXvjXTixwv jae' 
<7uvtorTa[ASVY] , gov TEXeuTaTo; 

g? tocc &pa; rocs Ere'pas eO <ppov£tv 6oxYJ<7£Tai. 

XeygTat Se Tpo^atxbv touto to [AETpov, oO^ ort [aovov 

io Tpo^atouc f^ei, aXX' Ix tou luXsova^ovTOi; xai (AaXiffO 3 

OTt Ix 7ravT0<; tov £' 7ro'£a tov irpb ttj<; xaTaXv)XTixrj<; 

(7uXXa69j<; Tpo^aTov s^si. 7rapa6a<rt<; Se XsyETat touto 

TO CUCTVipt.a, OTt 01 7T0l7)Tat GO? Ix ffTOfJtaTO? TOU %opou 

I£s<patvov TTpocTout; 0£aTa?, a I6ouXovto yEvsaGat au- 

15 TO?? to? OlXSlOt? KpCXjdmOlQ TOl? )(0p ^ X,£ X.P V l^^ VOt ^ ° 7U£ P 

xat vuv outo? tcoiei St' atTtav TOtauTY]v vo(ao? tjv AGy)- 
vatot? fA^7rto Ttva Itwv X' yeyovoTa [atqts Spapta avayt- 

VGOffXElV £V GEOCTpto, [ATQTS §7)(X7]y0p£tV. TOUTto Tto Vo'fAto 

xat 6 xwpuxo? outo? stpyoptEVo? 7rpoT£pov Sta to [a*/] Tpta- 
20 xovTaETY)? £Tt uitap^Etv, irottov Spa[AaTa 6\a 4>iX<ovi- 
Sou xat KaXXta-TpdcTOu avEyivGOcxsv si? to GsaTpov, o)v 
lv ^v to tgov AattaXltov XsyofJtevov, Iv w ouo starjyayE 
[AEtpaxta StaXsyofJtsva , cwcppo'v T£ xat ata^pov. xat 

7ToXXoT? TGOV GfiaTGOV l7T7)V£Cr67) , OU [AEVTOl Xat VEVtX7]X£V 

25 Iv toutw 6 7rotY]TY)?. l7u£a? Ss 7]Sy] tou X' etou?, xat 
touto Srj to twv NscpEXwv Troi^aa? Si' iauTOu StSacrxst, 
xat atTSt Tuapa twv OEaTWV, a Ss? y£V£cr0at auTto, tJtoi 
to vtxvjaat t£> SpajxaTi. Vict. tGt : IIopEuou, IXQs. 
Vict} 

30 511. XO[A(AaTlOV X ? ^' R - 

514. avTt tou yrjpacra?. R. 

516. [^pWTt^£Tat : AvTt TOU )(pCO|J(.aTt^£Tat. aUTO? §£ 
6 ^pa>f/.aTt(7fj(.o<; £t<; TTpoatoTcov ytVETat. auTO? yap xaxa 
vouv £^pa)[xaTi^£TO , Sta touto IiriqyayE , ttjV auTOu cpu- 

35 dtv, tV vj o\ov xat [X£poi; , Sta [xev tou ^pto[xaTt^£Tat 
voou[j.£VOu tou oXou, Sia §£ tou tt]v auTOu cpuatv, TOU 
uipou<;. Junt. , Vict.] 7uX7]0 , ia^6Tai. R. 

517. IrcaaxEt : IIatS£U£Tat. Vict, 

518. to 0£6O{Jtsvoi : [ c fl[ Tuapa^aai? Sox£t [aev Ix tou yo- 
40 pou X£y£<70at. £t<7ay£t $£ to IauTOu Trpo'cro^Trov 6 izoir\- 

vn$.J 7rapa^acrt<; §£ laTtvoTav ixT^?7upoTepa? (7Taor£OJ(;6 
yopb? ^.ETaSa? outgo? dtTuayyEXXv] 7rpbg tov St][/.ov acpo- 
poov. (giSifj §£ arapa^aaEGOV i7cra* airXa (xev Tpta, xaxa 
Se ayjiav) Tsaaapa. Ta [/.ev oOv airXa Icti TauTa* xojjl- 

45 [xaTiov Trapa^aa-K; 6[JtG0vu{Jt.G0? , 7) xat ava7rai<7TO<; xa- 
XsTrai, £7T£t 7roXXaxi? Iv TauTV) tw avaTratdTW ^p^Tat- 
Tcvtyo;, o xat [xaxpov. toc Se xaTa ayiaw, CTpocp*/), av- 
Tiarpocpos, smppY)[/.a 9 avTe7rippri{jta. ^ {jiv oOv orpocpvi 
xat aVTtaTpocpo? cruv£f/.7Tt7TTOU(7i xaTa to {/.STpov xat 

50 Ta xwXa* iraXtv to s7rtppYj[/.a xat to avT£Tcipp7][Aa. 
[tive? Se 7upocrTi0£a(7i xat wot]v xat avT(p§7Jv. s^oucri 
yap xat TauTa cj^eciv Trpbc; aXX^Xa.] yj [jlev ouv Trapa- 

6%Gl$ VJ Ix TOUTGOV (7UyXSl[ASV7) TsXsia IffTl. Etfft Se X«l aTEXsTc; •7rapa^ao , £tc 9 oov euTt xat auTT). ) [iTCTa St) ov~ 
tgov tgov t^c TrapaSaasGO? (/.sptov, sop* i'xacTOv twv 

aTUoXEXutAEVGOV TptGOV Tl0£Tat 7) TTapaypaCpO?. OUY ?)TTOV 

Se xat Itui tou [aeXou<; xai tou l7Ttpp^(jLaTO? 3 av (ayjSev 
a7roSt§GOTat. lav Se Iv9] Ta avaxuxXouptEva, to te av- g 
Ttarpocpov tou [aeXou<; xat to avT£7uipp7]u;a , Ittti tou Iirtp- 
pr^jxaTOi; Tt0£Tat r\ ecjgo vsvEuxuta St7uX9) 67U£p tou Sv)- 

XGOCrat OTt I(7Tl TOC aVTaTToStSojAEVa* S7ct OS TOU aVTETTlp- 

pyjfxaTOC "h £?w VEVEuxuTa. Iv Se toic a7roSiSo[A£V0ic 
TraXtv Icp' IxaaTTj? arpocpyjs 7rapaypacpo<;. Itti Se tou if 
TsXsuTatou xgoXou Suo StTuXaT, r) (A£v xax' ap^ac, vj 

0£ XaT^l TO TeXo?. afJtCOOTEpat (AEVTOl I^GO VEVEUXuTat, 

SviXouaai y](/,tv oti avTaTroStSoTat. to Se ptETpov aau- 
cyxaTOV EuttoXiSeiov xaXoufjtsvov, cttit^gov Tpo^atxGov te- 

TpajAETpGOV XaTaX7)XTlXWV [As', OOV TsXEUTaTo? L5 

s? xa? (Spa; ra? sTEpa? su ^povstv Soxyja-eTS. 
TO 0E TpO^atxbv [AETpOV XaTa TTaffaV p!.£V ^Gopav Se- 

)(STai Tpo^aTov xat o-ttovSe'Tov, 7tXyiv tt^c 7uapaT£X£UTou, 

'[AT] OVTO? TOU [AETpOU ^GoXoU. Xat XaTOC (A£V TOC? TTEplT- 

Ta? Tpt^pa^uv xat SaxTuXov, £t tu^oi. tgov S* apTtGov toc<; 20 
[aev £T£pa<; avaTiatCTOv, xat otq Icpyjv lyyGopsTv 7ra(77) 
^Gopa. iSio)? Se tt]v TETapTiqv Iv TouTot? tajA^ov. Itci TtO 
teXei 7rapaypacpo?. I^p^v Ss tt)V Xe'^iv utto tou ^ 
o-y)[A£iou<70at. E^p7]craT0 yap [a£to^9] avTt ovo'fAaTo;.] 

xaT£pw : 3 Apyo 7 v. Ipw. IX£u0£poq : Metoc 7rappY)- 25 
Gictq. Vic, 

519. [vt] tov Ato'vucov : 'EtcsI Iv Atovuctot? 7Tap9)X- 
0s to Spa[Aa. xat yap Iv to?<; AtovuataxoT? aywat Ta 
SpatAaTa TJyETOxat IStSaaxsTO. — tov Atovuarov : 2uv- 
itrjfft?. Vict.} s C 

520. [outgo vtxrjcratjA' sytoys : At7rX^ efaQsGiq z\q tv]v 
Tuapa^aaiv. ou^r r\ auTTj Se laTtv, ouSe tou auTOu jae- 
Tpou t^ Iv Tat? N£(psXat? 7rpG0Tat<;, aXX' w? oXtyoj 7Tpo'- 
T£pov EtpriTai, tou xaXou(Asvou Eu-rcoXtSEtou.] 

523. avayeucr' 6[Aa? : Avti tou StSaJat to Spa[Aa. 00? 35 
Itti ppGO[AaTWV Ss Xsy£t. — avaysucrat : Ast^at 6[aTv 
TauTTjv. XJ5. ^tGoaa : 3 A|(ou? ixptva tt^ XGO^AtpSta? 
Ixeivy]?. avaysuaat : <l>ays?v. ^ -nrapsa^E [AOt : Et? tjv 
7roXXa l[/.oyyiora. Vict. yJti?. tovov. R. 

524. [u7r' avopcov : Twv xptTWV. touto Itci TGOV TTpO- i0 
TspGOv NEcpsXwv.] — avSpwv cpopTtxwv : BacxavGOV, x r 
TCOV. F«c^. 

525. [TauY ouv 6{Atv [A£[A(po[Aat : 'EtceI ou KpaTt- 

VOU, aXX' 'AjAEl^lOU OEUTEpO? GOCp07).] 

528. [ot? t]Su xat XsyEtv : 'Avtitou IXXoyt(Aot<; y\ 01? 45 
S7«5eixvucr0ai v]Su Ictiv.] 

529. dOJcppGav te ^ : IIpoiTOV Spa[Aa ypa^a? I?e0t]- 
xev 6 t:oit]T7]? tou; AaiTaXst?, Iv (Jj awcppov [AEtpaxtov 
Etdayst xat ETSpov a^pyjcrTOV. 7]uSoxt[A7)C£ Se acpo'Spa Iv 
toutw tw SpajAaTt. — xaxaTcuyGOV : KtvatSo?, daeXyT]?. p 
Sa... vo; [Loikaxoq.Vict. 

aptdT' YjxouaaTYiv : 'Avti tou YiuSoxt(A7](jav. ot yap 

EVlXTJdaVj sWl SEUTEpO? Ixpt0Y] EV Ttj) SpafAaTl. [StOTCSp SCHOLIA IN NUBES. 107 fort uiv auTO TrpwTOV twv SpauiaTWV, u'koBs atSou? 
ou Si' eauTOu lizshiloLTO auTo'.] 

530. XOUX I?Y]V 7CW (XOl I OuTUW l7TSTp£7rOV I[/.0JUTW 

to XsYstv Sta tV at6w. ou y^cp St' sauxou I? dp^? xa- 
b 6y}X£toc SpocpcTO. 6 tuoiyjtyj?, £uXafrr]? wv. drcb Ss twv 
Tfonr&w TJp^aTO Si' sauTOu sicisvai. 

531. [I$s07ixa : 'Airo {/.£Tacpopa? twv XdOpa tixtou- 
cywv xal cpo6ou[/ivwv yvwaO^vat yuvaucwv, xat Sta 

TOUTO £?W ptTUTOUGWV Ta Pp&pi , &' 10WV Tt? dv&OlTO. 

jo EupwrioYj? [Phcen. 25] 

SiSaxii pouxoXoidtv s>t0£ivai pps'90?, 

Xeyei oOv 'AptsToepdvY]?, w? iicsiMi Trapavo>w? t<xuty)V 
tyjv xwfxwStav £T£XOV, wqTcep ti Ppscpoq £?w J'ppi^a.] 
•rcat? £ £Tepa : <I>iX(oviSy]? xat KaXXtWaTO?. ItcsI 

I5 ou St' iauTOu sSiSaJs tou? AatTaXfit?, irpwTOV auTOu 
§pa>a. [to 8s, aveiXeTO XaSouaa , r] Ix TrapaXXYjXou w? 
to, « &Yv£ucra<; IxaOvipsv "yjto (iiv XaSousa, Stoc tyjv 
Ix ty[? yrj<; uiub twv X £t P c ^ v «P aiv ? T0 ^ dv£tX£TO Sta 
tyjv dvaSo^Yjv xat e!crrcoiY)(7tv. ■ — oyjXovo'tio OiXwviSyj? 

20 xat 6 KaXXtSTpaTO?, ot uciTspov yEvoasvoi oTUOXpixat 
tou 'AptffTOCpdvou?. Br. dvetXsTo : 'Av£0£<;aTO. Vict. J 
632. I?£Op£^aT£ : "ApiffTov xat xaXbv IxptvaT£. xd- 

TTatS£UO"aT£ : 'E7rYjV£(7aT£. Vict 

533. irtdTa Ttap' 6(Jitv : 'E£ IxsCvou tou ^po'vou cptXa 
25 [xot Icrt toc irpb? ujxa? xal m<rca\ auvOYJxat. R. V. 

vjyouv (jLEydXY) tcisti? I<jti k aot irpb? u[xa? xat irXYjpo- 
cpopta. £tpr,Tat Be Ix (jt.£Ta<popa? twv toc; cptXta? St 6p- 
xou TCOtouvTWV. Junt., Yict. 

534. vuv oSv 'HXeVupav : [Hap' Ata^uXw iv Xoyjcdo'- 

30 pOt? 7) 3 HX£XTpa £X TOU PodTpU^OU £7TtytVtO(7X£t TOV 

'OpscrTYiv IXYiXuOora. warapY] 'HXsXTpa , CpY]<7lV, OUTW 
xat r\ xwjxwSta xaTa £y]ty]<71v V]X6sv twv 6£axwv twv 
to'ts. IiriYvw^TatyapIdvTt dU{/.6oXov !x£tvwv iSy], xat 
tov ircatvov.] Ata^uXou cp£p£Tat Spajxa XoY)(popot, iv 03 

35 'HXlxTpa irapaY£VO[j!,£VYi £t? tov Tacpov tou 7raTpb<; Ix 
tou 7rXoxd(jLOu tov dS£Xcpbv £yvwptc7£V. xat f| xwjxwSta 
auTY) tou? 6£aTa<; ix£iVY}<; ttj? xwtxwSta?, dSfiXcpv] auT^? 
oO(7a, lTutYVW(7£Tat , lav tSv]. [y^ Xpuffo'OE^ic; dTusXGouca 
Ouaat tw 7raTpt, xat tov 'Op£(7T0U TcXo'xai/.ov IvTauGa 

40 £upoucra 7 sXtzz touto ty) 'HX^XTpa. y] Se d7C£X6ouaa lyvw- 
pi(j£V auTbv ovTa 3 Op£(7T0u * £t xat 2ocpoxXvfe TOUTO ou 

X£Y£t. XsySl OUV 6 TTOtYlTY)?, OTt, £t £7TatV£0Y]<7£Tai 7Cap' 

6[jlwv Y)vuv xwptwSta, Y VWC7£Tai ° Tt u[X£t? IdT£ ot xat 
ty]V 7rdXat auTY); a^sXcpyjv IiraiveGravTS?. Junt.] 
45 535. 6£aTat(; outo) cocpoig : 5, Hyouv xaOw? si? to 
Spaua ixsivov icpdvY)T£. Fic^. 

536. [TaSfiXcpou tov poa-Tpu^ov : c, Icti ou[xSoXov 
xat erraivov Ix£tvwv £7ciYvcocrsTat , lav iStj. 

538. ouSev y^XOs : IIap£Xx£t to §£V * w? xat Trap' 

50 'OpipW « OUO£V £Tl(7£. » OsXet §£ £ITC£IV ? OUX Y]X6£ CTUV- 
(JXUTIVOV I Et(J7]£CraV Y«p Ol XW[JUX0l Sl£^OJCr[X£VOl §£p- 

jAaTiva atSota yskoiou ^dptv. [6sXei Ss eiiretv auTou? CDOpTlXW? )(apt£VTtgO^£VOU?. CTXUTtVOV : A£pp.0tTlVOV 

i(jLaTiov [xaxpbv ; xaOoj? Ttv£? £T£pot xw[xtxot 7rotouatv. 
^^.] 

539. spuOpbv : Atv^w?. ISst Y^p si7uetv y^ IpuOpbv e? 
axpou , Yj i^ axpou ira^u. TotauTa Y^p ot xwjxtxot 7rpo$ 5 
Y£Xo)Ta Ituoiouv. 

540. iWo^a tou? cpaXaxpob? : Touto Sta tov Eutto- 
Xtv. Br. 

ou xo'pSa^' £tXxu<j£ : [Tpta £iSy] op^YjaEW?- i[A(X£X£ta 
piv xpaYtXYj, a-txuvt? craTuptxY] , xo'pSa? xwfAtxY), yJti? j 

atff^pW? XlVSt TY]V 6(7CpUV.J £<7Tt §£ Op^YJdEW? XW^tXY^? 
£tSo? da-^ptOVO?. £l(7t §£ Tpta £lSY) 6p^(7£0)?* I[X(X£X£ia 
[X£V TpaYlXYJ?, (7tXtVVt? §£ (jaTUplXY)?, XOpSa| §£ X(0[/.l- 

xy]?. R. V. xo'pSaxa to Xsyo(ji.£VOV tStwTtxw? xapuSav 

X£Y£t. TO 0£ £l'XxU(7£V aVTt TOU IcWTEpOV £taY)YaY£ VO£T. 15 

Br. tov Xsyo[/.6vov tStwTtxw? xaptSav X£Y£t- to Be £tXxu- 
(7£V dvTt tou Iv tw 0£aTpw zlGr^ciyz vo£t. Br. xo'poV// 
£tXxU0*£V : 'Ac7£[XVW? op^daTO. Vict. Tpta £iSy) 6p^- , 
(7£w?, w? xat e Hcru^to? 6 tXoucrTpio? cpYjcytv, I[x^£X£ta, 
xtX. Cant. 2. 20 

541. [0U0£ 7rp£(jSuTYl? 6 X^WV ! ^£1? EuTCoXl? £V TOt? 
IIpOdTUaXTlOt?. YJ W? £1? TOUTO TO [X£pO? £U£1TlCpOpOV OVTa 
TOV ^EpULtTUTTOV.]! 

542. TU7TT£t tov Tuapo'vT dcpavt^ojv : Touto £t? ^Ep- 
[xwva X£Y£t tov u7roxpiT^v. xat yap Ix£tvo? tou Y £ Xav 25 
^dptv tou? Iyyu? iciTWTa? stututs ty) paxTY)pta. — dcpa- 
vt^wv 7uovY]pa crxw^aTa : toc cpauXa axw[X[j!.aTa , o 
i<jTt xa? euteXw? 7:£7rXacr(jt£va?xo)[jt.wSia? dcpavgtg7rotwv, 
T0UT£C7Tt 7T£ptxaXu7rTWV tw y^Xwti xa\ ty] TcatSta. Yj otov 
iTTtTpt^ojv Ta <7XW(jt[xaTa xat7T£p 7rovY)pa ovTa. R. Ixto? 30 
§£ iaurou 7rotY](7a? toc 7rovY]pa axo3p.[jt,aTa toutoi? toT? 

Y£XotOt? ^pYJTai. £§£t §£ £1? TO ^pVjfflfAOV TWV 'AOYJVatWV 

Ta TTovYjpa axw[jt[jt.aTa "kiyeiv, Bi wv lTuatS£UOVTO ot xa- 

X(0? 7TpdTT0VT£?. V. [l(7T£0V §£ OTt TTOCVTa OCTa 01V X^YJ , 
£t? laUTOV T£lV£l. TOU? [Jt£V Y^p cpdXY]Ta? Eicj^YaYEV Iv 35 
ty] Auato-TpotTY) , tov §£ xopSaxa Iv toT? 2cpY]£t, TOU? §£ 
cpaXaxpou? Iv EtpYjVY] , tov Se 7up£crSuTY]V iv 5/ Opvt(rt, 
Ta? §£ SaSa? xat to tou iou iv N£cplXat? TOTcpwTov. — 
iv' ri yeXw? : Touto cpyjcrl Sta t6v ^Epfxt-TiTrov, xat tov 

2l[i.£p{XWVa TOV TOUTOU U7T0XptTY]V. Br. 0U§£ 7Tp£- 40 

CT^UTT]? : C 2l[/.£p[J(.WV. Cant. 3. 2t[JL£p{X0)V Tl? £T£p0? 

xwfxtxb? Iv Ttvt auTou Spd[/.aTi £iarj?£ T:pea^UTY]v Ttva 
6axTY]ptav xpaTOuvTa. Cant. 3.] 

543. (ouS' £io?j?£ SaSa? : Oux sctti SyjXo? IvTauOa 
Ttvt 7rapov£tSt^£t* dXX' taw? iauTW, Irat 7T£7roiY]X£v iv 45 
tw tsXsi tou Spdp;aTO? xato[Jt£VY]V tyjv StaTpi&yjv 2w- 
xpaTOu?, xat Ttva? twv cptXoaocpwv Xiyovzaq tou tou. 

Iv §£ TaT? 7TpWTat? N£CplXat? TOUTO OU 7U£7T01Y]X£. 7T0l£t 

Se auTO a.£Ta Xo'you, o6toi §£ dxatpw?.) 

544. dXX' auT^ : [Tyj I^tvota ty]? utto6£(7£W? xat ol- 50 
xovowia xat tyj )(ap m T ^ v e^v Oappouaa.] toT? 

£7T£(71V ? TOt? U.£TpOl?. OTt Xat TOC (Jt£Tpa £7TY] XaXoUdl. 

R. TrtaTSUouaa : Oappouaa. IXy^XuOev : Et? to OeaTpov. 
Vict. 10S SCHOLIA IN NUBES. 545. (ou xop.w : 'Avt\ tou ou piya cppovw ouSs as- j 
ULVuvoaat. ^aptEVTW? Se Xlyst , sWi cpaXaxpb? ^v.) — 
xo[/.w : 'EitaCpofxai. Ftcjf. 

546. (81? xat Tpt? : KatTOt xat auTYj §£UTSpa sicnq- 
5 yOy] , dXX' taw? Stdcpopo?. Soxoucxt bl ot TcoXXot xwu.ixoi 

aizo twv auTwv XTjpt-ptaTWv Ta atka Etadystv Spa^axa.) 

547. xatva? : AvtI tou vea? xat ou toc? auTa?TraXtv. 
R. V£a?. cjocpt^opiat : 2ocpb? cpatvo[/.at , vj [jL7)^avw[xat. 
F«c£. 

jo 549. 8? [/iytcreov ovtoc : '0 KXlwv d7co0V7fax£i Itu 

'A(JtSlVlOU. (7TpO TOUTOU $£ IffTtV ^Icrapyo? , Icp' ou at 
7rpwrat NscpeXat ei<r^07}<jav. 6 ptivTot 'AvSpOTtwv sVt 
AXxatou cpYjai tou pt£Ta A[X£tvtav tov KXswva tsXeu- 
TYJorai bWtv e-rsffiv Scree pov tyj? twv NecpeXwv StSaaxa- 

15 Xta?.) dxoTW? ouv a)? eti Trspto'vTt tw KXewvi XotSopst- 
xai 6 AptcToepdvv)? ou [xovov Iv to?? TrpoxsifXEVOt?, dXXa 
xal iv to?? s^vi? « */]V KXswva tov Xdpov b^opwv eXovte? 
xa\ xXo7u9)?. » jwarap £wvto? auTou StaXsyETat Iv ot? 
cpyiat « KXswva tov Xdpov. » xat AvSpoxtwv Ss cpvicrtv 

oa auxbv £7it AXxatou xE0vdvat bWtv i'xsstv ucreEpov 'Icyap- 
you, icp' oG at 7rpwxat NecpiXat IStSa^Ovjcrav. itw? ouv 
Suvaxat xat tou Maptxou (jtcjAvyjaOat, 8? IStSdfyGv] uiv 
7upb xwv NscpeXwv, w? xat vuv auxo'? cp7)criv; Ixst 8e 6 

Eu7ToXl? W? TE0VVIXOTOC KXsWVO? pt£[AV7]Xat. 7) ETTSt ou 

9 5 cpspovxat at StSaaxaXtat xwv osuxEpow NscpsXwv, ouosv 

§uvajx£0a StapGpwcrai, £t EuttoXi? ErcXdaaxo tt]v KXsw- 

vo? teXeuttjv Iv Maptxa.] 

ITeTraiar' I? xt)V yacrespa : *Exu^a. iypa^E yap ^ aT ' 

auTou tou? c Iinrsa?. — l-juaiara : "ETu^a, tj oti ya- 
30 creptpiapyo? ^v, ^ Sta to crcpexspt^eaOat iroXXa twv 

xotvwv. Vict. J 

550. XOUX SToX^YiO"' aOTt? I 'AvTl TOU ^pXECjO^V TTJ 

{jtta xwtJLwStot. 

l7r£U.7r^Sv]cja : AsuTEpov Ixw[/.wSY]<7a. Fic^. 

551. XaSijv : Ap/v]v. R. acpop^v [xe^ew;. Fic^. 

552. xoXsTpwV ast : 3 Avti tou xara xoXou tu7ttou- 
atv. dvTt tou xaTaTiaTouatv, airb twv Ta? IXata; 
xaTaTraTOUVTwv. ot Se to IvaXXsGOat ttj xotXta [xat 
tuttteiv elq tt]V yacTEpa. xoXov yap to 7ua^u IvTSpov]. 
§rjXov Be OTt Tupo'TEpo? o Maptxaq ISiSa^Gy] twv Seute'- 
pow NscpsXwv. ['EpaTOff'0£VY]<; 8s cpyja-i KaXXt^a^ov 
lyxaXstv Tat; SiSacrxaXtatq , oti cpspouatv uarspov TptTW 
ETEt tov Maptxav twv NscpEXwv, cracpw? IvTauOa stpv)- 
[/.svov OTt TTpo'Tspov xaOstTat. XavGavst S* auTbv, cpyjatv, 
oti iv (jlev TaT? StSa^Osicrai? ouSev toioutov sipyjxev, Iv 
oe TaT<; uaTEpov Sta<Txeuac0ei<raic; £t XlysTat, ouSev 
(xtottov. at StSaaxaXtat Ss S^Xov oti Tccq SiSa^GEtdat; 
cpspoucrt. tuw? 5' ou cuveTSev oti xat Iv tw Maptxa 7rpo- 
teteXeuttixe KXewv, Iv Bz Tat? NscpsXatc [58i] Xsysxat 

slxa TOV Beotcjiv s^Opov (Sup(708e\|«QV.T| 

xoXsTpwc;' : e T^pt^oucri. ^r. 8 cpaatv tSttoTixt?)? 
xXot'CoxoTTOuat (T^aXaTraTOuat D. xXot£oxou7TOucjiv i?.). 553. to Spap.a Iv t|> tov *Y7T£p6oXov Eu7roXt? Ixw- 
[AwSst Maptxa? IxaXstTo, Cant. 2. xapEiXxua-sv : Etq 
to Os'aTpov Etcr^yayEV. 5r., Vict. 

554. IxcrTpE'^a? : 'ATravTa Ta luta, cprjcriv, IXa^s, 
7rpoc;0£i? ypauv |X£0ucty]V, ttjv Soxou<jav [Jt^Tspa stvai B 
tou c Y7U£p^oXou. [EuttoXic Se Iv toT? BaTTTat? TOuvav- 

TtOV CpTlfftv, OTt C7UV£7rOl7)(7£V '4ptC7T0CpaV£t TOU? 'ItTTTeT?. 

Xsy£t Se ty)V TeXsuTaiav Trapa^acitv. cpyjcl Se « xaxst- 
vou? tou? c l7r7TEa? I' £uv£7iotY)cja tw cpaXaxpw toutw xa- 
&wpv)(7a(/.Y)V. »] — IxcTTpE^a? — xaxw? : cjuXiQca?. V. jo 
(XETaSaXwv. Vict. 

555. ypauv [A£0uc7yiv : Tyjv [X7)TEpa TTcepSoXou. ^v : 
Tpauv. Vict. 

556. [t]v <Dpuvt)(o? : KwawSsTTat ttoivjtt]? 6 <Dpuvi- 
^o?, o? £ic77]yay£ ypauv Ia0io(/iv7]v 6tto xt^tou? xaTa I5 
[/.tuvrjOrtv AvSpojjLsSa?, Sta ysXwTa twv 0£W[/.evo3v. ictoj? 
Se vuv Iv u7r£p6oX9j , auTTjv to x^to? vjaOtsv.] 

557. £10' "Epfxiinroc : ^EpuuTTTro? p.sv Spa[xa oux 

iTUOtyiCEV £t? C T7TEp^oXoV. EOtXE §E Ttt £1? Ta? ApTOTCW- 

XtSa? Xs^0£VTa xaT' auTou cvifxatVEiv. 

558. IpEtSoua-tv : Kat yap IIXaTWV oXov Spap.a 
sypa^sv si? c YirEp€oXov. R. V. iSpaiouort Ta? IauTc7)v 
xo)jxw§ta?. Vict. 

(559). twv ly^sXswv : AvtI tou twv Xe^ewv eitteTv, 
lyy^EXswv scpvj , TrapoVov Iv toi? c l7T7U£ucjtv [864] I^vv)- 25 

CJ07] TWV ly^sXEWV, 

OTisp yap o! xa? sy^eXst? 0y)pw[Jt£VOt 7re7cov0a?. 

[to Se Sta 7rapa^oXv]? stxa^Etv tt|? toXew? t« 7rpay[xaTa 
15 auTou cpTjCJtv siXyjcpsvai tou? aXXou? 6 Apicreocpavv)?.] 

560. TOUTOtcrt ysXa : Otov, ei Tt? Ixstvot? TE'pTCTat 30 
xat ^Seoj? dxouEt, xot? I[/,oY? jjlv) 7rpocxtxw. — •yjSsxat. 
Vict. 

561. Eup^acrt : No^fxacji xat TrotvifjLacjt. Vict. 

562. eu cppovstv : Hap' uirovotav. Seov yap gi7T£iv, 
IXeuc7ecx0£ ? l7T7]V£yx£v, oxt cppovtutot So^exe stvat xat , „ 

EUVOt [XOt Xat £U CppOVOUVXE? [JtOt. [Stb £7rtO'7jU.ElOUCJ0at 

xrjv Xs£tv sSsi xb ^.J — I? xa? wpa? xd? sxEpa? : Et? 
xou? (XExd xauTa Ivtauxou?. Vict 

563. [u^t^sSovTa [jtsv : Touto wSti xat CTpocpy) ovo- 
[xd^ETat , §td to crepocpyjv Ttva 7rot£tc70ai tov /opbv a7rb 
tou Tcpb? tou? 0saTa? opav xat aSstv, £t? Ixspov dcpa- 
pwvxa [xlpo?. sot 1 Se w? ItcixottXeicxov £t? 0£OU? *?) <*)&Q. 
Ecrxi Se ^ 7rapoucra crepocpy] xojXwv t6'. wv xb 7rpwT0V 
]^op tafjL^ixbv Stfxsxpov dxaxdX?jXXOV ? lut^spttypLEVOV 
Sudfx^w. xb p' o[/.otov. xb xptxov Stfjtsxpov xaxaXv]Xxt- 
xbv, l7riaE[xty|j(.EVov paxystWj xaXETxat icpOvj^ifjtspE?. 4o 
xb xsxapxov xat xb 7:E[/.7rxov xw 7rpwxw o[xota. xb I'xxov 
xptasxpov Ix ottdfx^ou, ^optd[jt.^ou xat (Sax/stou. xb 
e^Soptov SaxxuXtxbv xExpdptsxpov. xb oySoov SaxxuXtxbv 

7T£VXa{JL£XpOV. XO EVaXOV StU^EXpOV, 1$ iTUlXplXOU XplXOU 

xat yopid[j.6ou. xb Ssxaxov o[xotov 3 Ix SwricovSeiou xat ' 
^optdfx^ou, r\ SaxxuXtxbv £cp0v)ptt(jt.£pE?, xyj? at dvx\ 
ptaxpa? Xoyt^ofJtEVvi?. xb IvSsxaTOv dvTicj7i;acreixbv Stpts- SCHOLIA IN NUBES. 109 ?pov axaxoD^XTOV, to xaXou[xsvov FXuxtovEtov, I>c 
SiTpoya(ou xai b\ia[/.6ou , &? iysi Ta TXuxtovo? 

xdwrpot; ^jviY 6 [xatvoXy)? 
KwupiSo? 6dXo? wXeas. 

5 to SuoxatSsxaTOV avTt<J7ra<7Tixbv SijAexpov xaTaXvjXTt- 

XOV, TO XaXoU[A£VOV <I>£p£XpaT£lOV £CpOv)[Xt(X£p£<;, il 
ETTlTplTOU TETOCpTOU Xai [SaX^ElOU, W? S^St TOC <I>£p£Xpa- 
TOU? 

dvSpE? 7rp6ffX £Te T0V v0 ^ v 
W s^eupTJ^axi xatvto, 

CU^irXUXXOt? aVOSTCaiaXOt?. 

xaXstxat §e xauTa 7roXuc)(7][i.aTiffTa, b\a to Siacpopa 
Ss^ssGat (X£Tpa. £7u\ tw teXei 7rapaypacpo? [xai SituXtj 
saw vEVEuxuta /ww£.] , SiqXouffa s^siv avTaTro'Sostv. — 
r5 u[/.vo? si? Tob? Gsob? cxtto ^opou. Vict. J 

564. FAXXco?. tov Ata ETrtxaXouvTai, Sv ot cptXocrocpot 
elvai oux scpaaxov, aXXoc Tatka? eivat to -rcav Sie6e- 
&xiouvto. eixo'tw? oOv xai Sioc toutwv cxwtttei Tob? cpt- 
Xoao'cpou?. $v yap e? vai ou * ISo£a£ov, at vo(xt£o'[/.£vai Sic' 

20 auTwv NficpfiXat toutov I-rcixaXouvTai. — Z9jva : Tov 
Ata. yopov : "Htoi si? 7J(jta? eXOeiv. V/'cjf.J 

565. XtxXvfaxtO : 'AtTO TOU xXto TOU <7Y][/.atV0VT0? TO 

xaXto ysyovs xX^aw 6 [/.s'XXow, xa\ 7:XEOva(7[/.to tou x 
xai avaSiTuXacriaa^w xixXifaxco, 6? Tpwsto TtTpwaxo). 

566. To'v T£ [J!.SyadrG£VY] '. "EGo? TOt? 7T0l7]Tat? T^JV ap- 
YY}V TtoV 7rOtVl{J(.aTCOV OLTZO TOO AtO? TCOteiV. Iv TTptOTOl? 

ouv, cpyjcyt, tov Aia u{/.V7faco[XEV, (/.STa SI toutov tov 
Iloffsiotova, xa\ auT0?T7]V 'Opiptx^v™^ x?|? ^Xtxia? 

30 Sy l^ v - 

[xaijuav : v Hyouv cpuXaxa. tov IIoaEtSwva cp7)<jlv, 

6? tou?ts ff£t(7[/.ob? xa v tTa? Iv GaXaao"/] xptxuf/.ta? Tcotet' 
xce? [/iv, a)? xupio? tov xwv av£(jiwv • creiet §£ t^v yyjv 
otoc xcov auxcov xouxcov av^aojv, Etciio'vTtov si? to'j; aSvj- 
35 Xou? iro'pou? auTY]?. Br . Tap'av : <l>uXaxa. Vict.J 

567. yri? T£ xai aXp;upa? : Aox£t yap 5 HoffEtStov ou 
T^v GdcXaciaav xtv£tv (/.ovov, aXXa xat t?)V yviv. xaXw? 

Bl 'J.£TOt TOV Ata TOV IIoffEtSwVa TUETTOtTjXEV U(JLV0U(7a? 

toc; N£cp£Xa<; # ijBi yap xat o5to<; xotvwvtav tivoc irpb? 
40 auTot?, ty)<; uypa<; oucrta<; Ssotco^wv. 

568. dfyptov : 'Ic^upoTaTov. (xo^Xsut^v : Kivyitiqv. 

569. (jLEyaXoovu^ov : M£yaXo'So?ov • iv toutco yap at 
v£cplXat cruviffxavTat. Vict. 

4 5 570. AlGepa : tov a£pa Xeyst • 6 yap aiGrip av£cp£Xo<; , 

xai ptoGp£ k a(xtov 8 a7)p, oo^ o atQ^p* xat Ta ([wa Iv tw 

aipi £)(£t to ^Tjv.V.B.. [avTiTotJ a£pa* 6 yap aiG7)p Sta- 

ycaY]? wv avscpeXo? Ictti. xat Ix tou |3ioQpsj/,f/.bvos S^Xov 

art avjp, ou^t aiQ^p. ^ IirEtSy) Ta £<oa iv tw aspt l^st 

50 T')jV ^o)7]v. ptoGp£u.[xovaS£, ItcsiS^J ap§£U£t tt)V yrjv.] 

ptoGps(X[j(.ova : Tov j^tou xat ^wyj;; 7rap£XTtxov. Vict. 

571. tov G' tTnrovw|Aav : Tbv tJXiov, (tov IXauvovTa 

xai vct)|/.o>VTa to ap[jLa,xai too? I'ttttouc ^vtoyouvTa). EIXOTW? §£ TWV G£WV T0UT0JV I(XV7](JL0V£Uff£V, ETTEtS'}) at 

vscplXat l| ai»Twv ai»v£(7Tavat Soxouctv a7rb {/.sv Atb; 
oirt yEvap^Y)?, arcb IIodEiSwvoc;, oti tt]? uypSt? ou<7to&<; 
§£a7T0Ty)<; ? a7cb Se c HXiou, oti Soxst Sta7rupo<; wv IXxetv 
£t? layTOV ttjv t^'c GaXaa-(7y](; uypoT7]Ta , 15 *^? at vscpe- 5 

Xat. TOV 17FTT0US XlVOUVTa 7]XtOV. jE 1 . TOV 7]XlOV TOV 

too? i7wuou? xtvouvTa. Vict. 

573. -jteSov : ''ESacpog. vict. . 

575. [w aocpcoTaTOt GsaTal : Touto ETUippYjjjta ovo[xa- 
(^ETat, Sta ToiTTtppETcsiv aCGt? tov yopov izpoq tou? Gsa- io 
Tot?, xai ^p7]ffTa Ttva (jujx^ouXeueiv auToT?, r\ o-xcotctsiv 
Tob? 7TOVY}pou?. sort 0£ ix gti^wv Tpo^atxwv TETpajJtS- 
Tptov xaTaXy]XTixwv, t^v TsXEUTaTo? 

Iiri to peXxtov xb Trpay^a t5] ttoXei auvoioEtai. 4 

ETut twteXei St7rX^ law v£V£Uxu*ta, SvjXoucra e)(eiv avTa- 15 
7uoSoatv.]| 

580. fjtTiSsvl $bv vo) : M^Ss^ta Siavoia ytvo^vyj xai 
xpiast , aXX* aaujjtcpopw? xai axaipco? xai [jt£Ta [jlyiSevo? 
Xoyia-fjtou , otov 7rp07T£TW?. [ix twv 7rpwTtov Se Ne^eXwv 
IcTt TauTa. teGvsw? yap ^v vuv 6 KXscov.] 20 

PpovTWfXEv y\ <|;£xa£o[/.EV : A^Xov IvteuQev Tuotouaat, 
w? oux a7io§£)( > o|i.£Qa TauTYjv, w<- aXu<7tT£X9j t^? tto- 
Xeo)?. Br. 

581. pupo-oSs^rjV : 2xutoto(xov tov xa? ^upaa? Ge- 
pa7T£uovTa xai jxaXaaaovTa xai i^^psyovTa. Vict. 25 

582. toc? ocppu? auviqyo^sv : 2uvv£cp£iav ETCOtTlO-aiJtEV 
xai I^aXETratvoasv r\ IaTuyva£o(/.£v. [ v AXXoj?. iirsl 
8 KXewv toiouto?. eItte Se avwTEpco, 8xi 7UdtVTa? [Jtt- 
(xouvTai. J 

583. (ppovT^] S' Ippayvj : Hapa t& ^v 'I'EOxpw 5io- 30 

CpOxXEOU? 

oopavou 5' a7T0 
vfaxpa^E, fJpovxy) 8' IppaY^ St'dcxpaTrTj?.) 

584. (*f) SeXtqvv) S' I^eXittev : 'EtteiS^ exXei^i? Iy£V£TO 

ffsX^VY)? TW TTpOTEptO (tW ^' V. ) ETEt £7rl llTpaTOxXsOU? 35 

poyjSpopuwvi. ) 

585. tvjv QpuaXXtSa : ToutsVti toc? axTTvot? st? iau- 
tov auvE^TEiXsv. sxXei^i? yap ^Xtou iy£V£TO xaTdc Ttva 

TU^7)V ? KXstoVO? ^EipOTOVOUfJLEVOU. ( OLTZO TWV Xu^VCOV 

7] [XETaCpOpa. Cp7](jl §£ ofy W? TOU fjXtou IxXEt^avTO?, 40 
aXX' W? a7T£lX0UVT0? IxXst^EtV, £t (7TpaTY)y^(T£l KXeo)V. 

touto Se) Tuapa to c O{ATjptxbv [Od. M , 383] 

SuaojJLat el? ^t8ao, xai sv vexueac-t (jpaeivw. 

(587). Sua^ouXtav : Tvjv oux opQw? pouX^v. cxttotu- 
yovTO?, cpacrl, UocrEtowvo? TY]?^wpa?, to xaxto? pou- 45 
XEUEsGat AGvjvaioi? ^<tx7ito* tyjv Se 3 AGv)vav Tuapaa^Eiv 
Stopsav to xaxw? (SouXeuGev aTroxXtvat xaXw?. xai tjv 
touto X£yof/,£vov iTTiyojpiov. xat Eu-jroXt? 

to TCOXl? TTOXl?, 

w? eutu^? st {wtXXov ^ xaXai? cppovel?. 50 

["AXXw?. cpaalv b^Tt TIocrEtStov v)ttv)GeI? t9] 'AGy)va ouc- 110 SCHOLIA UN NUBES. SouXiav sra^aXsv 'AOYjvatoi?, 'A0Y)vav Be toc pouXsuo- 
[xeva xaXco? [/.sTa^dXXstv. ] 

589. aVc' av &[/.£?? : ^Oca ot 3 A0Y]vaiot xaxw? i£ou- 
Xsucravxo , St' urap^aXXoucrav etau^iav si? to ^pYJc-t^ov 

& a7TsSaivs xal £t? to xaXov. [alvirrsTat Be si? 'A0Y]vav.] 

590. |uvo((7st : AudtTsXTJffst , uxp&X^dsi. 5r. 

591. to Xdpov : Tbv dp7caxTtxbv, oti xaloXdpo? 

T010UT0?. Xal SV 'ItUTCSUCTI [956] 

Xdpo? xsxYlvcb? lid TCTpa? SYi^Yiyoptov. 

[TauTa os airo twv 7ipoTspwv Ns^sXwv. tots yap 
10 e£y] o KXewv. sVi Be tqutcov te0vy)xe. xal yap EutcoXi; 
[xstoc OavaTOv KXewvo? tov Mapixav £7roiY](7sv. xal 
k av)v 6? (/.STa 0dvaTov KXecovo? 9atvsTat. ysypacpw? 
to Spajjta , ottou ys tou Mapixa Eu7rdXtSo; (/i[xvY]Tat, 
6? ib\Sa)(0Y) xa0' e Y7cep6oXou [astoc tov KXecovo? 0dva- 
15 tov. TauTa Be 6? Iti $5vto? KXewvo? XsysTai. SyjXov 
o3v oti xaroc 7roXXou? tou? ^po'vou? ^isaxsuaas to 
SpajAOf xal TauTa f/iv ou tcoXXw uGTspov Iv ol? Ss Eu~ 
ttoXiSo? (jt,£[/.VY)Tai xat twv si? 'Yrcsp^oXov xa){/.tob\oov, 

7U0XX(0. ] 

20 594. i-uvoiffSTOti : 2uvSpa^£iTai. Br. 

595. jxsTa tov ^HXtov tov 'Auo'XXcova 6(xvsT. 6 au- 
to? b^HXto? xat 'AitoXXwv. SyjXov xat Ix tou aOTS avTt 
tou 7caXtv wcr7rsp yap dvaXa[/.6dvtov irpb? to avu> Xsyst. 
to Be ajjtcpt f/.ot a§TS ix twv TspiuavSpou irpootp.io3v. 

25 xal yap ixstvo? ourw? Y]pi*aTO « d k u<pt (/.ot aSTi? avaxTa. » 
xat to xpootfjttd^saOat Ss d{/.cptavaxTi££iv sXsyov. dv- 
t(jjS^i vj xat avTiaTpocpY]. i?. dpupt [xot ava| : [ C H dv- 
tcoSyj auTY) xat dvTtcrpo^r) 6[/.ota sstI tyj (^Syj xat 
crpocpYj xaTa ts Ta xwXa xat toc {jtsTpa. (/.if/.stTai Ss 

30 twv St0upc£|/.&ov Ta 7rpoot[xta. o-uvs^co? yap ^pwvTat 
TauTY) tyj Xs£st* Sib xat dfjuptdvaxTa? auTOu? sxdXouv. 
sdTi Ss TspirdvSpou « dfjtcp' sp.ot avaxTa IxaTyj&jXov. » 

Xst7T£t Ss TO SGTO , YJ TO ^OpSUffOV , Y) Tl T010UT0V. Xal TO 

iroooi(jt.td^s(70at Be. d[/.cptavaxTi^stv sXsyov. sixoto3<; Ss 
55 asTa tov ^HXtov dvu^voucL tov 'A7roXXa)va. oti Ss 6 ai>- 
to? IdTiv tf HXto<; xat AttoXXcov, StjXov. to Be atfcs , dvTt 
tou TcdXtv. wsTcsp yap dvaXafJi^dvwv 7rpb; to : ^vw Xsyst 
dvTtdTpocpov. J (scpa^sv yap iv toi? */opixot? ytvs?r6at 
toc? cjTpocpa? xa\ Ta? dvTiaTpo^ou? xat Ta? sttcoSou?, a 
4 tivs? xaXouaiv sTrtppYjfJtaTa. xdvTauOa ouv ttjv dvTt- 
dTpocpov sTrrlyaysv 6 7C0iY)TYi?, wairsp dvacrTpsfpwv stui to 

l\ dp^Y]? [AsXo?, O0SV7TSO I^STpaTTY] St? TO S7tippY](Jta. 

dp£d[A£vo? yap 6{jtvstv to^>? 6sob? xal Trapaysvofjtsvo? 
[xs^pt too c HXtou, sTnfyay^ tyjv sxTpo7rrjV ? TOUTsaTt 

45 to s7rippYi(jta. a7rb tou « w r >ocptoTaTOt 6saTat, Ssupo 
tov vouv Trpoas'^STS. ■» outs ya v N y^ Stavoia toT? Trpost- 
pYjtxsvot? dxo'XouQo? outs to [ast^ov tou Xoyou. TcdXtv 
ouv s7ravaTps^fe)v ItuI tov uf/.vov, tyj twv 0swv ^p9JTat 
IiravacyTpocpY). st oOv ti? Ta iv (asctw a7ravTa ucpsXo^v 

50 i-irl TaiiTa sXOoi, ouSsv av outs 6 Xoyo? outs 6 vou? 
iTci^YiTY^astsv , dXXa (/.aXXov y^ dxoXouOta oiJto) <puXaT- 
toito j tov 6' iTTTCOVo^Jtav, 8? 5TrspXd(X7rpot? dxTtai , xal Ta s£yj?, ajxcpt (jloi aOTS <I>oT^' ava£. cpYicrlv oOv, dXXoc 
<7ou 7rdXtv, (b 'AttoXXov, s^o^at, xal twv cwv sTratvojv. 

OU [XY)V a7uX5)? £7ul TYJV aVTtCTpO^OV iXOwV, 0SOU TtVO? 

srjtVYiixo'vsuGrsv, dXXa {/.stoc tov ^HXtov s^yj? tov 'AtoX- 
Xtovd cpYitriv, iirst cpacxt tivs? tov HXtov tov auTOV si- 5 
vat tw 'AtcoXXwvi.) [oti Bz t(*> Xo'yw toutco xal 5 
7toiy)ty]? xaTaxoXouOwv [/.£Ta tov ^HXtov sVi tov 3 A7roX- 
Xojvo? lp^£Tat u(/,vov, cpavspbv ttoisT auTO?, Xsycov, 
d[xcpt [jt,ot aOTS OotS' ava^- toutsoti 7:dXtv. ou§aptou 
yap vuv tou 'AtuoXXwvo? pts[j(.vY)Tat. Tt ouv sSst [xvy)[/.o- io 
vsuaat auTou aOTS, si [xyj tt}? 7rpo£ipY][ASVY]? Stavota? 
st^£TO ; to Bz (jt£Tpov dvTwSyj xat dvTicjTpo^y]. IWt Be 

TO p.£TpOV Xal Y^ TTOffOTY]? OfJLOia T^ CTTpOCp^. WfXOtCOTai 

Be xal to £7rippY)(/.a xal to dvT£TrippY)(Jt.a ¥ J 

auT£ : IldXtv. Yjyouv iao r\ ^op£uaov. Vict. 15 

596. [KuvGtav I^ojv : Etepicppacmxa)? tyjv KuvGov. 

Icti Be ovo[jta opou?. to 6^tx£paTa dvT v t tou u^yjXy^v. 

(jtETaTrXaa-^b? Be icrtv dvTi tou u^txspaTOV.l 

599. [y] ts 'Ecps'orou : Mstoc tov 'Airo'XXwva su6u? tyjv 
5/ ApT£(xiv, y^? kpaY] v Eqscto?.] — 7udy^pu(Jov os oTxov 20 
Xsyst, tov 7roXuTsX£(7TaTOv vaov* S? 73V sT? twv 0sa[xd- 
twv. Junt., Vict. 

600. sv w xopat : v Ev8a cs at AuSwv 7rap6svot Tt- 
[awo-iv, to 'ApTS^t. (tyj? yap AuSta? TOTuaXatbv y) 

y EcpS(70?Y^V.) 25 

(604). cuv 7usuxat? : Mstoc oaSwv. Tuapa to Eupt7rt- 
Sstov [Hypsipylae prolog.] 

Atovuao?, 8? Oupcroicri xat vs^pwv Sopaf? 
[ xaGaTCTO? sv usuxatdt Hapvacrov xdra 
7n)S$ ^opeuwv TrapOevot? <ruv AsX^Cctv ]. %q 

(jsXayst : Mstoc XaprdScov xal xupawv yopsvei. 
SiaTiupo? yap 6 Geo'?, xal 6 Z£U? Sta 7rupb? t^ Ds^eXyj 
cuvy)X0£v. ou yap dpyco? TauTa 6 7toiy]tyj? 7rap£Xa^£v. 
' 605. Bdx*^at? AEXcptdt : (TaT? tyjv A£XcptxYjv x^P av 
xaTOixouaat?.) xdx£t yap £Tt[/.aTO 5 Ato'vucro?. — i(i.- 35 
7rp£7rcov : AtaTrp£7uo3v. Fic^. 

606. [xo)[/.a<7TY]? : ''OTt xat [/.eOuovte? pax^suovTat, 
xal <5)(77rsp ixfxatvovcat. — Tpu^wv jjlst 3 ^)$y^?. Fic^. 

607. Y)Vt^' Y^[XSl? : To dvTSCtppY][/.a TOUTO ojxotov 

i(7Tt tw s7Tippyj{jtaTi. [xal touto yap ix arty^ov sctI 40 
Tpo^atxwv TSTpajxsTptov xaTaXYjXTtxwv Etxoct. IvTauOa 

U.SVT01 6 STcl TY^? TSTdCpTY)? "%&>$&<; ta(Jl.^O? £?sXl7TSV. IttI 

tw tsXsi St7uX^ s?co vsvsuxuta.] 

608. [^uvTUY^oua-a : Oux ectiv ivTauOa to cuvTU^ouaa 
dvTt tou o-uvavTYJcraaa, w? tive? otovTat, c7uvTao , o , ovT£? 45 
Tupb? touto to Y]p.tv dXXa TO CUVTUV^OUO-a Xly£ dvTt TOU 
xaTa tu^YjV cpav£?aa xat £up£0£taa, auvTacr(70)v to riyuv 
irpb? to £TC£G-T£iX£v. £VTuy^dv£t yap twSe o S£tva ? Xlys* 
cuvTuy^dvEt §£, dvTt tou xaTa tu^yjv cuut^atVEt. xal 

0OUXU§IOY)? , « OUTW TTOl ^UVTU^OV, » Y^TOt ffU^^aV. Ot Bk g^ 

d'XXw? X£yovT£? dfxapTavoucriv. Br.] 

609. TcpwTa p.£v ^atp£tv' : Tbv KXecovoc cpacrtv diroTY)? 
IIuXou xal ScpaxTYjpta? toi? 3 A0rjVatot? £7rt(7TsXXovTa, SCHOLIA 

Xai'pstv 7cpo0eivar oGev ysyovsv iv xpifa". [HXdtTcov 
pivTOt Iv ap^r) toov IttkjtoXcov to eO 7rpaTT£iv 7rpou87)- 
xsv. 01 Se IIuQayopsiot to uytatVEiv. [Lucianus Delapsu 
sal. c. 5 :] « xat to' ys TpfiuXouv Tptycovov, to St 5 dXXrj- 
5 « Xwv TO 7T£VTaypafA[X0V, & (7upi6oXw Tcpos tou? 5{jloSo- 
« ?ouc I^pwvTO ,5yeior 7rpoc auTwv wvoptd£sTo. »] fAX- 
X(o$. dp^atov y}v sGog 7rpOTaacr£tv Iv Ta?<; lTTt<7ToXa?g 
^atpstv. ou ydp ? #g Ttv£<;, KXe'wv outgo; TTpwTog Itts- 
(XteiXev AG'/jvatot; ex 2cpaxT7]p(a?.) 
10 614. cpws HeXvjvatyjc; : Ttj; oteX^vt]? yap <patvou<ry]<; 
ofy a7TTOU(7t Xu^vov. R. Attixmv l<mv XTrjTtxd Xap.6d- 
vstv avTi Trpo)TOTU7ro)v, &q xat TTapGsvtXY] •?) 7rap6evo<;. 
Vict. 

615. d'XXa t' eO Spav : Kat st; aAXa u[/,a<; cpyjcriv 
15 su£py£T£tv, ou 7rapaT7)p£tv Be bpoiq axpi^w; Tag xaTa 

orEXyjvyjv 7)[/.Epag. 

616. xuSoi§OTuav : AvtI too ffuvTapdcTtetv, oltzq too 
xu&oipou. (ytWat Be I? IxaTEpou. lav [/iv Sid tou x, 
7rapa to xuxav, lav 61 6\d too B, -irapa tov xuSotuo'v.) 

20 [Tapa<r<7£tv , dvaTpETOiv. xat yap iv t9) 7rpa>T7] v^f/ipa 
T£Tay{X£vov ^v tov Ata Ti|/.av, iv Be ttj §£UT£pa tov ITo- 
ceiSwva, xat tou g dXXoug 0soug xa0£?7]g. oStoi Be, ore 
eSei T(J) Ait 0ueiv, xw IlocretSwvt s'0uov 6te Be tw ITo- 
<7£t8a>vt, ETepw 0£w s0uov. xal Sid touto Xsyei to xuSot- 

25 oWav. Br. xuSotoVrcav yivsTat airo tou xuSog dpaevt- 
xwg, 8 (77)u;aiv£i tt]v XoiSopiav, xal tou o^, drag, y] 
cpttVT). ytWat ouv xuSorcav xat ATTtxw StTrXaataa^w 
[X£toc Tvjg tou t TuposOyjXYjg xuSoiSo7rav. xuSog yap dp- 
ciEVtxcog ttjv XoiSopiav, i\ ou xat to xuSd^to, to Xoi~ 

30 Sopw, tog 7rapa DocpoxXst [Aj. 722] 

xuSa^erat Tocg Tcaatv 'Apystotg 6(/.ou. 

xu£og Se ouoVcspwg ^ So^a, i| 06 xat xuSkjtoc, 6 Iv- 
SoSoTaTO?. Vict. J 

618. ^£Ud8w(7tv : 3 At?otuxw(jiv ? [y^ ^ SeJcovTat Tag 
35 Oudiag EUTaxTWc]. 

619. XaTOt XoyOV TWV 7][Jt.£pwV : AvtI TOU EUTdCXTWC 

xat ojpt<7[jt.£V(o<;. Sta yap to irXavaaGat ttjv Ta£iv [twv 
^[/.spwvj, xat Tag iopTag u7T£p^atV£tv Ss^cei. 

62r. a7ra(7Tiav : NrjCTStav (xat dy£U(7Ttav, irapa to 
40 7rd(7a(78ai). — v*/](7T£iav ? datTtav. Br. oltzo Be tou 7tsv- 
0stv Sta€dXX£t Toug TroiyjTag. V. 

622. [M£(xvtov Be xat DapTTTjScbv utot ovts? Atog, 
d7ro0avovT£c iv Tpota, outw Ttapa OeoTc iTt^Orjo-av, 
tou TiaTpbg vojjio6£TY]C7avTog ? wg tv^v vjfxspav, xaG' t]v 

45 aTTEQavov, iv ir£v6£t xat vrjcrTEta tou? 0£ou<; Stdy£tv 
xaT £to<;.] 

623. Xa^wv c YTripSoXo<; : Etg ttjv cuvooov twv 'Af/.- 
cptXTuovcov 7T£u;cp89jvai etg tv]v IluXatav. xaTa ttoXiv B 9 
&Ke\Lizov Toug GucjovTag, xal ffuveSpsijarovTa?' xat r^cav 

50 01 TrefXTTo'fXEVot IluXayopat xat kpojjLvrjp-oveg. Xeyouat 

■ Bl oTt IIuXdoY]? 7rpwTog Ixp(8y) Itti tw KXuTatfxvVjaTpag 

^ova>, xat lg auTOU Touvo^a o-^etv tov totcov. aTryJEcav 

os £tg AfiXcpoug ETCtcrxcmoi twv dvaXt(7XO k u.£Vtov iv TaTg IN NUBES. ltl 

8uc-iatg. [kpojxvrjfxovag Itte^ttov £?<; HuXatav xat IIu- 
Xayopag. AptdToepbtvy]? 0£(7(xocpopta^oucratg [fr. 306] 

ayaGa (xeyaXa tq nolei 
Tixstv (pspovrac ^aci tou? IluXayopag 
xat tov lepo(j[,v%ova. 

xat dcrtv otov ispol ypa^aT£t?. (jivr^ovac yap toutou? 
IxdXouv. [Horn. Od. 0, 163 :] 

90pT0U T£ {AVTlfXWV Xal £711(7X0710? ^fftv oSatwv.l 
624. T7]T£; : 'Ev £X£IVW Ttp £T£l. R. £ V TW§£ TW 

£T£t. ot Se Awpt^g <7aT£C <pa<riv. oQev oraTaviou? Trupoug', I0 
tou; {xt) TeXec^opouvTac, aXXa 7rpo wpag Gspt^evouc 
Juut., Vict. 

^ ty)T£<; tspofAV7)fAov6iv I 'E^to^ttov yap ot AG^vaTot 
zk A£X<poug t£poa.vr]^ova(;, ot twv tou Geou tepwv 
7rpo£o-T7jX£<7av. Trap' t<rrop(av Be fev to t^t£?. ouSetc 15 
yap ferropet Iv ixetvwTS) Ixei !epo^vy]^ova £ Tvat TfTrep- 
^oXov ? Iv f at NEcpeXat latod^GTia-av. ouB£tzm yap Sie- 
-nrp£7T£ KXewvo? Iti ^wvtoc [A£Ta yap tov Ixeivou Gdva- 
tov y^tojQy]. 

625. [f^aXXov yap ofowc efeerat : Tote yap jxaGrj- 20 
o-£Tat. oTi xaXov i<m ^v auTOv, wg 7rpoTepov, xat 6 C 
dvd^tog y^v. ] 

627. [/.a TT^v ^dva7uvo7]v : [ c Y7roxo>pV]<yavTO<; tou 
Xopou £t(7tao-tv aOGtg ot u7uoxptTat. iaTtv o3v 7) 7rapouaa 
efotieaiq zr^q Snckyjs £>c cm^wv tafx^txcov TptasTpwv 25 
dxaTaXrjxTwv oy', 6v TeXeuTaTog 

ol'av 8txT]v toTc xopeat S(6cw T^[Aepov. 

£7Tl TW TsXst StTrXv] £?W VEVEUXuTa- ] 7TaXtV Et? aG£0T7]Ta 

tov ScoxpaTYjv Sta^dAXst Sta t^«; 7roXu0sta?. Su<7<pop£t 
Be b D(oxpaT7)<; IttIt^ tou STpE^tdSou dfjtaQta. (Ivteu- 30 
Gev cpacrt tov Apt<7T0(pdvr) ^apt^ptEvov TOtg 7T£pt 'Avu- 
tov xat MsXyjTOv ysypa^gvat to ^pgepta, ^ta^dXXovTa 
Etc d0£tav tov 2toxpaTV)v Sia t?k TroXu0stag. ^* oti 
ttoXu XEiTCETat toT? XP ^ 01 ^ s^ofjtEv. StaSdXXEt o3v 
d-rrXotxwc Toug cptXo(rocpou<;,i7T£txat 6 2oJxpaTr)g TupoEtTCE 36 
[423] [xyj viysTc-Gat 8eouc , 7rXv]v to Xdog xat tyjv yXwTTav 
xat tov Aepa, Tpta TauTt.) — dvaTrvoTjV Xfiyst ttjv tou 
dspog dva7rv£U(7iv ? r]v dvaTiveouatv av8p(07rof ^dog §£ 
tov tottov, iv 5 6 drjp. Br. 

629. [o-xaiov : AvtI tou ptcopov. $ ouTOjg. cxatoug 40 
IXevov Tou? d{xa8£ig xat Suo-7rapaxoXou07]TOug.] — aW- 
pov : Acpuv). axatov : 'AwaiSeuTOv, cpauXovouv. Br, 
d7rat§£UT0V. R. V. 

630. o-xaXaOup^aTt' df-rra : Ae7ctoc xat |xwcp3c Trav- 
TaTiaat voV]u;aTa xal (xa0V]u;aTa, (rxapt^VjptaTa. (7) §s ^i 
Xe^tg c7uv0£to; dirb tou axaXsufxaTa xal d0up(JtaTa, 
oTov Tratyvta xat \M\Bevoq d^ta.) [ ix toutou §e ota^dX- 
Xsi 2wxpaT7i , 6iq euteXt] Etdiv a St§d<rx£t , xat ou§e- 
vbg d^ta Xo'you. — (/txpd xat suteXtj 7ratyvta. jj r .] 

633. [I^Et .* AvTt TOU l^£X0E. £<7TIV £t'(0 TO 7T0p£U0- %fl 

[xat. 06 Trapdytoyov ei[jLi. 6 7rapaTaTixb<; sfv, eT;, el. 112 SCHOLIA IN NUBES. xa\ wcrcsp sv to?? st? w to TpiTOv Ttpoaw7uov tou 8pt- 
stixou irapaTaTixou SsuTSpo'v Isti TrpoffTaxTixbv, outw 
xal iv toi? st? [At c^7][AaTi£oucrtv ot AtoXs?? xai 01 A0yj- 
vaioi. oTov [II. 3>, 313] « i'sty) [Asya xufAa » dvxi tou 
5 iffTaOi. AptaTOcpdvY)? [Av. .1310] 

xal tou? xocpwou? arcavTa? epiui^TcXYi Tc&TpSv. 

dvT X t tou I[A7rifA7rXY]0i. outw? ouv xal sx tou si TptTOU 
irpoaoVnrou tou 8piGTixou irapaTaTixou Iv aruvOsasi, s£si, 

TCpOSTaXTlXOV. TJ (XTTO TOU SfcW. o6 6 SsUTSpO? dopiCTO? 

10 iov, is?, is* xal (jlstoc tyj? I?, s£ts, xal xaTa [ASTa0s<7iv 
xal auvaipscrtv, s£si. wcauTW? xai [astoc twv Xoitcwv 

7rpo6sc7sa)v [astsi xal Sisi* t:Xy]v tou Trdpsi, xal auvsi. 
svTauGa yap ai 7cpo6s<r£t? tw si dvTi tou U7udp)(si? cjuv- 
8oidt£ovTai.J 
15 dffxdvTYjv Ss tov ffxiuviroSd cpTjfftv, 7] Sicppou ti si§o?* 

ol §S TOV Xpd^aTOV. TOV G7:d[AV0V, TOV <7Xl[A7TO$a. 

Br. 

635. dvuca? : aTrsucra?. V. 

636. (Scrrcep YJfASt? IpwTw/Asv tou? -rcaiSa?. V. 

20 638. TUOTSpa 7TSpl {ASTpWV : [ KaXw? 8lS<7TY]ffSV. OU 

yap si ti [/.STpov eWiv, y^y] xal stto?. si ti 5s stto?, 
y$Y) toxvtw? xal pu0(Ao? xal [Asrpov. (tyjjasiwts'ov 8' oti 
xal TauTa twv xuxXtxwv [Aa0Y]fAaT(ov.] Siacpspst 5s 
(xsTpov xal pu0[AO?. xal oti 7raTV)p [ASTpou 6 £u0[ao?, xal 
25 6'ti dp^aia ^ twv (Asrpwv xal pu0u.tov SiSasxaXia. 

639. 7TSpl TWV [ASTpWV : (AsiTTSt TO 0sX(O [Aa0SlV. 

Sia^oXY) Ss to 7rav, oti toc [ay] otxsia tyj ts/ vy) s7rayys'X- 

XsTat otSdsxstv. outs yap ttoiyity]? icmv outs [aoucti- 

xo?. ) w? dypoixo? 8s 6 7rpscr6uTY]? drcsxpivaTC w? S7u\ 

so twv yswpyixwv 8s?d{Asvo?. [dxousa? -rcspl [ASTpwv 8 

^TpS^ldcfys, TO 8y)[AOTIXOV [ASTpOV, 0) [ASTpOUGTt Ta 

(jTrspjxaTa, crxaiw? u7rsiXY]cpsv, Sib, 7csp\ fAsrpojv, cpvjalv, 
sywys. xa\ sx toutou otaSdXXsi tov HooxpaV/jv, 8ri Ta 
[ay] oixsia TV) ts/vy] sirayy sXXsTa t Siodcixsiv. outs yap 

;)5 7T0171T7]; ^V OUTS [/.OU(707TOlO?. D.J 

640. dXcpiTau;oi6ou : Tou avTixaTaXXdcrcovTO? xal 
TUTrpdaxovTOi; aXcptTa. r\ tou d(xsi^0VT0<; aWi dpyupiou 
aXcpiTa. [outw xal dpyupajxoi^ol ot dvTi dpyupiou xsp- 
u.aTa du;s(^0VTS?. ] 

10 (-nrapsxcTCTiv : 3 E^/)[jLtw0r)V * dvTi tou s7rXdv7icrs [as 
TV) [xsTpoJV woffOTYiTi §uo /oivtxa?. — ^7raTrj07]v. Fic^.) 

641. xdXXiaTov {jiSTpov : [Aia^dXXsi HwxpaTrj. ou 
yap iroiyjTixyjv vj jjlougix7]v sTirjyysXXsTo Stoaaxsiv. 6 Ss 
Ta ^poo-ovTa (xr) Xsycov, ^api^svo? Ss Ta (xy) 7rpoa- 

45 o'vTa, d[jt.cpoTsp(ov IxsTvo? d-nrociTSpsiTai ; 8 tou? Xo'you? 
dp.cpoTspwv a7rocpaivwv dXXoTpiou? xai dirsipou?.] — 
eiSv) (JLSTpo^v, ol? xal Ap^iXop? xs^prjTat Iv Tpiasrpoi? 
xal TSTpa(xsTpoi?. R. V. 

643. tjuusxtsou : Ilpb? to^ TSTpa[xsTpov d7ur)VT7ias. to 

: yap tjuusxtov [xsTpov Icrct Tsacrdptov. 6 yap [asSi^vo? 

[ASTpa S^Et JAY)', 6 Ss SXTSU? Y)', TO SsfipsxTOv S'. R. V. 

I Tou TSTpa^oivixou. o yap jjsSi[a'vo? y^oivixa? s^st p)'. 

TOUTO)V TO SXTOV OXTtO. TO Y)|At(7U TOU SXTOU , TOUTSGTl twv oxto), toc Tsaaapa. 8 xaXs?Tai T£Tpd[ASTpov. 5 
ouv Y)|AisxTO? Tscja-apa? s^si ^oivtxa?. Ircai^s Ss 7rdXiv 

SITTWV^ OuSsV XaXXlOV TjyOUfAai 7)|AlSXTS0U [ASTpOU* TOU- 
TSffTl TSdffdptOV ^OlVtXWV. TOUTOU OUV TO SXTOV SCTIV 

oxtw ^oivixs?. to Ss r^fAisxTOv, toutscti to SwSsxaTOv 5 
twv oxtoj 7rpb?ToT? TSffcrapdxovTa, ^oivtxs? Tscaaps?."! 

(7TapaTY]pY)TSOV Ss OTI Btk TOU S Ssi XsySlV 7]f/.lSXTS0V, 

xal ou xaTa ty)v xoivv^v ^p^iv rl^AisxTaTov.) 

G44. 7TSplS0U VUV S(Aol : AvtI TOU ffUV07]Xa? 7U0ir|C0V. 

[Trapa to c O{AY)pixbv [II. <£, 485] 10 

Ssupo ys vuv TptTtroSo? TrepiStojJLsOa. 

yivsTai 8s outw SiSrjjAi to Ssciasuw. 8 [asXXwv SlS^dO), 
8 SsuTspo? dopiCTO? sSyjv, 8 (asco? sSsjAvjv sosdo, xal 
aTro^oX^ tou a sSso xal sSou • xal to 7upoc7TaxTixbv Sou 
xal TispiSou. xal ^Ouv/jpo? [II. A, 105] « SiSy) [ao'^oio-i 15 
Xuyoicriv. » w? dypoixo? Ss TrdXiv TrpsoSuTY]? aTrs- 
xpivaTO. 8 (asv yap to twv 7rot7)[AdTWV sXsys (ASTpov, 8 
Ss w? sVi twv yso)pyixwv ISs^aTO. ] 

645. [si (AY) TSTpd[ASTpOV ! Ilpb? TO TSTpd(ASTpOV 

dTUTqvTrjO-s. to y)[aisxtsov {ASTpov so*Ti Tsacapa , w? ttXso- 20 
vdxt? taw? tou Ssovto? sipYjTai. J 

647. [Ta^u S' av : 3 Ev stpwvsta. Xsyst Ss si? to 
xt0api^siv. Ta^u Suvy]0siy)?, cpvjct, [ASTaXa[A^dvstv to 
xt0apt£siv. ]| 

649. xo[A^bv : IIiGavbv xal su^apiv sv cuvo'Sw xal 25 
tyj 7rpb? sTspou? xotvwvta. [7ri0avbv xal dcTsTov cpatvs- 
a0ai Tot? cruvouaiv. ] — 7rt0avbv xal y^ouv. Br. 

650. S7rat*stv : at<70dvsc0at xal vosiv. R. V. 

651. XaTSVOTcXlOV : ElSo? pU0[AOU TUpO? 8v Wp^OUVTO 

csiovts? Ta 07rXa. 'AXXw?. Ivo'TrXtov, tov d[Acp([Aa- 30 
xpov, 8? xal KoupY]Tixb? xaXstTai a7rb tou toc si? zobq 
KoupY)Ta? (asXy) toutw tw (ASTpw xs^p^a0ai. ('AX- 
Xw?. dpi0(AY)Ttxbv ^ ysw{A£Tpixov. sffTt 8s fu0{Aot5 xal 
xpoupiaTO? sTSo? to xaTa SdxTuXov, w ^pwvTat 01 au- 
XvjTat Trpb tou vo'iaou.) — 8 xaTa SdxTuXov, £u0(ao / ? 35 
sgttiv 8 sv tew Xo'yw. 8 Ss'IvottXio? xal irpoa-oSiaxb? 
Xsyo ; [ASvo? u7ro r tivwv cuyxstTai sx c-TuovSstou xal 7TUppl- 
^iou xa\ Tpo^aiou xal tdfA^ou. auvs|A7rt7TTSt Ss o&to? 
y]toi TpiTroSta dvaTraiCTtx^ , yj Sdo-so-t Sufflv, 'Iwvixyj- 
xal ^opiap^ixvj. 40 

653. ti? akkoq : [Tyjv TrapaTp07UY]v saTs'ov (ASTa^u 
toTv Suoiv, w? Iv toT? TrXstffToi? o^sSbv cpspsTai. 8 TTpo'- 
Tspo? SwxpaTOU? 

ti? dXXo? avTt toutouI tou SaxTuXou ; 

xai Ta^a av siyj Xsywv tw yspoVTi, srspov Ttva sTvat 45 
SdxTuXov vo|Ai(Jst? Yj toutov; Ssixvu? auTw sva twv Sa- 
xtuXwv twv auTOu. OTav yap 7rspl (3 u0^awv, ou 7rspl tou- 
tou tou SaxTuXou cpyiclv, dXXa 7:spl STspou. w? yap 
dypotxo? xal outo? Ipst ouSsv y]ttov Ssi^siv tov [ascov 
SdxTuXov d(jsXyaivo{ASVo?. lav Ss xspiaipYjTai , d{Acpo- 5c 
TSpoi sdovTaiTOu yspovTO? dauvSsTW? stpYj[Asvoi. 'AX- 
Xw?.] Ssixvuoi tov (assov SdxTuXov aiff^pw?. Xsyst o^v SCHOLIA IN NUBES. 113 6x; oux s<ttiv ouoYk; dvTi toutou tou oaxTuXou. xai yap 
TratSta) (jt.ot ovti 6 auTO<; ^v xat vuv Se ysyijpaxoTi. — 
toutou! : Trjv 7ro'(TTY]v auTou sSstiJs. Fic£. 

655. aypsto? : 'Aypoixo; xat dfxaGvj<;. R. aypoixo?. 
5 Wctf. to ot£ups : 'O^upo? xai oi£upb? f 6 TaXanrtopot; xai 
yOXtos, xai oi$), y] TaXatTTtopia. LB. to '£ups : c '£larTU£p ouzo 
tou at 0p7]V7]Tixou (xoptou xat l7utpp^pt.aTO<;yiv£Tai'pYJpt.a 
aid^co, to OpYjvw, xai i$ auTou ata<; xai atavb;, 6 cxo- 
teivo?, ouTtog xai &1ZQ TOU 01 GpY)VY)TlXOU IirippVSj/.aTOf; 
io yivsTai f/iv to oipuo£a>, xat l\ auTou oipKoyr], 6Gp9jvo<;, 
ytvETat 3e xat to o't^w, 8 (jyjptatVEt to GpTjvto, xaxa §2 
SiaXucriv xai u.£Ta TrXEOvacptou oi^uo), xai i£ auTou 
6t£upb<;xa\ 6t(Ju?. Vict. 

657. OV EITCEV 7]TT0Va. R. 

lb 601. xuojv, aXsxTpuwv : Kat TauTa yeXoiou J^apiv 
7capsiX7]itTai. Yj xai Trpb? tyjv dOeoTYjTa tou Dcoxpa- 

TOUg, OTIXaiXaTa TOUTCOV toplVUEV. (£7Uai^£ §£ tov dXs- 

XTpuo'va &q T£Tpa7iouv xaTapiOfJLiqaa?, tV v\ a<popuvy] tou 
Xoittou iraiyvtou ix toutou ysvyjcrETai.) 
20 663. [aX£XTpuova xaTa TauTbv : Oux av aXXio? Xs- 

yOlTO TOUTO, £1 \L7\ Iv £0£l 7\V TOTS Xai T7]V OiqXsiaV dXs- 

XTpuo'va Xlysiv. aacps? Ss ytvsTat Iv Ajxcpiapdw 

yuvat, ti to iJ;oq>YJ(jav scrG'; aXsxxpuwv 
ty)v xuXixa xaTaSE^XvptEv. ol[i.a>Sou<jd ye. 

25 xai Iv tw IlXaTWVOt; AaioaXw 

£vtoxe TioXXal Ttov dX£XTpuova>v {Jia 
urcYivejMa tixtouctiv (pa tcoXXocxi?. 6 §e 7uats IvSov xa? osXexxpuovas (jo6eT.]| 

30 (ot Attixoi outco xat Ta<; Gy]X£ta<; IxdXouv, 6iq xat 

©eoTrofJLiro?. XEyouat 8' auT7)V xat dXEXTpuatvav.) — tw 

auTW ovopiaTt. R. V. 

GG7. vtjtov Aspa : Mi[/.£tTat xat auTo; tou? cptXoao* 

cpouc, xat xaTa tou a£po<; opwusiv. 
35 6G9. StaXcptTcoaw : Ilacjav dXcptTCOV TrX^pwara) (ty]v 

xdpSoTTOv. xdpSoTrov o£<<pr\<ji) ptayi'Sa, iv f] tou<; apTOu; 

l.aaTTOv, 7) crxacptoiov Iv 6 dva(jLaTT£iv xat dva^upav 

i'Oog Tot d'XcptTa. R, V. 

670. tSou, cpyjcji, Si^[xapT£<; irspov, ttjv xapSo7nr)v 
40 £ittwv xapSoTrov • xoivw? yap x£xXtTat. V. 

673. TWV 7T0XtT£U0[JI.£VtOV d<; 7\V 5 KX£toVU[XOC. 6)q ^V- 

vaixi^o'[j!.£vov §£ auTOV ot t^<; dp^aiac xw(/.to$ta<; 7roty)- 
Tat SiaSdXXouai. cpYjc-tv ouv, ttjv xdpooTrov dp(7£vixw<; 
xaXsic, &£0v GtjXuxwi;- w(77U£p KXstovufxov app£va xa- 
45 Aouci Tivs; , ouSsv StacpspovTa tt;v aio-^uv^v twv yuvat- 
x<ov. — T&q Sv] , ^pdaov : ^H Tupb? to cppdaov cti^ov 
xat to XotTcbv xaT' ipcoT7)atv Xsys , r\ to oXov Iv scttco. 
Cant. 1. 

674. TauTbv SuvaTat crot : Avti tou 6(j(.otoxaTdXv]XTd 
b0 IffTt. a(xa §£ oti xat Yuvatxcooyj? 6 KX£tovu[xo<;, (aXXw? 

t£ oti xat TauTbv ysvoq 0"7) k aatV£i Sia ttjv xaTaX7]?tv). 
676. IratSy] 7T£V7]<; *^v 6 KXsojvuu.01; (xat TrapdaiTOc) , 

SCHOL. ARISTOPII. Siaaupsi auTbv &$ aTuopouvTa (xdxTpa? xat 0u£ta }(Pw- 
jx£Vov. (jxixpa yap vj 0U£ta, ^ §£ xapSoTuos [xsyaXv]. I^st 

§£ dSvicpayia? ota^oX^v. touto xaTa KX£wvu[xou. 
TpOTiov yap ptaxTpa; £<ttco crot, cpvifft, KX£t6vu(/.o?.) 

678. T7)V 2oJ<7TpaTV]V .* IlaXlV £VTauOa 6 7TOtV)Tr^ 5 

o*X(o7TT£i tov 2ojaTpaTOv, 2a)aTpaT7]v £ituwv, Sio'ti Xiav 
dcsXyvj? *^v xai Gy)XuSpta?. Junt., Victor. 

680. [xapSoTUY) , KX£(OVU[X7] I Toutov tJSy] &q xivat- 
Sov 5ta(jupgt, € s7cel frtyoLGiziq xai SgiXog. iv spoiT^cret 0£ 
6 Xo'yoq, xai Xsi7T£i to 6)q* tV ^, ix£ivo §' ^v 6p0coc w? io 
xapSo'TTT) xat KX£wvu{jl7) Xeystv. ofjiotov 0£ ^v to Xe- 
ysiv xapSoTCvjv, w? KXegjvu^tiv.] 

684. a§Tat TTOpvat ^aav. V. 

686. oOtoi I-jti [xaXaxta Sia^dXXovTat. R. V. 

687. a> a6Xt£* to [jlev yap xar/jyops? tu^t]?, to Se 15 
cpu<7£to<;. V. 

688. oux appsv' iv 6{Atv iaTtv : Oux appeva TauTa 
u[jt£T<; ^y£T(j8£. E; 

691. (yuvaTxa ; t^)V Apt.uviav : Ilpbt; t*)]v xaTaXv)|iv 
tou ovo[/.aTo<; £7rat?£V £t<; Sia^oX7)V tou dvSpo'g. IvTauOa 20 
[^sv £t<; SsiXiav (xovov xat {xaXaxiav. KpaTtvo? Bk Iv 2e- 
picpioi? w? dXa^ova xat xoXaxa xai (7uxocpdvT7]v. Eutto- 
Xi^Ss w? 7rapa7rp£a^£UT7]V? 07T£pxai Ivtoi? 2cpY)?t [[271] 
cpatVETai.) 

694. [xaTaxXtVEt? : Touto xotvo'v. to yap xaTaxXt- 25 
6ei<; Attixo'v. — 'Iwvixw? Se xaTaxXivOsic. Jant-] 

895. IxcppovTtffov Tt : 2xl^at ti twv cot cuptcpepov- 
twv xat ivvo^6*y)Tt. 

696. [{jt^J S^6' tX£T£ua> : IIap£7rtypacp7]* tuoitJcei yap 
to TCpocjTa^Gsv. £tTa xaTafipwOsi? dpv/jG^dETai.] 30 

(698). oux IdTt 7rapa TauV d'XXa : [Ei [Kr\ eVi tou 
daxdvTOu o"X£^y].] touto, cpYjori, TcavTo^s SsSoxTat xai oux 
av IdaaifJit as, cpvjciv, sTspov ti 7uoiyjcrat. 

699. (aVTt TOU (7'4{X£pOV. Xat T'4{Jt£pO<;) 6 CTJfXEptVO^. 

xat sari TETayptEvov iirt ctopLaTOc; , to Se TTQptEpov ItcI 35 
^povou XsysTat. xat Iv c OXxddtv « iw AaxsoaTptov, ti 
apa 7T£iar) T^ptEpa, » dvTl tou GYjpteptv^. 

700. cppovTi^s Bi\ xai SidGpEt : 'ExaGiasv auTOV Itti 
tou dcxavTOu. to Se S"4 to"ob\>va[X£? tw vuv. [IxQeo-k; ttj? 
b\7rX9]<; dpioi^ata ix cti^wv xai xwXwv Suo 7rpb; toi; 40 
Eixoaiv o)v to 7ipwTOV SipiETpov Ix b\id[jt.6oU xat j^o- 
pidpt^ou. to §£UT£pov StptETpov ix ^optdijL^ou xat pax- 

'/ZIOU. TO TplTOV laplSlXOV 7C£vGYJJ/.l(X2pe?. TO TETapTOV 

Ix Stid{ji6ou xat j<opidp.^ou TptpiETpov ppa^uxaTaXv)- 

XTOV. TO TOpLTCTOV £X §ttdpt.^OU Xat SlTpO^atOU TaUTOTTa- 45 

ftiq. to extov TptptsTpov ix SudpL^wv xat xaTa to pts- 
gov ^optapL^ou. to ISSojaov tapL^txbv StptsTpov dxaTa- 
Xt]Xtov. to oySoov SijjtsTpov' dvTKJTcaaTixbv ppa^uxa- 
TaXy)XTOv 5 ^ ix ouoTv pax^stotv dxaTdXyjXTOv. Ta 1^9] q 
Suo lapi^ixa TpipLETpa. Ta SI ixetoc TauTa dva7ratarTixa 5jf - 
SipLETpa xaTaXyjXTixot elq oicruXXa^ov ttXviv tou ttsvte- 
xatSsxdtTOu ? ptovoptsTpou ovto?. opomq xat tou £7TTa- 
xat^ExaTou xat sixo(jtou 7upwTou (dvaTraidTixat yap 
t 8d<j£t$) xat tou TsXeuTatou dva7ratcrTixou pisv ovto? 

8 114 SCHOLIA IN NUBES. £<pOrjpuj/,£pou? , 7capot[/.taxou §£jW? 7uoXXaxi? etpyjTai, 
xaXouj/ivou. scrct $s xat TauTa 7roXuG^7]f/.aTia , Ta. Itti 

TW TeXsI SuO' SlTuXat CO? £V TO?? 7UpOCp60C(7tV. IGTEOV OE 

art toc? IxGecei? twv SitcXwv oux aet Sti tou auTou {ii- 
5 Tpou IxcpEpouctv, dXXa xat bY ETEpou* sort o' 6'ts xat 
8ta Stacpopwv, w? xdvTauGa.] dvTt tou pXsTrs. R. ^Xetcs. 
V. 8tdGp£t : 'Avti tou dvdxptvs xat $oxi[/.a£s. 

701. 7rdvTa TpOTTOV : ToUTSdTlV, S7U TToXXoC TTjV Sldt- 
VOtOtV (70U TpE7TE. 

10 702. CTpo^st : Ileptcpspe ttjoe xaxstcrs, ttuxvov Tt 
xat guvetov izoir]<j<xq <ppov7][xa xat ax£<|/d(/.£VQ?. 
Truxvwca? : 2uvayaywv TrdvTa tov vouv sou. E. 

703. £1? (XTTOpOV 7T£(7'/]g ! ('ElTSlSaV 0*£ , CpTjdlV, £IC Tl 

airopov ttscttiC) Ta^sw? etc' aXXo vo'y](/.a cppsvb? TTTjO'a. 
15 airopov 0£ , o& iropov xat Xuciv oux ecrav EupsTv. xaQa- 
TUTExat 8e tou 2wxpaTOU?, w? xat auTou etui Tat? £/]- 
T^csaiv outw 7rotouvTO?. oTav yap <7T£vo)(Wp7JTai xat 
aicopvj, jjL£6i(7TaTai sit; Irspov. 6 yap uttotiGs^svo? dXXw 
89]Xov oti auTO? Iv TTEtpa y£vo'[/.£VO? twv oara XEyst 67:0- 

20 TlOETat. "AXXw?.) 05 7UOpOV OUX £<7TlV £Up£lV. CpTjtfl Se 

OTt, lav r\ Stavota si? £rjTy]j/.a arcopov I[X7r£crY), p.£Ta- 
^v]6t i-rct aXXo. sxwtcteiv Se b\a toutwv BouXsTat TOV 
2coxpaT7]v a)? ^X£ua£o'f/.svov Iv TaY? o-u^T^ffEat xat 
(jt£6i<7Tdc[/.£VOV otto aTEvo^wpia?. R.V. 

25 707. taTTaTat : KaTa7rovou[Jt£VO? utco twv xo'p£WV 

CTEvd^Et 8 2Tp£t|;ida7)?. j[s<7Tt Ss 7rap£7riypacp7). xaTa- 

xXtGsi? yap xat [///} bova[/.£vo? uTrsvEyxstv, TrapExdXst.] 

pax^Etov StpuGfAov.B. 

710. ot KoptvGtot : "Isco? [/iv oti xax' IxeTvov tov 

;o xatpov £TC£X£tvTo auTOt? o$ KoptvGtot, a(xa Se oti 7iapa 
to xopt? ir£7i;otYiVTat ot KoptvGtot. 7uat£wv oOv TCapovo- 
fjLdc^si a[Aa {jt£V 7upo? to twv xopstov ovo^jia, ajxa Se Stot 
tov T:oX£[jtov xat OTt E/Gpot 7|cjav 'AQrjVatwv ot Koptv- 
Gtot. OSOV Ot XOpStS EITUeTv, KoptvQlOt £17I£V £7T£tSyj 01 

i5 'AGvivaTot xat ot KoptvGtot xaT ixeivo xaipou tttoXe^ov 
eT^ov xat ot KoptvGtot Ta ty]<; 'Attix^? IS^ouv. Br. 

712. [4/ u X^ V ^ 7r ^ VOua * tV : 'I^TEOV OTt TpEig ^u^d? 

cpacri. tt)V au?7)Ttx7)v? ^i Tl C scrtl xotvy) twv dvQp(07ro)v, 
twv dXoycov (Jwwv xat twv cpuTwv to ai(xa, 07r£p Icti 
40 [jiovtov twv ^wwv xat tt)v Xoytxyjv, ^Tt? IcjtI [xo'vcov 
twv dvGptoTCWV. Junt. aT[xa. jBr.] 

717. 7TW? SuvaTov, cprjfft, (xv] dXysTv. R. 
719. cppouSr) S' lj/.6a<; : Ms^pt tou eoteXoui; xTY](/.a- 
to?. touto Se eTtce Sta to uTuoXuaadQat Tac i(xSaSa;, 
45 ote xa\ d7T£Su(raTO (bg piXXwv sicrisvai £tg to cppovTt- 

(Jl^piOV. ["AXXw;. OUX £?7C6V OTUlffOsV OTt TO.Q E^dSa? 

uuEXuaraTO 6 2Tp£^tdSy]<; , ote stcrYjst to uTOp yYJv IxeTvo 
©povTtffTVJptov, dXXa fjiovov, oti i|eSucraTO to t[xaTtov. 
xat ouSev Gau[xa«7T0V, si to ysyovo? [aev to'ts 7rap7]X£ , 
50 vuv Si Xsy£f tout£(7ti to &T:oXu(iac7Gat Ta? if/^dSa?. 8 
SLixst eIttev, viyouv to a7ToSu(7aGrGat to tjxaTtov, vuv ou 
XsyEi. Junt.] 

721. cppoupa? aSwv : Ot yap cppoupouvrs? 7rpo<; to 
dTToaoSsTv tov utcvov xat tt)V dypurcvtav auTwv [7rapa- [jt.uQs'to-Gat] rioov. xat outw? yjv Xsyo'^EVov Ittitwv dypu- 
TuvouvTcov, cppoupa? aSstv. [ *AXXa><;. I-x tou 7raps- 
7uo{X£vou toT? cppoupot?. EtwQaat yap iauToT? aSstv diro- 
TrspiffTTwvTS? tov u7rvov.J (cppoupa? aStov : Otov Sta- 
ypurcvwv 7T£pt T7)V cppoupdv. Sicjctv] Se ectiv ^ ypacpv) , 5 
<ppoupa? aSot)V xat cppoupa? towv. xat to uiv ©poupa? 
aScov dvTt tou (iuve^w? aStov cppoupa;, to Se cppoupa? 
tSojv dvTt tou <puXaTTO)v, £7T£t87] (puXaxs? Tjcav tSv too 
<ppovTt(7T7)ptou Gupwv. ) ["AXXtoi;. to cppoupa? ao£tv 
7rapot(/.ta IcjTiv i'jrt twv dypuTcvouvTWv xat (ppOVTl^OV- IG 
twv Tuavu X£yo[jt.£V7] . ot yap E7rtTpa7r£VTE<; iv vuxti Ttva 
(puXaxr/V aSouatv, tva ^ u7ro tou utcvou xaTajjtaXGaxt- 
crQ£VT£<; exXittojciiv 8 (puXda-aouatv. eixo'tox; B 9 IvrauGa 
^) Tuapot^ia IX^cpOy). xat yap auTo? Iv t^ xXivvj xsifjts- 
vo? oux ixoifJwtTO, dXX' Icppo'vTt^sv. do-TEto)? Ss Tuavu 15 
xat to cppouSo? stpyjxsv 6 Trotr,T^(;, Ix twv ouo Xe^ewv 
cuvQ^xti?, tou cppoupa? xat tou aSwv, c^rjfxaTto-a^auTo 7 . 
Junt- ivsxa. 7rapot|jt.ta stci twv dypuTrvouvxwv. jBr.J 

726. d7loXwX' dpTlW? *. C Y7TO TWV XOpEWV StjXoVOTI. 
ItTEiSt) 2wxpdT7]<; EITTEV OLTZoIbI, ECTTt, (XeXXek; d7T0-.20 

XscrGat , o5to<; Xfiyst , oti a7roXwX' r\Sr\. 

Til, ou (/.aXQaxicTEOV 7rpb? Ta twv xo'pswv Srjy(/.aTa. 
R.V. 

729. xdTcatoXrjf/.' : Ktvyifxa, dicorcXavyjjjLa xat a7ud- 
ttjv Ttva, 7uavoupyYj[i.a. ^ outw?. oeT as, cprjcri, xaXu^a- 25 
cGat xat crxs^acGat. liziS. 01 eiq Tt teivovte? tov ocpQaX- 
p.bv dTuoirXavwvTat tyjv yvw[/.7]V. [d^atoXYju-a ytvsTat 
aTrb tou atoXXoj , 8 §yjXoT to Ta^Ew; xat Sixr]V dEXXvj? 
xtvw* dcp' 06 tf O[A7]pocaioXo7rwXou<; tou? 4>puya? xaXsT, 
viyouv Ta^uiTrTrou?, ^ 7rotxiXw? iTuiTa^oaEvou?. Junt. 30 
a7uaT7) xat Tcavoupyta. ^r. xd7caidX7][/.a : AtoXo? ttoi- 
xtXo? r\ £uxtV7)T0? oltzo tou atoXsTv, IffTt xtvav. FictJ 
£7ut^dXoi : dvTt tou xaXu^Ets. R. 

730. dpvax(6\ov : 'Apvaxt? XlysTat to tou dpvou xw- 

StOV. £TCat?£ §£ TTpb? TO dpVStffGat. §£0V yap £l7T£tV, Tt? •$ 

av (X£ 7T£piSaXoi ditb dpvaxtSwv y£vo[/.£vov 7T£pt^oXaiov, 
sirai?s Trapovop-daa? aTrb tou dpvb? xat tou dpvEtaGat. 
to 0£ aTTOCTTEpTiTtSa ajAa [jlev dm) tou a7ro(7T£p£tv, aaa 
§£ xat dvTt tou 7T£ptSoXatov. [dpvaxt?, to tou dpvo? 
xojStov. Trat^st Se IvTauGa , yvw[jt7)v I? dpvaxtSo)v eittwv 40 
aTTOcrrepyiTtSa, vjyouv yvwp]V i\ dpvV)(7£W? xal a7ro<7T£- 

py)(7S(0?. WCp£tX£ §£ EtTTEtV Tl? OtV S^t' £7rt^dXoi Xa\ E7Tt- 

Grjcst axETracjfxa it, dpvax(§wv, w? av yvwpiyjv supotfjit 
aTTOffT£pv]TixrjV ; 8 Se 7rat?a? outw? IlvivEyxEV. Br. J 

731. sp^ETat TudXtv IV auTOV 8 2wxpaT7]?. R. 45 

(733). £^£1? Tt : ['ETTEtOT) 7rpO£T7T£V aUTW, dvapTV]- 

ca? tt)v cppovTtSa, w? ItuI opvtGoGiQpou eitts to sjrsi?.j 

W? ETCl TWV dypEUOVTWV 7]T0t OpVtV, YJ t^GuV, £tTT£ TO £/£l? 

Tt, avTt tou auvEiXrjcpd? Tt; dvapTvjaai'yap auTW exe- 
Xeuo"£ ty]v Sidvotav xat tyjv cppovTtoa. ' r AXXo)?. ^a- 50 

ptEVTW? TO £)(£l? Tl,T7j TWV dypEUTWV Xl^Sl ^pt»3(Jt£V0?. 

toT? yap dXtEuaiv 7] opvtGaypEUTaT? outo) cpacriv, l^£t? Tt. 
734. r\ to tt£o? : (IIap£7riypacp7j.) Set yap auTOV xa- SCHOLIA IN NUBES. 115 0s*£s<70ai s^ovtoc to aiSotov (xai [xi[/.s?(j0ai tov 8ep(/.uX- 
XovTa EauTOv). 

735. ti '.ppoVTiEt? : <I>povTiDo, to cppovxiSa sj^td, xoi- 

vto? [/iv ysvixY] (juvTacraeTai- Attixco? Ss (X£Ta aiTta- 

5 tixyj?, w? IvTau0a, yj Iv Tto [190] « poXSou? ^yjteite; 

IXY] TOUTO CppOVTl^£T£. » JUIlt. 

737. [auTO? o Tt pouXsi : AtaSdXXEi auxov, to? [xy] 7ra- 
pl^ovTa supr^a toi? jjta07iTair.] 

740. a^a^oc? : Avti tou xara7rau(7a? , <rofaa<;, aTps- 
10 (Aica?. xat IlivSapo? [Pyth. 10, 79] « xto7TY)V o^dcra? » 

avTtTOu ty)V sipESiav xaTaTravcra?. ivioi Se <7)(asa? dvTi 
tou airXwcrac. [oWGsv [/iv [ios] IXeys 7ra0Y]Ttxco? <7X a " 
ad[/.£VO? ? vuv §£ c^dcja?. sows oi djACporspa Iv /p^asi. 

IW OS Xat ff^ SlV ™ T£ V V£lV T ^1 V <P^CC, &$ SsVOCpWV 

15 [Hist.Gr. 5, 4, 58] « a^Cei tyjv roxpa tw crcpupw 
cpXsga. » Cant. 3.] 

741. X£7TTY)V : AvTi TOU aXpt^TJ. £V0£V X0CI XsttTOXo- 

vo?. 7U£ptcppov£t Bh avTi tou ipsuva. 

742. Statptov : Avti tou dvocTTTUffstov xai £oxt[/.d£tov 
20 xai foaxptvwv toc TcotYjjxaTa xai oTov SiaipECtv aikcov. 

Tuottov. cxotoov oi avTi tou dxpi&o? xat l7ti[/.£Xto? xaTa- 

J/.£pl£tOV TU£pl 06 OCV TY]V ffX&LV 71017]. ['AXXtO?. &? 

£7rl Ttov (/.t[Atov I^pYjffaTO. tWt IXsys xoctoc x£<pdXaiov 
Ix£y)ttov. — 6 yap axETrro'j/.Evo? outw , Siatpst tyjv fiou- 

25 XyjV oToV, St T0§£ 7TOlYl<7tO, To'&S a7CaVT7^(7£f Xat SI ToSs, 

to'Se. Junt., Vict.] 

743. ix aTp£[xa: 'Ecp' Vu^ia? [aeW w? auTOu xtvou- 
[/ivou Sioc tou? xo'p£t?. TO 5s XOCV forOpTJS TI TWV V0Y)[/.d- 
Ttov avTt tou xav aTcopYJ? si? vo'v^a ti. ['AXXw?. icrceov 

3 oti ot Attixoi TravTa toc svixd t£ xai 7iXY}0uvTtxa TptTa 
Trpoff(07ra twv p7][xaTWV xat toc? twv ovo[/.aT(OV 6Vixa? 
twv TrXrjOuvTixwv <7U[/.cpwvou xat cpo)V^£VTO? Iiricpspofxs- 
vou (/,£Ta tou v ypdtcpoufftv, co? £(7Tt cjacpto? cru[A^aXeTv 
Tai? toi? TraXat aocpoi? 7r£7rovy)[X£vat? IvTuy^avovTa pi- 

^ 5 gXot?. oi §£ "Itov£? Si^a tou v. TOUTOt? o3v xai a(xcpoT£- 
pot? oi 7ioi7)Tai 7rapaxoXou9ouvT£<; > xai S?) xai tyj avayxT] 

TOU (X£TpOU ItTO^EVOI, TToXXaXl? CTUJXCptOVOU [X£V £TClCp£pO- 

|j(.£VOu (X£Ta tou v ypacpoucf TCoXXaxi? os xai cpwv^VTO? 

£7TtCp£pO[Jt.£VOU Ol^a TOU V. TOIOUTOV Bt\ TI T7J TOU (AETpOU 

40 dvayxv) xai iv toT? v xai si? <; X^youciv £7rippyj{xa(7i 

TTOlElv'siCoOaCTlV, oToV TO 7UpO(70eV, V£p0SV, U7TEV£p0£V 

to ouTtog, au6t?, TToXXaxi?, £u0u?, Ta-^uq, aTps(xa?, xai 

TOT? 6[A0l0l<;. TOUTO §£ OUTtO? I'^OV £Up^(7£l<; axpi^tO? (7X0- 
7TC0V. Junt.] 
45 744. aVTl TOU Xai §£UT£pOV £7Tl(7T7]C70V 7T£pt TtOV au- 

twv xai TpiTOV. £uYio0ptaov §£ avTi tou iacoc?ov. AX- 
Xco?. i'aaov to aitopot5(jisvov £7U£iTa uaXiv dva<7X0TC£Tv 
xat oTov dvot'YSiv dTUOTreipto. to y^P dva^YOuv Icti to 

£^tO0£V aVOlY£lV TY)V 0UpaV. SVlOt §£ TO ^UYOJ0pt(JOV, avTi 
&0 TOU (JUVap(J(.OaOV ? <7U{X7rYl?OV. 

745. (xtVTjffov a30i? : c YT:oTi0£Tat ttw? Set ippovTt- 
^£iv, xai Tiva Tp^Trov. cpvjcriv ouv lav &7CSia , sX07)S, £Tl 
1^7) ajjteX^CTic , dXXa TuoXXdxtc; auTO ^£TsX0£* xai outco? 
^<; iv auixcpopTi(7a(; TV)V dptW,v yvw[avv IXou.) [(^uYco0picrov : Atuo tou C^Y^ Y^ veTat xa ' 1 T0 ^ ^ £ ~ 
pKw, Tod7uoSoxt(J!.d?to, (JuYoa0£pt(7OV, xai xaxa cuyxo- 
7ry)v tou £ , xai xpacriv tou o xai a si$ to [X£Y« , ^uyco- 
0pia-ov. Junt. o-xotttjCOV, [jtsXsTYiffov {AETacpoptxto?. Br. J 

746. w StoxpaxiSiov : "Qlq £V0u[X7)0£i? ti dvisTaTat b 
xai poa. 

749. Y uva ^ xa cpapfxaxtS' : Ata^dXXovTai oi 0£TTaXoi 
to? Y07)T£?. xat {X£XP l vu * v T £ ^ap(xaxt§£? Trap' f]y.tv at 
0£TTaXai xaXouvTat. cpacxt Bz oti M^Ssta cp£UYOuaa 
xicityiv I^£^aX£ cpap[Aaxtov ix£t xai dv£cpuaav. to £e 10 
0£TxdX7)v Attixoi papuvoudtv oi xaTa MlvavSpov, tb? 
SajJwtXviv. 

75i. Xocpsiov aTpoYY^Xov : Ttjv tou xaTOTTTpou 0y]~ 

XTjV. '^ TTJV 07]X7]V TOU XocpOU Ty]? 7T£ptX£CpaXata?. 7T£pl- 

^£pv]? Se auTTj. — Xocp£iov : Ayy £ ^ ov » -B^** I5 

752. toa7T£p xaT07TTpov : C Q Y^p TT]? o'eXtivt)? xuxXo? 
(TTpoYYuXoEiSy]?, xa0a7T£p Ta laOTTTpa. xat cpasi tou? 

7l£pl TOC TOtaUTa SEIVOU? TOUTtp XaTOCY£tV T7)V 0£OV. £<7Tl 

Be xai IIu0aYopou xaiYViov 6\oc xaTOTTTpou toioutov. 

7rXr)pO(7£X7]VOU tV^? SeXt^Y]? OUGTY)?, £t TI? £1? £<J07CTpOV 20 

£7TiYpd^Ei£V aifxaTi oca pouXsTai, xai 7ip0£i7ro)v iTEptp 

CTTT^Vai XaTOTTtV aUTOU, SsiXVUCl TUpO? TY)V (jeX^vyjv toc 

Ypaa[i.aTa, xcxxeTvo? aTEViaa? 8 ttXyictiov ei? tov tt]? ce- 
XyjvY]? xuxXov, dvaYVOiT] TravTa Ta Iv xto xaTo'TTTpto y £ - 
YpajxjXEva to? S7ti tt]? ceXtJvy]? Y£YP a [ Jt, [ / ' £va ' 25 

754. {JLYIXEt' dVTEXXoi : Ilpb? TO 7TpO£lp7][A£VQV 67r' 

auTou [17] 

6paiv dyoucrav tt]v crsXyjvYiv el>cd8a?. 

[T£X0U[Jt£VYl? Y^p <7£XrjV71? 01 TO'XOI ISlSoVTO. SI Y^^V 
OUX dvaT£XX0f , TTtO? OCV 01 SaV£l(7Tai YVo'vtE? TOV {ATjVOt 30 

teXou(jlevov aTraiTrlcraiEV Tob?TO , xou?; Junt.] 

755. (tiyjti Sy) : napdXXYjXa. xai Trap' c O{AYJpw [U. 

"^F, 409] « TlY] XstTCSCrGs CpEpiCTOl } ») 

756. [dpYupttov : OuTto? f) Ypacpyj dpYupit»3v 7rapa 
<!>puvfyto xstTai- oti 01 xtojJLixoi 7rX'/]0uvTixto? cpaaiv, 35 
01 Be (^Top£? svtxto?. xai 2to9pojv 7tXyi0uvtix(o? « dp- 
Yuptoiv SetJcyj. »] 

757. 7rpo6aXto : npo0^ato , si? 8 Bei ce [XYj^avYjv 
£up£tv. Junt. 

758. si cot YpacpotTO : Et xaTY)YopoiYj xaTYjYopiav 40 
7T£VT£ cr£ Suva[/.EVY)V ^Yjfxitociat TaXavTa. Attixw? Bk 

TOU dpl0[JLOU TO 7TEVTE IcpuXa^E. ['AXXtO?. ICTTEOV OTI 

iv toT? SixaaTat? 01 SavEiarat Ip'/o^svoi IXsyov, w? 
SsTva auTOt? ocpsiXst. EtTa 6 tou oixacTYjptou YP 01 ^ - 
[xaT£u? EYpacps touto. xat [XETa TauTa 6 ocpstXtov xa- 45 
Xou[xsvo? aTTYiTETTO to Sdvsiov. Junt.] 

759. TUOlW TpOTTtp. R. 

761. Zl\s T-}]V YVtOp)V : AirOxXsiS, ECpsXxE. ff0£V [>p. 

Horn. U. N, 572] iXXdatv. R. V. — siXco, to (TTpECpto 
Tcapoc toi? xotvot? ? 7T£pi(77roj[J(.svto?. siXwSe, papuTOVto?, 50 
Trapa toT? TcotYiTai?. Junt. aTpscps. D. E. siXXs : 'Atco- 
xXsts. A, 116 SCHOLIA IN NUBES 762. U7to/dXa : ^Slo-juEp oltzq u<j;ou? Ttvb? xaTa6i6a£s. 
Cant. 3. 

763. [jly]XoXov6t)V : JjOStw ypdcpoucriv ot axpt^sVrEpoi. 
tivs? Se Xsyoustv oti £wucpto'v Icti ^puat^ov xavOdpw 

5 of/.oiov, o XajjiSdvovTS? ot iral^E? aTCoSEajxouai Xtvw xal 
ijcTC£Tavvuou(jiv. "AXXw?. tov ^puaoxdvOapov. OUTW? 
oOv, cpyjcji , Syjaov cou t/jv yvojp.Y]v, IV, oTav ap7ud<7Y]<; 

EX TOU dspO? T7]V yVWf/.7]V, 7raXtv ETriO-TudaT] aUTYjV. — ■ 

[/.yjXoXovGrjv : XpuaoxavGapov, £tvav. JJr.] £t£o? £o)u- 
10 cpiou Ttvb? 7iapa tov xdvQapov, o to?? ofvOsciv l7nxa0E- 
££Tat.TauTat?ouv £t?7ratb\av l^pwvTO AGrjvYjo-t 7ua?§£?, 
Xtvov tou 7ro§b? lq*apTWVT£? xal ?*uXyj(ptov, oirsp oux e|i- 
o%uou<riv dvaxoucptaat si? tov d£pa* e^ovte? eijoucriav 
7raXiv auTa? xuvYiyETyjaat. Xsyst §e tov ^puaoxav0apov. 
15 R. V. 

764. a7:o<puyYJv. R. 

765. Ta yap xaXa £7raiv£i 6 StSdaxaXo?. V. 

766. [toicti cpapf/.axoTrojXat? : <Dap[/.axQ7rwXat xu- ; 
ptw? oi toc cpap[xaxa 7rt7cpdcrxovT£?, toc t£ XucrtTEXouvTa 

20 xal Ta 0avd(Ji[/.a. raxpa to?? 7raXato?? 8e xal oi too? 
Tt[/.aXcp£?? (tout£(7ti 7toXuti[/.ou?) Xt0ou? TU7rpd<7xovT£?, 
cpap[/.axoTcwXat IXsyovTO. ouoVt? yap twv toioutwv Xi- 
0wv, 8? oux £^£i xatvoTspav Suva[/.iv. Junt.] tov xpu- 
(JTaXXov. R. V. 

25 768. tt)V uaXov Xsy£i? : KaTao"X£ua<7(/.d Icrnv udXou 

TpO^OElSs?, £1? TOUTO TS^VaaGsV, 07T£p IXatW }£ptOVT£? 

xal y^Xtw 0£p[jt.aivovT£? , Tcpoadyouct 0puaXX(8a xal 
aTTTOuat. touto ouv, cpyjcrlv, el ucpdtj/atfju Sta t9j? ueXou, 
xal 7TpO(7ayayot(Jit tyj SsXtw to 7rup tyj tou ypa(X[i.a- 

30 teo)?, acpavtcatfju toc ypdt(i.(/.aTa tyj? oixy]?. (oti Bk 2a- 
Xo? GyjXuxw? , xal Sta tou a. Sio to )(. ^Ouvyjpo? Ss oux 
oiSe to ovo[/.a, aXXa uap' auTw xal to?? dp^atot? yjXe- 
XTpo? (xev scmv, uaXo? Se ou.) ['AXXw?. 5aXov ^[isiq 
[xev apTtw? to Ix pOTbcvY]? tivcx; X£xau(jt.£vov xal Sia 

35 Trupoi; TyjxofJLSvov dq xaTa(7X£U7)v ayy£iwv tivwv X£yo- 
[jt.£v. o! TiaXatol §£ tt)v StacpavT] Xl0OV, TOV l^tWTlXW? 
X£yo[X£vov xpuov, ioixoTa Se uaXw. Junt.] 

770. 6 ypoept.[xaT£U<; : 6 ypacptov Ta X£yo[A£va Iv Tai<; 
Sixai?, 8v vuv xaXou[JL£V £XCXE7rT0pa. R. V. 

40 773. V7) Ta? XapiTa? : IlaXiv £T£pw opxw XE^pyjTai 
6 2wxpaTV]?. V. [ou)( octiXw? o[/.vuat xaTa twv Xapi- 
T03V. otuictod yap ttj? 3 AOY]va<; y^cav yXucpsiaat ai Xapi- 
T£? Iv tw toi^w, otq IXEysTO 6 2o)xpaT7]<; yXu«|»ai. to 
yap TCpwTOV X:6oyXucpo; v^v ttjv te^vvjv. aivtTTETat oOv 

45 aUTOU TOU 2wXp(XT0U? £1? T7)V 7rpWT7)V TE^VYJV. 

'AXXto?. tw [/iv cpaivo(X£Vw ap£axo(X£VO; 2wxpaT7]c; 
§£ixvuTai tw tou ^TpE^taoou vo^fxaTt, xal ouwuai Ta? 
XaptTa?, oti aocpw? touto to vor)[/.a ETrsvorjO-E to t9]? 
tou ^apTOU T£(ppW(j£w?. XapiTwv yap i'pya xal Swpa 
50 aocpia. lg^7][AaTiO"w.£Vw? Bk tou 2wxpaT0U<; xaGcacTETai 
5 7rot7)T7)<;, xwjjlwSwv toutov wq XiOo^oov. Dwcppoviaxou 
yap XtSo^ou i\v moq HwxpaTr^, xal tt]<; Xaq*EUTixvj<; 
[j-£T£C^s te^vyj?, xal avSptavTa? XtOtvou? IXa^EUE, xal 
ayaX{Ji.aTa Se twv Tptwv XapiTwv EipyaaaTO, IIeiOou?, 10 AyXata? xal OaXEta?- xal yfcav otticGsv t^? AOrva? 
£yy£yXup.u:£va tw toi^w. Junt.] 

v ^T ^'V at • '0 aypotxo? w^yjSv; V£vtxv]xw<; Sta 
to t^? Eups'dEwg touto Xsy£i. xal yap Iv t9) <7uvy]0£ta 
iroXXaxic; X£yo k a£v to otp.ot ^aipovToq two?. V. to ofywt 5 
xat wp;ot ttote k asv etc' Eucppoauvyj x£i(jt.£vov EupyjTat, 

7T0TS §E £7ul XU7T7]?. Xal ETC £UCpp0<7UVY) [JL£V ? W? EVTauOa, 

oi[/.' w? vjSofAar xal [926] « w k ut.ot aocpia? l^v^aGy]?. » 

£7ul §s Xu7T-/]? w? to, ot[xoi TOcXa?* xal [Plut. 850] 

oi[xoi xaxoSaipLtov, d)? aTroXwXa SstXaio^. 
xal [infra 92s] 

&[/.ot [j-avtag Tyj? ar\q , vzoXedoz ts. 
Junt.] 

774. (Siaysypa7UTat : KaT£?uaTai, dvyjpyjTai. a7ro 
t^? tou ypa(x k u.aT£W? SsXtou, otiou ai Stxat dveypa- 15 
cpovTO, xal at staaywyal twv Stxwv.) — d7CVjXEt7rrai, 
^cpdvtCTTat. 5r. 

(776). dvTiSixwv : [KaT7]yopwv xal ivavTtouj/.£vo?.] 
toT? yap ypa^a[xsvoi?xal jjL*yj aTroSEtqaffiv ETrsgaXXETO 
^prjtxaTtxy) ^ k w.ta, xat st [xyj xaTa to wpto"u;£vov I^eti- 2 o 

G-EV, UXcpV][X£pO? y£VOU;£VO? I^ETtVVUE TO TETpaTlXoUV. 61 

Se ^ gyovxEq IxTtaat xaO£tpyvuvTO Iv tcj) Stxac-Tyjptw. 

TToXXol Bk TOUTO 7U£7TOv6a<7lV 3 W? 6 f 7]TWp Iv tw xaTa 

Apt(7Toy£tTOVo?. — diroaTpE'^at? : ATroStw^at?. dvTtSt- 
xwv : AvTEyxaXwv, dvTtXsywv. Br. 2 5 

777. ocpXvfaEiv : xaTaStxaff0y^vat. R. 

778. EuxoXwTaTa xal £u^spv]. V. 
781. Xeitcei to xaXw? X£yw. R. V. 

783. 60Xst? : dvTtTou <pXuap£i<;* 60Xo<; yap 6 cpXuapo?. 
R. V. to Bk a7r£pp' aWt tou cpGEtpou. V. Xyipa?, cpXua- 30 
pst?. Br. bftkeiq : ^TOXo?, cpXuapta, [xwpta, Xyjpo'Tyj?. 

a7T£pp' : A7TOCp0£ipOU, 7T0p£U0U [AETcV CpOopa?. VtCt. 

a7uatp£ : ^AtceXOe. D. 

784. aVTl TOU Sta Tl. TO Bk o'Tt 7T£ptTT0V. R. V. 

786. dvaxptv£t auTOV £t [X£(Jt.VY]Tai. R. V. ;r 

788. Tt? r\v ivfi : Tv^v xdpSoTro'v cprjcrtv. <§)<77r£p £7:1- 
Xa0o[A£VO? TatiTa XlyEt. 

790. [l7UlXy)CT[JL0TaT0V : 'IStW? l7UtX'/]0-[J!.OV£<7TaTOV. 

'AXe^i? Bk X£y£i £7rtX7]0'(jL7i , KpaTtvo? iTutXvja^ovr].] 

792. uTCEp^aTo'v a7uoXouf/.at yap. V. yXwTTOO"Tpocp£tv : 4G 
T*yjv yXwTTav CTTplcpstv xal tcoixiXov Iv t(j> Xsystv xa8£- 
<7Ty)xsvat. R. V. — tJJv yXwTTav ffTp£(^£tv, St' ^? av 
tou? SavEtdTa? a7roxpou(7W[Jiat. Junt., Vict. 

799. £uorw|xaTsi : 3 Kx tou IvavTtou oruyxaTaTi0ETat. 
Biov yap av (xavGdvEtv toioutov uytatvovTa. £t [xtj apa 45 
touto Xlyst, OTt cpo^ou^at auTOV. — vat, axwv £7rtTp£7rw. 

E. aWi TOU tC^UpOTSpO? (XOU £<TTl to cwjxa. R. V. 

800. £U7TT£pWV : fH [AETaCpOpOC OLTZO TWV 6pV£WV, TWV 
(JLETEWpOJV Xal U7T£pY)CpdvWV. 7[ £U7TT£pWV TWV Tlf/iwV 

xal suyEVwv. yj twv cppovoucwv Ta Kotaupa?, dvTt tou 5a 
|jt.Eya cppovouciwv. AXXw?.) r\ suysvwv, a7rb twv 6p- 
vewv, 7] xoucpwv xal wv 5 Xoyi<r[xo? tTTTaTai. ^ ttjv Kot- 
cupccv Ty]v MsyaxXlouc do-Tst^o^EVO? w? SpaTTETT)? auTrj? SCHOLIA IN NUBES. 1 1 7 auTOu? Stacupsiv OeXsi. — EU7rTEpo>v : Euy£vwv, £7rv)p- 
psvcov. twv Kotcrupa? : 'Ex TauTY]? yap ^ toutou yuv?) 
xar>fysTO. Br. ix TauTY]? tyj? Kotsupa? \ toutou yuvq . 
xat Sta touto £uy£Vt£sv iauTVJv. D. 

5 801. aTOCp [/.ET£l(Jll I Kal B\ [/.£TsX0CO, [/.STa/EtpiW 

[/.at, £t ttw? Suv*/)6w TrcTcat auTo'v. Junt., Vict. |/.£T£t|/.t : 

MsTeXsUffOJJiai. VtCt. 

802. i£eX5> : 'E^Xacrw. Br. 

803. irpb? tov 2(oxpaTViv touto cpyjct. R. V. 

io 804. ^opiap:6o<; St[/.£Tpo? dxaTaX7]XT0?. ^opta[/.£©v 
o\'[/.£Tpo<; §txaTaXv)XTO?. ia[/.6o? icsvGy)fAt{ji.ep^. dbeb yo- 
ptd[i.£ou pdasa)? si? ^optap^ov. ta[/,6o? §t[X£Tpo? xa- 
TaXy]XTtxo'?. ia[/.6o; StusTpo? dxaTaXiqxTO?. airo ^ opiaj/.- 
6ou pdo*£to? d? ta(/.6ov. */opta[/.6txbv Tpi[/.£Tpov dxa- 

T5 tocX7)xtov. ^opta(/.6o? icp07i[J!.i[AEp^<;. V. [xoptovtc xat 
sigGsgn? X°P ^ p-EcrwSwc'}) xwXwv Stacpopow Ssxa. toutojv 

TO [X£V 7Tp(OTOV SlJJLETpOV aVTt(T7:a(7Ttxbv £X StTpO^atOU 

xat 7raXt[/.6ax)(£tou. to §EUTSpov si* dvTtorirdffTOu xal 

df/.Cpi£pa*£SOC. TO TplTOV 5$ £7TtTplTOU TptTOU Xat taf/.6oU 

20 St|/.STpov ppa^uxaTdtXrjXTov. to TETapTOv StptsTpov ix 
StTpo^atou xat d(/.cpt6pdv^£0<;. to tte^t-tov Tpo^atxov 
Sifjtsrpov dxaTaXviXTOV, dStacpopou ttjs TEXsuTata? ouV/]?. 
io extov taf/.6txbv §tjx£Tpov dxaTaXviXTOV. to ISSo|/.ov 
Ix )(optdfx6ou xal o\tdu;6ou Si[/.STpov. to oy§oov }(opt- 

25 a[JL^lXOV Tp([X£TpOV dxaTaXviXTOV. TO EVaTOV O[AOt0V Tto 

£Xto), e^oucjy]? dvdxatciTOV tyj? dp^ouffYi?. TO $SXaTOV 
^opiajx&xbv Si(X£Tpov xaTaXyjXTixov etc' ouv Ix ^o- 
ptdt/.£ou xat pax^Etou.] 

807. (aVTt TOU STOlfJLOC ESTl) [AlffGoU? COt XOpY]y£tV 0$? 

30 av QeXy)?. R. V. 

809. Ix7T£7uXY]Yf/.£VOU : 'AvTITOU, IlTaiVOUVTO?. XeiTTEI 
Bz TO CS. OtOVSt IxTtX^XTOU Xat (XEya (ppOVOUVTO?. — 

I^£(7T7)xoto? xat d'yav 7rpoGu<jtou[/.EVou. E. 

810. £7ry)p[/.svou : Msxewpou xat Itoi^ou 7rav Trot^ffEtv, 
35 o av xsXeuy]?. j£. 

[sir. yvou? aTroXs^Et? : OtXIyovTS? to yvou? dvTt 

tou at(70v]crtv Xa^wv, tva auvTacro'coou tv)v y£vtX7jv, 

ou xaXw? XEyouatv. Ictti yap auT?) v) yEVixrj 7Tpo<; to 

aTuoXd^£t<;, outw au Se aTroXa^et? (dvTtTOu aTroxsp- 

40 Syjqtov) Ta^stot; on 7rXEt(7TOV 5uva<rat dvSpb? sx7re7cXvj- 

y[X£VOU Xat CpaV£pW£ l7T7]ptXEVOU. EtTa U(7T£pOV £7Ta^£t? 

to yvou?, dvTt tou, outo3<; E^ovTa auTov vo7]aa<;. ectti 
Se a7roXd'j'£t<; IvTauGa dvTt tou 7Tpo(7TaxTtxou. §£txvuTat 
yap Ix tt\c, xaTacxsuy)!;, OTt touto at NficplXat auTto 

45 £7TtTaTTOU(7lV. JUIlt.,E. aTroXd^Et? I 'ATrOXEp&qCOV, £(JL- 
CpOp7]0Y]C. J?»".] 

diroXs^EK; : | 3 A7CoXe7rto , si<;. solv Se, w<; Iv toT? 7toX- 

XoT?, dicoXa^si?, exttiy)?* d-iib twv xuvwv ^ ixsTacpopa, 

^ ocia XaTTTOVTa irivst. xaTaaTpEcpst Bk elq to] aTTOXEp- 

50 SavsT?, 7) da»ap7raG-£t?, a7roo"7rdar£t$. ^O^Yipoc [il. IT, 

16 r] 

XdtyovTSs yXwaa^iGrtv [apai^at (isXav (iScopJ . 
«si2. [cptXst yap tcw? : y E8o$ I^ei, crufx^aivsi yap aXXw<; a7roSatv£tv $ 7rpo<jooxa Tt?. dvTt too, &uu&Tdt- 
SXyjtoi Etaiv ot 15 IirtOufjtia? dXoyou Ttvt cu^^aAOVTEc;. 
£U[XETa^oXot yap at twv toiouto^v dvSpwv yvcojxai. 
dau(x^ouXot Be, cpTjciv, OTt xat Ta^Eox; {jt-ETa^aAAo'/jtEVOt 
£Tri0u k m.ia(; tJttoui; dXtcxovTat. ] 5 

814. [ouTOt p.a ttjv c Ow.i^Xr J v : Kopwvt<; ETs'pa 5w.ota, 
ot Se CTt^ot taf/.6txot TptfAETpot dxaTaXviXTOt os'. Sv 
TsXEUTaio<; 

7cp6? Tcavxa m oixat' avuXsystv SuviQffeTai. 

iiri tw teXei xoptovts, xat i^; zo yopou- wcpstXE yap f0 
xdvTau0a 0Etvat ^opbv , a/^ptg av ot Xoyoi s£sX0Ma-i. ] 
wg (xuc>T7]c; y£y£V7)(XEV0<; twv cptXoao'cpoiv tvjv c O[i.(ylr\v 
o[xvuat, [xt(jLou[XEVo; auTOUc;. V. 

815. xiovac : 'AvtI tou tou? Xt0ou? t*/]<; MEyaxXsou? 
oixia;* ouTOt yap (xo'vot xaT£X£tcp07)(7av auTw TrdvTa 15 
xaTacpayo'vTt. R. [ ox; a7ravTa xaTacpayo'vTO? tou Me- 
yaxXsou;. w? st IXsys tov itXoutov. I[xcpaiVEt Be 5ta 

TOUTOJV W? OUSEV aUTCO XaT£X£lCp07] , SI fXV) 7] auX?) Me- 

yaxXsoug. Xsyet Be oti 7rdvTa xaT7)vaXtoxw<; xaTaXs- 
Xot7U£ tou? Xt'Oou? ttj? otxta?** atvtTTSTat ouv elq ttjv 20 
dacoTtav tou utou, oti 7i:dvTa xaTTjvdXcoaEV auT0u,xat 

OUSEV ETt U7roX£l7T£Tai. "AXXtt?. £VT£U0£V S9)XoV 

6rt Iv xiodtv idTaTO 6 olxo; auTOu. SsfxvuTai Be oti 
(jto'vot outoi 67U£X£tcp0y)(7av auTw twv aXXwv xaTavaXco- 
0£Vtwv Trap' auTOu. Junt. ] 95 

817. oux eu cppovsi? : Ei y£ xat auTo? i-Kszi^r\ 
S7u\ toutoi? 7rapot 2wxpaTOu<;. TauTa Bz iretpaTat Bi- 
§dcrx£tv tov utbv, xaTayEXwv auTou w? jxyj Seo'vtw? w.^t£ 
Ata 6[xvuvto<; [i.viT£ voiAt^ovTO?. [ tou Bz Ata to a Ixtsi- ' 
v£<70at (prjeji 2u(Jt|xa^o<; Attixw?. IvoVt §e to ^. ] go 

819. TTjXtXOUTOVt : OloV, TsXstaV E^OVTa T7)V 7^Xt- 

xtav, xat 6cp£tXovTa 7rdvTa £tS£vat. — crs ^§yj TfiXstav 
l^ovTa y]Xixiav. Fic^. 

821. dp^atxd : 'Avti tou [/.03pa, £uy]07], Xv^pa. — 
dp^aTot ot (xwpol IxaXouvTo aTrb twv ItcI tou Kpovou 35 
IxEtvcov dp^atojv xat a7rpay(jt.ovo)v dvSpwv. Junt. 

824. 07T03? §£ TOUTO I C £2? £7Tl TOUTOJ (p0OVOUVTWV TWV 

StSaaxdXo3v. r\ w? xat auTcx; Trapyiyys'XOyi [143] « vouli- 
cat Bk TauTa ^py^ [xucrTvjpta. » — v AXXw?. TY)p£t 
Taq irapatvEffEt? a? 7rapV]V£cr£v auTw Trpo'Tspov [/.a0v)TV}<; 40 
2o3XpaTOu<;. opa. J5r. 

825. [tSou ti £<7Tt : nXTjctdaa? auTai cpyjct to t$ou.] 

820. [at^oT : TsXcov Xeysi to at^oT. eotti Bz iTrtppTjota 
cr^ETXtaarixo'v.] 

830. 6 Mv)Xto? : Ilap' taToptav. 3 A0v)vaToc yap 8 45 

DoixpaTY)?- dXX' £7T£t Atayo'pa?, MvjXtos wv, Sts^dXXETO 

w? Osotxd^o? , xat tov Do^xpaTT] oe w? aOsov §ta^dXX£t , 

Sta touto MvjXiov auTov eitcev. ('AXXw?. 'AptaTayo- 

pa? lysvETO M^Xtoc StGupa^oTrotb? , oq toc Iv 'EX?u- 

| ctvt [xucjTYjpta I^op^rjcrdjAEVOi; xat I^st7rwv dffsSedTaTO? t . ft 

; IxpiGv). d^ Ixeivou oOv tou? MvjXtou? etti das^Eta xto- ' 

'■ [AwSoucrt. [ot §e Mv^Xtov, tov xaTaxpauvovTa ttj oiSa^ 

1 Ta? ^u/a? twv jjtaGyjTwv. ot Be tov xou.wvxa, tov 8a- 118 SCHOLIA IN NUBES. guv.] "AXXco?. 6 Mt^Xio? : Ttvs? s£s8s?'avTO tov t&? 

T(OV SlfftOVTtOV <^U^a? O^UVOVTa 7TpW SlO-sXQs'lV T^ypltOui- 

va?' airb [xsTacpopa? Ttov dXoytov Qyjpitov, [ATJXa yap toc 
6ps(ji[xaTa. 01 Ss si? to Sacru xat au^pipbv vooucriv 
5 aiixo. ot Ss rcapsXa^ov outco?. Aiayo'pa? 6 MvjXw? , o? 
TO [ASV 7TpO r TSpOV TjV Gsoas&r]?, 7rapaxaTaQ7]X7]v 8s utto 
tivo? a7ro(7T£pr,6si<; ? Ittti to aQso? sivai i^sopaasv, scp' tj> 
oi 'AG7]vaioi dyavaxTvfaavTS?, tt]v MtjXov Ixdxcocrav.) 
["AXXto?. Aiayopa? ysyovs ti? j3Xdcjcp7]f/.o? si? to GsTov, 

M MtJXio?. xai 7T0TS, cpaciv, sv 7uav£ox£ico supsQsi?, xai 
[XT] suptov l;uXa, dXX' ayaXjxa c HpaxXsou?* ays, cp7](7i, 
TpiaxaiSsxaTOv f^Tv l7TtTs'Xsi asGXov, xat s^yjarov tov 
coaxov. — d'XXoi 8s' cpaciv to? o&to? 6 Aiayopa? SiSdarxaXo? 
tjv HcoxpaTOU?. LB. , Cant. 2.] — ^uXXwv os fyvv) Xsysi 

15 ytvtoaxsiv tov XaipscpcovTa Stoc tt]v £7]T7]<riv, [145] <]>uXXav 
o-jro'sou? ocXXoito tou? atiTT]? Tco'Sa?. R.V. 

832- '4ttixco? to [xaviwv dvTi tou (tt)?) .uavi'a?. R. V. 
to 8s ^uXtoatv dvTi tou [/.aivof/ivoi?. V. 

833. jjjTCSlGstV : OuX S<7Tl TO TCSlGsiV dVTl TOU TUSlQs- 

20 aOat, #?tivs? <pa<7iv, iva ttjv ootixtjv auvTaqWiv dXX' 

S(JTIV T^J TOiaUTTj SoTlXT] TTpb? TO IXVjXuGa? , OUTCO. CU OS 

si? tocoutov Ttov fxaviwv IXyjXuGa? dv$pd<ri '/oXtoaiv 

to<7TS TCSlGstV aUTOU? CIS. T0UTSC7TIV, OUTCO TTJ? aUTCOV 

txavia? [/.stsc7)(s?, costs xai ttsiGsiv ars irspi Ttov (xa- 
25 Taicov. C.J 

834. dvTi tou sucp7j[jisi xai |/.7}8su.iav si7rrj? 7:spi au- 
twv d(xapTiav. Xeitcsi t) si?, IV r\ si? d'v8pa? Ss^iou?. V. 

dVTl TOU EU(^Y[[KZl Xai (X7J&SV S17T7J? 7T£pl aUTCOtf i3Xdff<p7)- 

(jt.ov. R. (pXaupov : dvTi tou xaxo'v. R.V. 

~30 835. vizo ttj? cpsiotoXia? : ( C Q? xofxtovra? 8ia6dXXsi 
tou? cpiXocrocpou?. TauTa Ss £7roiouv 01 cpiXoaocpoi Sia 
xapTSpiav. 6 Ss cpvjartv oti ou Sta dpsTTjv TauT' s7roiouv, 
dXXa Sia <7{Ji.ixpoXoyiav. a youv U7r' lyxpaTSia? S7roiouv 
o6toi , o5to? utto cpsiSoAia? cp7]aiv.) Soxwv s7raivsTv, 

35 iLsysi. dvTi yap tou sittsTv xapTspia? sitts cpsto'wXia?. 

838. xaTaXousi [xou : ['EvTpucpa?, xaTavaXiaxst? 

T?]V Ttrspioudiav. to Ss xaTaXousi, xaTavaXiaxsi? si? 

XouTpd. v] 07] yap wcTrsp tsOvswto'? (jlou xaTaXousi. 

'AXXw?. Sa^iXw? dvaXiaxsi? [xou tov piov. sx pisTacpo- 

40 pa? twv Ix^uvou.svwv uSaTWV sv toi? SaXavsioi?. r\ iv- 
Tpucpa?, w? xai tou j3aXavsiou Sia Tpucp^jv ovto?.] sGo? t^v 
(xstoc to Ixxo(jt.io-69jvai to c;5)[xa xaGapjxou )^dpiv oltzo- 
XouscGai tou? oixsiou? tou tsGvcWto?. Xsysi Ss OTI SI? 
TpucpTjv xaTavaXt(7Xst?. (ty]V Ss xaTa 7rpoGs<riv si? Itci- 

45 Taaiv irapaXa^dvouciv, a)? stti tou xaTacpaysiv. outco? 

§£ £7Tt TOU XaTaXoUSl (/.OU TOV PlOV.) plOV Ss T7)V TTSplOU- 

diav. 7j si? XouTpa xaTavaXiaxsi?. — xaTaXousi : Aa- 
7rava?, dcpavt^si?. Br. 

841. aXyjOs? : 'Eav {xsv TupoTrapoluTo'vw?, auTO to 
50 dXr^s? Xsysi, lav Ss o^utovo)?, to Tupayjxa StjXoi to 

[xsts'^ov t9j? dXv]6sia?. — dvTi tou dXy)0w? Trdvu. outw 

XsySl S7TI TOU i7Ulpp7][XaTlX0U. R.V. 

842. aw tou dvaiaGviTO?, dvo^TO?, Tccc/hq si? to 
vosTv. R.V- j 844. (oi(xoi ti Spdcto : IIpo? tov 7raTspa 6\xa«0[/.ai 
xai Ssi^a? auTov [xaivo^svov, outco ttjv fxaviav 7rau(7to.) 

845. 7iapavoia? : Avti tou xaT7)yOp7]crto auTou to? 
Trapa^povouvTO?. — 7rapavoia? : IIapa<ppo(7uv7)?. sic- 
ayaywv : Ei? SixadT7]ptov. sXo) : NiX7](703 , Xa6to. Br. 5 

846. (rop07TY]yO?? I [T0UTS(7Tl TOI? 7UOlOU(7l aopou? TOI? 

vsxpoT?. ^Xsud^si os tov TraTspa to? 'Trpscr^UTrjV xai 
ystTOvsuovTa Tto GavaTtp. "AXXto?. toi? copoTroioT?,] 

TOT? TOl? (70pOU? TWV d7C06vY](TX0VTCOV 7UOlOUCTt. TOUTSUTIV 

aXXv]V lacriv oux s^si r\ tov QdvaTOV • xai Ssov auTto 10 
Trpo? T7)v Tacpy]v toc ETTtT7]Ssia xaTacrxsud^stv, iva ttoit]- 

. cjojdiv auTw copbv §7iXovoti lyyu? ovti GavaTou. — 

, toi? vsxpoQaTTTai? • a|ia yap GavaTou 7rpaTTSt. Br. 

j 850. dVTl TOU outco? xaXscT)?. 

I 853. tou? yy]ysvsT? : Aia to vsxpwSsi? auTou? sTvat I5 
xai w^pou?. 7] das^sT? xai Qsotxa^ou?, Sia tou? yiyav- 
Ta?. — yyjysvsT? auTou? xaXsT, w? U7rb yTjv SiaTpi- 
^ovTa?, tocrTrsp [Jiua?* 7) to? das^sT? xai Gso[i.d^ou?. 
toioutoi yap y^a-av xai 01 yiyavTS?. Br. 

855. U7T0 TOU 7rX7]Q0U? TtOV STtOV, aVTl TOU U7T0 TOU 2 Q 

y4pto?. 7rposi7rs yap [129] « 7rw? oOv ysptov tov xa7riX^- 
a-fjiwv (xai ppaSu? Xoytov dxpi^tov cxtvSaX^ou? [xaGv]- 
oro(i.ai); » R. V., 

857. xaTa7rscppovTixa : Ei? tou? cppovTidTa? dvd- 
Xtoaa. [to? si sXsys,, xaTaTrscppo'vTjxa. tj] si? ttjv Trai- . )r 
Ssuaiv xaTaSsSa7rdv7)xa. — toi? cppovTidTai? dcp9jxa. E. 

858. TSTpocpa? : KaTs^ays?, sTpdcpT]?. Br. 

859. tO(77TSp IIspixXsT)? : [ IIsplxXT]? 7CoXX5)V OVTtOV 
^p7){J!.dTt»)V SV T7) dxpOTTo'Xsi , SI? TOV TTo'XsfJLOV TOI TrXsToTa 

dvdXtocs. cpaci Ss oti xai Xoytcr[ji.ou?oiSou?, TaXavTa si- 30 
xociv d^Xto? sittsv si? to Ssov dvTjXtoxsvai. cpvja-i Ss 
"Ecpopo? oti fjiSToc TauTa [xaGoVTS? 01 AaxsSat^o'vioi 
KXsavSpi§7]V [xsv s§7J[xsua-av, IIXsicrTodvaxTa Ss is' Ta- 
XdvTOi? s^ixitoaav, uiroXa^ovTs? StopoSox^cravTa? au- 
tou?, Sioc to (psicraarQat ttj? Xoittt]? AQTjvaitov y9j?, utto ^ 
Ttov 7rspi tov IlspixXsa, [XT] QsX7](7aVTa yujjivto? sittsTv 
oti Ss8toxa toi? Aaxs§ai(jiovitov (SaaiXsua-i to IvSss?. 
'AXXto?. IIspixXT]?, 3 AG7)vaitov (7TpaT7]yb?, ^pTjtxaTa tou 
§7)(Jt,0(7iou Xa^tov si? to xaTaaxsudaat oXo^pucrov ayaXf/.a 
ttj AG7]va, IXscpdvTivov 7coi7](7a?, toi 7roXXoc sacpsTspi- ( 
craTO, c-uuy7roi7]ard[/.svo? [xstoi OsiSiou tou TcXd^TOu. S7rsi 
Ss xaTaxptvou:svo? to? TrXsTcTa dvaXtoaa? TJptOTaTO ttou 
dvTiXojGy) , utto [xsyaXovoia? sXsysv, si? to §sov dv^Xtoaa. 
v AXXt.)?. IIspixXT^? toi? scpopoi? AaxsSaijjiovitov KXsav- 
SpiSv) xai IIXsia-TodvaxTi -^p-^aaTa Ss^ojxsv uvrsp 7rpo- 4g 
So'a-sto?, xai touto)v a7raiTOU[j!.£vo? utto ttj? tto'Xsco? Xo- 
yov, ouxd^itovsauTo'vTs xatTdb?AaxsSat 4 u.oviou?xaTai- 
(j^uvsiv , sXsysv, si? to Ssov dvyjXtoaa. touto Ssyvo'vTs?©! 
AaxsSai|jiovioi tov f/iv KXsavSpiS'/jv scpovsuaav, tov §s 
IIXsio-TodvaxTa SsxaTusvTS TaXdvTOt? l?7][xito(rav, oin- c > 
Gsvts? auTou? , Sia to cpsiciaorQai tyj? Xoi7tt]? 'AGTjvaitov 
y9i?, StopoSoxT^aavTa? Ix ttj? 'Attixtj? dva^wp^cai. 
IIspixXT)? 'AGTjvaitov cr-paTTiyb? Xoyov aTraiTOu^svo? 
UTUSp ^p7]aaTtov xai SsSwx(o?^p7)jxaTa KXsavSoi^vj tco SCHOLIA IN NIJBES. 119 aptxocrTYi Aax£Satj/.oviwv hz\ TrpoSosta, touto oux 

ISt]Xou, dXX' £t? to Slov'i'XsyEV dvaXwaat tocutoc. R. V. 

8G0. SITa TW 7CaTpl I IIpOTp£TCO[X£VO(; aUTOV TptTOV 

to auTO XeyEt. V. avTt too, £)(st? a7roXoytav oti. TraTpt 
5 7r£t0o'[x£vo? 7][xapT£<;. c<pdX7}0t xat dt/,dpTav£ St' i|/i. — 
t0i pdSt£' : IIop£UOu, Trapaysvou. Vict. 

862. OuTW? ATTlXOt [SapUVOUCUV £?£T£t. V. TpauXt- 
(jaVTl : aVTt TOO ^sXXl^OVTl, d'(77)f/.0V CptOV7)V TCpOtSVTl. 

TjXtaciTtxbv 8s, avxl tou IxxX^atadTixo'v. (7)Xtata Si, 
io to SixadT^piov, Std to U7rat0ptov eivai xatTW tiXiw [3aX- 

X£CT0at.) OU^ ICTTOCTO $£ 6 TWV StXaOTWV [XtO*0O?. 

864. Ataatot? : [ c EopT7] too Ato'?. d[/.a£t? 8s, to 
[/.txpbv d[/.d£tov, vj 7rXaxouvTO? eiSo?. ] Aiacria, lopr/] 
tou Atb? Tcap' A0Y]vatot?. dfxa£t? §£ -nrXaxouvTO? £100?, 
t]v vuv xo7TTy]V cpa[/iv. 2ui/.[Jiayo? Ss: to ixixpov d[/.d£tov. 

15 TauTa yap toi? TratStot? Tiyo'pa^ov. R. V. 

865. ?j [/.rjv o"U toutoi? : [ IIpoavacpwvE? auTW a psX- 
Xst TTOi^ffEiv.] avTi tou Xutc7]07](77j ttot£, locv p.a0w 07)- 
Xovo'ti. (touto Se Xsyst rai<r0s\? tw TuaTpi. Stb xat 6 
iraTY]p Iicicpspsi, £0 y' oti sTceiaOyiq. ) 

20 868. v^tcutio? yap : 9 Avt\ tou vvyirto?. ettexteivsi Se 

to ovofxa 6 SwxpaTT]?, tva xaTarcX^T) tov vewxepov 

(vuv £id£X0o / VTa). — v7jiruTio<; : "Acppwv, avoYjTOc;. F^c£. 

870. (sV wv xp£[xavTai 01 cptXoaocpot. ) 'AXXwc. 

twv ocydvwv twv dcrTpovouuxwv xat y£W|/.£Tptxwv. xps- 

25 uaTat yap Iv tw cppovTiffTTjptw. outw [/iv, et xp£ k aa- 
ctwv ypacp£Tat. twv xp£[/.ac>Tpwv SrjXovoTt TSTpt[xf/.EVo? 
£17]? <X£t xp£[xd[i.£vo?. 

872. [tSoU XpSfA* 10 ' T £ : AttOXWV 6 HwXpaTT]? T7J 
CDWV7) IpEt [/.l[/.0U[/.SV0? , OTI XaXW? T(j) ffTO[/.aTl £17C£ TO 

30 xplaaio ys. ] 

873. xat TOtari yeikevi Si£ppu7]xo'ort : c £2? {/.wpbv xat 
a7rat§£UTOV xat dvoTjTOv StaxEj^vo'at TOt? ^siXem (ttj 
cdwvtj [xt</.ou[X£VO? 6 SwxpaTY)? cpyjO't). — Siaxs^vjvocri. 

875. xXtjgiv : Tt]v [xapTuptav. ^auvo^ctv §£ ttjv Xucjiv 
twv Sixwv, oTov aTcaTTiv xat X£va pT^aTa dvaTU£i0ovTa 
tou? dxouovTa?. ( v AXXw;. '^auvwatv avaicstffTYipiav, 
OTav tou dvTiStxou TTpo^aXXovTO? Xoyou? TTt0avoU(;, zlc, 
TOuvavTtov Tt? auTOU? 7U£ptTp£^7), xat ^auvou? xa\ acj0£- 

40 veT? 7roi7Ja7) , Stot twv Xoywv auTOu dvaTTEidac; tou? oV 
xaarTa?, w? ap' aXv)69i Xsyst.) 

876. [xat Tot TaXdvTou : A?t07uta"T£U0VTat ot Stodcxa- 
Xot XlyovTE?, I'XaTTOV toctouSe ou Xaf/.6dvw iizi toutw 
tw dvayvwfffJtaTt. xat ETraylXXovTai 7rpovo^c:a<70ai twv 

c& xatvwv [xa07j[jLdTWV, ocro)v Tupovoouct [xdXta-Ta.] 

877. 0U[i.OO , OCpO / ? ECJTl I AVTI TOU £UCpU7)?, £U(i.a07]? ? 

Ix tou tStou 0u[jt.ou o^ocpo? xat oux Ix u;a07)a£O)?. 

878. Seixtixw? dvTt tou [/.ixpov. R. V. 

879. dvTt tou otxta? £7roi£t aTio tttjXou , ota £tw0actv 
:U 01 TiaTSs? 7TOl£Tv. R. V. 

880. cxuTtva? : S£p[xaTtva?. R. V. 

881. aiStwv : 5 Ex twv XEirupwv twv potwv. toc 7iat- 

Sta EX fX£V TWV S£p(X0CTO3V 7T£pl£T£[XV£ TpO^OU? Xat d[Xa- ?ta, Ix Se twv potwv OTav xaTacpdywcrt toc Ivto?, Ix 
twv X£7rupwv paTpd^ta lyXucpev. [£tTa to 7tw? §ox£T?, 
0au[J.d^wv 7rpocp£p£Tat xa0' iauTOv. |^ouX£Tat §£ auTOV 
w? Ix 7ratSo? d7roo£T^at £ucpua, xat yXucp£tv darT£toj? ou- 
vd[/.£VOV.| — to Se 7rw? SoxeT? w? 0auu;d(^o3V Xsysi. R. V. 5 

882. f/.a07)a£Tat : Tvwc7£Tai , ovTtva Set {xa0£tv. s. 

883. tov 7]TT0va : d O? TaStxa XEywv dvaTpluEt tov 
xp£tTTOva. Vict. 

885. lav S£ (XT) oto? t' 7j tou? Suo [/.a0£tV, 7UaVTl TpOTTtj) 
tov dStxov (jia07J(7£Tat. R. V. 10 

886. dvTt tou aurot ot Xoyot StSd^oucrtv auTOv. V. 
(889). X o/> P £t Ssupi. S£t?*ov crauTOV I At7rX9) xat xopw- 

vt? a7ro)(03p7}0'dvTWV twv u7UOXptTwv. [/iXo? Bk TOU '/^O- 
pou oux£n;at, dXXa ylypaTUTat (jlev Iv (jtiaw "^opou , xat 
£7T£Tat £ta0£at? dva7rat(7TiX7)Twv uTroxptTWVOto xat TOC 15 
7rpoc-o)7ra ou rsXEta? sj^et Ta? cu^uyta?. iVrt Se tcc 7rdvTa 
xwXa oS', wv Ta 7rpwTa S A dvaTratCTixd. UTro'xEtvTat 

£7Tl T% 0"X7)V7]? £V- TtXeXToT? OtXICXOl? Ot Xo'yOl SlXTjV Op- 

vi0wv ^a^o^evot. to tou ^opou TTpoawTrov IxX^Xoittev. 
I7rtypacp7) Si cp£p£Tat 'xppov. 6 Se xpEtTTWV Xo'yo? xat 6 20 
tJttwv StaXlyovTat. fAXXw?. X^P £l §£Up\ : Etcr0£at? 
SittXtj? xaTa ff^j/.a Stxavtxbv ix xojXojv dvaTuato*Tixwv 
[xs'. wv to XT)' to Xe' xat to X0' {xovop-ETpa dxaTaXTiXTa. 
Ta Bz Xotira TrdvTa St[X£Tpa dxaTaXTjxTa , twv Suo 

7TpO(7W1TWV W? £7ttT07rX£t(7TOV Sl[Jt.£TpOV XwXoV a7TOT£- 25 
XOUVTWV, WV TO T£X£UTaT0V 

xXauaet • tt^v xsip' sTrtSdXXsti;, 

icp07)(JMJJL£p£?. ICTEOV $£ OTt TO XT)' XwXoV TETpd^pa^UV 
I^El, T^TOt TUpOXEXEUd^aTlXOV TOV TTpWTOV TTo'Sa aVTt 

dva7rataTOU. StaXueTat yap t) [xaxpd tou dva7rat(7T0u 30 
et? Suo Ppa^£ta?* w? xai tou tdpt^ou xat tou Tpo^atou 

Xat TWV Xot7TWV TETpaauXXdStOV TToSwV. E7UI TW zskst 

8t7rX7J e£td V£v£uxu'ta.] 6 xpstTTWv Xoyo? xat 6 tJttwv 
StaXfiyovTat. R. 

891. (l0' OTTOt ^p7]^£t? I V I0l, 7TOp£UOU. 7CaVTa $£ £X 35 
T7)X£CpOU EuptTUlSoU. 

c0' ottoc xp^ £t ?" ow aTcoXoujxai 
t^c ff^? c EXsvy]? ouvsxa.) 

892. £V TOt? TTO^Xo'tat I 'EvWTTlOV 7ToXXwV. Br. Cr' Iv 
TOt? TUoXXotCTt : 'EvWTCtOV 7U0XXWV TiapOVTWV. VlC(. 4Q 

896. [yvwpta? xatvd? : c Qq 7rapopW(x£Vou too Stxatou 
Tcapa 3 A07]vatot?. Sto xat [AWpou? auTOu? sitcsv.] 

897. Sta TOUTOuat : Ata^aXXet tou? A07]vatou? w? 
dStxtot ^atpovTa?, to Se Stxatov irapopwvTa?. E. 

905. TOV TCaTEpa OUX a7rwXsO"£ S7]aa? : IpWTTjfXaTl- 45 
XW?, OTI TTatSoXTOVO? T^V. R. V. TOV 7raT£pa auTou K^o'- 
vov oux £cp0£tp£ S£ff[X£ucra?. Harl. 5. 

906. ai^oi : y£Xa 6 Stxato?. R. V. 

907. So'te jxot XExdvTjv : ( C Q? vauTtwv uub ttj? Ixet- 
vou ^u^pta?.) Xeituei to tva £[/iaw. ^oXt) yap jxot stui- 50 
7iA££t Sta toc auTou ^[xaTa. — ywpEt : Au^ei, 7upo^at- 

V£t. SoT£ [JLOl XEXaVTjV I Iv' I[A£(7W. ^r. 120 SCHOLIA IN NUBES. 908. Tucpoyspwv : 'Ec^aToyrjpw? t\ u7T£p^cpavo<;. to 
Be dvdp[/.o<7TO? dvaxo'XouOo?, [/.tjSsvI dp[/.o£o'[A£VO?. V. 
[/■aTaio? ylpwv, xevoSo^o?. dvdp[xoaro? : At]Sy]?, dv£- 
7ciT^Ssto?. 2?r. appu6(/.o?, dyjSy]?, dtxoudo?. VW. 
5 909. dvaia^uvTO? : AvaiSr]?. I^ctf. 

910. po'Sa [/.' £ip7]xa? : AvtI tou , Ijjloi toc utto aou 
etpvj^sva poSa i<m. 

6co [Jidkoyoq : Avti tou xaxoupyo? xal dcrs&fe. Tiapa 
tou? Xo^wvTa? toc Iv to?? pco[/.o?? £7itTi0£{X£va 6u(/.aTa , 
10 (yj tou? 6uovTa?, iva aiTVJaavTS? XdSwai Tt). [|3wf/.oXo- 
yia Slxupiw? Yi7U£pl to Iv TraiSiar]Su, w? ApiGTOTEXr,? 
Iv SeuTspw'HOtxwv [c. 7], u7rsp6oXyj. piofxoXoyot toivuv oi 
Iv to?? pwjxo?? Ip£0|/.svot, xal avTt tou to OsTov Eu^a?? 
I^tXsouv tcoXXoi? Tiat Xoyoi? ypw[/.£voi xal [/.aTatOi?.] 
15 9ir. xpiv£<7iv : Outw? exXivev w? a7rb tou to xpivo?, 
w? to TBiyoq. tive? §£ cpaat [/.£T0C7rXa(7[xov Etvai. — xpi- 
v£(7i : Kpivov xoivw?* xpivo? Attixw?, xal xXiv£tocitou 

XpiVEO?, VOU?. Y) SoTlXT] TWV TtXyjO. TOl? XpiVEClV IffTl. 

TuaTpaXoia? : IlaTpoTU7rT7]?. Fictf. 
20 913. Trpo tou y' : Ilpb tou XP ua, ^» (aoXi^Sw Ss , (XTt- 
f/ia* o)? vuvl [xaXXov twv xaxwv dvGouvTWV. Sib xal 

SX£?VO? £7TlCp£p£l 

vuv 8s ye xocyjjto? tout' sotiv d(ioC . 

915. dp)(a?o? : Xvjpo?. R.V. 
25 916. Sta <7£ Ss; cpoiTav I Tou auTOu Set TravTa sTvat 
vou tJttovo? Xoyou. ou OeXet yap, tpvjort , Ta [jiEipdxia Sia 
ty)V CTTiv EuVjOsiav cpoiTav, w? p.a67)<iO[X£va toc ^pTQdtaa 
(xa6y](xaTa. — • Xsittei to Tupb?^ I[ae. R. 

920. au^s?? : c PuTuapb? eivat Scxe??. w? tou Sixaiou 
30 7rapopw[/ivou. R. V- tctw^eueic. aic^pws : Atiuuo?. 
yic^. £§ 7ipaTT£i? : dvTiTOu xaXw? XEysi?. R.V. 

919. Tv]Xscpo? stvat : AiaSdXXEi Eupi7ciSy]V, w? 7tw- 
vbv eicrsveyxovxa xbv T?]Xscpov, irspto& xal xoifjtwSsixai. 
['AXXw?. 6 TrjXECpo? pac-iXfiU? v^v Mutrta?, 6\ wXavyjOev- 

,*J5 TCOV, 0T£ £1? TpOiaV dlDQp^OVTO , twv c EXXv]Vwv xat 

Stjouvto^v ty]V auTou yrjv dvxl tt]<; Tpoia?, A^iXXeui; 
£Tpwc7£V xai7rdXiv a7ropouvTa tou. GEparaucrovTOc, vrfi 
IIuGia?, 6 Tpwaa? tddsrai, dvEXouar)?, 7capaysvofxevov 
st? (s)£TTaXiav tw y pYj(7[i.w icswrOst? GspaTreta? ^uoa£. 

40 SuGTU^YjaaVCa §£ UCTEpOV ir£7T0lY]X£V Eupi7ui§Y]<; iv Spy- 
jxaTi Tir^pav iyovcoL xai TrpoaaiTOuVTa. dvTi SI tou el- 
7T£iv, apTOU? xa6apou? r, ?Y)pouc; Tpwywv, IlavSsXeTeioui; 
ww{xa<; eitce , Sia^dXXwv auTov xax* d'^cpco , xal co? 
aTifxov xal w? iravoupyov. Iici yap raxvoupyia Sie^£- 

i5 ^o'yito 6 navoEXsTo;. cruxo(pdvT7]<; Se tjv xal cpiXoSixo? 
ypdcptov ^7]cpi(T[/.aTa. IlavSeXsTEioui; ouv oUtw? eittev 
dvTi apTCov Tuavoupytav ctitou jjlsvo; [J-£avy]rca tou Hav- 
osXetou xal Kpaxtvo? Xsipwaiv. outo? xal ^yjcpiauaTa 
iypa'^E. SiaSdXXsi Se tou? priTopa? w? Ix twv 7tto)^wv 

60 7rXouTOUVTa?.] IlavSeXeTSicu? : AucTpo'Trou?. 6 IlavSE- 
Xeto? twv -jus pi toc SixacrTrjpia Icjti SiaTpi^ovTOJV (St- 
xa<7TWV vj xal) cuxocpavTwv (7]youv 6 cpiXoSixato? xal 
ypd<po)v ^r]cpta , (/.aTa.)dvTl tou eiTcetv ?r,pou<; apTOuqyvo)- [xa? (xaiva?) slirsv. R.V. 7rap' uiro'voiav dvTi tou ap- 
tou;. Vict. 

928. (Xu(xaivo(X£Vov : Avti tou Ivu6pi£ovTa. outo3? 
8k auToT? cruv7)0E(; (juvTacrcEiv, ou^l, Ta (jtEtpdxia Xu- 
[xatvo[jt,£vov •) frcpb<; o xal to yj 5 

929. dvTi too oux Iw (js SiSd^ai. to 81 Kpo'vo? dvxl 
tou dp^aTo?, X9]po<;. — acppcov. ^r. toutov : Tbv Oei- 
Si7T7rtSy]v. Kpo'vo? : Mwpb?, dcpuv]?. ip^c^- 

930. SlSd^O). R. 

933. TauTa (p7]<riv £7riXa6o(Ji£Vo<; tou [XEipaxtou. R. V. ic 

iTTi^dXXEi? : Autw. F?'c#. 

934. [TrauaraarOs (xd^yji; : v Ex0£crt<; T7Js Si7rX^? cu- 

(TTTjfXaTlXT], £1? SuO 7T£ploSoU<; Siy]p7]{Jl£V7] £X XO)XwV 

6[/.ouov dvaTraiCTixwv ie'* wv t^? 7rptOT7j? TTEpio'Sou 
xwXa SiexETpa dxaTaXviXTa e'. xal Iv IxOectsi erspa Suo 15 
6p.ota SifXETpa dxaTaXviXTa. tt]? Be Bevxepaq TtEpto'oou 
xwXa oxtoj* wv to 7rpwTOV (jiovo'^ETpov dxaTaXTjXTOv. 
Ta i^yj? I? StfjtETpa dxaTdXyjXTa* to Se TeXsuTaTov IcpOy]- 
{xi^Epsg, xaXstTai 7capoi[xiaxov. IttI tw teXei tou 
7rpoSTou <JU(7T7j(jtaT0? 7rapaypacpo?* iiz\ Be tw te'Xei tou 20 
SEUTspou Suo St7rXaT, r\ [xev Iv dp^ tou xwXou, yj Se 
xaTa to teXo?.] 

936. tw Sixaio) cpv)(Ji. R. 

937. TW dSlXW. R. 

939. xpiva? (poiTa : 'AvtI tou cpoiT7j<7£i. lav Se ^ cpot- 95 
Tav [xet3c tou v 3 Xswrst Tzoir^a^ tov 7raTSa cpotTTJcai tc7j 
IXXoyiu.tOT£pto. — xpiva? : 'ExX^d^Evo? Iva uu:wv 
irap' auToi. Vict. 

940. dvTi tou dye Syj. R. 

941. Ix twv auTou. R. 
943. dvTi tou uuxpo??. R. 
947. utt' dvGpyjvwv : Oi TTOiTjTal Ta? [jLEXiaara; q8t&» 

o-uvsywi; Xlyouaiv. 6 Se Apta-TOTsXy]? [Hist. an. 9, 40, 42 
cruyyevT] t^ {aeXictct"/) ttjv dv0py)V7]v cpvjfft. (xotvo'TEpov 
Se £7rl twv ixsXic-dwv toc? dvOpyjva? Xsyouaiv. sett Be ^ 
eiSo? [JLeXiacnr)? , ojjLoiov <rcp7]?i.) 

949. [VUV Sst^STOV I Et<J0£(Jl? [JLE'XOU? )(0p0U 7TpOW- 

Sixt], (jTpocpvjc Xoyov i^oucra. s^gi yap xal dvTiaTpo- 

CpY]V TO 

w xaXXtTrupyov croipt'av, 
Ix xo^Xwv ^opia(/.6ixwv Stacpo'po)? xexoXXtj^evwv Sexa. 30 
;ErapTOV Ix -/optdfxgou xal pax^siou. to ttsjxtttov dv- 4 - 

TlCTTpOCpW? TW 7TpWTW Ix ^OptdfX^OU Xal £7TlTplTOU TOl- 

tou. to extov el dvTi(77rdo-Tou xal xpvjTtxou sit oOv 
d[xcpitxdxpou. to £^So(xov ^opiap.€ixbv TptjjisTpov Spa- 
^uxaTaXviXTOV. to oyooov i\ dvTi<ncd<jTOu xal tdp^ou, 
Sia to e^eiv tov 6'Xov TTo'Sa tov T£Tpa<juXXa6ov xal TO r« 
r|fAt<ru auTou, Ta? Suo SyjXaSv] auXXa^a?, ^[xio'Xtov xa- 
Xou(x£vov. to IWtov Ix ^optdu;^ou xal Sud(xSou. to Se- 
xaTOv Ix )^opidu.^ou xal dtjupi^pdyso?.]] SCHOLIA IN NUBES. 121 tw tcicuvw : Ot Tut'cruvot. R. ot GappotivT£?. cppovTiat: 
Sxs'-Lecri. YVW|JLOTU7roi? : TaT? xaToc vouv TU7rou|/ivai?. 
Br. ' 

95G. avsiTai : Ksitoci, SsoVuar vuv irpoxsiTai tjjjuv 
5 uirsp a7iac77]? tt]? aocpta? xtvSuvEucrai. tJyouv ™xpa<7Ta- 
dt? xaTaXeXswcrat. 

959. crTscpavwcra? : Koar,u.7]<7a?. Xsyst Se touto TCpo? 
tov Stxatov. R. V. 

958. [Xs^w toivuv : EicjQecti? 6\7cXrfc irspioSiXTfc d[/.oi- 
*0 Saia? fjtovocrTpocptXT]? ucp' sv, Stoc to si? [at]xo? Ixteive- 
dGai ttjv Trsptooov Ix cra^wv dvaTcaiaTixwv TSTpa^s- 
Tpo>v xaTaXvjXTixwv [/.£', wv TsXEUTaTo? 

yjpo? sv (Spa ^atpcov oTcoxav rcXaTavo? 7creXs<p tlnGuptfc/fl. 

TOUTO §£ TO [JLSTpOV 'AplCTOCpdcVElOV XaXstTOU. ItTI Tat? 

I5 dTroQsc-sai Tuapaypacpo?* £7ut Si tw tsXei SwcXt; ei*co 
vsvsuxuia.] — TauTa ayav !AptC7TOCpav7]? aT:s$£ysTO 

W? EU 7T£7rOlY)fJ!.£Va. V? » t ''-V'3 

962. Xlywv TjvGouv : Euooxiuvyiffa Xejwv. 
9G3. ypu^avTOc : MouyYpicravTO?. J?r. 
~ 964. [si? xiGaptaTOu : Outw? Attixoi. Ia7rouoa£ov 
yap 7uspl tt]v xtQapav ot AQTjvaiot tote [ay] cppovTi^ov- 

T£? TOU XaXtJTTT£<70ai.] a7TO XOIVOU TO £§£t. V. 

965. (xoipfra? : To %, oti xwjxrJTa? tou? ix tou au- 
tou a(xcpd§ou xai T07rou zkzyzv.) 

25 [xpt[/.vo / )S7} : Avti tou Tra^sTav ffucrTacriv iyovzw 
Trapa tou? xpi[xvou?. o6toi y^P TCa^UTSpOl TWV dXEUpwv. 
xpijxvo? Y^p siSo? aX£upou.] xptu;vwo7] : dvxt tou [as- 
YaXa. V. i]/u^poTaTa. j£. 

[xpipLVOjSr) : rpacpETat xai xptjjivwoYj xai xpu^wfry]. 
xal xpi k avw§7] [/.sv 7]Y 0UV [^Y l<7Ta xat KOLyia oixt]V 

XpijXVCOV, vfyoUV XptGwV. 01 §S XplfJLVOV CpaCl TO TZOLJUTZ- 

pov twv dXEUptov toc Y«p Tca^UTSpa twv dXsupwv xai 
TrtTupwSy] xat xptGwcr/]. el Ss YpacpsTat xpujjLOjSv), dvTi 
tou d»u^poT£pa. Victor.]) xpiu;vw§7} : xptf/.t/.a eioo? 
aXfiupou, iij 06 7) TuanraXv) yivzTOLi, o IffTt to dfXsupov. 
xai to X£uxaiv£iv 7caXuv£tv. ^OfXYipo? [II. K, 7] « 6rs 
« 7T£p T£ X l( ^ v IwaXuvev apoupa?. »R. V. 

966. (tw [jt,Y)pw p/}) $uvs^ovTac : 3 Avti tou , fxv) crcpiy- 
YOVTa?, oiov av£tp.£vw? SiaYOVTa? xai jjly] IxOXi^ovTa? 
toc aiSota Ix tou auvt/eiv tou? ^pou?.) 

967. TlaXXaSa : 'Ap^vj aatxaTO? <I>puvi^ou, o)? 3 Epa- 

T0aG£V7]? Cp7]GTl. OpUVt^O? §£ aUTOU T0UT0U TOU affJJiaTO? 
U.VY)[JLOV£U£l W? Aa[X7TpOxX£OU? OVTO?, 45 HaXXaSa TcspcsTcoXiv xXyj^w TroXspiaooxov aYvav , 
Ttatoa A16? (leyaXou 8a[/,dcri7:7rov. to SI, TY)X£7ropov ti po'a^a , xai touto" f/iXou? dp^"4. 
cpaai Se [av] EupicrxEffGai otou 7tot' £otiv. Iv y^P a^ro- 
<riraff[Ji.aTi Iv ttj piSXioQ^xyj £up£Tv 'ApiCTOcpavru tiv£? 
§£^acrt KuSiou Tivb? c Ep k u.iov£0)?, « TY]X£7ropo'v ti poyj(i.a 
Xupa?. » (<nri(i.atV6i Se TY]X£7ropov opQo'v ti xai u^7]Xov.) 
^ y AXXto?. outco? 'EpaTOsGEVY)?. ^>puviyo? aUTOU TOUTOU tou a<7[/.aT0? p.£[xv7)Tai w? Aaw.7rpoxX£ou? ovto?, tou 
MiSiovo? uiou vj [xaG'/]TOu. e^ei oe outo>?, 

IlaXXaSa irspffEiroXiv xXyj£o>, 7roX£(jt.ao6xov ayvav, 
TtaTSa A16? (JLEyaXou oa^dcriTCTiov. 

xai xaTa Aa^poxXsa u7totiGv)(71 xaTa Xe^iv. to oe, 
TTjXsTcopov po'rj^a, Kuoiou tou c Ep k u.iov£w? xtGapwSou, 
a7ro two? twv acrfj.aTwv « ttj? STCopo'v Tt jBo'afjia Xupa?. »] 

968. T7]v ap[xoviav : Ttjv xiQapav, w? (tuvto'vou ouV/j? 
t9]? TuaXaia? aptxovia?, oux av£i(jL£V7]?, w? 01 vsoi £7t£- 
vorjffav. iq 

969. po)fJ(.oXo^£U(7alT , : ('AYopaTov ti eittoi r\ euteXe?. 
to §e xa^EiEV Tiva xa|X7ry)v,) piovst XExXaayivy] ttj 

CpWVT) T7jV wSt)V 7TpO£VEYXOlTO. jSoJIXoXo/EUCaiT' : 

^)Xuap',Q(7ai. xa[.A<ki£v : 'Ev X£xXacry.£vv) tt] <pwv9j tt]v 
wo7]v TrapacpEpoi , irapyj^ffEts icapr'yy^iv tou [jleXou?. /??-. r5 

97r. xaTa <I>puviv : '0 <I>puvt? xiQapwoo? MuxiXr r 
vaio?. outo? Se Soxsi TupwTO? xiGapiaai 7rap' 3 AG*/)vaioi? 
xat vix*7]crai IlavaGrjVaiot? eVi KaXXiou apyovTO?. '^v Ss 

/VplGTOxXElOOU U.aG'/]T7i?. 6 0£ 3 Apl(7T0xX£l07i? xtGapwoo? 

7]v apicjTO?. [to y^vo? t]v a7ro TspTravopou. 7]x k u.acr£ S' Iv 20 
tt) 'EXXaoi xaTa toc MtjSixoc. 7rapaXa^wv oe tov <l>puviv 
auXtooouvTa xiGapi^siv goiSa^sv. 6 ok "Ia-Tpo? c l£oo)vo? 
auTo'v cpr,crt [AaYEipov 6'vTa cuv aXXoi? ooG-^vat tw Api- 
ctoxXeiot). TauTa oe ct/zoiolgoli sb'.xsv si vap r)v yeyov<*K 
SouXo? xai [xaY^tpo? 'Ispojvo?, oux av a7UExpu^av ot 2 5 
xuHUxot , TroXXaxt? auTOU usfAvr^usvo! eV oT? Ixaivoup- 
Yyice xXa(ia? tv]V W07JV Trapa to ap/aTov 1'Qo?, w? !Apt- 
(7T0cpavY]? cpy)(7t xat 'AptCTOxpaV/j?. xaQo 7rpwT0? tt]v 
apjxovtav ExXac£V etti to ^.aXGaxtoTEpov. ?jv ol yuvvi? xai 

^3CP*-] 30 

972. [7roXXa? : nX*/]Ya? o'/jXovoti.] 

973. £V 7TaiS0Tpt^0U I El? TOV TO'TCOV 07TOU Y^fAva^ov- 

Tat ot 7ratS£? xai StaTptooua-iv. 

7rpo6aX£o-Gat : Toutectiv, euxo'cuoj? xaGcaGr^var w? 

{JL7)§£V TOT? 7U£pt6ffTWfftV UTToSEl^ai aX0C7[JL0V. IvSudQai, 35 

TTEpl^aXEC-Qat. TZpOXyxyZW, 7Tp0T£tV£lV. B)\ 

974. d7UY)V£? : 'AvatoyuvTov, a7cai§suT0v, ^r- cxXti- 
pov. Fic^. 

975. cu^YJcai : [Avti tou GuyyioLi tt)v xoviv, w? 
[at] <rr) k a£Tov vj tuttov a7roXEi7T£<70ai TaT? xaGEopat?. Iv 40 

YOCp 'WfXJXW XsTCTOTaTY] lYUJXVa^OVTO. ] XaTE'j'tOV TOV 
T07U0V 07T0U IxaGs^OVTO, IVa {JL7J (JYJfXEToV TTJ? 7] 07]? EaUTWV 

xaTaX£i^o)ai toT? IpaaTaT?. [rcapSYivovTO Y^P W(TT£ 
Yutxvou? opav tou? Ipwu^svou?.] _ xaGofxaXiaai ttjv xo r - 
vtv. Br. 

976. siSwXov : Tuttov. tt]? j]6ri<; : Twv atSotwv. Br. 

978. }/vou? : Xvou? toc Xetcitoc twv d^upwv, xai ^vou? 
XsYETat tou Y^vsiav ap?a[j(.£Voz). Vict. fx^Xoiaiv : Ku&o- 
viot?. C. 7upo^aTOt?. .Br. 

979. cpupaaapvo? : M7]Xuva?T^ [AETaSoX^. Br. (/.a- r 
Xa^a?, (xoXuva?. Vict. 

980. irpoaYWYEuow : MauXi^wv. TrpoaYwyo? Y^p "h 
•^.auXtcrTpia, V. {Jt.acrTpo7t£uwv. Br- 12? SCHOLIA IN NUBES. 981. xscpdXaiov tyj? pacpavtSo? : ['&? Gspfxov xat ot£- 
vstpov 7rpb? Tot dcppoStaia , TrapyjTOUVTO TauTa. xscpdXaiov 
8s to irpo? toi? cpuXXot? xauXwSs?. J dvrt tou xscpaXYjv. 
oux etsiavov os xaTa [jlyjxo?, w? vuv, aXXa xaxa xuxXov. 

5 983. xr/^stv : ['Avti tou, XtTtapou? opTuya? Tpw- 
ystv, xr^Xa? IsQisiv. YJ aTaxTW? ys'av xat dpiTpw?.] 
XtTrapou? opTuya? IcGistv, vfyouv xt)(A • :. dXXot Be dra- 
xtw? ysXav. R. V. 

984. TsTTiyoiv dvdfjiECTa : ['Ap^atov to tou? tetti- 

10 ya? dvaiuXsxstv, toutsoti tou? xpwSuXou?. 'AXXw?. ot 
dp^aiOTKTOt twv 'AGyjvatwv T£TTtya? ^pucrou? Iv toi? 
twv Tpt^wv 7rXsyf/.aariv si^ov, StOTt ot TsYrtys? (aouci- 
xot ovte?, dvaxsivrat tw A/rcoXXwvt, 6? yjv iraTpwo? tyj 
tcoXei.]) Ta os AiiTroXsia twv dp^atOTdcTcov iopTWv, Ta 

15 xat Aiaffia. — outw? Be IXsysTO a tw tcoXie'i Ati IGueto. 
R. V. —tou? 0£ TSTTtya? -TrapsXa^EV, Ittei&yj ot iraXaiol 
xaTa tyjv dvaTrXoxYjv twv Tpt^wv XP UCJ *P £XP WVT0 T£T ~ 

Tiyt, TEXUV^ptOV TOU CpCUVEcOotl OTt auTO)(0oVS? ElEV (ot 

AGyjvaiot , w? xat ot TsVrtys?. xat OouxuSioyj? [ i, 6 ] 

20 « *al Ot 7Tp£0"^UT£pOt aUTO?? TWV SuSatf/.OVOJV OU TToXu? 

« ypovo? Itteioyj ^trwvd? T£ Xivou? £7raucyavT0 cpopouv- 
« ts?, xat ^puawv TSTTiywv iv spcet xpw&uXwv dvaSou-, 
« (i.£vot twv iv tv) xEtpaXyj Tptywv. ») 
• 985. Kyjxeioou : AiGupd[/6wv TrotyjTYj? Trdvu dpyaTo?. 
25 [/i[/,VYjTai 8s auTOu KpaT?vo? £v Ilavo'TrTai?. [KuxyjSou : 
Kuxyjoyj? TraXatb? yjv tuoiyjty]?, dcpsXvj? xat ofyapi?. L. 
R. — Ta Be Boucpo'vta iraXata sopTYj, y]V cpacriv dyscrQat 
jjt£Ta toc (xucrr4pia , ore xai ^ouv Guoucriv ei? UTrouiVTjaiv 

TOU TTpWTOU COOVEuGeVTO? $Q0<; Iv dxpOTCoXst, d'J/KJAEVOU 
3 TOU 'TTsXaVOU £V TV] SOpTYJ TWV AllTToXlWV.] S00T7) STl 

7rapa 'AGrjvaiotc; £ttit£Xouu!.£V7) tyj 'AGyjva. V. ("AX- 
Xw?.) iopTTj 'AOv)vato)v Trdvu dp^ata. Iv yap toi<; Att- 
'TtoXeioi? coaa-1 (3ouv to -iro'Travov xaTacpayEtv to 7rap£- 
orxEuaar^svov ei? t7)v Guaiav, xat toutou ^aptv pouv 

„ 6 Ououaiv Iv Tot? AniroXsioi? , Sia tov Souv tov cpayovTa 
to itonoivov xat TuOlvra. [OauXwva Ss Ttva, wq £t)(£ 5 
tw tteXexei diroxTETvat tov pouv, xaGd xat AvSootiwv 
(JL£[i.V7)Tat Std tyj? T£TapTY)c;. J 

98G. MapaOwvoad^ouq : Tou? Iv MapaGwvt Tpo^Tiw- 

40 aapivou? tyjv Aapstou dTpaTtav, y^v Aari<; 6 toutou 
(TTpaTYjyb? '/jyay£V ouo-av 7T£pt 7T£VTY]xovTa p-uptdSa?. to 
0£ IvTETuXi^Qat, to IvavTtov tw yufxvoucrQat. oux ly- 
xsxaXucpOat. 

988. c, (lo"T£ [/.' dirdyxEO-Oat : To ; t£ Sy]Xovort. Br. ttvi- 
45 yeffOai.D. 

opXEta-Qat : 'Hp^ouvTO toT; IlavaQvjvaioi? Iv oizkoiq 
ot 7raIS£?. Sid os to dTcp£7r£<;, cprjat, Tzpoijovzeq twv 
aiSoiwv tyjv do"7rt5a. (waav£t toutcov Iv tyj 7rop.Tc^ daT:t- 
§ocpopouvTwv Ssov 7r£ptxaXu7rT£O0aiTY)V ato^uvYiv. Y)U?Yjcrs 
Ss tyjv Sta^oXYjv si? ty]V do-TCtSa ty^? Gsou.) 

989. tyj? xtoAY)? : lou 71000?* £T£pot os cpaat tou as- 
Sotou. Br. 

[TptToy£V£iY]? : ElSo? opx^crEw?, 7[ xaXsiTai Ivo7tXio?* 
Sid $£ to si? 'AGrjVav TauTYjv TeXeurGat TpiToysveia xe- xXY)Tat* TptTW yap % XECpaXvj Trap' AioXeugtiv. sysw^GYj 
Se 'AGrjva Ix tyj? X£(paX9j? toiJ Ato?. It^Xouv oe TauTYjv 

TYJV 6pyj\GW Ot TTpOTEpOV [AEV WTuXlC^EVOt Xat TYJV dcTCtOa 

Iv TrXaytw cplpovTE?' ot uaTEpov Ss £[/.7cpo(r6ev twv tuo- 

SWV £<p£pOV. <7Y)pL£tWTE0V §£, (paffl, TY)V CUVTa^lV. 7UpW~ 5 

tov yap tcXyjGuvtixw? eitccov, ei? Ivixbv aTroSESojxEV. Iv 
Se toT? TraXatoT? twv dvTtypdcpwv, d^iksi ty^? TpiToye- 
VElVj?, supY]Tai.] 

991. [jitcjEtv dyopdv : 'AvtI tou [xaGy^Y) jxicysTv tyjv 
IxxXYjatav. R. IvTauGa yap ot Tcavoupyot StaTpiSouatv. 10 
PaXavsiwv dTTEXEO'Gai : Ildvu yap ot Tto'pvot XouTpoT? 

EXpWVTO. E. 

993. uTraviaTao-Gai : c YT:avaxwp£tv. Br. Trpotouat : 
IIpospxoptEvoi?. D. Gdxt»)v : aTTtxw? dvTt tou Gojxwv. 
Xfiyst Se 6rt tou? 7up£oSuT£pou? 7TpOTt[/.av, xal TO fJLY) i5 
d7caiSsuTa ttoieiv st? tou? aauTOu yov£a?. V. 

994. ((JLY) TTapd TOU? (JEaUTOU : AvTl TOU, |JLY) Tuapd 

yvwiJLYjv twv cwv yovlwv.) — aTratSsuTa ttoie'iv Tiapd 
tou? auTOu yovs'a?. 

995. (oti tyj? atSou? : "'OTTEp (jleXXei ty^? atSou? Ta 20 
dyaXfAaTa 7rXY)pw<7£iv. to Se dvaTrX^Etv dvTt tou dcpa- 
vt^stv. — tyj? atSou? dyaXfxa, y) atSw Trspicppacmxw?. 
dyaXfx' dvaTrXdao-Etv : Tutcov ipydo-£aQai. E.) dcpavi- 
<7£tv. R- dvaTuXYJo-siv : TuTuwa-Etv, Ipydaao-Gat. C. ava- 
TrXda-o-Etv : IIoi^aEiv TUTuwatv. LB. dvaTuXYjorEtv : IIXyj- 2 5 
pwasiv. Vict. avairXacsiv : v Hyouv TUiraxjsiv, Ipyd^E- 
(yGat. Victorius, ex vetusto codice. 

[OTt [A. TY)? aiSoU? Tay. dvaTcXYJCEtV : 'EfXS TOV XpElTTW 

Xoyov aipou cpYjcrt* xat iTriarY-crYj to xat to* to 8' atTiov 
ty^? Itcio't^'jlyj? TauTYj?, oti [iiXXsi? iTCi^EXyjc-EoQat xat 3t, 
Tt(JtYJo-£iv ty]v atSw , £t ![/.£ atp'^ xat To dyaX[xa aiiT^? 
dvaXaSwv w? djji£Xou(jLEVOv teXeioWeiv Iv CEauTw SvjXov- 
oTt, wcTrsp £t xat dXXou ouTtvoaouv Gsou dyaXaa iv 
tyj ffY) xapSta ECTYjcra? wcte ce^eiv auTO* toutw opioiov 
xat Ayju^ooGevy)? [p. 780, 22] cpyjotv Iv toutoi? « oixYj? xat 35 
0: £uvou;ia? xat aiSou? Etcrt 7rao"tv dvGpojTroi? pw[xot* ot 
« [X£V xdXXtaTOi xai dyitoTaTOt iv auT?j tyj ^uyjyj Ixd- 
« otou xat t^ cpUGTEi • ot Ss xai xoivoi toT? Tract Tiptav 
t< topupLEVOt. » Manuel Moschopulus.J 

996. EtodyEtv : c EauTov. E. 4Q 

997. [xyjXw pXrjGsi? : 'AvtI tou Epwrt. — outw? yap 
£X£yov ot TraXatoi to TiTOYJdai xat £?? IpwTa dyayav, 
ulyjXw pdXXstv. R. V. [ [jlyjXoSoXeTv yap sXEyov to ei? 
dcppoStsta SEXsd^Eiv ItteI xat to [/.yjXqv "AcppoStV/)? 
Iottiv tepov.] — to Ss aTroGpauaG^? dvTt tou sx-kegt^. 45 
V. dTcoGpauoGYJ? : 3 A7ro7rEQ"Yj?. ^ • , Ficif. 

998. TaTTSTOV : A^pov, [jiwpo'v. R. V. 6 §£ TaTTETO; 
si? twv TiTavtov. V. aoyouov, •juopo'v. Br. dp^aiov, fjtto- 
pov xat UTTEpyvjpwv. 6 yap TaTTETO? Geo? y^v Trpo tou 
Kpo'vou. Vict. 

999. tyjv YjXixtav, tou Trarpo? SyjXovotu to Be Iveot- 50 
TOTpocpYjGYj?, dvTt tou iTpdcpYj?. V. *jivY)aixaxYJcrat : Ei? 
p^VYjoixaxiav I[x^aX£tv. Vict. IvEOTTOTpo^YjQyj? : iQa-TTEp 
vEoacro? Irpdcprj?. Br. £Tpd<pYj? Stxvjv vsottwv. Vict. SCHOLIA IN NUBES. 123 IOOI. rdi<; 'iTrrcoxpaTOUs : 'Yw§£t? tive<; xal aTcai- 
Seutoi xtO[/.w$ouvTat, xal Ta^a av si7)<jav irpoxEcpaXot 
Ttvs?, w<; Iv reo3pyot? xal Iv Tpi<pdXY]Ti. (xal EurroXti; 
Iv Ayj^ok; 

pXy)^y]Ta Tsxva xouSa(Jt65? tou vuv Tporcou.) 

toc <$£ 6vo[/.axa auTWV TsXsctTTTUot;, Ar](j(.ocpwv, Ilspt- 
xXvfc. 

((3XiT0[xdf/.av : Mwpov. xal yap to |3Xitov (/.copbv dvai 
10 SoxsT Xd^avov.) [eixotw? 5s £t7rs xaXouat, xal ou xa- 
Xesoucti, 7rpb«; to si$st?. Sioti [JLsv yap aVca^ ejjieXXev 
6'{/.oia TuetcscrOat, eiljsis shcs* Sio'ti Se (/.stoc tyjv 6[/.otw- 
atv outcoc dsl IfjteXXs xaXeiffGai, xaXouaiv £ipyjx£.] — 
pXiTO[xd[i.(/.av : MaXaxoyvw(/.ova. F«c£. 

1003. (7T03(xuXXo)v : cpXuapwv R. Tpt6oX£XTpa7r£Xa : 
'Ex tou Tpt^£iv xat IxTpaTCeXo? cuyxEtTat. avTt too 
(TxXvipa xai a7rai$£UTa, xai d7ro6Xr]Ta [xai dvw[/.aXa]. 
— ou Saliva, cpauxTdc. Br. 

1004. yXi(7}(pavTiXoY£?£7uiTpi7rTou : 'Ex tou yXta^pou 
xal avTiXoyiav iyovTOQ xai £iriTpi7TTou <7uyxstTai , olov 
tou Suvaf/ivou £7riTpT^ai. — yXia^pou xai dvTiXoyiav 
iyovToq xaTaT£Tpif/.[/.£VV}v. Z?r. 

1005. dXX' £?c 'AxaoVifJiiav : ('EvTauGa StETpt^ov oi 
(piXodocpot. rjv §e yujjivdaiov), [ drcb ^ExaS^jjiou twos, 
xaTaXeiv|/avTO? tt)V xttjcjiv sauTOu Tcpbq E7ria-XEUY]V tou 
totuou. 7T£pi auTov 8' y^cav a! ovtw<; Sepal IXaiai t9]<; 
Gsou, at xaXouvTai {/.opiar 15 wv to IXatov twv Ilava- 
07)vaitov. tov Ss (7T£cpavov tou xaXajxou Trposxpivsv, w? 
a7rXouGT£pov ovTa xai dirspispYOV tj oti auTw crTscpov- 
Tai oi Aioaxoupot.J 

uTTOTac^ [/.opiate : [Ai ispat IXaiat ttj? AGrjva? Iv ttj 
axpo7roX£t aopiat IxaXouvto. XEyouat yap oti AXtppo- 
610?, 6 Tzcaq IIoarEtSwvot;, ^QsXy]ff£V Ixxo'spat auTa?, ota 
to TV]? IXaia; £up£6£i<77)<; xptOSjvai tyjs AOvjva? tyjv tco- 
Xiv. 6 Ss avaT£iva? tov toXsxuv xai TauTT]? cxttotu^wv 

£7uXy)5ev sauTbv xal a7T£8av£. xal Sta touto [/.opiat at 
IXaTai IxX^Gyjaav. yj Sta-TO TuavTa dvQpWTuov xextyjjae- 
vov IXaia? avayxa^£(70ai i/ipo<; ti 7rap£^£iv £iq Ta 
IlavaO-iQvata. xlpafxov yap sXaiou IXafx^avov 01 vixtov- 
te<;. ] xuptw<; (xopia XsyETai r\ t£pa iXaia tyjs Geou. 
£7T£(puT£UT0 §£ Iv tw yujxvaaCw SlvSpa. I80? §£ TOl? 
d(7xou^£Voig aX£n|/a[X£Vot<; Iv tw ^Xiw Tp£^£iv. — ^AXXw?. 
^ttyiGei? Trjt; AGy)va<; 6 IIoar£iSwv ItuI ttj ttjc IXaia? 

£7ri§£l^£l, £7T£[J!.^ TOV UlOV aUTOU AXlppoGlOV TaUTV]V 

T£[xouvTa. 6 Se avaTEtva; tov ttsXexuv, TauT7|<; jjlev rjO"TO- 
^v)(7£* tov Ss 7ro'5a auTOu TrX^aq ETEXsuTyjaE, xal 
outoj p.opia 7] IXaia IxXt^Gt) , d)g p.opou /rcapEXTiXT]. ^v 
§£ ^ 'AxaSyjfxia o-^oXeTov ti Iv AGyjvai?, 'IXaiatq xal 
dcXXoi? Ticl §£v§p£a-i xaTaaxiov. Junt.' Vict.] 

1006. xaXa[Aw Xeuxco : Aitcx; yap xal a7C£pi£pyo? 6 

B0 TOIOUTO? GTTSCpaVOC. Y)V §£ TWV AlOffXOUptOV iSlOV 0"T£ipa- 

vouaQai xaXau;w. — to Se fjXtxiojTOu avxl tou au(/.7rpa- 

XTOpO^. V. 1007. [JLiXaxo? : EiSo<; pOTavv]^. [7uap£[xi^£ to aTrpa- 
y^ocruvr^. aTrpayu-ociuvY) Se cdutov, w^ ApidTOcpavT)^ 6 
ypafAjxaTixbs, Iv AxaSyjjxia cpuojxEVOV. 7) Xeuxtj Se ojxoia 
TrXaTavw. v AXXco?.J aTcpay^ociuvT] eiSo? avGou?" oiov 
iracr7](; EuojSia? 6^o)v xal dcrcpaXeia?. vj d7rpay[jLoauvv](;, 5 
(xvtI tou 7roXu7rpay[jLO(7uvy]i;. to Se iJiiGupt^ei , dvTi tou 
7TV£ovto<; dvs(xou [xaXaxou xal yjpEfjLa 01a twv cpuXXwv 
siffiovTO?. (oariTEp TrpodXaXsiTa ^sv^pa, orcep <|iiQupi^£iv 
XsysTat. xal OEo'xpiTO? [1, 1] « dSu ti to ^iQupia[xa. » 
— cpuXXo^oXoucrT];; : Ta cpuXXa piirTOuavji;. F«c^. i0 

1009. pjv TauTa 7rot^ : "ExGsc-ic t^q §ittX^ Ix xw- 
Xo)v 6{/.oiwv dvaTcatcjTixwv S£xa7T£VT£* tbv Ta [/.sv iy 7 
5i(ji£Tpa dxaTdXYjXTa* to TEcrcapaxaiSsxaTOV [xovo'jjle- 
Tpov, q 7rapaTsX£UT0v ovofxd^ETat. to TEXsuTatov IcpQrj- 
[xiixspE?, xaXEiTat 7rapoi[xiaxbv, w? sipTjTai. ItuI toj i5 
TsXst Suo 0t7rXaT, r\ \kh Iv dp^vj , r\ os xaTa to teXoc 
tou xo>Xou , l?(0 VEVEUXuTai.] 

1010. 01? Xlyw. R- 

1013. (yXwTTav paiav : Mixpav, wgte [xyj cpXuapEiv. 
to o£ TuuyV [AsydX7]v, rj ysXwTO? )(ap lv ? '^ ^ l ^ T ^ v T P U ~ 20 
cp7)v e^ek; 7ruyY]V (jL£ydXv)V. tto^Gtjv Be to ai^oiov. [ai- 
viTTETai Se £i<; tou? AG7)vatou<;.] touto §s (jo^pocuviq*; 
aupL^oXov).— tto^Qtiv : "^FwX^v. Br. 

1016. [xpo l ^ v &X?^ V '• ^ l ^ T ^ jV ^ Ta ^ /av «] — ^>XP^ V : 

KlTpiVOV. J9?\ 05 

1017. w[xou<; {JLixpou? : [rpdcpETai xal Xetctou;, xal 
Xeuxou?.] 0101 twv dyujjLvaGrTWV xal dpywv. 

1018. xo)X9jv : Mrjpov. Br. 

1019. ^V)cpi<7)ut.a [xaxpo'v : To Ix 7uoXuXoyia<; cruyxsi- 
[xevov. [dvrl tou [/.sydXw ^Yjcpicr^aTi ypd^Ei?.] — St- 30 
xoppacptav. Sr. 

1022. T?)<; AvTtfjtd^ou : 05to? £?<; GyiXuT7)Ta xwjxw- 
§£tTat xal £U[xopcptav. scrct Se xal £T£po; ItcI Trovvjpia 
xoj[xwSou[Jt.£vo<;. [ TptTO? 6 Waxd^o? XEyo'^svoc* TETap- 
TOt; 6 TpaTUE^tTY)? , ou [X£{JLV7]Tat EuTcoXtq Iv AV][/.ok;- 36 
7r£[/.7TTO(; tdTopioypdcpoq. Ta^a Ss 6 auTO? I(jti tw eu- 
(xop9W.| — ouro? Xtav Tro'pvo? *^v. Br. 

1023. Tvj<; [xaXaxiac;. V. 

1024. [w xaXXtTCUpyov : c ET£pa EtcrGsdn; [xeXou? ^o- 
pou |i.so"wStX7) dvTio"Tpocpo? , ojxoia TV] 7rpopp7]Q£t<T7) 40 
aTpocpyj , Ix xwXwv ^opia[xStxwv £7rip.£[xiy(X£V03v, w? Ta 
t9]<; o-Tpocpyjq xaG' sxaciTov I^ovtwv Ssxa* tuXtiv tou 
7r£(X7TTOu i\ iTCtTpiTOU xal Sttd[x€ou c-uyx£i[X£Vou, xal 
tou i^So'^ou Ix ^optd^ou , id k a^ou xal avTicrTrdcTOu, ^^ 
Iv IxQecei §e (niyoi $6o ta(x6ixal T£TpdfA£Tpot xaTaX?]- 

XTlXol, 0(JLOlOt TOT? E^YJ?. £7Tl TW TeXeI SuO SlTcXaT E^W 

VEVsuxutai, vj f/iv Iv dp^Y) , r^ Be xaTa to teXo?. ] u'j/yj- 
XoTaT7]V ? [xsydXiQV. R.V. 

1030. 7cpb? TauTa ouv, w Tuavoupyov £)(wv (xoucrav. r 
Xsyst Tupb? tov aotxov. V. dvxl tou 7uavoupyov. R. 

1033. dvvip : C Stxatoq StjXovoti. Iv dvSpwv yap 
o^[/.aTt dayj'^Oriaav. R. V. outo<; ? Tjyouv 8 S(xato<;. 
Fkif. 

1034. OEtv : XpEtav sivai. Vict. dvTtTou jAsydXo^v. R. 124 SCHOLIA IN NUBES. 1036. [xai [jlt)v TcdX'Eywy' iTrvtyo^viv : El'aOsdi? ste- 
pa; SitcX?)*; d(jt.oi6aia<; ix sti^wv ta[/.6ixwv T£Tpa[/.STpo)V 
xaTaXrjXTixwv |jt.0'. wv TsXEUTaioi; 

gjjet riva "p/e&pjv Xsyeiv to jjl^ eflptircptoxTOseTvai. 

5 TO §£ [ASTpOV C l7U7TO)VaXT£tOV sVl TW TeXeI St7rX9] e£o) 

vevsuxuia.] 

1037. cuvTapa^ai : 'AvaTpl^ai. Vict. 

1038. lyo) yap 7)tto)v : ^(Ht ttoiw auTous 7]TT7]07Jvat. 

pj oti t& vJTTOva Xsyw eVi to TravTa; vyrTacrOai.] 
io io39. toTs cptXococpoic- R- 

1040. xai tou to : To Tiva Xa6o'vTa Sixtjv tw do\'xo) 
Xo'yw vtxav. [to §s (7xs\|>ai Trpo? tov (DEiSiTrTuioYjV. — 

OuSsTCOTS 01 AtTIXOI TO 7rXs?V OCVTl TOU TtXeOV [Ao'vOV 

Ixcpspouaiv, st {/.?) 7uapa6rj(roua"t xai to vj dWi tou 
15 irapo. Had. 5.J — CTaTTjpwv : £i£o<; vofxicfxaTO?. R. 
1042. aipou|/.£vov : IIpoxpivovTa. Vict, izpos tov Trai- 
8a cpvjdiv oti a7rb twv auTo'u IXsy!*o) auTov. R. V. 

1046. xdxt<7To'v ecti : 3 E^o? yap xa x t yjxuvoi toc ao)- 
fxaTa. SeiXo'toctov Se eituev. IxXuei yap. — OEiXbv ttoiei 

20 tov avSpa : MaXaxia<; yap aiTiov. E. 

1047. (/iffov E^w Xa£o)v as acpuxTOV : "E/w eu0u<; 
f/icov XaSoSv. y) |x£Tarpopa arco twv TcaXataTwv twv 
Xaf/.6avo(j.£vwv si? to [xsaov xai 7]tto)u:evo)v. to Ss eu- 
0u<- ovti tou Iv ap^9). — eTCi<r^e$ : 2auTbv oyjXovo'ti, 

25 tJtoi xapTspyjTov. [/iorov : KaTa. acpuxTOV : Ou cpuyEiv 

SuvajJLEvov. Vi. 

1050. 'HpaxXsia XouTpa : ("l6uxo'<; cpYjcrt tov c 'Hcpai- 

arov xaTa §o)psav dvaSouvat t(«) c HpaxX£i Xourpa 0sp- 

•jlwv 6SaTMV £? tov Ta Gsp[/.a tive? cpacriv TlpdxXEta 
30 Xsy£G0ai. oi Se cpactv oti tw c HpaxXsi {xoy^aavTi v) 

AOrjva 0£p(jt.a XouTpa E7racpYJx£V ox; IlsiaavSpo; 

tw 8' sv 0£p{jLO7uuXiri(7i 6sa yXauxtoTU? 'AOyjvv] 
7C0i£i 6sp[JLa XosTpa Tuapa p?)Y(uvi OaXaaar^.) — 

c HpaxX£i ttoXXoc xa^o'vTt Trsp'i 0cp[AO7ruXa; A0v)va 0spaa 
35 XouTpa avaSs'SoiXEV. IlEiaavSpo?* «■ tw S' ev — 0aXac- 
<77)<;. i> R- 

1053. ot twv vsavicxcov : e Q,q TauTa twv dyu|i.va(7T0)v 
vsavtfTXwv XaXouvTWV twv Euysvwv StiXovo'ti. 

1057. OTI TO (XV TCEptado'v EdTtV AtTIXW?. R. V. 
40 1059. XP^ vat ^ 0V0Tt ' R ' 

1063. 6 youv IIyiXe^ : [ c, Ote acpvjxsv auTov 'AxadTo; 
[jLETa^u 0Y)piwv, oi 0eoi SsStoxaoriv auTw ?tcpo<; Tipbs ajjiu- 
vav twv 07]pio)V. tive? Se etti tw IIeXiou aywvi cpaci TOV 
IIviXEa Xa^stv Sia oro)cppo<yuvyiv c HcpatcrTOT£uxTOV [xa^at- 

r pav. *AXXw<;. 6 II^Xsuc; lysvETO (JwcppovEVraTO?. xai 
ttote 'ItttcoXutyic; tt)<; yuvatxb? AxaaTou £pac-0£i(7vi(; a ^~ 
tou xai [xy] Suv7)0£i(7yi(; 7U£io"ai, aXXa Sta6oX9j '/priaa- 
[X£V7)<;, wc; apa iizzyzipriGS piacrao-0at auTy^v, 6 "AxaaTOi; 
(xa0wv xai Xa^wv auTbv stg Ipy)[xiav, xai twv ottXwv 

50 yup/oWas, acpv]XEV auTov xai av£^wpv]<i£V, sittwv, Ei 
cixato? ei, (70)675(771* w? Se e^saXsv U7rb G7]pio)v SiacpOsi- 
p£G0ai, oi 0£ol [xa^aipav auTW i^apiaavTO f Hcpai(TTO / - teuxtov Si' e Epf/.ou, xai outw? IcpuyE tov xivSuvov. 
'AXXwc.J IlyjXEUt; ^wxov tov aSsXcpbv xaTa TcaTs'pa <juv 
TEXajxwvt 8oXo<povvjcra<;, cpsuyEi si<; ^>0Tav irpbc; Eupuxov 
tov 'AxTOpo?, 6<p' ou xai xa0aipsTai. ixelQev etti tv]v 
0V]pav tou KaXuSwviou xaTrpou IX0wv, EupuTW IvTuyya- 5 
vei xai XTEivEi toutov axwv. 7raXtv oOv 6 IIyjXeu? £X 
$0ia<; (puywv I? IwXxbv Trpb? 'AxaciTOV a^ixv^Tai, xai 
xa0aip£Tai utc aurou. AcTuSajxsia Ss, y] AxacrTOu yuvyj, 
£pa(70£i(7a nyiXsw; xai ^?) TceiGracra auTov Sta awcppoTu- 
v^v (7uveX0eTv auT^, xaTa^suSsTai aiiTou Tcpb? 'AxaaTOv I0 
w? dTroTUEipaOs'vTO? auTr);. 6 Se XTEtvai a£v, Sv xa07)p£v, 
oux rjgouXrjGy], — e'x^XXei Se auTov si? to Ilr^Xiov, 

OTTO)? U7U0 07]p(OV ppOJ0El7). 01 <$£ 0EOI Sia T7]V <7WCppO(7U- 

VTjv §£Sojxacriv auTW f/d^aipav Trpb; to dTraXs^siv toc 
0*/]pia.R.V. [aysi Se auTbv ei? 0vjpav Ei? to HriXiov. aTuo- I5 
xoi k u.7)0£VTa Ss auTbv 'AxaaTO? xaTaXiTrwv, xai tt]v p.d- 
Xaipav utto tt;v xo'Tcpov twv ^owv xpu<]>a<; ETravEp^ETai. 
6 §£ l^avaaTac xai [at] supwv tvjv ^.a^aipav '/]{j(.£XXev 
d-jro'XXucjOat xaTaXsicpOei? u-rub twv KEVTaupo^v.Voj^ai 
Se Otto XEipwvo;* 8? xai ttjv fxd^atpav Ix^Trjcja? SiSoj- 
aiv a^Tto.] 20 

1065. ^rTUEp^oXoq- : c 0<; Xu^vottcoXv)? yap xwfy.w§£TTai 

EV 7ToXXoT?. TO §£ 7tXeTv (XVTl TOO TcXsOV, W? §£0V SeTv. 7) 

<7uvaips(7t<; 'Attixtj. V" [outo? Xu^vo-jroibc wv, 7rdvu ?ra- 
voupyoc t^v. ou yap /aXxw [xovov exp^to 7rpb<; ttjv twv 
Xu/vo)v xaTa(7X£U'/]v, aXXa xai {xo'Xi^ov £V£ti0ei, iva * 
7roXu pdpo? e^ovtei; 7tXeiovo? a|iot war xai outw? 7j7raTa 

TOU£ 7Tpia[J(.EV0U(;.] 

1068. xaT d7ToXtTuouaoc y' auTov : $aartv oti tou? 
yivofXEVotx; TraToa? Ix tou IT/jXewc fj Oe'tk; Xa(x^dvouaa 

irspiExaiE to OvTjTOV auTwv cwfxa, pouXo^E'vT) aiiTOu; 30 
dOavaTOu? 7C0i£iv xai ttoXXou? Ixauc-s* xai tov AyiXXsa 

ouv TEXouaa lizi^y.^ tic, to 7rup- xai yvou? 6 llVjXEUf; 

£6o*/](7EV Y\ §E Xu7T710£T(7a EyfOiplCrOrj. 

Tpucp'/jTTjs, yajji7]T7](;. R. 

1070. c-ivajxwpoufjLEvrj : Avti tou guvs'/ok; dvSpi auv- 35 
ouTid^ouaa Tipb; (xi;iv, touteW ya^ou^EV/]. o-ivdfxw- 
povyapTOTTOpvixo'v. R. V. xpb'viTnrot; Ss dvTi tou dpyaTog, 
Trap' oaov 6 Kpo'vo? dp^aio?. V. [dvopl auvouaidCouaa 7ipo? (xi;iv. <7tva(/.o)pog os, EaOpTlfXEV'/). (71V0<; 0£, TO aiooiov oUev xai JliAtjVo;. civajxojpov ouv to Tuopvixov, 
xpo'viTTTro? Ss, 6 fjisya? X^po;- xaT £7riTa(7iv Xajx^avo- 
[jlevou tou 17T7T0U. — (7Uvou<7ta£o k uiv7]. Br.l 

1072. Xei7T£i toi xaxd. lav cwcppov^. R. V. 

1073. xoTTa^wv : Avti tou twv cu 0.7100-10) v. R. V. J'lv 
cujxtcociw Ttaiyvtov. *^v oe toioutov iTiOsaav XE^r.Ta 45 
xai to XEi'^avov tou 7rotxaTOc; IvE^aXov, xai xtuttov [jle- 
yav aTTETEXouv Iv toutok;.] xi^Xia-fxwv Se cxvti tou y£- 
XoStwv dSiacpopo)v. R.V. 

1075. to eiev XlyETai dTTo'GEa't? Xoyou. R.V. 

1077. (dSuvaTO? yap : Ou yap SuvaTO? eT Xoyoi; vi 6C 
x^aai auTOu? IvavTiov.) 

1078. (JTuaTaXa. to aid^pbv vo'uu^e (xtj aiaybv sTvai R. 
1080. £7ravEV£yx£?v : Ttjv aiTiav. Vict. SCHOLIA IN NUBES. 125 I08T. dvTi TOU TjTTOTat. R. 

1083. tjv (5acpavt§w07J : Outo) yap tou? aXo'vTa? [/.oi- 

yoO? tj'x'^ov. ^acpavTSa? Xa[x6dvovT£? sSaXXov £i? tou? 
7rpwx':o*? auTwv, xal TuapaTiXXovTE? auTOu? Osppjv te- 
► cppav I7us7caor(jov 9 paddvou? txava? Ipya£o[/.evoi. 

1084. Tiva yvwf/.7]V : AvtI tou , Troiav s?*£t yvw[/.7]v 
rjE."?j supu7upwxT0? £tvat. 

1085. [tjv S' supuTrpwxTO? : "Ex0£(7i? ttj? SittXt]? 
d(/oi6aia* % 7TpOTi0EVTat ctti^oi tauSixol TpijxETpot 

10 dxaTaXyjXTOt TEcraaps?. t& Si Xot7ra xwXd sttriv taf/.6ixa 
oxTWxaiSExa SiusTpa dxaTaXTjXTa. to [asvtoi oyooov 
xal SuoxaiSsxaTOv TpitxsTpa, xal to IvSexoctov irsvGr)- 

J/.lfJt,Sp£?. TO 7T£VT£Xat0£XaT0V XOCt STCTaxaiOSXaTOV {JLOVO- 

[X£Tpa. to Be T£A£UTatov £cp07)(juu,sp£?. siul tw teXsi Suo 
15 o\7rXai s?*w VEVEUxuTar ^ [iiv Iv ttj dp)(7J, t] £s xaTa to 
teXo?.] aVTt TOO OllSsV. R. 

1086. tou sivat supurcpwxTO?. R. 

1087. TjV TOUTO : El? TOUTO. I&V £1? TOUTO VIX7]0T]? 7Tap' 

luou, oti ou£sv IffTi xaxbv to sivat supuTrpwxTO?, (ti- 
20 eit:7] <; 5) — TOUTO : Et? touto. Ijxou : c Ttco. Vict. 

1089. GrUVTlYOpOUGTlV Ix TIVWV : 'AvtI TOU TIVS? StfflV 

01 jbyrops?; R. V. 

1091. TpaywSousiv : El? Opuvi^ov cpacrtv auTOV arco- 
TEivEtv tov Tpayixbv ^opEUTyjv IttsI Sis^dXXsTO em {/.a- 
25 Xaxia Sia rcoixiXiav c^Yj^aTcov. 

1096. TWV CWCppOVWV Xal TWV EUpUTCpWXTWV GsaTWV 

axoVcsi TTOTEpoi tcXeiou?. R. V. 

1103. w xivou(jlevoi : Touto aSyjXov 7coTspov 6 xpstT- 
tcov Xo'yo? cprjfflv, otxoXoywv T]TTa<j0ai, T] $ vEavicrxo?, 

30 6 tc5v Xo'ywv xpmq?- 8 xal (xaXXov. sti yap Iv toi? £?"t]? 
6 xpstVrwv Xo'yo? cpaivETai auTw <7uvd)(0Sff0at, Tcapa- 
SoOsvti (xav0av£iv tw sTspw. — <yuvoucria£o|/,svoi. E. 

W EUpUTTpWXTOt. VlCt. 

1 104. 0otjAaTtov : To tu^aTtov SiSw<7iv, iva [1$ stoi- 

35 {xou xal] su)(£pw? auTOjJLoXrjdY) 7:pb? auToJx;? [xal p] 

£{X7T0St?0lT0 TW SpO[X(o]j. 

1105. [tI $7)Ta ; TTOTEpOV : 2u(JT71[JLa XaTOC TCEplXOTCTlV 

dvo[/.oio[/.sps? Giiywv [ taw-^txtov TptjxsTpwv axaTaXV]- 

xtcxjv oxtco. ev ix0£O'£t Se xwXa lapiSixa StiASTpa xaTaXrj- 

4 XTixa rjTOt Icp0rj(xi(X£p^. e^ei oe to SsuTEpov xwXov tov 

0£UT£pOV TToSa Tpt^pa^UV 7]T0t ^OpaOV. ETcl TW TEXsi 

Tcapaypacpoi;. — iTrayEaOai : 3 Ati£X0£Tv. D.J 

1 107. SiSaaxs : avTi tou TcatSEUE- 01 yap StSaff>cof/.e- 
vot IxoXa^ovTO. R.V. 
4i 1108. crTO(jLtoff£ic; : AvtI tou o^uveT?, 6>q ItcI diSrjpou 
cpyjcrt [XETacpoptxw? avTi tou axov^dEi?. v) [XETacpopa arco 
twv [/.a'^atpwv. 0aT£pa Bk avTi tou to [jlev ETspov (xe- 
po? TYJ? yva0ou (oiav SixiSiot?) , touteotti Suvar/jv xal 

£[X7T£lpOV StXWV. UTC0X0pt(7TlXW<; §£ TO OtXlStOK;. 

„ IIIO. sU ^a a§ixa, si? Ta IfxcpiXoVocpa. V. 

nil. to a[xsX£i TcapsXxEi. Se^iov : outo)? zkeyov Tcav- 
Ta? tou? TTETcaiSEu^svou?. R.V. xojxiEt : Arj^'/]. Vict- 
III2. airb xoivou to xojjlieT. R. 
1115. [xob? xpiTa? a xspSavoucjiv : KavTau0a 7ra- acjfe ecttiv. £)(£t oe ou TcavTa Ta f/ipy) tt]? TrapaSa- 
;, aXXa [/.ovov to ETTippTjfjLa, £v S £00? y) ^pvja-roc pa^iaai? ; 
sew?, 

(TU(xSouX£U£lV T^ 7T0Xet, 7^ ffXWTTTSlV TOU? TCOVTjpOU?. 

Ti0£vrai yap ou (xo'vov TEXsiat 7rapa^ac-£i? ? aXXa xal 
p.sp7] Tiva auTtov. ecm 3s to 7rapov E7ripp7][j(.a Ix <m'- 5 

^WV TpO/a'lXWV T£Tpa(X£TpWV XaTaXTJXTlXWV I?'' Sv T£- 

XEUTaTo? 

xav dv AlyuiTTCj) TU^stv cJ>v (JwtXXov t 3 ! xpTvai xaxw?.] 

to'vSs tov -^opov : Tov twv NscpEXwv. toIx; xpiTa? Ic 
avTi tou 01 xpiTai. ^O^Tipo? [Od. A, 275] « f/.7]T£pa S' 
si oi Gufxo? ETTOTpuvsi [yau;ssa0ai] i> avTi tou t) fxyJTr,p. 

1 1 16. wcpsXwV Ix twv Sixaiwv : Huvaywvi^wvTat 
xal auXXa^^avwvTai ti xaTa to Sixaiov. Iva §s p] 
XapiTi Sox^ vixav xal ttjv ^cpov cps'psiv, aXXa TaT? T 5 

aX7]0£iai?, 7TpOC7£07]XE TOUTO. 

1 117. V£av : 'ApOTpiav. Iv wpa : Euxaipw?. Br. avTi 
tou dpoTpiav xal aTTEipsiv. R.V. iv wpa : dvTl tou ev 
xaipw. V. 

JH9. TExouira? : (XapiEVTW? sTtte to TEXOucya? xal 20 
cpuXd^at ItcI T7]? pXaaT7]C7£w? tyj? (x^toXou. Xiav yap 
sia-iv Eu^spsi?.) au^ov ttjv ^pacrtav. to oe tcie^eiv 
avTi tou xaTaTcovsTv, acpavt£siv. 

1125. G-cpsvSovai? : [''Oti r { ^dXaCa w? Xi0o? iariv.] 
7] [xsTacpopa dTro twv Xi0wv xal twv acpEvSovwv. GeXei 25 
Be ttjv ^to'va £i7T£tv. oux dxupw? Be to 7rat7](7o«jt.£v, 

£7TEt§7) (XV0OUVTWV TWV XapTCCOV 7] ^IWV yiVSTat. aTTO- 

Xsxo^ovTai : Acp' ^wv. e. 

H26. ^Tj^ia yap toT? tcXivGeuoucjiv, £7T£iSdv 6eto? 
ys'vTiTai. r.v. 30 

1127. toc? Iv TTJ CTsyv] x£pa(xiSa?. v. 

1 129. [tt)v vuxTa : ^Ote dva'yxrj IctI ^eteXOeTv ttjv 

VU(JLCp7)V.]j 

H30. Iv AtyuTCTw : [ c £l? IttI xaxdpa?], Itcei w? Xtj- 

GTEUOf/ivTj^ Sl£^dXX£TO 7] AiyUTCTO?. "^ pOuX7]<>£Tai TCOp- 35 

poJTctTw sivat, otcou auTbv ou pXd^st 6 ueto?* ItteI Iv 

AtyUTCTW §OX£t {AT] UEIV, (>3? Cp7]<7tV "HpoSoTO? [3, io] 

(« ua07]<yav yap to'te at 05]^at, ouoa(Aa TrpoTspov 6cr0£t- 
orai. w ) j R - v - [ItteI \lt\ iJstv BoxeX auToOt, w? 'Hpo'SoTO?. 

£X£l OUV 0£X7](7Et TU^EIV, £V0a [JL7] pXa^7j(7£Tat EX TWV 40 

NscpEXwv, w? TroppWTdtTW tt]? TcaTpiSo?. 7j w? ItcI xa- 
Tapav. £7cst xaTapaTat. IXsysTO yap X7]CT£U£O"0ai tj 
AlyuTCTO?. Aic^uXo? 

Ssivol TtXexetv xot {JLvj^avd? AlyuTCTioi. 

xal Oso'xptTO? iv 3 A6\»via£ouc7at? [47] 

o08el? xaxospyo? 
SaXeTxat t6v lovra 7rapsp7rwv AlyvnTiazi. 

xal aiyuTCTid^Etv to uTcouXa TcpaTTEtv.] 

1 131. 7U£[/.7CTY] : [KopWvl? £IGT10VT0)V TWV UTCOXplTWV 

xal EX0£at? Tuapa tou? T£Tpa(AETpou?. Utti yap toc £?*7J? 50 
ta(i.Sixa TpiusTpa xy'.] l^sp^ETai Be 6 HTps^tdST]? dp : .- 
0[xwv Ta? ^(X£pa?. outoj Se r,pt0(/.ouv A07]vaTot* — drcb 
tt]? voup]v(a? 6p.oiw? ^)[xtv dptO^ouciv. a' p' y f 5' sw? 12G SCHOLIA IN NUBES. t'* skat ia' 16', TpiTVj ItcI Slxa, TETapry) ItcI §£xa eco? 
EtxdSo?. stTa^V7jf/.£T? EfocdSa 7rptoT7]V, Ssxdryiv cp0tvovro? 
auTOt cpacjiv, stxa evocttiv sco? svt)? te xal via?. ttjv 
SsuTspav eixaSa xal Ivocttjv <p0ivovTO? A07]va?oi IxdXouv 
5 xal tt]v TpiTTjV oySoTjv xa\ ttjv T£TapT7]V I^So[A7)v xal 

T7)V 7UEU.7rT7)V SXTYJV Xal T^]V EXTTJV 7IT£[X7rTY)V Xal T7]V 
s66\)[/.7)V TETapTYjV Xal TY)V 6ySoY]V TplT7)V X«l T7]V Iva- 

ttjv EixdSa SsuTSpav cp0(vovTO?, ska ttjv TptaxdSa £V7)v 

T£ xal viav, iv |[ 01 to'xoi dTCYjTOuvTO. R.V. [toc? jjisv 

10 airo vouovyjvta? 6[/.oico? t)u.Tv, XsyovTE? 7up(OT7] tarajjii- 

VOU , §£UT£pa l(7TafJ!.£VOU , [/i/pl T ^ V ^EXa* f* 5 ^' '^ V TCptoTTjV 

Itti Ssxa, ska §£UT£pav ItcI Ssxa. xal e|9]? d^pi £1X0- 
GT7]?* v) auTTj $£ xai sixd?* f/.£0' ^v IvSexocttiv <p0tvovTO?, 
^ §£xaT7]v, tj Ivocttjv, v] oySoyjv, to? Itu^ev i^cov 6 [xy)v 
15 xai £^9)<; dvaXuovTi a^pi ^EUTEpa?. outg) yap A0T]VaTot 
7}pt0[j(.ouv, ou 7rpo(jTi0£VT£(;, dXX' dcpaipouvTS? xai dva- 
Xuovte? [/i^p 1 TpiaxdSo?, 2oXo)vo? 7)y7]<7a[/.£Vou , 7rpo? 
Ta ttj? seXt^t]? (paka outco f/.£touf/.£va. [/.stoc Ss Seuts- 

paV aXTSOV eV/JV, TOUTEGTl t9)V TEXsUTaiaV TOU fJLVlVO? 
20 T]f/.£paV. 'AXX(0?. 7TEJ/.7CTYJ, TSTpd? I OU 1CpOff£0Y)XS TO 

<p0tvovTO?. outgo yap, <paa\v, AOyivaToi [/.ETpousiv aTub 
TupcoTY]? s'to? S£UT£pa? Trpo<7Ti0£aa-i to iffraasvou* airo 
TptaxatSExdcTT)? eco? ivv£axat§sxaTT]? to £7ti $£xa. ska 
t) t/.£ydXy) £txd?. arco eixoo-ttj? 7rptoT7)? sw? EixoarTT]? 

25 IvdCTTj? TO Cp0lVOVTO?, T7)V §S TpiaXOffTY^V, SVTjV T£ Xal 
VEaV, £TC£l {/.ETE^El TOU T£ TCaXatOU Xai TOU VEOU CptoTo'?. 

TauTOV §s xai AT][AY]Tpid$a 7rpocr)Yo , p£ua , av. ttjv o^v 

£IX0CT^V §£UT£paV EXaXoUV £VaTY)V CpGlVOVTO?' T7)V £1X0- 

<7T7)V TpiTYJV OySoyjV TY]V £IX0(JT7]V TETapTYjV Xf" T7]V 

30 £IX0(7T7]V 7C£[A7TTr)V $' ' T^V £lX00"T'/jV £XT7]V s' # T7}V £1X0- 

<TTY)V iSSo'^riV §'• T7]V £lX0ffT7)V OySo^V y'' T7]V £IX0CT-))V 

IvaTriv p'" £?Ta ttjv Tpiaxoo"T7]V evrjV te xal vlav, £V 

fl oi to'xoi airy^ouvTO , eWi iv aUTrj cuvT£X£TTai 6 (jl*)]v, 

Xai dp^V I^Et TOU ETEpOU [JLTjVO? TT^? (JeXtJVT]?. WCTE 
35 7\ ^L£V EIXOGTY) EXTYJ Ttap' ttUTOl? 7T£[Jt.7rTV] CXXOUEl, '}] OS 
£1X0(7X7] igSo'fAT) TETpOl? XsySTat.] 

1134. Ivy) xai via : Outoo 7rap' 'AGrjvaioi? y] Trap' 

7)[juv Tpiaxa?, *?) v£0[A7]via- ItteiSt] gujjt^aivsi Iv auTaT? 

xai X^ysiv ty]V cteXtiv^v xai y£vva<70ai. tote Se [jltj Ta- 

40 7£<*>C aTroSiSovta? too? to'xou? yj toc SdvEia d7C7]TOUv, 

J)? U7T£p(OpOU? y£VO[X£VOUC. SlO XuTTETaGai CpYJfftV opwv Ivt- 
(JTajXEVTlV EVTJV Xai V£aV. 7U6J/.7UTY1 §£ aUTT) £0"Tl ^' CpGt— 

vovto?. [evy] xai via, y\ vou{X7]via. Sia [jlev ouv to 

TTap£X0ElV TOV [JL7)Va, EVYj, SlOC §£ T7)V dp^V, V£a. 

45 'AXXto?. i\ xaXoufAEVT) vou[X7]Via, Sia to tou [xev 7rap£X- 

0o r VTO? [AV]vo? slvai teXo?, dp^y]v Be tou Ivio"Tajji£vou. 

xa? Se TpidxovTa y)[X£pa? t9]? cjeXtivt]? ei? Tp£?s Ssxd§a? 

A0rivaioi Siaipouc-f xal tt]V [aev TcpojTYjv a>? ^[jlei? 

aTuapi0[/.ouvTai, tv^v Se SsuTEpav outw;* 7cpWTV) Itti 
50 Ssxa, 0£UT£pa iizi Sixa, a^pi tou 0'. ttjv yap sixdSa 

outo) xaXouai. ttjv Se sixdSa 7rpwT7]V uo*T£pav EixdSa* 

Xat TTJV [AST aUT7jV 0' Cp0tVOVTO?, £W? [5' (p0lVOVTO?, 

vJti? ectiv x0 f . tt)V Se TptaxdSa ivrp te xaivsav cpaai.] 
1 136. 0£i? (xot TupuTavE^a : Ta? yap SsxaTa? tou ^p£0u? xa-a^dXXovT£? toi? TupuTavEcriv si^yov . .0, 
-^pEWGTa?. (irpuTavEia Se toc vuv xaXoujxEva 7raoa i wj- 
[^aioi? airo'pTouXa.) 

1 142. oXiyov yap fxot jxeXsi : 'Avti tou, ouSe oXiyov 

CppOVTl^O) X017T0V TWV OaV£l(7T(OV 6\a TO (XE{Jt.a0V]XEVai 5 

SyjXaS^j tov uiov tov tJttw Xo'yov, di 7r£pi£ysv£T0 twv 
Sixaia XEyo^TWV. — o\xa£s(70(ov : 3 Avti tou Stxa^- 
c , 0ojo , av xaTa d7roxo7T7]v. Ficif. 
H45. y^(xi : ^>7][xi, ivi7]|jii. Vict. 

1 146. 7ipwT0v Xa^s' : OuXaxov auTw iiriSiStoo-iv dX- io 
cpiTwv. xai yap d'vw [669] eitte 

8taX<piT(OGro) G-ou xuxX(p ttjv xapSoTrov. 

[toutovi : Tov 0uXaxov, o? Icti (jlso-to? dXcpiTO^v. C. 
tov TuXaxouvTa. D.J 

1147. £7rt0au[xa^£iv : 'Avti tou §(6poi? Ti^av. R. 0au- I5 
[xacrTw? Ti[j.av xai Ss^ioua-Gat. Junt., ^r. 0au(xd(^£iv : 
0au^a<TTc5? Tiy.av xat dlioucGai. Vict. 

H49. (dpTiw? : "'Oti o\a<psp£i TO dpTl TOU dpTlOJ? 
7uapa AttixoT?. apTi (jiev yap dvTt tou vuv, dpTtw? Se 
dvTi tou 7rpo oXtyou.) ^ 

H50. ['AiuawXT) : Il£T:Xax£V ovop.a $ai[/.ovo?, cto- 
[AaT07roiVj<7a? auT*}jv, 7rapa to aTraioXcTv xai xiveiv xai 

GTEpETv 7J TtVa T0iaUT7]V, W? OCV E17T01 Tl?, 5 AStxia. 

'Apio-TocpdvT]? Se 6?uv£(70ai cpyjcrt ttjv ia^aTviv, 'A7raioXvj. 
to Se wctte 7rpo? to [A£ l u.a07]X£. to yap w 7ca[jiSa<iiXeta 25 

StCC {JLECOU.] d7U0ffTEp7]C-t?. R. 
1152. EpWTY)[JiaTtXW?. R. 

1154. Pougoi*.'' ofpa : [AitcXt] xat £to-0£(7t? £t? (ae'Xo? 

dfXOl^a'tOV TWV U7T0XplTWV ElXOO-aXOiXo?. TO (X£V TiptOTOV 

£? la^StXYjs pd(7£to?, twv apa Suo ppa^Eiwv dvxi w.10?? 3c 
{Aaxpa? Xoyi(^ou;EV03v 5 xai Tpo/^aixou 7UEv073u.ifjt.Epou?. to 
SsuxEpov i| lafx^ixTJ? $&<jem<; xat Tpo^atxou icp07][xi[j(.£- 
pou?. toc Se e^? ouo tafx^txa Tpif/.ETpa dxaTdcX7]XTa. 
[ji£0 7 a SaxTuXtxoc 7C£v07)[JU£/.£p7J Tpta. to oySoov £^ '1(0- 

VlXOU d7C0 [JLSl^OVO? Xat ppEtOU Sl[/.STpOV. TO EVaTOV £^ 35 
£7UlTpiTWV TplTOJV Sl[A£TpOV U7T£pXaTdX7]XT0V. TO §EXa- 

tov Ix SiTpo^aiou xat avTicrirdaTOU , site ETutTpiTOU te- 
Tapxou xat Stidfx^ou. toc i?^? Suo ^opiau.^ixoc Sip.£Tpa 
ppa^uxaTdcX7]XTa. to TptcrxaiSExaTOv Ix ^optd[j(.^ou xal 
g-ttovSeiou. to iS r aTTovSEiax*?] TauTOTuoSta. to ie' Ix / 1(j 
Tratwvo? TETdcpTOu xal tdf/.6ou. to tg' dvaTraio-Ttxov 
SifXETpov dxaTdcX7]XT0V. to 1^ SaxTuXtxov St[jL£Tpov dxa- 

TaXTjXTOV. TO 17]' 0J/.010V TW lE^. TOC £^? §7]Xa. ^TjTTlTEOV 

Ss TTEpl 7rdvTtov dxpt^E(7T£pov.] 7rapa Ta Ix IItiXew? 

EuplTUlSoU. £TTlCp£p£l yap ^ 

la) , TcuXaicriv yj ti? Iv S6[/,oi? ; 

(xal ^puvt^o? DaTupot? 

$o&GO\Lai rdpa xav 07T£pTOvOv 
poav. 

U7TEpT0V0V §E, fJL£y0tX7]V, 67T£pO)fOV. CpTJCl Sk, &l OUTGO; 5() 

6 TcaT? ix7T67uaiSeuTat , [xsytaTOv utto yap^S ex^o^co- 
[xat. EtpTjTa' Se SiaXEXTW AcoptSti) !I5J>. co 'CoXodTdcTai : AdtvstcrTai. Vict. 

1156. TapyaTa : Ta XEcpdXata. C. D. t ap^eta : Ot 
^ap tcpcotoi toxoi 7rapaTE0£VTO? tou SavEtou x£CpaXata 
ytyvoVsvot to'xou? dXXou? ysvvwcn. Fictf. 

1160. ajACp^xst yXcottyj : c £2? cxtuo £u0£ta? tyj? a[/.cpy]- 
xyj?. dxoXou0co? tco [nos] 

50 {xoi (jToj.ic&ffet? aOxov. 0CU-9rpC£t : A[JUJ)OT£pCO0£V Y1X0V7]{X£V71. 7ic£ 

II6T. TCpO^oXo? : [IIpogaXXo^EVO?,] TUpOffTaTY]?, T£t- 

10 yj)?, acicpaXeta. R. V. 

1 162. dvtapb? : BXa6spo'?. D. 

1 163. Xuaavta? : Aucov toc? tou -rcaTpb? dvta?. exte- 

Ta[iivCO? OS TCpOSVEXTEOV TYJV TTOCOTYjV Xat TY)V TptTTJV 

suXXagYjV. f>pb? Ss tYjv ovotxaTOitotiav tov 2o<ppxXe'a 
I5 |AUXTYipi&t XsyovTa 

Zeu? vocrcov dyot tov vtxo ^dyjxv, 
xal Ttaucravtav xax' 'ArpetSav. j 

H65. 6 EuptTctOY]? Iv tco tyj? 'Exa&qs Spdp,aTt Si' 
90 auTYJ? <py,ffiv [172 sq.] to Teat wat, IIoXu^vy) StjXovoti, 
I&X6', ISeXO' otxcov. LB- 

H70. to iou iou IttI ^apa? 7C£ptcr7uaTat. ('AXXco?. 
Iou iou. 8wcX9j, ska xaV) £t<70s<7t?. ei? TtpoavacpcovY]<Jtv 
xb iou tou, xat tafxSot Tpif/.£~pot e' iv st<70£<j£t. R. V. 

II7I. XP oiav : ^ ^ T ^ ( ^ (7>C ^ G ' £W? w^piaaavTO?. 
25 ot Attixoi Se irapo^uvouat ty,v xg?«v. 

H72. tSsTv sT : Xetrcsi y) £i<r iv' fj, £t? xb tSstv. [s!|ap- 
VTjTtxb? Se apv£tc?8at ouvd[/.£VO?. — iSeiv. Ei? to i&stv. 

H74. aTsyvco? : 'Ayav dxptSco?. S7rav0ei &e, tcXeo- 
va£si, dxcxd^st. — lTcav0£i : AxfAa£si : Vict. 

ti Xsyst? cu : Tco 7C£pt tyjv cuvY^0£tav xat dva Y^sTpa 

iy pyjsaTO. £tto0a(jt£V yap Iv Tat? tcov IvavTtcov SiaXs^gcrt. 

Xsyeiv, Tt Xsysis cu ; ote y*p tou? ivavTtou? xoctoc- 

.. irXyj^at pouXoipGa > tyj TotauTY] cpcovy) xpwf/.e6a- ot te 

° dvatGYUVTOUVTE? 7rapoc A0Yjvatoi? dv0t(7Td(XEvoi sXeyov, 

tiXeyei?cu; 

1 176. BXetco? : Avti tou rcavoupyov to pXs(/.L/.a. ot 
yocp 3 A6r,vat;oi Iict iravoupyta xat dvatosia StE^dXXovTO. 
(to Se X wpb? tov crxY)[xaTt(7[xbv tj? Xs^scxx;.) — 'Atti- 
40 xbv SXetco? : "Hyouv pX£'[/[xa xat ^00?, otov ot 3 A0Y]vaTot 
eyoucrt, Spt[xu xat TtTavwSs?. Sta^dXXst os auTOU? w? 
0paa£T<; xal ETOtfxou? TcpoSyjXto? st? to (xSixeTv. LB. 

H78. Sia toc xpsa. R. 

H79. svy] yap IcTTiv : 'AvTiXlyst tw 6|i.oXoyouu.£vw , 

^^ OTl OUX £(7TIV 5VYJ Xat V£tt (Jtta '^p.£pa , dXXa SUO, £VTj 

ut.£V y) Tptaxa?, vsa Se yj vou[XYjVta. xat ouTca? 6 So'Xojv 
toc? [jlev xX7]<7£t<; twv Stxwv t^ TptaxdSt cpY]at ytV£O"0at, 
6ttw< 6 xXtiGsi? st? Sixyjv Iy^yj oXyjv tyiv TptaxdSa £1? TO 
<7X£^ao:0at Ta rcspt gauTou, waTE iv TauTW xat Ta Tcpu- 
&0 Tavsta 0sTvat iv tS) Syjixoctiw. 

list. a7roXouvT' ap' : ZYij/.tcocjovTat TauTa &7cep dva- SCHOLIA IN NUBES. 127 

T Xojcrouat. [docpi^STat Se oti ou SuvaTat stvaiTt? Y^ixEpa y\ 
auTYj evy] xat vsa.J 

ou yap io"0' ottw? : ASuvaTOV toc? Suo Y)(X£pa? fjitav 
ysvsffOai, xat Sei/wVucjiv oti ou tyj? [xta? f^spa? toc Suo 
ovo'jjiaTa, dXXa to (jlev tyj? TptaxdSo? it\ evy], to Se tyj? 5 
vou|i.Y]Vta? Y) via. 

1 184. [ypau? te xat vsa : Atoc touto to TrapdSEtyjjta 
tyj? yuvatxb? i^xs, Sta to ty]v evyjv dpy^atav xat Tra- 
Xatav xat coaTcsp teXo? tou otck70ev [XY J vb?Y)y£to , 0at, vsav 
Se tv]V TcpWTYjv, acp' r\q 6 p.Y]V ap^ETat.] 10 

H87. 6 2oXojv 6 TcaXatb? : ApY^Y) I(7Tiv auTY] t9]?tou 

VO[JLOU SlYjyv5(7£W?. 2oXtOV $£ 6 VO[XO0£TY)?. d7T0U.l[X£tTat 
§E TOU? p7]T0pa? TOU? TOt [X£V OVOfJtaTa TWV VOULO0ETWV 

XsyovTa?, {/.Y) f/ivTOt tou? votxou? siSoTa?. 

1188. TOUTt [Jt£V : OUX OLVdGJO^BVOq 6 2Tp£^ldSY)? 15 

axoucai TcdvTa tov Xoyov ix TCEpixoTTYJ? touto cpYjct, to, 

OuSeV IffTl TOUTO TCpb? TY]V EVYJV TE Xat VEaV. 

1189. ty]V xX^fftv : Ty]V iv Tat? Stxat? (stcaycoy Y^v) . 
xaXouvTat yap st? to Stxaa-TYJptov. 

II9I. tv' at 0£C-£i? : At xaTa^oXat twv TrpuTavEioov 20 
oTTEp [jttcr0b? Yjv tyj? £iaayo3y9]? Tf\q Sixyj?. ISiSoto yap, 
SpaY^Y] tw SYjjJtoatw. 

I [92. tV w [jleXe : pva, cpYjcrt, TcapovTS? ot Ivayo[Jt.£- 
vot,£tauv£tSot£v iauTot? dStxouat xatocpsiXouat, tou 01- 
xd^£C0at d7raXXaTTotVTO, StaXuaajjisvoi Tcpb? tou? Sa- 25 

VEtaTOt? StOt TY)? TCOV TOXtOV d7r000(7£t»J?* El §E JXY] otxsta 

aTuoSotEV yvco(XYj, uirb tou SixaarYjptou Xutcoivto. £t? 

CXE^tV OUV aUTOl?, CpYjCtV, ISlSoTO Y^ TptaXOSTY]. 'AX- 

Xto?.] tva TTpb [xta? Y][/.spa? TcapaaTavT£? 01 xaTYjyopou- 
[jtEvot StaXuGwatv * £t Se [xy], tyj vouf/,Y)vta otxd^otVTO. 30 
st? o-XE^tv oOv auToT?, cpYjcrtv, eSiSoto rj Tptaxd?. 

1194. aVTl TOU aVEU SlXT]? R.V. 

1195. UTCaVttOVTO : AVTl TOU [XETOt pta? aTUaiTOlVTO, 
[JLaCTl^OlVTO. 

1196. Sta Tt oux £[X£tV£ to £0o?, dXXa tyj TptaxdSt 
xaTa^dXXouat , $£ov tyj voupvyjvta ; 35 

1197. [evt] te xat via : AttoSeixtixo? to'tto?, OTI ivy] 
xat via X£y£Tat y^ Tptaxd?. dvTtot£(7TaXx£ yap irpb? 
voufXYivtav. dpY^at Ss, ot dpy^ovTE?.] (TrpuTavsta Ss, Ta 
StSojxsva utto tcov Stxa^ojxEvcov tco SYj^oatcp dpyupta.) 

(ll98). [o^£p ot 7upOT£V0at : Ouxeti yap SiSoxat au- 40 
Tot? y^ ax£«|»t? Y) Tcpb [jtta?, dXX' eu0u? Ira to xaTa^aXsTv 
6p[Jtcoo"iv. £txb? yap auTou? aTroaxETTTO^Evou? t^ ivSo- 
(Ttfjtcp TptaxoJT^, xaTa^dXXstv X 00 ?^ ^ 1 'xyj? to XP^°?j 
xal (XYjXSTt toutou? Xaf/.&dv£tv toc 7upuTavsTa. Sta touto 

TOlVUV TCpOsXa^OV TY)V TCpO0ECriXtaV UTCO IOU i7Tl0UL/.Y]Tt- 45 
XCO? I/EIV, U7T0 TOU XEpSatVElV ^TTCOfJtEVOl.] 7TpOTEV0ai 0£ 

ot TcpoXaiA^dvovTE? Ta o^a, rcptv st? ty]v dyopav xop.t- 
G0YJvai, [xat {X£Ta7rnrpd(7xovTE? ttXeiovo?* 01 vuv {X£Ta- 
S0X01 xaXoufjtevof y^ Xtyvot, r\ dxpaTEt?]. — 01 Tcpb xat- 
pou tcov cicpaytcov a7roy£uo(jt£voi. R. V. Xatfjtapyot. Br. 5C 
TcpoT£v0at : Tev0y]?, Xi^vo? xat yacnrptfjiapyo?. AtXta- 
vo?. TEV0Y)? xat o^ocpdyo?* tev0eiv Be to IcOistv. Vict. 
1199. [otcco? TaxtaTa : T/~to outco cuvTa?£t?* or;^)? 128 Tdty-'cyra ucpsXoiaxo xat Xoc&hev Ta TcpuTavEta , Stoc touto 
TTpouTsvikusav xai TipouXaSov y)U-£pa jAia. Soxougi yap 
aoi TraGsiv orap ot TrpoxsvOai. £Troty)G£ Ss tyjv GUVTa^iv 

~ aGacpyj iw iTpoTdt^ai Tyjv xaTaGX£uy]v. E.] 

5 (ucpsXotaTO : Ad6ot£v.) 

1200. 7cpouT£V0£UGav : (IIposXt^vEUGavTO. 7cposXa- 
6ov ty]V irpoOsafjiiav utcq tou £7ri0u[/.y]Ttxa)<; e^siv, ^ 

U7TO TOU XEp&XtVElV 7]TTto[/.£V0l.) 7UpOU0£G[A£UGaV y|(/ipaV 

jxiav. — iXat^dpyyjGav, irposXa^ov. fir. 
10 1201. dSsXTspoi : Avti tou dvoyjTOi. piXTEpog yap 6 

cppovt[xoc. j[y) diuaiSEUTOt. TCpoc Bl tou<; 0£aTa<; irotEiTai 

tov Xo'yov. ota yap tou [/.(opou 8oxi[/.d£sTat 6 cppo'v»[xo<;. 

— dfjLaOst?. Br.} 

1202. xipSv] : Tpucpyj, ysXcos, d-reary]. Xt'0oi : Avai- 
ls <707)toi. i?r.] 

1205. [dpt0{Jtb<; : Mara tov 7rXyj0o<;. (Tupo'^aT aX- 
Xco<; : c A7rXoudTaTOi p.aT7)V. d^cpopv)? : Msyaptxa G£- 
Gwpsofjisva. £r. dfjupopei? V£VoiG[/ivoi : 3 £GT£pY)p.£V0t 
otvou 7] cppovT^asoiq. Z#. v£vaG[/ivot : Nate*), vyjw yj 

-0 vocggw [/iXXcov vocgoo, VEvaxa, vsvaGjxat, vsvaxb; y) 

[JL£TO^. f^Ctf.j {JtaTaiW? xIpajJLOt G£GtOp£U[JlivOt. V7]VJ<70U 

yap to GwpsuGai. R.V. 

J205. to teXsiov aGTSov jj.oi iyxojuuov. R. 

1206. (/.dxap w 2Tp£^iaSs<; : c Qq aypotxo<; wept ttjv 
25 xXyjTtxyjv IcrcpdXv)' ISsi yap £17TeTv w HTpE^tdSyj. £7rat- 

^£V ouv 7rapa r))v dvaXoytav-flxOsGi? 8s ttjs oittXtj? tte- 

ptoSlXY) £l<; [/iXo^ [XOVOGTpOCpiXOV TOU UTCOXplTOU OXTOC- 
XO)Xo<;- &V TO TTpWTOV 'IcOVlXOV d7C pXdffffOVO? 8l[/.£TpOV 

xaTaXvjXTixov • s! os (SouXei, dvarcaiGTixov 7U£v07]f/.t[jt.£- 

30 p£C- TO §£UT£pOV 'IcOVlXOV aTCO (X£t£oVO<; £CpOy)[AlM.£p£? 
aVTl 'ItoVtXOU £/OV £7TlTptTOV TpiTOV. TO TpiTOV lajJL^tXOV 
Sl[JL£TpOV dxaTdtXY]XTOV. TOT£TapTOV OJJLOtOV TW§£UT£pW. 

tlv£? Be. TauTa Ta Tpta dirb ta[/.6txyjq JSacecoc xat Tpo- 

^awcvfc xaTaxX£?8o;. to 7T£{X7ttov tao:6ixbv IcpGyjjjLtfAgps?. 

35 to q' 'Iwvtxbv TpifxsTpov xaTaXv)XTixbv Ix StTpo^aiou 

Xat ETTlTptTOU TpiTOU Xai KpY)TlXOU * £l §£ ^OuXeI, TpO- 

val'xbv Tp([/.£Tpov xaTaXv]XTixbv idfjL^ou xaTot ttjv T£- 

T0CpT7]V ^J)paV, WC S7u\ TTJS 7Tapa^dG£(0?, Tl6£[A£VOU. 7) 
TO [X£V 7r£^TTTOV 'IcOVlXOV Sl[A£TpOV dxaTaXviXTOV, TO 8' 

extov IE iap.^ixou 7r£v0yiu-iu.£pou<; xai So^^iou Gu^uyiaq. 

40 auv7J^£ ty) Xe^£1 xai £T£pav Staipscriv tvjv elq tatx^ixov 
Tpi(X£Tpov uTTEpxaTaX^XTixbv xai So^p.iov. TO E^Sojxov 
'Iwvixbv S([/.STpov uTTEpxaTaXriXTOV, £^ 'Jxovixou xai 
SiTpo^aiou * Y] iap.6ixbv Sif/,£Tpov dxaTaX^XTOv. to 
oySoov 'Icovixbv r)[/.ioXiov, ix StTpo^aiou xat gttovoeiou* 

$5 r\ Tpoyai'xbv tOucpaXXixov. Im tw teXei Suo Si?rXai l^w 
V£V£uxuiar y\ jjlev Iv dp^vj, ^ §£ xaTa to teXo?. eotti Se 
xai TauTa iroXuG^Yiu.diTiGTa xaToc tov Eiprj^EVov Tpo- 

TTOV.J 

1209. c&yfaouGi toiJto to (/.dxap w STpE^idSs? xai 01 
50 cpiXoi xai oi Sy)(AOTau R. 

1214. | xopwvW 6[/.oia TaT<; ^rj0£iGai<;. oi §s gt(](oi 
lajjiSixol Tp((Jt.£Tpot dxaTaXrjXTOi (jle', wv TEXfiUTaioi; SCHOLIA IN NUBES. £7Tl T(j) T£X£l XOpCOVlg. J 

outo? SavEiGTT]? ^Tps^idSou IlaGiac, a yo3V guv sau'^tT* 
p.dpTUpa, (|) SiaXlyETai aGyaXXcav £7ri tw p//) x£XO[Xi- 
G0at a7T£p IodvsiG£ )(pri[/.aTa. cpvjGiv oCv, ou ^py] paSiw? 5 
dXXoic 7cpotg(i0ai toc lauTOu ^pyju^aTa. I^cpavTtxvj Se 
Xe^ei i^pyjffocTo, oute SiSovat cpYjGa?* 6 yap Swpov ti 
XaSwv oiSs Ta^a tw SiSovti ydpiv • oute ^prJGai eittojv • 
6 yap SavsiGa? ett' wcpsXsia StStoGt Tivt, dXX' s6p£v 

OVO(Jia TO 7UpOl£Vat , JAO'VOV OU^l TTJV SuvajJUV TOU ptTCTElV IC 

xai ffxopTTi£siv e^ov. — to Bz 7rpoievai , TrpoSiSo'vai xa\ 
xiy^pav. outs Be ^apiGaG0at scpy) * ouSe yap I^apiGato* 
outs SaveTaai, dXXa Trpoisvai, o to ^ai xai a7roX£'- 
crai. V. 

1216. a7T£pu0piaGat : ['Avtitou, dpv7)Gd[X£vov [jlyj u 
XpTfaat 5 ^ Xp^GavTa 7rpdyp.aTa l^eiv. ] d-jravaiG^uv- 
TT^Gai EtTTOVTa OTl oux l^to. — a7r£pu0pidGai £X TOU 
[AT) SiSovai SdvEiov, k aaXXov yj Xa^ETv (;GT£pov o^Xtjgei? 
iv TTj a7ratT^G£t. jBr. 

1 2 17. ots : 'E7csi. ,5r. • 20 

1218. tw [xdpTupi cpyjGiv OTi xaXto as elq SixaGTYjpiov 
[/.apTupy^GOVTa. R. V. 

1219. OTl diraiTEl CplXoV, S GU[A^aiV£lV £IO)0£V. V. $71- 

[aott] : dicb tou auTOU Br\[M)u tw [xapTUpi SyjXovoti. R. 

1220. xaTyjyopsT A07)vaia)v, w; 7i£pi Ta<; Sixa? ds\ 25 
8iaTpi6ovT(*>v. Br. OTt cpiXo7tpay[jt.ov£; 01 'AOvivaTot. R. V. 

1222. i? tt]v svyjv te xai viav : EU oixaGT^piov Svj- 
Xovoti. u7U£p^aTOV Ss • dXXa xaXoujxat ZTps^tdSyiv sic 
Tyjv £vy]v te xat V£av. aTrb xoivou Se to xaXoutxat. 

1223. tou ^pvj[xaTOC : Aeituei ^dptv, yj Tcspt, 'Atti- 30 
xw?. i'vexsv tou ^py][xaT0<; , oiov tou 7rpdyu;aTO(; , [Ipto- 
TyifxaTixw?. £ka a7roxpiv£Tai 6 SavsiGTyjc , twv ow§£xa 
{/.vwv, xai toc s|yi<;.]] 

1225. tov ipapbv : Tbv to ^pco[xa toioutov, yj tov 

TOt X UV 5 ^^ T0< ^ ^^P 817 ' °^ £V XK " O^^^VJpOC- TCOtXlXoV. 35 

Br. Xeuxov. D. 

oux dxouETS : Autou Sia^dXXovTo? (/.£. 0. aUTOV 
Sia^dXXovTa (/.s. D. 

1226. iTTTrixyjV : TauTaXsyawc GUXocpavTOU[A£Vo; u7r' 
ai>Tou. R. V. 43 

1228. vyj tov AC : Nai w(/.vuov StjXovoti. Vict. I^yjTri- 
GTaTO : 'Hv (xa0wv. Harl. 

1229. tov dxaTaSXy)TOV : Tbv dyJTTTjTOV tov [xy)S£V 
xaTa^dXXovTa. [icpb Bl tou , fjia tov Aia , to vai Xy)Tit£0v 
£^O30£V, outox; * vai wu;vuov • ou yap y^TTiGTaTO [xa tov 45 
Aia 6 ^st$i7C7uiS7is # xai toc I§t]<;.] 

1230. I^apvo; : 3 E?apvoufj(.£VO(;. Vict. 

1231. irfi 4 u.a0y^G£O3; * Sia touto yocp EjjiaOov. V. 
1233. iv' av : 'Avti tou ottou dv ge xeXeugw lyw. V. 

07TOU TO IVa (JLEOEp^-yiVEUIlXo'v 6(771. J5f. ^ 

1235. 7rpOGxaTa0Eiy)V : Toutegti xai ^[xiwOei'/jv av 

Tp£Tg 66oXou<;, iva £7riTpE^y|(; [jloi o[/.offat tou; 0£ou?* 
outw xaTacppovw tou opxou. Oeoi yotp oux eigi. [to ok SCHOLIA IN NUBES. 129 IEyj?, xat 7rpo<7xaTa6£tY)V ocv Tptw^oXov, wgte o^ocat 

V7J Ata. — xav 7rpo<7xaTa0stY]V : Ma tov Ata xat 
7rpoxaTa0£i7)v av 7]T0t 7rpoxaTa£aXoiu.t xp. Cant 3.] 
'1237. Siac-^vi^Osif; : c £2? S7c\ x£pd[/.ou Y] dcrxou tov 
5 Xo'yov 7roisTTai , oitive? cavi^o^evot aXd [SeXtiovs? yt- 
vovxar ajxa §£ 6rt tou? irapacppovouvTa? Sta^ps^op.sv 
dXal xat IXatw , xat wcpsXouvTat. ("AXXw?. w? 7rayu- 
Sspfxov atabv "/Xsua^st. Ta yap TzayioL utto tui^sXtj; twv 
Ssp^axtov aXcrt [xaXaxTO^sva EupUTspa ytVETat. 6vatTO 

10 ouv, cpYjCtv, aTroxaGapOEt? tY> 7ra^uT7)Ta. yj (Asxacpopa 
alto twv- pupawv. Tauxa §£ Xsyst */]Tot adxov yj dyystov 
^aXxouv paard£cov. ) [<>.)? sV dyystou yj daxou • tive? §e, 
w? £Tct otvou. ot yap Ss^ojxsvot a'Xa? ou Tp£7rovTat. 
"AXXw?. ty]V [/.ETacpopocv stXyjcpsv aTio twv XEpd[/.wv xat 

15 tou otvou , oT? a'Xs? pdXXovxat urap tou [/.y] E^icraffOat 

{/.YjSs 6£t£stV £U)(EpW?. Yj £7m TOU? U7CO [/.£0Y)? WGTTEp 

7uapaa>povouvTa? uTco6p£^£tv EtwOauEV IXatw dXst [/.£- 
[/.tyf/ivw. w? ouv tou SavEtarou [xyj xaOEOTYjxoTO? , dXXoc 
xat irapacppovouvTO?, w? £7ut w[/.oXoyY]f/ivoi? f^apvo'? 

20 £<mv, outw tyj [JtETacpopa I^p^aaTO. cpYjatv oOv, ou toc 
Tu^o'vTa o5to? w<peXy)6eiy) 6\a6p£)(0£t? dXcrtv. — xaOap- 
6ei? • toc yap 7ra<7ao[jL£va xpsa Sua-wSta? xat sxwXyjxwv 
xaOatpsTat. ®.] 

1238. i£ X°°^ ywpvjorsTat 6 iyxscpaXo? auTOu. 

25 atxa §£ stti X£pa(xou yj dsxou e^eive [/.ETacpopa? , 
o? lav cuv/iy^ , ttXeov /wp^ TWV SfJt/TUECppaXOTWV dTTO- 
6e6Xy][/.evwv. R.V. p? X ^ : HdXtv ^X£ud^£t w? im 
afxcpopsax; xat otvou. r\ 7Tpb? toc dvwTs'pw, av <J[xyj- 
^6yj,7cXsov ^wprjciEi. w(77T£p Xy]xu6o? y\ da-xb?, YLaXXo 

30 xt twv toiouto)v. ttXeov yap x w p £ ^ T ^ v s^scppaxoTcov 
a7:o^£SX7i{Jt.£Vcov. yozhq U icnrtv dSo? {X£Tpou , (^ (/.£- 
Tpouat tov oTvov. o xat xXtV£Tat X ^?, w? IlviXetog* 

LOq Xat £V e l7T7r£U<7t [95] CpYjCIV 

.aXX' s^evsyxs (xot xcnyi^c, o'tvou xoa. 

35 IvxauGa §£ to X ^^? £ ^ ^ v wspwicaTai ? Ix toutou tou 
yo£UC £G™> xaTa TroiYiTtxrjV a§£tav. ^oyjq yap wcp£tX£V 
£t7U£tv wg tTTTurj;. £t 0£ papuv£Tat, i^ £T£pa<; £<jt!v £u- 
6£ta<;, tStk; Ictiv f) x ^) 0^Xuxw<;, xat xXtV£Tat tyjs 

40 1240. xaTawpotSsi : KaTacppovYjff£i<;* Trapa tyjv 7rpoT- 
xa. Swp£av iTrEyxavY) jxot.J 

7](iOyiv : IlapSTrtypacpTi sctti. ysXwv yap touto / cpyjcjtv. 
Ixxa^d^£t yap tyj? TcpoaYjyopta? dxouaa? tou Atog, ys- 

XtOTa TOV £X£tVOU Tt0£[X£VO<; OpXOV. TaUTa §£ (pyjfflV, £TT£t 

45 SsSiSaxxai [jly^te tov Aia {xtite tou? aXXou? YJy£t(T0ai 
0£ou<; , dXXa yj Ta? NficpsXa? xat tov Atvov, w? scpvjarsv 
2o3xpaT7)?. 

1241. TOl? ElSofflV : 'AVTI TOU, S[XOl TW ElSoTl. [^ 
TOT? £7Tl(7T7]U;OC7t Xat ElSofflV, OTt 6 Zsu? OuSst? £<JTt. Sib 

r,o xat ysXoiTO? 7rotY)Ttxo? 6 Zeu? 6 Trapa cot.] 

1242. dvTl TOU UTUEp 0)V E^Xa(7CpYl[XY)(7£V. V. 

1246. EiTCs [jlo'vov to Soxouv dot. R.V. [diroSojcEtv <rot : 

TtV£? T0UT0 TOU xXvjTY^pO? ElVat XfiyOUCTlV. 7\ £l<J£X0oVTO? 
SGHOL. ARISTOMI. tou ^TpE^tdSou 6 SavEtaTY]? cpyjfft irpb? tov {JLapTUpa.l 
tw (xdpTupt (pyiatv 8 SavsiffT^? e ta eXOovxo^ tou 2Tps<WSou. 
R. 6 [xdpTU? cpyjcji tw Ilaata EtasXOo'vTO? tou HTpsdita- 

SOU, OTt Tt (70t SoXEt SpaCJElV 2Tp£^ldSYj?. £t(7£p7ETat 

Ss ix6dXX£tv xdpSoTrov, tva auTw StaXE^Ovj xaOw? ISt- 5 
Sa^0Y] 671b tou DwxpaTOU?. V. 

1248. (tOUTI Tt £(TTIV I El(7EX9(OV 8 JSTpE^ldSv)? 7UpO- 

yjXOe TrdXtv t9)? otxtaq, crxacptStov y; (jtaytStov I?ayayt6v. 
dvspojTa ouv auTOv xat 7ruv6dv£Tat , o ti ttote auTO 

7TpO(7ayOp£UOl. 8 §£ (7UVY]6tO? TOUTO JpYJfflV dp(7£VtxS? , 10 

xapSoTro?. o6to? Be U7rb tou DwxpaTOU? xapSo'iryiv auTO 
§£§tSaxTat XlyEtv. tva ouv d^aG^ xat aTratSsuTov a7rb 

TOU 7TpC0T0U dTUoSsi^T) TOV SaVE!(7T7)V> O^TO) CB^fftV.) £? 

cov E(jt.a0£ Trapa 2o3xpaTOU?. R. 

1252. 01% OCTOV y£ [Jt' £l$£Vat : ('AVTI TOU W? VO(JLt^W.) 15 

iv 6'(7(u Iv E(jtauTw £t{jtt xat owd Tt. 

1253. aTToXtTapyiEt? : 'AvtI tou aTroSpaptst , aTuoaxtp- 
TY^(7Ei? aTub Tyj? 0upa?. £V£(JTt Se Iv tt] Xe^ei to dpybv, 
07i£p IcTTt to Ta^u , xat to Xtav. ou Ta^soi? oOv, cpyjffiv, 
a7roSpa{X£t. XtTapyta^ou? Se IxdXouv xat toc axtpTYj(xa- 20 
Ta. — UTro^wpYjo-EicdTTEXOY]?. Br. 

1255. Orjco) 7rpuTavEta : TpacpYjv xaTa <rou 'rcoiYja'oj/.ai. 
Iv yap tw TCpUTavEiw ETiOscrav Ta? twv Stxwv ypacpd?. 

1256. Trpoara7roSaX£T? : 'AvtI tou £y)(juco6rjaT] xat toc 
TipUTavETa 7rpb? Tat? Sa)§Exa {AvaT?. [6' ectti to Ssxavov 25 

TOU Tl[XY](Jt.aTO? TYJ? StXY]?* OTTEp XaXstTat GUV03VU[J.(0? 

7rapaxaTa6oXYJ.] — diroXsaei?, cpYjat, xat toc etc! tyj 
ypacp9j dvaXwjxaTa , {jloctyiv auToc Trotrjaa?, Sta to tte- 
pt£G£a0at crou tov utov [/.ou XsyovTa tov dStxwTEpov Xo- 
yov. V. 3 

1258. OTt Y]v £§£t (7£ Xap007T7jV ? EtpYjXa? XOCpSoTTOV. 
EUYjGlXW? §£ aVTl TOU d7iatS£UT(0?. R. V. EtpYjxa? dvov]- 

to)?. w? Se pl^atov e^wv to vix^aai xaTEtpojvsuETat 
auTOu. V. 

1259. [iCO (JLOl (JtOt I KopO)V t? ETEpa 8(X0ta. Ol §£ CTt^Ol 35 

tau;6txot Tpt(jL£Tpot dxaTdcXY)XT0i (xy'. aw TrpoTtOsTat 
xwXa Suo* to TrpwTov dvTtCTuacTtxbv (j(.ovop.£Tpov dxa- 
TdcXYixTov to SsuTEpov ta|x^ixbv [/.ovo(i.ETpov ppa^uxa- 

TaXYjXTOV. 8 5e TsXEUTato? T0UT03V 

autoT? Tpo/oti; toT? cotai xat £uva>pto"iv. 40 

ETCt TO) T£X£t XOptoVt?. ] 

1261. twv Kapxtvou : 'Ettei Tpaytxw? dvEcptovrjCE to 
tw jjLOt [JLOt. ot Be Kapxtvou TuatSs? EevoxXyj? xal Sevo'- 
Tt[/.o?, xat 8 (xev ^opEUTY)?, SsvoxXy]? 5e Tpay(j)Sta? 

7T0tY)TYi?. 7Uap' UTTOVOtaV §E ElTTc , §£0V TiatSoJV. [[ AX- 45 

aw?, cpaatv w? 8 Kapxtvo? o5to? Trot7)Ty)? wv Tpaytxb?, 
EtdYjyays Ttva? twv Oeojv Iv Ttvt Spd|xaTt SstvoTuaOouvTa?. 
Junt. , Vict. Satjjuivwv : Aat^ovs? ot 0£o\, Sayj[jt.ov£? Tt- 
ve? ovTS? yj (^a .... pot y\ a7rb tou TudvTa [XEpic^E- 
aOat, Sda-cEcGat. Vict 50 

1263. olov xaToc aauTou vuv X.^P £l xai \$ xa ^ *^{*tov. 
R.V. • 

1264. w crxXyips SaTu;ov : TauTa SsvoxXsou? iah Ix 

130 SCHOLIA IN NUBES. tou Aucu[/.viou. Xs'ysTat Ss utc' *AXx[/.Y)vyjs Aixuptov 

Ts6v7)X£Vat UTCO TXt)tcoXs[/.ou. 810 Xal £7Tl(pep£t « ti Sat 
« crs TXyj7CoX8{/.o? tcot' EtpyaaTat xaxov; » Eucppo'vtoq 
Trapa SsvoxXsi <p]<rtv dvat to ^pu<7avTuy£<;, i£ o5 TCa- 
5 paTTSTioi^dGai to 0pau<7avTuy£<;. touto, iral i|/.vYfa0v] 
auTou airb tou TuaTpo?. ["AXXot Ss Tpaytxbv uicoxpt- 
tt]v stvat tov TXyjtcoXsjxov, (JUVS^W; uTCOxptvop.svov 2o- 
cpoxXst. stxorwc; §s toutok; 6 Savst<7TY]<; )£pY]Tat. o\d yap 
i7U7TOTpocptav Itctw^sucsv. — OpaudavTuysc : *Avtu£, 
io apjjLaTO? TTspicpspsia. Fic£.] 

1267. w 3 Tav : 12 cu, w iTaTps, w ootos, w (xaxd- 
pioq, Tupo'trpr^a Tt{xr,Ttx9]<; Xs^sav XsysTai §£ xal srci 
sipowsta TcoXXaxt?. Vict. 

1269. X£tTC£t TO £{J(.Ol. XaXW£ : (XTU^W?. R- 

15 1271. xaxw? dp' £T^£<; : Aia to dvw sipyjxevat, tw (jtoi 
(xoi, xal, avvip xaxoSatfxwv, IirvfyayE to ovtw<;. 

1272. i££7U£Grov : Twv ^pv){jLaTtov. ^v Be xal o6to<; 
7C£pt itctcixyjv s^wv. R. V. [itctcou; y' IXauvwv : Kal 
touto ix TuapwStac dfxa §£ xal auTO<; tTCTCOTpocpwv iSuff- 

'20 7rpdyy)ffsv.] 

1273. cS(7TC£p CXTU' OVOU : IIpOC TO aTCO ItcTCOU (XTTO ovou 

£i7U£ xal a«i.a TCpb<; to X73p£t<;. ItcI yap twv xaTa (/.y]$sva 

Xoyov 7UpaTTOVT(ov £tw0a<7t to diro ovou Xsyav t^jv TCa- 

pot(/.tav. tiv£? SI (^770 vou Xsyouatv. R. V. [ItcI twv aXo- 

25 yw<; 7rpaTT0VTWV $\ 7rapoi(/.ia xal [/.yj Suvatxsvwv ovoi; 

^pTJcrOat , fXT^Tt ys §Y] ITCTCOtC. 6 (XSVTOl HXaTWV SV TptTW 

No[jlwv [p- 70r, c] tt)v TsXsuTatav 7U£pt(77ra airb vou XI- 
ywv outw<; « xal [/.t] xa0aTCsp d^dXtvov xsxTy](xsvov to 

« crTo'^a, pia 6tco tou Xoyou cpspofxsvov xaTa t^jv tox- 
30 a pot[/.tav, axb vou tcs(7£iv. » yj S7uat5s 7rpb<; to utc* auTou 

Elpr^EVOV, Xal $£0V £t7T£Tv aTTO TOU VOU , £tTT£V, OLK OVOU. 

"AXXax;. ypacp£Tai xal a7r' ovou xal arco vou. X£tTat $£ 

7rapoiu.ta octc' ovou. cpaal yap oti §uo tiv£<; 7r£piTU^ovT£<; 

ov(j) Iv ipy)[jt.ia, cpiXov£txouvT£<; irpb<; aXX^Xou? rapl tou 

35 ti? auTbv X^£Tat, IXa0ev auTou? a'{jt.cp(d a7roX£(7avTa<; 

aUTo'v. TOUTCOV yap [Aa^O(X£V(OV (^V£^0Jp7)<7£ TO ?wov.] 

1277. 7upoax£xX^a£(r0at : ( d AvtI tou Sii fxapTupo)v 
a^0^cr£cr8at.) dq to SixacTviptov xXv)0V]O'£(j0ai. (aTrb xoi- 

VOU §£ TO SoX£T?.) 

40 1279. xatvbv aist tov Aia : [Niov 6Swp {Jsiv vo^sig, 
cpTjartv, '/] TraXtv avT£7rayo[/.£vov auTO 67TO tou vjXtou;] 
w? TauTa u;a0a)v icapa 2o)xpaTOu<; xaTa to a , to37ro / )fX£- 
vov. V. 

1286. Tl 07]ptOV : [TlV£CTO 0Y]ptOV 7Tpb? TOV SaVglCTT^jV 
45 X£yOU(7lV £tp7JG0ai. OCVtI TOU, W 0Y]ptOV, Tt £<7TtV 6 TO- 

xo?.] iirel ysvvyj^a cpa[/.iv IttI 0v]ptou xal toxov. 

1289. 7rpoSa(vovTOC, dvaXtcrxo[jt.£Vou. R. V. 

1290. J*T7)V 0dXaTTav : Tt S'/JTa Iottiv ^ vo[x.i£si£ 5 xal 

TOUTO §£ £[/.a0£ XaTOC TO <Tt(O7TW[X£V0V.J 

&o 1292. ou XuatT£X£i toT? ItcI yyjq 7rX£tova £tvat ttjv 0d- 
XaTTav. R. V. 

1297. TO dfJtUVTTfplOV. R. V. 

1298. w cra[/.cpopa : TauTa £otx£V 8 [xdpTu; Xiy£iv 
tw SavsiffTYJ . R. V. dvTt tou oux dva^(op£t?j V. [rtvg? touto 2Tp£^tdSou 4 Ttvi; oXov tou xXy]T^"poc. avTt tcu, 
w xX^TOp. w? Itttto) auTW otaX£y£Tat.] 

1299. orsipacpopov dvTt tou 7rap^opov. xal 7rpbc; (jl£V 
to ItcI aXcov to ctu , TCpb<; 8s to £TCtaXw to <7£. xal eo-tiv 

^) ypacpyj oi(j(7y) , ItcI aXo^v xal £TCtaXw. xal TCpbq p.£V to 5 

TC£pt(7TCW[X£V0V £TCtaX(J5 £t7) OCV (XTCElX^TlXWc; XlyOJV, 0T0V 

a^£i<; xal 6puv5Q<7£i<; C£auTbv Ivt£u0£v, ItceI aXw cr£, oirep 

IdVlV IXaCO) <7£ Xal StW^tO C£ XSVTWV UTCO TOV TCpO)XTOV 

(>)(7TC£p tTCTCOV TCapyjopov TCpb? §£ tv^v £T£pav ypacprjv 
o^tw? ri0txw<; XlyovTO?, otov arca^i; au tov cr£tpa^opov i 
£t<; [Jt.uXwva ItcI to dXoav, dvTt tou aTCay£ aou tov Itctcov 

xdx£T0£V TpacpYJo-Y). TtV£<; §£ OUTOJ>£, $&.$ £TCt^aXoJV. 

[ v AXXto<;. £TCtaXS) [jleXXwv dicb tou ?dXXo). Xsyst SI'Itci- 
TC£[jl^03 ore. iv v]0£t $£ to a^£t<; Xsyst * oux aTCdc^vj tcots 

IvT£U0£V Xal TC0p£U<77). T^ §£ £TCtaXS), dvTt TOU £TCITC£(/.^W 15 

ce. aup;^ouX£U£t §£ auTw dXodcravTa ;j.kj0w TCop£U£a0at, 
tva Tp£cp£tv iyr[ tou? Itctcou?. (mpacpo'po; Ss, 8 s?a) tou 
£uyou. 5/ AXXw;. lav [jlsv outo? 6 Xoyos V] ^0txb<;, dTClp^yj ? 

Yj UTCOOaXw T7]V (JtddTtya X£VTWV ff£ UTCO TOV TpOJXTOV, 

wc c7£ipa(popov lav §£ ItcI aXoj, outo)?, QLTzip/ri ItcI 20 
6cXcova x£vtwv cou tov (istpacpopov, ItcI to Ipya^o[jL£vov 
Ix£t0£v TpacpYjvat • ouo£V yap Ivt£U0sv *kf\tyr\. o\ Ss 06- 

TO)?' £TCt^aXwV (701 T^JV |xd(7Ttya Xal SspOJV TOV TCpWXTOV, 

d^w ffs. aTCO (jt,£Ta(popa? twv x£vtou|xsvwv itctcojv ppa- 

§£03V UTCO TWV V)VtO^O)V. — STCSl dX(0 I KlV7)(7W , CUV- 2ft 
TptVpW. ^. i). (JUVTpt^W. ^. £TCt ff' dXw I 2uVTptyto. C.J 

1300. (UTCO TOV TCpWXTOV (7£ I MrJTCOT£ OUX £(7Tt (7£, 

dXXa cru* st f/.v) dpa Xsyst, ajsic ffsauTOV foq tov csipa- 
cpo'pov, otcou auTO? Ipyd^y).) 

1302. ^uvwptfftv : 3uvwpl?, dpjjia Itctcwv l^suyfA^vov. 30 
Vict. XsiTCet ^ ffuv. R. 

1303. Iv £t(70£O"£t xwXa Tpia, wv to TCpwTOV Iwvixbv 
Y](j!.toXtov. R. V. [xopwvlc xal £tc0£<7i? [jlIXou? I^io'vtwv 

UTCOXplTWV [/.OVOGTTpOCptXOU £X XwXcOV 17)'. WV TO TCpWTOV 

ta[/.6ixbv Tpt{/.£Tpov Ppa^uxaTaXrjXTOv tou « cpXaupwv » 3o 
tcoSo? dv0' o'Xric tapt^tx^ X£t[X£vou SiTCoSta?. to §£UT£pov 
Ix Sttd^^ou xal Twvtxou dV iXdffaovo? Stpt.£Tpov dxa- 

TaXY]XTOV, Y] tafJL^tXOV £(p07)U.tJJL£p£;/Tb TplTOV ta|x^txbv 

Stjx£Tpov dxaTaXrjXTOv. to T£TapTov op.otov, vj ix TCatco- 

VO)V §£UT£pWV. TO t' ^OptafX^lXOV I? £TClTptTWV Tptf/.£TpOV 40 

xaTaXvixTixo'v. to (? a Tpo^aVxbv StpisTpov xaTaXyjXTixbv 

TJTOt icp07)[J!.tpt.£p£<;. TO f 0{Jt.OlOV, TptJX£TpOV [XSVTOt. TO 7)' 

^optapL^txbv Tpt[X£Tpov ppa^uxaTaXyjXTOv. to 0' dvTt- 

G-TCaffTtxbv £^ £TClTplTOU TptTOU Xal TCpWTOU ^[AOtOV. TO 

§£xaTov ta[A^ixbv S([ji£Tpov Ppa^uxaTdX7]XT0V. to ta' 45 
xal 16' o[/.oia t^ Tp(TW. to iy' pptau^ixov TC£v0v)jai- 
(ji.£p£<;. st §£ PouXei, SaXTuXtxbv Sf'{JL£Tpov. Ta 15^? Tp(a 
dvTtdTCacTTtxa £cp07)u;t[jt.£pyi $£p£XpaT£ia ? Tpo^atx^? 
xaTa t?]V TCpwT7)V X^P av xetfAsvyj? TauTOTuoSiW to TCa- 

paT£X£UTOV 0|XOtOV TW TptTW* [X£0' 8 ta^^tXOV 8lf/.£TpOV 5 

xaTaX7]XTtxbv, y^TOt icp07i(J!.i|jt.sps?. ItcI tw tsXsi xopwvt;.] 
(oTov to TCpay{xaTWV ipav : AtvtTtSTat slq tov 2Tp£^ta- 
Sviv, xal Xsyst 0Tt §£tvov Ictti xal avj^sc to dTO r TCWV 
ipav.) t(7T£ov §£ oTt sxscvot StaX£)( > 0£VT£? aTC£Xv]Xu0a(7tv. SCHOLIA IN NUBES. 131 6 Be X.opb? ^ v ^ T ^ (7Xr J v ^i? ^oura Sie^eifft rapl tou 
2Tp£^ia£ou, 7Cpoavacp(ovwv Sia toutwv xal aivtTTO[/.s- 
vo? ? a" (jleXXei irstasaSai 6 STpE^taSv]? utco tou utou. — 
cpXaupwv : <I>auXwv, xaxwv, 7uovv)pwv. F&c£. 
5 1308. Tupay^' : dWt tou xaxo'v. R. V. 

1309. tov (jo^tcrxY)v : Tbv cptXo'crocpov, ^ tov TraTSa , yj 
tov yspovTa. dciro tou <y(xpi£s(T0ai. — to wv <xvtV tou 
aW 5v. R.V. 

131 1. auTOV avTt tou STpE^tabYjV. r. 
10 1317. oT? avTtTa^Gvj xal dvTtXs'yEt. R. 

1320. taw; few? : Eu?£Tai 7rap' auTOu db\xoujA£VO? 
xal Setva Tcaa^wv, teXeov acpcovov auTbv slvai. 

pouX^asTat : 'Eral [as(£co xaxa TTEtcsTat y) cpspstv 
oTo? ts slvai. i?* C. 
15 1321. tou tou : [Kopwvl? srspa sicrto'vTWV au0t? twv 

UTCOXplTWV. 01 Bk CTl^Ot tafJL^lXOl Tpl(/.£TpOl dxaTaX7]XT0t 
Xy\ WV 7CpOTt0£Tai XwXoV tafJL^lxbv |AOVO[Jl£TpOV. 6 Be 
TsXsuTaTo? TOUTWV 

xai (i.v)v '6 tt xal X^ei? axouam" fta£Xo[Jiai. 

20 sVl TW TsXst XOpwVl?. XS£p7]Tat Ss TTpOavacpWVvfast TW 

tou tou. tive? §£• avrXouv to iou Qaa-tv.J (o^ETXtd^cov 

listfftV 6 TTpEG^UTY]?, W? &7TO TOU TTatSb? T£TU[Jtf/,£V0?. 

SyjXov §£ OTt TrdvTa Taura Sta7U£7rXacTat auTw tyj? rrpb? 
2o)xpaT7j $ta6oX9]? Yj*P tv > Sstxvuvat Biol toutwv cptXo- 

2£ Tt[AOU(J!.£VW, OTt f/.7)§£V Y^p7)<7TOV SlSdffXEl TOU? VEOU?, 

dXXa Tcav TouvavTtov 7rov7)pou?, o7TOT£ xal irspt tou? 
y£y£vvv)X0Ta? toioutoi ytvovTat, xa0to*TY]<7t.) 

1323. 7TdC(7V] T£^V71 : 'AvtI TOU 7TaVTt TpOTTW , TiaO"/) 

Suvautst. to Se a k u.uv£iv xal atjiuvd0£iv Xsyoufft. oltzo 
30 toutou ouv iff^YijjtaTtffrai. — d[/.uvd0£T£ : BoY]07faaT£. 
j&. du.uvd0£tv, df/.uv£tv, pov)0£tv. Fk£. 

1327. iraTpaXota : Ou [jlovov 7raTpaXo(a?, dXXa xat 
iraTpaXwa? eSpyixat. Cant. I. 

(i328). xal tcXeiw : 'AvtI tou ^£tpova [xat 7cXs(w 

35 TOUTWV] £17U£. 

1330. Xaxxo7rpwxT£ : Eupu7upwxT£. Br. 

1335. dvTt tou xaTa tttoXu. R. 

1338. IStSa^d{xv]v : 'AvtI tou IStSa^a. TcaOvjTtxbv dvTt 

iv£pyv)Tixou. SuvaTat §£ slvai (j^ctotyjto? (ATTtXW?), dvTt 

40 tou l5s7ca(S£Uffa [$t' §T£pou. to yap iS(5a'5a St' iauTou. 

— vjyouv st? StSdaxaXov s7C£{/.i];a« egtti 81 xaT' £tpo)- 

V£tav. JBr.] 

1340. [X£XX£l? : "EfA£XX£?. D. 

1345. [sbv epyov : Efe9£at? ^opOu , aTpocpyj? {jlev Xo- 
i5 yov sYouffa Sta xb ey^stv xat aVTtarpocpov to 

ot(Jt,at ys t65v vswTepoiv, 

-^? ou§£v St£v>]vo)(£* 7rpowb\x^ 0£, 8ti TO 7rpoTt8£ffOat 
xat 7upoaS£cr0at t^? StTrX^?. 7] StTrXvj xat EfeOsat? £t? 

£7TW§IXY)V TptdSa ^ T£TpOtSa XwXt»)V I? ? WV Ta p.£V 7T£- 

50 ptTTa o|xota toT? dvwT£p(o, Ta §£ apTta 'Iojvtxa, ^fjtta* 
Xta Sioc to % £lv ^P^ *"? ^ w xat T ^ , ?l Jt,wu T0 ^ 'Iwvt- 
xou xaXou[jL£va , dSiayopouvTa tyjv TcpwTTjv auXXa^v. TO (XSVTOt T£X£UTaT0V, Xat £7TTwSb?, W? £7Ul TW T£X£t Tyj? 
wSvi? T10S[ASVOV, XsySTat, dVT IwVlXOU £7UTpiT0V EV^Sl. 
£V £X0£(7£l S= O-Tl^Ot Suo tajJL^lXOt T£Tpd{X£TpOt xaTaXYj- 
XTtXOt, 6'ptOt TOT? £^?. £00? yap £(7Tt 7UpOTt0£Vat T7J? 
StTTXr]? SlCTTt^taV [A£TOC T7JV TCSpfoSoV TYJ? XOpWVlSo? 7\ & 

t^? (j)Srj?. Iirt tw T£Xst 7rapdypa<po? xal SittX^ e£ta V£- 
vsuxuta.] 

cppovTi'Cstv : BouXsus(j0at. otct) S' av dvTt tou 6iro((* 
Tpo ; 7rw. R. V. 

1347. TCS7TO10SIV : 'E0app£t. Br. 

1348. ToXfX7)po?. R. 

1349. dXX' IffTlV Tl !cp* (a) 0app£t. R. 

1352. TTpb? X°P° ,V : [ETpb? I|JL£.] outw? IXeyov TTpb? 
T^opbv Xeystv, 6t£ tou u7roxptTOu StaTt0sp.£vou ttjv pyj- 
atv, 6 xopb? wpv/tTO. Bib xal IxXlyovTat w? IttitottXei- I5 
g:tov Iv toT? TOtouTOt?,^ T£Tpa[/.£Tpa, r\ Ta dva7rat- 
crTtxa, ^ toc ta[jL^txa, Sia to paStw? i(j(.7ri7CT£tv Iv 

TOUTOl? TOV TOtOUTOV ^U0[XOV. 

1353. xal [xy)v o0£V y£ : [Kopwvl? xal ctiy^oi o^oiot 

TW StaTlY^lW Xy'. WV T£X£UTatO? 2 

iUyzpov av xal TrpouaxopiYiv ere* au 8s (jie vuv aTcay^wv. 

[A£0' 8v Tpta xwXa ta(x^txa otfjtsTpa dxaTaXvjXTa , xal 
ariypq 6 ; u;oio? Totv avw.] 

1354. I(7Ttaa0at IcttI to Euw^feGat. ovy\ Be to 7rapd 
Ttvt TrdvTW? IX£yov. R. V. 25 

1355. [Xupav Xa^o'vTa : D Ev toI? <7u(x,7uo(t(oi? xuxXw 
toT? £GTtw[X£VOt? 6 icrTiaTwp Stoou?Xupav IxeXeuev aaat 
wSiqv.] 

1356. acat 2tu.wvtSou : ApYj) wStj? si? Kptbv tov 
Atytv^T7)V « £7T£?a0' 6 Kptb? oux a£tx£w?. » cpatverai 3G 
S' £uSoxt[X£tv xal Stacpav^,? sTvai. R. V. [touto to jjieXo? 

2t[XWVtS0U £? £7TtVtX0U 

§7ce5a8' 6 xpios oux aetxsw?. 

^v Be TraXataTT)? Atytv^TV)?. 'AXXw?. t^ Trpb? to 
^wov xotvwvta t^? Xs^so)? ffuv£7rX£^£ Ta? xotvwvta? 8 35 
7i:oi7)T7)? Xlywv « £T:£?a0' o xptb? oux (xeixew?, IX0wv 
« £t? §£vSpov dyXabv Atb? tejaevo?. » (patvETat Se eu§o- 
xtu-sTv xal StacpavT)? slvai. to Be Itte^t) xal Sia tou s 
^tXou a7rb tou ttexw, xal b\cp0oyyoypacpstTat. — - touto 
to {jleXo?Ix twv tou 2t[Awv(Sou sVuv. IxEtvo? yap outw 40 
cpvifflv « £^£^0' o xatpb? oux dxatpo)?. » ^v Se 6 xptb? 
oSto? 7uaXatffTy)? AtytvV]TV)?. LB., Harl. 5.] w? ettey^t) : 
w? ixdepY). R- V. 

1357. dpYjxtov : [Mwpo'v. itapatfouvTat Be ot cptXoao- 

<pOt TO Xl0apt?£tV Iv TW 7r(v£tV. Xaj(pU? 0£, aVTl TOU 45 

xpt0a? 7T£cppuyu;£va?. aSouct Be at dX^Ouo-at u7T£p tou 
TrapaTTEjx^acyOai tov xajxafov.] o^Sevo? Xoyou a?tov, 
Xv)pwS£?, (dvo'vjTov). R. V- 

1358. WdiTEpsl xa^pu? : Ka0cic7r£p TtVa yuvatxa xpt- 
Oat; dXouffav. Sta^aXXEt Be XeX7]0ot6j? to twv yuvatxwv 50 
ylvo? , aT? epyov ttiveiv (xal sTSpov ti Sia7upaTT0(Jt£vai?) 
— xdy^pu? : Ihcppuyi/iva? xpt0a?. Br. 

0, 132 SCHOLIA IN NUBES. 

IloXuXaXov yap to $oov 1360. W(J7T£p£t TSTTiyaq 

R. V. Tcap£7uoi7]a£ to ocSeiv, xat cpr^iv OTt to a§£tv 
cpXuap£tv. w? TSTTtya? xat ouSsv dXXo vj &<; yuvatxa? 
aSstv dXETpEuouca?. — TpscpovTa. 6. 
5 1364. dXXoc pcupptvriv : [Muppivvj; yap xXdSov xaTE- 
yovte? ^Sov Ta AiayuXou, to<77U£p toc 'Ot/^pou [X£Ta 
SacpvY)<;.]l irapa toc Atc)(uXou « ouvsx' Ixst avOsa Xei- 
« [/.tovta. »- - ["AXXco?.] Atxatap'/o? Iv tw rapt pusi- 
xoov dytovow « srt Ss xotvov ti 7ud6o? cpatVETat auvaxo- 

IG « XouOstV TOt? 0\£p}(0(Jtiv0t<; £IT£ (XETOt (JtiXoU? EIT£ aV£U 

« [xlXouq, e^ovTag ti Iv tyj YEtpt irotEtaOat tyjv acpTfyyj- 
« criv. ot T£ yap ocSovte? Iv to?<; cuuvtio stoic Ix 7raXaia<; 
« tivo? TrapaSo'o-sto? xXwva SdcpvYi? yj (/.uppiVYjt; Xa6ovT£<; 
«• doouaiv. » 
15 1365. GXW7TT£t xat At<7)(uXov xat 2t[/.tovtSY]V. V. 
I36G. Iyco yap : Oux asto Sr]XaS^. (7. 

1367. ao-uaTonrov : Ou cuvsdTtoTa ou£s ttuxvov, dXX 
dpaibv Iv tyJ 7roiV](J£t xai xouvirtoSY). toc yap pi^ctTa 
AiffVjjXou cpavTaatav (/iv fya, paaavi^sva Ss ou&V 

2c (^tav £Y£t 7rpay(jLaT£iav. (dcruaraTOV Se ? olov aBMs- 
tov, aTTiGdvou? cuvidTdcvTa tou? (xuGou?.) — avtaov. @. 

aroptcpaxa : ffuvOETO) Xe!;si ly^pvfaaTO aTcb tou cro^a- 
to? xat tou ojjLcpaxo? , Iv' yj Xsycov ofxcpaxa Iv tw gto'- 
2^ [/.aTi svovTa. V. [cjxXYipoV 7iapa to cropta xat tov oj/.- 
cpaxa- oTov Tpavjjv. xpY^voTroiov $£,] (/.EydXa? Xe£ei<; 
irotouvTa. — GTO^cpaxa : MsyaXopp^ova. xprj^vo- 
irotov : HxXvipoXIxTYiv. O. Br. 

1368. 6p£YJ)£tv : KiveTv xat auvTapaTTsaOat. R. V. xi- 
30 VTjO^vat 7rpb<; opyTJv. ©. ops^Osi [xi[xr)[xoc Icm Tpav/o? 

TJ^OU y.lV0[/.£V0U IV TW <T(pd^£<70at pOUV. OsOXplTO? Ss 

[ir ,43] e7ct GaXdavjY)? tyjv Xs^tv Ti8r,a-t , xaO' 6{/.otOTY)Ta 
too [Horn. Od. E , 402] « po'^Ost Se [xlya xu(jt.a. » S^Xov 0£ 

0Tt xat Itti 7raTdyou xapSta? ^) Xl^tq TtO£Tat. Vict. 

35 1370. [TOC (TOCpa TaUTa : ^H (XVtI TOU ZTZr\ l7rtV07]T£0V ? 

r\ SloV £l7T£'tV, OtTUEp EIGTIV 01 COCpOt 0&T01 7T0l7]Tat, 6 §£ 

irpb? ou§£T£pov ETpE^sv wdTTEp xat Iv BaTpd^otq [89] 
7T0t£t Xfiywv 

oOxouv £T£p' laTt tJLsipaxuXXta 
TpaytpSta? Ttotouvxa. J 

1371. ($)? IxtVEt d§£X^b<; : Tyiv Kava^yjv 6 MaxapEu;. 

TO 81 dX£^tXaX£ SlOC [JLECOU dva7r£CpWVY]Tat. <77}[Jl£t0UTat 

SI tov EupnrtSou AtoXov. Ix£t yap ot aSsXcpol toc? cScoeX- 
cpoc? Ya^ "^* v AXXco?. (YEypaTTTat EupwciSou AtoXo? 
45 Spapt.a outwc xaXoup.£vov, Iv (Ji Tuap^YayE Maxapla, 
tov TiatSa too AtoXou, cpOEipavTa Kava^v tyjv dSsX- 
(dtJv. Iir£t §£ Trap' 'AOvivatoi? l?£CTt ya(X£tv Ta<; Ix twv 
7raT£po)v d§£Xcpa? ? £i<; au^Tjdiv too dStx^aTO? 7rpoa-£- 

07]X£T7]'V 5{/.0f/.Y)TptaV. £lTa EUCpUWC £^£TXiaC£V, l7Taytov 
50 TO dX£^tXaX£* TOUTEdTtV, d7T0Tp07Uat£ , XOCl 0> TOC SeIVOC 

d7r£tpyoJv. i§tov yap c HpaxXsou? to IttiOetov.) — oti 
auv^v dOE'orpt.oj?. 0. 

1373. I^apocTTCO : Kpouta auxov* XotSopw, ttXtJtto) 40 1375. dvT£SdXX0(XEV, IcplXoV£tXOU{X£V. R. V. 

1376. xdaTTUoSst I V EtU7TT£. CUVETplSE. R. COVETpt^EV, 
IxOVto'pTOU, £G7T0S0U. V. XOVlOpTOU iTlX^pOU. Vict. 

1379. AstTUEl CpO^OUfJiat. R. 

1380. XeITTEI TU7TT0fJt.ai. R. 5 

1381. TpauXt^ovTO? : WeXXi^ovtoc xa t fryjSsv Ivap0pov 
Xa^ouvTO?. — vootvic [voo£t<; R.] 8k dvTt tou iy^K Iv 
TCO vw. R. V. 

1382. (ppoV : "A07](/.0? CpWVr) TCatSlWV, O7TOT0CV 7Tt£lV 
?Y)T7i.) 10 

[ttieiv 7capscr^ov : Ou [jlo'vov ittiyid, to xtoXuto, dXXa 
xat to oiSt»3u;t. oWiiEp yap ouSsv £T£pov laTt to TcapE^w, 
to SiSwpct, *^ irapd aoi i'^co Tt, outw xat Itte^oj dvTt 

TOU l7Tt (70t I^CO Tt. 7] yap TCapd XOCl ^ £7Ut TauTOc;^- 

{xavTa £tff tv. D'.J 15 

1384. xaxxScv : AcpoSEustv tc\ TcatSta. Trptv ce eitteTv, 
TrpoETStvdv cte dirb t^c xXtvrjq xat I^to twv tjxaTtwv, tva 
aTTOTuaT^cjrjq. R. V. 

1388. U7U0 TWV 7rX7]yWV. R. 

1390. ai»Tou : auToOt. R. 20 

1392. TUYiSav : c Op v aav. Vict. dvTt tou £t<; &'. R- 

1395. [Xd6oi[/.£V av: Outoj? dcpavio-67ia£Tat7rX7]yaT? ? 
w? voixtcrat 7){jta<; to Sspaa xat tou ^p^aTOs IpE^tvOou 

XsTTTo'TEpOV aUTOU? £x S ™*J 

[a7ropou(7t TtV£? IvTauOa, 7rw<; obTto Seov eitteTv, to 25 
Sspjjia twv yspatTEptov Xd^oiEv av ot v£Ot , 8 ~/pph$ Xd- 
Soi[xev £i7T£V 'Xuovte<;tiv£<; tyjv diroptav, elq ^u^pav Xuatv 
tov Xoyov d7roStSoaa-iv. dXXa cru outw Xlys* otptat toc? 
xapota? twv V£0)T£pcov 7rriSav xat 6pu.av Iv exeivo), 07T£p 
^EiStTTririSY)? Xe^ei, XsyovTCOv §Y)XovoTt xa6' IauTOU<; twv 30 
VEorcspwv Ta^E* £t yap TauTa o6to? I^Eipyaaj/ivoq , slTa 
XaXwv xat Sv)[jLr)yopwv dva7U£t(j£i tov 7raTEpa ? 0Tt aXrfir^ 
7r£7roi7]X£, to §£pp;a twv yspaiTEpwv XdSoiu^EV ocv, vjyouv 
IxS£tpoiu.£v auTous, dXX' ouoe tou Ip£^tv6ou aUTWV, 
?iyouv tou atSotou, cpstcatptEOa av ^yjXovo'Tf outw to 35 

Xd6otfJt.£V OLTZO TWV V£WV VOEl. VlCt.J 

1396. Ip£^tv0ou : atSotou. Br. 

1397. (AO^XEUTa : Mo^Xot, xXstGpa* [xo^Xsustv, xtVEtv. 

1399. [wg ?]§u xaivot? : Eta0£ct<; lT£paq SittXy)? 4« 
d(/.ot^ata? Ix cjti^wv ia[jt.^ixwv T£Tpa{jt.ETpwv xaTaXrj- 

XTtXCOV [/.£'• C&V TEXEUTaToC 

Tyjv jJLYjT£p' &<T7C£p xat ere TUUTiQaca . tC Srjxa 9^ <ju. 
.6 (jcevtoi £7TTaxato > sxaTO<;Tpif/.£Tpo<; ta^oq Ictiv. Itti tw 

T£X£t SiTtXt) E?W V£V£UXUta.'j 45 

1400. twv xaO£(jT(*)T(ov : Twv obpi<j[jtivoav. R.V. t<7Ta- 

[JLEVtOV, 7roXtT£UOp!.EVOJV. ®. UTTEpCppOVsTv Z ^TTEpYjCPaVEtV. 

V. 7) u7T£p dvTt Trj? xaTa. R.V. 

1401. Trpoas^ov : IIpocjExo'XXtov. ®. 

1402. I^ajjiapTEtv : Bap^aptcat, ccpaXrjvat. Vict. 50 

1403. toutcov : T9fc i7U7rtx9i(;. R.V. twv xaToc ty]v 

t7T7riXY]V. 0. 

1404. XsTCToXoytat;. ®. Tat? twv ^tXoaocpwv. R.V. 
cppovTtcrtv, O. SCHOLIA IN NUBES. m 1 406. ITTTTWV CppOVTl^E. R. V. 

1407. Ts6pi7nrov : ^Apu^a. 0. Br. s7uiTpi67Jvai gcvti 
tou pXa69jvai. R. 

1408. omiayiaoiq : 'Exo'^Xucja? , dTrE^copiffa?. R.V. 
5 aTrsxo^a?. 0. [xsTSi[jLt : MsTeXsucrojAai. 6. #. 

1410. Iywys a' suvoeov : Nai sywYE etutttov suvooiv 
cou , iva xaX9]? avaYoiyTi? tuyj]?. Fic£. 

14 13. GC0WOV I AfAETO^OV. F?'c£. 

1415. xXaouai 7raiSs? : Ilapa Ta e£ AXxTjcttiSo? Eu- 

j pl7Ul£ou [694] 

XatpEi? optov <p65?* Tratspa §' ou x a &P £ w Soxsi? ; 
ti st» Syj; "Hyouv ti touto' Iotiv. F£c£.] 

1416. touto ToOpyov : Tb TU7TT£a0ai. R. to tuttteiv. 
V. to xXaisiv. Br. 

15 J4I7. £1? rcai^E? oi ys'povTE? : IlaTSs? yotp ovte? 
acppovs? Tjcav, uTTEpYTjpacxovTE? Se 7raXiv X7)pouG"i xai 
7raib\'o)v <pps\a? s^ousi. R.V. [TraTSE? te yap ttjv ap- 
yyjv T^cav acppovs?, xai vuv utto tou twv Itwv 7tXt]0ou? 
TrapaTpaTTEVTO? auTO?? tou Xoyi<?[aou Trai^E? eio*i, tw 

20 vw iraXiV XyjpouvTE?. xa\ 2ocpoxX9|? IItjXei 

IlYiXIa tov AlaxEtov olxoupa? \lqvy\ 
YEpovxaYwyw xava7cai8£ua> uaXiv 
ttaXtv yap a56tc rcai? 6 Y^lpaa-xwv awrjp. 

xai ®£o'tto|xtto? 

25 Si? TcaTfe? ot Y^po^^? °P^V T V Xoytj). 

xai IIXaTWV 

ap% <b? soixe, 8k yevoit' dv Ttat? yspwv; 

xai AvTicpwv « yvipoxpocptoc y^P TrpocEOixe 7ratSo- 
Tpocpia. »] 
30 1419. o<7to7rsp : Ot 7ra?§£? l?ajjiapTavovT£? auyYVW- 
tr/]? f/aXXov a^tot Slot to veov ttj? v)Xixia?. to Ss tjttov 
avTt too |/.7]S' oXoj?. 

1420. avTt too (/.yjos oXa)?. R. 

1421. ouxouv avy)p : AvtI tou oux T^V aV7]p. Iv 7^01X7) 
35 spwnfast. 

1423. ?|TT0V Tl S9JT sl*£0*Tl X<X[J(.Ot : AvtI TOO 0U£ 
TJTTOV TOU 7iaXaiOU VO(/.O0£TOU. [TTapa §£ TtVt TtoV VEto- 

Tsptov xaTa Xs£tv outw?* aTcopouat ttocvte? IvTotoOa rapl 

TOU TJTTOV. TO §5, &? iyW^at, TOtOUTo'v ECTTIV. SlTTtoV 

40 yocp, xai Xey^v s7U£i6£ too? 7raXaiou<;, s7tffy a Y ev ^ TT0V * 
osixvut; to? £i xai etteiOev, dXX' |[ttov yj iyk auTO? vo'v 
e7T£iSyi xai toc Sixaia xai Ta (XT) Xey<ov 6 k uL0i(0<; vixw. 
oi Se to ^ttov 7upb<; to ti SyJTa cruvaTTToVTE? ^uy_poi 

TIVE? ElfftV. Vl TO Y]TTOV [XV] TipO? Tl OUVaTCTE, dXXa 

45 [j^o'vov Xeye xaT' IpojTYicjiv ouxouv dvr)p i\v 6 0EI? TOV 
vojiov toutov w<; <ju xai ey^, *ai Xey^ov ItteiOe tou? 
xaXaiou?; y)ttov; dvTi tou, ouSajxw? touto outco? 
gyei. Yj a^OTTTEp sv tcj) 7rpwT0J To yjTTOV n-pbg to ettsiOe 
(7uvrjd»a(j(.£v, oiJtw xai Tupb? to Xsyo^v cruvaiTTE'ov, outw 

50 xa\ Xeywv y^ttov xai IXaTTOv, v^ iy^ vuv, £7T£10e tou? 
iraXaiou?.] 1425. 7Uplv TOV VOJJLOV TE0^Vai, OV T10Y][AI St)XoVOTI. R. 

1426. dcpi£f/.£V I 2uY^WpOU[Jt.£V. dvTl TOU TUTTTYJOrai 

v)(x3i?. R.V. [auyxExo'cpGat : TucpOr^vai %a?. xaTaxo- 
7T7Jvai Tat? [xddTi^i.j 

1427. poia : Ta poo-xo'fAsva tyjv 7ro r av. R.v. pOdxVj- 5 
aaTa, 0p£(x(xaTa. Vict 

1429. 7rXy)V oil ^Y)cpicru;aTa : [Avti tou, StxacTTjpia 
oux ayousiv,] si? ^b cpiXo'Sixov twv A67]vaiwv aiviTTs- 
Tai. 

1430. §ia ti Stj. R. V. [o 
1432. DtoxpaTst ooxoiT) : tw I(juj) SiSacrxdXo) StjXov- 

oti. R.V. [ aTCopyjc-a? Xuasa)?, etti tt]V tou 2o)xpaTou? 
Soxtjciv dvayst 7riaT0TEpav oOcav. toc Se TrpoawTua ou- 

T03?* OL-KO TOU OU TaUTOV £C0? TOU §0X017] TOU VEOU ECTIV. 
tV 7^ TOU 7Tp£CrSuT0U TO , TTpO? TaUTa ' TOUTEdTlV, a COl 15 
VUV 7T£pl TCOV dXEXTpUo'vtOV E17T0V ' TO, Xai7UtO?, TOU Osi- 

Si7T7riSou Xeyovto?. Iv Se Tiaiv 6 veo? tov, ou TauTOV, xai 
e^tj? GTiyov sup^Tai Xsytov • Ta S' i^? (XEY^pt tou, t]v 

§E [XT] YEVTJTai, 2Tp£lJlldS7j?. 010V, Xai 7TW? I[xauTbv ai- 

Ttdaofxai; Insert yap {Jt.01 tuttteiv ce* wcr7r£p xai col, 20 
lav e/y\<; uiov.] 

1436. EYX a vwv : KaTaYEXaVa? i?. F. Fic^. 

(l437). EfXOt (A£V : TOU? TpsT? TOU? £?7J? 6 TTpEoSuTTj? 
7TpO? TOU? 0£aTa?. [£7Ul£lX7) §£, O[JL0ia, 7rp£7TOVTa;] 

1438. xafxoiyE : KdVoiys cuy^wpEiv ujxa? Soxst toi? 25 
toxici, a IcTt TCp£7uovTa 7toieTv si? t)(jl3c?. Br. — Ta axo- 
XouGa xai o[xoia cuY^psTv to?? veoi?, tuttteiv ^u:a?. 

1440. a7rb yotp 6Xou[j(.ai : 3 Eav f/.7j Trpoo-^w y^p, aTuo- 
Xou^at TUTTTOfXEVo? Tuapa crou. R. V. ou pouXojxai. ^r. 

1444. [touO* ETSpov au : "ExGeci? ttj? St7rX9j? Ix xw- 30 
Xtov iau;6ixwv oxtw* (5v to TrpwTOV §i[/.STpov axaTa- 

XtjXTOV, TO P' SlU^ETpOV XaTaXTjXTlXOV, TjTOl E^Ot] [XIJAE- 
p£?. Ta E^? Tpia Op.Oia TW 7Tp(0TW. TO e'xTOV TplfJLETpOV 

axaTaXTiXTOv. to e^So[aov Si|jt.£Tpov axaTaXTjXTOV. to 
TEXEUTaiov tw TrptoTOi o^jLOiov. "AXXco?. SittXt^ xat 35 
jxeXo? a(jt.ot6aiov, o5 vi apy7) , 

tou6' exspov au (XEl^OV, 

teXo? Se, 

xai t6v Xoyov tov y^ttw. 

sctti Se ia[jL^ixa Tpi[x£Tpa axaTaXvjXTa Tpia • xai to 40 
7rpwTov ta(x^£iov T£Tpa[X£Tpov xaTaXrjXTixov. tive? Se 
Siaipouct touto si? Suo, £7T£iS^ xai Ta 7TpO(7a)7ra X£^0> 
picjAEva si<x(* xai ytvETai (jle^jSixtj Tpia?, Suo 1-xaTs- 
pfoOsv syouffa xwXa. tive? Se to f/iaov T£TpaxwXov.] 

1452. [TauTi 8t' u[/.a? : 3 Ev IxGecei ta^^oi TOi[jt.STpQt 45 
axaTaXTjXTOi [xa'. a)v TEXEUTato? 

£\lo\ 7coiv)(76) , xeI (7<p68p' eW aXa^ovs?. 

EiTa avacpwv7)[Jt.a, to iou iou* xai 7raXiv ia{/.6oi is', xai 
TsXEUTaiov tou SpajjiaTO? avaTraiCTixbv TEToa^SToav 
xaTaXTjXTixov * sV (j) xoptov t? i\ xai to Spa|xa a7r07f^- ^ 
paTi^ouca.J 134 SCHOLIA IN NUBES 1453. <xvti tou s7riTp£<j;a<;. R. V. 

S456. TOTS : "Ot£ TYjV ap*j(Y]V 7trpO<JY)X6oV U[AIV. E. 

1457. £7rsiffaTS,^7UomQ<jaT£. R. V. 
I4G4. [w cptXTaTS : Aei7C6i to utl yj TuaT. touto yap 
5 l7riypacp£Tat. 7rpb<; yap ^bv utbv [aete^yi.] 

1468. TraTpwov Aia I [IIaTptoo<; Zsu<; xat 'ArcoXXtov 
Iv 'AG^vat? Tt|xtovTat, 6 Zeus [/iv [aetoc tyjv Iv 'ApxaSta, 

^ to? STSpOt, [AETOC TY)V Iv KpY^TY] aVaTpOCpY]V, OT£ TTpto- 

tov Tai<; 'AQYjvaii; iirlcrTT) xat IcpavY] to?? TcaTpaaiv au- 

10 TWV, OITIVE? TaUTY) TY) 7rpoaY]yopia T£Tl(AY]Xa<7tV ailTo'v. 

AttoXXcov §£, oti 'Eps^Gsco? GuyaTEpa syvj^s tyjv Kps- 
ouaav, l£ Y]? yivsTat 6 "loov. ob? 7rpoyovov otiv atabv 
Iti[ao)v xat ot ap^ovTE? ote I^EtpoTOvouvTO. Ix yap TOU 
[/.*)) EiSlvat ^evou? auTOu; svo'<At£ov. "AXXco?.] outod 
I5 TiuaTat 7rap' 3 A6vjvaiot<; Zeu? TiaTptoo? xat AttoXXwv, 
ota to 7rpwTou; uTi:oS£?a<j6ai tov Geov £t? ty]V x°V av xa ' 
Gusta? o-uvTEXIaat xaTa cppYjTpa? xat SyjfAOu? xat cuy- 
ysvsta? (aovou? raw c EXXy]vcov. 

1469. tSou y& Aia : C EE <&v 6 TCaTY]p etteXocSeto au- 
20 tou avwTEpw, Ix. toutcov xat auTQ? 7T£tpaTai tou TcaTpb? 

XafA&xvssGat. 

1473. ( Sta toutovi tov Atvov : C Q? ayaXtAaTO? AlVOU 
OVTO? £V TY] SiaTpl^Yj Swxparou? oVupaxivou.) 

1474. VUTpEOUV : AstXTlXto? TO £V Tto CppOVTlOTYjpiW 

25 [AYi^avYitJLa 6(7Tpaxtvov wcrirsp crcpalpav. R.V. [ocTTpa- 
xtvov, euteXe?, X^ T P a? a£ tov - R - xauxtov ti tuyjXivov 
ecpepe xaXoujAEVov otvov. 0. — to Iv tco cppovTKJTYjpup 
^Y)/aVYiw.a oorTpaxivov 7r£ptcpsp£? eb? X^ T P av <*>VOf/.aTO- 

7T0lY](7£V, Xai OVO|JLa aUTW £0£TO ^UTpEOUV. TOUTSOTl, [Aa- 

30 toclov, euteXs?, ^uTpa<; a£tov. &? oaTpaxtvou ayaXfAa- 
to?ovto? irpb tyj? SiaTpiSyfc. — ^UTpsouvT' : XuTpsou?, 
6 Tpo^b; Iv cf> Ipya£ovTat toc<; X^ T p a ?- -H arl - 5.] 

1477. 6V I^E^aXov : TauTa sic Skx^qXyjv 2wxpaTou<; ? 
Ix^aXo'vTO? toc Satjxo'vta. 

35 1478. aXX' w cpiX' c Ep[/.YJ : Touto oi xX£7iTat 7rpb<; 
tov ^Ep^v IXsyov, ote aXtaxo'f/.EVOi IxoXa^ovTO, at- 
tou(jlevoi auTov ekQsXv auToT? ei? poY^Gsiav. ^ovto yap 6\a TO |XY] Ts8uX£Vat aUTW, W<; I^>OpW xXe7TTlXV)? OVTt, 

elq TauTa 7T£pi7rE(7£tv toc osiva. 

1480. TrapavoYjaavTO? : T^ a^oXEcr^ia twv cpiXocro- 
cpt^v u7ra^0£VTO<; xai ttsigOevto?. R. V. outw? Se oi 'At~ 
tixoi IxTEtvouat to a. V. [Avtitou, avoY)T£U<7avTO<; 7ra- 5 
pa to 7rpE7rov,xat 7Teic70evto?. a§oX£<r^(a §s, ^ twv ax 
Swv 6(AtXta. — ipXuapia tyj tou 2coxpaTOU<;. Br. 

1482. §to)xa6o3 : KaTYjyopY^crw , Siw^w. R.V. Xeitcsi 

7T01Y]<70V. R. 

1483. w? tou e Ep[Aou dvavsudavTO?. R. avTt tou xa- jo 
TV]yop£Tv. R. V. 

1485. SouXo? aUTOU. R. 

1486. avTt tou otxsXXav. R. V. 

1488. avTi tou tyjv (7T£yy)V. R. 

1489. avTi tou iTut^aXY]? auToT? tyjv otxtav. R. V. u. 

1493. tou tou : 'IajA^txbv (AOVojAETpov axaTaXY)XTOV. 
Vict. (Aa0Y)TY)? HwxpaTOUi;. V. dq tcov tptXodO^wv. R. V. 

1494. t£vat : nsp/TTEtv. Vict. 

1496. StaXsyofxat , wcrrap xai DtoxpaTYj? scpyj [225] 
« aEpo^aTW xat 7U£ptcppovw tov yJXiov. » R. V. 2c 

1500. ejAtvuY) : AtxsXXa, a£tvY). Fie?, (jlyj TtpoSw : 
OpaucrQEiffa. E. avTt tou [A*?) xXaaGYJ. R. V. 

1501. avTt tou xXacrco tov TpayY)Xov. R. 
1503. 7upb<; tou; Xo'you? auTWV. R. V. 

1505. ETSpO? CplXoCTOCpO?. U7TO TOU Xa7UVOU Sy)XoVOTI. 25 

R.V. 

1507. ir\q (7£Xy]VY)(; tyjv sSpav : [AvtI tou, toc? xivy]- 
cek; tyj? ceXy^vy];. i'Spav Bz eTttev, si? to aic^pbv aico- 

TElVWV TOV XoyOV. TY)V IlTtCpopaV.] £TCl TIVO? O/EtTai 

xat ttcoi; xat Sta ti [aevsi. 2( 

Ta? s'Spa? : 2TY)pt?si?. E. tyjv GT^pt^iv. D. 

1508. SiWe : Ilpbc tov otxsTYjv. R. 7rpo<; tov SavOiav 

6 'EpfAYJ?. V. WC TWV CplXoffOQOSV CpEUyOVTWV §ta TO TtUp. 

to §s , w? y^oixouv, ypacpETat xat , ou? Y^Stxouv. 

1510. TO VE TY][A£pOV : OtOV apXETW? Ey<£t 7\ TYJJASpOV Zh 

Y)£A£pa. [w? a7rb tou ttoiyjtou §s 6 Xoyo?. j 2*HRE2. mO0E2EI2, OhXoxXswv 5 A8y]vatog cptXo'Sixo? wv tyjv cpuctv scpoiTa 
rapt tog Swcacr^pta cuve^. BSeXuxXswv 81 6 toutou 
TuaTt; a^0o(JL5VO? TauV/] tyj vo'aw xai 7U£ipto(X£VO<; tov ira- 
Ts'pa irausiv, iYxa0£ip£a<; toT? oixotc; xai SiXTua rapi- 
5 6aXo)v icpuXaTTE vuxxwp xai (as0' fj(i.epav. 6 Se ei-oSou 
auTW (A*/) irpoxeif/ivvis sxpa^EV. oi Se suvSixacrai au- 
tou <7cpr£iv lauxou? acpofAOiwcravTsq TcapsyevovTO , fiou- 

XofASVOl StOC TaUTY)? TV}? TE^Y)? UTTOxXsTTTSlV TOV SUvSl- 

xaffTYjV si &v xai 6 £Opb<; (7uvsctty}XS xa\ to Spa[xa 
10 iTTiYSYpaiiTai. aXX' ouSev yi'vuov ouSs o&toi. rapac Se 
tou vsavisxou 0au[/.dc£ovTO<; tivo; ivsxa 8 7caTY]p outw? 
^TnjTrai tou irpaYaaTo; , scpvj 6 TrpscrguTYic to Trpayp-a 
sTvat (jirouSaiov xai cr^eSbv ap^vj? to b\xa£stv. 6 Ss 7caT<; 
iTrsipaTO toc? 6TCo4*ta€ e5«ipeTv tou -nrpcr^aTOf;, vou0etwv 
15 tov yspcNTa. 6 Ss 7upe<76u-cyi? ^SapSc vou0etou[/.evo<; ™ 
|/,s8{ei tou TiaGou? • dXV avaYxa?£Tai 6 veo? Ituitpetteiv 
auTto cpiXoSucsTv, xai sVi tyj? oixia<; touto ttoieT, xai 
toTs xaToc tyjv oixiav Sixa^si. xai Suo xuvs? I-jTSKjaYov- 
Tai ttoXitixw? 7uap' auTa> xpivotxEVor xai xa~a tou 

20 QWyQVZQC SXCpSpSlV (TUVE^W? TYJV vJZ/jCpOV [/iXXtoV aTCaTY]- 

Qs'iS a*wv ty)v airoSixa^oucav cpspsi <|«j<pov. rapis^st Se 
xai SixaioXoYiav Tiva tou yopou Ix tou tuoiyjtixou Trpoci- 
to7rou, w<; ffcpYiliv s>cpspsu; eicriv ot tou yppov, «5 <*> v 
xai to Spa{xa. ot ote [xev ?j(7av vsot , 7Uixp£k Tat? Sixat<; 

25 SCp^SpSVOV, S7USI §£ ylpOVT £? Y £ Y°' Va(Jl > 5t£VTOUC7l TO?? XEV- 

Tpoiq. sVi teXei Se tou Spa(xaTO? 6 Y^pwv etti SeTtuvov 
xaXsTrai, xai etui ugpiv TpsTUETai, xai xpiVEi auTov 
8Spec»>c apT0TuwXi<r 6 Ss fipm Tcpb? auXbv xai op^ffiv 
TpsTTETai , xai Y^WTOTroiET to Spa[Aa. 

30 Touto to Spajxa -nrsTroiTiTai auTto oux s? u7C0xst[/ivY)<; 
6iro6sffe(Oc, aXX' a)(7avsi YEVOfXE'vY)?. Tts'TrXasTat Y^p ^b 
6^ov. SiaSaXXsi Se 5 A0yivaiou<; w? cpiXoSixouvTa?, xai 
ctocppovi^Ei tov Svifjiov aTTOCTYivai twv Sixwv, xai Bid 
toi touto xai tou; otxa(7Ta? ccp^?\v aTrsixa^si xsvTpa 

35 l^ouai xai ttXtittoucji. irs7cotVai o auTco yapiE'vTW?. 
ISi5a70Yi etti apyovTO? 'Au;eiviou Sia <&tXa>viSou iv tvj 
7r6 r oXujJLiriaSi. SEUTspo? rjv, eU Av^vaia. xaiivixa wpw- 
TQ<; <|>iXa)v(Sr)<; IIpoaY^vi, Aeuxwv HpE'd^sa-i TptTO?. 

1 II. API2TO$ANOY2 

TPAMMATIKOY. 

<l>iXouVTa Sixa^stv 7raTspa izcti$ eip?a? acpvco 

auTO? t' louXaTTEV ivSov oixsTai 0', 07rw;' 

|x^ XavOavv) fxrjS' eSivj Sia tyjv voctov. 

6 8' dvTi^a^ETai 7ravTi Tpo'iTW xai pq^avyj, 

sTO' oi (tuv^Oek; xai YspovTS?, Xeyo^evoi ^ 

Gra»vjx£C ? uapaYivovTai poY]0ouvTS(; acpoSpa 

£7ri tw SuvaaOai xlvTpov ivisvai tici 

OpOVOUVTEC IXaVOV. 6 §£ YEpWV TY]pOUfJL£VO? 

(7U(/.7r£i0ST' ivBov SiaStxa^etv xai ^touv, 

E7CSI TO SlXa^ElV XEXplXEV £X 7TaVTO? TpOTCOU, \Q SCHOLIA m VESPAS, 

i. (OSto; ti tzolgjzk; : IIpoXoYi£ou<7i Suo oixsTai, 

a7TOOU(7TCETOUVT£(; 7TpO<; T7)V CpuXaXTJV TOU YEpOVTO? 8e- 

(jiro'Tou. "AXXo3?. xaT' ap^Y]V GTiyot tatji^oi Tpifxg- 
Tpot axaTaXrjXTOi axQ', 6v TEXsuTaTo; 

TcoXXaJv8ixaaT6)V(7cpYi%iav8ia(77C£5w.) 15 

2. cpuXaxy)V xaTaXusiv : (Outw Xsypuat to a7:oxoi- 
|AY10^vai E7Ci TY]? cpuXaxYJg, cpuXax7]V xaxaXusiv vuxte- 
piVYjv, 7]Y 0UV xaTaXiTTETv tt]v Ta^iv pouXof/.ai. v AXXwi;, 
avTi tou [aeXetw xaOEuSsiv, oiov vuaTa^w.) — ^apisv- 
Tt£o[/.evo$ avTi tou cpuXaaaEiv touto cpyjat , Tuapocrov ou 20 
SiaYpu7TV£Tv SuvaTai. 2u(jL k aayo , <; cprjciv, outw? oiu^at 
Xeyeiv to aTTOXOifJLaarOai etti tyjs cpuXaxv]?, xaTaXiirsTv 
tyjv Ta^iv. SiSa<jxo k aai Se avTi tou [asXetw xaOsuSetv, 
vuaTa^oj. R. 

3. 7rpoucp£iX£<; : (OuSev aXXo ix tou 7upoucpsiXsc sx- 25 
Sexteov r\ [/.o'vov to ojCpsiXs?. lypEWffTEic; ti (JLSYa xaxbv 
TaT<; 7rX£upaT(; cou xai Ge'Xek; ai»TO airoSouvai.) — irpou- 
cdeiXe? TaT? 7rX£upaTg xaxbv [i.£yoL, 07T£p aTroStoa-sic; k aa- 

CTTIYWOSI? &7)X0V0Tt. R. 

4. (xvwSaXov : Kupiox; E7ri tou OaXaTTiou 0?]piou. 30 
£ipv]Tai Se xat etui tou /Epcraiou xvcoSaXov, Tuapa to 
xucrlv aXicrxscrOai.) 

5. a7TO[j!.£p{xyipi<jai : [/ippipa ^ [AEpi.ava xai 7^ cppov- 
t\<; xai 87upb; sto v7cvo<;. (ix Se toutou to xa8suS9)ffat. 01 35 136 SCHOLIA IN VESPAS. vdco xaGsuSovxE? aTroxiGsvxai xa? f/.£pt|/.va?. xat 7upb? 
xbv opGpov Ss yivsxai xt? utuvo? Iv xai? l7ri<JxaG*£<7iv 
IXa^pb?, ov xouxw xw ovojxaxi xaXoucrt.) 

6. (7rapaxivSuv£U£ : Ilap' uTiovoiav sItts. §£OV sittsTv 
5 xaxaxoifxw, sira 7rapaxtvouv£U£. Ittei v)u.£XX£ jxasxi- 
£so*Qat, lav xoi[/.7)G9], Ix xou £7rof/ivou £?tt£ to Trpoy]- 
you(/.£VOV.) 

8. (xopu£avxia? : Maivyj. 7rapo<70v ouxot ot SaijxovE? 
jjiavta? xat IxQ£ta<7|/.ou eiffiv I[/.7roi7]xtxoi. 6vsi§i£et Bs 

10 xat o5xo? auxw oT? IXotSopEixo auxbv, cpacrxcov xtvou- 
veu£iv utcvw 7uept7ce<J0VTt.) 

9. Ix 2a6a£tou : Ilpb? xb xopu^avxta? eItze xb 2a- 
6a£tou. IxsTvo? Be licsl icapacppovEi? <7U[/.6ouA£uo3V xot- 
fxasGat. — xopuSavxiav xb Kopu6a<ri xaxs^EsGat. x£- 

15 Xsxy] §£ xi? r[v xwv Kopu^dvxwv. evtot Be 6'xi arco xwv 
Saxpuwv xou Aib? lylvovxc TtdvxE? 6u.oXoyou(71 xyj? 
'Pla? (/iv oiraoou? auxou? Y£VOV£vat, cpuXaxa? Ss xou 
Ato'?. R. (2a6d£tov Ss xbv Atovucrov ot ®pax£? xaXoucrt, 
xat 2a6ou? xou? t£pou? auxwv. irai£ei Be, waet eXe^e, 

20 pdpSapo'? xt? xat (jxXvjpb? u*jrvo?. pouxoX£t? Ss xps;p£i?.) 
12. MvjSo? xt? : *H Trpb? xb 2a6d£to? eiire xat ouxo? 
xb M9j8o?. yj dvxt xou I^pb?, S7rcl xai £^p aT£ ^ aT0 
sTxe* TcoXlfjttot yap tf EXXv](rtv ouxot. 

18. £7rt^aXxov : Tt)v I^wGev yaXx9]V. xouxo b*£ 7rpo(7- 
25 sGyjX£ Sia xvjv 6[/.wvu[/.iav xv)v 7rpb? xb Ip7TExo'v. SoxeT 

Be [xot xvjv aa7ut§a xb o7rXov oltzo xou xoiouxou wvop.d- 
<70at £coou , Sta xb £t? xuxXou? tcoXXou? iXiccofxevov xa- 
GeuSeiv. xuxXtxat yap -^aav at dciTciSs? xwv TuaXatwv, 
w? A107.UX0? [Sept. 495] 

30 <2Xco 5i tcoXX^v aaTciSo? xuxXov Xeyw , 

s^pt^a StvTQaavTO?. 

ouxw Ss xb £wov wvo'jjiaffxat dbrb xou a iTCtxaxixou 
aoptou , xat xou o"7Ti£w xb ixx£tvco , §ta xbv 6£uv auxou 
dupty^ov. iq Sta xb xou aojfxaxo? auxou [xt]xo?. dvsxa? 
35 Bk dvxt xou avw iravu ixa? xat si? u^o?. 

19. d^oSaX£tv KXewvu{jlov : M£xa xwv aXXwv £t? St 
xtou.w§£txat o£tXb? Xfiysxat xat fi^acnci? etvat, (Trap' 
uirovoiav Be xw{xw§£t auxov.) 

(20. ouSsv apa yptcpou : 'Avxt xou Trapotvtou ^v)xv]- 
a {^axo?. otov, Suvaxat xt? ypTcpov Trot^a-at xat a7ub xwv 
KXewvuu-ou 7rpd^£0iv. £7Txa Be dvaypdcp£t auxwv y£VY) 
6 KXlap^o? Iv xw 7T£pt ypCcpwv cuvxayfjiaxt. ypTcpot Bk 
Xfiysxat xa Iv xoT? cuf/.Troaiois 7upo^aXXo[X£va aiviYfxa- 
xwSyj ^v)x^u.axa.) 
45 2r. (xoT? au[jL7roxai? : 'Ev yap xot? cufXTroartoi? 7rpo£- 
GolIIovto ot YpTcpot 7rpb? Xucrtv.) 

22. (oxt xauxov : 3 Ev xw oxt 7T£ptxx£U£t xb Axxt- 
xw?. xb yap ff'/i^.atvo'p.EVOv dvxt xou xt xauxbv Iv y^ Iv 
lpwx^(7£t. xat £dxtv 6 Xoyo? ouxw?* xt xb auxb Gvjpiov |v 

5Q TTaVXX X07TW §U(TXU^£t TT£pt xa 7CoX£(JLlX0C , Xat Iv Y^J 

xat Iv vau[/.a^ta; Oyiptov §£ 6 a£xb? 7uavxa^ou 7T£ptt- 

7txd[jt.£V0?, (5> 7rapa6dXX£t xbv KX£wvu(jtov.) — o'xt xauxbv Iv y?» irapocov 6 asxb? Sta xou dlpo? 7r£X£Tat xat 
Sta xrj? GaXaxxv)? xat sVi xyj? y7J?. R. 

Orjptov xt)v dffTriSa : Oux a7r£ixoxo)? 0y)ptov auxbv 
£itt£V, IttsI {xaxpb? xat appuOpio? 6 KXewvu^.0?. 

27. Savbv yap xb ovap scxt xb ^tyacTn, SeivovSs xa\ 5 
xb pt^at xt)V daririSa 7rpaY(xa. 7rpb? Ixaxspov TzsTzaiytv. 
R. (Seivo'v ys ttou 'ex' avGpwiro? : Touxo cpyjatv oT^a oxt 
§£tvbv 7TpaYf/.a ISsTv avOpoj^ov a7roSaX£tv xrjv doTut'Sa.) 

29. (xou (ixacpou? oXou : 'Aei ot 7cotYjxai xa? iro'Xfit? 
ttXoioi? 7rapa^dXXouGrt. xat DocpoxXvj?.) i G 

30. (Xsy£ vuv dvuda? : To dvuca? 'Axxtxoi Saau- 
voucrt. xpo'-jriv Bk,) waav£t sXsys xyjv -pt^av, (iizzi xwv 
Spuo/wv ^ xpoTCt? tcrxaxat 7rpwxy). 'AXXw?. xpoW 
dvxt xou xb (A£po?, arco (X£xacpopa? xou dxdcpou?. ot Be 
x*/]v dpy^v. £7rai?£ Be irpb? xb axdcpo?.) 15 

32. (IxxX7)Ctd^£tv : Et? IxxXvjaiav auvaYfiiv. 7cpoSaxa 
Be xou? AO-^vaiou? cpYjori, Sta^aXXtov xb wpo^axwSg? 
auxwv. TuaXatbv Be ^v I60? xou? Ivxi[/ou? Y£povxa? 
xpt^wvocpopouvxa? IxxXrjO-td^tv [xcxa paxxy)pia?.) 

34. (xotct irpo^dxot? (jt.ouSox£t : To 7rX^p£? xot? irpo- 20 
^dxotcri [xot ISoxsi. xat £X0Xi^i? xat xpact?. cpdXatva 

Be GTjpiov OaXaxxtov. 7rav§ox£uxpia Be $\ Trdvxa Be- 
^ojjl£vtq xat xaxamvoucra , ^ -iravxa Iirtx^poucra. xo3jxo> 
§£t §£ Tuavxa^ou xbv KX£Wva, (rxoi7rxwv w? afpTuaya 
xat 7roXXa? [X7]^ava? £7rivoouvxa si? xb x£pSatv£tv. £{X7r£- 25 
TrpTi^fxIvrj? §£ dvxt xou I[X7U£CpU(T7i[X£vyi? xat 7:a^£ia?. 
TTp^dai yocp xb cpuevjaai. xai xouxo §£ £i? xb xpaxxixbv 
xou KXeojvo?. iroXXa^ou Y&p 03? xoiouxov auxbv Stacu- 
p£t, cpdaxwv [Eq. 137 ] « xuxXo^o'pou cpoiv^v l/wv. » 
xat nacpXayova 7:apa xb 7Ta(pXaC£tv xtj cpwv^.) 30 

35. (:ravSox£uxpta : C H Tcdvxa §£^ou;Evy). XsyEt Be xbv 
KXscova.) 

cpaXaiva : <I>dXatva ^j Iv x^ xscpaXyj Gpllj xai i^Gu? 
XYixto^rj?. Fic^. 

36. I(X7T£7Tpri(7[JL£V7]? I Il£CpU(jy)[J!.£VYl?. 7TpY](Tai Y^P 35 

xb cpucj^<yat. 6 KXswv I^P^o cpo3v9j ^aX£7r^, xaGdx£p 
xat IxIpwGt [infra 1034] « <po>vr)v 5' eV/ev ^apdSpa? 
« oXfiGpov x£X0xuia?. » ^v §s xat x^v o^tv dpYaX£0?. §0- 
xsT Be dcrsptvw? ouxo? 7rpwxo? b\tAY)Y0pYJ<7at. R. (I{jL7U£- 
cpucrvju:£V7]?, 7ra^£ta?. 7Cp^crai yap xb cpua^crai. £vG£V 40 
xat 6 TrpYiG-xTJp. xat ^O^po? [II. S, 47i] « EUTupvjaxov 
dux[XY)V I^avtEicrat. ») 

38. o£si xdxtcrxov : tf Oxi pupao7T03Xv]? 6 KXewv. 
R. V. Vict. 

39. xpuxdvY]v : Zuybv r\ cxaGfxo'v. V. Vict. 45 

40. So£tov xb dvaidG'/jxov. R. 

41. (xbv StJ(/.ov ^fxwv pouXsxat : Ilpb? xbv S^pLov 
xat xb tcrxy) xb Suo-xdvailTryiYaYEv. dvxt xou oia^wpio-ai. 
*AXXw?. ?rapa xou? xo'vou? §£ £7rai££, (jit^a? 7rpb? xa 
(77][xaivo[JL£va. aXXo3? x£ Be xat dcp' taxopta? xouxo 5C 
cpaat. xai Y^p ^pb Bvo Ixwv t9j? StSaaxaXia? xouxou 
xou §pd(jt.axo?, Aaxsoai^oviwv we pi Eipv^vrj? 7rp£(7^£u- 
(ja[jt.£vwv 6 KXewv aTrvJXacjE xou? 7Tp£a6£i?.) SCHOLIA IN VESPAS. 137 42. eSo'xei Be l^ot Ostopo? : (Ouro? o>c xo'Xa? xiojxep- 
Sfittai.) — tov Oswpov st? xdXaxa xai [lqijov xai 7uo- 
VY]pbv xwtxwSoucriv. R. 

43. (xo'paxog syjov : Kai ox; ap7raya afobv <rxto- 
5 tttojv, S7u^veyxs to xo'paxoc X£CpaX7]V £)(Sl. 6 auTbc §£ OX; 

Tuov^pb? xai {xot^b? xo)[/.o>SsiTai.) 

44. fAXxi6taSy)<; : Toutov oia6aXX£i ox; TpauXdv. oi 

$E TpauXol TO X (XVTl TOU p XEyoutiiv.) 

45. <xvti tou 6pa<;. ®£0)Xo<; avTi tou 0£O)po<;. xdXaxoq 10 avTi tou xopaxo?. R. 46. (iTpauXia£V : X) TpauXi<7[/.bs tou Gtiyou el<; to 
@£0)po<;, etteioy] 7rpO£ipy]Tai xdXa£. oTt §s 'AXxi^iaSr^ 
TpauXb?, Sy)Xo<; to X avTi tou p Xs'yttV.) 

47. ((xXXoxotov : TspaTto§£<;, ?e'vov, aT07rov, [aXXo- 

Ig ©US?]. 6 0£ XdyO<;* SsiVOV SCTl TOUTO TO £VU7TV10V, 0£O3pO? 

Yivd|i£VO<; xo'pa£.) 

49. (eit' lyevsT s|aicpvyj? : Aia touto cpyjffi xaXbv, 
OTt avOpwrco? wv xo'pa£ iy£V£T0. b\b*xat Iiricpspsi 

apOsti; a^' ^jpitov s<; xopa%a<; o't^xat. 

20 £iriTr)S£? Ss touto eTjtev, o7rox; av to £JXa<7<p7]p.ov £U- 
xaipox; xaT' auTOii So'^y] XsyEiv.) 

54. ty)v u^Geo-iv tou opajxaTO*;. R. 

55. U7r£l7tO)V : 'AvTi TOU 7rpO£l7TO)V, to(7TU£p Xat TOV 

Trpoypafjifjibv u7roypa(x[j.bv xaXouaiv. V. 

58. (MsyapdGev : *H ox; tcoiyitoSv ovtow tivmv a-jrb 
M £yapi8o<; au.ou<70)V, xai acpuSk axo)7rcdvTO)v, yj ox; tcov 
M£yapso)v ysXoiVTOw xai aXXox; cpopTtxw? y£Xoia£o'vTO)V. 

EutcoXk; nposTcaXTtoi; 

f to axw^' affsXys? xai Msyapixov <7<p65pa. 30 X£xXa{X[j(.£VOV : 3 A7TOC7ua<76£VTa. ypacpsTai §£ XExXapt.- 
[xevov Aoipixw? arco (jleto^v)? T7)<; xXa7cs\?, w<; Tpa©£i<;. 
wo-7T£p oOv T£0pa[x[j(.£vov, outo) X£xXa{X(X£Vov scpyj.) 

58. CD0p(AiSs<; ayysTa Tiva 7rX£XTa si<; auxa yj sTEpo'v 
ti toioutov. R. (ix cpopfAiSo? : <&op[/.\s xuptox; v) i|«aGo$, 

VUV §£ 7] (77TUpt<;. OX; TWV $XXo)V 7T017]TWV Ota ^U^pOTTJTa 

7rot^ffe(o? Sia po'Xou xapuwv u7roarT£XXo[J!.£VO)v ty)V xa- 
xtav tou Spa[xaT0<;.) 

59. SutXo'v. R. SouXoi plTCTOVTE?. V. 

60. (ouO' c HpaxX9i(; to SeTtcvov : 'Ev toT? 7rpb toutou 
S£StSay[jt.£VOi? Spap;a(7iv £?<; tt]V 'HpaxXEOuq a7rXy)(7Tiav 
7ToXXa 7cpo£ipv)Tai. 7rotouffi Se tov € HpaxXsa yEXotou 
^apiv x£xXri[jL£Vov si? SeTtuvov xai Suff^spaivovxa §ia to 
SpaSswc auTW TrapaTtGsvai toc o^a.) 

61. EvadEXyaivo^EVO? : Otov xaT Eupi7riSv)V 7roXXa 
,- Xe?0{jlev aa-sXy^. R. (xaTaxwpLwSou[jt.£vo<;, 66pt£d[/.svo?. 

xax auTOu yap xa09jx£ toc? ©Ed^ocpopia^oucac. cpyjdiv 
o3v, ou SsuTEpov TauToXoy^(703 7T£pi auTOu, &<; oi aXXor 
ou (/.dvov Se iv toutw tw Spap.aTt Eicr^XTai outw<; Eupi- 
ttiS^c, aXXa xai iv tw Ilpoaytovi xai iv toT? 'A)rap- 
vsuciv.) 62. (owo' si KXscov y' IXa[jL'|£V : Touto ^Tjatv w? tou 
KXewvo; a7rb SuayzvoM ExXa^avTO;; , ov Ixa)[xco5^c£v 
Iv toT? ^tttteuci, xaOsi? xaT auTOu to Spafxa. xai cp7]- 
civ, ou TuaXiv auTOV x(Ofj.to&q<7£i sTspav §t' auTov xod- 

[/.CriSlOCV 7TOlOU[J!.£VO(;r [XUTTOiTEUffOfJLSV §£ dVTl TOU CUV- 5 
Tpl^OfJLEV, Opl[JLU^O|J!.£V, £X7UtXpaVOU[/.SV. (JLETEV^VEXTai §£ 

a7rb twv crxopdoVv. [jluttcotov yap ectti xupito? to ix 
Grxopdocov xai Tupou xai o;ou; Tpi[X(jt.a, xai outw? wvo- 
[xa(707) avTi tou (aucwtov ti 6V 7uapa to {jt.uffaTT£(70at 
auTOu tt)V ocfjLTjv, xai Tp07r9j 'Attixtj tou (j ei$ t xai 10 
7rX£ovaa[/.w (/.UTTOiTO?. Eiys xai 5 KaXXi[i.a^o? [fr. 282] 
cp7]cr\ « iv' ETpi^avTo auatOTo'v. ») 

64. (aXX' £(7Ttv ^{xiv XoyiSiov : e Y7cd0ecrt? I^ouira tce- 

ptTUETEiaV. X0YI§10V §£ E17TE, [XETpia^WV. StO £7CtCpepSf 

6(xwv auTaiv ou^i 8e$iwTspov. avTi tou, ^[ttov t?]? ujjlwv 15 

cocpiaq.) 

G6. (©OpTlXYJC : 'AVTI TOU OlXTpa? T^? U7r' aXXcOV Xe- 

Yopt.EV7i<;, iv fi cpopTixa Tiva Eio-aYOUdiv.) 

68. (5 k U£Ya<; : Ou t9) ^Xixia, aXXa tyj i^oucia xai 

TY] (7£[JLvdTy)Tt. TO §£ o[v(0 SeIXTIXW? Cp7)(7tV £7Tl U7T£pW0U. 20 

opaTai Y^p o BSeXuxXewv Itci uTrsptoou xa0^(x£vo<;.) 

71. (vo'aov Y°tp § 7raTV]p aXXo'xoxov : Ssv/jv xa\ 7ra~ 
p7]XXaY(X£VYiv auTw, irapdcrov o [jlev cpiXdSixoq, 6 Ss 

TOUTO PSeXutTOJAEVO?.) 

73. (T07Ta^£T£ : ElXa&TS, UTCOVO£TT£, (pY)ar\, 7T01W 25 

7ra0si TiTTvjTai. YpacpETai §£ xai aTrpoccoTrw? , T07ua^£- 
Tai.) 

74. ( 9 A(/.uvta? fjiiv : c £1Se [xev w? <piXo'xu6o<; xtofxw- 
SsiTat, iv Se Ssptcpioi? KpaTivou &? xo'Xa? xai aXa^wv 
xat (juxocpavTY)?.) 30 

75. <ptXdxu£o<; o6toc. Tivst; a k u.oi^aTa. )(api£(7T£pov Ss 
XsYE^Oai auTa (Tuve^w? 7ipb<; hoq. . . . aSrjXov §s si xat 
iv NEcps'Xai? toutou [/ifJivy)Tai. R. 

77. (aXXa cpiXo [X£V iciTi : 'Avti tou eittsiv ap^yjv 

TOU OVo'tXaTO? Cp7)<Jl TOl) XaXOU. TO CpiXo §£ Et7T£, TCapOCTOV 35 

^iXoxXeojv ixaXsiTO. 7U£7roi7](X£VOV Se touto 7rapa to 
cpiXsTv toc? KXewvo? 7rpa?£i<;. cptXdSixo? Ss oOto? xai au- 
xocpavTY)?.) 

78. 7upb<; AspxuXov : (0&TO? ox; xa7U7)Xo; ^ {jt.£0u- 
dTrjC, irpb? ov 2wcia? Tt? StaXsysTat. "AXXto?.) 6 40 
AspxuXo? xcotjiixbi; u7ioxprafc. (Suo Ss siai 2o)(j(ai , 6 
[xev IIuOiSo?, 6 §e nap^EVcavo?.) 

80. (aUTT) Y £ XP V 1 <7T ^ V avSptOV : C £2<; [X£6U(7T7]<; 6 01- 
XET7]? i7UatV£l T7]V (JLE07)V.) 

(8i). 2xa[x^a)viSy)<; : 'Atco o^[/.ou ttJ? AeovtiSo? cpu- 45 
X9)? 6 2xa(jt,^(oviSYi<;. iiTToVjTai $e outo? -icspi Ta? Guaia? 
xai (xavTEia? . 

82. (cpiXoOuTrjV auTo'v : <^iXoOuTai stariv o! ostfftSai- 
[/-ov£$, xai Ououcriv a£i toT; 0eoT? 5 vojxi^ovte? ix toutou 
dSXa^£T<; £<7£<r0at. 5 q 

yj cpiXd?svov : c pv 7Tpbi; tov ayaGbv TpoTCov s?ice to 
cpiXd^Evo?, 6 Se w? xuptov rjpTrao-E. xai yap 6 ^iXd^svo? 
; IxfoaoiSETTO w<; 7rdpvo?. Eu7roXi<; ndXsdtv 138 SCHOLIA IN VESPAS. §<m $£ ti? 6-^Xeta <£tX6£evo? ex Ato^siwv. 
xa\ <&puvt*/o? HaTupot?.) 

83. ([/.a tov xuV w NtxoVrpaTS : Outo)? Stoc Ssttrt- 
Sat[/.ovtav w[/.vuov. yj Ta^a [jufjt.s'tTat tou? cptXoao'cpou? sic 
5 xuva xat %vjva ojxvuovTa?.) 

85. (dXXw? cpXuaps?TS : Avti tou f/.aT7)v cpXuapsnrs. 
stpvjTat Ss a7ub [/.STacpopa? twv Xs&qtcov. airo tou cpXustv, 
o i<m xa^Xd^stv, xat ix toutou tov acppbv d7co6dXXstv. 
xat ^OfJLYjpo? [H. <£, 36i] « dvoc 8' scpXus xaXoc pssOpa. ») 
10 88. cpiXviXiadT^ : Avti tou cptXo'bYxo? , aTUO TOU [XS- 
YiffTOU StxaaTTYipiou tyj? c HXtata?, oirsp outo) xaXsTrat 
b\a to Iv &7cat6piw stvat xat ^Xtw pdXXscrSat. - cptXo- 
StxaaT^?. Jjcrav Ss ^Xiacrral tov dpiGfjibv <p'. IStbVco 5s 
auTOt? 5(povov [/.sv Tiva 5uo 66oXot , uaTspov 5s KXiwv 
I5 (JTpaT7]Y7]Gra<; Tptw^oXov i7uow]ffs dx(/.d£ovTO? tou 7toXs- 
[/.ou tou 7rpbi; Aaxs5at[jioviou?. R. 

90. 7jV JUL'/) Vt TOU 7TpWTOU '. SuXoV 8 J)[As7? [3d0pOV. 

xat Iv A^apvsuciv [25] « (IXOovts? dXXTJXoiai) irspl 

TTpWTOU £uXoU. » 

20 91. (ou5s TraciTrdXviv : 'AvtI tou ou5s {3pa^u. Trpb? 
Auxocppova 5s, 6rt dStoptCTW? a7ro5s5wxsv IXd^tcro'v 
ti. Ttvs? 5s ^aatv OTi [/.ayvtT7)v xsy^pov 7racj7rdX7)v cpaat.) 
— to tyj? xsyy pa? dXsupov. Tt6sa<7t 5s xat stu\ tou tu- 
/o'vto?. R. 

25 92. (xav d^vy]v : To Xs7CTO[/.sps? tou CFTayuo?. xat 
^OfAvipo; [II. E, 499] 

a>? 8' avsixo? a^vag <popsst tspa? xax' aXcodc?.) 

93. (rapt Trjv xXstjw5pav : 'Avti tou 7U£pl TO StXaGiTT]- 
ptov. xXs^uSpa yap dyysTov TSTpv]j/ivov, Iv (*> u5wp 
30 s^aXXov xat stcov £s?v dypt Ttvb?67r5]?, xat outw? sTrauov 
tov p^TOpa. touto 5s Ituoiouv 5td to cpXuapsTv tov Xs- 
yovTa xat lfjwro§i£siv dXXot? GsXoust Xsystv, tva Ta 
<77rou5ata Xe?a$ s^eXGyj.) 

95. (rob; Tp£?? £uvly wv : TouTot? yap xaTs^ouct Tag 
35 tjnqcpou? ot 5txa<7Tat , tw (j.sydXw xat tw Xt^avc*) xat tw 

(/.saw.) 

96. (vou[X7)Vta : KaTa vouuvyjvtav yap sOoc sl^ov Xt- 
6avtOTOU<; svTtOsvat Tot? dydX[y-a<7i.) 

(98). tov nuptXd(X7TOU(; : MsfjLVYjTat toutou xat EU7T0- 
40 Xt? sv IloXso-tv « xat tw nupiXaf/Trou? apa Ai]{xo3 xu- 
^sXy] I svso-Tiv. > ^v §s xat su(xopcpo<; 6 A^fAO^. iics- 
ypacpov Ss ot 'AGyivaTot Ta twv xaXwv 6vo[jtaTa outox;* 6 
§stva xaXo's. [sypacpov Ss xat Iv Tot^ot? xat Iv Gupatq, 
xat 07tou tu^v).] xat oOtoc, cpvi<rtv, tog Ipw[jt.svou sauTOu 
45 tou xt)(xou eypacps, xr^b? xaXog. 

99. (xYjfjtb? xaXo'i; : Ky)[/.o^ xaXstTat to toT? xaStaxoi? 
£7ctTi6s[ASVov, St' o5 Ta? ^cpou? xaOtsaav, tva [x^j 6X1- 
c0dv(O(7iv. sctti Ss 7uXsy[/.a Tt oiXTucoSs; xat ^0(JLtOOS?, 
dvwGsv irXaTU, xoctcoGsv (jtsvov.) — xy)[/.o? IcTt 7cXsyu.a 
. ti, St' 06 ttjv StxacrTtxrjv vp^cpov xaOtsorav. IIuptXd[j!.7rou? 
.8k utb? ^v Ayjf/,oq ovo[xa, ttjv t^jpav xdXXtaTOq. s0o? Ss 
*^v toT<; IpacTTaTc S7riypd<pstv 7ravTa^ou to twv iraiSixwv 
ovo{/.a,R. 101. (0^' i^ysipsv : 'Ev uTrsp^oX^ touto. s^s^sto 
yap tw dXsxTOpt, cpTrjcrt^ xat TauTa so"7rspa<; xpd^ovTt, 
<$)<; i3pa§sw<; auTOV lystpst.) 

102. u7tsu6uvwv : Twv b\xa£o[/iviov. VicL 

103. (a7rb SopTiv]aTOu : Auxocppcov aTub dptCToUi ot 5 
Ss dXXot TravTS? SopTua Ta SsTTrva. — a7rb Ssittvou. V. 

i[x.6d§ac : EtSo? u7roS^[xaTOc. Sta to cptXo§txa<7T7]<; 

stvat ou xaGsuSst, cpTjatv, Iv tw otxw auTOu {jlstoc to 
I 8stTTv9)(7at, dXX' su6b<; dvaaTotc oltzo t^? Tpa7rs£y]<;, xat 
J Cy)T^(7a? Tag s{j.6d$ac, xat uTroS^cdasvo?, a7rsp^£Tat 10 

Iv tw otxao-TYiptw xat xa0su§st.) 

104. SV TW OtXa(TTY)ptW. V. (7TpWl 7TaVU : AvTt TOU 
7ipb TOU SsOVTO? XatpOU dTTtWV a7TOVU(7Td£s. l7Ut7rt7TTWV 

tw xtovt. XsTrat; Ss xoy^uXto'v Tt Tat? TrsTpat? Trpocnry]- 
yv^svov.)^ ^ ^ I5 

106. Ttfxwv ttjv fjtaxpdv : (IIpostpyjTai uxsp tou tou? 
§txa(7Ta? Iv 7rivaxiw, titoi S7rt aavtSo? XTjptpdXyjXifjtf/i- 
vv]?, otto'ts xaTaXa(x^dvotsv Ttva t<J> ToX^(jtaTt, sXxstv 
'(xaxpav ypajAfxyjv, 87uo'ts Be a7roXuotsv, ppa^sTav. xat 
§&}<; [167] « §ots [AOt ?tcpo; 07rw? Tdt^tdTa , ^ 7utvdxtov 20 
Tt^Ttxo'v. » touto Ss £7cotouv (xsTa to a7coSXs^at St? 
Ta? ^cpou? toc? Iv TV) xaXirtSt. st yap lojpwv Ta? [xsXat- 
va? 7rX£tou?, I^dpaTTov tw ovu^tTVjv [jtaxpav, st Ss toc? 
Xsuxa?, tt)V ppa^sTav. ots Ss ttXsiou? ^cav at Xsuxat, 

6 b\wxwv Ivtxa, 6 cpsuywv b°, *^v TrXstou? at [xsXatvat, 25 
xaTsxptvsTO.) — stwOac-tv 01 xaTaStxa^o'jxsvot Iv tw 
ypa[X|xaTtStw (xaxpav ypafjtfxvjv sXxstv. R. 

107. (0 po[/.6uXio / ? : Zwov fjtsXtTTV) ojjtotov xat ort ' 

X7)pOV TTOtsT.) TTOtOUdlV Ot |3o{X^uXtOl X7]pta. R. 

108. (u7T07us7rXa(7[/.svo? : IIs7rX7ipw[jt,svo? Tob? ovuva? 30 
XTjpou u7rb twv ^apay^aTOJV. ypdcpsTat ava7T67cXa(7|jie- 
vo?.) 

110^ (atytaXbv svSov £/on : e Q? Itci ^wou ecpvj to Tps- 
cpst. otov, Iys[xt<T£ t*})v otxtav ^cpwv.) — ort irXsiffTa 
*^(jav StxacrT^pta A07]V7](7tv. R. 7rat^st. dvTt tou eyei. r. 35 

in. (vouOstou^svo? : Ilapa toc EupwciSou Ix liOsvs- 
^ota? 

TOtaux' aXust vou6stou[jl£vo? epax;.) 

dXust : AXuo), dSyi[xovw, d8u[jLw, a7ropw. (7Y)[jtaivst 
Ss IvtOTS to dXuw xat to )(atpw. Vict. 40 

H6. Tpt^tovtov : d 01 Stxa(7Tat cpopouctv. Vict 

119. (Ixopu6dvTt£sv : 1Q? f/.atvo'j/.svo? xat xaTs^o'fjts- 

VO? U7T0 0StOU. aVTt TOU , TOC TWV KopU^OCVTWV ItTOISI 

auTW [xucrT^pia, I-jrt xa0ap(xw t9j? (xavta?.) 

120. (st? to Katvbv I[jl7us<7o)v : To'tuo? Iv tw Stxa- 45 
CT7)ptw outw Xsyo'[jtsvo?. start Be 8 , Ilapd^udTOv, Kat- 
vbv, Tptywvov, Msaov. tsXou^asvo? o2v, cpTjffl, toc 
fxucrT^pta twv Kopu6dvTWV, 7rap' ouSsv auToc 6s/xsvo?, 

XaTS^OJV TO TU(X7TaVOV, Wp(JL7]C7SV St? TO StXaffT^ptOV.) 

121. TsXsTaT? : 'Erctvotat?. Vict. 50 

123. (st? 'A<7xXy]7rtou : 3 Exst yap tspo'v I<jtiv. w? vo- 
crouvTa oOv Ixst scpspsv.) 

124, Itti t^ xiyxXtSi : (AvtI tou, iv t£p StxacTTjptw SCHOLIA IN VESPAS. 139 6 TcaTVjp.) xtyxXU yap r\ 0upa too Sixa<7TY]ptou, (r]v xal 
xayxsXwTTjv xaXoust. xvscpaiot; 5s, Irt ctxotoui; ovto;, 
xal pfaw y£VO|X£V7]<; Y)|/ipas, oxs Iv tw SixaoTY)ptw 

OC7:9jX0£v). 
5 125. (eVT£U0£V OUX IV aUTOV I A.TU £X£lV0U TOU ^pO- 

vou, (i.£Ta TauTa. 

I?£<pp£lO(J(.£V : 'E^£Cp£pO|X£V.) 

126. (68poppowv : Ot xoTXot To'irot, St' wv )(wp£i to 

uSwp TO 15 &£TWV.) 

!0 128. (Iv£^ucra[j(.£v : 'ETcXvjpwoa^EV, I©pa£a[/.£V. 
^OfJtyjpoc [Od. A, 134] « V7][xaT0? acxrjTOto jte^uoptivov. » 
xairaxTwaafjiEV : 'E^pa£a[/.sv, EicXrjpwoau^v. TcaxTW- 
crat yap to o , <pr 1 vwa , at.) 

(129). wsTTspsi xoXotos : ToT<; yap Iv tw otxw xoXotot<; 
15 fxal to~? aXXot? 6pv£0t?] 7r/]yvuoucrt TcaTTaXov, tva slq 
auTOU? aXXotvTO. 

133. (<DtXoxX£WV : 'ISioiq Etra ttj cppaast tw utw 
6'vou.a BSeXuxXewv xal tw iraTpl ovofxa OiXoxXewv.) 

135. (sx wv ^po^ou? • 'Avtitttwci? Ifftiv £U0£ta yap 
20 Iotiv avTi Sotixtj<; tyjs I^ovti. auvrj0w<; Se ocppuayfxo 

aico tou ocppuq, vj cppuay^a, xal ffefxvbv aWt tou 67U£p7^- 
cpavov.) — ouv0£Tov Trapa t^v ocppuv xal ©puay^xa xal 

TO (7£{XVOV. R. 

136. (xa0£u§£T£ : 3 Ev a7T£iXy)TtX7] cpwvyj touto cprjOtv.) 
25 139. (sic tov itcvov : 3 Itcvo<; xuptw<; •/) xauuvog, VUV §£ 

to [/.ayetpsiov cpy]criv, iv (?) Xa0wv auTOUq 6 <DiXoxXewv 

EIO7JX0EV Xal £?<; TpU7TY]V UTCeSu.) 

140. (|au<77toXs6 : KaTaSuerat, w; (/.tfc cpotTa. outw? 
0! 'AttixoI &7rb pav Xsijiv. 'AXXwc. Trpbt; ttjv Xe£iv, 

3,/ oti airb twv p.uwv soixsv wvo^aTOTCTCOtrja^at, to 81 s- 

p£uvao0at xpucpa.) 

141. xaToc TV); tcusXou : (At yap 7iu£Xot TpwyXaq 

sfyoV £7rl T7)V oSbv TTpb? TO TO UOWp l£ep}£Sff0ai. *AX- 

Xw<;. T[ tcueXos f)(£t TpwyXy]V, St' ^ a7coXouo'f/.£vov Ix- 

35 YEOUCt TO Gsp[/.OV. TCat^Et Ss Xal TOUTO W? ItTI [AUO?.) — 

Iv tw atiTW £tX 0V xat t ^j v tcueXov xal to XouTpov. R. 

142. oix£tv)<;. R. 

143. (xcauvT] : C H' xaTrvoSo^rj. ivzi §£ Tt GrtoXvjvostSsc; 
iicl twv (xay£ip£io)V 5 St' 06 6 xa7rvb<; s|st<rtv. <b<; ouv too 

4C 4>iXoxX£WVO<; T:£tpo)[7ivoi> St' ai>TYj<; I$sX6sTv xal xtuttov 
7roi^a , avTO<; touto cpyjct. TauTa Ss TravTa xwf/.txa laxt 

too yeXoiou X^P IV *) 

144. cDtXoxX9j<;. B. 

145. (duxtva) : ^Oti xal ot StxacTal Spt^UTaTOt xal 
45 yspwv. xa7uvoTrotbv yap to cuxtvov ?uXov. xal ote 6 Ix 

twv coxtvwv ^uXcov xa7rvb<; SptfxuxaTO^ xal AptsTOTsX?]? 
cpyjalv Iv npo^X^aTt.) 

147. (oux*ia , £ppY]c , £t<; y£ '. 'O? otv tw xa7cvw <pyj<jlv, 
oux £tC£X£U(7£t jx£Ta (pOopa?; 

50 71000-0' vj T7]Xta : T9) xaTCVT) pouX£Tat £7Tl0£Tvat 7uwp.a 
ttjv TV)Xtav. TTjXta 8s, aavlq pa0£Ta, iv yj toc aXcptTa Iv 
ty) ayop^ iiutirpacxov.) 

148. (©so' iiravaGw crot xal |uXov : Ou to) Tuaxpl 
TaoTo? Xsyet, aXXa t^ xaTcv/]. ^ Tupb? ttjv T7]Xtav ? tva S7ci09j auTY] ^uXov £t? papoq, ota toc; too TuaTpb; [x^a- 

149. (ivTao0a vuv : 3 A7roxX£to*a<; tv]v Sts?oSov tou a^j 
ouvrj0^vat auTov £ta-£X0£tv TauTa cprja-t.) 

151. oo-Ttc TraTpb? vuv xairviou : Tbv uTrfixXuo'ptfivov 
otvo'v cpaat TtV£? xaicviav X£y£o0at. Iv Bk toi<; luspl Kpa- 5 
tivou StoSpiaTai, si tov a7co0£Toy v] xal TraXaio'v. (Sib 
'ExcpavTtSrjv Kairvtav xaXouatv. 'AXXox;. a[jt.a 7rpbc; 
to xaTuvw £ixaxsvat ^auxo'v. £i7T£ yap, xa7rvb<; lyca. apta 
Se xat xa7cv7) £tSo? afXTclXou ^poTaTOV xat Spt{JLUTaTov 
otvov Tcotouayji;, ojxoittic, xaTrvw 7roiouvTa Saxpua. tiv£<; 10 
Ss xairvtav otvov Iv B£V£^£vtw tyj<; 'iTaXta? yiv£cr0ai 
©act. xal xa7rvta r\ cc^izeloq.) — Trat^st. R. 

153. Tupbq tt]v 0upav, tva aiiTYjv TY]pY]cra). V. 

155. (IxTpw^£Tat : 'AvtI tou tov [xo^Xbv ©uXaTT£, 
OTTWf; (JL7) to xXsTOpov cpaywv I^sXGtj. 15 

paXavov : Tbv (jlo^Xo'v. xuptwq SI to elq tov [xo-^Xbv 
crtoyiptov, xaXouui£V [xayyavov.xal paXavotTot [xayyava 
tt]; xX£tScocrso)(;. xal p£^aXava>Tat [Av. 1159] avTi tou 
X£xX£tS(OTat. xal [SaXavaypa v\ xXei?, Trapa to ayp£U£tv 
ty]v paXavov.) 20 

157. ApaxovTiSy]; : Ilovrjpbt; o5toc (xal irXstaratc 
xaTaStxatc; Ive^o'jjlevo?, w? IIXaTOJV 2o©t(JTaT<;. KaXXt- 
^TpaTOi; Ss Iva twv X' cpyjclv, £? [xtj 6[awvu[/.os. scrrt yap 
outo? 6 to 7T£pl twv X' ^y](piffj/.a rapt oXtyap^tag ypa- 
^a?, wq Apto-TOTEXyjc Iv IIoXtTStat?.) 2 5 

igo. aTcocrxXYJvai : 'A7co6av£Tv, aTro?7)pav0^vat. Vict. 

164. 6Sa^ to Sixtuov : Nuv TraXtv Sta tou Sixtuou 
oatv£Tai avw Trapa tyjv xaTtvoSo^yjv. 

165. (aXX' oux s^si? 6So r VTa<; : "Eraxt^v, ItcsI ylpo)V 
y^v. 01 Se y£povx£<; aTroSaXXouat Tob; oSoVTa?.) 30 

167. TtfjLTjTtxo'v : (KaraStxacrTtxbv, otcou tyjv [j(.axpav 
y^apoLGGOvzeq xaT£Stxa£ov, r\ ttjv [xtxpav, xal aTclXuov,) 
— £?<; sTifJtwv xal toc? ixaxpa; Xsyo[/.sva^ dXxov Iv 
toTs Itcocvo). R. 

169. (a7uo8o<70ai : HoAt)(joli. ) 35 

170. (xavOrjXtot? : ''Ovok; fjtsyaXot?.) 

toc i7UTi0£[/.£va auTtp xav0"^Xta. R. toT; xav0r]Xtot<; : 

Asi7C£t 7] OUV. Vict. 

171. (voupLTjvta yap loTtv : ''E0O!; tjv AO^vrjCtv iv 
vouuv/jvta 7rt7rpaox£tv. ) 40 

173. (tov ovov s?ays : ToT? oixsTat? ©yjat.) 

174. uTC£^aX£. Tcavoupycoq. V. 

175. £l<; twv oix£twv. R. aXX' oux ioTcaoEv : Oux 
STtiw/z' Trapa ttjv Trapotfjttav [Thesm. 92s] 

aiiTY] pisv y) ^ptvOoc ouS&v saTTcaorsv. 45 

(IX£y£xo Se Iirt twv Tcstpa xa0t£VT(OV ayxtOTpov (A£Ta 
o^otvou , xal (XT) iTciTuy^avo'vTWV t^uo? Ttvo'?.) 

176. ttj TrpocpacrEt. V. T7)V Tcpocpaotv. G. 

178. Tcapaxu^at: ^uXaTTO^EVoquTu'iptouSTJTa. Vict. 
(179.) xavGcov, TixXasiq : c Qq papouj/ivou tou ovou. 50 
lcp£p£ yap tov y£povTa [uicoxp£u.ao0£VTa Xa0pa] , xaTOf 

|Jtl|X7jOlV TOU 'OSuOOEW; UTCO TOU XplOU Cp£pO{X£VOU , [!©' 140 SCHOLIA IN VESPAS. 5ts StaSpofoat tov KuxXoo7ra , o'te toc 7rpo6aTa l^ye 
i'Ou (77ry)Xaiou, Icpa7rrou.£Vo? auTwv tyj? fdysw? 7rpb? 
tyj Qupa tou (j7T7)Xaiou xaQ^[/.Evo?., tva |/.y) XaQwv I^eXGyj 
xutttow 8 'OSuara-su?.] touto Se XaGwv iTronqarsv 6 ys- 
5 pwv. 8ib Trpb? papuvo|xsvov cpy]ci tov ovov. 
xdvQwv : < T7coxopt<7Ttxw? 8 6vo<;. Vict. 

184. (Outi? v^j Ata : "Oti xal 5 'Ob\><7(7£u? Outi? 
7rap' c Qpipw IxaXETTO.) 

185. (arco ApactxTrtSou : IlE7rXax£ to ovo[/.a a7ub tou 
10 a7roSpaaat, <5)<77UEp arco <puX5]?, v) oltzo ysvou? (pdarxwv.) 

188. iv' : 07rou. R. (ivSaXXsTat : <Datv£Tat fxot o'f/.oto? 
£tvat irwXw xXyjTTJpo?. v AXXw?.) ot yap 7rwXot utuo- 
Suvouct Ta? [/.7)Tspa? xal Qy)Xd£ou<7iv. 

(i89). irwXtw : AvtItou ovou, yj ^[/.to'vou , xXy]Tyjpo? 
16 sItov ei? <ptXob\xaaTVjv. avxl tou tucoXw U7roxopicrTt- 
xw?. [xXvjTyjpE? §s ot xaXouvTE? st? to Sixaor^ptov 
7rdvTa?. (77)[/.atV£t Se ^ Xe?*i? xal tov [/.dpiupa.] 

190. vjsu^ov : v Avsu Gopu6ou. Vict. 

191. wspl ovou <rxta? : Ilapotfjua em twv Tuspl p]bV 
20 vb? ^pY)(7if/.ou <ptXoTi[/.ouuivwv. R. 7rapoi[jLia igy\ tw rapt 

{/.yiSsvo?. xal Av]f/.oa6£VYi<;. V. (7rapot[/.ia lorlv IttI twv 

TOC aVOTJTa CptXoVElXOUVTWV , ^V [/.£TY]V£yX£ VUV 7rpSff6u- 

ty]?. Ictti Ss arco TotauTY)? atTia?. ©act 7tote Iv AGrjvai? 
Ttva bV/)G£VTa ovvjXaTOu [/.icrQojaraa-Gat ovov em tw Ta 
25 cpopTia (/.ovov jBacrTao"at Itci t& Msyapa. xal Svj outw 
oo^av aikoT?, ItciGsvte? Ta cpopTia woeuov. [/.so-T^pia? 
Bk ysvofXEVY)? xal twv utco xuva xaufxaTWV <r<poSpw? au- 

TO?? STTtXElf/ivtOV, OU)£ E&piffXOVT£? C7X£7TV]V, XaGElXs TOE 

cpopTia daub tou ovou 8 $s<77roTy)? auTwv, xal oY auTwv 
30 iauT(j) arxtav iTroiyjCE. 'Trpb? § [/.a^ofAEVO? 8 6v7]XocTy]? 
IX£y£v ovov [jt.£[Ato"0a)X£vat Itti tS) cpopTia cpspstv, ou 
cxiav 7rap£|£iv. 8 §£ lX£y£ {XE^to-GwaGai , 0-7100? av w? 
PouXoito XP? T0 * ^ X ^ TauTTj? t^? 9iXov£txta<; [/.v^ev 
oucr'/]? si<; §txa(7T^piov xaTYiv^Gyjaav. oGev ^ Trapot- 
S5 p.ta.) 

192. (7roppco T£^V7)(; : AvtI tou oux aTub te^vt^ Ttvbc 
TT0V7)pb<; eT, ouS' airb (jleXety)*;, aXXa (pua£i. 7rapa^oXo? 
Se dvTt tou ou yv^cioi;.) — Xlyouat Ttvs? xal 7rovy)pa 
xpsa avTi tou cra7rpa. R. 

40 Tuapa^oXo? : c O ToX(j(.Y)po<;. Vict* 

194. (orav, cpvjdl , Tpacpvi<; utc' Ijjlou STroyaGrTpiov. aTrb 

[JLEpOU? §£ T7JV TpOCp7]V a7rX(0(; X£y£l. YJ OTl OVOU? £TpW- 

I yov iv AGvjvai;, xal touc [xiaGou? Xa[x6avovTE<; 01 ot- 

xa<7Tal wvouvto toc uTroyacTpta. Xeitcei Be ^) 7rapa. 
45 7rapa ylpoVTO? ^Xtacrtixou , oTov ix tyj? v)(j(.£T£pa<; ctcou- 

By\q xal te^vv)?.) 

aXX' taws 8'Tav cpayy)? : A£i7U£i to yvwGTT) [X£. Ficif. 
(195). u7roya<TTptov : ['EtteI TrwXapiov I^i^eTto stuI 

tw ovw, to u7royaaTpiov 7rpb? touto. I^pwvTO Bl toT? 
50 ov£ioiq. cxvtI tou £t7T£Tv] 57uoyac7Tpiov ovou ^ ftobq, 

sy t zi<; yvcovat apiffTo'v (X£ ovxa , st xal jjltj vuv [jl£ otSa?. 

£7T£t StxadT^? £(TTtV, Icpv] ylpovTO; ^XtacTtxou aVTl TOU 

o'vou. 196. (wGst tov ovov : To 7rpcoTOV 7rpb<; tov O'xetyiv, 

TO Bk £T£p0V 7Tpb<; TOV 7TaT£pOC , wGfit CTEaUTOV.) 

197. xal KXewv : ('EtteI SoxeT KXewv [At(7Gou<; Tiopi- 
(^£tv ToT^SixaaTaT?.) — ItceI ISo'xsi 8 KXeo^v [xigGou? 7to- 
pt^EcrGat tw Xe7utw S^fxw. R. 5 

199. (wGst cu ttoXXou? : v Hyouv £7ut6e<; XiQou? £7rl 
tt)V Qupav, iva jjlv) euxoXw? avoiyv).) 

200. (xal tt]v ^aXavov : Ttjv si? tov [xo'^Xov paXavov 
lu-^aXs si? to Tuviyu^a StjXovo'ti., toutecti xXstcrov tw 
xXeiSiw.) iq 

20r. xal t9] §oxw : 'Eu^^aXsTv TuapaxEXsusTai xal 1 
tt)v Soxbv, [toutscti tov avTt^aTYjv] Trpb? tt]v Qupav, ' 
(auTrj Bk t*^ Soxw tov o'Xp.ov. xaTa cpucriv Se ^v (xaXXov 
£i7U£Tv 5 xal T7]v Boxov TTpoaGsi?). 

202. (TTpoaxuXiE : Oux sTtts pdccTao-ov, aXXa xuXie , 15 
oyjXwv to (xlysGo? tou o'Xaou, o'v (pyjai xoctw 7rpb? t^ 
&pX(l tou dvTiSaTOu 7rpo(rG£?vai.) 

203. (TO pwXlOV .* 'H pwXo? U7UOXOpl(TTlXW?. £V 0(703 

Bk eXxei ix t9)? ffTc'yr,?^ IrasE xaT ? auTOu (xtxpb? Xi- 
60?.) 20 

206. opocpia? : Ilapoc to [xu? opo(pia?. (XEyovTai Bk 
p.u? opocpiat xal ocp£t? ot 7T£pl Ta? opo^a? §tdyovT£? xal 
Tauta? 7rEpiTpooyovT£?.) 

207. ((JTpouQb? dvrjp yiVETat : 'EtceiS^ dva7rv)§a 8 
ylpwv, Taufd (pyjctv 8 oixeV/]?.) 25 

209. cou (tou : 'A7ro<7o6ou<7t tov ylpovTa, aou, w? 
£ttoQa[A£V toc opvsa ao^Etv. 

210. 2xta)vr)v : (OiXo'^opo? S7ct larappu cpyjal irpb 
IvtauTOu BpacrtSav dTrocrojdat Dxiwvatou? twv A0/j- 
vatwv.) AG7)vatou? Se cpaort X' Tpt^pEt? 7rpoT£pov izi^ 30 
^avTa? 2xto3vy)V TTEptTEt^tdat, [uaTEpov oe ^aGo'vTa? 
d7uoo-T7]vat auTwv, aTuoaTEtXat crpaTov xal 7roXtopx^- 
aat xal dTTOTSi^to-at auGi? w? to 7tpoT£pov], (sort Bk 
^wptov OpaxY]? ttoXeu^iov AGvjvatot?, ^v itppoupouv 

£7Tt£tXW? , ^V TToXlOpX^CiaVTE? aTTETEt^tCTaV.) 3& 

(dvTt toutou : AvtI tou TTatpb? toutou, ?va ^| 

OIXETV]? XsyWV 7T£pl TOU 7UaTpb? TOU BSeXuxXsWVO?.) 

213. (oaov o-tiXtjv : ^Oti ci7)|xatv£i to IXd^taxov. 

KaXXicrTpaTO? Bk , vojxioyaTtov ti iXd^taTov.) 

oaov ogov aTiX'/jv : Tb ouSev xal to tm^ov. egti Bk 
8 CTaXayu-o?. Vict. 

214. ( dXX' W TTo'vYipOl I IIpO? TOU? OlXETa? TO W 7TO- 

V7]p0t. ) 

215. 7:apaxaXouVT£? toutovi : 'Avti tou IxxaXouvxE?. 

( ou^ w? iv t^ <7uv7]G£ta IttI tou d^iouv. TOUTO Bi tpY)(7tV 4g 
Euxatpoj? pouXou.£VO? ty)v stcoSov tou ^opou TTOt^aat. ix 
yap <piXo§ixwv dvSpwv (JuvsdTyjXEV.) — yj 7rapd dvTl Trjc 
it V. 

2T6. opQpo? paQu? : BaQsTa vu?. Ficif. 

217. 6<^£ : (xetoc tov xaipbv tov SsovTa. V, Vict. 

218. dvTt tou xaXouat. V. 

219. [JUVUpi^OVTE? : aS0VT£?. V. Vict. 

220. (dp^ato(/.sXi crtSwvocppuvi^paTa : Ilapa t< 
[xeXi , 07T£p IcjtIv r\Bh , xal Tr,v 2tSwva xal tov <[>puvi< 40 5C SCHOLIA IN VESPAS. 14! ^ov xal toc Ipara sp^sv, oiov ap^ata [/.s'Xy) Opuvfyou 
IpaTa xal ^Ssa , xaGairep (jtiXt TceoieyoYzct to tyj? Ht- 
Soivo? ovo|/.a. <Dpuvt^o? Si lysvsTO apaywota? 7rotv)TY]?, 
8? lypa^E Spa[/.a Ootviasa? , Iv 6 [/i l u.VY]Tat ZtScovtcov. 
5 toc Be jjlsXy) sTtts Sta ty)V yXuxuTY)Ta tou 7rotY)Tou. *AX- 
Xto?. OTt Si' ovoWto? yjv xa0o'Xou [/iv 6 (frpuvt^o? ItcI 
[/.£Xo7rotta , (xaXiaxa Ss. to Ix twv Ooiviercnov auTou to 
'« xal 2tStovo? TcpoXtTCOVTa vaov. » v) « 2tSioviov asTu 

XlTCOVTE?. » 7TS7UOl7)Tai §£ 7) Xe?\? TCapa TO (Xp^aiOV 

10 xal to [/iXo? xal to 2tScov xal to <Dpuvt)(o? xal to Ipa- 
tov. ApttfTap^o? Ss <py]crt yEyEvyjc^at a7rb too [JtiXt xal 
too 2tScovo? xal too Opuvt^ou xal too IpaTo'v.) 

222. jSaXXyfao^EV : Outco Xsyoucriv Itc£xt£ivovt£; xal 
aXXa tuoXXoc, oiov 7ratY](70[Ji£V. ax; oltzo 7rEptcnr(0[Jisvou Be 

15 scm too paXXw. V. Vict. 

223. opytcry] : IlapoSuvY]. Fic£. 

224. (ofjiotov ffcpyjxta : AvtI too ccpvixcoSst? stal xal 
xsvTptoSst?. iv <j£/][/.aTt yap (rcpvjxwv eicrayovTat. ) 

(jcpvjxia : 2u(7T^[AaTt ccpyjxwv. Vict. 

20 225. Ix TY1? OffCpuO? : (^OtI Iv (7^[J(.aTt <7<pY]X(OV eicdt- 

yst tov %opbv, irpoSaXXovTa Ix tyj? oacpuo? xsvTpov Tt 
o^uTaTOV. 7TS7Coivixe §£ touto ota to tou? ys'povTa? xal 
tou? StxasTa? 6?*u)(oXou? Etvat xal Sixyjv acpyjxaiv TtTpco- 
ax£tv Tot? Xo'yot?.) — £TU£tSy) 6 ^opo? ™v yEpo'vTtov £p- 

25 7£Tai to? (JCpYJXS? Sl£a»X£UaGfX£VOt Xal XEVTpOV £^OU(7t. R. 

oacpuo? : 'Ocrcpu? 6 7rapa 7rX£upoT? Staxsvo? totto?. 
Vict. 

227. cpS^aXot : 27TtV09]p£?, 0T0V TTUp 7TV£0U(71V. V. 
ViCt. <77TlV09]p£?. R. 

30 230. (to Kiojjua |3paSuv£t? : AvtI too I6paSuva? £t? 
to Stxac7TY]ptov IX0£tv. oi tou yppQu Be dXXy]Xot? Iyx£- 
X£uo(X£vot t/jv 7:apoSov irotouvTai. ovoua Be yspovTO? 6 
Kiotxta?. xal iff (os rairoiTjTat 7uapa tyjv xto[/.Y)V. xuveio? 
Ss eutovo? ti? xal td^upot;. XaptvaSy]? Se ovoaa yepov- 

35 to?.) — avT v i too TaupEio; xuv£to<; £t7U£v 7rap' 67rovotav. 
a<70£V£(7T£poi Se o6toi twv poEiwv. XapivaSy]<; £Upt(7X£- 
Tai TT£pl Stxa(7T7]pia xal oixac R. eutovo? ti? xal ta^u- 
po?. (^7) Ss xal 7:apoi[/.taxov yiyovz. ) R. V. 

233. ( KovOuXeo : KovGuXt) Br^oq t^; 'AttixtJ? tyj? 
40 IlToXs[/.ai§os cpoX9)<;, ^ IlavSioviSo?.) 

234. (Xa6'/)s : Outco; c Hp(oStavoi; Iv tw TpiTtp tt)? 
xaOoXou 7uapaTi0STat to ovo^a Sioc too p XaSyj^. to §e 
OXusb? arco S^(Jt.ou. — TYJ? IlToXe[JLatSoc cpuXvjs S^jao? 

Tj <X>XU7). V. 

45 235. (TrapESO' §7) Xoi7TOV : ^O IffTlV UTlo'XoiTUOV 'fjf/.toV 

7]X0(i.£V. oiov to Xoi7rbv xal to Xei^avov too au(7Tiq[xaTOi; 

7]pU0V 7Tap£(7Tl. TOUTO S', £7C£t§7) Iv VOXtI T7)V 7COps(aV 
E7TOIOUVTO. ) 

238. (tyjs apT07T(oXiSo? I Ilap' &7ro'votav touto , Seov 
50 eiTCsiv, tou? 7toXs[i.ioU5 I^ipwfja^EOa, ^ Xo^ov Ttva 
lirot^ffajASV. 

tov oXjaov : e O? ^uXivou ovto? Tou oX[xou. xal c Haio- 

§0? [Op. 421 ] « oXlXQV p.EV T.piTCo'Sy)V Ta[AV£lV. » AX- 

Xwc;. oX[/.ov to pLaY£tpixbv IpyaXsTov, xal 6 Tpircou? tou AtcoXXwvoc. xal 6X l a£tb? crTpoYY^Xo? XiGo?, zlq 8v xo- 
TTTOucrtv ocrTcpia xal aXXa Ttva. ) 

( 239). tou xopxopou : ETpb? tov Auxocppova, xo'pxopov 
XsyovTa t^GuStov ti. ^7raTV)Tat Si, to? cpyjffiv 'EpaTO- 
cGevy)?. IffTi Y^p Xay^avov Tt aypiov [xal euteXe?] Iv *> 
IlEXoTrovvvjcKp , w? xal ^ ?capot[/.ia « xal xo'pxopo? iv 
Xay^avotdt. » to Si xaTac^taavTS? , auTov tov oXaov 
SyjXovoti* ou y^P tov xo'pxopov. 

240. (w? scrcat Aap]Tt vuvt : *H Sixv), vj Ttpioipta, 

^ TOtOUTOV Tt. TOUTO Si CpYiatV, 0)? TOU KXeWVO? £t? SlXVjV 10 

iTuaYaYo'vTO? tov Aa^TjTa. CTpaTTJY^at Ss auTov cpTjeri 

Ayjpyupto? Iirt ap^ovTO? EuxXeou? Tcpb Tptwv eTwv sig 

2tX£XtaV 7T£[XCpGEVTa [JLETOC V£WV AsOVTlVOt? pOTjOTQ- 

aovTa. ot Be TCEpl tov ^tXo^opov StaSsljaaGat auTov (pact 
2ocpoxXsa xal IIuGo'Swpov, ou? xal cpuy^ ?7)[xtwG^vat. 15 
£ixb? y°^ v [^£TaxXv)G^vat auTov em t^v xptatv, % vuv 

6 X(0|Jt.lxb? (XV7)[JL0V£U£t. ) 

241. (<Jt(/.6Xov Se cpaat : 2t(Jt.^Xov xuptw? sicrlv at 
Q^xat , ivGa at (XEXiffffat aTTOTt0£VTat to [xeXi. w? tou 
Aa^7)T0? Se toc S'/jfAOffia ccpETEptdafXEVOU xal TrXouT^aav- 20 
to?. — 6 auTo? ok xal w? cpaXaxpb? xa)[X(oS£tTat. V. 

242. ( )(0£? oOv KXs'wv : KaT' ETriTayYiv Se tou dTpa- 
Tyiyou xal ot StxadTal IxaXouvTO. wpa Be vuv ou^ 6 
xatpb? , aXXa Ta^sto?. ) 

(243). -^[xsptov opY^v Tptcov : Ilapa to xv)puTT£(70ai 25 
ctTta ^(/.Eptov Tptwv toT? (7TpaTt(0Tat? £7rat?E. [xoXou- 
(jt.£Vou? Se xaTa auTou xoXaaovTa?. ] 

248. co 7raT£p iraTEp : IIap£7rovTai auTOt? TuatSs? 
Xu^vov cp£povT£?, (xal 7rtGavto?, tva vj op^tiTpa 7rXv)- 
ptoQrj. Trat? Se Tt? 7Tp07)YOua£VO? jxetoc Xu/vou 7rpO£topa- 30 

XCO? TC7)X0V. T(V Ss {JLETpOV EVTEU0EV ^JXXa^EV. SCTTt y«P 

(xtXTOV, (7uvt£0£V ex T£ ta^^txou Si(jt.£Tpou axaTaXv]- 
xtou xal t0ucpaXXtxou. 6 Ss t0ucpaXXo? Tpov^atxrjv <ju^u- 
ytav s^Et StfxsTpov ppay^uxaTaXvjxTOv, toutecti TpsT? 
Tpo^at'ou?). • 35 

249. (xapcpo? ^a[xa0sv : 3 Ev xapcpEt y^p ^ps^a ti? 
7upof/.u<TtTei. Tupb? tou? TcaTSa? Be cpyjcrt, tou? 7rpo7T£(/.- 
7rovTa? auTov. ) — 7rpo[/.u5ov, Ix tyj? [au?t)? Trpoayays. 
R. 

250. aXXa TtoSt [xot : (Asixtixw? tco Xt^avto Sa- 40 
xtuXw. irpofJiucicjEiv Se £t? to £[JL7rpoGr0£V paXfiTv to i?.Xu- 
^vtov.) — tov SaxTuXov Ssixvuctv, tva {jl-Jj xaj/.<{;a? 

?V)T7]. R. 

251. Tt St) {xa0t()V : ( c £l? tou iraiSb? tw SaxTuXco 
£7rta , 7racra{jLEvou to IXXu^vtov, xal Iv TOdOUTtp sXatou * & 

ix^U0£VTO? , eT? TCOV TTpEdSuTWV, 0? Xal TTaTTJp ^V TOU 

7uatStou , ayavaxT^(7a? xovSuXou? auTco SiScocrtv. Et? 
to auTo. touto £t7T(ov StStocTiv auT(o xovSuXov.) — a[j.a 
xovSuXov tco 7ratSapt(o StSwcjt Sia to vEWTEpov ovTa [xyj 

CppOVTt^StV. R. 

253. (ou yap SaxvEt a' orav Set] : Ou yap Xu7T£t cff 
to iXatov 7uoXXou Trtirpacjxo'pt.Evov. ou yap auTo? ayo- 
pa^st?. TraTpb? Ss utb? CfxixpoXo'you. ) 

257. (Tup^acsi? : AvtI tou Tapa!*si?. 6 Ss arraya^ 142 SCHOLIA IN VESPAS. OOVSOV £<mV £Upt<JXo'[/.£VOV 6V TO*l? I'XsCTt Xai T£p7TOf/.£VOV 

Iv Tot? TryiXwSeo-t to'toi? xai T£X(/.acrtv. v)[/.£t? Se aVra- 
yyjva auTOV (paf/iv.) 

258. £V TW Stxa<7Ty)piw §y)Xovoti. 03? TOXpatVWV 8s Xs- 
5 yet hi ^ Xuttou oti Ituttt^Ot]?* xai yap p.£t£ova? sou 
xoXa£w. V. 

260. &VtI TOU £l(7W ^{JLEpWV TSffffaptoV TKXVTW? UETO? 

ytvETar (/.uxt)? SesVtiv 6 -irspi t&? 8puaXXt'Sa? ffTTtvGyjp, 
8? Sta t^)V TtzpiiyoxiGVLV ix[/.dSa d7C07T7)§<£ tou Xu^vou, 
io TCoXe(/.ouf/.£Vo? t£) IvavTtw. V. 

261. tov Ata Sstov. V. 

262. (o&TOtt {XUXYITS; I <S>afflv OTI UETOU J/iXXoVTO? Y £ " 

V£(j9at oi irspl tyjv 8puaXXC8a tou Xuyvou <nctv8yjp£? 
airo7UY)Sw(7tv, ou? j/.uxY)Ta? vuv Xsy£t , w? tou \6yyov 
15 IvavTtoujjtivou tw voT£pS) depi. xai 'ApaTO? [976] 

?1 Xuxvoto ^uxyits? eysipovTat ^epl ^u|av, 
v . vwia Tc^ra votiyjv. * 

TtV£? $£ Cpaart TOV |JlUX7)Ta ^ODUCptOV Tt Etvat XETCTOTaTOV 
7T0CVU CfXVl^t lotXO?, 6 St' 67T£p6oX , y)V Xe7UTOT7)TO? TV]? 

20 <LuI;ew? tyj? 7T£pi tov dspa OaTTOv dvTtXa^avo'f/.svov 

7T£pl TOV Xu^VOV ?7UT0CTai, 8sp|JW]S £7Tt6u[i.OUV, Xai 7TE- 
ptXpOUOV £V TW Xu^Vtj) 7rOl£l 07Tlv8YJpa?* 08SV T£X[/,at- 

povTat tov usto'v. xai KaXXi[/.avj>? [fr. 47] « a&qv iye- 

VOVTO (JIUXY]T£?. ») 

25 263. cptXst : "Hyouv 6 Zeu?. Fictf. 

264. SstTat Se xai twv xap7Tt(Jt.wv : oca pi IffTt twv 
xapxwv Trpwtjxa. V. (xdXtaTa 8' oaa uyyj 7rpwt[/.a i<ra 
twv xaprcwv SetTat uSaTO?. R. (Ifjwpaivsi Sta toutwv to 
yEwpytxbv ?|8o?, £u [/.aXa Seixvuwv oti jxsXst auTO?? twv 
30 xap7rt[xwv. — SiYjpvif/ivw? ^pwvTat tyj TOtauTY) 8ta- 
gtoXyj. SsovTat, cpaclv, 01 xap-rcol tou U£TOU,xal [/.aXt- 
CTa 01 [XT) 7upb xatpou <ntap£VT£?. V.) • 

266. y£vo[/.evoi TO P^ T ° v o** 07 T0 ^ ^tXoxXswvo? 6rco- 
[/.tpyfaxovTat auTOu , xai (x^ swpaxoTE? auTbv [X£8* iau- 
35 twv SiaXsyovTat icspl auTOu. V. 

268. (i^oXxb^^v : 'EcpoXxis xuptwc; X^Tat y] lipGoq, 

tJtoi ^) [xixpa vau<; 7) &cp' §T£pac V£W? IXxo^lvv) , Sia 

BpaouT7]Ta. cpvjffl Y°^ v xdvTau8a oti ou]^ uiro Ttvo? IX- 

xojjlsvos iS^p^STO, aXXa irpwTOV ^y £ ^ t0 ^K-wv. vuv\ 

40 §£ ti 7ta8wv oux iSep^sxai;) 

269* tou {A£Xo7roiou Ta [aIX?! ^§£v. ^v Ss xai Tpayi- 
xo?. V. 

270. |ffTavf£? : Ilpb twv 8upwv tou <I>iXoxX£wvos 
cjtdtvt£(; ot tou x°P ^ T0 ^Taci^ov ^Soua-t (jlIXo;. twv 
r Y^P X°P tx ^ v f^ 5 ^ 7 T ^ ( A£V £c7Tt Tr^poSixa, wc to [Nub. 
276] « alvaot V£cplXat, ap9w[jt.£V cpav£pat, » xai to 7rf»0£t- 
pvju-lvov IvTau8a « X^P £l ^po^atv' £ppw[X£vWc. » Ta $k 
&TQtGt[jLaj w?to Trapo'v. xai irap' Ata^uXw [Prom. 397] 
. <t (TT£VW cs ta? ouXo[X£Va? xu^a?, Ilp0[/.7i8eu. » tot §£ 
7upowStXoc, Ta §£ (jt.£crwStxa , Ta Se ETrwStxa, 7cep\ wv 
7rpo£tpV)Tai tivo? ^aptv outw xaXouvTat, Ta §£ i^oStxa 
Y) uuo^wpYiTixajaTTEp Iirl TYJ s|oS(;j TOU SpafAaTO? aSs- 
tat , w? £v tw IIXoutou Spa(xaTt to « ouxeti vuv y' fii- xb? [^eXXsiv ouS' */i[/.3c<;, aXX' ava^wp£tv si? TOu7rt(y8£v. 
Set yap xaT07ttv toutwv aSovTa? e'TCEaSat. »] 

271. ItueiSy) v]§£to toT? acr{jt.a<7t ? touto xaT' auTOV 
diraTiqcra? ftauXsTai xaT£V£yxat. V. 

274. (w.wv a7roXwX£X£ Ta? ijx^aSa? : 'Ex tou eixoto? 5 

T7]V TOU ylpOVTO? £7Tl TOt IvSoV SiaTpt^9]V T£X[/.atp£Tai. 

pou^wviWT) §£ tov pou^wva dXyotv].) 

278. oux av ti? dva7T£i(7at auTov ^SuvaTO £t? £T£po r v 

Tt, CptX7]S0UVTa TYJ ^(JLWV StaTpt^T). V." 

279. (dXX' SlTOTaV : 5/ HyOUV 07U0T£ (Jt,£Ta<7TVJ(7at TOU I 

Stxa^Etv 7rap£xdX£t auTov Tt? ? otcw? av ^ at§e(r8£i7i 
Sta twv 3cp8aX[xwv, xoctw xuiCTtov, Xt8ov I'^Et? lX£y£. 1 
Trapotpa $£ sctiv ItcI twv dSuvaTWv yEvscrGat to Xt8ov \ 
£^£t?j w? xai to 7rXtv8ov ttXuvei?, xat ^UTpav ttoixiX- 
Xei?, xai £t? uSwp ypacpst?, xai At8iOTra X£uxatv£t?, 15 
xat xaTa 8aXaTTY)? cnrsipsi?, xai TaTOtauTa.) 

28f . (Sta tov ^Edtvbv av8pw7cov : IlaXtv c-TO^a^Tat 

lT£paV TTpOCpaCtV T7J? a7U0X£t^£W? aUTOU, W? XplVOptE- 

vou Ttvb? xat StacpuyovTO? t^v xaTaStxv)V dva^tw? xai 
ix toutou 6Suviq8£VTa xai xaxoi8lvTa d7coX£icp89)vat.) 20 

(283). toc \ 2a[xw : [Ta wspl 2a(xou ivv£axatS£- 
xaTW £T£t 7upoT£pov £7ul TtfJtoxXlou? ap^ovTO? y£yov£.] 
MtXv]C7iwv yap 7tot£ xai 2af/.twv (JLa^o[X£Vwv 'AGvjvaTot 

7TapaxX7)8£VT£? UTUO MtXvjCtWV £t? (TUfX^a^taV- £7T£(7Tp0C- 

T£ucav xaTa twv 2a|xtwv 3 Il£pixX£Ou? ^you[/.£vou tou 25 
Sav8t7C7cou. xaxw? §£ StaT£8£VT£? 2d[xtot iTrE^sipTjc-av 
' 7rpb? tov paortX£a twv IlEpawv ItueXGeTv. xai Sv\ touto 
(jiaGo'vTE? A8y)vatot Tpt^p£i? -jroXE^txa? xaT' auTwv xa- 
T£<7xsuasav, IlsptxXsou? £i(7YJYy)cra[jt.£vou auTwv. touto 
Bz (xaGo'v^? Hd[j(.tot \Lr\ycM-f\v Ttva xaTaarx£ua<7av xaT' 39 
auTwv, yjv [xa8ovT£? 9 A6rjVaiot u7ro tivo? KapucTtwvo? 
IcpuXd^avTO, xai 2a[xtou? jaev xaxw? b\£8y)xav, tbv Ss 
KapuaTtwva Itt^aav <r<po§pa pt.£Ta tou yEvou? xai tyj? 
auTwv 7ToXtT£ta? ri^toxjav. w? oOv tivo? i?a7raT^cavT0? 
xai £17tovto? iauTov £tvat tov jJtvjvuTTjv tou cxatwpT]- 3& 
[jiaTO? twv 2ap.twv ? xai Sta touto a7roXu8£VTO? , cp7)dv 
wSuv7]a8at tov <E>tXoxX£wva, w? Ta?? xaTaStxat? fjtStX- 
Xov ^atpOVTa. — - Ta 7T£pl 2ajjt.ov t8' etsi 7tpoT£pov IttI 
TtfAOxXsou? yiyovE xai ItcI tou i?^? Mopu^Sou. OuSev 
XwXu£t tov i^8s? xpivo{/.£vov dvajxt^v^axEtv Tob? St- 4(? 
xa<7Ta? tSta? Ttvb? £U£py£cria? iraXaia? yEyiyvj^EV^?. 
A87)vatot §£ MtXYjortou? iTrayayo'^EVot ixdxwaav f?)v 
2a[xov xai Efjt^pOupov IxotTjo-av, ty]v Sy](jtoxpattav xa- 
tacrT^davTE? Sta Il£ptxX£Ou?. Da^iot Se 57riffrvjcrav 
Ttoht, pactX£a. xai tote 01 A8v)vatot teXew? auTob? xa- , r 
t£7roX£[/.7)(rav ? t'va 7udXtv 7rpod7iyy£X8r) Il£ptxX£t oti 
<&otvtcro-ai vyj£? irap£T£v poy)8ouaat 2apoi?. toutov av 
£17) X£y£iv 7rpb? Tob? SixaaTa? d7T7iyy£Xx£vai xai wq>£- 
X^<rat ty)v 7UoXtv. V. 

286. (dXX' w 3 ya8' avterraffo : Ilpb? tov €>tXoxX£03va 
cpvjcri. 7ra%u? Ss 7rXoucrio?. Ix Se tou IvavTtou Xetttou? 

TOU? 7U£V7)T-a? CpTJfftV.) 

288. aSrjXov el 6v irpo£Tir£ Ad^yjTa *o o(XXov ttvot 

Xpl8v)(70(/.£VOV. V. SCHOLIA IN VESPAS, 14j 289. iyvjjTpiEi? : ('Avti tou cpov£u<7£t?. Ix tou Traps- 

7COW.SVOU.) aTUOXTSVE??, [/.ET£VY]VO/£V 8e (^TCO TWV Iv 

tocTc, vuTpat? IxtiGe[/.svwv ppscpwv. R. a-iro twv IxtiGe- 
t/ivwv TcaiStwv iv ^UTpat?. Stb xai 2ocpoxXyj? aTuoxTSi- 
5 vat ^uTptfeiv iXsyEV iv IIptd[xw, xai Aia^uXo? Aatw 
xai <i>£p£XpaTYi?. oGev xai iyvj/cptGrpia? IxdXouv toc? 
Staxovou[J(iva? toc ppscpY)- xai vuv oOv w? sVt aTtwXsia? 

TOU XplQYjGOf/ivOU £071X£ TY)V Xs^tV. 7Uap' 0(70V TOC EX- 

TiOs[i.sva ^ £t? opo? y} si? £pY][xov totcov pdtXXsTat. V. 

to 290. (Sways : Ei? ^ v oixiav SyjXovoti , w? xaTa<JTa- 
Gevtwv auTWV. 7ra7r(a Be TraTSp.) 

297. (oux ocv (i.a tov Aia : 'ilvvjao^ai SyjXovo'ti 1a%a- 
Sa?, st xp£[xad0lvT£? aTuaY?oid0£.) 

300. ((XttfGoCplOU : TOUTO CpYjfftvJ 0)? TptwSo'XoU TOO 

15 StxasTiXOu ovto? [/.iffQou , — iva sxaarxo? toutwv 66o- 
Xou XoytcrriTOU 7Cfrtpacnco[/.svo?. yjv f/iv yap aaxaTOv to 

TOU (JUtfGoU. 7CQTE yap StwSoXou ^V, lyiVETO §£ £7U» KXsW- 
VO? TplwSoXoV. <I>pUVl^O? « TptOJ&oXov 0<70V &7T£pY)Xtd£o- 

[/.at. » V. 

20 30I» W? TptW^dXoU OVTO? TOU (AtffGoU, OCCp' o5 TO TpfcoV 

dvaXtaxETat £i? aXcptTa, toutestiv eT? oSoXb?, xat to 

OcXXo |uXa, XGt\ TOTp(TOV ctyov. V. 

302. (ffuxd (/.' aiT£t? : TouteVci Tpucpav potiXsi. oti 
TpucpYjv cpafft to IffQiEtv Icj^dcSfie?*) — Iv IpWTYj<j£t Tatka 

25 Xat YjGsi. V. 

306. vwv : T(p oVtxw I^prfaaTo ou xaxw?' 7raT§£? 

ydcp £1(71 Xal TUOCTSpS? W? £v tCpo'(7W7rOV Ttpb? £V. V. 

rto'pov ''EXXa? : Nuv Tco'pov tov 7topt<7[/.ov <p7i<rtv. Ittyj- 

vsyx£ $s ttapa to ttivSaptxbv [fr. ivt\. tb ^EXXa? ispbv 

30 « IIotvSetfjLatot [/Iv U7rsp TtovTtov ^EXXa? Tco'pov t£po'v. » 

"AXXw?. 6 KivSotpoc tov 7rXouv tou 'EXXyjcttco'vtou • 

VUV Be 7TOpi(7pV. V» 

313. (TTpay^aTa pocxstv : c O Xoyo? ix ©Yjffsw? Eu- 

piTciSou. IxeT y^P 'cotuTa Xiyoudiv oi TaTTo'{X£vot TzouBzq 
35 si? popotv tw MivcoTauptp. to Ss 1^? , to avo'vTjTOV apa, 
IttttoXuto? Ictiv 6 Xeycov £X£i « avo'vviTOv ayaXpLa, tool- 
T£p, olxoiort T£xwv. » — - ayaXfxa yap 6 uib? tw 7ratp\, 
icp' ^ dtyaXXsTai. ayaX^a X£y£Tai s<p' 6 ti? dyaXX'e- 
xat. w? auTOu §£ padTa^ovTO? IXsye OuXaxov. V. 
40 315. [OuXaxiov : c £l? auTOu pa<7Ta^ovTO? 0uXaxov.] 

319. (U7T0 TWV§£ I C YtTO TWV OlX£TWV.) 

321. (sict tou? xaSiaxou? : Tou? Iv tw Sixa(jT7)piw 
xaSou?, iv oT? Ta? ^cpou? xa9i£<jav, uTroxopiffTtxw? 
Xeyst. 6vo{xa^£i §£ diub (/ipou? to oixacrT^piov, w? xai 

45 TTpOT£pOV xX£^uSpaV aUTO £ip7)X£V, dlTO TOU X£l(A£VOU £V 

auTW dyysiou, Tipb? 8 oi ^top£? IXeyov. 

IttI tob? xaSidxou? : Tou? xdSou? ottou oti ^cpoi. 
xaStaxou? eIttev 67roxopi(7Tixw? toc? xdXir£i?, IvOa toc? 
iL-^cpou? xaGi£aav SixdtovTS?. Ix toutou Se StjXoi tV 

50 £Ttl TO StXaGTTlplOV otcpi^tV.) 

322. (xaxo'v Ti Ttoi7]crai : KaTOcStxdrfat ttvd») 

324* (xfitTTvov I^atcpvYj? : ^(jte Sloe ppot^tjTTiTa TWV 
otcwv tV l|o8ov TUOi7J(7a(70ai.) 

325. y) to SsXXou : 3 Ett£i xoctcvov sTttsv, i^rivsyxE toutou? w? 7CTa%aXa£o / va? , oti? Xsyouat xaTivob?, IIpo- 
?£ViSrjV xai Aiff^ivyjv tov SeXXou. xoci Iv "Opviai [ir2e] 
[XE^vyjTai IIpo?£vi5ou w? dXa^ovtxou. 

326. (^£uSa[xd(za?uv : EtSo? dfjLTrsXou v] dpLocfxa^u? , 
yjv Xfiyouaiv dva§£vSpdSa. oXov Ss siprjTat 7rocpa to tleo*- 5 
SecjGoci tov Aiff^ivYjv xal ^o(pto§7) xopLiSy^ Xsystv. xal to 
IuXov yap T7)? d^afjLd^uo? xaio^svov ^o'cpov d-rroTEXET. 
StaTivGaXsw Ss SiaGEpjxw.) — GspfAto. F. 

329. (Wo'Staov Ta^sw? : IIX^ov, xauaov w? Iv 

(77T0S(^.) ic 

330. (xoctteit' dvfiXwv jx' d7Uocpu(77i(7a? : Twv yap 
a7ravGpaxi^0{XEVWV i^Gucov aTrocpucrwcri tt]v (ttcoSov. v] 
7rapoa-ov Iv tw otttocv cpuawcriv, iva 7rXsov iyspQvj to Trup 
xai Qocttov ylvvjTai.) 

331. (st? 6idXp.Y]v : € £2? Itti iy^Guwv otttwv oldl^yi J5 
IorGiO[X£VWV.) 

332. (toc? ^otpiva? : 'Ev tw twv Ittttewv SpajxaTi 
sipyjTai [ad v. H50 ] oti ^otpivai? I^pwvTO 7rpb twv ^yj- 
cpo)v oi StxacTTai. vjcrav Slxoy^ai tivs?, w? cpvjciv 'Etta- 
cppo'StTo? Iv TaT? Xe|scrt. — toc? StxacjTixoc? i|;r)cpou?. 20 

£1(71 $S WC77T£p XOy^uXia X£7TTa, OS? TUpOTEpOV I^pWVTO 

dvTi ^V]^wv ot SixacjTai TCpb ty^? Eupsasoj? twv xudc(/.wv. 
o\ Si cpadi xai irapa toc? TUETpa? auTa? t'/stV tyjv ovo- 
(xaaiav, 15 wv IxXsyovTai toc xoy/uXia. Y^otpiSs? §£ at 

TTETpat. V.) 25 

333. (TauTdc a' Eipywv : Tb stvai cuv^tv xai Stxd- 

c^eiv. ucpEaGs Be uTio^aXaTE. Ix [/.STacpopa? tcov 7rXotwv.) 
338. (tou S' icp^stv : rpacpETat xat ucpe^siv, olov t( 

UTTIGV^VOU^EVO? (701 i7ri(7^£l CS,^ TIVO? X^P lV 5 ^COCp^ S~ 

toT? Tpaytxot? scps^t? y] irpo'cpacji?. ti 7cpocpaari^opL£vo? 3« 
(juyxXECst ce; xai to Trap' c O(XY]pw [Od. <£, 70] « ou§s 
tiv' aXXy)v {xuGou TCOiYJaaaGat Itui^ecjiyjv ISuvaaGs »). 

TIVO? £V£X£V. R. 

341. (lyw S' ou pouXofxai : Asixvufftv IvteuQev to cpt- 
Xo'Sixov auTou. Y^avsTv Se dvTi tou eitceTv.) 35 

342. (6 AY}[/.oXoyoxXs'wv : c Tupavvo? xat dpy^ov- 
tiwv. ctuveGyjxe tvjv Xe£iv Ix tou Sy][xou xat tou Xoyou 
xai tou KXewvo?, SyjXwv to dpv^ixbv, xaGdcTTEp Iv tw 
S^p.w ap)(£iv. touto Ss £tpy)X£ Sta to tov KXswva tzo- 
XuXo'yov £ivat xat toi? Xoyoi? I^a?:aTav tov Sy^jjiov. Itti 40 
§s to auTO ^Go? xaT£vrjv£XTai, siret 6 X°po? T0 ^ KXs'w- 
vo? iTuyv^avEV.) 

343„ (oti Xsy£t? : ^Oti dXrjGE? Xsy£t? Tcspi twv TpiYj- 
pwv, olov Tcappyifftav ay£t? Tcspi tou Syjjxou. (xeXetcx Be 
y^opb? xaxoupyiav, cpdcxwv, ItcsiSy^ uTTEp ^pY)(7ifjtou 45 

TYJ? TTOXSW? XlySl?, £t(7YiyOU(J!.EVO? 7C£pl TpiY]papY^ta? , 
lyxXElEl CT£. TIVE? §£ O&'tW?* £t Tl ElTtOt? XaXOV TTEpt TWV 

v£wv 5 touto dXYjQl? i<7Ti. Sia^dcXXsi Be toutov. ou yap 
7t£p\ vswv I<7Tiv 6 Xoyo?, dXXa Ttepl tou (jlyj Sixd^Eiv 
auTo'v. ?uvw{X0Ta? Be sXsyov tou? Itti xaTaXu<7£i Tou 50 
o^jxou cruvsp^o^svou?. §£upo Se 7rpb? Y]|/.a?.) 
346* twv £7Ci xaTaXucsi tou Srjfxou. R. 

349. (OUTW XITTW : 'ETUlGu^W , aTCO TWV dpTlW? Tl- 

XTOuciuv vuvatxwv xat It:iGu[/.ou<7wv tivwv. stpr^at SI 144 SCHOLIA IN VESPAS. £X TOUOpVSOU T7fcxtTT7]<;, O.C£p £7ttGuUVyjTlXW<; I/OV TWV 

dxpoSpuwv Ta^sw? SucrapsffrstTai, I? wv 8' av IdOtot, 
xal rcaXiv £T£pwv etci0u(asT, xat f/.£Ta6dc-£t<; 7rot£?Tat 
siq IxasTOV twv olvSpwv. 
5 otaTWV aavt^wv : Twv 8pucpdxTOJV twv TaSXwTwv 
tou o\xacrT7]piou, tva Xeyyi £7U0uu;w iv tw $txaeTY)piw 
iX0s?v. 7j cavtSwv cpyjcrt twv 7rspt£)(ou<Twv toc 6vo[/.aTa 

TWV £l<7ay0Y](7O(X£VWV £1? TO 8lXa(7TY]ptOV ? 7T0T0V S£Y]a£l 

-rrpwTOV £tcjaY0YJvat xal xaToc Ta£tv.) 

10 351. OTt TO TTaXXaSlOV Ot' uSpOppo'a; £l<?9jX0OV 01 7C£pt 

tov 'OSusaia. R. 

352. OuS' St <7£pcpw : (*Oti £V "Opvtfft [82] TtV£? TO 

« £u8st xaTacpaywv [/.upTa xal crspcpou? » i^YjyouVTat 
xaprcov tov cspcpov. sort Ss 0Y)pto\ov Tt [/.txpo'v. KpaTT)? 

15 $E (JLUp[JLVlXa CpTjClTOV <7£pCpOV. 01 0£ ^WUCDIOV XCOVW7TwS£<;, 

dtp 7 06 t] raxpotuia 

evsffTt xav pp^yjxt %av (xe&^tp X°^ # 

TrapEyyuwffa [atjSs twv [juxpwv xaTacppov£tv.) — CEp'spw : 
7uapot[/.ta « ouos jjLUpjjLrjxt 6So? Iotti. » R. 
20 353. (oiuiav 8' oux sera : Ilapoc tyjv ottyjv to ovop.a. 
xat Tupov $£ Xsyouai orctav tov tw o-rcw T?fc <rux9j<; tuy]- 
yvuptsvov.) 

354. (^[xvyjaat SyjO' : c T7roatav7jax£t auTOV 7raXaia<; 
7upa?£W<; To'Xjxav.) 

25 355. (oT£ Ndt^Oq IdXw '. Tv)V Na^OV ETUTSTYjpYjXS TTpb? 

tov ylpovTa. idXto yocp IttI IfeKJiCTpaTOu. tou Ss sdXw 
extsivoucji to a (7uvy]0ws. s<jti 8s (xta twv KuxXd8wv 
vrjo-o?.) 

357. ia/upoTspcx; (icppo? G.) iTuyvjxvov. y. 
30 361. axoTCtwpouvTat : KaT07rT£U0ucrt xat 7rapacpu- 

XdCTTOUfflV. ("EpfJUTCTTOS 8s Xal STul TOU a7T0 TV)!; <7xott9]<; 

GswpsTv.) 

364. syovt 1 66sX(<jxou<; : To 7uX9jps<; £^ovt£, 8utxw<;, 
8uo yap £t<rtv ot [sy^ovtsc; 66eXicrxous xat] TYjpouvT£?. 

35 Y. Vict. 

365. [dXXa vuv ixiro'pt^s : C H dp.ot£ata aSxyj (JTpocpyj 
sotxsv sTvat dvTiaTpocpy) tyjs avw pTjOstdTj? 6{/.ota<; aTpo- 
cpyfc, dXX' £(7Tiv IXXi-mfc. cti^wv yap I<tti xal xcoXwv 
OXTW, Sv to irpwTOV Tpo^aixov TSTpajxsTpov xaTaXr]- 

40 XTtxov. to p' ta[xSixov S({jtSTpov axaTaXvjXTOv xat to 
q'. toc S' aXXa ofjioia tw 7rpojTW. sttItStsXei xoptovt?.] 

366. (lw?Yap S {ji£XtTTiov : ''OpOpoi; yap? w ^pocrcpi- 
XidTaTov (j.£XtTTtov. §7jXou(7t y^p ^Tl 7)|/ipa Y£Y OV£V 0' 

lea? : ^Ew? opGpog v][X£pa, a-rcb tou £to? TauTrj y]p.a<; 
45 xaTaxsxX£ta6at, tj $iot to ?scr0at iv auTvj. Fzcif. 

368. (y) Se (Jt.ot AtXTuvva : Ilpb? tyjv v ApT£[xiv touto, 
£7rstSyj ayp£UTt? rjv. 7rapa Ss to ovo[Aa y^Xoia^st. 7rapa 
yap to Sixtuov £TC7]yay£ to AtXTUvvav v ApT£[Jt.tv t'Xaov 

£(7£(70at. ) 

50 369. (avovTO; : AvTtTOu avuovToc; toc 7rp6i;Ga)TY)ptav 
xat £&pi<7X0VT0$. to Ss. avovTog ytv£Tat Tcapa to avw 
papuTOVOV, o6 to TptTOV tou 7ra0r]Ttxou Ivsctcotoc ave- 
xat. oj<; to [II. K, 251] « (JtocXa yap vu£ avsrai. ») 370. (£7ray£ ttjv yvaOov : 'Avt\ tou Saxs ty] yv«Gw 
to StxTuov. to?; Sixtuok; £Tuays tt]v yvaOov xat S&axo- 
^ov auToc.) 

374. Sax£?v : 3 Avt\ tou SYj^GYivat xal XuTrY)69jvau 
avxl tou IxcpuysTv acocjavTa ttjv xapStav. Vict. 5 

375. (tov rapt ^u^y]? : "Hyouv Ixcpuy£Tv croWovTa tvjv 

^YjV.) 

376. (IV £t§9j [XT] 7raT£Tv : Kal touto w? cptXo'Stxot;. 
iyxXY](i.a Ss YjV uSpitrat toc [/.uaTYJpia. -yj oOv TiaXtv ttXs- 

XSl aUTW, Y^ §£tXVU(7lV W? OU ^p7] TOC (JLUdTYjpta £UTS~ IC 

Xic^eiv, outo3<; ou§£ TauTa 7rot£?v.) 

7T0CT£Tv : C Y^pt^£tV. YlCt. 

377. toc Tatv 0£aTv ^YjcptafAaTa : 3 AvtI tou Ta Taiv 
0satv ^udTTjpta £t7T£iv, ^Yjcptc-piaTa £Itt£V ? 6)q Ssov OUY 
yjttov Trspl TauTa 7^ 7uspl IxfiTva l(7Trou§ax£vat. xa0t[/,a 15 
Ss u7ro^uXa.) — avTt tou opyta. R. 

379. xa0tf/.a : XaXa. Vict. 

380. xal T7)v <^u^Y]V £tX7rXY]cra k a£V0(; : c 12<; 7iapoc(7TY]- 
(xa ti tou AiO7T£t0ous I^ovto? [xavttoS£<;. y]v §£ 6 Aio- 
Tr£t0Y)<; pYjTojp. ((xy]Ttot£ §£ o6to? IdTiv 6 xal 7rapoc <^pu- 20 

38r. xaXa(xa<7Qai : ('Avapiraaat, aitb tSv tyjv xa- 
Xa[XY]V [twv cr7T£pfj!.aT03v] avaa-TTWVTtov, Ivsxa aTsyr\q 
twv 0tX7)p.aTWV. tj avTt tou avi(jLav, wq ot Tot? xaXa(jtot<; 
touc t^Gua? av£XxovT£C. ) — avrb [jt£Tacpopa<; twv t^8u- 25 
(ov twv iXxoj/ivwv xaXa(jLOt<;. R. — (tov TCpiVtofry) Ss 

TOV CTxXYjpOV ' 0L1Z0 TOU ?uXoU TOU TTptVOU.) TTapOCTOV 7Tpt- 

vou xal c^otvou xal IXata; GEpixo'TaTOv 7rup. R. (jjiav- 

GdCV£T£ 8s CX07T£tT£. TO §£ YJV Tt 7Ta6tO , (XVTt TOU £OCV 
(7U[JlS7) [JL£ 1T£G0VTa d7T0QaV£tV.) 30 

385. §pacra> Totvuv : BouXeTat £t7T£Tv Tt auTot$. xal 
(xavGocv£T£ : 3 AvtI tou otSaT£ ti TrotYjffaTs. Vict. 

386. dvEXo'vTE? xal xXauaavTs; : 'Eotv avy.6y [j.£ 7C£- 
ao'vTa d7roGav£tv, iv tco StxaaTYjpiw {Jt£ Gd^ar£. Spucpa- 
XTOt yap ?uXtvot Gtopax£<;, toc 8ia<ppaY{jtaTa, 7) toc t:£- 3= 
ptTEt^icfJtaTa, v] xtyxXt§£?, 7T£ptcppocy[jt.aTa, t3c vuv 
TaSXojTa xaXou[/.£va, toc twv otxoo > o(/.7)[/.ocTwv i^^ovTa 
^uXa. ivTauGa Bl toc Ta^Xw[AaTa tou StxacTYjpt'ou, Stoc 
to ix cavtSoiv xal £uXo>v twv ix Spub; sivat xaT£dX£U- 
acrfjtsva. X£y£t 8e airo [jtepou? to StxacTYjpiov.) 49 

389. Trpbq toT? SixajTYiptotc; Auxo? fjpwc; tSpUTO. iGuov 
§£ auTW xal a7T£V£{xov §ixa(7Ttxbv (xtaGov. R. (w Aux£ 
§£(77T0Ta : Ilapoc 161Q oixaGTYiptot; to tou Auxou Y)pwov. 
o0£v cpaariv apTjcQat Auxou $ex.dq. 5/ AXXw<;. Auxou 
Y]pwov irpbi; tw StxacTYiptw y^v, cp l[A£ptCov, ots Stxa- 45 
CTYipia y^v, tov 7rapoc toT? layouai twv 'AQvivaiwv otxd- 
c^siv StxaaTtxbv |xta0bv Tptw^oXov.) 

X£^dpY)(7ai : Xaipst ot<; xal iyw. Vict. 

390. cpsuyo'vTwv : Twv xaTyjyopouj/ivwv. Fic^. 

392. 7rapoc tov xXdovTa xaGvjcrGat : c Qq twv xaTaSt- 50 
xaaOsvTWv £i>6u Trpbg to Y)p(^ov aTuoxXao'vTwv. £6cpY]u.o- 
T£pov 8s Xiyouaiv avTt tou xXawv xaGy]arTO. 

394. xdvvag : (Toc? ^idGou?. XsysTat §£ xal xocvyjs 

Xal xXlV£Tat TOU xdvY)TO<;. W?) ^idGotc; 0£ 7T£pt7T£Cppa- SCHOLIA IN VESPAS. 145 ypivou tou fjptoou xa! E<7T£Yacusvou (cpvjsiv, ou Trapoc 
xavva? oupvfaw. toutecjtiv oux IvuSpicrw aou to ^pwov, 
dXXoc Ti[X7j(70)). — "AXXo)?. oxav Guaiaawcr t , rapi- 
cDpa(7(70urrt tjndGou? xavvaSiva?. xavva? £e scp?) toc? <|/ta- 
5 Oou?. V. 

398. (dva^atv' dvuca? : Tw oixsty] cpY]<j!, $i& tou ste- 
pou [/ipou? dvd6atv£.) 

xa! TaTcri cpuXXdan : 'Era! xXdSot? tkji TrapaxsXEUE- 

xat 7uaisiv auTOV to?? 7Tpb tyj? oixia?. ota touto Ta?? 

io sipEaitovat? stra. to Bk TCpuuwav xpoucracjGat cpaat tive? 

XsyEaGat, oxav {/.STaxaGtcravTE? oi IpsTat IXauvwcrtv 

(o7U(7to) £7Ut TY)V 7TpUf/.VaV, OT0CV £1? Xtpiva SlG-SpyOWTat , 

tva T7)v TrpujJLvav (si? yvjv i^wai vEuoucrav, xa! ty)V 

TUpwpaV s£o), 07Uto? OCV £UTp£7rY]C £17) El? S^oSoV 7) VaU?. 

15 touto oOv cpyjcrt, 7:a?£ auTbv to?? xXaSot?, orat)? av dva- 
xpou(7'/)Tai tt)v 7:pu{Avav, toutsVtiv £t? TOU7Ti(Jto dva- 
opauvr). dvaxpouEtv yap Icm toc? xorrca? to Ira^Etv too 
Spo^ou too si? 'co £{XTTpoaG£V tt]V vauv. Eipscrtwvat? $£ 
a7:Xto? toi? £/jpo?? xXdSot?.) 

20 400. ttjte? : 'Etc' sto?. Fic£. 

40i. (to DuuxuGuov : Tou? too yopou I? ovojxaTO? 
xaXsT. xoXa£of/.£Ga 61 avTi too xoXd£o[/.£V.) 

404. TO TtoV CTCprjXWV (7UaTYj(Jt.a. V. 

408. d'nroSucrdf/.svoi SiSo'acrt toi? ractSiot? toc t[/.aTia, 
25 ?v a opyvfatoVTat euxoXw?. R. 

4ii. avSpa [Ai(707roXiv : Tbv B§£XuxX£tova. Vict. 

412. Xa7ToXoU[A£VOV I OCpElXoVTa OLTZoksiG^OLU V. 

Vict. 

415. [5 'yaGo! to Trpayfjta : EicxQecti? ot7rXyi? d[/.ot- 

30 6aia? Ix GTl^lOV [XT)' , <A>V Ot TTptoTOl TpEl? TpO^atXo! T£- 

Tpd[X£Tpoi xaTaXvjXTixoi. oi e£9j? 8uo dvTt<77raffTtxo! 

TpifXSTpOt dxaTOtXYlXTOt £7ri[A£(XlY(A£VOl E7TlTplTOl? Xa! 

o\td[/.6ot?. 01 S^T)? TOUTtoV OXTCt) TpO^aiXOl T£Tpd[X£TpOl 

0|X0101 TO?? TTpCOTOt?. 01 TOUTtoV 1^9]? $' dvTlC7ra(7TlXOl 

S5 Tpl{X£TpOl OJJLOlOt TOT? f 7]0£To"lV. 6 $' Bk TOV ^^ £^£l TToSa 

7U£VTacuXXaSov. oi I^tj*; Ss 7rdvT£q Tpo^aixoi T£Tpd[Jt.£- 
Tpoi xaTaXvjXTixoi , cbv T£X£UTaTo<; 

etTtep Itu^ov twv (/.eXewv ^iXoxXeou? pegpcoxoxsi;. 

sVi Tat? aTCo6£(7£Gri 7uapaYpacpo?. iizi Ss tw teXei SittX^ 
io £&*> V£V£uxuia.J 

dXXa^ X£XpdY aT£ : TauTa, tva diroSb? op^cyjTai 
6 X.opo? xal dTi£X0(OGriv ot 7catS£?. 

416. I? tov oupavov : [AEtTCi] X£xpd?0(xat. V. Vict. 
418. G£ocj£)(6pia : @£0(xt(77iTia. V. (xat v Ap^t7T7ro? Iv 

i5 IIXouTto « otpiot. ti Ictij [/.wv ISwxe; ti a' I'SaxEv; 

« xaTa (xsv oOv Icpays, xa7T£^pu^£ ti? rj TuavoupYta te 

« xat GEOGT/Gpia. » TauTa Ss cpyiatv, oj? too KXewvo? 

xat tou ®£copou xpoffTaTwv auTwv ovtwv.) — rap! 

Oswpou xat FopYtou Iv toT? Trpb toutou £tpv)Tat. V. 
io 42i. (Iv Stxyj tov TopYtou : 3 Ev ttj Sixyj. o"vt! tou 

-Uxa^ovTE?. o6to? Se 6 TopYta? xo^jxcooETTat w? 7rpoSoTy)? 

.-.a; MpSapo?.) 

11:5. f(7ay)Vo? ©Tov ; Kuptw? to tcX^Go? twv [xeXicctwv. | 

SCHOL. AKISTOm. £7titv]S£io)? Be xat IvTauOa touto eittev, oti Tcorxwoc? 
to cru(7T?)[j!.a twv yspovTWv.) 

427. aVTt TOU XEVTpa. V. 

429. (xa? ^sXojva? : ^Oti (xaXXov (jLaxaptdst? toc? ys- 
Xwva? tou (rou SspfxaTO?. atp^ ^eXwvt)? Ssp(jia e^eiv, 5 
tva pv$) Tpw0^. oo-tcoSe? yap £X©^cri §spu;a at ^EXwvat, 
wc7te dvT£)r£tv 7rpb<; Ta? TrX^Ya?.) 

433. ((o MiSa xa! ^E>pu? : ? Ovo'[xaTa oixetwv.) 

435. (st Se (jlv) 'v raSat? Tra^Etat? : Et Ss (Jtvj pov)07]- 
a-£T£, Seov Eiratv, ev raSat? xd^saOE, 5 Be eIttev, ouSev to 
dptdT^a-ETE. aVTt tou SecuieuOevte? ouSev (jleXXete <x»a- 
Y£tv.) 

43G. oTSa Gpttov tov ^ocpov : ^Oxt irapa t^jv xapot- 
[xtav 

uoXXcov Iy««> 8ptwv t^090u? otx^otoa. 15 

Ta yap Gpta xato'jxEva ^ocpst. £ipy)Tai £s tj 7rapoi[xia 
£7Tt twv St' dratXyj? GopuSov xat xo'iatuov iuvrcotouvTcov 
Stax£v9)?. 

437. £v Tt crot : KsvTpov. Vict. 

438. to K£XpOl|» : '0 <&tXoxX£03V EXxo'fJtEVO? U7T0 TtoV 20 

o?x£twv, tov otxicnryiv t^? ttoXeco? £7rtxaX£iTat. Eta! Ss 
ot cpacri tov K£xpo7ra Stcpua yEyovEvat, xat toc xoctco 
ocpsto? la^XEvat. xa! Sta touto 7rpb? to ovojjta XE^a- 

plEVTlCTTat. 

439. dvSpcov papSaptov : Ttov oixetwv. Vict. 25 
(440). oft? iyto 'StSa?a : M^ tots xa! touto 7rapot[xta- 

xov. dvx! Bk tou straiv tuetteiv xa! SiapTt^stv, xXdetv 

S17T6V. 

I? t^jv ^otvtxa : ^Oti si? t^)v ^oivtxa TECjdape? [jte- 
ydXot apTOt yivovTar , [jtixpo! Se tj'. St' Sv §s auxou? 30 

UTTOJXttXVJQCTXEt 7TaXata? £U£pY£C7ia?, StOC TOUTtoV aUTOU? 

illy/p [to? [xaaTty(a? xa! dvSpaTroowSEt?. ou yap fjto'vov 
to {ASTpov, aXXa xa! toc? raSa? ar7)[xaiv£i to ovofjta], 

442. TOUTOJ : AuiXto? TO T0UT03, lV ^ £7cl TWV OtX£- 
TtoV. ViCt. 35 443. aVTt TOU ^EtpOUVTai. R. 

444. (xd?to(xiStov : c I(jtaTia SouXtxoc xa! iTEpofxd- 
Gyjxka.) 

445. xa! xuva? : TaT? xuvEtat? rapixscpaXatai? irpb? 
tov 6'[/.6pov l^ptoVTO. xa! Iv Tai? NEcps'Xai? [268] 8 7ups- 4c 

cSuTT]? TOV 6'p.SpOV Cpo^OUfXEVO? 

to 8s jxy) xuvvjv oijcoGsv eXOeiv ejae tov xaxoSai^ov' I^ovTa. 

446. (tociTE ul\ piywv : 'Avt! tou (Hyouv. Awptov Si 
touto xaTaxpaTTJcrav 7rap^c 'Attixoi?.) 

449. (tou? porpu? xXsTUTOVTa : f ll? 7raXattov dvafAt- a 
[xv^axwv auTbv EuspyEcritov, 7rapa tyjv Syuo'voiav atxtav 
£i? auTbv ytvo{X£vy;v XsyEt, Seixvu? xa! Iv toutw to 
cxX7]pbv auTOU.) 

453. (dXXa TOUTtoV [Jt£V : D AVTI TOU UTTEp TOUTtoV. t, 
6VlXto? X *?^ TG ^ V ^ VT>1 T0 ^ O&TOl.) 5C 

455. (xdpSajjta : 'Avt! tou SpiuukaTa. TOtauTa yap 
Ta xapSajxa. Tucps Bk xattov Sttoxs. 6 yocp xa7rvb? pvi)y.£t 
Ta? jxEXtaora? xa! tou? ccpyjxa?.) 

10 146 SCHOLIA IN VESPAS. 458. CrOUG"0£ : ('Op^OCffOs, 7TOp£U£(70£.). TOU? <7Cp7]- 

xa? aTCEXauvousi couaOs Xsyovte?. R. 

459. (xal <ju irpoffGel? Aiffvjvviv : AvtI tou xajcvbv 

ElTCElV ^ TTUp, Alff^lVVJV StTTSV, ETCeI KaTCVO? IxaXElTO. 

5 v AXXwc. wai^st Tcapa tov HeXXou Mg%(vv\v, xaTcvwoV] 
b\a t^v dXa'(ov£tav. dvTi SI tou eitcsw 2eXXou, sirat^sv 
Iic£XT£iva? 2eXapTiou, iva TrdXiv w? xarcvov xwuuoSricrYj 
xal iJ^uSotcXoutov, ?rapa to ceXa?. 6 Y^p xaTcvb? tou 
crlXao? Y£WV)[jLa.) — ItceiSy] oi ccpvjxs? cpo^ouvTai tov 

10 xaTtvo'v. V. 

462. twv (/.sXswv <&iXoxXs'ou? [ieSptoxoTe? : c £2? au- 
(TTYipou xaTa TTjv (/.sXoTroiiav ovto?. R. (w? tou <&iXo- 
xXeou? dypiou ovto? Iv t9] [xeXottoiicc. 6 2ocpoxX9j? yap 
^Su?* Sib xal (jiiXiTTa IxaX£?TO. sirai'^v ouv, wast siitev 
strap ty]V rrtxpiav auTOu xal T7)V ffxXrjpo'TYiTa sfyov, oux 
av auTOu? £aSiw? St£Cpuy£C, w? tou <J>iXoxXswvo? ovto? 
ffxXvjpou ccpoSpa xal Tpa^UTaTOU.).. 

463. (oux auTot SyjXa : Oux auTr, , <p)fflv, y) Tupavvl? 
ItciStjXw? xaTa tou Syj[/.ou e<jtI xal xaO' %wv.) 

20 465. uTciouaa : TpTCsia-sp^ofJisvYi y] Tupavvi?. Vict. 

* 466. (TTOVC07rOV7)p£ I '£2 dffX^CEt X«l [AeXsTT) TCETTO- 

V7){Jisv£ t9j? TUpavviSo?. to Se KopyuajAUVia cuvsOiqxev \5 '*tapd to xo[/.av, oir£p ssti cppovEiv ^£ya* £X §£ SyjXoi to Xaxwvi^iv, Tcapo'sov [/.£Ya Icppo'vouv oi Adxwv£? 
9 . st? dvSptav • xal Trapoc tov A[/.uviav, 8? Sie^cxXXeto w? 

•^ pClSoSYjU-b?. d{J!.CpOT£pa OtJV TOC TYJ? (7UV0£O-£W? £1? OU§£V 

relvsi. ^ w? IvavTiov ovTa tt)? tcoXew? xal TUpawov.) 
w? 7rovY)pbv ovTa tov A[/.uviav xai xop.wvTa. R. 

467. TOU Slxd?£lV. V. 

469. (Xoyov £UTpdiT£Xov : AuoXoyiav 7ri0avy)V xai su 
T£Tpao:(/ivY)v.) 

470. (auTO? d'pyjov : IIpoxaTap^wv tyj? TupavviSo? 
[/.ovo?. xaTO?£ia? §e ffcpoSpa? xai 6?Eia?.) 

471. xaT&1;£ia? : TyJ? crcpoSpa? xai tyj? 6££(a?. Vict. 
475. (xai ?uvwv Bpadioa : 'Avti tou Xaxtovi^v. oti 

oi Xaxwvi^ovT£<; TOiauTa £7T£T7]S£uov ? wo*t£ fxaxpa Ta 

Xpd(7TTcSa CpOp£lV, £(7Tt TOU^ XpOCTCTOU^. CpaiV£Tat oOv TO 

X£yo{i.£Vov £ivai o)irXaxwviCwv. xai Bpa<ii£a<; yap (7Tpa- 
TVjvb? AaxESatjxovuov. Ix <7T£u:^dT(Ov Se cxvti tou I? 
Ipuov. ou^ ifxaTia Se, dXXa xpdo-7r£Sa crTEjx^aTWv. 
TOiauTa yap cpopouaiv o? Adxo)vs<i.) — oti dp^aiot gt£- 
(pavoi xaTa to ottictOev (xspo? xpdaTrsSa eT^ov. R. 

478. Ix(7TYJvai to irapa7cav tou TraTpo's : Avti tou 
pj e^eiv tov -jraTSpa. V. Vict. 

479. (vauf/.a^£iv : Aeov eitteiv (jid^EaGai.) 

* 3 480. ouSe (/.ev y' ou S' ev a£Xivw : (Ilapoiuua e7ct twv 

{XV)Ss XaTa TOuXd^lCTOV StY)VUXOTWV ot? £7Te6£VTO. [A£- 
TEV^VSXTai §£ aTTO TWV X^TTCOV. £V Y a p ^0*l<; X£YO[A£VOl? 

irsputtfacots toc csXiva xai 7u^Y ava xaT£^)UT£uov. pou- 
XsTat oOv Xe'yeiv, ou7ra) ouSe dp^v e^ei? tou 7rpaY(/.a- 
&o to?, xaOaJTEp oi Iv toT? xt^tuok; startovTs? Iv Toig csXivoi? 
staiv. 'AXXto?. dvTl TOU Iv y^^vixw aY^vi, 7]Y 0UV0U>C 
Iv 7rat$ta •) 7rapocrov Ta ppscpv) y^vvvjOEVTa euOu? ev as- 
Xivoi? £Ti§£ffav. (to Se TCT^yavov eIttev, ItcsiS^ xai ceXivov Trpos'ta^EV. o0£V xai v) :rapoi(jLia « oub" Iv ceXivoii; £?<rt. » 

CpTJfflV OOv OTI OU7TW COl OU§£ dp^T] jijOVB TWV TCC'-p' 
-^[JIWV ECO^EVWV.) 

481. TWV Tpl^OlVlXWV S7TWV I AvtI TOU TWV £UTeXwV. 

(toc TOiauTa 7rapa toc? cpiovoc? Tcai^Ei, <popTixou ovrog 5 
dyopaioi?, Icp' oi? (jidXio"Ta twv tuoiyjtwv axtoTCTOucrtv 

'Ap^lTTTTOV. AXX(0?. aVTl TOU TWV EUTsXwV CTlV^WV. 

TOUTO §£ CpVJCTlV, STUSt I? SUTeXoU? TTapOlf/iag 7]p|aTO TTJ? 
TWV XTQTTWV. Tpi^OlVlXWV oOv aVTl TOU TpiWV ^OIVIXWV 

d^iwv. ^uv^YOpo? Se ^TO)p. xaTaVTXrj Se xaTa^ET), xa- :o 

TYJYOpT].) 

482. luvT^Yopo? : c O pvfrwp. F^ct 

483. (xal ^uvoi^oTa? : c £l<; auTwv guve^w? Xsyovtwv 
oti TauTa Tupavvi? sctti xal £uvw(/.0(7ia. ou§ev dX^.o, 
cpTjffl, (jL£(X£X£TV]Tai ujjuv £? [at] TauTa. §£p£(j6at Ss xai 15 

SspElV ItUI TOU TU7UT£(J0ai.) 

^uvwjxoTa? : nXy)8uvTixbv dvTi ivixou. Vict. 
486. (ew? av ti [aou : AvtI tou swg av X£i^avo ; v (xou 
u7roX£i7ry)Tat.) 

£W? dv Tl p.OU XoiTTOV 7j .* AvtI TOU EW? Xsi^aVOV 20 

p.ou uTcoXewrsTai. Fic^. 

488. odTi? stci TupavviS' IdTdcXyj? : ^Octic I^TaXyit; 
It:1 tw Tupavvr^arai y]u;wv. Vict. 

490. (ttsvttJxovt Itwv : AvtI tou zlc, TCEVTrjxoaTov 
eTog xal Ix 7uoXXou v^po'vou oux tjSeiv TOUTO TO ovo[xa 25 
t% Tupavviooq.) 

491. (d^iwTEpa : EuwvoT£pa xal Iv dyopa siQigt^evvj 
XsyeffOat. xuXivbVrai Se 7r6picpsp£Tai.) 

493. opcpwg : EiSo? i^Ouot;. to opcpwg xal Xayw? tce- 
pidTcwaiv Attixoi. R. (Iv toT? tcXeictok; optpw?, ev tiffi 2r^ 

§E OpCpOU?. UVJQTCOTS SI XCtl TO EVIXOV TOU 1^0 UO? OUTW? 

IXsyov, opcpwg, w<; Xayw? xal Taw?. piE^^pa? §£ elSog 
dcpua?.) 

496. (•JJSuajjLdE ti : Ilpb? to y^swv, oti ^ouo[/.a 
£<ttiv • ouy w? Iv Tictv dvaypa^aT? twv Xe^ewv, oiv^s- 35 

plXW Tl OfXOlOV. EV C lTCTC£U(7l Ss [674] ElpY]Tat TCEpl aUTOU. 

lo-Ti yap siSo? poTavv)? TcapEoixb? Trpdcw.) 

497. (Tcapa^Xs^acyd cpyjdt : Tw iTEpw 6cp0aXu.w auTOV 
cpvjffi ^aXsTcw? GiroSXE^afAEVY) cpvjal, aou Icrci touto cpa- 
Y^v, w? oux d'^iov 7]Y 0u ^^ vy l T0V Tuv^ovTa cpayETv y^- 40 

T£lOV.) 

499. (r\ voxels Ta? AGvjva? : ^(jlv oti Stoc as <pu- 
oucxiv ai A0v)vai fjSuorf/.aTa.) 

502. (st tt)v Itctciou xaOidtttfAai : AvtI tou st xaTa- 
nT^cai pouXop;ai Ip.auTw TupavviSa. o6to? 8k Tupavvo? 45 
Ssivb?, tou rraTpb? UsifftcrtpaTOu TupavvtxwTEpo?. 6 Ss 

"iTCTUia? ETUpdwYlGEV, OU^ O^lTCTCap^O?. XOIVW? SsTCaVTE? 

oi Il6Kri<rcpat£Sat T^pavvoi skiyovxo. toxic^i Se ajxa 
Tcpb? to TV]? (juvouaia? (7^(^a. 'AXXw?. ^aXETr^j yap v) 
Ittttiou Tupavvl? ISo'xei -fefov£v(u,itokb t?)? tou TcaTpb? 50 
Il£t<Ji(7TpdTOU X £ ip wv ' [xv7]u;ov£U£i Se auTOu xal Iv Au- 

ClCTTpaTV] [619]. EIXOTW? §£ TEffGTapWV OVTWV XaT' hlO'J'l 

twv nEiaio-TpaTiSwv, tov c l7r7r(av Tcap^Xa^sv. Trpseyfi-j - 
TaTO? y^P ^v auTO? xal t^v Tupavv(Sa sT^e, xaO& xal SCHOLIA IN VESPAS. 147 OouxuSiSyj? [i, 20 5 6, 54J <p7]C7i. Sox£? Ss v] Tupavvl? xaTa- 
<rnjvat, w? cpyjcriv 'EpaTOsOsvy]?, stci styj v' ? tou dxpt- 
6ou? Sia(/.apTdcvo3V, Apt<rroT£Xou? (/iv TEcraapdxovTa 
xai sv cpTfaavTO?, 'HpoSoxou 8s [5,65] s£ xai TpidxovTa. 
5 xsXvjTi^stv Ss xuptw? to xeXv]Toc IXauv£tv. ^O^Yipoc [ll« 
O, 679) 

a>? 5* 6Y avyjp I'tctcoio-i xeXiQTiSeiv sO slSco?.) 

505. 6pQpo<poiTOsuxocpa.. : (Ilapa to 6p0psu£tv xai 
cpoiTav xai aruxocpaVTEiv xat iv Sweats TaXaiTuwpsTv.) ucp' 

10 £V oXov. R- 

506. (pjv fk'ov Y £ vvatov : IIpcx; tou? d^EuoYi? ttoit]- 
cavTa? Tt tov Mopu^ov twv tcoXitixcov 7T£7uoi7]X£ 7rpa- 
Y[/.aTa)V, aYVoyfaavToc? oti Tpucpspb? xai Y)Su6io? xw- 
[xwSstTat. rj xai vuv iv stpwvsta. aiTiav 8s [/i[/.<|nv xai 

15 syxXYifAa.) — - soysv^ xat Tpucp^Xo'v <pasi t6v Mo'pu^ov. V. 
Mopu)(o? £t? od'ocpayiav xat ^joWaOetav ixtO[/.o)8£cro. 
£V Etp^VY] [1008] cpYjcCv. R. 

507. (TauTa Spav : Tb e^^lC 3 an&XXa^EVTa toutcov 
TuaVTtov TauTa Spav.) 

2Q 508. (opvtOcov ydXa : JJapot[/.ta etc! twv Xtav su8ai- 
[/.ovouvtwv xat 7rdvTa xsxTYif/ivcov, 6? xai Ix twv 
dSuvaTcov Tropou? xo{/.(££<j6ai. dSuvaTOv yap I? opvtOwv 
ydXa ttote Xa^£*tv. 01 Be £u$at[/.ovouvT£? xai touto, 
si PouXtjOeTev, 7ropiaaiVTO, paTt? Be elBoq t)(0uo?. xat 

25 paTiOffxoTuot ot o^ocpaYot.) 

opvtOwv ydXa : Outgo? stuI twv (J7ravt(ov IXsyov, 

510. paTtdiv : ET80? Ictiv t^Gutov. Vict. 

511. (7TE7TVIYP.EVOV : AsOV EtTCtV ^'j»7){JL£V0V, CpY)ffl 

30 7T£7rvtY^£V0v. aTub tou <7U{/.6aivovTO? utco twv StxasTtov 

toT? 8ixa£o[/ivot?.) 

515. (xaTaY£Xw[X£Vo<; (/iv ouv : At<70dvY] xaTaYsXco- 

jjievo? utt' dvSpwv, oti? oir/l povov Ti[i.a? xai g£6si$ w? 

jSeXtiou?, dXXoc xai to? 8£(77UOTai? uttotocttt). X£y£i Be 
35 tou? SyjjjLaYtoyobs, wv Trpoardlsi Sixd^ouo-iv, 6©' Sv 

xai tov (xt(70bv Xa[/.6dvou(7iv.) — oux atcrOavy). 7uspl twv 

Sv)[/.aYOi)YSv Xeyei oti okiyov ti tw Xetttw o^Xw [xtaOo- 

Sotouvts? toc (X£YiaTa auTOi IxIpSavav. R« 

517. (dXXa SouX£uo3v X£Xv)6a<; : ^Oti Tcpbs Tag 67ro- 
40 crysdsis twv Sir][xaY(OYwv IStxa^ov xai 07r7]p£Tai ^aav 

auTwv 7upb<; to Ix£tv<ov pouX'/jaa Stxd^ovTES.) 

520. xap7rou{/,£vw tt)v 'EXXdSa : (Tob<; epppou? yho 
£Xd k a^avov 01 A07]vatoi. 6 §e Xo'yos*) ti cot Ix toutou 
3 A67)vatw ovTt ttXeov Y^V£Tat to SixaaTtxbv jxovov Xajx- 

45 6dvovTi; (01 Y^p §7][jt.aYCOYol TrdvTa Xa[x^avouatv.) 

521. toTc 6£aTaT<; (tw (kpcntovTi G.) Sixd(7at xai 
iyw pouXofxai (IgouXo'fjt.yiv G.) V. G. 

522. (dcp£T£ vuv a7ravT£; : IIpb<; tou? crcpTJxd? cpvio^tv 
oti a<p£T£ auTOv. ^ 7upb<; too? otxsta? tou? xaT£^0VTa<; 

50 tov OtXoxXewva.) 

524. TYJ StaiTT] : T9j Xpl(7£t. F^Cif. 

525. ((av